םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
גניפוש~קיש~ישאר    
   

דבל היהא םש םג
לג תיגח

תוננב רתא לש תחלצומה הקפנהה רחאל
החלשנ ןורחאה םיעיקשמה סויג בבסו
הקלחמב ,ןודנולל תוננב תגיצנ
.םיגחה תארקל ריקחת ךרוצל ,הנושאר
ךותב הילגנאל יתעגהש איה תמאה .םתס
אל המ) ךנוחמ ילגנא לדופ לש בולכ
.(זיוורייא שיטירבב סוטל ידכ םישוע
בוט רתוי היה ,בגא ,בלכה לש לכואה
לע לאב םיקסע תקלחמ לש שיד לכמ


התיחנה תעב םכירבחמ הפי ודרפה


וגאד ,ילגנא םירה ריווא םושנל םיליחתמ ללכב םתאש ינפל ,תישאר
תועש 4 םכמע קלח אוה םא םג ,הדשב רבכ ילארשי רכמ לכמ םולשל דרפהל
.סוטמב תוריחנ לש תומוסק
וישכע םיצור םתאש ןורחאה רבדה .ןודנולב םתא יכ רוכזלו ןנשל םכילע
.תיבה תא ריכזמש םוקמב םכתוהש תא תולבל אוה
green תנוכשב תולבל/ןושיל/תוהשלמ ענמהל ריבכ ץמאמ השענ ךכ םא
לע תידוהיה hampstead תנוכשב . west hampstead ב םג ומכ golders
hampstead heath ליבשב ולו רקבל ץלמומ םידוהיה תליהק ףא
.(םיהדמה קראפה)
ייבדוג ןב גיב הד סיק


.האלפנ השפוחב וכזתו םייתורית םירתאל תוימשיטנא חתפל וסנ
קופיסה תא וחד ,הכולמה תיבל וירבחו ןב גיבב םכימימ םתרקיב אל םא
רתוי רחואמ ליגב לבסה תא םהל וכסחת ךכ ,םידליה םע ידיתעה רוקיבל
.וישכע החרטה תא םכלו
תוחפה תומוקמה תא תולגל איה ל"וחב תוהשב תופיה תויווחהמ תחא
הכלמה לש םילייחה לע .םייתימאה םישנאה ,םייתימאה םייחה תא ,םירהוז
תוכמ ךל קופדי וילע קריתש יתימא םדא ןב ,וזוזי אל םהו קוריל רשפא
.ימורד אטבמב תוללק ןוניס ידכ ךות חצר
!תיתימא היווח תארוק ינא הזל
םיכרועש םיימוקמ םיבאפב הריב ותש ,תורכומ אל תונוכשב דוביאל וכל
ובשו הריבו לור 'גסוס םכל ונק ,דייס ירטנאקב ולייט ,היווירט ינודיח
.ונהת ...תורוש וצירת ,קראפב םכל


פאג הד דניימ


וז היהת םלועה ראש םע םכתא שיגפת רשא הדיחיה םיכרדה תמוצש וגאד
תא םכמע איבהל גואדל ,ןבומכ ,שי .ףרוטמ תוינק עסמל םכתא ליבותש
.ףסכ רתויש המכו יארשאה יסיטרכ בטימ
שיש םילייס דלוק וסה םגו ,ףוריטב הרקי ,םיסיטרכ בגא ,ןודנול
.תחתל םיווש תונוע יפוסבו סמסירכב
:זבזבל ליחתהל רשפא וז הדובע םע םתמלשהשמ
ןוויכל) והוסה רוזאב ,(דרופסקוא בוחרב) H&M -ב שפחל הווש םידגב
.ולבוטרופו ןדמק םיקוושבו (ןדרג טנבוק
ללוכ הזו (ןדרג טנבוק) Neal St-ב םיאצמנ תוושה םיילענה יפינס בור
:תא
Office ,Off spring / Shelly's/ red or dead
תויונחב וא ,virgin / hmv לש רוטס הגמה תויונחב גישהל רשפא הקיסומ
.םינטק םילבייל לש
,םיליעמ ,םיקית ,ץראב ןיאש םילגניס ,םילענ ,םידגב :לכה לע וכל
.לכה...ןימ ירזיבא
וסנכ זא ,םתאבה אלש המ לע םיטרחתמו ץראל הרזח םיעיגמ ירה דימת
ריאשהל וחכשת לאו "טפארדרבואה לע יתיא תורחתהל הצור ימ"ה ןודעומל
.הדשל תינומל ףסכ


הצוחה ןמז


טרופמ ןוכדעל רתויב תחלצומה הביטנרטלאה ןיידע אוה time out ןיזגמה
תשיכר ללוכ טנרטניאב הנכה ךורעל ןבומכ ,רשפא .ריעב הרוקש המ לש
.םיסיטרכ
תא ושפח ןכל ,תחלצומ הניא time out ןיזגמ לש תיטנרטניאה הסרגה
.הטמ םיניוצמה םירתאב םכשקובמ
םיכסמה ללגב (Leicester Sq תנחת) west end ב תוארל ףיכ ארונ םיטרס
.םיימוקמה םיעונלוקה םה םילוז רתוי ךא דנואסה תוכרעמו םייקנעה
הלגתמ וב י'ציר יאג לש ןורחאה וטרס Snatch : םיטרסה םוחב םיצלמומ
.קנע יאמבכ י'צירו קנע ןקחשכ טיפ דארב בוש
תשחרתמ ותלילע .ץראל עיגי םא קפסש ןיוצמ טרס אוה םג Some Voices
רשא שפנ הלוח לש וייחב הפוקת תראתמו ןודנולב שוב סדרפש תנוכשב
דלנודקמ ילק םע) ויחא תרזעב וייח תא םקשל הסנמו םילוחה תיבמ ררחתשמ
chicken run תא שי הנילטסלפ/היצמינאה יבהואל .(יסירומ דיווידו
.ימעטל בזכאמ אוה יכ םא טימורג דנא סלאוו לש רצויה תיבמ
hall ב תוארל יאדכ םיטרצנוקו NME ןיזגמב קודבל הווש קור תועפוה
hall ה רוזאב (הלילב וא םויב) רקבל הבוח הרקמ לכב .royal albert
embankment תנחתמ עיגהל ןתינ) ביהרמ ונממ ףונה ןכש royal festival
תופלחתמ תוכורעת ןנשיו (םוקמה ןוויכל רהנה לעמ רשגה לע תולעלו
.לוה לביטספה לש יבולב
רוסאש ןואיזומ ונשי (london bridge תנחתל ךומסב) רוזא ותואב שממ
תונייוצמ תוכורעת תועיפומ וב ,שדחה Tate Modern ה אוה אלה ,ספספל
םיבר דועו ןמואנ סורב לש טרא ואדיו תודובע ללוכ תינרדומ תונמא לש
.םיבוטו
תופצל ולכות וב ICA ה אוה תוניינעמ תופלחתמ תוכורעת וב ףסונ םוקמ
.םיחבושמ הקיסומ יברעו רז עונלוק ,'גנירפ תוגצהב
םיבייח לבא ,םילוז רתוי ןיידע ןוזמא יכ תונקל םיבייח אל םירפס
סנכהל רשפא םש Charing Cross Road תא ונל שי ךכ םשלו ,תוארל
.םיפדמה ןיב תועש לייטלו םירפס תויונחל
תיב וליפא שי ס'גירפלסל הכומס רשא books etc םירפסה תונח לש ףינסב
םתוא שוכרל ילבמו םח וקוש תיתש ידכ ךות םירפס אורקל ןתינ וב הפק
.(!םינצמק)
ןאכ תשדוחמ הוודחל וכזי סואה יבבוחו ,םלוכל קיפסמ שי םינודעומ
םירודכ םכל וקפסי ןודעומ לכבו ןיאקוק אוה ריעב ץופנה םסה .ריעב
,סקס) 'ס ה תשולשמ תרזנתמש תחא רותב .הפי ושקבת קר םא ,םהנימל
תגשהל םיוסמ םוקמ וא ןז לע םכל ץילמהל השקתא (זרקאפ דיפוטסו םימס
.ל"נה תוגונעתה
תינכות היזיוולטב ושפח תיבב םיענו םימח ברע לע םתכלה תאז לכב םא
בורקב שוכרל ליכשי יאדו לט זרא) תעשעשמ תינכות .big brother תארקנש
םע וידחי תיטנרטניא תונציצמ תבלשמש (תילארשיה התסרג לע תויוכזה תא
יתש לש ןמזה ךרעב ,בגא ,אוה הנשה שאר .וניבתו ופצ ,רוהט רודיב
!ץימחהל אל .הרדסב תונורחאה תוינכותה
לע תוצבורה תויעבה לש לדוגה רדס תא םכל ריהבי ברעה תושדחב ףוטח טבמ
לש הנורחאה התדילכ תויגוס בורל ויהי תוישארה תורתוכב .הנידמה
'וכו הכלמה לש םישדחה ףשנה ידגב ,הנודמ
יזוחאב הילעו יזטסקאמ תוומ הרקמ ומכ העווז תורתוכ המכ ואובי ןהירחא
.ריוואה גזמ תולעמ הרודהמה תא ומתחיו הלטבאה
הזש ,שרגתת וא ןתחתת זלריג סייפסהמ יהשימ תושדחה תכרעמ לש בוט םויב
.ךרעב םטייא תוקד 5
.ונתיאמ בוט רתוי םיארנ םילגנא המל םיריבסמ ולא לכ


סדידא ילענו תולוכת םייניע םע ינידנולב ןונח


יפלא קוחר אוה ,לקתהל םכל תלחאמ יכונא וב עצוממה ינודנולה
.םילארשי י"ע רייטצהל גוהנ אוהש יפכ ןנוצה ילגנאה סותיממ םירטמוליק
ךוניח ארקנש המ לש טלחומ הנבה רסוח אלא וניא ילגנאה 'רוק'ה
.תיתרבח המרונו םיסומינל
דחמ ירבח דואמ תויהל םדא ןבל תרשפאמ ,ןינעה ךרוצל ,וזה המרונה
.ולש הנטקה הטקשה הניפהו תויטרפה ,ןוכנה קחרמה לע רומשל ךדיאמו
תניפס אוה באפהשכ ,םייתורבחו םייתרבח םתויה לע רומשל ודיפקי םילגנא
לש ותויטרפל ורדחי אל םעפ ףא תאז םע דחיו ,וזה הירואתה לכ לש לגדה
.ולש יתימא רבח תויהל ילבמ שיא
החילס ,ךילע וכרדש הרקמב החילס) ץראה ךרדו םיסומינה םיפרטצמ ולא לא
תוענה תוגרדמה לע תרדוסמ הרושב ןימי דצ ,והשימ לע תכרד התאש הרקמב
.תמלשומ טעמכ הרוצב ('וכו
היעב םוש יל ןיא" ןיב לידבי דימת ימוקמש אוה וללה תוכילהב הפיש המ
ךכ ,ןזואל הפאכ ינפלש "הז םע היעב םוש יל ןיא" ןיבל יתורבח "הז םע
.תועיבצב ילגנא םישאהל רשפא יא םג םירקמה בורבש
תוצראמ עיגמש ימ ברקב שקובמ ךרצמ קפס אלל אוה ינרדומה ינודנולה
,רוע ריהב ללכ ךרדב אוה .רדהנ ותוא ראתמ easy going יוטיבה .םוחה
אוה ,ידמ בכרומ וא ידמ קומע אל אוה ביבחה ינודנולה .הארמ םיענו הזר
רטיל יצחו האנ שמש םויב קפתסמו ,הקיסומו סקס ,םימס ,לוהוכלא בבוח
.ימינפה ורשואל סניג
קיימ לש העובקו הלודג תינכרצ ,הומת ןפואב ,איה תיסופיטה הילגנאה
.פא


םלוכל םוקמ שי ,ףוחדל אל


תוברת תצק םתפאשו הריב לש הנטק סרכ םכמצעל םתרציש רחאל ,םויסלו
לבא ,הסג עמשהל הצור אל .הרזח ךרדב םג םיחונינ תויהל ךישמהל רשפא
הדש ןכש ,הצרא םתולגהלו תוכילההמ קלח םינפהל תוסנל וליפא רשפא ילוא
תוילארשיה תא ,ונתרזח םע ,ונל ריכזמ דימת ןוירוג ןב הפועתה
םירייארפ תויהל אל ךיאב רקיעב םיקסעתמש םישנא :תרעוכמה התומלגתהב
.םירייארפ םירחא איצוהל ךיאו
ץראל עיגהל תוחפל ונת ,ןיא ק'צה לש רותב רבכ ףוחדל ךירצ אל ,רוציקב
.הפ ליעגמ המכ רכזהל זאו
.המיענ הסיט


:ןודנול יכירדמ


insomniazine
thisislondon
codeine.demon
netlondon
portowebbo
brixton


:םינודעומ


ministryofsound
the-end

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


םינורחא םירמאמ   
4 דברים שאסור לשכוח לעשות כשאת עוברת דירה
תכרעמ

תזונה
רכב הנידע

בעלת קריירה? טוב ויפה, אבל מה עם הטיפוח?
תכרעמ

צבע שיזוף עוד לפני שהקיץ יגיע
תכרעמ

כל מה שרציתם לדעת על צוואה
תכרעמ

םימורופ   
תזונה ודיאטה      תרופות סבתא
קוסמטיקה      אמנות הקניות
    
םימורופל     
   
20/9/00 17:48
ימענ :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
ןודנול...חחחחחפ
םדרטסמא קרו םדרטסמא
ןבומכ ימעטל
ךויח
ימענל וביגה
 
 
20/9/00 18:55
:תאמ
דבל היהא םש םגל הבוגתב
New York rules !!!!
וז הבוגתל וביגה
 
 
20/9/00 19:43
SHOSH :תאמ
דבל היהא םש םגל הבוגתב
If all Israelis think all other Israelis are disgusting,
we must be right!!!
SHOSHל וביגה
 
 
20/9/00 20:11
ימענ :תאמ
דבל היהא םש םגל הבוגתב
טסב הד ףוא ןאוו זיא קרוי וינ סי
ילתנפד
ליימש
ימענל וביגה
 
 
1/10/00 8:38
תינגד :תאמ
דבל היהא םש םגל הבוגתב
!!!!םלועב קרוי-וינ ומכ ןיא
?םיעסונ יתמ
תינגדל וביגה
 
 
20/9/00 21:48
ןירג ילוי :תאמ
דבל היהא םש םגל הבוגתב
יתלבהו תוצוחלה ,תומהוזמה םירעה אל קר ,לכה .לארשי אל קר
- יופש דעי לכל סיטרכ יל ונת .םיגחה תופוקתב ,ונלש תומיענ
אמור ,קיואייקר ,ולסוא ,גארפ ,םדרטסמא ,ןודנול
תוכוס רופיכ םוי הנשה שאר לש הרעסה םות דע הפ תויהל אל קר
.הרות תחמש
.הכונחב .רבמצדב רוזחל ,וישכע תאצל ונת
ןירג ילויל וביגה
 
 
21/9/00 17:07
פא :תאמ
דבל היהא םש םגל הבוגתב
הנידמה ינב םע רישעה ינויסנמ .יתוא םתקחצה ?םירק -םילגנא
שוח ילעב םהש ןייצל ילע ,וזה גזמה תרק אל ךא םילקאה תרק
לבקתמ לכה ,םיתורש רומוה םגו םכחותמ רומוה םג -אלפנ רומוה
תובדנתהב םישוע םה לכה שקבל ךירצ אל -ןימה םוחתבו .הכרבב
.תפומלו
פאל וביגה
 
 
18/8/03 18:11
ןייע :תאמ
דבל היהא םש םגל הבוגתב
!םדרתסמא קרו םדרתסמא קר....תקדוצ
@@@
ןייעל וביגה
 
20/9/00 21:43
קתבמה ו'ג :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
,ןודנול .תרכונמ רתוי ףלא יפ קרוי וינ .המל ,דבל המל
יהשימ ריכהל אלפנ םוקמ איה ,ץחומ ילגנא בור שי םהבש תומוקמב
םיתפרצהש םהיניב ,בורל םיירקש םיסותימ שי .ללכב דבל תויהל אלו
,םילוחכ םיטרס יבבוחו םיצאנ םה םינמרגהש ,תילגנא םירבדמ אל
.םירק םילגנאהשו םלועב ששוחמ יכה םעה םידנלוההש
ריע ןודנול ...והער תא שיא םיבהואו םימח םילארשיהו .חטב .ןכ
,רתוי םירייותמה היקלחמ םיקמחתמ לג תרבג תצלמהכ םאש ,תרדהנ
.ןפוד תואצוי תויורכהו תויווחל םיכוז
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
20/9/00 21:53
:תאמ
??דבל היהא םש םגל הבוגתב
I like Israel during Hagim time. You can't get this kind
of smell/feeling anywhere else in the world.
In fact, Hagim is the only time Israel is really
pleasant. Everyone is calm .. you don't get this
elsewhere. And the food ! where else can you get a home
made gefilteh fish?
וז הבוגתל וביגה
 
 
20/9/00 22:36
SHOSH :תאמ
??דבל היהא םש םגל הבוגתב
The french do not speak English and the Israelis speak a
strange, incoherent "version" of English, it sounds like
this "the arabs not want to make piss, i sink the
situation is on the face" LOL
SHOSHל וביגה
 
 
22/9/00 2:02
ABE :תאמ
??דבל היהא םש םגל הבוגתב
OMG, THAT'S FUNNY, SOUNDS LIKE BARAK
ABEל וביגה
 
 
21/9/00 14:22
ףושני :תאמ
??דבל היהא םש םגל הבוגתב
-ךתרדגהכ ,"םירייותמ תוחפ" תומוקמ לע ךתצלמהל עגונב -ו'ג
תכלל" טושפו ,יהשלכ הנווכה וא הפמ ילב תכלל םעפ תיסינ
?"דוביאל
םתס ,טוטישל יכונאו הרקיה יתרבח ונשדקה גארפב םלש עובשפוס
טושפ היווחה .ונילגר ונוכילוה וילא םוקמ לכ לא טוטיש
טושפ אוה םהב תופשה לילבש םדא ימוה תומוקממ עיגהל ,המיהדמ
םוימויה ייח תא םייח םישנא תמאב םהב תומוקמ לא ,ןמואי יתלב
."ספספל-רוסאש-םלועב-הווש-יכה-תוריית-רתא"ה תליה ילוטנ
וא תרדגומ הרטמ םוש ילב תכלל טושפ לש היצפואה תא םעפ וסנ
ירה !םלצל רתומ) וילא ושגו הפי ןינב וארת טושפ .הבוח רתא
םע ליבקמה בוחרב תונח לא ונממו (...םיתוריית ןיידע םןתא
הריב עיצמש יתנוכש באפ םתס לא םשמו םייחב םעפ לש םיריחמ
םיאורש םיצצופמה םירתאה לכ תא הווש הז .םילקש השולשב תימוקמ
.םירייתל תימדת יטרסב וא תויולגב דימת
תומוקמל םג והשכיא ועיגת ןפוא לכבש חינהל ריבס -הזמ ץוח
הליהה ירסח ,רתוי םיעונצה תומוקמה תא םג וחיוורת לבא -הלאה
.בוט ךכ-לכ םישוע תאז לכבש
:ו'ג -ןניקסע הבוח ירתאב םאו
הזע ןיב ליבשה תא ךנולחמ האור התאש תרכזה ךיתובוגתמ תחאב
הגיגחה" לש ףינס רצק ןמז ינפל דע היה םשמ קוחר אל .ן"במרו
גוח לע תינמנ התא םגש חינהל רתומ םאה .ילילאה "טבב לש
םימשר תפלחהל ל"אוד חלש ?םוקמה לש םיעובקה תוחוקלה
...םימשרמו
ףושניל וביגה
 
 
21/9/00 14:35
ףושני :תאמ
...גארפ וה .גארפל הבוגתב
:תועד המכ דוע עומשל יתיצרו היהתה ישארב התלע עתפל
באפה -םייחב םיוסמ םרוגל "תונמאנ" ןיעמ םיחתפמשכ
לכל וילע ץילמהל יאדכש םכל הארנ -ב"ויכו ףדעומ םורופעובקה
היהת הזכ השעמ לש האצותה רמולכ ?עדי םלועה לכשו םירבחה
.ינפל וב התיהש תוימיטניאה התוא תא ול היהת אל רבכש
דומעב המסרפתהש תוננבל הינפה איה ילש הלאשל תוביסה תחא
אלו ,תועובש רפסמ ינפל "עובשפוס" ףסומ לש תכרעמל םיבתכמה
לע םורופה תא םישדח תוחומ ורפיש בוט הז םאה טילחהל יתחלצה
תא ופטשיש לארשי .ב ינומה אמש וא ,תוינוגססה ויתויומד ללש
ינמיס .ותמגודכ היה אלש לפשל ןוידה תמר תא וב ודירוי רתאה
תחתמ תובוגתב םשו הפ חילבהל םיליחתמ רבכ םינושאר הרעס
בקוע ינא םישדוח 4 רבכו .תורחאו הלאכ תודורי תומרב הרוגחל
ומצע שח אלש יביסאפ הפוצכ וישכע דע ,שחרתמה ירחא תוקידאב
.ול-אל תומוקמל ופא תא בוחתל יואר
שדקמ אוה תמדוקה יתבוגתב רכזומה "טבב"הש איה תרחא הביס
תוחוקל תומכ תינמז וב ליכהלמ רצש ,םיהדמ ךא ןטנטק םילפוו
?ןכ אלה -והשמ יתייעב .10-כ לע הלועה
ינא ,"טבב"ל לידבהלו רתאל תרמגנ יתלבה הבהאה לכ םע ,ןכלו
יתצלמה תא ידמ -םיבחר םיגוחב םסרפל השקתמ ימצע תא אצומ
...ליכהלמ םוקמה רצ יכ -םוקמה לע תבהלנה
...הדותב !םכתצע אנא -םיבוט םישנאו תורקי תוננב
ףושניל וביגה
 
 
21/9/00 15:53
קתבמה ו'ג :תאמ
?אל ילוא ...םצעב לבאל הבוגתב
עצבמב הנורחאל ואציש ,טנמומ םגו טבב .יריקי ,ןכ
ריעב לוז יכה ,לוב דר .םיהדמ הינאמ-לוהוכלא
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
21/9/00 20:03
תיטסינגלב :תאמ
..טנמומ םגו ,ןכ ,טבבל הבוגתב
. הליעגמ ריע וזיא . םיילשוריב יתרקיב ינש םויב
רחא קר , ריעה לש יפויהמ יתרכתשה הלחתהב
איה תמאה יכ , יפוי לש םידירש קר ולאש יתטלק ךכ
תאזה השוחתל) .תסרהנ םיילשוריש
ךחוגמ ןויסנ הזיא שי (. םימלשורי םירבח םג םיפתוש
תומוקמב א"תב הרוקש המ תא קיתעהל
. טלבוק ןכ ינפלו , יתימא ןמז ןכ ינפל , ןמואה ומכ
תספתנ איהש יפכ ביבא-לת תאז, היצקיפ תאז יכ ךחוגמ הז
. םימלשורי לצא
המ לכש הדבועה תא ומינפה אל ןיידע םישקע םימלשורי
ןיב בולישמ האצותכ רצונ א"תב הרוקש
םיקהבומה םיביבא-לתה . ץראה יקלח לכמ םיעיגמש םישנא
םינאילצרה םינולוח םימי -תב םיאפיח םימלשורי כ"דב םה
.רבעשל םינירבטו
תויבונסה ילוסרקל העיגמ אל א"תל םיסחיימש תויבונסה
תומד לכ והשכיאו . הטיסרבינואה אוה הזועמש תימלשוריה
. היבחרב היסנמיגה טילפ לש לוקב תרבדמ תטלוב תימלשורי
תיטסינגלבל וביגה
 
 
21/9/00 21:43
ןירג ילוי :תאמ
םילשוריל הבוגתב
םוקמ הלחא 17 ןמואה .תרדהנ .המוסק ריע םילשורי
.הלילב תינמרגה הבשומה ומכ ןיא .ןכ םג הבוהצ תללוצו
יאפיחהו יביבא לתה לע האמ יפ הלוע ימלשוריה קטמניסה
,תרבדמ תאש המ לע תעדוי אל תא .ןייוצמ ריואה גזמ .
ךכ טושפ
ןירג ילויל וביגה
 
 
21/9/00 22:19
הילו'ג :תאמ
!!תרדהנ ריע םילשוריל הבוגתב
שי ,"תויצניבורפ"ה ראשל הילצרה תא ךיישל אל השקבב
!לובג
הילו'גל וביגה
 
 
22/9/00 0:13
תיטסינגלב :תאמ
!!תרדהנ ריע םילשוריל הבוגתב
ינשו תמאב הפיה קטמיניסה , לולצה ריואה תורמלש
ריעב ראשנ אל דחא ףא , םינצחוימ תומוקמ
אל םיביבא-לתו םימלשורי םינבואמ טעמל , תאזה
, א"ת םהל הביצמש רגתאב דומעל ידכ קיפסמ םיחלצומ
. היסופיט ללש לע
ינא םגו ,תאזה תנברוחמה ריעב םייתנש יתרג ילוי
תינוריעה הריואה ןמ אל , יכ םא , הלחתהב יתלעפתה
םיקינבשומ ייניעב קר ריע איה םילשורי ירהש ,
. . . םיקינצוביקו
םא . ןיילב ארקנ הלילב 12:00ב ןושיל ךלוה אלש ימ
בשחי הז , םוי רואב םיילשוריב דומצ ףוג דגבב יכלת
.ףעפע ודיני אל א"תב , תיבהמ המורע תאצי וליאכ
לכ לע אכדמ לצ םע םייקנע םיתב שי םילשוריב
תא תוקיזחמש , תוידרח תוחפשמ לש םירדע . תובוחרה
הטיסרבינוא ןיינב .םינבאב ךתוא לוקסל אל ןמצע
םיילאנב םינמא הברה . טניריבל ומכ הארנש רעוכמ
, םינדחפו
קחרמב עונלוק תיב . תינוניב תונמאל לודיג תיב
תירוביצ הרובחת .זכרמהמ סובוטואב העיסנ העש
תשוחת תרבגהל הל ביבס םירה . תנברוחמ
. היבופורטסלקה
תיטסינגלבל וביגה
 
 
22/9/00 0:21
המענ :תאמ
!!תרדהנ ריע םילשוריל הבוגתב
!עלסב הלימ לכ


תפי תיקי לש לוקב רבדל ילב םג ?ישובת אל דציכה
שי ,ןוכנ .םלועה לכב םילשורי ומכ ןיא ,היבחרמ שפנ
םימח רתוי הברה והשמ הב שי לבא ,הפי'ג טעמ אל הב
.תורז הרשמ טושפש ביבא לתמ בוטו
שי םש םגש תורמל) םירעש האמב בבותסהל תבייח אל תא
עבורב וא דומע לא סארב אל םגו (םימעפל םסק
אל לבא גזמב םג ,ןכ) ריואב והשמ שי לבא ,ימלסומה
.תורחא םירעמ הנוש והשמל התוא ךפוהש (קר


.תללוצהו ,תינמרגה הבשומב הפקה יתב ומכ ןיא ,ןכו


?אל םלועב תקלחואמ יכה ריעה תאז הזמ ץוחו
המענל וביגה
 
 
22/9/00 1:00
תיטסינגלב :תאמ
!!תרדהנ ריע םילשוריל הבוגתב
יבבוחל תכייש א"תש חוטבש ימ שיגרמ א"תב תורז
ול שי םיילשורי ירחאש רורב . םינודעומה
םישנא לבא , םייוליב לש ןיינעב דומלל המ הברה
א"תל םיכפוהו תוריהמב רעפה תא םירגוס
- תב , ינאילצרה , קינצוביק קרש ומכ םירהצומ
ךתיאו) תויהל םילוכי ...'וכו ינג תמר , ימי
החילסה
. (הילו'ג
תיתרבחה הדימריפה שארבש םיילשוריל דוגינב
ישנא העצמאב הימדקא ישנא םידמוע
ישנא התיתחתבו ינוציק לאמש ישנאו םינמא תרושקית
.תודימריפ המכ שי א"תב ,תונוכש
וסחייתי , תינוניב תינמא תא םא המענ וזה הביסהמ
תשא תא םא , תינוניב תינמא לאכ ךילא
... האלה ןכו םאתהב ךיילא וסחייתי הלועמ תרושקת
ךותמ אובת ךיילא םישנא לש הכרעהה
לוכי םימלשוריל , לשמל הז .ךלש תוסחייתהה תצובק
שישכ הז הככ לבא...ןיבהל ךבוסמ תויהל
.היצמיטיגל שי םלוכלש ,תועדו םישנא לש ןוגמ


יוליב תומוקמ לש ןוגימ םג עבונ הזה יובירה ןמ
וליפא ינא . הפק יתב לש ןוגמו , םיגוסה לכמ
בבחתיש הפק תיב לע ןצלפה יפושניל ץילמהל הלוכי
תיב והז "הפק חיש"...רעשל שי וילע
,תיבב ומכ םש שיגרי אוה , אילפהל ינצלפ הפק
.(תמאב חבושמ הפק םג שי) ךל החיטבמ


םידרחב תוזחל ידכ םירעש האמב בבותסהל םיבייח אל
...היריעב ללוכ , םוקמ לכב םיאצמנ םה ,
תותיבשמ אל ןה , תוידרח תוחפשמ רפסמ שי א"תב
םילשוריב תולק תאזכב רבועש המ , תוינוליח תוחמש
...א"תב םעפ ףא רובעי אל


. תימלשוריה הפי'גה תצק תא יתדרג אל ןיידעו
תיטסינגלבל וביגה
 
 
22/9/00 12:17
המענ :תאמ
המענל הבוגתב
,הדילמ אל ,בגא) תימלשורי ינאש ללגב ילוא
יל ךבוסמ תצק זא ( (-: הריחבמ ירמגל ירמגל
,תוסחייתהה תצובק יבגל תבתכש המ תא ןיבהל


אל ירמגל ןהש ילש תושוחתה לע יתרביד ינא לבא
המ .תוסחייתה תצובקל תורושק אלו תוילנויצר
לת" טעמכ ןהש) ןומימ ןב תורדשב רקוב לויטש
לויט וא ( תינרוצ תינוציח הניחבמ "תויביבא
הדירי ,םיאפר קמע וא אישנה הזע בוחרב ברע
יל השועש המו ,יל השוע ןאחב הגצה וא ,קטמניסל
קיפה הז קקפה אל הז ,םתס) בורחס תוניגב קקפה
תמאב טושפ הז ("התיבה יתעגה" לש הזה ןטקה
לתב שיגרהל יתחלצה אל םעפ ףאש ,תיב לש השגרה
.יתיסינשכ םג ,ביבא


תוסחייתהה תצובק ילע תבשוח המ יל תפכא המו
(-: ?המולעה
המענל וביגה
 
 
22/9/00 17:35
תיטסינגלב :תאמ
הרקי תיטסינגלבל הבוגתב
הזש יל המדנ , תורז לע תרבידש יל המדנ
ינב תללוכ הביבסהש יל המדנ , הביבסל סחייתמ
...םתס , םתס . םדא -


אל םעפ ףא ינא תויביטקייבוס תושוחת םע
! תחכוותמ
תיטסינגלבל וביגה
 
 
29/9/00 18:25
Estee :תאמ
המענל הבוגתב
םידרח לע תבתוכ תא הבש הרוצה לבא ,ןכ ,החילס
איה ,סוזנצנוק ררועתש החוטב תא המ םושמשו
.הליחבמו תימשיטנא ,תינעזג
Esteeל וביגה
 
 
24/9/00 2:52
קתבמה ו'ג :תאמ
םילשוריל הבוגתב
.יחימע הדוהי .תעבגמה יאשונ :תא םלועל המרת םילשורי
.ןאילימלמ ירוא
הרוא תא םגו
הרוחאמ תלבקמש תאז
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
29/9/00 18:35
...הל וארק ךיא , ונ ,יתאז :תאמ
יחימע .תעבגמה יאשונל הבוגתב
?הטומרשה התור םע המו
...הל וארק ךיא , ונ ,יתאזל וביגה
 
 
22/9/00 0:26
המענ :תאמ
..טנמומ םגו ,ןכ ,טבבל הבוגתב
...יתעדי אל ינאו
םינטק רתוי םילפסב שגומ יאמשב ףינסב וקושהש ןוכנ הז
?ן"במרב ףינסהמ
)-: םש רגסנש הסעב הזיא ?םילפוה םגו
המענל וביגה
 
 
29/10/00 14:54
הלילה תכלמ :תאמ
..טנמומ םגו ,ןכ ,טבבל הבוגתב
ןבומכ,םיהדמ יכה ףונה תא וב שיש ףוצה תא
קנומה תאו,םיסרא ןיאש עובש עצמאב קרש
.אנומ הפקו
הלילה תכלמל וביגה
 
 
21/9/00 23:15
ינרוא :תאמ
?אל ילוא ...םצעב לבאל הבוגתב
!רקיה יפושני
לש ילגר לויטל וכלהו רותב ודמע םישנא ,טבב לש הגיגחב
לבקל ידכ דחוימב ןמזב רוזחל ידכ ,העש וליפא וא העש יצח
םש התיהו .ךכ לכ קותמהו םחה ,ירטה םהלש יגלבה לפווה תא
...םיעט ארונ וקושו רתי תופיפצ
לבקיו זיגריו ,הריואה תא ריכעיו תוננב לא עיגיש ימ לכ
תאז תמועל .המ ןמז ירחא ול סאמי - תומיענ אל תובוגת
ילוא ,דיגהל המ שממ םהל שיש םישדח םישנא םג עיגהל ולכוי
.יגלב לפוול םשרמ הזיא וליפא
?אל...חיורנ זאו


תודעסמ ומכ קוידב - םיינומה םיכפוה םירתאשכ םימעפל ,ןכ
לבא ...ונל םיסרוה ךיא תוארל ,עיגהל ךישמהל ףיכ לכ אל -
ןאל דוע שי ,ךרעב הנש יצח רבכ וירחא תבקוע ינאו ,תוננב
ינומכ םישנא םיניינעמש םיאשונב קסוע אוה יכ ,חתפתהל
וזיא םימעפל עומשל ער ךכ לכ הזו .םינוש םגו - ךומכו
?שדח לפוו הזיא לוכאל וא ?הנוש העיד
ינרואל וביגה
 
 
21/9/00 23:19
ינרוא :תאמ
?אל ילוא ...םצעב לבאל הבוגתב
לבא ,ייחב םימעפ ידמ טעמ םש יתייהו ,תימלשורי אל ינא
הבהא וא תויהל הלוכי םימלשורי אלל םילשוריש תבשוח ינא
שיו בהאתהל המב שי יכ .ןושאר טבממ האנש וא ןושאר טבממ
.אונשל המ םג
ינרואל וביגה
 
 
22/9/00 0:17
תיטסינגלב :תאמ
םילשוריל הבוגתב
!תרמא תא , םימלשורי אלל
:)
תיטסינגלבל וביגה
 
 
20/1/04 22:06
יש :תאמ
?אל ילוא ...םצעב לבאל הבוגתב
תא אביימ וליפא ינאו יגלב לפוול םשרמ ךל תתל לוכי ינא
יגלב לפוול(יתיישעת)םירטסוטה
ישל וביגה
 
 
22/9/00 0:21
תיטסינגלב :תאמ
?אל ילוא ...םצעב לבאל הבוגתב
דואמ הז , ימלשורי דואמ הז , בושח דואמ הז , יפושני
! םוקמב ךרוד דואמ
תיטסינגלבל וביגה
 
 
22/9/00 14:39
noe :תאמ
בוט בושחתל הבוגתב
,ןודנולמ םידירוו ךתוח אל ינא הפ םירחאל דוגינבש ןוכה
לבא .היתונורסח תא ךכמ תוחפ אלו ,היתונורתי תא הל שי
המ ?עובש ותואב םילשוריו ןודנול תא ריכזהל ,ןיידע
אל הזו .תויצרופורפ תצק !!?דומעה ותואב ,עובשה ותתואב
ןיעמ הז ,לעוג אל ללכב הז ,יתוא הליעגמ םילשוריש
םישנא שיש הלגמ ינאש םעפ לכ לבקמ ינאש הזכ עוזעז
.הריחבמ דועו ,הב םירגש
.ארונ
noeל וביגה
 
 
24/9/00 2:41
חחרפ :תאמ
?וידר הז ולהל הבוגתב
הריחבמ ........ךתוא עזעזל יל רצ
חחרפל וביגה
 
 
24/9/00 2:59
קתבמה ו'ג :תאמ
?וידר הז ולהל הבוגתב
הז ,לעוג אל ללכב הז ,יתוא םיליעגמ םיאומוהש אל הז
שיש הלגמ ינאש םעפ לכ לבקמ ינאש הזכ עוזעז ןיעמ
,םירבג םיפידעמש םירבג
.הריחבמ דועו
.ארונ


הז ,לעוג אל ללכב הז ,יתוא םיליעגמ םידוהיש אל הז
שיש הלגמ ינאש םעפ לכ לבקמ ינאש הזכ עוזעז ןיעמ
.תודהי םיפידעמש םישנא
.הריחבמ דועו
.ארונ
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
24/9/00 18:37
noe :תאמ
קתבמה ו'גמ רואנה חנלל הבוגתב
.ץמאמ תצק םע .רתוי לוכי התא ,תמאב ונ
noeל וביגה
 
 
25/9/00 9:31
קתבמה ו'ג :תאמ
קתבמה ו'גמ רואנה חנלל הבוגתב
לבא ,רומג ליוא התאש רמול לוכי יתייהש יאוולה
.אלש ,והז


םוש ןיא ,ךמלוע תסיפת יפל :חנ ,הז תא קרפנ אוב
רה ללכב וא ,ילובמורטס רה תולגרמל רוגל הביס
?ןוכנ .והשלכ שעג
לש הרדחב ,העבגה לע ןאחב תונכתשהב םעטה המו
םיברעהו םישותיה ,םוחה ,תחדקה םע ,האמה תליחת
?ביבסמ םיינחצרה


רגש יממ ךשפנ תוואכ ךל עזעדזה .חנ ,אירב היהת
ךל היהתשו (!הריחבמ דועו) ךחורל וניאש םוקמב
ךתיב תא הנבת ובש םוקמ לכב ,הקותמו הבוט הנש
(!הריחבמ)
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
27/9/00 14:19
חחרפ :תאמ
םכחה חנל קתבמה ו'גמל הבוגתב
,יריקי ו'ג


?ןיבמ אל התא המל


ולזא אליממ םימחרו .הנגהל הקוקז הניא םילשורי
.עובשה םלועהמ
!!!ארז דע םהב אלמ לאהש
חחרפל וביגה
 
 
27/9/00 17:02
תנע :תאמ
@!?ךרוצ ןיאש ןיבמ אל התא המל ,ו'גל הבוגתב
,ויניע ןיבמ קומחל םינותנל ןתנש ימל
ךיא דועו ,הנגה הכירצ ןכ אקווד םילשורי זא
.הנגה הכירצ
,םידוהי היבשותמ םיזוחא העבשו םישולש קר
.ןמזמ הוא ובזע הב ודלונש םיריעצה תיברמו
?ןכ המ זא הנגה שרוד אל הז םא
תנעל וביגה
 
 
29/9/00 18:38
Estee :תאמ
!ןכ םילשורי לבא ,אל ילוא התאל הבוגתב
תקדוצ תא המכ ,תנע תנע
האלפנו הפי ריע םילשורי
...התוא םיבעתמו םיאנוש םילארשי המכו
המויא הצמחה וזיא
Esteeל וביגה
 
 
1/10/00 12:47
הילו'ג :תאמ
!ןכ םילשורי לבא ,אל ילוא התאל הבוגתב
...םילשורי
םויה ,הז לע בושחל קיחצמ יתוא ,םש יתדלונ
.ללכב םשל תכייש השיגרמ אל ינא
תונומתה לש ןוויכהמ םילשורי תא תבהוא ינא
הסכממ גלש דירומ ילש אבא לש ןבל רוחשב
לש ןוויכהמ ,'72 תנשב ונלש תישופיחה עונמ
,דב לע ןמש יעבצב ,םש רייצ אוהש תונומתה
םילשורי תא תבהוא ינא ,ףרוחב ריעה ףונ לש
םע ,ירס-הינב ןדו ולש ריאמ לש םירפסהמ
הלא לע הריתומ איהש והשמ-תללרוטמה העפשהה
םירופיס הזיא ...שפנ תבהא התוא םיבהואש
לש ןוויכהמ םילשורי תא תבהוא ...םיאלפנ
תוראומה ריעה תומוחמו ,"דוראב"המ הלאינד
.הלילב
לש ןויערה תא תבהוא ינאש אוה ןיינעה לבא
ריעה תא בוהאל השק השק ,םויכ יכ ,םילשורי
.השקו החותמ ,תשעור ,ךכ לכ הנועט ,המצע
םיבעתמו םיאנוש םילארשיהש החוטב אל ינא
רתוי לק לבא ,יתסא ,תקספש ומכ םילשורי תא
- םימייוסמ םישנאל ...קוחרמ התוא בוהאל
.המיהדמו תימעפ-דח תוחפ התוא השוע אל הזו
הילו'גל וביגה
 
 
27/9/00 23:32
ילגנאה םידופיקה ץע :תאמ
@!?ךרוצ ןיאש ןיבמ אל התא המל ,ו'גל הבוגתב
.םכומכש םימלשורי ,הא ,ףיעס'ת םכל איבה חנ
םייברג םע םילשוריב םיכלוה דוע ,ודיגת
? םיחמצ הת "ןאי לש התה תיב"ב תותשל םילדנסו
ילגנאה םידופיקה ץעל וביגה
 
 
22/9/00 19:01
תיטסינגלב :תאמ
בוט בושחתל הבוגתב
,תירבעב הבושת ךל הריזחמ יננה , תוידדהה ןורקיע םשב
ךל הנעא ןורקיע ותואל טלחומ דוגינבו
.ילא תחלשש שגרנה ליימ יאל םורופה תרגסמב


רבדה בוט םא הלאשה תא תילעהש רחאל תיכז ןצלפ ראותב
הניבמ ךכ התא ששוח . ןותיעב תוננב רתאה תבותכ םסרופתש
אלש רמאנ , ךממ םינוש םישנא רתאל ושלפי אמש , ינא
ודמל
רהב הטיסרבינואב ודמל אלש הלילח ילוא וא היסנמיגב
. ךלש הנטקה םיהולא תקלח תא ךל וסרהיו , םיפוצה


רבודמש הדבועה תא תמנפה םרט ינצלפה יפושני , םולכ
ןורשכב הארנה יפכ תנחינ ? טנרטניאב
םילימ סיפדהל ךכו , םישקמ לע ץוחלל ךל רשפאמש ינכט
ךל םרוג הזש הניבמ ינא . םיטפשמ,
תא תאלממה וז ןיעמ רשוא תשוחתש ןיבת אלה . לודג רשואל
ןנקל הלוכי , תינצלפה ךתושי
חטבלו בעתמ ךניהש ףאו , ךממ םינוש םישנא בלב םג
. רתויב ילע םיבוהא


האצותכ הרצונש תימאניד תוברת איה טנרטניאה תוברת
הרצונ איה . תיטסילרולפ הרבחב םיטרפ ןיב היצקרטניאמ
דבל ,הארנה לככ . םללגב אלו , ךגוסמ םישנא תורמל
ינתרקו רצ םיגשומ םלועב םג תנחנ , םיינכט םירושיכמ
.
תיבמו ךתומכש םישנא דגנ רבד יצחו רבד יל ןיאש ןבומכ
גיצהל תחלאנה םתונרמוי קר יתוא הסיעכמ . ךלש לודיגה
יתרדגהל הבוט הביס דוע יהוז . תוכיא לש הווסמב תויחטש
ךתוא
. ןצלפכ


ןמדזת םא , תקולחמה תא וניניב ונבשיש רחאל , התעו
חיש" אוה ךל האיה הפקה תיב , א"תל
הבר תלעות חמצית ונינשל . ןיקנישב אצמנ אוה , "הפק
: יכ ,הז הפק תיבב ךרוקיבמ
. שגפינש יוכיס ןיא.א
םייניע עבשב חיגשי , ןטק יצאנ ןיעמ , הפקה תיב לעב .ב
םתסה ןמ. הרוחא אסכה תא זיזת אלש
רחא קייודמב לעופ ךניהש הבורמ האנה ךל םורגי הז רבד
.תוארוהה
תקלח התוא לא םתיא עגעגתהל םישנא םש אוצמל לכות .ג
..תרעושמ םיהולא
ןיעמל הכזת , ישיש יירהצב םשל עלקת םא תאז תמועל .ד
הפקה-תיב לעב - הליגר יתלב תולגתה
לוכסת בורמ ושפנ תא עדוי וניאו בושו בוש וידי תא רכופ
םיבבוסמ תואסכה לע םיטע ( ךחוסינכ ) לארשי. ב ינומה ,
םהש דע , הרוחאו המידק , לאמשל םעפו ןימיל םעפ םתוא
תחנב םיתושו...רתויב םהל החונה הבישיה תרוצ תא םיאצומ
!חבושמ הפק
תיטסינגלבל וביגה
 
 
22/9/00 19:30
noe :תאמ
.יפושניה ןצלפ רמל הבוגתב
ךא ,םירבדמ םתתא המלו המכ המ לע גשומ יל ןיאש תמאה
לע םג ךתבוגת ארקתש תנוויכ ךכל אלהו ךתבוגת תאירקמ
תישעש קפס ןיא ,תלביקש העדוהה תא וארק אלש הלא ידי
תמאב אל תא ,תושרופמ רתוי תצק רמאל םא וא .ןגלב תצק
הלוכי תייה אל תרחא ?ןוכנ .תשרב הרוק המ הניבמ
קולחל ןוצרה ןיב תרכומ ךכ לכה המלידהש בושחל
יפוא תודחוימ תוידוחיי לע רומשל ןוצרה ןיבל ףתתשהלו
ךכ לכ הידמ לע חספת ,תוריגס םתס וליפא וא םיוסמ
.תינרדוח
לוכי דחא לכו ,םלוכל םוקמ שיש אוה תשרבש ןויערה
ןיאב ןויערה .עיבהלו עיפשהל ,ושקובמ תא אוצמל
טטושמ אוה םא ,רובעי דחא לכש אוה תשרה לש התויפוס
דבלב םילימורפ המכב ותשילג תא ןווגל הברמו בטיה
רשאכ .תויזכרמ תורכיכ םניא רשא תשר יקלח םתואמ
היפוא רשא תנווקמ הליהק תריציב םירומא םירבדה
אל םא םיעירכמה םימרוגה דחא אוה יביטקארטניאה
תימיטיגל וז ןיעמ המלידש יאדו הבוציעב רתויב יזכרמה
הב קוסעלמ ישפוח ומצע האור רשא ימ ,וזמ הרתי ,איה
אלא אוה ןיא התוציחנ וא המויק תשחכהב קפתסמו
ימי תא םירכוז המכ עדוי אל ינא .םיקפוא רצ טנרונגיא
הצופתה ,תשרל ונרבחתה ונבורש ינפל ,םיזילעה BBSה
םירבד םג םיBBSה לכל עיגה ראוד .הלודגו הבחר התיה
,םירחא הברהל רחואמב וא םדקומב ועיגה דחאב ויהש
דחא לכש תיצר אל ,םיידוס טעמכ ויה םהמ םיבר ןיידע
םילודגהו םייזכרמה ויה ,וילא רבחתמ התאש BBSל עיגי
המויק .המכ דועו ךלש ויהש הלא ויה ,םהב ויה םלוכש
דועב רבח הירבחמ דחא לכש העידיב הרוגס הליהק לש
לש ןורתיה תא הנתנ ,הלאכ תוליהבק לש לטובמ אל רפסמ
הנטקה םיהולא תקלח לע הרימש ךות ףותישו תורבוחמ
רפסמה קר התיה אל הביסהש יל ונימאת ,אלו .ךלש
םוש האור אל ינא .אל שממ ,םימדומה לש םצמוצמה
ןיאש יאדוו יאדוו ,וז ןיעמ השיג רמשל ןוצרב תונצלפ
.המלידה תאלעהב לוספ םוש
noeל וביגה
 
 
22/9/00 22:35
תיטסינגלב :תאמ
המ תעדל ילבל הבוגתב
רפסה- יתבב יימיל יתרזח הנימאמ אל ינא ,חנ
עגרל , קפס ןיא , ( םתשולשמ יתפע ) םיינוכיתה
הירגיס תויטנלש ןונב התיצמה הרענ התוא יתייה בוש
טוידאה להנמ ןגסה תא תחלוש , התיכב
הדות ..וה...םימי השולש ירחא טרסמ תרזוחו ןיידזהל
! הדות הדות הדות , חנ ךל
לא הכיסב וקדהא , ינפמ ררוס לתלת טיסא ךנעמל
,ךל בותכאו ידקדק
. רקי הרומ
תא יתאבה אל , הדמחנ דואמ יתייה , חנ תישאר
העדוהב . הנושלכ ןופושני יל חלשש העדוהה
טלחהב ינאו ותונצלפ " תעפי" לכב הלגתמ אוה וז
...ךשמהב האולמב האיבהל תלקוש
לבא , הזה ןויערה תא אנוש התאש תעדוי ינא , תינש
ינא המ לע ןיבתש תנמ לעש תבשוח ינא
השעי יפושני ןכ םא אלא , ןכ השעאש ץוחנ , תרבדמ
דואמ אוהש יל המדנ )...ומצעב תאז
(...העדוה התואב האגתמ
?אלכב יתומכש םישנא םישת ?יל השעת המ , תישילש
תוכמ יל ןתת ?שדחמ ךוניחל חלשת
לבא ,עדת ךל ...האנה יל םורגי הזש ןכתי ?קיסטב
.אשונה ןמ םיטוס רבכ ונחנא
יפושניל הנוכנ עודמ 'ד הביס תא ארוק תייה םא
,ישיש ירהצב הפק חישל עיגי קר םא , תולגתה
הקימנידה תודוא יתבושת תא קיסהל לוכי תייה
טנרטניאל םיקוח ןיאש , אוה ןיינעה לכ . טנרטניאב
לפס תא התשת ובש ןפואל רשאב םיקוח ןיאש יפכ ,
לכ ,חוטבש המ , ךלש הפקה
םיאתי םא .תושעל ול םיאתמ יכהש רבדה תא השוע שיא
אל םאו היהי אוה תוננבב תויהל ול
רתאב םיסנכנה רפסמ תא ליבגהל לבא ,רחא רתאל רובעי
...שפוטמ ףאו , לוספ יל הארנ
לפס וטיאל םגולה רהרוהמה יפושני רהרהמש רוהרהה
אל ,שדוקה ריעב םש יא , ליבהמ ואקק
ונממ רדענ היה אל אלמלא , יתמח תא תיצמ היה
לארשי 'ב הנכמ אוהש המ לע תואשנתה לש בוטרוק
( ןבצעמ אוה םתוא ) ינומכ םישנא םינמנ םתיא,
. ( הרגמ אוה םתוא) ךומכ םישנאו
תאזכ איה האירבו תניינעמ הליהק , ןיינעל הרזחבו
. עובק סופד תלעב אלו , תחתפתמו הנתשמש
הלוכי תידמימ דח , תעבוקמ הליהקש ךל הארנ םא
ומכ םוידמב ןמז ךרואל דורשל ףאו רצויהל
...םלוח התא , טנרטניאה
, םירמוא םישנאש המב טולשל תורשפאה רסוחל אמגוד
תודוא ןוידב אצמת טנרטניאב דחוימב
, ארקת . השיאל רבג ןיב תודידי ןכתת םא הלאשה
םודא לגרודכ לע רבדמ ו'ג , יתקמסהל הבוגתב ךיא
ינשל עמתשמש ןפואב ןכמ רחאלו , תוינימ תויצטונוקב
לש ןוחצינה תא ראתמ , םינפ
ייניעב ןח אצמ אל הז . ( קלאע ...יתוא ערק ) רתיב
...טנרטניאה הז לבא , ןגוה יל הארנ אל הז ,
הוחא התוא תא הבוטל ןייצל תבייח ינא חנ םויסלו
רתאב ןאכ אקוד יוטיבל האבש , העודי תירבג
יתקדס ףאו ,התוא יתצפינ םייתימאה םייחב ,תוננב
...וגא לש ןיינע (: םעפ אל התוא
! םייחה אל , טנרטניאה הז , ייה לבא
תיטסינגלבל וביגה
 
 
22/9/00 23:06
noe :תאמ
..היגלטסונל הבוגתב
תחסונמה ךתעדוהמ ריואה תצק האיצומ תייה םא
,ןכות רתוי תצק ,היגוגמד תוחפ תצק :ירק ,אילפהל
.ןינעל הנוע שממ אל תאש ,דבל הלגמ תייה
םישא אלש יאדוו ,אטבתהל הכורבה ךתוכז ןינעל
תוירפסמ תולבגהב ךמות ינא ןיאש יאדו אלכב ךתוא
ךכל איהש הרוצ םושב םורתא אלש יאדוו והשלכ גוסמ
ךייוטיב םוקיממו תומכמ יתיחפת ףא וא ילדחתש
.ישיאה
עירה רבכ להקה ,יעגרת המישנ יחק ,ןינע לש ופוגל
תלגוסמ תאש חוטב ינא .בוש יארקתו ,תואושתב
(רעוב אל ,ךירצ םא טאל יארקת) יתבתכש המ ןיבהל
תקסוע הניא ףאו ,ןינעל הניא ךתבושתש יארתו
.יתבתכ םהיחע םיאשונב


עשעשמו ןנערמ דאמ והשמ שי ,יקיספת לא הרקמ לכבו
םגש בוטש בשוח תמאב ינא ,תומהלתמה ךייתועדוהב
.ירוביצה חישל ומרתי ךגוסמ םישנא
.יצמאו יקזח
noeל וביגה
 
 
23/9/00 11:58
תיטסינגלב :תאמ
..היגלטסונל הבוגתב
יתלספ אל , דיגהל הצור התא המ יל רורב אל שממ
םויק תרוצ לכ לש וא יפושני לש ותוכז תא
היתויוטבחתה תא אטבלו התעד תא עיבהל תרחא
...אברדא,
, תוימיטניאל םוקמ שיש תבשוח ינא יללכ ןפואב
יפכ טנרטניאה לש ויפואל תעדומ ינא ינש דצמ
...םלוכל שיגנו עורפ ,חותפ , םויה אוהש
תרגסימב יל תונעל יתעדל ךירצ היה ןופושני
ןולבה תשוחת רואית תא יל חולשל אלו, םורופה
טלחבה ינא , יכ םא . ישיא ןפואב ץצופמה
ייאב ראשב הליג אוהש תובשחתהה תא הריקומ
...ערה חירה תא םהמ ךסחו , םורופה
ךכב יתמזגהש יתבשח עגרל םא םג , הזמ ץוח
הנושארה העדוהב , ןצלפ יפושני תא יתיניכש
יב יתרזח , הז םורופב וילא הסחייתהש , ילש
!!!ןצלפ אוה יפושני ,ליימ ותוא תאירק ירחא
תונקסמ ישעממ רוזגת לא , חנ ךילא יל הצעו
,רחא וא הז םורופב םיפתתשמה ראש יבגל תויללכ
, ינא טושפ ינא , אמגוד אל ינא ,( םייחב םגו)

...רתוי אלו תוחפ אל
תיטסינגלבל וביגה
 
 
24/9/00 2:42
קתבמה ו'ג :תאמ
חנל הבוגתב
,תיטסינגלב
בנגנו םיללותשמ םינומרוהה ?"םויה" הז םויה
יטנאה םיטספינמה המ ?ידיגת ,חומה ךל
.התוא יקבח - ביבא לת הצור .הלאה םימלשורי
.ףרוטמה ריואה םוהיז םע .ךבל לא היצמא
.ירשפא יתלבה ינברואה רועיכה .החודה תוחלה
םגש תורוחב שי .הז םע היעב םוש יל ןיא
תנומסת" .םירעוכמל ץוצמל תובהוא
לוכי ינא .תושעל המ .תעדוי תא ,"ודומיזאווק
ימחל תדרל תוצורש תורוחב שי ?הז םע חכוותהל
.תושעל המ .לג יבודל וא רנדור
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
24/9/00 9:59
תנע :תאמ
?"םויה" הז םויהל הבוגתב
???רנדור ימח לע הפ םיכלכלמ בוש
?אה ,ףוסב םכתא היהי המ
תנעל וביגה
 
 
24/9/00 14:15
היגלש :תאמ
????בושל הבוגתב
תאו ותוא ריכזהל לבא ,ימח לע ךלכלל אלימ
?המישנ התואב לג יבוד


.שממ תיארפ המזגה רבכ וז
היגלשל וביגה
 
 
24/9/00 23:37
snow white :תאמ
????בושל הבוגתב
yoredet le-hemi velo le-dooby?
snow whiteל וביגה
 
 
24/9/00 16:09
קתבמה ו'ג :תאמ
????בושל הבוגתב
לש הקיזומה לע יתרביד אל :בל ימיש ,תנע
יתלבה ורועיכ לע קרו ךא אלא ,רנדור ימח
לע תוציצמ לבקל ונממ ענומ אלש המ) ירשפא
(ימוימוי סיסב
םיפי םיעגר ול רוכזל לוכי ינא ,רצויכ
יטתאפ רקור תויהל שקעתמ שנרבה לבא ,דואמ
,קאבר ,ךוראה ,הזה רעישה םע ,תושעל המ -
הזו 20 ליגל רשאמ רתוי 40 -ל בורק אוה
אילפהל ךחוגמ


דואמ ,הבוהצ תללוצב ,ולש העפוהה תא
עיפומ אוה .זולבה יחילש םע ,יתבהא
.חנזומו רעוכמ - המ לבא ,ןייוצמ
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
24/9/00 18:56
תנע :תאמ
!השקבב ,בל ימישל הבוגתב
יא יא אל אוה הזה רעישה ..קדוצ ןכא התא
...יא
,ףוריטב יסקס והשמ ולש הארמב וב שי לבא
תוכיא לע יתצייצ לכבש ינפל דוע הזו
.הווהבו רבעב ולש הקיסומה


?םויה ונל יופצ המ ,ךומכש תודיתע דיגמו
תעדל קחשמה ףוסל דע תוכחלו הקוסע תצק ינא
???האצות
תנעל וביגה
 
 
24/9/00 11:26
תיטסינגלב :תאמ
?"םויה" הז םויהל הבוגתב
ריש יתשקבל םגרת , ייתויומהלתה לכ םע
ןכלו תירבעל תיתפרצמ
! ו'ג שי ...ןיא , רתוי םילשורי ןיא
תיטסינגלבל וביגה
 
 
24/9/00 16:01
קתבמה ו'ג :תאמ
הזה שיאהל הבוגתב
עדוי ו'גש תנבה רבכ םתסה ןמ ,תיטסינגלב
םא םג - הב לקתנ אוהשכ ,תוכיא תוהזל
,ינא .ןגלב ןומה ןומה שי 'גייפ טנורפב
תפטעמה םורק תא קתבל איה ,ילש תויעוצקמה
םינפבש תמאה תא תוהזלו
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
24/9/00 20:32
תיטסינגלב :תאמ
קתבל עדוי הזה שיאהל הבוגתב
, ברחה םע ןדנה תא ךליבשב יתדרוה ?תעמש
אל םא . ילש טורשה תכתמה ןויריש תאו
,תעמש
הממד לוקב השענ הז םימעפל , רדסב הז
!...הקד
תיטסינגלבל וביגה
 
 
25/9/00 0:08
תיטסינגלב :תאמ
...?עדויש שיאה לאל הבוגתב
סנכהלו תאצל , סנכהל ישפוח שיגרת ו'ג
...בוש
.ילש ליימ יאל
תיטסינגלבל וביגה
 
 
25/9/00 22:18
קתבמה ו'ג :תאמ
...?עדויש שיאה לאל הבוגתב
עדא אל תאז ,ךיאו יתמ
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
25/9/00 22:29
:תאמ
...שגפינ ונאל הבוגתב
םילשוריב היהא ינאש האבה םעפה , הזמ ץוחו
. ךל בותכל הצור קר ינא ,18/12 ב היהת
וז הבוגתל וביגה
 
 
25/9/00 22:34
:תאמ
שגפיהל יל רעוב אלל הבוגתב
תשמתשמ ינא , יתיבב אל ינא
.ילש אמא לש בשחמב
וז הבוגתל וביגה
 
 
26/9/00 9:46
קתבמה ו'ג :תאמ
שגפיהל יל רעוב אלל הבוגתב
אקווד המלו ...יתדלוה םוי ינפל םיימוי
?בוש םילשוריב ייהת הז ךיראתב
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
26/9/00 9:50
תיטסינגלאב תאז סומינונא :תאמ
םילשורי 18.12.2000ל הבוגתב
יאה תא הכירצ ינא הז ליבשב ... ?האור
..ךלש ליימ
תיטסינגלאב תאז סומינונאל וביגה
 
 
26/9/00 10:13
הילו'ג :תאמ
םילשורי 18.12.2000ל הבוגתב
,ו'ג ,ךלש תדלוהה םוי
המואל גח םוי אוה
ולוכ (עמשמ יתרת) ישונאה ןימלו


הילו'ג ,טרסב הפוטע ,ךלש
הילו'גל וביגה
 
 
27/9/00 9:11
םאה הכלמה :תאמ
םילשורי 18.12.2000ל הבוגתב
םוי לש הביסמה תא השעת הפיא זא ,ונ
?תונמזה לבקנ ךיאו (?)ה ךתדלוה
םאה הכלמהל וביגה
 
 
28/9/00 12:15
תיטסינגלב :תאמ
םילשורי 18.12.2000ל הבוגתב
םילוחיא ובו הילו'גמ ליימ רקובה יתלביק
ילע המ ,ש"ד ךממ תפרצמ איה , םייבבל
???הזמ קיסהל
?...יל בותכת אל הילו'ג תשקבלש
תיטסינגלבל וביגה
 
 
28/9/00 19:00
תיטסינגלב :תאמ
ו'גל הבוגתב
ןאכמ תשרופ ינא , םתמתתהל הליחתמ ינא
לכ םע תוחיש להנל יל סאמנ , ןמז המכל
םלועה
ייייב
תיטסינגלבל וביגה
 
 
29/9/00 1:59
הילו'ג :תאמ
ו'גל הבוגתב
.ימיטניא היהיש ידכ ,אשונב ליימ ךל יתחלש
הילו'גל וביגה
 
 
24/9/00 21:24
ףושני :תאמ
.יפושניה ןצלפ רמל הבוגתב
:םילק םינוכדע המכ -הרקי תיטסינגלב
.םיפוצה רה תטיסרבינואב אלו ,היסנמיגב יתדמל אל
רג םויכו רוקמב קינצוביק ינא .ימלשורי אל ללכב ינא
.םילשוריל ץוחמ
תאו ךל העודי יתבותכ -םיטרפ דועב ךשפנ הקשח םא
ןורקיע םשב) תירבעב םג ל"אוד חולשל תנמזומ
תפדעומה הפשה תא ירחב -תילגנאב םגו ,(תוידדהה
.ךיילע
לש םתוכז תא יתלילש לוכיבכ לע תבתכש המל רשאבו
תואמגוד רותב) "טבב"ב וא םורופב םוקמל ינממ םינוש
תחא לכ לש םתוכז תא ללוש אל שממ ינא -(ןבומכ דבלב
הצפח וב םוקמ לכב תויהל "לארשי .ב ינומה"מ דחאו
.וב תויהל והשפנ
-וכל םוקמ ןתונ ,רידגהל חנ ביטיהש ומכ ,טנרטניאה
הנוש םביבס הרצונש הליהקהש תומוקמ םנשי ךא ,םל
.םהילא םישלוג םל-וכש תומוקמה ראשב רשאמ תצקמב
התוא אצומ אל םא םג ,ילע ךתעד תא ךירעמ ינא -םויסלו
יתוישיא ביבס ןוידה םא חמשא דואמ לבא ,דחוימב המיענ
.ל"אודב אלא תשרה יפד לעמ היהי אל (תמנפומ ידה)
...שארמ הדותב
ףושניל וביגה
 
 
24/9/00 22:46
ףושני :תאמ
...הככ קוידב אל הזל הבוגתב
ןכלו ,(רבעשל יתד) ש"לתד םג ינאש ןייצל קר יתחכש
.(הלאכו תיתד החפשמ) ביגהל יתלוכי אל וישכע דע
הבוגתה תא שדחמ יתארק ,הדובעה ץחל תצק דרי טושפ
.תולצנתה ףיסוהל ןוכנל יתיארו ,ילש
ףושניל וביגה
 
 
25/9/00 0:05
תיטסינגלב :תאמ
...הככ קוידב אל הזל הבוגתב
, לצנתהל םיעדויש םישנאל הבר הכרעה יל שי
... הזה םורופב דחוימב
יתרידב םקמתאש רחאל , םימי המכ דועב אובי ךשמה
.השדחה
תיטסינגלבל וביגה
 
 
26/9/00 21:23
ףושני :תאמ
ףושניל הבוגתב
וב חראל יכזתו ןתיי ימ ...השדחה הרידה לע
.הלילחו סח םינצלפ אלו ,ךחורל םהש םישנא
(-; בלה לכמ
ףושניל וביגה
 
 
27/9/00 14:16
תיטסינגלאב תאז סומינונא :תאמ
!בוט - לזמל הבוגתב
םשה תרזעב
תיטסינגלאב תאז סומינונאל וביגה
 
20/9/00 22:15
השאטנ :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
) םייחה לע תוקומע תובשחמב קסעתמ אלו ..... דמחנ , לילק רופיס
! ייייייב !!! םשל העיסנ לע זטנפל רתונ קר וישכע ( לאל הדות
השאטנל וביגה
 
20/9/00 22:16
המינונא :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
.רוזחל הז ךירצש המ לכו .ןודנולל עסיש יאדכ ןכא ,ןכא
לבא .הפוריאב רחא דעיל םיעסונ םא המוד טקפא גישהל רשפא ,ןוכנ
.חיטבמ שממ הז - ןודנול
תוחידבה לע .םירקה םילגנאה לע רטקל רשפא םינושארה םימיב
.גונעת .וניבי אל םה - תירבעב םהילע רטקל רשפא .תוילגנאה
.ןורחא קחוצש ימ קחוצ - המ אלא
- (?יל תאבה המ) ,ירבצה ,ינמרבחה קוביחה לא התיבה ונכרדב
."םירק" םה םילגנאה ,ןכ .ןומיסאה לפונ הפועתה הדשב םואתפ
.תאזכ היח שי ,תושעל המ ...רעוכמ ילארשי לבא .ילוא
המינונאל וביגה
 
20/9/00 22:18
המינונא :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
(...םדוקל תכייש תרתוכה)
המינונאל וביגה
 
20/9/00 22:50
ןהכ זעוב :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
יתרזחש שיגרהל ליחתמ ינא ,ור'תיהב ,ייוובאסה לא הדיריב דימ
םעפ הנומשו םירשע .םירעה תכלמ .תוחאו םא ,ריע ,ןודנול .התיבה
ןיא .יתוא העיתפמ איה ןיידעו ,קיפסמ אל םעפ ףא הזו ,הב יתייה
הנוק :וטוטב הכמה תא ץיברמ ינאש ירחא םוי השוע ינא המ קפס יל
קראפ דנלוהב וא לייו הדיימב הריד
םעפב .םיימעפ ךלש הבתכה תא יתארקש ,ןודנול תא בהוא ךכ לכ ינא
תא םיצעהל ליבשב - םור.יד.יסב ,גנילוק ןודנול ,שאלקה םע הינשה
ןדמקב יליל לויט לע הלילב םולחא ינא וישכעו .האירקה תאנה
לוהוכלא אלמ שארו ןשיו לוחכ םשג ליעמ םע ,ןואט
ןהכ זעובל וביגה
 
 
20/9/00 23:47
noe :תאמ
LONDON CALLINGל הבוגתב
?ור'תיהב יוובאס
noeל וביגה
 
 
21/9/00 0:11
SHOSH :תאמ
LONDON CALLINGל הבוגתב
LOL, 28 times in london and he thinks he's in the
subway, it's called the Underground in england, too
much alchohol again?
SHOSHל וביגה
 
 
21/9/00 4:02
David in NYC :תאמ
it's the Undergroundל הבוגתב
LOLOLOLOLOL that was funny
David in NYCל וביגה
 
 
21/9/00 4:10
David in NYC :תאמ
it's the Undergroundל הבוגתב
oops, i mean your previous message was funny
David in NYCל וביגה
 
 
22/9/00 18:47
הילו'ג :תאמ
it's the Undergroundל הבוגתב
.ירו ירו ירו .םיינונטק ירו רא וי
Pettiness :דלוק סטיא שילגניא ןיא


or maybe I should say
Narrow-Minded
....וי ףוא ילארשי ירו וסלוא דנא
הילו'גל וביגה
 
 
22/9/00 19:46
noe :תאמ
David and Shoshל הבוגתב
ךחיש ןב םא ,םינולימ לש תילגנא ךכ לכ הז PETTINESS
-לבוקמה גשומב שמתשהל ץלמומ ,סלרא'צ סנירפ וניא
רתוי הברה הז תא וניבי ,SMALLISH וא SMALLNESS
.בוט
,ילש התייה ןבומכ תועטה ,םירודהה תא רשייל ידכו
.קרוי וינב יתרקיב אל ידועמש הזמ תעבונ ןבומכ איהו
אלא ס'יוובאס טעמ אל שי ןודנולבש אוה ןיינעה
דימ .יתיהת הז ללגב ,ןיא ינורכז בטימל ור'תיהבש
,קרוי וינ לש תיתחתל םיארוק הככש יתרכזנ םתינעשכ
.םדוק הברה רכזהל ךירצ יתייה ,לצנתמ ינאו
noeל וביגה
 
 
22/9/00 20:44
הילו'ג :תאמ
תוינונטק רבכ םאול הבוגתב
לבא ,ידגנ וא יתיא התא םא יתנבה ךכ לכ אל
תדעוימ התיה ילש הרעההש ריהבהל יתיצר וז תונמדזהב
ילארשי לכ ומכש ,ךכ לכ םיסקס-ולגנאה דייוידו שושל
.לכה םיעדוי םהש תוארהל םיבייח בוט
.חצמב הקישנ -ךלו
.הילו'ג
הילו'גל וביגה
 
 
22/9/00 21:19
SHOSH :תאמ
יריקי חנל הבוגתב
Excuse me???
SHOSHל וביגה
 
 
22/9/00 23:22
הילו'ג :תאמ
יריקי חנל הבוגתב
I will
הילו'גל וביגה
 
 
24/9/00 3:07
קתבמה ו'ג :תאמ
יריקי חנל הבוגתב
תוקישנ ונימיב ןתונ ימ ?ח-צ-מ-ב ?חצמב הקישנ
.חצמב
תלשפהב ,עודיכ ,תאטבתמ תיתימא הכרעה תעבה
אשומ יפלכ זוכעה תיינפהו םינותחתה תרסה ,תיאצחה
הדות םיעיבמ ךכו ןוכנ תאז םישוע ךכ .הכרעהה
תולעפתהו
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
24/9/00 14:10
היגלש :תאמ
!!הילו'גל הבוגתב
הקישנ םינתונש הלא םה ."לובלוב" םירמואש הלא
(-: (-: ...חצמב
היגלשל וביגה
 
 
24/9/00 16:05
הילו'ג :תאמ
...ו'גל הבוגתב
( - : ...השועש ימ שיו רבדמש ימ שי
הילו'גל וביגה
 
 
21/9/00 9:52
לג תיגח :תאמ
it's the Undergroundל הבוגתב
,רדנא אלו יוובאס אל
ורמא םויהמ
TUBE
לג תיגחל וביגה
 
 
21/9/00 0:55
הילו'ג :תאמ
LONDON CALLINGל הבוגתב
רקובב ןושאר םוי ,ןודנול"
םולחמ ררועתמ
הדיצה ןוליווה תא זיזמ
ןושאר רוא הז
םג תררועתמ תא
:רמוא ךייניעב טבמהו
"..רהמ ייתועורזל רבכ רוזח


בל יערוק םיעוגעג ,יתבוהא ןודנול ....חא


תילארשי הקיסומב ןומאה תא יל וריזחה "תוילמשחה"
הילו'ג ,תבהוא
הילו'גל וביגה
 
 
24/9/00 2:34
תנע :תאמ
יתבוהא LONDONל הבוגתב
?ךלצא יעבט הזש וא תינפנח תייהנ ,הילו'ג ךל הרק המ
.קלא םינידע ,םישיגר םיריש םיבתוכש םירבג ?תוילמשחה
.הללאי ,הללאי
תנעל וביגה
 
 
24/9/00 10:07
תנע :תאמ
הקופד הקהל ?תוילמשחהל הבוגתב
..יממ יתנע ,שותנע ,תנע
תאב וישכע ,הככ םג שארה לעמ דע הפ תכבוסמ ינא קיפסמ אל
?רתוי דוע יתוא וכבסיש תורעה םע תא
םיסקמה םשל תפסותב ירחבת אלש המל זא ,תחא תנע הפ שי רבכ
?הזה
תנעל וביגה
 
 
24/9/00 15:57
תממהמה תנע :תאמ
!יל רסח דוע הז קר ,ונל הבוגתב
- השעא ינא המ ,יל הנתנ אמאש םשה הז ,החילס ,הרפכ
ירוס .ךתוא ךבסל יתיצר אל ,ייאוו
תממהמה תנעל וביגה
 
 
24/9/00 19:00
תנע :תאמ
החילס - תנעלל הבוגתב
.יתחלס ,יתמשנ יתחלס
הווש רתוי הברה הברה םש ךל שי וישכע הנה ,האורו
.תנע םתסמ
:-))
תנעל וביגה
 
 
24/9/00 10:21
הדנלוי :תאמ
הקופד הקהל ?תוילמשחהל הבוגתב
המצע םע תויחל הכירצ איהש יבשחת .תנעמ יבלעת לא הילו'ג
.ןמזה לכ הז גוסמ תורעה עומשלו
!!!!!ה ב י נ ג מ הקהל -תוילמשחה
הדנלויל וביגה
 
 
24/9/00 11:33
הילו'ג :תאמ
הבינגמ הקהל ?תוילמשחהל הבוגתב
.הדות ,בוט ימולש
.ןובשחו ןיד דחא ףאל תבייח אלו ,תבלענ אל ,תפנחתמ אל
הילו'גל וביגה
 
20/9/00 23:23
ןיבהל תבייח :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
?קוחצב קר הז ?לדופה לש בולכה םע
ןיבהל תבייחל וביגה
 
20/9/00 23:55
noe :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
ןופצב ,ןירג הד ןוא ןירקס לבא ,םייק ןיידע אוה םא עדוי אל ינא
ינפל םש םק אל דחא ףאו ,וב יתייהש םלועב ידיחיה עונלוקה אוה
םיטידרקה םירמגנש
noeל וביגה
 
 
21/9/00 1:12
ינא :תאמ
עונלוק רבכ םאול הבוגתב
...םירייארפ תאצל אל ידכ רהמ םימק םלוכ !?ןיבמ אל התא
ינאל וביגה
 
 
21/9/00 6:51
1המינונא :תאמ
עונלוק רבכ םאול הבוגתב
אסכה תא שוטנל ותעד לע הלעמ אל דחא ףא סל'גנא-סולב םג זא
.םירקמה ברב קיעמ ידש המ .םיטידרקה םירמגנש ינפל
1המינונאל וביגה
 
 
21/9/00 12:38
ןטקה ןר :תאמ
עונלוק רבכ םאול הבוגתב
.ללכב קיעמ אל הז
.דובכ תתל תירביעב ארקנ הז
הבשחמ הברה וב תועקשומו רקי ,ךורא רופיס הז טרס לש הקפה
.הדובע תועש ןווווומהו םיצמאמ
וא ,סניפ איג לש תוקיפמ דיגנ ןהש תוארוק המכ הפ שי םאו
תועש המכו תודבוע ןה השק המכ ךל ורפסי ןה ילאכימ הקבר
איה "full feature"" תקפה .'וכו תועיקשמ ןה םויב הדובע
.תוווועש םיעיקשמ םש םישנאהו השק רתוי הברה
אל םהש םילארשיה לע םירבדמ קוידב הז לעו ,תונמוא תאזו
....דובכ םינתונ
דובכה לש הלאה תוקד יתשה תא וליפא ,והשמ ורצי םישנא
?תתל השק םירצויל
המבה לע םינגנה תגצה תעב םא ותעד הייהת המ יאקיזומ ילאשת
ךליו םוקי להקה (העפוהה עצמאב כ"רדב הז תועפוהבש תורמל)
.הירגיס וזיאל אצי ייא-לאב םתא הרקמב םא וא םיתורישל
.....רעוכמה ילארשיה :רמאנ הז לעו
ןטקה ןר ל וביגה
 
 
21/9/00 17:40
1המינונא :תאמ
עונלוק רבכ םאול הבוגתב
.םוחתב הליעפ יתייה ירבעב


העיגפ לכ ןיאש ךכ בייל אוה טרסה תועפוהל האוושהב
.םינמאב


.םיטידרקה םירמגנש דע םיראשנ אל םלועב םירחא תומוקמב םג:רעוכמה ילארשיה
םייק אל תימצע תרוקיב לש הזה ידוהי-ילארשיה ןונגנמה
ונחנא המכ - םילארשיה לש ישגיר הז .םלועב םירחא תומוקמב
.תונלבס קיפסמ ןאכ ןיא המל ,רדסב אל ונחנא המכ ,םירעוכמ

םיבוט קיפסמ אל ונחנאש הנומאה ,ונב תמסרכמש תויתולגה
יכ בוצע .בוצע הזמ רתויו יטתאפ הז - םלועה ראשל סחיב
ףאה לע רתוי עיבצמ אל דחא ףאו .הנידמ ונל שי פוספוס
רמולו הרוחא ןעשיהל רשפא רדסב לכה זא .ונלש ךוראה
.תיב יל שי .ילארשי ינא הוואגב
1המינונאל וביגה
 
 
21/9/00 17:42
1המינונא :תאמ
עונלוק רבכ םאול הבוגתב
קלח וחקלש ולאב תישממ העיגפ ןיאש ךכ בייל אל אוה טרסה
.היישעב
1המינונאל וביגה
 
 
22/9/00 0:47
noe :תאמ
עונלוק רבכ םאול הבוגתב
ןוגריפה תועמשמ לע ןויד ררועל יתנווכתה אל ,ולה ולה
תוילכ רוסייו תימצע תרוקיב ינונגנמו ,ילארשיה
לש גהנה היה ימ תעדל בהוא ארונ טושפ ינא .יביטקלוק
ילופה לש ןפלואב םילבכ לגלגמהו ,תוקפהב גנירטיקה
אל הזש עדוי ינא .ףוסב םיעיפומ דימת הלאו ,סדנואס
אורקל בהוא ארונ ינא לבא םישוע םהש המ תיתונמוא הדובע
תא תושעל יתלוכי ןירג הד ןוא ןירקסבו ,,םהלש תומשה תא
הז .לכה הז תועבצאה לע יל וכרדי םישנאש ילב הבישיב הז
וב התיהש ןודנולב יתרכהש ידיחיה עונלוקה תיב בגא
.םילארשי טעמ אל וב יתשגפ אקוודו תאזה העפותה
noeל וביגה
 
 
22/9/00 23:21
1המינונא :תאמ
עונלוק רבכ םאול הבוגתב
יתקספה אל ינא םג ,העפותב יתלקתנש םויהמ .רדסב הז
ץיפהל יתגאד תונמדזה לכבו .הנממ לעפתהלו םעפתהל
.ת''הזמה יבשות ברקב התוא
1המינונאל וביגה
 
 
22/9/00 12:48
תנע :תאמ
עונלוק רבכ םאול הבוגתב
!!!! ייד
.רתוי הלוכי אל רבכ ינא


?יתיא ןתחתהל ןכומ התא ,ןטקה ןר
תנעל וביגה
 
 
23/9/00 18:09
היגלש :תאמ
עונלוק רבכ םאול הבוגתב
!!!ק-ו-י-ד-ב
אסכ היה וליאכ בשומהמ םיקנזמש הלא תא "תבהוא" ינא יכהו
רטקל םמצעל ם-י-ש-ר-מ לבא ,הנושארה תרתוכה םע דימ ,טלפמ
!ףוסב אוה אשונה רישש הז לע


המ לבא ,ולש "קיק"הו דחא לכ - םדרטסמא ,זירפ ,ןודנול
(?הז לע חוכיו ללכב שי) רעוכמה ילארשיה תובקעב - חוטבש
ורגסיי םש םירעשהש ינפל ןווי ייאל תוחפל רהמל יאדכ -
.תיפוס ונינפב
היגלשל וביגה
 
 
21/9/00 15:07
.סא .יד :תאמ
עונלוק רבכ םאול הבוגתב
וב הליל ותוא לע תבשוח ינאשכ יתוא םיפטוש תונורכזה !!ןוכנ
רבכ םיטידרקה ,רמגנ ןמזמ רבכ טרסה ,ךושח עונלוקב דבל יתבשי
תעדל םיבהואש הלאמ אקוד ינא !זז אל דוע דחא ףאו ,ףוסה תארקל
תרזועה וא ןמדנואסה קוידב ימ תעדל םג בוט דימתו ,ףתתשה ימ
.הנשמה ןקחש לש תישיאה


אשונ תא ריכזה אל דחא ףא ,ןודנול לע םירבדמ רבכ םא ,בגא-ךרד
5-4 ינפל היה הזש ומכ ןיא אל רבכ הזש ןוכנ זא .פופ-טירבה
תובוטה ןה ןודנולב שיש פופ-טירבה תוביסמש קפס ןיא לבא ,םינש
,םילדתשמ תמאב יביבא-לתה זופ-טירבה ןייל תווצש תורמל) רתויב
.(..הז אל הז
ןונחה יבגל לג תיגח לש הירואית תא יתארקשכ ץרמב יתנהנה
םע יתיליבש םירירק םיטירב תוליל םתוא !חא .סדידאה םע יטירבה
לש תינוצר יתלב העונתל יל םימרוג הלאה םינודעומב "םינונח"ה
ןיא ,ןוכנ ,הא .שארב אתסיא לש 'סמה םע ,ןופלטה ןוויכל דיה
.וישכע ןודנולל לויטל ףסכ יל


יבהואל הבוח הבוח הבוח .םינודעומ .אשונהמ יתיטס ,בוט
-ב ויה םה םעפ .ישיש ימיב Popscene -ה יברעל תכלל פופ-טירבה
.םעפ היה הז לבא ,(Astoria דיל) Charing Cross rd -בש LA2
.רתויב הלועמ Garage -ה ןודעומ םג .הנתשמ הז זאמ


.והז
.סא .ידל וביגה
 
21/9/00 1:23
תאיל :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
.ןודנול לש ףרוחה לע
.מאי
תאילל וביגה
 
21/9/00 1:46
חחרפ :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
רומא סיאול לרק 14:15 העשב .הדאיפמילוא ,טסוגוא ,1992 ץיק
.ליחתמ הז וטוטוא ,םיעיגמ .ןולמל "ןדראג טנבוק"מ םירהממ .ץורל
.16:15 העשב םצעב הצירהש ררבתמ וישכע


ינא ןוירהב תא .היאמ יל שיש עדוי ינא :החוראב ,והוסב ,ברעב
.תועש 6 ןב ןוירה ,רמוא


.דבל היהא אל םלולעל ,ןודנולב ,ןכל
אלפומהו ימתסה טוטישב שיש םסקהו ריעה לש היפוי ללגב קר אלו
.םתס .הככ ..היתובוחרב


הרצונ ילש היאמ יכ טושפ ,דבל היהא אל םלועל ,ןודנולב
.הלודגה הצירל הנתמהה תעב ,ןודנולב
חחרפל וביגה
 
21/9/00 1:55
ינרוא :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
.הילא יתעגהש ינפל ןודנול לע יתמלח
אלש םישנא תצובק םע ,םימי השימח קר ,תחא םעפ קר הב יתייה
- ( אל םירמוא אל זא ,םניחב לבא ) ןגרואמ לויטבו םהב יתרחב
תאזה ריעהו תאזה ריעל המיאתמ תא :רמא םש יתיא היהש ימ לכו
.ךל המיאתמ
לע ,ןודנולב תויחל לע ,ןודנולל רוזחל לע תמלוח ינא זאמ
.ןודנול
האנקמ ינאו ,תומלש םייתנש םש התיהש ילש הרבחב האנקמ ינאו
,םיטנדוטס יפוליח תרגסמב וישכע םש אצמנש (!ינוטלפא) ילש דידיב
עסא ינא םישדוח המכ דוע ילואו ןודנולל ילש םירוהה תא יתחלשו
.ןודנולב תונמאב ינש ראות דמולש ,ילש דוד ןב לצא םש ןושיל
לע םולחל קיספהל הלוכי אל .ןודנול ןודנול ןדנול ןודנול לודנול
.ןודנול
ינרואל וביגה
 
21/9/00 6:48
1המינונא :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
ץצופמ אוהש הככ באפב םיירהצה תוקספהמ הבוטל יתמשרתה רקיעב
.םתאנהל הריב םימגולש םישנאמ
?לבח אל .הלילב 23:00 ב םירגסנ םיבאפה - ןורסחה
1המינונאל וביגה
 
 
21/9/00 19:32
רחש :תאמ
יתבוהא ןודנולל הבוגתב
יל אציש רתויב םיהדמה הזחמה - וזה םיירהצה תקספהל עגונב
קינזמ והשימ וליאכ ,יטיסב םיירהצ תקספה היה ןודנולב תוארל
דיחא ,רידא םרז ,םיירהצה עצמאב ,ינוימד ץורמ הזיאב םלוכ תא
םיבאפה לכל טשפתמו םידרשמ יניינבמ הצוחה ךפשנ תופילח לש
הלכלכה ימימ דוע םינוילימ םילגלגמש הלאה םישנאה .הביבסבש
,דיב יחרכה טנייפ םע הדובע םוי עצמאב םידמוע הנשיה
ילש םיירהצה תקספהב הריב קובקב םע .דקפתל הכישממ הירפמיאהו
.הבג תומרהו תוחידב לש לג דימ ררוג ינא
םאו הצרנ םא ,ונחנאו) םירייתל ,ןוכנ - םיבאפה לש הריגסה תעש
איה "תמדקומ"ה הריגסה (ןודנולב םיריית לש ןקת לע ,ונבור ,אל
התיבה םירזוח םישנא .הבש יפויה לע עגר ובשחת לבא .תאכדמ
,םיחלקתמ ,טנייפ יצח וא תיסוכל ךרדב םירצוע ילוא ,הדובעהמ
םיכירצ אל םעפ ףא) הטמל םידרויו ,ךירצ םע רטיסיבייב םינגראמ
,והשמ דוע םיתוש ,םירבח םישגופ ,(תיבהמ ידימ רתוי קיחרהל
םישוע אל וא ,סטראד םיקרוז ,העפוה םיאור ,ןודיחב םיפתתשמ
אלל ריעה תוילטנמב קר .תילמרונ העשב התיבה םירזוחו ,םולכ
תועשל דע ,השובה תאפמ ,תוכחל םיבייח ונלש תירטסיהה הקספה
.תיבהמ ףאה תא איצוהלו זעהל ליבשב תוריבס יתלב
רחשל וביגה
 
 
22/9/00 1:14
1המינונא :תאמ
יתבוהא ןודנולל הבוגתב
.'םייוגה' לש םתלחנ אוה יתנוכשה באפב יוליבה
ופידעה 'םייוג'ל דוגינב ,םידוהיהש איה הצופנה הנעטה
.באפב ברע לכ רכתשהל רשאמ םיחס תויהלו דובעל ךישמהל
תא ונילעהש (םינעוט תוחפל ךכ) תוירקיעה תוביסה תחא וזו
.עצבה יוואת םידוהי םתואל 'םייוגה' לש םתאנשו םתמח
1המינונאל וביגה
 
 
29/9/00 0:37
nino kid :תאמ
יתבוהא ןודנולל הבוגתב
המיהדמ יכה הדבועה תא תחכשו
הדימעב הריבה תא םיתוש םה
םיבשייתמ אל ללכב
םיתושו באפה דיל בוחרב םידמוע
םויה עצמאב
םיהדמ
nino kidל וביגה
 
21/9/00 7:33
ami :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
London 1969, the original "rocky horror show" on kings road,
the original "hair", com'on chelsea at the old stamford
bridge, peter bonnetti, charlie cooke, fish and chips at
the fulham broadway underground, hare krishna, hare, hare,
gilbert o'sullivan at the royal albert hall...those were
the days, my friend
amiל וביגה
 
21/9/00 9:31
יבא :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
?ןודנולב םתייה ש מ מ םכלוכ ,ואוו
.ואויש
יבאל וביגה
 
21/9/00 9:53
תיטסינגלב :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
םא , הלאכ םירקימב , השובל יוא , ןודנולב יתייה אל ינא םג
(:... רשק םוש ילב םיביגמ זא ( רבדל וא ) בותכל קשחתמ
תיטסינגלבל וביגה
 
21/9/00 10:19
לכסותמ :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
mind the gap
לכסותמל וביגה
 
21/9/00 10:31
תינומלא :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
,תוברתה ,הקיסומה ,תונמואה ,םיעפומה ,המיהדמ ןכא ןודנול ,ןכ
םא םג ףאו ,םסקה יאלמ תובוחרב םייפוס ןיאה םיטוטישה ,תוינקה
םייתנש הנש רוגל רשפא ןכו .םיתוריית םירתא םתוא לכ תא םישוע
לבא ,(קיואייקר יבגל לק קפס) קרוי וינו םדרטסמא ,ןודנולב
תיבל ,ןאכל םירזוח םלוכ רבד לש ופוסב ,"רעוכמה ילארשי"ה תורמל
ןודנולל היוללה יריש רמזלו ךישמהל רשפא .לארשי ,ידיחיה יתימאה
,תילארשיה הרבחה ישנא תא ץימשהל המל לבא ,םלועב רחא םוקמ לכלו
.וילא רוזחל בוט ךכ לכש המ תא םישועש הלא םה ,רבד לש ופוסבש
תינומלאל וביגה
 
 
21/9/00 11:48
הילו'ג :תאמ
דבל היהא םש םגל הבוגתב
???????? וילא רוזחל ה מ לכ-לכש המ תא
הילו'גל וביגה
 
 
21/9/00 13:02
תינומלא :תאמ
?המל הבוגתב
ףתושמ ,תאז םעו,ילאודיודניא דאמ ,בכרומ דאמ ,טושפ דאמ
ןיאש והשמ ןאכ שי ?םירזוח םלוכ המל ?יתרזח ינא המל .םלוכל
.רחא םוקמ םושב
תינומלאל וביגה
 
 
21/9/00 13:39
לג תיגח :תאמ
ץראב ךתוא ריאשמש המ קוידבל הבוגתב
,יתריקי
הלוכ לכ הנומט ןאכל םירזוח םירחא םיברו ינאש הביסה
.הזיו : תחא הלימב
ונל תרשפאמש תחא םא יכ ,ףסכ ונל תררחשמש תחא התוא אלו
.הילגנאב רודל
היה ונלש ןוכרדה ילוא ,אלפנ ךכלכ םע ויה םילארשי ול
תויחל ונל רשפאמ היהש המ ,לודגה םלועב והשמ הווש
.הריחב יפל םירחא תומוקמב
.הילגנאב אל יאדו ,הריחב ילארשי ןוכרד יקיזחמל ןיא םויכ
לג תיגחל וביגה
 
 
21/9/00 14:33
תינומלא :תאמ
הזיול הבוגתב
,םילארשי ןאכל ריזחמש המל תיתימאה הביסה תמאב וז םא
תמאב ןיאו ןאכ ער ךכ לכ ןכא םאו ,םוגע תמאב בצמה זא
.עורג שממ בצמה ,ואוו ,חורבל ןאל
...םישק םייח
תינומלאל וביגה
 
 
21/9/00 14:10
הילו'ג :תאמ
ץראב ךתוא ריאשמש המ קוידבל הבוגתב
.רבכ וזה הירואיתה תא יתעמש ,ןכ
.יתוא תענכשמ אל איה וישכע םג לבא ,רזומ
ךרפומ רבד ןה תוללכהו ,םירזוח "םלוכ" אל ,בגא ךרדו
.ודוסימ
!!!גנילראד ,הט-הט
((((( - : ....תיטירבב "תוארתהל")
הילו'גל וביגה
 
 
21/9/00 14:46
תינומלא :תאמ
ץראב ךתוא ריאשמש המ קוידבל הבוגתב
...הירואת קר אל וז ,תאז דבלמו
!ריד יב
(יבצ אלו הריקי)
תינומלאל וביגה
 
21/9/00 10:36
הינט :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
תרושקת תוכורעת תורחתב לארשי תא גצייל םייעובש דוע תעסונ ינא
הינמרגל טנרטניאו
?ימ םעו םש תולבל ןמז אוצמל לכוא םא גשומ יל ןיאו
?דוהקנרפל םיבורק תומוקמ לע יל ץעייל ןכומ והשימ הרקמ לכב לבא
הינטל וביגה
 
 
21/9/00 15:04
לכסותמ :תאמ
דבל היהא םש םגל הבוגתב
הינמרגב שפחל המ ןיא ןילרבמ ץוח לבא יתמלע יל רצ
.םינמרגה תויצניבורפה ישנא (new wave ה רוזאב) ועקתנ תצק םה
תוריהז הנשמ לע ץילממ יתייה ינא
לכסותמל וביגה
 
21/9/00 11:04
הנד :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
,דמחנ הזו ,ןודנול שי ,םישנא ובזע
,דמחנ רתוי וליפא הזו ,םדרטסמא שי
,בוט שממ הזו ,קרוי-וינ שי
ייח.....יתמשנ.....יתבוהא.....סירפ.....לבא


!!! םיבוטה םייח (!) ה ,םישנא (!) ה ,ריע (!) ה


המיהדמה תוברתל ,ףורצה יפויל הנמאנ ראשא םלועל
(תובהאתהל תוקיפסמ תומישנ יתש) ריואלו םייחה תבהאל


.הנושארה תונמדזהב ךיילא הבושא - PARIS
הנדל וביגה
 
21/9/00 13:49
תימלוס :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
.המ י ה ד מ ה םוינלימה תכורעת תא
אל וא ,רסנופס הל וגישי םא ,2000 תנש לכ ךשמב החותפ היהת איה
.ןיינעמ שממ אל םגו יתנבה קוידב אל ,אל וגישי
ירמוש ,ארונ הקיחצמ תילגנא תויטוירטפ תצק ,המיסקמ הכורעת
םויב םיימעפ םוינלימה תעפוהו ,ארווווונ םידומח םילגנא םינתיב
.הכורעתה זכרמב
.הסינכב םכמ וחקיש 20המ דנואפ לכ הווש
ויהי אל וליפא ,בוט םויב ולפת םאו ,םוקמה דע בויט ,'ץינירגב
.םידלי ינומה
.הווש טושפ ,הווש
הווש ,רומאכ ,'ץינירגב ,the dome ארקנש םוקמב תמייקתמ הכורעתה
.תצק דועו םלש םוי
תימלוסל וביגה
 
21/9/00 15:54
rocky :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
what about the food??? Chinese in china town and curry in
brick lane not to mention the Vietnamese and tai food in
Camden market on the weekend it's great. I do agree with
what been said about Israel but.. I miss it I don't know
what it is because I have no visa problems, but, lately
after 4.5 years I miss Israel I don't know why,
rockyל וביגה
 
21/9/00 17:43
לעי :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
ללוכ ,ןכ) ןודנולב םייעובשל דרשמהמ יתוא םיחלוש הרקמב שממ
(יל םימלשמ דועו ...םיגח
שממ (ילש העיסנה קיתל הסנכנו הספדוה רבכש) ךלש הבתכהש הככ
!םוקמב


!הדות
לעיל וביגה
 
21/9/00 19:33
rocky :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
yael
if you need some tips give us a shout
Rocky
rockyל וביגה
 
21/9/00 20:14
תיקינטיב :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
.םיצוציפ שי םירעה ינשב
תיקינטיבל וביגה
 
21/9/00 23:22
zoro :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
םדאב רשואמ היה אמש וא ךדבל תעסנ םאה...תיגח תביחתמה הלאשה
?ךתציחמב יוליבב תוכזל
zoroל וביגה
 
 
23/9/00 18:19
לג תיגח :תאמ
דבל היהא םש םגל הבוגתב
!ידבל יתעסנש יאדו
לג תיגחל וביגה
 
 
24/9/00 0:21
:תאמ
דבל היהא םש םגל הבוגתב
yes, she left me home again:-(((((((((
וז הבוגתל וביגה
 
21/9/00 23:51
.Adam H :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
I really agree with Anonima1's comment above -

I think it's pretty clear we Israelis LOVE ourselves, we
don't really think that Ha-yisraeli is "ugly".

BUT, for some reason this (legitimate!) self-appreciation
issues out in the form of pretended self-loathing.

This analysis MUST be true - since it's Israelis who are
criticizing Israelis!

The unfortunate consequences are that many people hang
around our beautiful state being positively convinced it
sucks,
and this wrecks their potential as people who will, instead
of kvetching, set out to reform whatever's flawed here and
correct the problems.

It's understandable that people who want to rest and have
the money to go take vacations in the great cities of
Europe...
What's less encouraging is that this 'complaint culture'
has formed among the very class in our society that carries
the flag for whatever's true,
liberal and just (against the haredim, for example)....

This people substitute complaining for the social and
political action that could have been.
That's sad.

But then you take a look at the amazing success of zionism,
and you recover......
.Adam Hל וביגה
 
 
22/9/00 2:21
ABE :תאמ
....Let us stop pretendingל הבוגתב
Israel is a success story, except the government got in
the way. Imagine a country that's ruled mostly by ex-army
generals, a lot of mayors are ex generals or officers, a
lot of company presidents are generals, as many knesset
members are, one of the main radio station is the army
station, a lot of companies are still owned by the
government, professional sport teams are related to the
right or the left, get it?
ABEל וביגה
 
 
22/9/00 2:52
zelda :תאמ
....Let us stop pretendingל הבוגתב
i think it's the israelis too, they have no manners,
they don't know the meaning of standing in line, they
are rude, they are loud, they use foul language, look
at the way these bananot write, gevalt! in my recent
visit to jerusalem i noticed that people make comments,
they tell you what you should or should not do. also i
hate it when you're standing in line at the post office
or at the bank, and they come and ask MEE ACHARON? that
is so stupid
zeldaל וביגה
 
 
22/9/00 12:17
תולאשה תא תלאושש תאז :תאמ
no mannersל הבוגתב
?הז ימ
תולאשה תא תלאושש תאזל וביגה
 
 
24/9/00 3:17
קתבמה ו'ג :תאמ
קתבמה ו'גל הבוגתב
ןייזל דואמ דואמ בהואש דחא םתס .הרכשא .דחא םתס
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
24/9/00 16:16
תולאשה תא תלאושש תאז :תאמ
קתבמה ו'ג הז ימל הבוגתב
?חומה תא ןייזל
תולאשה תא תלאושש תאזל וביגה
 
 
25/9/00 10:13
תממהמה תנע :תאמ
?חומה תא ןייזלל הבוגתב
יל ונייזי אלו ,יתוא ונייזיש הפידעמ ינא - תמאה
...חומה תא
תממהמה תנעל וביגה
 
 
25/9/00 0:27
הלודגה הנירתקי :תאמ
קתבמה ו'ג הז ימל הבוגתב
!יבייב יאו'ג
?ן י י ז ל שקעתמ ךכ לכ התא ה מ ל לבא
?ןיידזהלב לשמל ער המ
לע ליעפ תויהל הזה ךלש ךרוצה ירוחאמ דמוע המ
אוה והשמ ירוחאמ דמועש המ לכש הנעת לא ?ליבס והשימ
.ולבקתי אל םייטסיגולויב םירבסה םגו םיירוחאב ןיז
!יגולוכיספ-ישגר רבסה שורד
הלודגה הנירתקיל וביגה
 
 
25/9/00 10:04
קתבמה ו'ג :תאמ
?ןייזל המל ,ו'ג ,המל לבאל הבוגתב
לע הארמ הז .ירבג הז .בוט הז .הפי הז ןייזל
תונשרפה תא .תוירכז .תוליעפ .תויביטרסא .תושיחנ
ךכב האור תא םא .ךמצעב השוע תא תישפנ-תישגרה
,ךלש היעבה וז ,תילילש הלועפ "ךתוא ןייזמ" והשימש
.ךלש היעבה תאז ,הלפשה הזב האור תא םא .הנירתקי


הז לע .םידדצה ינשל בוט תויהל ךירצ ינימה טקאה
שבעו ךחוגמ םזינימפ םשב םאה וישכע .םימיכסמ ונחנא
םיכירצ ונחנא ,הפשה תוצירעו טקרוק ילקיטילופ וא/ו
איה" טפשמה םאה .אל שממ ?םינימה יקחשממ קומחל
קקיל אוה" טפשמה םאה ?ילילש טפשמ אוה "ול תצצומ
.ליבסו ליעפ הפ שיו .אלש ןבומכ ?ילילש אוה "התוא
.טלחהב


תועיבצ תרתתסמ הז לכ ירוחאמ ירה ?הזב ער המ
.תינימה הכישמה לש ןיטולחל היוקל תונשרפו המוצע
,"הבהא" וב שי ,יבויח טפשמ אוה "ןייזל בהוא ינא"
הרגמ דואמ והשמ שי ."ינא" תא וב שי תוליעפ וב שי
הצור ינא" :תרמואש השא .הפשב ליבסו ליעפ שומישב
הצור איהש ךכל תנווכתמ אל ,"וישכע יתוא ןייזתש
שיגרהל הצור איה .אל שוריפב .התוא וליפשיש
הטימב עונכ שיגרהל הצורש םדא םגו .הליבס ,תלפוטמ
ינש לש תיתימא הקושת ךותמו המכסהב הז דוע לכ -
.ותוא תונגל רשפא יא - םידדצה


,אל שממ ?ילילש הז םאה ."קוט יטריד" לש ןיינע שי
תנתונ תאש תועמשמה .ףוריטב ןמרחמ הז .הנירתקי
ךתוא קופדל הצור ינא" .דבלב ,ךלש תיטרפ איה הפשל
טסקטנוקב ,דואמ םילא תויהל לוכיש טפשמ אוה "תחתב
םע תורכה תחישב ,אלכב שדח ריסא ,דיגנ) םייוסמ
תוינימב ןועט דואמ תויהל לוכיו (אתב םירבחה
,ילש הנישה רדחב ,המגודל ,הז םא) תישגר המצועבו
(רירק הלילב


הפ ינממ וכסחי קרש הווקמ .יתררגנ ,יתוא תררג
תוינקדצהו תועובקה רסומה תופטה תא וישכע
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
25/9/00 13:40
הלודגה הנירתקי :תאמ
?ןייזל המל ,ו'ג לבאל הבוגתב
?יילע סעוכ התא ,יאו'ג
הנגהה ןונגנמב שומישה ףשא התאש תונעל תבייח ינא
."היצזילנויצר" חתופמה
תא תארק ית םע חכשית לא ,יילע סעכת לא ,ו'ג
קפוד ינא ,ילאנא ןימ ךתיא םייקמ אל ינא" טפשמה
".ילוא ?באכי הז .קתומ תחתב ךתוא
הלודגה הנירתקיל וביגה
 
 
25/9/00 16:18
הילו'ג :תאמ
?יילע סעוכ התא קתומל הבוגתב
?רבדמ אוה הפי המכ תיאר ,הנירטקי ,ונ
.השוע םג אוה הפי המכ ךמצעל יראתת וישכע
הילו'גל וביגה
 
 
25/9/00 22:12
קתבמה ו'ג :תאמ
?יילע סעוכ התא קתומל הבוגתב
ילוא ?תא תאזש שחנל ךירצ ינא ,תמאב ,ונ
?והזו ,דחא םיינ-קינ לע רבכ יעבקתת
ץרחנ ינא .סעוכ אל ינא :ךלש אתליאשה ןיינעלו
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
22/9/00 15:15
noe :תאמ
no mannersל הבוגתב
תוגהנתה תוברתןיאו ,לארשיב םיסומינ ןיאש רמוא יתייה אל
ןיטולחל םינוש תוברתהו םיסומינהש ךכל םיכסא ןכ .תיתרבח
םויב .םיטירבה לש םיעובצ ללכ ךרדבהו םיינצלפה םהיסומינמ
לבקל םדא ינומה ואצי ,הנושארל הזעל עיגה תאפארע וב
סינכהל היה ןתצינ אל ,תובוחרה תא ופטש םינומהה .ותוא
2 ץורע לש תושדחה תרבחמ ןייארמ .ורצונש קחדבו ץחלב הכיס
םינכומ םתיה :יאניתשלפה הרטשמה חכ דקפמ תא לאש
לאשו רבע לכל וביבס לכתסה ןיצקה ?הזכ ןגלב לש ותורצווהל
האור התא הפיא ?ןגלב הזיא :טלחומ הנבה רסוחבו המהדתב
ינפ תא םילבקמו בוחרב םידמועש םיחמש םישנא הז ?ןגלב
וק וניאש רות םע ןיוצמ םירדתסמ םילארשיה .םהלש גיהנמה
איה ונלש היעבה .תונוש תוילטקרפ תורוצ לעב אלא רשי
יטירבה יאה תוברתש םיבשוחש תותיחנ ישגר ילעב םינצלפ
!!!סטייאמ סקולוב ,ונלש וזמ רתוי תיאליע
noeל וביגה
 
 
22/9/00 21:36
ESTHER :תאמ
no mannersל הבוגתב
THAT'S RIGHT, MOST OF YOUR YOUNGSTERS HAVE NO
MANNERS AND NO CULTURE. YOU THINK DJ'S, ECSTASY,
AND MTV ARE CULTURE. THE GROWNUPS ARE NO BETTER,
STANDING IN LINE MEANS A ONE PERSON BEHIND THE
OTHER, NOT SIDEWAYS, NOT PUSHING, NO ELBOWS IN MY
BACK , NO LEANING ON THE COUNTER, AND NOT SAVING
YOUR SPOT IN THE LINE.
ESTHERל וביגה
 
 
22/9/00 23:12
noe :תאמ
no mannersל הבוגתב
Sorry luv
I don't speak youré lingo
noeל וביגה
 
 
23/9/00 0:19
ESTHER :תאמ
!!!!???whatל הבוגתב
I CAN SEE THAT, YOU ONLY SPEAK HEBREW.
ESTHERל וביגה
 
 
23/9/00 8:20
noe :תאמ
!!!!???whatל הבוגתב
I didn't mean as opposed to Hebrew dear. not at
all. I implied much more to reasoning, logic,
pluralism and thinking. I bet you have much
funpreaching people to stand 1behund another,
elbows strsightno pushing no leaning that stand
still. oh what a fun, back in the war, so my
granie used to tell, it was the CAPO job to do
that. to get some culture and discipline in the
sub-humans just b4 they march away correcting
the fault of their very first creation.
now add to each sentance a rude loud SORRY,
THANK YOU or PLEASE and you get the mighty
culture british behaviour stands for. makes me
wanna puke - BAHHH
תא םיבישחמש םימעה :יתרכהש םכח שיא םעפ יל רמא
שרעב רתוי וא תוחפ וראשנ ,היצזליווצה שרען םמצע
.ןוכנ הזש המכ .היצזליווצה
noeל וביגה
 
 
23/9/00 9:31
noe :תאמ
!!!!???whatל הבוגתב
אלש ןבומכ ינאו ,קופד הארנכ גנידוקנאב והשמ
(-: ומלעתת טושפש הככ ,תפסונ םעפ הז תא בותכא
noeל וביגה
 
 
23/9/00 9:53
:תאמ
!!!!???whatל הבוגתב
what? you will not stand in line because of
the war?
וז הבוגתל וביגה
 
 
23/9/00 12:35
noe :תאמ
!!!!???whatל הבוגתב
this is not true. but I do think that the
idea according to which european, and
espacialy british culture is supriour to
meditranian or eavn mid eatren culutre is
based on a very primitive and narrow
minded concept.
I'm saing that thinking of a straight
line queuing people as more cultivated
than no straight lined onesis basically
simple minded and stupid
noeל וביגה
 
 
23/9/00 9:47
:תאמ
!!!!???whatל הבוגתב
what???????????????
וז הבוגתל וביגה
 
 
23/9/00 12:11
תיטסינגלב :תאמ
!!!!???whatל הבוגתב
תחקלו , רועישה ןמ ךתיא דחי זירבהל תלקוש ינא
...םיל יתיא ךתוא
תיטסינגלבל וביגה
 
 
25/9/00 10:20
קתבמה ו'ג :תאמ
no mannersל הבוגתב
ןוידטצאל הסינכב ךעמיהל ,עונלוקל רותב ףחדיהל ךל םיענ
זבזבל ,"הלאש קר ,ינא" הינש לכו אפורל העש תוכחל ,ידט
תוריפצו דיקפהמ היריעב תוחרצ ףוטחל ,יושירה דרשמב ןמז
?עונמה ךל הבכשכ ,ךירוחאמש תינוכמהמ םיינזא תושירחמ
תוחפ אלש ,תרחא תוברת וזש בשוח התא ?חנ ,ךל םיענ
?םייטירבה "סרנמ"המ תחלצומ


לכה אל .םייניעב תואיצמל לכתסת .היגולומכחהמ דר ,חנ
םע ךוכיחה לבא ,תאז רמא אל שיא ,הינטירבב םלשומ
טלחהב הילגנאבו .לארשיב - טרושו עצופ אוה םוימויה
הזל ארקת - תלוזל דובכו םיסומינ ,םינוניג רסוח .אל
םייחה תא םיכפוה - ידצמ ,טררא ירה הזל ארקת ,תועיבצ
תימוימויו הטושפ יכה המרב ,רתויב םישקל לארשיב
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
29/9/00 7:37
noe :תאמ
לוגיעה תא עברמ חנל הבוגתב
ךרדבש הצובקב יתדמע .עונלוקל רותב יתפחדנ אל םינש
עדוי התא ,בושח רתויו .וינפל ימ עדי הב דחא לכ ללכ
וא ידטל יהשלכ גוסמ היטפמיס םוש לבא םוש יל ןיאש
אלו ,ידטבש תוצרחנ ךל עידומ ינאו ,םייתיבה ויבשויל
.ק (רמגב םג ןכ) ג"ר ,דליפמולב א"קמיב םג ,ידטב קר
תוחפ הברהו םימעפ תוחפ הברה יתפחדנ ,דועו רזעילא
םירדוסמה" םירותב יתצחמנו יתפחדנש הממ הרמוחב
יסל'צ ,םוידטס-לנסרא ,ילבמוובש "ךכ לכ םיסמונמהו
רתוי .רחא ינודנול ןוידטציא לכו QPR ,ןודלבמיוו
ץראב ,יביבס ורכתשה םישנאו םיבאפל יתאצישכ םג ,הזמ
םג ילוא ,ךדיל איקי והשימש איה רתויב העורגה היווחה
טושפ תישילשה הריבה ירחא עצוממה ילגנאה .הלימ קורזי
דוע הצור התא .ןויסנמ ,םיענ אל - ןשקא שפחמ
ךכ לכה תיסומינה תפטעמה .ןוילימ יל שי ?תואמגוד
הפיטע אלא הניא ,יוצמה ילגנאה לש השקונו תימשר
הצוחה קומחל םיצורית תשפחמה תישונא תוגהנתהל
היתשו ,יל ןימאת תאצוי איה רוח שישכו ,ללותשהלו
דיגהל .םיירקיעה יכ םא םיחיה םיצוריתה םניא לגרודכו
יאדוו - לארשיב תישונאה תוגהנתההמ טוסבמ ינאש ךל
רחוב יתייה אלש יאדוו הפילחהל יל ןתינ ולש אלא ,אלש
תיטירבה וזב
noeל וביגה
 
 
22/9/00 20:03
ESTHER :תאמ
no mannersל הבוגתב
LOL
ESTHERל וביגה
 
22/9/00 12:15
חרוא רבוע :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
.תוריעצ תובוהא ןכל םולש
ותמישנ תא םשנ תירבעה הפשה לש תוטושפה םילמה ריבא .תמ ךלמה
.העמד וחמ ,ךירצ םאו םכתמישנ ורצע ,ודמע .הנורחאה
,יתקעצ םעפש /ימצעל ראתמ ינניאש /דע וישכע טקש ךכ לכ ינא..."
םירישה רוזחמב 36 ריש ךותמ יחימע הדוהי) //.באוכ קוניתכ וליפא
('ןמזה'
.םכרתאב רדסה תרפה לע חרוא רבועל וחלסו ..הימוד וישכעו
חרוא רבועל וביגה
 
 
22/9/00 17:02
יגולותימה סקאה :תאמ
דבל היהא םש םגל הבוגתב


,רגסיי רעשה םרטב"
,רמאי רומאה לכ םרטב
.רחא היהא םרטב
,ןובנ םד שירקי םרטב
,ןוראב םירבדה ורגסי םרטב
.ןוטבה השקתי םרטב
,םילילחה יבקנ לכ ומתסי םרטב
,םיללכה לכ ורבסוי םרטב
.םילכה תא ורבשי םרטב
ופקותל סנכי קוחה םרטב
ופכ תא רוגסי םיהולא םרטב
".הפמ ךלנ םרטב
יגולותימה סקאהל וביגה
 
 
22/9/00 18:51
הילו'ג :תאמ
:ףיסוהל שקבא ,דובכ ךותמול הבוגתב
!!!! ששששששששששששייייי
!רזח יגולותימה סקאה
הילו'גל וביגה
 
 
22/9/00 20:49
הילו'ג :תאמ
:ףיסוהל שקבא ,דובכ ךותמול הבוגתב
לע םיסעוכ ןיידע ונלוכ ןיינע לש ופוסבש יל הארנ
ורזחו ,סולינה תחדקו םוחה םע ןאכ ונתוא ובזעש ,םיטירבה
לע םייפוסניאה םינוידלו םהלש ןופפלמ 'ץיוודנסל התיבה
.ריוא גזמ
.םירדהנ םירבד המכ דועו
.התיבה הצור ,אמא
הילו'גל וביגה
 
 
22/9/00 21:57
noe :תאמ
...רבד דועול הבוגתב
םהש הז לע םיטירבה לע םיסעוכ ונתיאמ רתויש יל הארנ
םצעב ואיצמהו ,האנש וערזו וגליפ ,ןאכל ואב ללכב
ונהנ ךכ לכ םהש ומכ ,ילארשי יברעה ךוסכסה תא ,םולכמ
.םהלש תוינולוקה ראשב תושעל
noeל וביגה
 
 
22/9/00 23:25
הילו'ג :תאמ
...רבד דועול הבוגתב
.יתקחצ ,חנ ,יתקחצ
?tea, anyone
הילו'גל וביגה
 
 
23/9/00 0:14
SHOSH :תאמ
...הההההיל הבוגתב
Julia, Anglo-Saxon are Germnan tribes who
invaded England in the 5th century, so why
would you call a jew Anglo-Saxon?
SHOSHל וביגה
 
 
23/9/00 11:52
noe :תאמ
?Anglo-Saxonל הבוגתב
לכ ול לבא .בשחי םכח ,שירחי יכ ליווא םג
?ךחגנו עשעתשנ הממ ,ושירחה םילוואה
םינןוסקסה .םיינמרג םיטבש ויה אל ןוסקסולגנה
םידבכנ םיקלח ושבכ םהש רחאל .םיינמרג םיטבש ויה
תוברת הרצונ ,הילגנא תא םהניבו יטירבה יאהמ
תיתוברתה תוסחיתהה .םוקמה ינלבו םהל תפתושמה
תוברתה השעמל איה ןוסקס ולגנאל תילאוגנילהו
איבה רשא ינמרונה שוביכל דע םיילגנאה הפשהו
שומישה .תוברתבו הפשב םיקיחרמ םייוניש ובוחב
תוברת גצימכ שומישל רבעמ ,ןוסקסולגנא גשומב
ינתאה ואצומש םדא לא אוה תירוטסיה תילגנא
.םידוהי רופסןיא םימייק הלאכו ,הינטירבמ
noeל וביגה
 
 
23/9/00 17:46
:תאמ
?Anglo-Saxonל הבוגתב
what are you talking about? calling an
english jew or an american jew an
ANGLO-SAXON is wrong, it's an israeli
misnomer. i've never heard that terminology
used outside of israel.
וז הבוגתל וביגה
 
 
23/9/00 22:33
David :תאמ
?Anglo-Saxonל הבוגתב
Yes, you are wrong here, check your
encyclopedia, the Angles, the Saxons,and
the Jutes were all germanic tribes. How can
a jew from poland, russia, or iraq be
ethnically anglo-saxon? Why don't you read
a little before you start writing? Only in
israel you call people who speak english
ANGLO-SAXON.
Davidל וביגה
 
 
23/9/00 23:11
noe :תאמ
NOT ANGLO-SAXONל הבוגתב
םדא ינב יתרמא אל לבא ,בל םתמש אלש הארנכ
.ילגנא אצוממ יתרמא ,יקריע וא ינלופ אצוממ
ןולימ לש הרדגה וז ,ילש הרדגהה אל וז
תדמולמה םכתעד לע קלוח הארנכש דרופסקוא
תא ,ןוסקס ולגנאל תוינושרפה תחאכ עיצמו
ינא ילגנא .ילגנא אצוממ םדא לש תורשפאה
אל םוקמ םושב .יקריע אלו ינלופ אל שיגדמ
תידוהיה תדה איה םתד רשא םילגנא יכ רמאנ
אלו ינמרונ םאצומש םילגנא וא .םילגנא םניא
.םילגנא םניא ינמרג
noeל וביגה
 
 
23/9/00 23:14
:תאמ
?Anglo-Saxonל הבוגתב
noe, the first sentence in your message fits
YOU perfectly
וז הבוגתל וביגה
 
 
23/9/00 23:20
:תאמ
ל הבוגתב
i mean the previous message about the
EVILL
וז הבוגתל וביגה
 
 
23/9/00 21:58
יבא :תאמ
...רבד דועול הבוגתב
,דועו דוע םיברעה םע ךסכתסהל היעב יל ןיא
הינמרגב ומחלנ םהש הז לע םיטירבה לע סעוכ םתס ינא
.הפמ םהל וכלהו ,לגרה תא וטשפ ,תיצאנה
יבאל וביגה
 
 
23/9/00 23:37
SHOSH :תאמ
םיטירבהל הבוגתב
What's going on with the Israelis, first you
want to take the word JEW out of the TEUDAT
ZEHUT, then you need a new national anthem,
because HATIKVA is too jewish. Maybe you want
the arabs to start singing BALADI YA BALADI,
LOL. Don't you understand, the arabs are a
trojan horse, all they want is to destroy
Israel, even the Israeli arabs want that.
Either it's the stupid liberals, the hot
weather, or, people are just flipping out on
ecstasy, otherwise you would be screaming.
SHOSHל וביגה
 
 
24/9/00 2:40
MUSTAFA :תאמ
םיטירבהל הבוגתב
I AM A TROJAN HORSE?
I AM A TROJAN HORSE?
MUSTAFAל וביגה
 
 
24/9/00 3:00
חחרפ :תאמ
דבל היהא םש םגל הבוגתב
חרוטכ אב םיהולאו
...חרי וו לע וליעמ הלות


.תולגתהל הבוט הביס התייה יחימע לש ותומ ,םיהולא היה םא
חחרפל וביגה
 
 
24/9/00 3:12
ןהכ זעוב :תאמ
םיהולאול הבוגתב
גשומ ךל ןיא .תמ אוהש יל בוצע המכ
ןהכ זעובל וביגה
 
23/9/00 0:13
תרפא :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
םימסהו סקסה םישנאה, הוולשה :םדרטסמא ומכ ןיא
תרפאל וביגה
 
23/9/00 1:05
יגולותימה סקאה :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
םיירהצה ירחא תבש םויב דאור ס'גניקב הפק סוכ איה ילש ןודנולה
.טושיקל לוחמ תרבוע ריעהשכ
ןודעומ ירחא והוסב הילטיא הפקב רצק וסרפסא איה ילש ןודנולה
.ןוטסקירבב םיילרנימ יוור
"ימ זויקסקא" למלמלו טירטס דרופסקואב תכלל איה ילש ןודנולה
.גניפוש ימולה םילארשיב םילקתנשכ
.סוקריס ילידקיפב טסיקנאפ תויהל איה ילש ןודנולה
.טרוק ס'לראב דיולפ קניפ לש העפוה איה ילש ןודנולה
.יתנוכשב לופ קחשמו רטיב לש טנייפ איה ילש ןודנולה
.ימיע אשונ ינאש םידחה תונורכיזה דחא איה ילש ןודנולה
ליגב םילותבה תא ונדביא דחיש תידנלוהה ןילורק איה ילש ןודנולה
.17
יגולותימה סקאהל וביגה
 
 
23/9/00 1:21
תיטסינגלב :תאמ
ןודנול יסיסרל הבוגתב
?בוט םתשפיח ,ןכתי אל ?סיכהמ ךל ולפנ םה ילוא ?חוטב התא
?סבוטואב םתוא םתראשה ילוא
...תוירחא רסוח ןמ הזכ ?הסיבכל תקרזש סני'גב םה ילוא
תיטסינגלבל וביגה
 
 
23/9/00 18:47
יגולותימה סקאה :תאמ
???םתדביאל הבוגתב
.רעתכ הדח תא


?םיטסכט'ת ךל בתוכש ימ שיש וא דבל ךל אב הככ הז
יגולותימה סקאהל וביגה
 
 
23/9/00 22:06
תיטסינגלב :תאמ
...ששששפל הבוגתב
...יתיהת םתס , יגולותימ סכיא יתיהת
תיטסינגלבל וביגה
 
 
23/9/00 22:57
יגולותימה סקאה :תאמ
...ששששפל הבוגתב
?לוכסיתב הככ המל ?הרק המ ?שוממ ?תיטסינגלב
?תושעל לוכי ינאש והשמ


יתוא יבזעתו שארה תא ךל ףטליש והשימ יאצמת אלש המל
,ספוא .'ז גוס תויוחגנתהל קשח יל ןיא ?בוט ,טקשב
.בוש תיסכיאה הלימה תא יתרמא
יגולותימה סקאהל וביגה
 
 
23/9/00 23:48
תיטסינגלב :תאמ
?הא ,הקיטנמסב הקזח תא ,ואוול הבוגתב
...יתצלע, ךתבוגת ארקמל
ןיטינומהו רסחב הקול ילש חוסינה תלוכיש הדבועה ףרח
(:... אילפהל םיעורג יל ואציש
ותישארב םיאצמנ ונא םנמואה , יל תונעל ןוכנל תאצמ
,ידמעמה רעפה ףרח ובש שדח ןדיע לש
ךתמישר תא בר ןויעב יתארק , ןבומכ ?החיש םילהנמ ונא
תתנש םינמיסה ןיינעב תדמולמה
םנמואה הארמל יתצר יתצא . תיסקס תארקתמה הרוחבב
?םשור בר ךנוזח תא ינא תמאות
םייסנכמ תשבול ינא ןיאש הרמה תואיצמה לע יתננוק המ
תולפתשמ ןהמש הלאמ , םיקודה
רחמ רבכ , יתעבשנ יב , ךילע תוביבח הכש תורתיה יתש
םולהיש , הז ןיעמ סנכמ הנקאו ךלא
תוזחל יתלוכי אלש המ רבד םלוא . הארשהה בר ךנוזח תא
המ דע תעדל יתחכונ , עריא
הכל ינחורהו טשפומה ןוזחה הז תא , ךופהל ילע השקי
.יצראו יטרקנוק
תיטסינגלבל וביגה
 
 
24/9/00 0:41
תיטסינגלב :תאמ
?הא ,הקיטנמסב הקזח תא ,ואוול הבוגתב
LOL
:))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
תיטסינגלבל וביגה
 
 
24/9/00 2:16
ןהכ זעוב :תאמ
ןודנול יסיסרל הבוגתב
עיפוהל דמע יסירומ .םידגבה ךרד ךתוא תכתוחש חור .אופק היה
אל רועה ליעמ .ןדראג טנבוקבש "ןייל ירורד"ב תוקד םישולש דוע
יפוסניא ,ךורא רותהו .ארונ רוק .רוחשה רמצה ףלוג אל םג .רזע
םירפסה תונח דילש סוטאטופ-טקא'זה ןכודל דע ,לתפתמו
BOOKS ETC
תושבי םייניעה .הליחתמ העפוהה תוקד שמח דוע ,טאל םדקתמ רותה
.חורהמ
שמחו םיעשת תואמ עשת ףלא ראורבפ לש הלילה רוקמ ץווכמ שארה


אל דחא ףא לבא ,יטיא רותה .םינפב עיפוי ףכית יסירומ לבא
םג .םילגנא .הלוח בצ לש בצקב םימדקתמו םידמוע .רטמ בנוג
אל דחא ףא - םימחר ילב םגו םילייח ילב הלודג ריע - ןודנולב
הלוח בצ לש בצקב םימדקתמו םידמוע .םיכחמ .תולובג גישמ


םע ,החתלמל ןתינ ליעמה .רישפהל חקול העש יצח .םינפב ינא
.םיזופת ץימו תיניפ הקדוו סוכ םע ,טקשב וישכע .תופפכה
."ןושאר םוי ומכ אוה םוי לכ" .ןכ .רישל הלוע ףכית םיהולא
."דה דיווס" ."ךילא ברקתמ ינא רתוי ,ינממ םלעתמ התאש לככ"
."אלמ יבל וישכע"


,"דה סגאנ" באפל הסינכב ,ץוחב ינא .תבש יאצומ ליל .ןודנול
תרחא םיארנ םייחה .תיתחתה תבכרה תנחת לומ
ןהכ זעובל וביגה
 
 
24/9/00 10:15
הדנלוי :תאמ
1995 .ןודנול .יסירומל הבוגתב
!רקיה זעוב
!!!!ו-א-ו-ו
!המיהדמ הביתכ וזיא
!!!יתעדי אל
תבהוא
הדנלוי
הדנלויל וביגה
 
 
24/9/00 10:41
תיטסינגלב :תאמ
1995 .ןודנול .יסירומל הבוגתב
!הפי תמאב , הז
תיטסינגלבל וביגה
 
 
24/9/00 15:54
ןירג ילוי :תאמ
1995 .ןודנול .יסירומל הבוגתב
המיא דע שיגר התא .ןואג התא .םיהדמ התא
ןירג ילויל וביגה
 
 
24/9/00 21:42
עוקת יגח :תאמ
1995 .ןודנול .יסירומל הבוגתב
.םיסקמ טושפ .םיסקמ
עוקת יגחל וביגה
 
 
28/9/00 17:32
אובל לעי :תאמ
1995 .ןודנול .יסירומל הבוגתב
שי .טקירטסיד קיילהו רישקרוי םג ...חא .היפיפי ןודנול
.םיטירבב האלמ איה .הינטירב אמא םע הנטק תחא היעב


.םיטירב לש תורובח םע תעקתנ יתייה ןיידע יתלכשה אלשכ םעפ
:יתונחבא ןה ולאו


ךרדב םהלש סומינה .ללוכ קפד םע םישנאב רבודמ תישיא הניחבמ
ךרדב םוח םע שגפמ .םוח עיבהל רוצל תלוכי רסוח לע הסכמ ללכ
םהש וא .םהב םשפנ דוע לכ וחרבי םהש וא .םתוא עזעזי ללכ
םיטירבה םהיאצאצ תא דילוהלו ןתחתהל רבכ הנכומ תאש וחיני
.םינטקה


תוקומע תויועמשמ תלעב איה באפל הכילהה ,תיתרבח הניחבמ
,הברה ותשי קר אל םיטירבה .יתשגפש תורחא תורבחב רשאמ רתוי
תוחפ התושו םדיל בשויה לש וסוכב תונבצעב וננובתי םג םה
הנושארה הריבה תא ןיידע רמג אל הזה יניטנבלה המל) םהמ
(םלועב העודי תוינגילוח) םיטירב לש תויולותשה .(???ולש
רורחש והז .תירקמ אל איה היוצרה הנמה תא תותשל ורמגש ירחא
.תמלוה תיטירב תוגהנתה ירוחאמ תוקחדומ רשא תויסרגא לש


תיטירבה הרבחה 50ה תונש זאמ בצמב הלקה רחאל םג ,ךכל רבעמ
השק השק השק .םלועב רתויב תוידמעמה תורבחה תחא הרתונ
ךות םינוילמ תישע םא םג .תרחא הבכשל תחא הבכשמ רובעל
םוקמל ךייש ןיידע ,יריקי ,התא .ךמוחתב רתי תוננוחמ תנגפה
.תצצ ונממ


רבעשל תוינולוקה ינבל תמלוהה תוסחייתהל םיעיגמ ונחנא ןאכו
תוכייתשה לש רידנה ןורשכב וננוח אלש תונידמ םתס וא
ןמ הז .ץוציפ ידכ דע ישפנ האלמ ןאכ .תיברעמה הפוריאל
דחוימה ןודעומהו הפוריא לש יביסולקסקאה ןודעומה לש בוליש
תובר םיכרד שי םיטירבל .תילגנא תורבוד תונבל תוצרא לש
.רתוי םילענ טושפ םהש םירחאלו םמצעל תוארהל


היללעמ לע ןובשחו ןיד ומצעל השעש דחא יטירב יתשגפ אל
תומחלמ ,םישוביכ ,םיעדוי םתא .ותנידמ לש םיטסילאינולוקה
םעפ הביבח תיטירב .יללכ ןפואב ןבלה םדאה לש ותלטמ ,םויפוא
םיבער םירכיא תויהלב םיקוסע ויה םיטירבה בורש יל הריבסה
.הפוקת התואב רישקרויב


תורמל) תקהבומ תיטסילטיפק הנידמ םנמא איה הינטירב ,הזמצוח
תא רפשלו םיקוחה תא תונשל ,תצק זוזל דואמ הל השק לבא (לכה
.דירחהל תנבצעמ תושי םה םייטירב םיקנב .תורשה


.יידלי תא לדגל הנכומ יתייה םהבש םלועב םיבר תומוקמ שי
קבאהל וצלאיי ייאצאצש הפידעמ ינא .ןהמ תחא אל איה הינטירב
אל ינא .םינפה דרשמל רותב םתוא ףוקעל הסנמש תפרוטמה הנקזב
.םייטירב םיכיבסת וחתפיי םהש הנכומ


And Shosh, your Euro-centric "Rule Britania" act smells
worse than last week's fish & chips. I take my Israeli
Arab friends over you any time.


םה רתויב םיבוטה ירבחמ המכ לבא .יל ונימאת אל חטב
...םיטירב
אובל לעיל וביגה
 
 
1/10/00 21:34
קתבמה ו'ג :תאמ
Lets take over and tell them it's for their own goodל הבוגתב
.תרחא תואיצמ ריכמ ינא .הילגנאב יתדמל .הילגנאב יתרג
.ירמגל
קתבמה ו'גל וביגה
 
23/9/00 12:17
ירונ :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
.םיקיקלח ךותב תינבנ ונלש הירוטסהה


תומוקמ
ןמז
חיר
.ןורכז
09.87
.הדיפיתניאה ינפל טעמ
.ופיב תומוהמ שי רבכ
.ללכב םגו
.ישארב שערה אוה יתוא ןינעמש לכ,ינאו
.שארב הדפיתניא יל שי
.תוירורעז תונב,תשעור ה ירוטסיה,םייביסנטניא םידומיל
.ןודנולבש ודעו
.הברה אל יתבתכ
.ןמויל רשאמ וילא ברתכל יתפדעה תעההתואב
.המזהה ה עיגה רתוי רחואמ תועובש
?ךשיא רמאי המ והת םירבחה ?אל המל ורמא םירוהה .יאוב
.שפוחה לע יתבשח קר ינא ינאו
. השפוח ימי הרשע
, תובוחרב דוביאל תכלל
.ימצעל ףא הרז תויהל
. קקוש יל הכיח ודע
יאש תמאב ןיבמ אוה וליאכ,תוריבאב ותטימ ילגרל ןורזמ שרפ
.רשפא
.הצור אל ינאש ,ןוכנ אלש
.שודנה תורייתה לולסמל יתוא תחקל שקעתה
יתנחבה אלש דע שפוחה חוחינב הפופא ךכלכ,תמסקומ ךכ לכ ינא,ינאו
.יכותל קומע רבמצד לש רוקה תא תמשונ ,יתבבותסה הרוכיש. םואמב
.דבל תויהל הפידעמ ינאש יתנבה ישילשה ברעב
.דבל טטושל הצור
דוביאל תכלל
.יתודלי ימימ יתרכז םירייתה לש ןודנול תא
?ול רמוא ךיאו
תכלל,ףידעא ןכ םג ,הפ ילש הנושארה םעפה וז ולש,ריבסא ךיאו
.דוביאל
לש תולקה תועיגנהו,יפוג לא וחלשנ בושש םיססוהמה םיטבמה םגו
.תועטב רוזאב יתרבע וליאכ
.ותיא יתבר ןוחטיב רתייל זא
.היחדה תא ןיבה אלש תרכוז בלענש תרכוז


.דבל עסנ רבכ אוה סירפל
אל יכ תובותכ תרכוז אל. דאמ םיכורא םיטוטיש תרכוז ינא, ינאו
.יתשפיח
.קוש הזיאב,תינוחמיצ תידוה הדעסימ
.שפוחו


.ןודנולל זאמ יתבש אל
.ודיע תא יתשגפ אל םג
ירונל וביגה
 
24/9/00 0:11
ילחר :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
ילש תינודנולה החפשמה וליאו .ןודנול לע תמלוח ,םג ,ינאו
.שדוקה ץראל טא טא הל תפטפטמ
?"...ןכשה לש אשדה" לש רופיס דוע קר והז םאה
ילחרל וביגה
 
29/9/00 18:49
Estee :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
ןודנולמ רקובה יתרזח

Royal Academy of Arts
םשב הכורעת שי


APOCALYPSE


!האלפנ האלפנ האלפנ
Esteeל וביגה
 
 
1/10/00 21:44
ןהכ זעוב :תאמ
דבל היהא םש םגל הבוגתב
ילצא ,ןודנול בורקב .יתסא ,ךבוש ךורב
ןהכ זעובל וביגה
 
2/10/00 22:59
לכימ :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
עובש ינפל ןודנולמ יתרזח
םייתוריתה םירתאה .וזה הבתכה לש הלימ לכ לע תמתוח ינאו
,תוינקה לע וכל.םימלטצמ םינאפי פירנויסנפב םיאלמו םיליעגמ
ירהו .לארשימ רחבמ רתוי הברה םידגב לש יפויב תצצפומ ןודנול
שפנל תוינק עסמ ומכ ןיא
לכימל וביגה
 
3/10/00 20:47
טיב :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
םורדל-חרזמל תועש םירשע םיסטש םילארשיה תא הניבמ אל שממ ינא
.'וכו הקירמאל-הקירפא
ומכ םיקשחנ םידעיב םיתחונו עצוממב הסיט תועש 6 - הפוריא
...אמור ,גארפ ,זיראפ ,ןודנול


םיוושה םילידהו םיריחמה תא ריכזה אל טעמכ דחא ףאש םג המ
המכ ינפל ,ל''וחל העיסנש ימל דאמ םידדועמ תונורחאה םינשבש
.אתנכשמ תחיקלב היולת התיה ,םירושע


םילטומו תוינסכאב ןוללו תצק ררחתשהל םילארשיל םג הצילממ ינא
.סנזיס רופב תוהשל םיבייח אל .םילוז
טיבל וביגה
 
 
4/10/00 0:48
ןהכ זעוב :תאמ
הפוריא ללכבל הבוגתב
ןודנולב רורחישה ירחא תוחנל ,ה'רבחה ליבשב ,לוק קיפסמ אל הז
.הנולצרב וא אמור וא זיראפ וא גארפ וא
םיררחתשמש תושעל המ לבא ,ינשה ןובשח לע אב דחאש בשוח אל ינא
יא ?םהל דימעמ "חרזימא" קרו ,םלוע תצק תווחל םיצור םיירט
רויסל תאצל ץמואו חוכ יל היהש יאוולה) .חכוותהל רשפא
(יל ןיא .היבילוב לש םילגנו'גב וא הילאמיהב


ימוחתב ימצע תא אצומ שדחמ םעפ לכ - ךיא עדוי אל - ינא
ןכל .יתרזח הפיאמו יתסט ןאל בושח אלו ,תיטירבה הירפמיאה
בוט ץורית היהיש ידכ ,זייווריא שיטירבל םינומא יתרמש דימת
טנבוקב לוכאלו 'תיה דטסמאה תאו ירלאג טייט תא בוש רוקחל
ןגוטמ ןוקייבו רד'צ תניבג םע יופא המדא חופת ןדרג
ןהכ זעובל וביגה
 
 
4/10/00 1:22
טיב :תאמ
ןודנול אלו חרזימא המלל הבוגתב
שי) ןיטולחל יל רורב אל ''יטיס קרוי-וינ'' לש דנרטה ללכבו
.(הנורחאל עגרנ דנרטהש רמול


היצקלוקה תא םיננשמ ,סיוו 'גליווה תא פ"עב םימלקדמ םלוכ
ריעב סקס" ירחא תויביססבואב םיבקוע ,פאג לש הנורחאה
-לת תטיסרבינוא תא רשאמ NYU תא רתוי בוט םיריכמו ''הלודגה
תא םידבעשמו הקוחר םירגהמ ריע התוא לע םימלוח םלוכ .ביבא
.םיפסונ םילארשי 40 םע הרידב ןושיל ליבשב קר םהלש אמאםיפידעמ םהינימל םיאקיזומו םירוטנק ינימ לכ ,הזמ רתוי
תא ךישמהל רשאמ ןילקורבב ינוניבה דמעמה לש תוכירב תוקנל
תא םיריבעמש םיכוותמל הרהמ דע םיכפוה הלאו .ץראב הריירקה
,בואט ידגש זא ,רבכ םאו) םינומוקמל רשי המחה הרוחסה
לע בותכל םוקמב טקשב ולש םידומילה תא ךישמי ,קינדונה
.(םיאקירמאה לצא הנמשהה תעפות


.הדומ .טעמ יתפחסנ ,והז


הליזמ ינא - ןגוטמ ןוקייבו רד'צ תניבג םע יופא המדא חופת
.תדלקמה לע ריר ןאכ


.בוט הליל
טיבל וביגה
 
 
4/10/00 21:38
Estee :תאמ
לודגה חופתה תא שובכלל הבוגתב
....המ ,ןוקייב אקווד
המדאה חופתל ףיסוהל רשפא םירחא םיאלפינ םירבד ןומה
....יופאה


המ לוכאל םכתוכזש רורב ...קפאתהל יתלוכי אל , תרעטצמ
...הזל םיעגעגתמ םתא המכ ןאכ רפסלו םכל אבש
םישלוגל תירבעב םירפסמ םתא הבש תיבגא תוילאנב התואב לבא
םהמ זוחא 77 םירקסה יפלש .םבור םידוהי) םילארשי
תרפסמ ינא ,םיעט ןוקייבה ךיא (רשכ לכוא לוכאל םיפידעמ
....רופיסה לש תיבגאה תוילאנבה יב הריבעמש תרומרמצה לע
-ילש םוקמל םגו .ולש םוקמהמ אב דחא לכ .ילע ולפנתת לא
.םוקמ שי -תרומרמצה םע הז
Esteeל וביגה
 
 
5/10/00 10:30
Estee :תאמ
לודגה חופתה תא שובכלל הבוגתב
אל סקלפר היה הז ןוקייבה לע והשמ דיגהל ...ובזע ,ובזע
...ל"וח רשקהב הז לע סמלפתהל ךרוצ ןיא ...ידיצמ טלשינ
ןותיעב ןוקייב םע םינוכתמ םימסרפתמשכ םימעפלש קר
תרוסמהש והשמב אלו ףוע דבכב רבודמ וליאכ ילארשי
תומל ופידעה םידוהיו ,טהול םודא וקב הנמיס תידוהיה
לע .תולאש ינימ לכ ימצע תא תלאוש ינא הזב תעגל אלו
ילש תולאשה ילוא לבא .לשמל ,ררמטצמה תלוזל סחי
.ילוא .רחא םוקמב ןמזמ רבכ לארשיו , תויטסינורכאנא
Esteeל וביגה
 
16/10/00 13:57
המענ :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
ידוהי רוזא םנמוא דטספמה,sorry,עובק ןודנולב הלבמש תחא רותב
אוה לבא
.קרוי-וינ לש והוסה
ףוא ירטסנימה תא חוכשל רוסא םיקטוקסידב ונניקסע םאו
תא שפחמש ימ לכלו,דנואס
.heven-ל ךליש הל הוותשמ אל קרוי-וינ וליפאש,תוירזומה
המענל וביגה
 
6/11/00 1:01
ילט :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
...סאמנ אלו הב יתרקב םימעפ 3 ...יתבוהא ןודנול
..הומכ ןיא
..סונימ לכ הווש לבא העווז ןכא - םיריחמל עגונבו
ילטל וביגה
 
11/3/01 0:03
shun :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
,ריוא גזמ ,אטבמ .הילגנא ומכ התיה אלו ,היהת אל ,ןיא
תונורתי הנהכו הנהכ דועו,תוברת
םשל העיגמ ינאש םעפ לכ הילגנא תמדא תא קשנל יל םימרוגש
.(םאאאתס)
LONG LIVE THE FUCKING QUEEN!!!!!!!!!!!!!!!!
shunל וביגה
 
31/8/01 11:37
michal :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
....הילגנא...חא
הככ םילייטמשכ .ןודנול כ"חא קרו הילגנא זכרמ זא-הילגנא רבכ םא
תא םישיגרמ זכרמב .ירמגל תונוש תוצרא יתשב תייה וליאכ הארנ הז
.תימואלניב ריעל תעגה וליאכ ןודנולב ,המצע הילגנא
לוכאל ץלמומ יכה ,םוקמ הלחא -ןדרג טנבוק :רמאמב בותכש ומכ
.הלאכ תויונח ןומה םש שי -ךתריחבל תפסות םע יופא המדא חופת
(םילוזו)םידחוימ םירבד אלמ םע דואמ הפי קוש -ןואט ןדמק
.תודעסמ אלמ ,והוסב תולבל ואצ
םידרפנ םיזרב ,ריקב םיגתמה ,תוינוכמה ?ךופה לכהש םתמש בגא
....בכרב תורוגח ,םירקו םימח םימל
םג םצעב)!יגיפ סימ ומכ תוארנ "תויתימא"ה תוילגנאה לכ -בגא
(...םילגנאה
!םיענ לויט
michalל וביגה
 
26/7/03 23:38
:תאמ
לג תיגחל הבוגתב
םירופ םוי לכ אל
דמל ןשייבה אל
םיינרופצ רזוג התאש ינפל ףאב בוט בוט טטחת
(א"ת קר יליבשב ) ,יזוע
וז הבוגתל וביגה
 
23/9/03 23:38
ןריש :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
...ןודנול..חחא
םירתאה לע רתוול יתטלחה ינא םגו םיעובש ינפל הנממ יתרזח
!םלתשה -רתוי קתרמו ןיינעמ לולסמ רוחבלו םייתוריתה
תולוכי תומגיטס ךיא...םילגנאה לע ןבומכו ןודנול לע ןיא
!!!אל טלחהב םה םירק ,תועטהל
ןרישל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא