םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םינימה תמחלמ~םיסחי~ישאר    
   

?םירבח קר היהנש רשפא
עלס הימ

יבגל תויניצב יתוא לאוש היה ילש אבא
בתוכ רבג םואתפ המ .תאזה "תורבחה"
?םתס הככ ?םיבתכמ הברה ךכ לכ השיאל
תרמוא יתייה ינאו ?הרוהט תורבח ךותמ
אוהו ."םידידי קר ונחנא ,יד אבא" ול
ולש ינוימדה םפשל תחתמ קקחצמ היה


?ילא ךשמנ אל התא המל אל םאו ?ינימ חתמ וניניב שי םאה ,רקי בוהא
הרבח תויהל הלוכי ינא םאה :וישכעו ןאכ ,ןחלושה לע הז תא םישנ אוב
תקחשמ ינא םאה ?ילש וגאה ליבשב הז תא הכירצ ינא םאה ?ללכב ךלש
הממ תינהנ ינאש תויהל לוכי ?המ ....םצעב לבא המימת וליאכ ,םיקחשמ
!?הרוק אלש
ינוטלפאה הזחמב םידיקפתהו תויומדה לכ התא םגו התאו התאו התא ,ןכ
בכשל םתיצר םתאש וא ,םכתיא בכשל יתיצר םצעבש ןכתיי םאה .ילש יטרפה
!?יתיא


תוארוה ןוילגו ,ינכט טרפימ םע תבבותסמ ינאש אל הז .גשומ יל ןיא
תבשוח ינאש אל םג הז .הווש אוהש יתטלחהש המ תא תיששע םע תשפחמו
תצק תורבח איה םינב םע תורבח .(?םיללכ ללכב שי) םישדח םיללכ בותכל
ןדיעב םצעבש וא ?לדבהה המ זא ,רבד ותוא היה הז םא יכ ,הארנכ תרחא
תואיצמהש ןכיהל ירה ?תונב וא םינב םה םא הנשמ אל ללכב הז סקסינויה
,םישנא ינש םאה :הטושפ איה הלאשה ?הלאשה המ זא .םיעיגמ םשל הכילומ
.ינימ חתמ וא ןימ תלוטנ םיסחי תכרעמ םהיניב להנל םילוכי ,השיאו רבג
תולוטנ ןהש םירבג םע תויורבח ונל שיש ונל םיענ ךכ לכ הז המל ללכבו
.ןימ
םג ןכתיי .םשמ הז תא םיאור םה ךיא קודבל ןיינע יתואש החינמ ינא
לכ ילואש וא .ינשה דצל הדע תויהלו םהלש םינויזה לע עומשל יתבהאש
ךפהש והשימ יתשגפ הרקמבש אצי ילוא .ירדנ'ג ךכ לכ אל הזה רופיסה
לש בוט רוביח טושפ ,תורבחל רבעמ םיסחי וניניב היה אלו ילש רבחל
.תובבל לשו תוחומ


ינאש וא ,תוחותפה תויצפואה םצעמ תינהנ טושפ ינא ,רקי בוהא ,ילוא
ירהו) םכדיל םינותחתב בבותסהל הלוכי אל ינאש הז תא תאנוש אקווד
תאזה תירבגה בלה תמושת תא תבהוא ינא ילוא ?(הלוכי ינא תורבח ינפל
?הב ןומטה דוסבו הבשחמב עשעתשהל תבהוא ינא ילוא ?םיסחיב היולת אלש
םכתא יתיצר םצעב לבא ,םכלש םינויזה לע םכתיא רבדל יתבהא ילוא
חתמהו םירבח היהנש ארונ הזכ אל הז ילוא ?ילש קר ויהתש ?ימצעל
אל הז .אל ?קפאתיש ירשפא הז ?קפאתיו הניפב דומעי ,םייק םא ,ינימה
ירשפא


ףתושמב הברה ךכ לכ שי השיאלו רבגל םאש .והזו רשפא יאש ןעוט ילש אבא
תא ומייסי אל םהש הביס ןיא זא ,וז לש התרבחב הז םינהנ ךכ לכ םהו
.חיטשה לע וא ,הטימב ברעה
בוט יכה רבחה ?דידי המ .בוט דואמ דואמ דידי יל היה םינש המכ ינפל
רחא .שפנו בל ייוליג ,הלילה ךות לא תוכורא ןופלט תוחיש .םלועב ילש
המל הנידע הלימ תאז ונבתכתה .ונבתכתה זא .םיל רבעמ לא עסנ אוה ךכ
לש לובמ .םיבתכמ לש תומירע םיעיגמ ויה ילש ראודה תביתל .היה הזש
.תובותכ םילימו ריינ
רבג םואתפ המ .תאזה "תורבחה" יבגל תויניצב יתוא לאוש היה ילש אבאו
ינאו ?הרוהט תורבח ךותמ ?םתס הככ ?םיבתכמ הברה ךכ לכ השיאל בתוכ
תחתמ קקחצמ היה אוהו ."םידידי קר ונחנא ,יד אבא" ול תרמוא יתייה
.תינוטלפא הבהא לע הזה חוכיוה תא ונלהינ םג זא .ולש ינוימדה םפשל
זא" .יוארה םזקרסב "דידיה" ותוא הניכ ילש אבא .דעב יתייה ןבומכ ינא
.הזכ לאוטירל ךפה הז .לאוש היה אוה "?דידיה םולש המ
תדמוע ימצע תא יתאצמ םינש המכ רובעכו ,רזח "דידיה" המ ןמז ירחא
יתוא לואשל קיספהל ןמז טעמ אל ילש אבאל חקל ."דידיה" םע הפוחל תחתמ
."?דידיה םולש המו" ןוששבו החמשב


לכל תובושתה תא תעדל לש הזה דנרטהמ יל סאמנ,רקי בוהא ,ילואו
ןיא ילוא ?טילחהל תבייח ינא ?(השיאכ ילש לעה דמעמל םאתהב) תולאשה
,הז לע רבדל ללכב המלו ?םיינוטלפא םירבח היהנש ירשפא הז םא גשומ יל
רשפאש חטב ?אל רשפא .הז תא תושעל טושפ רשפא םא


תבהוא ינא .תיבסל אל ינא .ומוה אל אוה .םינש רשע רבכ ילש רבח אוה
.ןיינעמ אצוי הזו ,שממ אל ינאו ילנויצר הזכ אוה יכ ותיא חחושל
םירבדמ ונחנא .הבוט הרבח ומכ אוה םצעב ,םוי לכ ןופלטב םירבדמ ונחנא
תא עומשלו ילש גוז-ןבה לע וינפב ןנולתהל הלוכי םג ינא .לכה לע
.הפצרה לע םיקורז םינותחתהש רדסב הז המל תירבגה תוארה תדוקנ
.תינוטלפא תורבח דבלמ רחא והשמ לש ץמש ולו וניניב היה אל םלועמ
החפשמ אוה !!!קוי !?ינימ חתמ ,ךחגל וקיספת ,תמאב ןכ .זמרב אל וליפא
ךכ לכ הזש ללגב זפמ יל רקיש והשמ וניניב שי .חא ומכ אוה .ירמגל
תלטומ אלש תאזכ .וטנ תורבח .חתמ ילב ,ךולכיל ילב ,תורחת ילב :רידנ
.קפסב
הז םימעפלש רמא אוה תינוטלפא תורבחב ןימאמ אוה םא ותוא יתלאששכ
םיישונא םיסחי לע תוינבת ביצהל רשפא ךיא ללכבו אל םימעפלו ירשפא
.(?יתרמא רבכ ילנויצר)


,ןכש תווקל לכה ךסב הז הצור ינאש המ לכ ,רקי בוהא ,ילוא לבא
,םיצורש המ ביבס בבותסמ לכה ירה .רשפא םימעפלש תוחפל וא ,רשפאש
:יקצוסיו רימידלו רמאש ומכ וא .הצורש חטב ,הצור ינא ,ינאו !?אל
."היהיו הצור"

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה Cupid
למצוא אהבה ודייטים. הצטרפו לאתר הכרויות קיופיד
www.cupid.co.il
םינורחא םירמאמ   
התלמידה
סילוי יבצ

התלמידה
סילוי יבצ

בול פגיעה
לפא היאמ

כל הבחורים אותו הדבר
ןרהא ןב לבזיא

למה לסבך?
ןרהא ןב לבזיא

םימורופ   
סקסולוגיה      זוגיות
סקס     
    
םימורופל     
   
14/9/00 16:15
הרוחשה השבכה :תאמ
עלס הימל הבוגתב
םע יל ויהש תויתודידיה םיסחיה תוכרעמ לכב ,דימת לבא ,דימת
?תרחא רשפא ךיא .תינימה הכישמה עקרב התייה ,םינב
הרבחה לש רבחה וא לעבה אוה םא דוחיב .הז תא שממנ אל ילוא זא
אוה ,רבגל השיא ןיב שגפמ לכ .תמייק דימת ,הכישמה לבא .ונלש
.ינימ שגפמ - לכ םדוק
הרוחשה השבכהל וביגה
 
 
14/9/00 17:00
הילו'ג :תאמ
?םירבח קר היהנש רשפאל הבוגתב
.והשמ הזב שי
הז -ךתוא ךשומש והשמ ךותמ הלחתה איה ירבח רשק לש הלחתה לכ
וא ,טבמב ,םייניעב והשמ קיפסמ ,ינימ סיסב לע תויהל בייח אל
םכימצע תא אוצמל םואתפ וא ,והשמ ךל הזיזהש הרמאנש הלימ
ומכ שממ - טרפל ךרוצ היהש ילב באכה תא וא החידבה תא םיניבמ
בורב היימיכ לש ןיינע - "יסקס הז המ" לע םדוקה ןוידב
.תורבחב וא תודידיב םג דבוע הזו ,םירקימב
ןיינעהש השיגרמו והשימ םע תדדייתמ הרוחבשכש תויהל לוכי
הכישמ הל ןיא תמאבש תויהל לוכיו תקדוצ איה ,ןיטולחל ינוטלפא
הכישמהש חינהל ריבסש תורשפאהמ ערוג אלש המ ....דידיל תינימ
זא ,רחמ אל םאו .רוחבה לש ןוויכהמ ללכב עיגת תינימה
הז השק יכהש המ לבא .תונמדזהב זא ,וישכע אל םאו .םייתרחמ
קומעה ישפנה רשקה לכ םע ,תאזכ תודידי לע לוענמה תא רוגסל
הזה ןיינעה ונל רדתסה אלש ללגב קר ומצע םדאל תיסיסבה הבהאהו
תודידי רכזל וז האושמ הקילדמ ינניה -ןלהלו) ...ינימ חתמ לש
.(קוידב תוביס ןתואמ רבעש עובשב יתמייסש םינש עשת לש
I rest my case
הילו'גל וביגה
 
 
14/9/00 17:29
:תאמ
?םירבח קר היהנש רשפאל הבוגתב
Maya, I am totally with you on this. I also married my
best friend ! It does not get any better than this.
And, I do agree with you that friendship has nothing to
do with gender. You either like the person or not, and
that's it. Boy / Girl does not always mean sex.
וז הבוגתל וביגה
 
 
14/9/00 17:29
:תאמ
?םירבח קר היהנש רשפאל הבוגתב
One more thing - Hubby, if you are reading this (what
is the likelihood that you are not?!) - I love you
very very much !!!
וז הבוגתל וביגה
 
 
14/9/00 17:47
תנע :תאמ
?םירבח קר היהנש רשפאל הבוגתב
...ואוו ???תרמוא תא םינש עשת
יכה רבחה אוהש המשנ רבח ,תיתימא הבהא שי יל ,דיגא ינא המ
ייתונש תיצחממ רתוי יתוא ריכמ אוה ,יכה יכה הרבחה ,יכה
.לכה לע םירבדמ ונחנאו ...טעמ אל הזו
לע ,הדירפה לע ,תויעבה לע ,ןויזה לע ,חתמה לע ,טיידה לע
,םוימויב הככ בצמה לע ,הדובעה לע ,םייחה לע ,שדחה טיידה
...םירבח לומתא הארש ימו ....אל המו םיחטשב הסחה בצמ לע
....ילש יוביגה םג אוה ..ןכ זא
:-)))
אוה םג לבא ןושארהמ םינש תוחפ הברה ..דחא דוע יל שיו
,תפסונה תעדה תווח ,שיש הלודג יכה תוחיתפה ,ןוויכ ותואב
,רוציקב היינשל תחא תתל ועדיי אל םייחב תונבש הכימתה
.תמלשומהו תיתימאה תורבחה
חתמה לבא ,דידי אוהש יתבשחש דידי ,רחא יל היה ,ינש דצמו
תא ,לכה תא ונל קתיש ומויקב יתידוה רבד לש ופוסבש ינימה
.רשקה לכ
?הפ תרמוא םצעב ינא המ זא
תוהזל תמאב איה היעבה ,ךיא דוע םייק הז .םייק הז ןב דידי
.וילע רומשלו יתימאה דידיה תא
רבג ןיב תודידי הזכ רבד ןיאש רמואש ימל הנימאמ אל ינא
אוה ,ירשפא טלחהבו םייק טלחהב אוה ינוטלפא רשק ,השיאל
....םירחא םירשק הברהמ רתוי בוט וליפא
המ תא ארקו "ילאס תא שגפ יראהשכ" תא הארש ימ ינש דצמ לבא
,הפוחל תחתמ רבד לש ופוסב התיא דמעש דידיה לע הימ הבתכש
שי םימעפלש עדוי התוא תאשל ידכ אלא הב ךומתל ידכ אלו
.םייחב תועתפה
תנעל וביגה
 
 
14/9/00 22:15
הילו'ג :תאמ
?םירבח קר היהנש רשפאל הבוגתב
תנווכתמ אל ינאש ןוויכ ,ןאכ תחא אמגוד קר יתתנ םתסה ןמ
.ייח רופיס תא סורפל
- ךלצא ומכ - אוהש רבח םג יל שי "םינש עשת"המ ץוח לבא
רוחבה ןקת לע אוהו ,םינש 14 הזמ ,יילא בורק יכה רבחה
ןיא וא שי םא דיעהל הלוכי ינאש החוטב אל ינא .לכה עדויש
רבכ לבא םירבגב רקיעב ןיינעתמ אוהש ןוויכ ינימ חתמ ןאכ
ינאש ךכ ,לילעב ךשומ רוחב אוהו ....וייחב םישנ ול ויה
םינושארהמ אוהש דיעהל הלוכי ןכ ינא לבא ,תעדוי שממ אל
שיגרה אוהש ללגב ילוא -ילש תוישנב ןוחטבה תא יל ונתנש
םע הווחמכ חרכהב ושרפתי םהש ילב םירבד רמול לוכי אוהש
תנכתסמ אל וליפא ינא ולש הרקמב לבא .והשלכ ינימ יפוא
םירחא םירוחב שי יכ (אל-וא-םייק) ינימה חתמה תא חתנלב
והשימ םע תורבח ןכסל יל המלו ,תנוטנטקה ונצראב עפשב
.ןמז ךרואל ולש "קיק"ה ןה םישנש חוטב אל הכו הכ ןיבש
תא היה ונלוכל ,הז תא בוזענ ,ונ ...."םינש עשת"המ אוהה
השק ךכ לכ ונל היה אלמלא םינש עשת ךשמנ היה אל הזו ,הז
.םש התיהש הבוטה תודידיה לעו ,ינשה לע דחא רתוול
הילו'גל וביגה
 
 
14/9/00 22:38
תנע :תאמ
?םירבח קר היהנש רשפאל הבוגתב
,םינש 14 דמעמ קיזחמ בוט יכה רבחה ילצא םגש ...והז זא
.םיטיירטסה לש אבאה אוהו
.ונלצא אל ,תעדוי אל ?ינימ חתמו
תנעל וביגה
 
 
14/1/01 23:06
ידע :תאמ
?םירבח קר היהנש רשפאל הבוגתב
יכ ,רבח רותב םיבהואש דידיל תינימ הכישממ ענמיהל רשפא יא
םע יתקשנתה הרקמב ינא .םיסחי תכרעמב םישועש הממ קלח הז
.הקישנה לש עגרה ותואל דע םולכ ויפלכ יתשגרה אלו ילש דידי
עטקה םע ךישממ אוה לבא ,יניצר רשק םוש הצור אל ןיידע אוה
תוקישנה םע קיספהל הצור ינאש ול יתרמא .ונינב שיש ינימה
םתסמ יניצר רתוי אוהש עטקל ונעגה וישכע לבא ,ונקספה
הצור ינא לבא ,םישוע ונחנאש הממ תנהנ ינא .תועיגנ -תוקישנ
הלוכי אל ינא לבא ,ןמרחתהל םתס אלו והשמ ונינב היהיש
לצנמ אוהש השיגרמ ינא .ותוא תבהוא ינא יכ ימצעב טולשל
שפחמ אוה יכ ,וב עגא ינאשו יב תעגל הצור קר אוה יכ יתוא
תנתונ אל ינאש ידיחיה רבדה הז יכ ןויזל תורחא תונב דוע
ונינב ןיא לבא וב תעגלו ותיא תויהל הצור תאז לכב ינא .ול
.יל עירפמ דאמ הזו םולכ
ידעל וביגה
 
 
14/4/01 16:43
ןרומ :תאמ
?םירבח קר היהנש רשפאל הבוגתב
.דידיה םע תינימ הכישמ לש עטקב יתייה ינא םג
אלל השיאו רבג לש םיסחי תכרעמ רבד הזכ ןיא יתעד יפל
.ןכתיי אל הז ,םידדצמ דחאמ הכישמ
םג אוה ,םינש יצחו 4 רבכ רשקב ונחנאש ילש בוט יכה דידיה
.דידי קרל רבעמ
.רחא שממ ,רחא והשמ הז יניעב ,זיזי הזל ארקיש הלאכ שי
אל םגש הככ ,הרבח ול התייה ונניב רשקה תא ונלחתה רשאכ
קוידבש איה הדבועה לבא ונניב ינימ עטק לש היצפוא התייה
ימצע תא יתאצמ ,טלוחמו יפוס ןפואב ודרפנ םהש ירחא
יילע עדויש םדאנבה םע ,ילש בוט יכה דידיה םע תקשנתמ
תרפסמ ינאו םלועב וילע תכמוס יכה ינאש םדאנבה םע ,לכה
םש אצמנ דימתש םדאנבה םעו םייחב יל הרוקש המ לכ תא ול
.ךייחל יל םרוג דימתש םדאנבה םעו הכוב ינאש
תושגרה םג ןמזה םעו תוקישנל רבעמל חתפתה הז ןמזה םעו
דידיב תבהואמ ימצע תא יתאצמ םואתפו ולדגו וכלה וילא ילש
ידדה היה אל הז -ידע לש הרקמב מכו ילש בוט יכה
םולכ ילב תובייוחמ ילב , ונלש רשקה לש הרוצב בוט ול היה
.תורחא תונב םע תויהלו ךישמהלו
השע אוה המ תעמוש יתייה ולש הבוט יכה הדידיה רותב ינאו
.םינפבמ יתוא רבוש היה הזו איהה םעו תאז םע
ביר ללגב ונרביד אלש הכורא הפוקת ונל התייהש ירחא ,םויה
לבא דידיכ אלא ,דידימ רתויכ ותוא תבהוא אל רבכ ינא םוצע
הנושארה םעפב םגו יליבשב דחוימ דואמ היהי דימת אוה
ונינב היה םג ןמז ןומה ןומה ונרביד אלש ירחא ונשגפנש
יל ביאכה אל הזש הנושארה םעפה התייה תאזו ינימ עטק
.היצרופורפב רשקה תא יתחקל יכ תישפנ הניחבמ
.דידי הז דידי לכה ירחא יכ
,האלה ךישמהל טושפ הז ןויסינמ ךל הצילממ ינאש המ ידע זא
לוכיש עורג יכה רבדה הז ךלש בוט יכה דידיב תבהואמ תויהל
הבבס זא תיזיפ הניחבמ ותיא תויהל הצור תא םאו ,תויהל
.הנוכנה הרוצב הז תא יחקיתש יאנתב לבא
ןרומל וביגה
 
 
14/1/01 3:04
לאירא :תאמ
?םירבח קר היהנש רשפאל הבוגתב
?ריכהל ךל אב הפיחמ לאירא ינא
לאיראל וביגה
 
 
18/5/02 13:41
ץיבור םהש :תאמ
?םירבח קר היהנש רשפאל הבוגתב
לאירא רשקה המ
ץיבור םהשל וביגה
 
14/9/00 17:39
ןהכ זעוב :תאמ
עלס הימל הבוגתב
ונחנא םא .רשפאש חטב ?הלאשה שוריפ המ ?םירבח "קר" היהנש רשפא
םא ,םילוכי ונחנא .רשפא .ןכ זא ,תוביס ינימ לכמ ,ךכ הזש טילחנ
.םיצור ונחנא
ץוחמ היהי ןימה םאה :ןיינעה לש קתרמ רתויהו ,ינשה קלחל וישכעו
תא ,השא-רבג חתמה תא לרטנל ירשפא םאה ?וניניב תרושקתה לכל
תמאב הז...מממה) םיילאוסקס םיחנומב השאה תא רבגה לש טופישה
ןיעה' לע תבשח המ זא ,קתומ ,ןכ....?פא-שופ הזש וא ,הלש הזחה
(?ןוסירומ לש 'הלוחכ יכה


השאו רבגב רבודמ םא אלא .ןפואו םינפ םושב .רשפא יא .אל
.םנימ ינבל ,תינימ ,םיכשמנש


הבהאה" :ולש 'םיאנילבד' ירופיסמ דחאב ,םעפ בתכ סיו'ג סמיי'ג
תינימה הכישמה יכ תירשפא יתלב איה רבגל רבג ןיב תמלשומה
יכ ,תירשפא יתלב איה השאל רבג ןיב המלשה תודידיה .הרוסא
."תיחרכה - תינימה הכישמה


ךמצעל תרמואו הז תא תארוק תא םאו .תיחרכה תינימה הכישמה .ןכ
םוש ןיאו ,םינש רשע רבכ דידי יל שי ,זעוב ,שקשקמ אוה :ףעזב
תמייקש ךל יעד זא ."הרוהט תודידי קר ,וניניב תינימ הכישמ
:םייתשה ןמ תחא תורשפא
םע ןימ יסחי םויקב ןיינע ול ןיאו םירבג בבוח שנרבה ,ף"לא
.םישנ
.םכתודידי ןעמל ,בטיה תאז ריתסמ לבא ,הצור שנרבה ,ת"יב


הכירצ השאו רבג ןיב םיסחי תכרעמ לכ אלש ינפמ .ןבומכ ,רדסב הזו
?םימייק םניא חתמהו הכישמהש דיגהל לבא ,ינימ יפוא תלעב תויהל
ךכ בושחל ידכ תומימת וא תומיטא וא תועיבצ לש הבר הדימ השורד
ןהכ זעובל וביגה
 
 
14/9/00 18:43
וג_ידניא :תאמ
?םירבח קר היהנש רשפאל הבוגתב
.העובצ אלש יאדובו ,הקיחדמ וא המוטא וא המימת אל ינאו
.תעדוי ינא ,ןרק דחמ רתוי רידנ הזו
םג שי ילש םייוסמה דידילו ,תוישיא לש ןיינע הז
אוהש הדבועה תא םגו ,וזה תדחוימ דואמה תוישיאה תא
,םישנב ולש פייטהמ ךפיהה קוידב ינא) תינימ ילא ךשמנ אל
.(טיירטס טלחהב אוהו
הבוצע ינאשכ יתוא קבחל אבש ,תמא רבחמ רתוי הבוט השגרה ןיאו
,תשאוימו
לכ ול ויה יכ) םולכ ינממ הצור אל אוהש תעדוי ינאו
(הרק אל הזו תויונמדזהה
.רקי לכמ יל רקי אוהו
.ינממ קוחר רג אוה וישכעש ךכ לכ לבחו
םירבדה דחא הז םיקוביחל רבח .והומכ דוע ןיאש לבחו
.םלועב םיאלפנ יכה
וג_ידניאל וביגה
 
 
14/9/00 22:16
ינרוא :תאמ
וזכ היח שיל הבוגתב
!הזכ דידי שי יל םג !יל םג
ינא לבא ...הצר ארונו ,םעפ יב בהואמ היהש דידי םג יל שיו
יכה םידידי ןיידע ונחנאו ,ןתחתהל דמוע אוה םויה .יתיצר אל
.וגוז תב םע יתרבחתה םג .םלועב םיבוט
הזו .וילע רבגתהל רשפא לבא ,ינימ חתמ שי םימעפל...רוציקב
!הווש
ינרואל וביגה
 
 
17/9/00 3:04
חחרפ :תאמ
וזכ היח שיל הבוגתב
.תוחפל ךתודע יפ לע - ךיילא ךשמנ אלש רוחב ,וזכ היח שי


.תורבח םכיניב םייקתהל לכות ,ןכל


?תויונמדזה ויה שוריפ המ ...ש קר
?אל רמא אוהו ותוא תותפל תיסינ


,ךב עגנ אל שממ שממ שממ אוהו דחי םתנשי יכ קר הז םא יכ
אוהו ול הרקי ךכ לכ איהו תורבחה תא רצנ קר אוהש טושפ ןכתי
..קפאתהו לבס הלילה לכ ....ןכסמה


לע שיו ול הריבעמ תייה םא ביגמ היה אוה ךיא ןיינעמ
?םיציבה
(?יתמזגה)
חחרפל וביגה
 
 
17/9/00 14:35
קתבמה ו'ג :תאמ
וזכ היח שיל הבוגתב
קודבל רשפא יאש ןעוט ינא .אל שממ .חחרפ ,תמזגה אל
לע הריהצמ יהשימשכ ,ןכל .הירואתה תמרב םייוסמ רטמראפ
שומימה תא לבא .הז תא לבקל לוכי ינא ,ןימ תלוטנ תודידי
תא ריכמ אל ינא .ךירבדכ ,"שיו"ה תרזעב קר ןוחבל רשפא
היפמ וניז ילכ תא ףלושו ,סלגאד לקיימכ גהונ היהש רבגה
ףא ריכמ אל ינא .אל ,וה .התיבה הרזחב ץרו ,רומ ימד לש
.הזכ דחא
םה הבש היצאוטיסל עיגהלמ םיענמנ ויהש םיבר ריכמ ינא לבא
תא דימעהל םיכירצ ויה
.ןחבמב (לשמל) רבחל תונמאנהו ,םהלש רסומהו םיכרעה
םהיתושנל רושקה לכב ,דואמ קזח ימצע תא קיזחמ ימצע ינא
.יירבח לש
אלו ןויסנב ימצע תא דימעמ אל םג לבא ,ןתוא התפמ אל ינא
ךותל ימצע תא ןרמתמ
.טוקיניוו ירבדכ - "היראה לש ובולכ"
בער היראה יכ
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
5/12/00 12:44
יסוי :תאמ
וזכ היח שיל הבוגתב
,רשפא" איה תינוטלפא תורבחל רושקש המ לכב תפרוגה הנעטה
ה.לוכי ןכמ איהשימ וא ,והשימ ילוא ,ךכ םא "רידנ הז לבא
,הדידי.דידי שי דחא לכל ךיא ?שי םלוכלש הז ךיא ,יל ריבסהל
אל ינא יכ סקס היהי אל םייחבש ?ינוטלפא ירמגל הז םתיאש
והשזיא הז ןוכיתהמ ה/דידיה ,תודלי ת/רבחה םוטפמיס ?הצור
הז םלוכ לצא ,שי םלוכל ,םידידי לע תוחישב רזוח ביטומ
קרו ,רידנ הז ,רשפאש םימתבו תמאב םינימאמ םלוכו ,ינוטלפא
.הזכ רבד שי יל
תואיצמה לבא ,ימצע תא תולשהל יתפדעה ינא םג ןמז הברה
ןתחתהלמ בוט רתוי המ ,ךכש בוטו ,ירשפא אל הזש איה (?הרמה)
ןיאשכ ,דחיב לכה םתרבעש ירחא ?ךלש ה/בוט יכה ה/רבחה םע
....ילע יאוולה ,םיירותסימ םיסקא
יסויל וביגה
 
 
14/9/00 20:02
:תאמ
?םירבח קר היהנש רשפאל הבוגתב
Boaz, I will have to disagree with you on this. Are you
saying that physical attraction is always there when it
comes to boy/girl friendship? Are you attracted to all
your female friends? can you no become friends w/ someone
to whom you are not attracted? please clarify....
וז הבוגתל וביגה
 
 
15/9/00 5:42
ןהכ זעוב :תאמ
?םירבח קר היהנש רשפאל הבוגתב
הז .םלועב םישנה לכל ךשמנ אל ינאש ןבומכ .ןוצרב ריבסא ינא
לע דחי ונייה םא םגו ,ילש םעטה ןניאש הלאכ שי .ירשפא יתלב
,סוקוק זוגא םע הז תא תושעל ףידעמ יתייה םתסה ןמ ,דדוב יא
.ןתיא אלו
ןיב רשק לכ סיסבב תדמוע "תינימה הבשחמה"ש רמול יתנווכתה
הרושקש ,העיתרמ ,החוד ,תילילש הבשחמ איה םא םג .השאל רבג
,ךתוחא דיגנ .ךלש רבחה לש ותשא ,דיגנ .םייוסמ "ובאט"ל
תא תוטשפב קוחמל לוכי אל לבא ,הילא ךשמנ אל התא .וליפא
.הלילשה ךרד לע םג ולו ,אשונל סחייתהל חרכומ התא .התוינימ
הקזח תוינימהש ,יתנעט ירוחאמ תונשקעב דמועו ,ןעוט ינא
םישנ לצא ,הטילש דבאל דחפה .ונב תטלוש הבר הדימבו ונתיאמ
םיעבקנש םיירסומה םידוקה .רידא אוה ,תוינרמש תורבחב
םלעתהל תורשפא ןיאש ,תאזה הביסהמ קרו ךא ודלונ ונידי-לע
תרמוא איה םא םג .השאל רבג ןיבש רשק לכ לע הרושש תוינימהמ
תוסחייתה יהוז - "יתוא ךשומ אל אוה ,ותיא בכשא אל ינא"
.רוריבב תינימ
רתוי ריהב יתיייה וישכעש הווקמ
ןהכ זעובל וביגה
 
 
15/9/00 10:42
הילו'ג :תאמ
?םירבח קר היהנש רשפאל הבוגתב
םדא ןיב ןימ ומכ םיירסומ םידוק - (?שדח המ) קדוצ זעוב
הנותחה ירוסיאו 'וכו 'וכו ותוחאלו ותיבל םדא ןיב ,ומיאל
תירשפא תינימ תוסחייתה יפ לע ועבקנש םידוק םה,םהינימל
.קוחב ונגועו ועבקנ קדצבו ,עדומ תתב םא םג ,דימת תמייקה
ושיגרתו י/והשימ םע ודדייתתש האבה םעפב - טושפ ארונ
לק רתוי הברה םכל היהי ,םכתניחבמ תינימ הכישמ םש ןיאש
דצה לצא הרוק המ איה הלאשה בושו) וזה תודידיה תא רומשל
(....ינשה
.חוכיו ןיא ,ןיטולחל םיינימ םירוצי ונחנא
.אלש ימ לע יל רצו
הילו'גל וביגה
 
 
16/9/00 10:30
noe :תאמ
זעובל הבוגתבל הבוגתב
אלא ,תא אקווד איה תקדוצה .ןיטולחל העוט זשעוב
אוה רשק לכ ןכא .החישה אשונל תויטנבלר לכ ןיא ךירבדלש
החנהל םיכסמ ינא הז יפ לע ןכאו .ןימ הנבומ רשק הקתעהב
תוחפל תאזו ,ינימ חתמ היהי השיאל רבג ןיב רשק לכבש
אלה .ומיאו זעוב ןיבש םיסחיב םייק ינימ חתמ וב הדימב
תונכל םיטונ ונתאמ קלח רשא ,תועדומ יתלבה תוסחיתהה לכ
םושמ ולו .םירבדמ ונחנא ןהילע הלאכ ןניא ,עדומ תת
התוא יפ לע ,תמייק תעדומ יתלב תינימ תוסחייתהש
םילאוסקסורטה םיטרפ ןיב םיסחיב םג ,תנייצש הירואית
לכ ןיאש איה תענמנ יתלב הנקסמה .ןימה ותוא ינב
ותויהלו ,ונלש תורבחה רצי לש ותוישרושל תויטנבלר
התואל רחא דצו .תוינימל רושקכ וניעדומ תתב םקוממ
ונניב םיסחי לש םמויקל ןועטל םילוכי ונאש םשכ ,הנקסמ
,ינימ חתמ ןיטולחל םירדענ ויהי רשא ,וננימ ינב ןיבו
ונא םילוכי ןכ ןיטולחל םיינימ םירוצי ותויה ףא לע
חתמ םירדענה ינשה ןימה ינב ןיבו ונניב םיסחי םייקל
יכו ,הלאכ םיסחי תוחפ ויהי תיטסיטטס יכ הדבועה .המוד
ינבל הללכה ךרד םיכשמנה םירוצי ונתויהב איה ךכל הביסה
.תונכתהה תלאשל םולכ ולו הב ןיא ,ינשה ןימה
noeל וביגה
 
 
16/9/00 15:15
הילו'ג :תאמ
הילו'גלו זעובל הבוגתבל הבוגתב
ויה תבתכש םירבדה .תטרופמה ךתוסחייתה לע הדות
...לבא ,םיניינעמ
י נ ג ל ב ה לש טסקטל ,הטמל תצק לגלגתתש ילוא יאדכ
המכ - שולש וא םיימעפ ותוא ארקתו , ת י ט ס
הברה כ"כ שי הלאה םירבדלש ןיבהל תנמ לע ,ךרטצתש
השועש המ לכו (ךרובמ) הטילש רסוחו שגרו ןולבית
....המיענו הרקיו תיתועמשמ הבוט תורבחל םתס תורבח
.רציו הבהא ןומהו
יפל תויחל ידמ רתוי הפיט הסנמ התאש השגרה יל שי
.לבחו ,ךלש תושגרה תגרד יפל רשאמ ךלש םיכרעה םלוס
.הטנאופה תא ספספמ התא ילוא
הילו'גל וביגה
 
 
16/9/00 16:13
noe :תאמ
"הילו'גלו זעובל הבוגתב" -ל הבוגתבל הבוגתב
.יתעד ףוסל םתדרי אל הפ םיבר םג תא םגש בשוח ינא
ינא םג םימעפ .םיכרע םלוס לש ןינע םוש ןאכ ןיא
םימעפו יכרע תא דגונ אוה םימעפ ,רציה ידיב לבומ
ןכאש הדבועה הבושח אל םג .בושח אל שממ הז .אל
תינימ ךשמנ ימצע תא אוצמל יושע ינא תובר םימעפ
תכרעמ לע הליחתכל ותתשוה אל ןהמע יסחי רשא םישנל
םייקל םג רשפאש אוה ןינעה .תרחא וא תיגוז תינימ
שי תיתדבוע .תינימ הכישמ ןיא םהבש םיסחי תוכרעמ
.הדוקנ ,תינימ ןהילא ךשמנ יניאש תורבח רפסמ יל
,ךשמנ אל .תירסומ וא תיכרע הלאש םוש ןאכ ןיא
םלוס .תינימ ךשמנ יניא םירכזה ירבחלש ומכ קוידב
ינאש םישנ ןתואל סחיב אקווד יוטיב ידיל אב םיכרע
רורב לבא ,תינימ ךשמנ ןכ ינא ןהילאו ןתיא םירשקב
.ןאכ אשונה אל הזש
noeל וביגה
 
 
17/9/00 1:02
תרפא :תאמ
?םירבח קר היהנש רשפאל הבוגתב
אל הזו .הלימ לכב ךתיא המיכסמ ינא ,זעוב ךל דיגא ינא המ
שפנ ידידי םהו .םיינש .יל שי אקווד,םידידי יל ןיאש רמוא
תמלעתמ אל תורחא תונבל דוגינב ינא ,אלא .הלימה ןבומ אולמב
םירחא תצק םירבד םימעפל םירבוע םהלש (הדבועה ,ןכ) הדבועהמ
ולא יאמ םלעתא םא ימצעל רקשא ינא םהל קר אל ,םצעבו .שארב
ןמזב הכימת קוביח תעשב (םירחא םיקלחבו)יחומב ופלחש תונוצר
יתפזנ העש ירחאו רבע הז תוקד המכ ירחא ,ןוכנ זא .ירטסיה יכב
הרוק הז לבא ,ללכ ךרדב הרוק אל הזו הרמוחה אולמב ימצעב
ארב םיהולא הככ השיא ינאו םירבג םה תושעל המ ןיא .םימעפל
תודידיה תינוטלפא תודידי ןיאש רמוא אל שממ הז לבא .ונתוא
זא ונ,תובשחמ שיש הזו .השעמ השענ אלש דע טלחהב תינוטלפא איה
ךופהי ונניב רשקהש הצור יתייה אל עגרה ותואב וליפא ירה המ
היה םנמוא .הפוחל תחתמ ונמצע תא אצמנש ןכש לכ אלו יטנמורל
.םייעובש ירחא .דואמ רהמ רמגנ תודידיה לבא רבחל ךפהש דידי יל
תרפאל וביגה
 
 
17/9/00 3:09
חחרפ :תאמ
?םירבח קר היהנש רשפאל הבוגתב
...סוראה לא וסחי תאו ןוטלפא לש התשמה תא וארק


,תוננבב יתמסרפש הבוגתב רופיסה רוציק תא אורקל םג ןתינ
"השא אוה רבגה יצח" ..ןיקסיר עטנ לש רמאמל
חחרפל וביגה
 
 
17/9/00 16:10
הנילס :תאמ
...ךפהתמ היה ןוטלפאל הבוגתב
תוניינעמה ,ןהיניב,תועד עבש תוגצומ התשימב...עדוי התא
יכ םינעוטה שי .סלפוטסיראו ,ןותאגא ,סטרקוס לש רתויב
.ןוטלפא לש תונוש תועד ןה ןלוכ
לע רבדמ אוה ,סטרקוס לש אלפנה םואנב .סוראה...רקיעלו
ונייהד ,הבהאה לא יכ החנהה תא ללושו ,יפויה אשונ
יפוי קר וניא הריציב "יפוי" גשומה .הפי אוה ןודיפוק
.ינוציח
לש ומואנב רדגוהש יפכ ,בוש ,הזה גשומהמ תונהל תלוכיה
תומיהדמה תויצרופורפהמ לעפתהל תלוכיה קר הניא ,סטרקוס
.םיכשומ םירוציכ ,סרדנב וינוטנא וא (?) ןוטס ןורש... לש
.דוע הלעת אל ולש האנהה תגרד ךא .בוט המ ,הזמ הנהנש ימ
אלו ,אוהש יפכ ,יפויה גשוממ תונהל תלוכיה תאז תמועל
,סרוהו ךיתח רבג אקווד רמאנ ) ולש יפיצפס ישונא םושיימ
רבודמ ולעש, גנועה תיצמת איה (הילטיאב אלפנ םגא וא
?ןאכ ןוידל ללכב הז לש רשקה המ..ממה ,עגר...ומואנב
.ןכ הא...ממה
ןכש הבהא איה המלש הבהא .הוואתה ,הקושתה ,יוא..סוראה
תומלשהמ האלפנו תיאליע תומלש ןיא .ינימ דוסיה הב ברועמ
המ ,םידדייתמ השיאו רבג רשאכ .דחי םג תילכישהו תינימה
ךכ לכש םסקה ,ימעטל,שפנבו בלב םירבח םייהנ ,םידדייתמ הז
ותוא ינב לש תורבחמ התוא לידבמו וזה תורבחה תא ןייפאמ
.האלפנה ,תרתסנה ,הנטקה הקושתה .הקושתה ןבומכ איה, ןימ
ידי לע םג ומכ ,וירצי ידי לע ענומ םדאה ןבש יאדווב
םימרות הז םגו הז ?אלפה המ .תויטלנאה ויתולוכי
לע אלפתהל עודמ ,ולוכ ןימה תודרשיהלו ,טרפכ ותודשריהל
,השיאו רבג ?היצולובאה ךלהמב חמצו חתפתה הזכש רבד יכ
.עמשמ יתרת ,דחי תויהל ,רבחתהל םילוכי ,היצנטופב
,םיבר םירבד לע ןירקמ ,וזה "היצנטופ"ה לש םוצעה חוכה
רשא םלשו אלפנ הפי ירבח רשק לכ לע ,האלמ תואדווב רומאכו
.היהי
הנילסל וביגה
 
 
19/9/00 2:35
חחרפ :תאמ
...ךפהתמ היה ןוטלפאל הבוגתב
םלוכ םאה .התשמב םימואנ רפסמ שי ןוכנ ,הנילס יאר
,לבא .תואדווב רמול לוכי אל דחא ףא ?םקלח .אל ?ןוטלפא
!!קפס אלל ןוטלפא אוה ,סטרקוס לש םואנה


יצחה רחא שופיחכ וא תורכזהכ "סורא"ה לע רבדמ סטרקוס
תסיפתל דוגינב...םלועל הדריכ המשנה הדרפוה ונממ רסחה
אלא לא אל .ךכב ךכ לכ דחוימש המ הז .לאכ "סורא"ה
...תורכזה/שופיח/ךרד


רושק אוה .רחא ןורכזל רושק תובהאתהמ לידבהל ,יפוי
....יפויה לש האידיאה ןורכזל


תיצמת - ינשה יצחה רחא לש שופיחה רופיס ןפוא לכב
"ןיקסיר עטנ"ל יתבוגתב עיפומש הז אוה סטרקוס לש ורופס
.ןאכ יתנווכתה ףא וילאש הז אוהו
חחרפל וביגה
 
14/9/00 17:46
יבא :תאמ
עלס הימל הבוגתב
.יתמנפהו יתארק
יבאל וביגה
 
14/9/00 17:46
ו'ג :תאמ
עלס הימל הבוגתב
ינימה חתמה תא קורפל .באפל ךכ רחא ,הטימל םדוק :השיגה דעב ינא
הברה ךכ לכ הז .ינשה תא דחא ריכהל תונפתהל זאו ,דבעידבו דימ
חתמלו םיישפטה םיקחשמל ןיא ,םתבכשש ירחא יכ .בוטו טושפ רתוי
תא םתישע ,יד ,והז .םוקמ םוש היהי-אל-וא-היהי תויהתלו רתוימה
םיקמועה יוליגל תונפתהל רשפא תמאב וישכעו ,ףייכ היה ,הז
הינשה לש דחא ,םיישפנה ,םייתימאה
ו'גל וביגה
 
 
14/9/00 18:11
תנע :תאמ
בכשנ לכ םדוקל הבוגתב
...קדוצ הלאוו
עדת הככ זא ,הלימה לש ערה ןבומב ,םינפה לע התיה איה םאו
....אבה טקייבואל רהמ רובעל
:-)))))
תנעל וביגה
 
 
15/9/00 12:09
קתבמה ו'ג :תאמ
בכשנ לכ םדוקל הבוגתב
השאש תסרוגש ,תינמותועה השיגה תא דואמ בהוא ינאש ןוויכמ
זא ,לע לא םיפנומ הירוחאו רכב תושובכ הינפשכ הבטימב איה
דימת ןה
םינפה לע
ילצא
םישנ תחקל בהוא ינא יכ ,םינפה לע ןה .הלילשל אקווד ואלו
רוחאמ


םישנ םגש בשוח ינא .טלחהב תקדוצ תא .ןכ :תקתרמה ךתעיבקלו
םדוק ,תרושקתה תייגוס תא ןוחבל םיכירצו תוכירצ םירבג םגו
המאתה רסוח ,םימעפל ,שי .םירוהט םיינימ םירטמאראפב לכ
טושפ ה/תא םימעפלו ,לכה לעמ ,הימיכ תאז .רושיגל ןתינ יתלב
השיגה תא ,חירה תא ,ה/ולש עגמה תא ת/בהוא אל
.'וכו ,תבהלתמ/הרוצאה


ןושארה ןויזב רבכ דימת תאטבתמש ,הקזח תינימ הימיכ :ןויסנמ
חקול הז ,ררחתשהל הכירצ ינא ,טישלובה תא ונקת לא םעפ ףא)
,ךתוא הריכמ אל דוע ינא ,הלאה םיניינעב תיטיא ינא ,ןמז יל
דואמ הבושח איה ('וכו 'וכו 'וכו ,הטילש דבאל תדחפמו
התע הזש רנטרפה לש הזב ךלרוג תרישק לש היצפואה תניחבל
ותיא תבכש
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
16/9/00 3:21
רבנע :תאמ
םינפה לע השאל הבוגתב


השיגה הפידע יניעב םג ,ינאש לככ תיביטרסאו תינתעד
םגו , לע לא ףנומ ינבשיו רכב תושובכ ינפשכ תינמותועה
םעפ לכו ,אלש וא דימ הלגתמ תינימ הימיכ ינויסנלו יתעדל
הרואכלה תובבושה תורעהה םע קוחצמ יתוא ךפוש התא
??ךסמהמ אצוי רבכ התא יתמ - רוציקב ...ךלש תויטסינבוש
רבנעל וביגה
 
 
16/9/00 3:31
תיטסינגלב :תאמ
םינפה לע השאל הבוגתב
לבח המכ , ילאוטריו ליפא סקס ...הארנכ הזכ רבד שי
...ילאוטריו אוה בורלש
תיטסינגלבל וביגה
 
 
16/9/00 9:47
קתבמה ו'ג :תאמ
תינמותועה ךתשיג םע המיכסמל הבוגתב
,תיטסינגלב
וליפא שיו ילאוטריו ליפא-סקס טלחהב שי .תקדוצ תא
קיחצמה ,ןונשה םדאה תא םיאורשכ ,ילאוטריו רבשמ
הממ דואמ קוחר אוהש םילגמו םייתימאה םייחב ,יסקסהו
.אוהש תבשחש


חלצומ רתוי הברה ו'ג .ךכ אל הז ילש הרקמב ,ילזמל
דואמ םייח םג ול שיו ,ךסמל רבעמש ,יתימאה םלועב
.ךסמל רבעמ ,םיניינעמו םיליעפ
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
16/9/00 23:55
רבנע :תאמ
ילאוטריו ליפא-סקסל הבוגתב
חטב חטב
רבנעל וביגה
 
 
17/9/00 3:32
חחרפ :תאמ
םינפה לע השאל הבוגתב
תיביטרסא = תינתעד ...םתס


...תינולימ הרדגה וז
חחרפל וביגה
 
 
16/9/00 2:44
תיטסינגלב :תאמ
בכשנ לכ םדוקל הבוגתב
. יתסיג תא ריכה יחא הככ לבא קוחצ קוחצ
ךכ ירטסיה סקס , הליל ותואב הטימל וסנכינ , הרקמב וריכה
םותבו יתוחאל התוכפהה לגרל יקסיוו קובקב ץקמ יל הרפיס
(((((((((((((:... יחא תא תולמשחמ ויהש תויודוותה
..םישנ
תיטסינגלבל וביגה
 
 
14/9/00 22:22
ינרוא :תאמ
בכשנ לכ םדוקל הבוגתב
.תינימ הכישמ ילב תודידי אוה ,ו'ג ,עטקה לכ לבא
ךשמנ אל התא םימעפל לבא ,םייח תושעלו הטימל סנכיהל דעב ינא
אל הז זא .תילטנמ הניחבמ וילא ךשמנ דואמ לבא ,םדא ןבל תיזיפ
יכ ,םייחב ילש דידי םע הטימל סנכא אל ,תוחפל ,ינא .ילאוטקא
תכשמנ ינאש והשימ םע הטימל סנכא ןכו ,וילא תכשמנ אל ינא
.ירבח רשק ותיא םייקל תנווכתמ אל ךא וילע
ינרואל וביגה
 
 
15/9/00 12:12
קתבמה ו'ג :תאמ
בכשנ לכ םדוקל הבוגתב
הז .ךיילא ךשמנ אל אוהש רמוא אל הז וילא תכשמנ אל תאש הז
המוסח וא הזמ תמלעתמ תא םא םג .ריוואב סקס ןיאש רמוא אל
רציה ןיוולמ תורודשתל
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
17/9/00 16:19
ןירייא :תאמ
בכשנ לכ םדוקל הבוגתב
תנתינ יתלבה תושגרתהה םע תורחתהל לוכי המ לבא
יקפוא חטשמ לכ וא ,ןוירפאה תטימל םיעיגמש...רואיתל
ןחה תומוג תא תצק םיריכמש ירחא ,תורכיה שדוח ירחא..רחא
,הקותמ אלהו הקותמה העבהה ,ךויחה ,תורתסנה
ינא..ינשה דצה לש תורימאה לע םיבשוחש ירחא...רומוהה
אוה המ ןיינעמ...םויה רמא אוה המכח הרעה וזיא ?םיכסמ
ןיאש הז ךיא ?הז תא ול השוע הז ,ילש הלמישה לע בשוח
הליבוה ,ונשגפנ הב רואיתל תנתינ יתלה תוירקמה םא ,לרוג
?ייחב רוהט רשוא הזכל
שיו..ףוגב עגונ ףוגו .הטימל רומאכ םיעיגמ...הז לכ ירחאו
.אלפנ רשואו .הכובמ
לוכי ,היהיש לככ ליפא סקס לעב וא ךשומ הפי ,הז םדא ךיא
ונתוא רותפל" ידכ ?הז ומכ ינואג עגר םע ללכב תורחתהל
המ ירהו..קיירב א ימ ביג ?"דיתעב םיינימ םיחת תויעבמ
?םייוצר אל תומוקמב םיינימ םיחתמ ילב םישוע ונייה
ןירייאל וביגה
 
 
19/9/00 23:01
הגנ :תאמ
בכשנ לכ םדוקל הבוגתב
!!!!ןיא טושפ !!!תינימ הכישמ םהניב ןיאש םישנא שי
יתריד תא תקלוח ינא בוט דידי םע, םידידי המכ יל שי
.תיחכונה
,תינימ הכישמ ונניב ןיא -יכ ,םולכ ונניב ןיא)
(הזל וארקת אלש ךיא......תישגר
ןיא
ןיא
!!!!!הז תא וניבת
הגנל וביגה
 
 
16/9/00 3:23
רבנע :תאמ
בכשנ לכ םדוקל הבוגתב
...םירטמיטנס המכ קר סקסלו יפוסניא קמוע הבהאל רמאנש ומכ
רבנעל וביגה
 
14/9/00 18:45
תאיל :תאמ
עלס הימל הבוגתב
?ישארה ףדב רקיעבו ,הפ םג ?הלאה םירויאה ימ לש
.םימיהדמ
תאילל וביגה
 
 
14/9/00 21:49
R2D2 :תאמ
(הרושק אל הלאש(ל הבוגתב


ינא םא Lane Smith האלפומה תרייאמה לש םירויאה ומכ הארנ הז
העוט אל
R2D2ל וביגה
 
 
15/9/00 0:12
ינא :תאמ
(הרושק אל הלאש(ל הבוגתב
.תרייאמ אלו רייאמ אוה Lane Smith .העוט התא
ינאל וביגה
 
 
15/9/00 8:00
R2D2 :תאמ
(הרושק אל הלאש(ל הבוגתב
תקדוצ
רייאמ ןכא
ידמל אלפומ ,ןיידע לבא
R2D2ל וביגה
 
 
15/9/00 0:22
תיטסינגלב :תאמ
(הרושק אל הלאש(ל הבוגתב
???ןוכנ
תיטסינגלבל וביגה
 
14/9/00 19:09
עובק :תאמ
עלס הימל הבוגתב


?םיניינעמ רתוי םיטסקט לבקל רשפא
עובקל וביגה
 
 
16/9/00 4:34
תאיל :תאמ
?םירבח קר היהנש רשפאל הבוגתב
.תירבעה הידפולקיצניאל ךתוא תונפהל יל השרה


,ךתומכשו התא ,דסח ונתיא ושעי
,הלפא הניפל םיניינעמ םיטסקט לש דחוימב לודג ץבקמ םע ושרפי
הממדבו ןיינעב םתוא וארקי
רשק לכ ןוידל המורת ןיבו םניבש תומכוחמ תורעה ופיסוי אלו
.טלחהב ירקמ אוה


,ונימיב הרהמב
.ןמאו ןמא
תאילל וביגה
 
14/9/00 19:42
רחש :תאמ
עלס הימל הבוגתב
שי ילש רצקה ןויסנב לבא ,רשפאש יתיוויק ינא
רהמ
רהמ דואמ וליפא
תונרקסה ,תילאטנמה הכישמה ,הכרעהה ,תינוטלפאה הביחה תא יתאצמ
.תפסונ הברקל ןוצרל תכפוה


.הפוקת איהשוזיא ךרואל ,'םירבח' קר תויהל רשפאש חטב
.ךויח .תוסנל יל אצי םעפ ילוא ,עדוי אל
רחשל וביגה
 
14/9/00 21:01
sunshine :תאמ
עלס הימל הבוגתב
היהי הזש חוטב אל םנמא.השיאל רבג ןיב תורבחב הנימאמ ינא
הז,אלשכ םגו השקשכ וילע ןעשהל והשימכ לבא,ןיטולחל ינוטלפא
.בוט
.ןויסנמ
.ילש עובקה רבחה וישכע אוה םינש 5 הזמ ילש בוט יכה דידיה
קרו,יל םיאתה אלש,רחא רבח םע יתייה יצחו שולש, םינש 5-ה ךותמ
.תרשואמ תויהל ידכ הכירצ ינא תמאב ימ תא יתנבה,ונדרפנש ירחא
.בוט שששששממממממממממ שיגרמ הזו
(:


יליל
sunshineל וביגה
 
14/9/00 21:35
יגולותימה סקאה :תאמ
עלס הימל הבוגתב
תואמגודה ךותמו .בר ןורשיכב תויורשפאה לכ תא ופיקה הימו זעוב
.תאז דומלל ןתינ תונושה תובוגתב ןאכ ונתינש תורתוסה


ימ שיו ,תרחואמ תולגתה ןימב םהייח תבהא תא דידיב ואצמש ימ שי
.ןיידע .םיינימ םינווג אלל האלפומ תורבחב ודימתהש


,האשילקה רמאמכ ,םישנו םירבג .הרורב תויהל תבייח הדוקנה לבא
ןיב תורבחל םתוסחייתה ,אצוי לעופכ .רבד ותוא םייונב םניא
פא-שופה לע תנייוצמה אמגודה ופורפא .הנוש איה םינימה
.ןוסירומהו


,זאו ,תינוטלפא תורבחב ןמז ךרואל דימתיש רבגב יתלקתנ םרט
הקוקז ,תעמוד ,ופתכב השאר תא תרבוק איהשכ ,אוהה קוביחב
לש תרכומה תוימיטניאה ,םלוה ןייה ,קפוד םשגה ץוחב ,קוביחל
םג ןה םעפהו תושגפנ םייתפשה ,ספואו ,תננוגמ הכ תורבחה
...תוקשפתמ


הנטק אל תיגטרטסא היחכ םיתיעל םילגתמ השאה םגו רבגה םג ,ףסונב
ה/רבחה תדיכלל תשר ,בורל ,עדומ אל ןפואבו בר ןורשיכב הווטה
.רבד לש ופוסב גוזה ןבל ותכיפהו ןמאנה
,רתויל ותקושת תא ףושחל ץמואה תא םידדצה דחאל שי דימת אל
,ןגרפמ ,בהוא ,ברוא ,ןיתממ אוה ,ןכלו .תורבחה ןדבואב ןכתסהלו
.תונלבסו הדמתהב איה סוטטס גרדשל ולש הדיחיה ךרדה ,עדוי לבא
יכה ןבומב אלא ,ילילש ןבומב תשרב הדיכל לש טקא לע רבדמ אל ינא
דע הליבשב םש תויהל .הזמ הלענ רוזיח ריכמ אל ינא .שיש יבויח
תיטנמורה הווחמה וז ,הרקי הז םנמא םא העידי אלל לישבת איהש
.ןלוכמ הלודגה


םיסחיה סוטטס גורדיש לע ליעל ודוהש תוגוזהמ המכ שחנל ןיינעמ
םע ונייהש ולאה םינשה לכ ,הללאי" :לש וזה החישה תא ומייק
,םצעב" :ש םידדצה דחא הדוה םירקמה ךותמ המכבו , "....םירחא
"...לבא ,יתיצר דימת ,ןכ
יגולותימה סקאהל וביגה
 
 
15/9/00 0:11
noe :תאמ
...ףאל תחתמ חנומש רסחה קלחה תא אוצמל תועש חקול .לזאפ ומכ איה תודידיל הבוגתב
,לכ םדוק ןה ,םישנ רקיעבו ,םדא ינבש םיחינמ ,זעוב םג התא םג
.ינימ טקיבוא רקיעבו ,לכה ירחא
יתועמשמו בחרנ טביה והזו םיינימ םיטקיבוא םה םישנא תמא
םינוויכב םיחתפתמ ונא ונלש תוקניה בלשמ םלוא ,םתוישיאב
.ונלש תוישיאל םייולת יתלבו םיפסונ םידדצ םיפיסומו ,םיפסונ
אל םלועל יכ םג םיבשוחו ,םכתטישל םינמאנ ,םכינשש חינמ ינא
הצרי אוה רבד לש ופוסב ירה .ומוה לש םירבח תויהל ולכות
?אל םכתא ןייזל


תבייח תוחנה שולשמ תחא תוחפלש ירה םכצתטיש תא קידצהל ידכ
אל םירבג .ב .השיא לכל תינימ םיכשמנ םירבג .א :הנוכנ תויהל
םניא םהש השיא םע םיסחי תכרעמ חתפל וא ,ןינע אוצמל םילוכי
רבג ןיב תילאיצוס וא תישגר םיסחי תכרעמ לכ .ג .הילא םיכשמנ
םש התיה אל וז םא םג ,תינימ הכישמ דילוהל הפוס ,השיאו
.הליחתכל


זא .תיטולוסבא הנוכנ הניא הלא תוינללוכ תוחנהמ תחא ףא ימעטל
םימעפש בייחמ ,ונלש תינימה תושייה לש יטננימודה הקלח ,תמא
.תויביסולקסקא ןניא שוריפב ןה םלוא ,תומשגתמ הלא תוחנה תובר
תונב םע תוישגר - תוירבח םיסחי תוכרעמ םייקל םילוכי םינב
.ינימ טנמלא לכ תורדענה
(עמשמ הבקנ ןושלב םג ,רכז ןושלב רומאה לכ)
noeל וביגה
 
 
15/9/00 0:53
יבא :תאמ
םידדצ דוע שיל הבוגתב
:תרמוא התיה ך"נתל ילש הרומהו
."ילא שג"
יבאל וביגה
 
 
15/9/00 5:56
ןהכ זעוב :תאמ
םידדצ דוע שיל הבוגתב
בכשל ילבמ יהשימ לש רבח תויהל רשפא :בוש תאז רמוא ינא
השוע התאש תמייוסמ הטלחה לש אצוי לעופ הז לבא .רשפא .התיא
.הניבל ךניב ףא ילואו ,ךניבל ךניב
.המ זא .יתוא ןייזל הצר םעפש ,ומוה ,בוט רבח יל שי ןכלו
,םירבג לש ןיינעב אל ינאש תונידעב ול יתרבסה ינא ,הצר אוה
טילחה אוה ,הייחדה תא דביע אוה םכלהמבש םייעובש ירחאו
לוכי טלחהב אוה ,תינימ ילע גנעתי אל אוהש תורמל ,תאז לכבש
.ונלש תורבחב ילאוטקלטניא ןיינעו תבשק ןזוא אוצמל
.ירשפא יתלב טושפ .קחשמהמ תוינימה תא איצוהל רשפא יא לבא
ברקתהל הצור ארונ התאש ,ךכ לכ ךיניעב ןח אצומ והשימשכ
הכילהמ תויווח ותיא תווחל ,ותוא ףתשל ,וינפב חתפיהל ,וילא
םא :וישכע .תוימיטניא תרצונ - ל"וחל דחיב העיסנ דעו טרסל
םלעתהל (טיירטס התאש הרקמב) היהי רשפא יא זא ,השא וז
.התיא בכשל .תילמיסקמה הבריקה לא עיגהל תורשפאהמ


םאה" אשונב ךרענש ימינפה ןוידה תא דואמ הפי הבתכ עלס הימו
היולת הרתונ תאז לכב ,הלש הייהתה לבא ,"םירבח תויהל לכונ
הז .תויהתל םוקמ ןיא יתעדלו - םוקמ והשזיאב החותפ ,ריוואב
,הלודג הבריק םירצויש השאו רבג לש הרקמבש וילאמ רורב
.עדומ אל וא עדומ ,דיקפת תקחשמ תוינימה - םהיניב ,תישפנ
.םש איה


.טלחהב .ןכ ,זא ..."ינימ טקייבואכ םישנה" תייגוס יבגלו
םיטקייבוא ק-ר ןהש רמוא אל הז .םיינימ םיטקייבוא ןה םישנ
,תושיגר ,תוקזח ,תוינובת תויהל תולוכי ןה .םיינימ
םיטקייבוא טלחהב ןה לבא - םירבד הברה - תויתריצי ,תוקתרמ
שמשל לוכי םג אוה .ירנילוק טקייבוא אוה חופתש םשכ .םיינימ
טקייבואו ,ןולסב ןחלוש לע הלוחכ תילגנא תחלצב ,יונל
לכ םדוק - אוה חופת לבא ,םושיר תנדסב דמול התא םא ,רויצל
.ליכא טקייבוא -


.הקירמא תא הפ הלגמ ינאש בושחל רשפאו
ןהכ זעובל וביגה
 
 
15/9/00 12:28
דמלמ לעי :תאמ
םידדצ דוע שיל הבוגתב
טקייבוא אוה חופת !! זעוב ,יוא ,קוחצמ יתוא תגרה
ינא ..הלמ לכ םע המיכסמ ינאש ןבומכו !לודג הז ...ליכא
תוינימל םיעדומ אל לומ םיעדומל םישנאה תא תקלחמ יתייה
הביבסה םע םהלש םיסחיב שיש
דמלמ לעיל וביגה
 
 
15/9/00 12:30
noe :תאמ
םידדצ דוע שיל הבוגתב
שי ,ינויסנמ .הקירמא יוליגמ דאמ קוחר דוע התאז ,והז
תינימ ןהילא ךשמנ יניאו ילש תובוט תורבח ןהש תובר םישנ
אל ,ךל תורקל לוכי אל וליפא וא ,ךל הרק אל הזש הז .ללכ
יתרמאש ומכש ןכתי .ירשפא הזש אוה ןינעה ,םולכ רמוא
םע רשק םייקל לוכי אלש וא ,השיא לכל ךשמנש וא התא ,םדוק
םדאה ינב בור .תאז תובקעב הילא ךשמהלו ליחתהל ילבמ השא
ןינע םוש ןאכ ןיא .םלוכ אלש יאדוו םוקמ לכמו ,ךומכ םניא
,ינימ חתמ שי רשאכ ןימ יסחי םייקל אלש הטלחה ,הטלחהל
רבודמ .תינוטלפא הבהא לש אשומ הניאו ,הבתכה אשונ הניא
םדא ינב .רקיעו ללכ רוטקאפ הניא תינימ הכישמ הבש הבהאב
םיטקיבוא םתויהו ,הלאכ םירשק תוכרעמ םייקל םילגוסמ
.הלא תוכרעמב ביכרמ תווהל תבייח אל םיינימ
noeל וביגה
 
 
16/9/00 9:56
ילופ :תאמ
םידדצ דוע שיל הבוגתב
יתטלק .ינרסומ דואמ לבא ,קפס אלל ,יטנגילטניא שיא התא
קילומש לש רמאמל תוילותק טעמכה ךיתובוגתמ רבכ הז תא
.התיהש הדיגב לע ,רפסל אל וא ,רפסל םאה לע ןהכ


ןפואב ויתונחבא תא חסנמ םג אוה ,קדוצ קר אל ןהכ זעוב
שממ ,ךתוא ענכשל םלועל לכוי אל אוה לבא .קירבמו ריהב
- ףסוי הידבוע ברל ריבסהל חילצת אל ינולא תימלושש םשכ
לש דוסימ שורד המלו הנידמהמ תדה תא דירפהל ץוחנ עודמ
.םייחרזאה םיאושינה


ובתכש םירבד ןיבהל ךל רשפאת אל ,חנ ,ךלש םלועה תסיפת
ךל רסחש ללגב אל הזו ,יגולותימה סקאה וא ןהכ זעוב ןאכ
בטיה חסנתמ התא יכ ,ךיפלכ הכרעה האלמ ינא ,בוש .והשמ
ומכ ,ידמ רתוי התא לבא ,תמאב ןובנ םדאכ הארנו
רבס-רומח התא ."ןבשי ץווכמ" ,םירמוא םיאקירמאהש
םישנו םירבג ןיבש םיסחיל ךתשיגב ,ידמ


ךותמו הכרעהב יתבתכש המ תא יתבתכ .השקבב ,סעכת לא
ריבסהל ןכ ןוצר
ילופ
ילופל וביגה
 
 
16/9/00 10:07
תנע :תאמ
דבכנה חנ רמל הבוגתב
רקיה חנ רמ לש השיגה ילואש תבשחו ....תוניצרב ,אל
הלוכי איהו וילע תלבוקמה ,ול תרכומה השיגה איה
???ךממ ךופה םיבשוחש םירחא לש תושיגו תועד גצייל


הזה אשונב ןיא ,ינולא תימלוש תא הפי תנייצש ומכ
.ובאט
ךרדהו ,וכרדו ונויסינ יפל וייח תא םייקמ דחא לכ
.תירשפא טלחהב איה חנ ראיתש
טלחהבש םירחא םנשי לבא ךל תירשפא אל איהו ןכתיי
.התיא םימיכסמ
תנעל וביגה
 
 
16/9/00 11:04
noe :תאמ
דבכנה חנ רמל הבוגתב
וא ןודא ומכ טעמכ עורג הז ,רמ ארקהל ילע לטוהש
!ףקותב ינובלע תא עבות ינאו ,ינודא


יתעדל היהתת אל ,בושח אלהמ ליחתא ,ןינע ךש ופוגל
ןכ אקווד אוה) ףסוי רמל ריבסהל ינולא 'בגל היעב םוש
דוסימש םושמ ,םייחרזא םיאושינ דוסימב ךרוצה תא (רמ
הטילש תכמותה ותשיג תא רתוי הברה םאות הז ןיעכ
,ןינע לש ופוגל .שפוחה תרחוש התשיג תא רשאמ תיזכרמ
םג ומכ ,יתוינרסומ תדימל סחיתהל אלש יל ישרה
הטילש ,תוינרסומ תאזל יארקת .ילש ילאטקרה רבילאקל
ינא ,תחא איה האצותה וב ירחבת אלש םש לכ וא תירצי
םתוינימ תדימ לע וניא ונניב חוכיוה .זעוב אלו קדוצ
לע ינימ טקיבוא םתויה תעפשה ןפוא לעו ,םישנא לש
םיכסהל הטונ ינא םג ,אלו אל ,םהלש םיסחיה תוכרעמ
םיסחי לש יראה קלחש ,הז דומעב הלעמ םג יתאטבתהש יפכ
ינימה טנמלאל תוסחייתה לולכי םינוש םינימ ינב ןיב
איה יתנעט .תרחא רשפא יאש תאז םע ןעוט זעעוב .םדאבש
תובכרומה ,םיסחיה תוביסנ אוה עבוקה רטמארפה .רשפאש
תא םיבצממה םיישפנ וא םייזיפ םיביטקיבוא םימרוגמ ןה
םימרוגמ ןהו ,הז לא הז םיכשמנ אלכ םיסחיל םידדצה
אל ארוק זעובש המ ,המצע םיסחיה תכרעמ לש םיביטקיבוס
ףא לע ןימ יסחי םייקל אלש הטלחה וז יכ ןעוטו ,הטלחה
איבמ אוהו תוביסנ ימעטל ארקנ ,ינימ חתמ לש ומויק
תויהל תולוכי תוביסנה .הז ןיעמ חתמ לש ומויק רדעהל
ןה ,תוינרסומ וא תוינקדצ ףאו תויכוניח תויתרבח
םשכ ,ליעל ךכ לע יתעבצהש יפכ .תובר םיתיעל תומייק
ויסחיש (םיבר ךא םלוכ אל) תואדווב רמול לוכי םדאש
םא הנשמ אלו ,ינימ חתמ ןיטולחל םירדענ ומא םע
ןכ ,תויכוניח וא תויתרבח תוירסומ ןה ךכל תוביסה
ורדעי תומיוסמ תוביסנב תרחא השא םא ויסחיש אוה לוכי
,הטלחה ול ארוק זעוב רשא בלש ותוא .רומאכ ינימ חתמ
אוה ,ינימ חתממ םלעתהל הטילחמה תעדומ הטלחה וניא
עונמל םילוכיה םיכרעו תומנפה תושגר לש הכובס תכרעמ
חתמ רצונ ןהב םימעפה תובר תמא .הזכ חתמ לש ותורצווה
ןכתיי יכ הדבועה תא לוספל ידכ ךכב ןיא םלוא ,ינימ
.רצווי אל אוהו
וניא זעוב ןיבו יניב חוכיווה יכ שיגדהל יל בושח
ינרסומ יתויה תא לבקל ןכומ ינא .יתדבוע אוה ,יכרע
וחני רשא םיכרע ימצעל ביצהל לדתשמ ינא ןכא .הדבועכ
.םרואל להנתמ ימצע תא אצומ ינא יתחמשלו ,ייח תא
םיביכרמ םה ,יתוגהנתה לש הייפכ םניא םיכרע םלוא
ינא היפל ,זעוב תנעטל דוגינב .הנממ םידרפנ יתלב
םהב םימעפ שי ,ונרציי תא שובכלב םיקוסע יתומכשו
תועמשמ ןיא םג ךכיפל .ללכ ררועתמ וניא הז רציי
םיכרע רסוחמ םדא לילעב אוה זעובש הדבועל יתעדל
.הביסה התואמ ולו .ירטנצוגאו
תחסונמ איה התיה ול זעוב לש ותנעט תא לבקל ןכומ ינא
םיסחי תכרעמ םייקל לוכי וניא אוה ירק - דבלב וילא
היה םא וליפעא וא ,תינימ הילא ךשמהל ילבמ השא םע
םירבג ןיב תוכרעמה בור ,יטסיטטס בור יבגל התוא חסנמ
.תינמ הכישמל ךילוהל םייושע וא םבוחב םינמוט םישנו
ונכתי אלש תיביסולקסקא ריהצמ אוהשכ העוט שורפב זעוב
הכישמ םירדענה םילאוסקסורטה השיאל רבג ןיב םיסחי
.תינימ
noeל וביגה
 
 
17/9/00 0:02
ןהכ זעוב :תאמ
?יתישע המ המלל הבוגתב
.ירטנצוגא ינאש עבוק התאש אלימ
?םיכרע-רסוחמ לבא
?ינא
ןהכ זעובל וביגה
 
 
17/9/00 3:28
חחרפ :תאמ
"ירטנצוגאו םיכרע רסוחמ אוה זעוב"ל הבוגתב
.ךכב האג םג ינאו םיכרע רסוחמ ינא ,ןכ
םלועב ךרע םוש ןיא ,תעבוק אלה ,יתעד יפ לע
אוהש הזיא יל שי ,תישיא ינא .רחא ךרע לע ףידעש
םיכרע ותוא םיביכרמ וליאכ הארנש תוגהנתה דוק
לע הנגה ומכ ,הלמח ומכ ,ןויווש ומכ םיילסרבינוא
דוקהש ןימאמ אל ללכב ינא ,המ אלא ...דועו שלחה
אוה ,םחלהל התפתמ םיתעל וליפא ינא ונעמלש ,הזה
.ללכב ךרע לעב
.וב יתרחב ינא יכ ,ילש אוה יכ קר וילע םחלנ ינא
היהי אל רבכ אוה זאו הנוש היהי אוה ילוא ,רחמ
.ייניעב הווש


דוק שי דחא לכלש הז יתוא םיחנמש םירבדה דחא
אלו םולכב ףידע אל ,ילש ומכ שממ אוהש ולשמ
.ולש דוקה הזש אלא .ללכב יתימא
אוה דוע לכ ולש שארבש המ לכ השעיש :רמוא ינאו
,הזמ עדא אל ינאש עגופ אוה םאו .תלוזב עגופ אל
אל ינאש הלאכב היהי הזש זא הזמ עדוי ינא םאו
..'וכו בהוא


:רוציקב
רסומ לש גוס שיש בשוח חונ ?םיכרעה לש ןיינעה המ
.הזכש "ירוגטק ביטרפמיא" ןימ ,ףידעו ןוכנ
ןויגהה תועצמאב םלוכש בשוח אוה ,ךכש ןוויכמ
.הנקסמ התואל עיגהל םיכירצ
םילוכי םייטנגיליטניא םישנאלש בל םש אל חונ לבא
.הנוש השיג םהל שיש םושמ קר םינוש םידוק תויהל
,ןיטולחל ךרע רסח וא הדימ התואב ךרע לעב הזו
ול ןיאו ,ךרע ול ןיאש תמאבש ,ילש דוקה ומכ שממ
...לימב וליפא יפוא םג
חחרפל וביגה
 
 
17/9/00 9:27
הלה :תאמ
םיכרע רסוחמ ינא ,זעובל הבוגתב
,ומצע לשמ תיכרע תכרעמל תוכזה דחא לכל ,דיגהל
דיעמ םירחאב עגופ אל אוה דוע לכ ,תינמז וליפא
המל תחתמ תבשויש םיכרע תכרעמ לש םויק לע
ןפואב ,תינמז םא םג ,ותוא תעבוקו ףלוחו ינמזש
םיכרעב ,התא ךלש ןויגהה ךותב ולו ,עגפי אלש
.ללכב םיינמז םניאש ,הלאה םייסיסבה
ואל םה םיעובק תונורקע לע םיתתשומ םניאש םייח
.םיכרע אלל םייח אקווד
הלהל וביגה
 
 
17/9/00 9:38
noe :תאמ
"ירטנצוגאו םיכרע רסוחמ אוה זעוב"ל הבוגתב
ןויערה ,םיכרע רסוחמ התאש בשוח אל ינאש רורב
לבא ,םהיפל גהנתמ ךניאש הדבועה תא עיבהל היה
םעפה וז ,בוט יל היהי הכשו ,בושח רתויה ןויערה
אוה התא .הנשמ אל הזש :וילע רזוח ינאש הנורחאה
שממל ינממ עונמל םילוכי םיכרעש ,הנשמ הזש ןעוטה
חתמו ןכתי םימעפ יכ ןעוט ינאו ,םייק ינימ חתמ
.ללכ אוה םייק אל הז ינימ
.ףוס
noeל וביגה
 
 
16/9/00 23:51
ןירג ילוי :תאמ
םידדצ דוע שיל הבוגתב
םיתעל איה חופתל תוסחייתההש ךל רמול הלוכי ינא ,תרייצכ
לאכ אל .םייוסמ ללחב ,ידממ-בר ,טשפומ טקייבוא לאכ
הפיו ,םוריע רבגל תוסחייתהה םג םגו .ליכא טקייבוא
וילא םיסחייתמ אל - םושירל הנדסב ונלומ בשויש ,אילפהל
.לדומ...לאכ אלא ,לדומל ,"קיקל" וא "ליכא" לאכ


- "הרזה" לש הלועפ םיעצבמ ,םינמאכ ,ונחנאו ןכתיי זא
חנש תבשוח ינא תיפוסוליפ ,ןפוא לכב .טכרב דלוטרב ירבדכ
... םיסקמ תמאב - זעוב - התאש תורמל ,קדוצ
ןירג ילויל וביגה
 
 
17/9/00 0:18
ןהכ זעוב :תאמ
קדוצ חנ לבא ,םיסקמ זעובל הבוגתב
בשוח חנש תעדל דירטמ .םיסקמ ינאש תבשוח תאש תעדל םיענ
.םיכרע-רסוחמ ינאש


אוה הנוילע הרטמכ גונעתב הנומאה ?ךרע אל הז םזינודה
?ךרע אל


םיסחי תוכרעמ םייקמ חנ תמאבש תויהל לוכי :ונניינעלו
איה הקחדהש אלא .ןהיפלכ הכישמ לכ שח וניאו םישנ םע
הדוקנ לע ןנוגל ידכ ,תובר םימעפ .ימומרע דואמ ןיינע
.ךלש תובוגתה תלאקס לש ינשה דצל קחדנ התא ,דואמ השיגר
תאז שיחכי אוהש ינפמ ,קיחדמ אוהש והשימל רמול השק
היהת ותשחכה ,רתוי תידוסי הקחדההש לככו ,ףקות לכב
רתוי תצרמנ


ןבומכ ,עדנ אל םלועל ?חנ םע הרוקש המ הז םאה
ןהכ זעובל וביגה
 
 
17/9/00 18:43
noe :תאמ
?םיכרע-רסח וא םיסקמ :וטילחתל הבוגתב
םלועה ילוא .הנשמ אל שממ הזש אלא עדנ אלש קר אל
לכ ילואו ?השולש אלו בחרמ ידממ השימח ןב אוה ונלש
?המ זא ילוא ?םתוא םיספות ונחנאש ומכ אל םה םיפוגה
שי יניבל ילש םירבחה לכ ןיבו ומוה ללכב ינא ילואו
עדי אל דחא ףא םגו ,וילע עדוי אל דחא ףאש ינימ חתמ
ןיא זעוב התא אקווד ילואו ?עדי ימ ילוא ,םלועל וילע
קיחדמה תאו ,איהש הרוחב ףא םע ךיסחיב ינימ חתמ ךל
ןוצרה תא קרו ףךא תלמסמש תירותסמו המולע ךרדב הז תא
שי לבא ,ילוא תמאב ןכא ,ישנה ןימב םוקנל יאמקה
,קדוצ התא חנ ,דיגהל תוטושפ רתוי הברה לכ םיכרד
אלש םינימה ינש ינב ןיב םיסחי תכרעמ םייקתתו ןכתי
ינימ חתמ לש םממס תחת היהת אלו עפשות
noeל וביגה
 
 
18/9/00 2:34
ןהכ זעוב :תאמ
?םיכרע-רסח וא םיסקמ :וטילחתל הבוגתב
ןיב םיסחי תכרעמ םייקתתו ןכתיי ,קדוצ התא ,חנ
.תינימ הכישמ הב היהת אלש ,םינימה
התיה ילש תוצרחנה :הדומ ינאו הז לע יתבשח .ןכתיי
.ידמ תפרוג הללכהה םגו תמזגומ
היהתש השאו רבג ןיב םיסחי תכרעמ םייקתתו ןכתיי
.ירשפא הז .ינימ חתמ לכ תלוטנ
ןהכ זעובל וביגה
 
 
22/9/00 10:33
וג_ידניא :תאמ
ןכתיי ,קדוצ התא ,חנל הבוגתב
היוללה
וג_ידניאל וביגה
 
 
17/9/00 16:30
הזתיטנא :תאמ
םידדצ דוע שיל הבוגתב
...הלודג יכה היעבה וז
,רבגה היה "ןנובתמ"מהו "לעופ"ה ,בר ןמז ךשמבש ינפמ
.ינימ טקייבוא תמאב התייה השיאה
יתלב גנוע שי ."ינויווש אל הז"..םמתאו ךלא אל ,וישכע
לבקל ,והשימ לש טקייבוא תויהל תורכתמה ןיאמ ,ליגר
דועו..ךייניע ,האנה ךתרזג לע תאמחומ תויהל ,תואמחמ
.דועו
םניאש ,תולובג שי ינימ טקייבואלש ינפמ ,ילילש םג הז לבא
.ןנובתמה אשונל םיכייש
התא םא .ללכב םישנאו ,םישנ םויה דע ליבגמש המ םג הז
םישנא דואמ ברהש החוטב ינאו ,השיאכ לכ םדוק השיא האור
הנשמ אל ,ךומכ והשימכ ,ךכ רחא קרו ,ךכ הז תא םיאור ןכא
םצע...תטלחומ הדיגסב תלבוג השיאכ התוא ךתצרעה םא ללכב
םג קוידב רבדה ותוא .תילילש איה ,אשומ םדוק איהש הדבועה
.םירבג יבגל
איה ,תענמנ יתלב איה בורלש המכ םע ,תיאשומ הייאר ימעטל
.תילילש
םע לילעב תינימ יטנאו ירמגל המלש תורבחמ תונהל לכות יתמ
תובכרומהו התבשחמ יכלה תא, החור יכלה תא ןיבתשכ ?השיא
וזל הוושכ ,וזה תיגולויבה הריציה לש תרשפתמ יתלבה
וזה תיגולויבה תושייהש ,ןיבתו ןנובתת ךכ רחא קרו.ךלש
לבא .ךמימ, היהת דימתו ,הנוש איה ןכל .XY םוקמב XX האצי
.אשומ קר היהת אל םעפ ףא איה
הזתיטנאל וביגה
 
 
17/9/00 1:19
תרפא :תאמ
...ףאל תחתמ חנומש רסחה קלחה תא אוצמל תועש חקול .לזאפ ומכ איה תודידיל הבוגתב
םישנ ןיב תודידי דגנ איהש הרבח יל שיש הביסה תאזו .ןוכנ
לכב ול הזמר ,ןמז הברה התכיח ,הלש דידיל התכיח איה .םירבגו
אל בלה באכו םייתסה רשקה, ןיבה אוהשכ .!םולכו ,תירשפא ךרד
המצועב אלא 'ךלה אל הזו דומח והשימ יתשגפ' לש המצועב היה
.םיסחי תכרעמ םויס לש
תא תונעל תובהוא (ירעצל) תורוחב .התיא המיכסמ אל אקווד ינא
הנקסמל העיגמש המכח הרוחב .ךיא אצמית דימת הצורש ימו ןמצע
תאזה תודידיה תא םייסת (ךפהה וא) הלש דידי תא הצור איהש
.תומכח תורוחבה לכ אלש ןוכנ .תירשפאה תוריהמב ןאכל וא ןאכל
םירשק לוספל אלו תויהל תוסנל דימת ךירצ לבא .דימת אל ינא םג
.יגרט ףוס לש תורשפא ללגב
תרפאל וביגה
 
14/9/00 21:39
ןימסי :תאמ
עלס הימל הבוגתב


.תאזכ היח ןיא יניעב
) ינימה חתמה םש היהיו היה דימת .התוא יתשגפ אל ןפוא לכב ינא
.םידדצה דחא לש קר אוה םא םג (ומצעלשכ אירבה
לכי רומאכש ) סקס אל םא יכ .ויניע תא םצוע תרחא רמואש ימל
ונלוכ ,רחא סרטניא חטב םש שי 9םידדצה דחאמ קר טלחהב תויהל
) הימ םגש הדבועו "תוןי'ציב " םתשגפ םכלוכו "םיקיינאמ" ונשגפ
?הככ אל .ףוסב ותיא הנתחתה (יניעב הלודגה
ןימסיל וביגה
 
14/9/00 22:05
R2D2 :תאמ
עלס הימל הבוגתב


תא תוקיסעמש תוישרפה לש תוירוזחמה לע בתכ רבכ םולבנזור ןורוד
.תילארשיה הרבחה
םירמאמה לש תוירוזחמה לע בותכי והשימש ןמזה עיגה יכ יל הארנ
.תוננבב
םע םעפ לכ םמצע לע םירזוחש ,סונימ סולפ םירמאמ 10-20 הזיא שי
.תרחא תבתוכ וא תרתוכ
תא יתלהינ רבכש ,הזה רמאמה תא יתארק רבכש השוחת יל שי דימת
לכ וישכעו ,הטיסרבינואב וא אבצב ןוכיתב םעפ ףלא הלאה םינוידה
.אשונה לע תומדקומה תוחישב רבצ אוהש תואשילקה תא ךופשי דחא


סועל ,קוחש ךכ לכ אשונ .תמאב ,ונ .תונבל םינב ןיב תודידי
לע ביגהל ,הז לע בותכל חוכ שי דוע והשימלש אלפתמ ינאש ,ןוחטו
.הז לע בושחל - לכהמ רתויו ,הז


.םש ונייה
.הללאי
.האלה
R2D2ל וביגה
 
 
14/9/00 22:34
תנע :תאמ
?הזה ןוידה םעפ דועל הבוגתב
,יריקי
.טופשלו לוטקל לק ארונ
תובתכל תועצה המכ חלשת אלש המל ,הלעמל העיפומ תכרעמה תבותכ
?ךתעדל תויואר
.רתאל ןכרד תא ואצמי םג ןה תווש ןכא ןה םאש החוטב ינא
תנעל וביגה
 
 
15/9/00 6:04
ןהכ זעוב :תאמ
?הזה ןוידה םעפ דועל הבוגתב
בותכ הימ לש טסקטה ןיידע ,רתאב ןאכ םימוד םירבד תארק םא םג
.ומסרפל םוקמ היהש ,ןאכמ .םיפתתשמ-בר חוכיו ררועמו בוט
לע םירזוחש םירופיס הברה שי תימויה תונותיעב םג :הזמ ץוח
הנשב םימעפ האמ םמצע
ןהכ זעובל וביגה
 
15/9/00 0:05
תיטסינגלב :תאמ
עלס הימל הבוגתב


םילשוריב ילש הדובאה הפוקתב ונרכה . שפנ רבח . רבח םעפ יל היה
יביסנטניא ןמורכ ליחתה הז . באפב , ולש תוששואתה תפוקתבו ,
ךשמל ולש הרידל , ילש תופתושה תרידמ יתרבע םוי ךות , ידמ
תועש בור הנשי , ילש שלח יכה בצמב יתוא לביק אוה . םייעובש
עיגהל תמלוח אלו הטיסרבינואל עיגהל תזטנפמ אל , הלילהו םויה
הרידה תא ול תנגלבמ יתייה ילש תודדובה תורעה תועשב . הדובעל
. הקיזומ תעמושו
לש תוהדזה תאז ילוא יתבשח, ידמ בוט היה , וב יתחטב אל
האריש ירחא ול רובעי ...ונ הדובא הפוקת רבע ןמזמ אלש והשימ
רבשל רבעמ ינאש ימ תא האר אוהש יתנבה אל. ינא המויא המכ
, יב בהאתהל ליחתמש רמאשכו ...לכהל רבעמ , הזה יללכה תוכרעמה
. בוהאל יידכמ , ידמ השלח ינאש יתינע
. םוקמ יל אצמאש דע ילש לותחה לע רמש אוה , א"תל יתרזח
םירשע לש לזאפ ומכ ) ,שדחמ ילש םיסיסרה תא יתבכרה הנש ךשמב
. א"תל ירחא הנש יצח רבע אוה . ( ...טאל טאל תוכיתח ןוילמ
קרז אוה . ול הפוקש ינא המכ דע זא יתנחבה אל , יתומא תלדב
הדח ןבא ! ותוא רבש םג ףוסבלו ילש תיכוכזה ןומעפ לע םינבא
..םירבד קועצל יל המרג תחא
יתיא ראשי אל , רחא םדא לכ אלא , אוה קר אלש, תענכושמ יתייה
םויה דע זאמ ילא הבורק יכה שפנה תויהל ךפה אוה...ו... םהירחא
. רמגנ הזש ירחא םינש עברא ,
הפוקת " ב הליחתהש , תססוהמ...תאזכ תוינימ םג התייה
... ךכ לכ ער היה הז ףוסה דע ונכלהשכ לבא, " תיטנמורה
קבחל רמוא הזש תושעל ונל ןוכנ היהש המ לכ תא , ןכל , ונישע
ול תרמואו וילא תרשקתמ יתייה . ףוס ילב ףטללו הברה קשנל, קזח
ונייה , הפצרה לע ןרזמ דוע םש היה אוהו ןושיל העיגמ ינאש
. ךויח םע המק יתייה רקובב , םיקבוחמ םימדרנ
תלוכיה תא יל ןתנ , םישנאב ןומאה תא יל ריזחה הזה רוחבה
היואר דימת לבא , דימת הקזח אל, העיגפ שונא תבכ ימצע תא לבקל
. ימצע לש רקיעב , הבהאל
תורוצה לכ תא ראתל ינממ םיענומ ןאכ םיפחרמש תויניצה יננע
הקיטוראה תא , תאזה הברקבש תומימחה תא , השבל תאזה תורבחהש
םיידש ונחתינ ךיא תרכזנ ינאש םעפ לכ יב הלועש ךויחה תאו
תאז וליאכ , תומעפתהו ילש הזחב תוננובתה בגא , יטתסא טקייבואכ
תוננובתה תורוצ םג יתדמל הזה רשקה ךרד , ןכ . הנושארה םעפה
. תורחא הבהאו הנבה,
םירבג ויה ... דוע ויה , בלב ילצא ןניק אוה קר אל , לבא
םירבגהמ דחא ףא לבא. ולצא םגו , םתיא יתאצי וא , םתיא יתבכשש
םע ונייח . יתמשנ ייקמעב ...עגנ אוהש ומכ יב עגנ אל םירחאה
הז ילואו , ףוסה דע שממתהל לוכי אלש רשק...עקרב לוכסת הזיא
. הזל םינכומ ונייה אלש ללגב
םימייא יתעגעגתה ינא , הנש יצחל עסנ , לו"חל עסנ אוה זאו
םירבחמ יתעמשו...םילימ יל וראשנ אל , ול בותכל יתלוכי אל לבא
יתחמשו התיא בוטו ילאמרונ רופיס ול היהו הרוחב םש שגפ אוהש
. רוזחיש יתיצרו יתאניק רשאמ רתוי וליבשב
ץראב ולש ןושארה הלילה תא , הנוש תצק הנש יצח ירחא רזח אוה
תורמל , היהש המ תויהל רוזחי לכהש וניצר ונינש , ילצא הליב
, רזח אל הז , אל...תונתשהל םיכירצ םירבדש ונינשל רורב היהש
העיוג העווג תאזה תורבחה .רחא הריבצ בצמב רבכ ונייה ונינש
יתייה אלש , הרבח ול התייהש עגרב תיפוס רמגנ הז, תבאוכו תיטיא
םרגש המ , וב עגפ קפס אלל הז. בוהאלו ריכהל ןפוא םושב הנכומ
..ךיא עדי אוהו , הדימ התואב יב עוגפל ול
המו , םינבומה לכב ולש יתייה אל םעפ ףא ינא , ןגוה היה אל הז
ןאכ התייה, קפס אלל לבא ,יטרדנטס הבהא רופיסמ רחא היה ונניבש
םיהתשמ ונחנא , הרקמב םישגפנ ונחנאשכ םויה. הלודג הבהא
העידי ךותמ ) ונניב ורכענש " תוילולש "ה לע םיגלדמ ,..עגרל
...והז . ינשה לש ודובכב דחא דואמ םירהזנו ( תומייק ןיידע ןהש
...הבוט תורבח וא תודידי זא הזל ונארקש
תיטסינגלבל וביגה
 
 
15/9/00 1:21
badulina :תאמ
?םירבח קר היהנש רשפאל הבוגתב
המ לבא .באכה תא םישיגרמ .לללללללללללללללללללללודג קוביח
.דבוע לבא ,טאל דבוע קיינמה ןמז אבסש הז דיגהל הלוכי ינאש
(: רובעי הז הנותחה דע
:הבתכל עגונבו
,ילאס תורמל ,יראה תורמל ,תינוטלפ' תודידיב יתנמאה םינש
.ךפיהה תא וחיכוהש ילש םייחה תורמל
.הזב הנימאמ אל רבכ
רבודמ רשאכ קר שומישל ץלמומ ,ו'ג לש הטישה תא םעפ יתיסינ
.הובג רומוה םדקמ ילעב םיינשב
.רשפאש םינוטלפ' יכה ונחנא זאמו ,חתמ ונקרפ
שיש וא .ךב אל אוהש וא וב תניינועמ אל תאש וא ,ןיא לבא
.םידחפמ םכינשו ןיינע
הפילחמ ינא ןכו .בוט הז ינימ חתמ ?ער הז חתמש רמא ימ לבא
.ולכתסי אלש ?םהל עירפמ ,םדיל םידגב
:)
badulinaל וביגה
 
 
15/9/00 5:57
תיטסינגלב :תאמ
?םירבח קר היהנש רשפאל הבוגתב
הרזחב ךל יקנע קוביחו) יפוי הזה הרקמב דבוע ןמז אבס , ודב
(:
תוכרעמ תרדגהבש תויתוכאלמה לע עיבצהל יתיצר ילש רופיסב
. תוימניד ןה ןביטמש םיסחי
תועבקמ םג לבא , ןוחטיב תשוחת יהשוזיא ילוא תונקמ תורדגה
תודידימ רובעלו ונממ ץלחהל לק דימת אלש סופדב םיסחיה תא
. הלודג הבהאל שפנ
תיטסינגלבל וביגה
 
 
15/9/00 12:25
ןהכ זעוב :תאמ
?םירבח קר היהנש רשפאל הבוגתב
ףוס ףוס .בר ןמז הזמ "תוננב"ב יתארקש הפי יכה טסקטה
.תויומכחתהל טלשנ יתלב ףחדו תויניצ תלוטנ הרוחב
.יתשגרתה
ןהכ זעובל וביגה
 
 
16/9/00 2:29
תיטסינגלב :תאמ
תיטסינגלבלל הבוגתב
(: הבוגת תאזכ עומשל ףכ הזיא
תיטסינגלבל וביגה
 
 
15/12/00 18:05
לטיל :תאמ
?םירבח קר היהנש רשפאל הבוגתב
םה היקונ יל היה םאו ,םיבתכמ יל םיבתוכ םהו -םידידי שי יל
לבא !!!יתוא םיבהוא םלוכ ,תועדוה יל םיחלוש ויה םג חטב
...יטנמורה עטקב אלו הרבח רותב
...הזה עטקב םלוכ לע םיבשוח אל םה
לבא ...עקרב תינימ הכישמ התיהש יל הרק תחא םעפ זא ,בוט
!!!אל -ראשב
םע הרוק המ יל םירפסמ םהו ,יל םירפסמ םה -םיבהאתמ םהשכ
...'כו הרבחה
ןיבל ,ילש תובוט יכה תורבחה תחא ןיב תכדשמ ינא עגרכו
...דידי
לטילל וביגה
 
 
15/9/00 14:14
תילגיס :תאמ
?םירבח קר היהנש רשפאל הבוגתב
.םיסקמ טושפ
תילגיס ל וביגה
 
 
16/9/00 2:31
תיטסינגלב :תאמ
תיטסינגלב ל הבוגתב
(: הדות
תיטסינגלבל וביגה
 
 
16/9/00 10:00
קתבמה ו'ג :תאמ
תילגיסלל הבוגתב
ינאשכ ,לודג ןורשכ תוהזל עדוי ינא .ךכ טושפ .תרפוס תא
.ףותישהו תוטשפה ,תונכה תא דואמ יתבהא .דחא שגופ
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
16/9/00 13:18
תיטסינגלב :תאמ
תולעפתהב תיטסינגלבלל הבוגתב
... המודא תיטסינגלב
תיטסינגלבל וביגה
 
 
17/9/00 14:43
קתבמה ו'ג :תאמ
ו'גל הבוגתב
םמש ,םיקקפה ילענ תרזעב :המודאה תיטסינגלבה לא
רעפי ,לודגה וסור ךלמה ,לודגה וסור ינאבו'ג ,ךרבתי
היהי ו'ג - "ידט"ב רחמ םימודאה םילעופה ינבשי תא
- השמ לש ותצובקב הנוגמ השעמ עצביו - ןבומכ ,םש
.םימואת - "םתיג"
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
17/9/00 15:31
תיטסינגלב :תאמ
תחת'ת םימודאל ערקי וסורל הבוגתב
ירזכא תויהל לוכי התא ךיא...זא שפנ ולוכ , ןיקשימ
???ךכ לכ
יוטיב תא תוחדל , יל המרג ךלש האמחמה ?עדוי התא
התא ,ךיתובוגתל בל תמיש ךות יב הנניקש השוחתה
! ירזכא סופיט
, תועשרל תוירזכא ןיב םיניחבמ אל םישנא הברה
, תוירזכאל דוגינב . םינוש תורוקמ ןהל שיש תורמל
תיסקס תויהל הלוכי אל איהו תועשירמ תעבונ תושפיט
.
...טכרב האר , ןכ תוירזכא
, ןרקש אל אוה יכ , טכרב תא תבהוא ינא
רבכ ינאו , םייחב םימייק הלאה םינורומיסקואה
ינש דצמ , טושפ תויחל לכואש בושחל ידכ המימת אל
???...,םיחרכומ אל םא
יתוא תכשומ ךכ לכ איהש ללגב אקווד , ךלש תוירזכאה
יתוא הדיחפמ ,
תיטסינגלבל וביגה
 
 
17/9/00 15:34
תיטסינגלב :תאמ
???ןיקשימ ו'גל הבוגתב
! ! !
תיטסינגלבל וביגה
 
 
18/9/00 2:55
ןהכ זעוב :תאמ
???ןיקשימ ו'גל הבוגתב
הרפוא"ש רמאשכ ,רקיש אוה .ןדחפו ןרקש היה טכרב
,הבורב ,הבנגנ איה) תירוקמ איה ולש "שורגב
ותמצועו (ייג לש םינצבקה תרפוא םשב הריצימ
אוהו ,ותונרקשמ אקווד העבנ רצוי ןמאכ תידוחייה
חוכה איה ילש תויבקעה רסוח :ךכ לע דיעה ומצעב
.הינמרגמ חרבשכ רמא ,"ילש


היה אוה .היה אל אוה) אפור אוהש ןעט םינש
טרסה לש ומסקב התבשנ ושפנש ,האופרל טנדוטס
וידומיל תא םייס אלו ,ינרדומה ןורטאיתהו םליאה
יפל ,םעפל םעפמ ,ךפה ויתונורקע תאו (םלועמ
תא הניש ,הינמרגב טסינומוק היה אוה .ויכרצ
1941 -ב הינרופילקב עקתשהשכ ויתועד
רזחשכ ,וייח ףוסב קודא טסילאיצוסל ךפהו בשו
.תמ םג םש ,תיחרזמה הינמרגל


התיה תמאש ימל המגודה קוידב אל אוה טכרב ,רמולכ
וייח לש שאה דומע
ןהכ זעובל וביגה
 
 
18/9/00 7:04
תיטסינגלב :תאמ
טכרב דלוטרב לע והשמל הבוגתב
רשפא יאש תמאה הלוע טכרב לש םירקשה ןיבמ
...םדאה עבט לע הל שחכתהל
תשפחמ ינאש המ אל הז תויפרגויב תותימא...אל
עדוי התא . תורפס תריציב
תארשהב בתכנ , יתימא סיסב ול שי ושנועו אטחהש
ןותיעב המסרופש העידי
אטחה תא לטבמ הז ?המ זא . הנקז חצרש ריעצ לע
ושנועו אטחה , ושנועו
!!! אלו אל ???תירקש הריצי איה
תיטסינגלבל וביגה
 
 
18/9/00 10:02
ןהכ זעוב :תאמ
...זעוב , זעובל הבוגתב
הריצי איה ושנועו אטחה ,תירסומ הניחבמ
תיסורמ ןוכנה המוגרת ,בגאו .החונמ-תדירטמ
ינושארה ירבעה םוגרתה ."שנועו עשפ" אוה
,"אטח" לאכ בוקינלוקסר עציבש חצרל סחייתה
,ך"נתה לא ונלש תויצאיצוסאה תא רשק דימו
םגו אטח ירוהרה ,תוומ-אטח ,ינושארה אטחה
דנא םיירק"ב םיאצמנ םלוכ .אטח לע האכה
שיו תוומ תמירג שיו חצר שי לבא ."טנמשינאפ
יא וא ,תוננוגתה ךותמ םייח תליטנ שיו הגירה
ארקש ןותיעב השביה הדבועה .תינמז תויפש
,עצובש עשפ השעמ לע הרפיס יקסבייוטסוד
,תויתדה תויועמשמה לכ .הנקז גרה טנדוטס
רפוסה ידיב וקצונ תוילמסהו תוירסומה
.ךכ-רחא
דואמ איה ,התוא תשקבמ תאש יפכ ,"תמא"ה
לע ןותיעה ריזגב תאצמנ אל איה .תיביטקייבוס
,תושביה תודבועב ,יקסבייוטסוד לש ונחלוש
,חדוקה וחומב רופיסה רבעש דוביעב אל םגו
יתדה
ןהכ זעובל וביגה
 
 
18/9/00 10:10
SARIT :תאמ
הקמקמחה תמאהו "ושנועו אטחה"ל הבוגתב
.קתרמ טושפ הזה יתורפסה ןוידה ,םירבח
עשפ לארשיב ןישנוע יניד יפל לבא .תמאב
.רתויב הרומחה הריבעה ,תילילפ הריבע איה
הלקה) אטח : ןה דבכה לא לקה ןמ תוגרדה
הילעש ,(רתויב הרומחה) עשפו ןווע (רתויב
הלעמלש רסאמ ןיד שי ,תסנכה יקוח יפל
םינש שולשמ
SARITל וביגה
 
 
18/9/00 20:51
תיטסינגלב :תאמ
הקמקמחה תמאהו "ושנועו אטחה"ל הבוגתב
לכ ומכ ) יביטקייבוס גשומ איה םג , תמאה
( םדאה תסיפתל שיגנ תויהל לוכיש רחא גשומ
.
אוהש םוחת לכמ תוריציל הכרעה יל שי
תא תיטנטוא הרוצב גצייל תוחילצמש
. תישונאה הסיפתה לש תויביטקייבוסה
ךכל יתנווכתה , יתימא אוה טכרבש יתרמאשכ
וירישב םיגצומ תישונאה הרבחה יאולחתש
ןויכ יתימא יקסבייוטסודו , יטנטוא ןפואב
לש תובכרומה תא ינואג ןפואב גציימ אוהש
. תישונאה שפנה
דואמ חמשא , וז הדוקנ ונרהבהש רחאלו
התא , םימיה דחאב הפק סוכ לע ךתיא שגפיהל
רשפאו ...טעמ אל עדויש םדא ומכ עמשנ
... הברה ונממ דומלל
, עגתשהל ףיסוהל יל תתל ךממ שקבא קר
יתוגשהמו , ייחמ תוטקודנא איבהלו ךפתשהל
ללש לע ו'ג םע טטרלפלו תוינמזהו תועובקה
???ןיבתה ...שפנל יל ינויח רבדה , ויוניכ
(הצירק) ...
.ףרוצמ ילש ליימ יאה
תיטסינגלבל וביגה
 
 
19/9/00 9:05
תיטסינגלב :תאמ
זעובל הבוגתב
השע םדוקה הז המ םושמ , ילש ינכדעה ליימ
.תורצ יל
תיטסינגלבל וביגה
 
 
19/9/00 7:33
קתבמה ו'ג :תאמ
תחת'ת םימודאל ערקי וסורל הבוגתב
ינאבו'ג") קוידב םיימוי ינפל ,הפ יתחטבהש ומכ
אל םולכו ,הרק ךכ ,("תחתה תא םימודאל ערקי לודגה
.האולמב האובנה תומשגתה תא עונמל היה לוכי
.םיר"תיבל קנע ןוחצנ ,ינאבו'גל ןטק 0:1
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
19/9/00 8:07
תנע :תאמ
!!!קתבמה ינאבו'גל הבוגתב
.לומתא ןייוצמ הליל היה ןכא ..ןכ


ינאבו'ג לש ותעגה ינינעב םגש תויהל לוכי ,ו'גו
ןכא אוהו ....ינאבו'גמ אצוי ו'ג יכ ?איבנ תייה
?ועוצקמב םירעש קתבמ
תנעל וביגה
 
15/9/00 1:24
יאוז :תאמ
עלס הימל הבוגתב
.לכשה תא םינייזמ םכלוכ לבא ,יל וחלסת - ןיינעלו רוציקב
.לכמ רתוי םכמצעל
יל שיו) ייגמ תולדבה ףלא לידבהל , <טיירטס> רבג םע תודידי
(םהינשמ
.ינימ חתמ הב היהי דימת
גוז ןב אצמ םידדצב דחאש םושמ רמאנ - םייתסי םואתפ אוה םאו
,תודידיה םג םייתסת -וגאל עובקה קוזיחה תא קפסל קיספמו ,עובק
.ססובמ הז הז לע ירה יכ
not that theres anything wrong with it
.ונמצעל רקשנ אל ואוב קר - ןיטולחל ימיטיגל הז
יאוזל וביגה
 
 
23/1/01 21:31
jenna :תאמ
?םירבח קר היהנש רשפאל הבוגתב
.....רתומ הז םנמא
.....רשפא ףאו
!!!רמגינ הז ללכ ךרדב ךיא בל ומיש ךא
jennaל וביגה
 
15/9/00 3:04
anonymous :תאמ
עלס הימל הבוגתב
no no no it's impossible for a guy and a girl to be "just
friends" the sexual tension is always there between male
and female. of course gays can be your "friends" but homos
are not really men...!
anonymousל וביגה
 
15/9/00 5:24
ןאיל :תאמ
עלס הימל הבוגתב
וליפאו הטלחה תאז ,בהאתהל םירחוב והשפיא ונחנאש תבשוח ינא
.ונל הרוק הזשכ ןמזב הילע םיעדוי תמאב אל ונחנאש
.ונמצעל םישרמ דיגנ ואוב ,םצעב ידימ ףירח םירחוב
אוהש ןמז לכ ,ינימ חתממ היקנ תודידי טלחהב ירשפא יל הארנ ,ןכו
חינהל ריבס ,היהת אלש הניחב לכמ וישכע קוידב יל םיאתמ אל
ךפיההו שארה לע םג םינותחתה םע ודיל בבותסהל לכוא ינא ,ןכש
.ודיצמ
ןאילל וביגה
 
 
15/9/00 5:59
ד"גמה םרבא :תאמ
רשפאש חטבל הבוגתב
?ינעי ,המורע ?"שארה לע םינותחת" תרמותזמ
.יתנבה ,הא
ךתוא בבוסל הצרי אוה ,המורע יבבותסת .תרבג ,אל
ליחשהלו
הדבועה תא הנשי אל הז ,ךל םיאתמ אל הזש ול ידיגת וליפא
ןייזל הצרי ,ודצמ ,אוהש


הירגינב ןובב ףוק לשכ איה ךתרוצ םא אלא
ד"גמה םרבאל וביגה
 
 
15/9/00 12:19
םאה הכלמה :תאמ
?שארה לע םינותחתל הבוגתב
הסגה המהבה ,"ןצלפה םרבא"כ ילצא רכזיי חצנלש ד"גמה התא
רואיב ינדוס םטופופיה ומכ ,ותשא דצל תיגוזה הטימב תחפונש
םאה הכלמהל וביגה
 
15/9/00 11:54
ןטקה ןר :תאמ
עלס הימל הבוגתב
מממממממה
אוה לבא ,ךתיא ליחתמ אוהו ,םיהדמ הארנש רוחב תשגופ תאש דיגנ
?ותיא בכשל יצרת ,'וכו ר"תיב לש דהוא ,טסיניבוש ,טוידיא
דוע ותוא יצרת ,הזכ אוהש ילגת כ"חא קרו ותיא תבכש רבכ םאו
?םעפ


,םכחו ,ךמותו ,םיסקמ אוהו ,רוחב תשגפש (דיגנ קר לבא)דיגנו
הבוט הלימ דיגהל עדוי דימת אוהו ,םח ולש קוביחהו ,ךתוא ןיבמו
ול תפכא אלו ,וילא הצור תא ךל ערשכו ,ןוווומה חלקתמ אוהו
.הלב הלב 'וכו 'וכו תיב יצח תפרוט תא זא סי'צנמב תאשכש
?ותיא בכשל בלש אוהש הזיאב יצרת אל


תא ןבצעל הליחתה תאזה הלימהש בשוח ינא) "דידי" ךל שי םא זא
,ךמות ךכלכ אוהו ,םינש רבכ ,בוט שממ ,בוט ,(17 ליגב ונבור
תילטקר תרטפ םע הריעש תצלפמ אל אוהש חיננו ,רזועו ,בהואו
?ותיא בכשל יצרת אל ,ףוצרפהמ שילש הסכמש ףאו "היבופנובס"ו
?תומולחב ?תויזטנפב אל וליפא


,תרחא דבוע תמאב הז םינב לצאש הז לע םולכ יתרמא אל וליפאו
....הכישמה לש הזה עטקה
ןטקה ןר ל וביגה
 
 
15/9/00 12:16
ןהכ זעוב :תאמ
..תונטק תולאש המכל הבוגתב
חתמה םימעפלש ,קר ףיסוא ינאו .בהז - הלמ לכ .ןטקה ןר ,קדוצ
לע רמוש - לוכסית לש תוגספל ליפעמ אל אוה םא - ינימה
והשזיא שי דימת .םידידי קר םהש ,השאו רבג ןיבש רשקב תוינויח
הזש תורשפאה תא דימת שיו ,דחי ועיגה אל דוע םה וילאש םוקמ
םיענו גונע שוגיר רמשמש חתמ והז םימעפלו .הרקי
ןהכ זעובל וביגה
 
 
15/9/00 12:31
דמלמ לעי :תאמ
לודג אוה ןטקה ןרל הבוגתב
- ךכ לכ םכחה ולוק ,הזה ןוידב עמשנ אל ולוקש ,חחרפה הפיאו
חחרפה הפיא ?ללכ ךרדב
דמלמ לעיל וביגה
 
15/9/00 12:30
ןטקה ןר :תאמ
עלס הימל הבוגתב
?תבש לש םיפסומב םיארוקה יבתכמ לש הזה רודמה תא םיריכמ
,ןרותה ארוקה תא שי ,עובש לכב ,הזכ רודמ לכב טעמכ זא ,יפוי
המל" .המבה תא ,רהוז רב לעיל ,דיגנ ןתנ ןותיעהש סעוכ שממש
םואתפ המו תרחא התשע איהו ,הככ התשע איהש אורקל םיכירצ ונחנא
ןקחש תויהל לוכי הז ,ילעי קר אל תאזו ,"המבה תא הל םינתונ
םשה תא יתרמא אל ינא) טוידיאה ןידה ךרוע ,ןרותה לגרודכה
.דועו דועו (...הז תא רמוא יתוא םתעמש אל ,"לטפש"
.יתוא ולבליב דימת הלאה תובוגתהו
דועו ףוסה דע התוא ארוק התא המל זא הבתכהמ ןבצעתמ ךכלכ התא םא
?הילע ביגמ


,הלאה םימכחה םישנאהו ,הפ םג םייקתמ הזה בצמהש בשוח ינא
אל םילכהמ םתוא תואיצומ הפ תובותכש "תויוטשה"ש ,םינינאה
?םלוכ לש םעטל עולקל רשפא יא םעפ ףאש םיניבמ
ןיינעמ אל אוה םאו ?אל םימעפלו ןיינעי אשונה םימעפלש
!!!רמאמה תא אורקל אל ,בל ומיש,רשפא
םינוידה זא ,םמעשמ רמאמה םא םגש יתיליג ינאש ,הזמ ץוח
דומלל רשפאו םירפמ ,םיניינעמ דועמ כ"רדב ,ויתובקעב םיחתפתמש
.הברה םהמ


ןוכנו ,הפ םילוגדה םירקבמה ומכ םעט ןינא אל ינא ילוא ,ןוכנ זא
םהלש קזחה דצה קוידב אל הז הביתכש ,ינומכ םישנא הפ שיש
רשפא יאו ,תובוגת םיבתוכו הפ םיבבותסמש םיאנותיע המכל דוגינב)
הציע יל שיש בשוח ינא לבא (םיבוט שממ םה הזב יכ ,הז תא ספספל
םלעתהל םעפ וסנת (a2d2 ומכ םהינימל םינייכבתמה ליבשב) םליבשב
טושפו (?הז תא םיבתוכ הככ)םככיחל ברע היה אל רמאמהש הדבועהמ
,םירחאמ דומלל םג ,םכתעד תא עיבהל ולכות םג ,ןוידב בלתשהל
.םירמרוממ תוחפ תצק ויהת ילואו
ןטקה ןר ל וביגה
 
 
15/9/00 12:35
ןהכ זעוב :תאמ
ןטק גיגה דועול הבוגתב
םגש ןורחאה ןמזב יתדמל ןכאו ,לודגה ןטקה ןר ,קדוצ התא בושו
םירוטיקהו .הבשחמ ררועמ ןויד ררועל םיחילצמ םיממוקמ םירמאמ
דיחיה רבדה הז םייוסמ ןבומב ,לארשי תנידמ יחרזאל קוח םחל םה
תויחטשה ,ףוריטה ,תויניצה שדוג לומ ,םימעפל ,ראשנש
ימכ רבדמ ינאו - תינרדומה תרושקתה לש תויביטלופינמהו
לע השק תרוקיב יל שי ןיידע לבא ,ער אל ירמגל הנממ סנרפתמש
םילקנה היפגאמ המכ
ןהכ זעובל וביגה
 
15/9/00 15:10
הרופיצ :תאמ
עלס הימל הבוגתב
זוזל תבייח יתיהש תורמל הרבחמ רקובב םויה רמאמה תא יתלביק
לכ תא יתאר םג וישכעו הלימ לכ יתבהאו יתארקו יתבשי הדובעל
תורבח הזכ רבד תויהל לוכיש יל הארנ אל ...... הככ זא תובגתה
םג ןבומכו ולצא זא הלצא אל םא . ינימ חתמ ילב השיאל רבג ןיב
םהמ דחא םע .רבד לכל םיטירטס םיבוט םירבח ינש יל שי.ךפהה
הזכש בלש םג ונרבע ילש בוט יכה יכה רבחה אוהש רתוי רגובמה
אל אוהש יעדי הלחתההמש תורמל הזו תורעשה הצק דע תבהואמ יתיהש
ללכב ינאש ינפל דוע הז תא עדי אוהו הרק הז לכה תורמו.ילא ךשמנ
תורבחהש דיגהל הלוכי אל ינאש תורמל רבע הזה בלשהו.(-:יתעדי
רתוי תצק םהש םיקושינו םיקוביח שי ירמגל תינוטלפא ונלש
תורבחה תא דיספהל הנכומ אל ינא לכה תורמל לבא.תודידימ
ינאו .ער היה םגש תורמל יל הרקש בוט יכה רבדה אוה ונייניב
תויזיזיה לכמ לבקמ אל אוהש המ הברה םג ינממ לבקמ אוהש תעדוי
םעפ ףאו בוט רבח םג אוה ינממ רתוי ריעצ אוהש ינשה רבחהו .ולש
שפחמ אוה המ קוידב תעדוי ינא יכ "הרטמ" לעכ וילע יתבשח אל
שיש תעדויו.םיבוט םירבח ונחנאו .ולש טרדנטסב אל ינאש תעדויו
...... תבהואמ אלו םישנאכ םהינש תא תבהוא ינא.ולצא םג ףתכ יל
לש בלשה תא רובעי הזש יל תפכא היה אל רתוי רגובמה םעש תורמל
הז לע םגו ......ונלש תורבחה תא ןכסל הנכומ אל לבא םיקושינה
אל חטב ינא תבהואמ בוש היהי ינא םע םגש רמא אוה .ונרביד רבכ
. שיש המב עוגפל אל ליבשב םולכ ול דיגי
םע הלאשה התוא ומכ ירשפא הז םאה הלאשה התוא ראשת דימת רציקה
ילא ךרע ואר........ סקיאה לש הרבח וא הרבח תויהל רשפא
ליזהל יל םורגל הלש סקיאה לש ותומ זאמ החילצמש......ליבקמ
.......התוא רקבל אב אוהש םעפ לכב העמד
הרופיצל וביגה
 
 
15/9/00 16:02
הילו'ג :תאמ
?םירבח קר היהנש רשפאל הבוגתב
.רשפא לכה ,רשפא ,רשפא
הבהא לש תורבחמ רובעל רשפאו ,ךלש סקאה לש הרבח ראשיהל רשפא
ימב תבהואמ תויהל רשפאו ,תישפנ הכימתו הכרעה לש תורבחל ןימו
וילא תכשמנ תאש םג ןיבהל הזמ האצותכו תישפנ הכימת ךל ןתנש
שיש הז לע שקעתהל noe ומכ ,םג רשפאו ,ףוריט דע ותוא תוצרלו
קודבת םא לבא) ןהילא ךשמנ אל התאשו ךלש תודידי ןהש םישנ
רמאש ומכו ,ךילא תכשמנ ןהמ תחא תוחפלש הלגת יאדווב ,בורקמ
התא םאה לע חכוותהל רשפאו (תרודשתל םוסח טושפ התא ,ו'ג
...חופת וא ינימ טקייבוא לכ םדוק איהש ללגב השא םע דדייתמ
:-)
!לכה רשפא
תינייפוא הלחתה הפי ךכ לכ ראית תיטסינגלבה לש רופיסהו
םיעדוי םתאו תווחל וחילצה ונתיאמ םיטעמ אל חטבש הלאכ םיבצמל
תודידי עיגהל הלוכי םיקמעמ הזיאל עדוי הזכ רבד הווחש ימ ?המ
דחא תוחפלש ללגב הלאה םיקמעמל עיגמ הז בורלו ,השאל רבג ןיב
,םש יאש ללגב ,םירבחה ראשל הרוגס התיהש תלד דוע חתפ םיינשהמ
תלדה תא תחתופש הכישמ תמייק ,ול עדומ אל וא עדומ אוהש םוקמב
חתמה ללגב תמלענ תודידיהשכ ףוצרפב ךל תקרטנש תלד התוא ,וזה
.הפי הלע אלש ינימה
האבה םעפבש בשח ורמגנ םירבדהש ירחאו םש היה ונתיאמ דחא לכ
ןיב וקה תא חותמל הזה ישוקהמ ענמיהלו הז תא תוהזל עדי אוה
?וחילצה ונתיאמ המכ .ןימהו תודידיה
הבהא לש תויורשפא המכ וארת לבא הקירמא תא וניליג אל ילוא זא
םיבהוא ונחנאש םישנא םע ,םוי םוי ונינפב תוחתפנ תיתימא
םיחילצמ ונחנאו ,אל וא ינימ סיסב לע ,הרזחב ונתוא םיבהואו
...ןהילאמ תונבומכ ןתוא םילבקמ וא ןהמ םלעתהל
ןמזה לכ יל הכיח הזה םיהדמה סקסהש בושחלו" ...םג םימעפלו)
תודשב ותוא יתשפיח ,תילבמט ,ינאש ןמזב ,תוחותפ תועורזב ,ןאכ
.("...םירז
הילו'גל וביגה
 
15/9/00 22:31
ילחר :תאמ
עלס הימל הבוגתב
היה ןוטלפא ,ןהינימל שפנה תויופיפייתה תא תוצמל ןמזה עיגה
ןוויכל הבג םירהל ידכ קיפסמ הז קרו בהלנ תויגרוא בבוח
קומעל ךפוה אוה םא רקיעב ,השיאל רבג ןיב שגפמ .ולש תוירואיתה
.אל וא תושמוממ ,תוינימ תויגרנא וכותב תאשל בייח ךשמתמו
רשקל ףא וא תויגוזל לאיצנטופ ,תובהאתהל רבעמ ןה הלאה תויגרנאה
לש אצוי לעופ ןה תוינימה תויגרנאה .דסוממ וא יארקא ינימ
הבשחמה ידכב אל .דחיב תוכיא ןמז םילבמה ןורטסוטסטו ןגורטסא
םאה" הניא ינשה ןימה תב/ןב תא ונתוארב ונשארב הלועה הנושארה
יארב םזינמוהה לע תקתרמ החישל לאיצנטופ ןאכ שי
."?ידדה םינג בוריעל הז םדא םיאתמ םאה" אלא "?םזילאיצנטסקאה
תא דירפהל ונדמל תינויצולובאה תוחתפתהב אוהשלכ םוקמב ,ןוכנ
אלש תולדתשמ (תוחפל) ונבורו ונלש םייסיסבה םיכרצה ראשמ ןימה
ינפל אוה ןימ תאז לכבו .ץויבה תעשב בורקה רכזה לע ץופקל
האצות הניה תינימה הכישמה םגו םדאה לש יסיסב ךרוצ ,לכה תורמלו
תועצמאב ישונאה ןימה תא םייקלו ךישמהל יתייחה טקניטסניאה לש
.הייבר
םוקמל ינימה חתמה תקיחד אוה השיאל רבג ןיב הבוט תורבחל חתפמה
המח ,תירבח תכרעמל ומוקמ הנפמו וחוכ תא דבאמ אוהש דע ילוש הכ
ונחנא .םש ןיידע אוה ותוא קיחדהל ןוכנל םתאצמ םא םג לבא .הנכו
היצנטופב םיפוסוליפ ,םימכחותמ ,םיטנגיליטניא ,םישיגר ונלוכ
.םדא ינב - תאז לכבו
ילחרל וביגה
 
 
17/9/00 0:31
ד"גמה םרבא :תאמ
?םירבח קר היהנש רשפאל הבוגתב
.יטנג בוריעל ןוצר םוש אל איה ,תמאב הנושארה הבשחמה
.אל
ץוצמת איה םאה :איה (תישילשהו הינשה םגו) הנושארה הבשחמה
?אל וא ,ברעה ףוסב ,יל
ד"גמה םרבאל וביגה
 
 
18/9/00 0:55
ילחר :תאמ
תמאב הנושארה הבשחמהל הבוגתב
שממ אל ינא םג יכ) ימצע תא ןקתא ינא ,ךכ לע שקעתמ התא םא
יל ץוצמת ,לבא .(תיחכונה הפוקתב תישעמ הייברב תניינעתמ
ינא ?בוט קיפסמ אל הז רחמ ...תמאב ,ונ !?אל וא ברעה ףוסב
.(תידדה הייהתשו) ףוג ילזונ תפלחה לע רשפתהל הנכומ
ילחרל וביגה
 
15/9/00 22:37
( םיתעל ) המיכסמו תארוק :תאמ
עלס הימל הבוגתב
...םידל
שי יל ...םימייוסמ םישנא ןיב , תינוטלפא תודידי הזכ רבד שי
.םירחא רשאמ ףסואב הלאכ רתוי
ינא ) אלפנ ןרתנספ ,ךיתח ,הפי ,םיהדמ רוחב יתשגפ םייתנש ינפל
...ינרופיצ תוצק דע יתבהאתהו ...שיגר טנגילטניא ,( תינללח
םגו....יל קשנו םק אוהו הרופ לש הנאיליתיסה תא דחי ונגינו
....אוה
...יתייעב הזש רורבו ..20 אוהו 31 יתייה ינא ....לבא
םיבוט יכה םירבחהמ אוה םויה דעו דצב לכה תא - ץמואב - ונמש זא
םנמא ,ןיידע ונחנא, תינמז גגוזמ ונתיאמ דחא לכשכ גםו - ילש
....םיליימ יאו םינופלט שי לבא - תוארתהב תוחפ
----------------------------------------
.אלפנ הזו - תינוטלפא תודידי הזכ רבד שי
( םיתעל ) המיכסמו תארוקל וביגה
 
 
16/9/00 1:24
fluto :תאמ
?םירבח קר היהנש רשפאל הבוגתב
you can play my flute any time
flutoל וביגה
 
16/9/00 1:23
R2D2 :תאמ
עלס הימל הבוגתב


,רקיה זעוב
התאש וא ,ןוגריפ-שדוח לע ךל ץילמה גולוכיספה םא עדוי אל ינא
,ירעצל .ןאכ תבתכנש הינש הלימ לכ ךירעהלו םיכסהל הטונ תמאב
רתוי הפיטל םייואר ךדצמ םיאלפומ םיחבשל םיכוזה םיטסקטהמ הברה
.(רשפאש ןידע יכה ינאש יל ןימאתו) תרוקיב
םיקיבד םירופיס ,תורתוימ תורעה אורקל השק הככ םג הז ,וליאכ
הבוגת עיפות םג תאזכ הבוגת לכ ףוסבש ךירצ אל - שורגב תוראהו
.רמאנש המ לכ תא תחבשמש ךלש
.לובג שי
R2D2ל וביגה
 
 
16/9/00 10:05
קתבמה ו'ג :תאמ
בהלתהל היטנהו ןהכ זעובל הבוגתב
עשר סננ ,ךיניעב ןח אצומ היה הז ,לטוקו טחוש היה אוה םאו
עיגמשכ ,ןוגריפב ער המ ?ךומכש שפיטו
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
16/9/00 10:16
תנע :תאמ
ךומכש עשר סננל הבוגתב
?דיגא ינא המ ,ו'ג הלאוו
.ךבש הזה םהלתמהו םילאה דצל לגרתהל יל השק שממ לבא ,שממ
???ביגמ התאש ומכ ביגמ תוליקס ימי רכוזש התא אקווד
..הפ דוע םיתיעל קדסנ ילאוטריוה ליפא סקסה וליפאש לבח
.יתימאה םלועב הלגתה תמאבש ינפל הברה ,תילאוטריוה הידמב
תנעל וביגה
 
 
16/9/00 22:45
קתבמה ו'ג :תאמ
!!!!קילאחל הבוגתב
?בוט הז המ ליבשב ?הלבהא תאצל המל זא ,שאר ךל שי ,תנע
.(לגרודכה לע הבתכה) ינממ תלביק ,ףוטיל ךל עיגהשכ
לע םילמה בוביג) הריטס דאחאוו תלביק ,הריטס ךל העיגהשכ
(םיפלקב תוחתופה


דימת לבא ,םימעפל ,ילוא ?םהלתמו םילא ינא ?המ ,וישכעו
םיקוחה לע רמוש ינא
לשכ םילמב יתשמתשה אל םלועמ .טנרטניאה לש םיבותכ אלה
,לשמל ,חחרפה
,(שארה לע ףוטחל ךל עיגהש יתמכסהש תורמל) ךיילא ותבוגתב
המ םושמ לבא
."םהלתמ"כ ספתנ ינא


ךדגנ וא ךדעב יל ןיא ,ךתוא ריכמ אל .תנע ,דימתלו תחא
,םילא אל ינא ,םולכ
הז .יטנתוא ינא .ישעמו ינורקע ןפואב תומילא דגנ ינא
אושמ אלל ביגמ ינא .ןכ
ןב בילעמ אל ינא .ישיא אל םעפ ףא - ןיינעל דימתו ,םינפ
טסקטה תא חסכמ ינא ,םדא
.לכה הז .יניעב ,תוחנ טסקטה םא
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
16/9/00 23:06
תנע :תאמ
ךמצעב תא קילאחל הבוגתב
,יבוהא
תא ספספמ התא לבא ,תוריטס לע םיפידע םיפוטילש קפס ןיא
.הדוקנה
לכה ,ךל אב קרש המכ טסקטה תא לוטקתש היעב יל ןיא
ילש וזה הבוגתהו ןונגסה םע היעב יל שי ,ייחב ,חותפ
?רכוז ,הפורשה לש הבתכב ךלש הבוגתל רישי ךשמהב האב
,ןפוד אצוי ,גירח היה הזו ה/ויבא יבאב ה/וב תסנכנ
ולאל דואמ תומוד זא שמתשהל תרחב םהבש םילימהו סיעכמ
.םויה תשמתשה ןהבש


תבהוא אל ינאש ומכ ןאכ בתכנש המ לכ בוהאל בייח אל התא
,היהת אלש וא ינינע היהתש וא לבא ,םירבד הברה ןאכ
רוחש טלחהב שי ןאכש תרמוא ,רופאב תלגודש ינא אקווד
.ןבלו


ךל באוכ ךכ לכ המל ....אוהה ץקושמה טסקטה ןיינעלו
יוטיבה שפוח תא הפ וליבגה והשיתמ ?הז לע תרבדמ ינאש
עובקל ידכ ייח חרוא תאו יתוא ריכמ התא ?יל ועידוה אלו
?םירחא התיסמ אשונה תאלעה םצעו ער יל השוע קר הזש
.םדא ןבל טידרק ןת ,קילאח
.הצומ אוהש יל הארנו רחא ןוידל ךייש הז ..בוזע לבא
תנעל וביגה
 
 
17/9/00 2:22
קתבמה ו'ג :תאמ
make love not warל הבוגתב
םתמכחש ,הזה רתאב ץירעמ ףאו ךירעמ ינאש םישנא שי
והשימשכו .ןפוד תאצוי תמאב איה םהלש יוטיבה תלוכיו
.תושעל המ .ןבצעתמ ינא ,הדורי המרב ,םהב סנכנ


ןיא םימעפל לבא ,טלחהב ,הבהא תושעלב ןימאמ ינאו
רקי והשמ וא והשימ ןעמל םחליהל םג םיחרכומו הרירב
ךל


בוט הליל
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
17/9/00 8:01
תנע :תאמ
make love AND warל הבוגתב
,(?טושיק ןוד ילוא וא) ילש דוה ןיבור בוט
!!!!!!!!!!בוט
:-))))))
תנעל וביגה
 
 
17/9/00 17:24
קתבמה ו'ג :תאמ
make love AND warל הבוגתב
המכ ךל ריבסהל ךירצ קר וישכע .תנבהש חמש ינא
סיטרכ ךל איצוהל היה ךירצ עודמו טנרטניאה יקוחמ
תישעש המ לע "תוננב"מ שדוחל הקחרהו םודא
קר - הלועמ (ו םילא) ןפואב תאז השע חחרפה ,םצעב
איה תולצנתהש וא) םנפוה רסמהש חוטב אל ינאש
(?וב הנימאמ אל תאש והשמ
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
17/9/00 20:42
תנע :תאמ
make love AND warל הבוגתב
,יבוהא ,יבוהא
ךייתורעהמ ןמזה לכ תדמולו תינהנ ינאש המכ
ינא (תוחפ םיתיעלו רתוי םיתיעל) תונונשה
יזא ,םייקתהל ךירצ אוה םא ,הזה ןוידהש תבשוח
םיכירצ אל ונחנאו ,ונניב םייקתהל ךירצ אוה
.הפ םישנאה ראש לכ לע דיבכהל


םא ,הזמ רתויו ,עומשל הצור תמאב התא םא זא
העיצמ ינא ,עימשהל המ ךל שיש בשוח ןכא התא
,דמחנ שממ היהת םאו ,לימייאב דחא לע דחא החיש
.ילש ויקיסייאה 'סמ תא ךל ןתא םג ינא
???ייק.וא
תנעל וביגה
 
 
16/9/00 13:29
תיטסינגלב :תאמ
ךומכש עשר סננל הבוגתב
תיטסינגלב , םילימה ומלענ תיטסינגלבל
איהש םילימה תא תיטסינגלבל ריזחי ו'ג ,רתוי דוע תנגלבתמ
... והשימ תשגופ איהשכ תחכוש
תנגלבתמ .ךישמהל הלוכי אלו תומדמדא בורמ הלוגס תיטסינגלב
...ריזחי ו'ג, רתוי דוע
תיטסינגלבל וביגה
 
 
16/9/00 22:03
1המינונא :תאמ
בהלתהל היטנהו ןהכ זעובל הבוגתב


לא/ביגת לא/תכרעמל ליימיא חלשת - הבתכה םע היעב ךל שי
.םירחא םירתאל שולגת/ארקת
.ליימיא ול חלשת - זעובל הרעה ךל שי


אוהש ךיא ביגמ דחא לכ .ס'יבב אל ונחנא ?'לובג שי' הז המ
.ןוכנל אצומ


ינאש יאדכ תמאב זא םיקיבד םירופיסו שורגב תוראה רבכ םאו
.רבעב ךלש תובוגתל םיקנילה תא םיביגמהמ ךוסחא


תוחפל .קינ תחת םירחא םישנא רקבל לק דאמ :הנורחא הרעהו ,הא
.יתימאה ךמש תא ףושחת
1המינונאל וביגה
 
 
16/9/00 23:37
ronit :תאמ
ןנולתהל היטנהו R2D2ל הבוגתב
And who are you to tell him how to react? YOU should
disclose your real name before you comment about his
nickname. R2D2 is right, a lot of articles here are
bad, you guys are acting like juveniles in a
kindergarten, and boaz is the GANENET. Any time then
the article is really bad, people have the audacity to
explain that "the writer was cynical". Grow up
children, using words like ZIYUN, KOOS, KAKA
,MOTZETZET, PEEPEE, NODIM, MAFLITZ are very funny if
you are in GAN YEKLADIM
ronitל וביגה
 
 
17/9/00 1:53
ןהכ זעוב :תאמ
בהלתהל היטנהו ןהכ זעובל הבוגתב
םינושיע ןיבל םור בולק הנאווה ןיב בולישה תמאב ילוא ,תישאר
.תרוקיבה שוח תא שטשטמ
תושעל המ .ינא ,בהלתמ ינא .בהלתהל הטונ תמאב ינא ,יללכב לבא
ןהכ זעובל וביגה
 
16/9/00 1:50
לפרע רפרפ :תאמ
עלס הימל הבוגתב
לבא ,ןוכנ ,רידנ . ירשפאש חטב ? ירשפא השיאל רבג ןב תודידי
ירשפא
ולש תוישיאה תויווחב ונתוא תפתשמ תדחא לכש הדבועה םצעו
.הזכ רשקל םייוכיסה תא דירומ אלו הלעמ אל
.הרק אל הז אלש לודגה בורל םיכייש טושפ ונחנא
םג איה תירשפא תינויגה תישונא תוגהנתה לכש ילש החנהה תדוקנ
לעופב תמייק
םוצע ףקיה תלעב איה תישונאה תויוגהנתהה תלקס
הלודג יכה העתפהה אל טלחהב איה השיאל רבג ןיב תינוטלפא תורבח
.םייחב הב יתלקתינש
לפרע רפרפל וביגה
 
16/9/00 1:56
לפרעה רפרפ :תאמ
עלס הימל הבוגתב
...ביתכ תואיגש תצק שי , בוט
לפרעה רפרפל וביגה
 
 
16/9/00 2:23
תיטסינגלב :תאמ
?םירבח קר היהנש רשפאל הבוגתב
?המ זא
...םייחב תואיגש םג שי
תיטסינגלבל וביגה
 
16/9/00 2:39
תאיל :תאמ
עלס הימל הבוגתב
לצאש ומכ הנתשמ לכה ילש רדארל סנכנ ןבש םעפ לכ-ימצע יבגל
.יב םג ררועתמ והשמ הככ םיינזאה תופקדזמ םיבלכ
תאילל וביגה
 
16/9/00 12:46
הנבופיליפ היסטסנ :תאמ
עלס הימל הבוגתב
עובשב םעפ -הזכ הבבס רבח לבא -םלועב בורקה רבחה אל -רבח שי יל
ןגטנרה ישוחב האר אוהש המ תא יתיאר אל הבר יכ יתומימתב .ןופלט
ינימ לאיצנטופ וניניב שיש -הנושארל ונרכהשכ רבכ ולש םיחתופמה
יתיליג תויתודידי תושיגפ המכ רובעכ .הביבסב ועיפוהש םיחבושמהמ
ינא .זבזבל רוסאשו ,+תיפמילוא המרב ילארוא רשוכ שי רוחבלש
ומכו ,ונלש תודידיל ךבדנ ףסונשו ,םירבח קר ונחנאש תבשוח ןיידע
,לושיב וא ,םינואיזומל תפתושמ האיצי תויהל היה לוכי הז ךבדנש
רבד לכה ךסב הז .תוציצמו םיקולקיל הז ונלצא ,רחא ביבחת וא
.וב םינייטצמו ,דחיב תושעל םיבהוא ונחנאש
הנבופיליפ היסטסנל וביגה
 
 
16/9/00 22:34
קתבמה ו'ג :תאמ
?םירבח קר היהנש רשפאל הבוגתב
תא ךמצעל תרחבש יתיארשכ יתכייחו .קתומ ,רקבל תאבש חמש ינא
רפסהמ םשה
יקסבייוטסוד לש ,"טוידא" ,םיבהוא ונינשש
?"תוננב"ל רשקב יתקדצש האור
?בינגמ ןוכנ


ו'ג
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
16/9/00 23:37
הנבופיליפ היסטסנ :תאמ
..ילש היסטסנ ,ייהל הבוגתב
!יוהיזה לע החס !ןלהא
?ךל יתראשהש רפיבל תבגיה אל המל זא
!?רבדנ ילוא זא ,הדובעב ינא ברעב רחמ
הנבופיליפ היסטסנל וביגה
 
 
17/9/00 1:30
קתבמה ו'ג :תאמ
!ןיקשימ ו'גל הבוגתב
,ידיגת .גונע ןומיל חירו סננא םעט .עמשמ יתרת ,הקותמ
?קרוי וינב בוש ייהת יתמ
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
17/9/00 2:15
הנבופיליפ היסטסנ :תאמ
הקותמה היסטסנל הבוגתב
?המל (קוחר) ךכ לכו ?קרוי וינ
הרע ינא ,יילא רשקתת
,הקישנו קולקיל
הנבופיליפ היסטסנ
הנבופיליפ היסטסנל וביגה
 
 
17/9/00 0:22
תיטסינגלב :תאמ
?םירבח קר היהנש רשפאל הבוגתב
קלקלי אוהשכ ( השיגרמ ילוא וא ) ישיגרתש תבשוח תא המ תונכב
? תרחא יהשימ
ינאש יתעדי יכ טושפ דידי ותוא םא הזה עטקה לע יתרבגתה ינא
אוהשו וייחב תיזכרמה השיאה
היה אל וניניב סקסהש תודוהל ךירצ , ןכו ,דואמ יתוא בהוא
בהאתה אוהשכ רמגנ רשקה} . חלצומ
) ..תומוד דואמ ונחנא , יופצ המכ, הילע וצרש םירופיסה יפל ]
ריכהל תוצרל אל הבוט הביס דוע
{ תיזכרמה השיאה תויהל יל רשפאל לכי אלו [ ( התוא


((: הנה זא , טסקט הככ בותכל יתקקותשה דימת
תיטסינגלבל וביגה
 
 
17/9/00 0:49
הילו'ג :תאמ
! הלאש , היסטסנל הבוגתב
....שארב יל הלעש המ תא קוידב תבתכ ךיא ןמואי אל טושפ
תייעב שרוש תא תולגל הלולע היסטסנ ,ןבומכ ,תקדוצ תא
תרחא יהשימ אצמי רוחבהש םויב "אל וא ןימ ללוכ תודידי"ה
הזש המכ ...יואו .תירזממהו הקמקמחה ונושל תא הב תוסשל
ןושיאב ןיע תחקופ המצע תא אוצמל הלולע איה םואתפ .באכי
ףידעמ אוהש רוזיאב השדח השיא ,הל עירפמ והשמש הניבמו הליל
היסטסנ םואתפו ,ול תלמוג איהו םיילארוא םישוגיר הל קינעהל
....החונז
.קבשלפ יל שי ,עגר
.ילצא םג ליחתה הז הככ ,תרכוז ,ןכ ,ןכ
ביבחת"ל רבעמ יל קיצמ הזש ןיבהל ,זא באכ הזש המכ ,םיהולא
.םלענש "ףתושמ
בינגהל ףוס ףוס הלוכי ינא םויה ,יירוחאמ ךכ לכ הז םויה
ינימ גנוע לש תועשב תרכזנ ינאשכ ימצע ןיבל יניב ךויח
אוהש המ לכש תעדוי ינאש ,הדבועבו וירחאש ףוחירה תשגרהבו
יתייהש ,ינממ דמל אוה הרוחבלו הרוחב םע תושעל םויה עדוי
...דומללו דמלל יתחמש דימתו ותמועל תובכע תרסח דימת
.גונעתב ךל היהיש ,היסטסנ
הילו'גל וביגה
 
 
17/9/00 1:01
הילו'ג :תאמ
...!ןמואי אל !!!!תיטסינגלבל הבוגתב
.והשמ דוע ,ןכ
תוחונב רוזחי אוהשכ ישיגרתש תבשוח תא המ ,תונכבו
קולחי םג תוחונ התואב לבא ךייכרי ןיב םיעובק םירוקיבל
תמ רבכ אוהש הדבועהו ,ולש "םיטייד"ה תויווח תא ךתיא
...("ףתושמ ביבחת"מ הרכמ קר תא ,ןבומכ ,ךתיא אל) ןתחתהל
.לולע הז לבא ךל עירפי חוטב הזש אל
....דחא הלילל םיקבשלפ ידימ רתוי
ךויחב לבא
הילו'גל וביגה
 
 
17/9/00 2:28
תיטסינגלב :תאמ
...והשמ דוע ,היסטסנו תיטסינגלבל הבוגתב
...ילא רשאב לבא ,היסטסנל רשאב תעדוי אל


סובוטואב ותוא יתרכה . זיזי , םעפ הזכ והשמ יל היה
היה הזו 45 ןב קור , רז אטבמ םע , ןאכמ אל ןקתפרה,
תא יתבהא , יתיא ליחתה. הכורא תורזנתה תפוקת ירחא
םג יתיאר , עגנ טישפה ףטיל , יקומח לע ענש ולש טבמה
תורוחבב םג ךרד התואב קוידב עגונו טטושמ וטבמ תא
ינאשו , הנותח הזמ אצת אלש יתעדי .סובוטואב תורחא
יל השעי אוהש יתעדי יכ הז לע יתכלה .עגפהל הלולע
...בוט
אלפנ היה הז , קנע היה הז, ונבכשו םיימעפו םעפ ונאצי
םעפ. תבהואמ תאז לכב ילוא , בוט...תבהואמכ יתייה ינאו
רמא , ארונ יתסעכ ינאו העשב ונלש תושיגפה תחאל רחיא
ךירצ אוהש עדוי אוהו םישנ יתש דוע םע אצוי אוהש
תחא לע טילחהל ךירצ אוה וישכעש וב יתחטה . טילחהל
. םיינש ךותמ
ילש םילודגה תולעתהה יאישמ דחא היה ...ימצע תא יתבהא
ןויז ןמ הזכ יתדספהש הסעב הזיאו , תיתמרד המכו ,
. חבושמ
יתדרי...חמש אוהו ןופלט וילא יתמרה םישדוח השולש ץקמ
, ימצע תא יתלשה אל לבא . . . ותיא יתבכשו םעה לא
אלו השיא ינא . הבהא לש רופיס םוש ימצעל יתרכמ אלו
םיישדוחב םעפ ךרעב וילא תצפוק יתייה . 12 תב הדלי
ןכו םישדוח העבראב םעפ , םישדוח השולשב םעפ כ"חאו
...האלה
. והנשימל דבוכמ ןמור ןיב ותיא יתבכש
חוטשל ןוכנל אצמ אוה ונרכהש זאמש רמאל תבייח ינא
יתעמש הלחתהב , ולש תינימה הירוטסיהה לכ תא יינפב
םינופמט םש יתיארש ירחא , ףוסבלו תונרקסב כ"חאו האנקב
הריאשה יהשימש
לכש ידכ , םעש חול הלתיש תוצילעב יתעצה , ישנ םשובו
. רסח המ םושרל לכות ונתיאמ תחא
ילוא זא תורחא םג חטבו , םינופמטב תשמתשמ אל ינא לשמל
הנע אל אוה ...תוחל םרק תונקל יתעצה , תופתושב הנקנש
...( יתקרפ רוחב אל ), יל
סקא לע ול יתרפיס , וילא העיגמ יתייהש ךרעב הנש ירחא
וזיא וניניב התיהשו , והשמ יל השעו תצק רזחש , ילש
ןיגפה אוה ..יתוא קילדהש והשימ לע םג ןכו , תוקפרתה
ליחתה םג אוה ןכ , יתוא ההימתה ייד הזו , תוחונ יא
...םעפ ףא יתוא אוצמל אלו רשקתהל
םדא כ"הסב אוה , םיבוט םירבח תויהל ונלוכי ילוא , לבח
יתיליבש תאז , איהה העשהש אוה ןיינעה . ןיינעמו םכח
הכפה םש יתזבזבש הקד לכ . תוקצומ הלביק , היפיצב
המתחש תלדל וכפהו ורבטצהו וכלה הלא , הדלפ ליטמל
. יתמשנלו יבילל ול היהש חתפה תא תיטמרה
תיטסינגלבל וביגה
 
 
17/9/00 3:51
הילו'ג :תאמ
הילו'גל הבוגתב
האניק תוניצס המכ םג רופיסה לכ ךותב םג תרכוז ,ןכ
.רוחבל ויהש ןתקזוחב תוהומת
.ףלח ...רבע ...רבע ...רבע לכה
הנשב קרו רבעב יתרכיהש והשימ ,50 ןב שיא שי וישכע
ינאו ,ילש ףוגלו ילש םייחל סנכיהל ול יתתנ הנורחאה
(םיהדמ שיאו אילפהל םכח אוהש תורמל) ולש הדידי אל
הקיסעמ ינא הז ליבשב) םישק םיעגרב וילע תקפרתמ אלו
הכירצ ינאש המ לכש תעדוי ינא יכ ,(ילש םירבחה תא
וליגב םדא לש עדיה תאו ולש עגמה תא הז ונממ הצורו
...םש שי עדי הזיאו ...ףוגה יכבנב
.ףיכ הזיאו ,תכלוה ינא יל אבשכו ,האב ינא יל אבשכו
.תויועטמ תודמול ונחנאש לזמ הזיאו
....םעשה חול .קנע תבתוכ תא ,קוחצמ יתוא תגרה לבא
הילו'גל וביגה
 
 
17/9/00 4:32
תיטסינגלב :תאמ
הפולא תאל הבוגתב
...ונלוכל עיגמ ,ילו'ג ךל היהיש בוט קר
(: הדותו
תיטסינגלבל וביגה
 
 
17/9/00 17:14
קתבמה ו'ג :תאמ
הפולא תאל הבוגתב
יתבזע-ךתוא יתבהא ,ךתוא יתבזע-יתוא תבהא ירופיס
תונייכבתהה ירופיסמ הפי רתוי הברה םיעמשנ ךתוא
,תוינברוקה ירופיס ,יתוא תבזע-יתוא תבהא : תישנה
.םעפ ,רתאב ןאכ םיצופנ ךכ לכ ויהש
לש םירופיסה םיעמשנ שגר יאלמו םיפי םיטושפ המכ
ןיאש המ לכ ללגב אקווד - תיטסינגלב לשו הילו'ג
.םהב
תינעבות השירד םהב ןיא .תשפוטמ תומימת םהב ןיא
.םידליל .ןתחל .הבותכל .םיסקטל .תובייוחמל
.הקעומ םהב ןיא
.תונרמש םהב ןיא
.תומודק תועד םהב ןיא
םע-םיזר-םיריעצ-םיקלח םירבג קר םהב ןיא
.םישידא-ךא-םיחושק-תירולב
,סולפ םיעברא ינב וליפא ,םישנא םהש םירבג םהב שי
.בוהאל םיעדויש םישנא לבא
.תעגל םיעדויש
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
17/9/00 21:39
תיטסינגלב :תאמ
...המכו ,עמשנ הז הפי המכל הבוגתב
םודאה עבצהש המ תא ראתמ התא ובש םוקמל ךומס
...?תיאר , ןיקשימל תוסחייתה שי , ...ךל השוע
תיטסינגלבל וביגה
 
 
18/9/00 0:05
הילו'ג :תאמ
תומימת בגאל הבוגתב
.אלפנ הליל ךל היהישו תוקישנו ש"ד ,תיטסינגלב
הליבשב בוט המ תעדויש יהשימ ומכ תעמשנ תא
ינא קוידב םישנא הלאכו ,הז תא קר תחקולו
!תבהוא


היל'וג -
הילו'גל וביגה
 
 
18/9/00 0:23
תיטסינגלב :תאמ
רדהנ רבד הז ןאגלבל הבוגתב
בגא ???םייחה לכל תורבח ךל עיצהל רשפא
! העתפה...הטמל ו'גל יתבתכש המ יארקת
תיטסינגלבל וביגה
 
 
18/9/00 1:17
הילו'ג :תאמ
רדהנ רבד הז ןאגלבל הבוגתב
?"רשפא" תרמוא תאז המ
!!! ך י ר צ
ףילחהלמ םירופס םירטמילימ לש קחרמב ונחנא
תורמל ,ןהינימל הטימ יגוניעל םיפיט ונניב
המל רבעמ הברה רבכ וניתשש השגרה יל שיש
...דומלל שיש
...ו'ג ןיינעבו
הפוצ תדמעב ןיידע ינאו תבתכש המ תא יתארק
.התע תעל תיביספ .דצהמ
ןיתמהל ףידעש ךשמהב תויוחתפתה ויהי ילוא
.הלאכ םיכרובמ םינגלב ,תעדוי תא ?ןהל
לכ ירוחאמ ןכא אוה םא םג ,הרקמ לכב
,םינוש םישנא ןאכ ול וסחייש םיסופיטה
.יתעדל ,ךתוא םג ,קתרמ אוה ןיידע
םינגלבה תא תבהוא ינא .הקותמ ,רשקב ייהת
.....ןאכ ךלש
הילו'גל וביגה
 
 
19/9/00 9:17
תיטסינגלב :תאמ
רדהנ רבד הז ןאגלבל הבוגתב
שדח בתכמ שדחהמ ךיילא יתחלש , ליימ יתפלחה
.(רפסמב ישילשה)
תיטסינגלבל וביגה
 
 
17/9/00 1:44
תינרקס :תאמ
! הלאש , היסטסנל הבוגתב
...ןיבא ינאש קר ?ךלש יפמילואה ףולאה ,תמאב קתבמה ו'ג הז
תינרקסל וביגה
 
16/9/00 21:53
הטילול.צ :תאמ
עלס הימל הבוגתב
לקמ לש תווצק ינשב הקיזחמו תטבלתמ ינא ,םימעפ הברה ומכ
בורק-בורק שפנ רבח ,דחא דצמ .םישנ/םירבג תינוטלפאה תודידיה
השולש לש לויטל ונינש ונעסנו רחא רבח לצא ל"וחב ונשגפנש אבצהמ
תפתושמה הטימב ןושארה הלילבו ,ירציווש דלוקוש יפונב םימי
תאו הצור תאש ימ אל ינא" :רמאו ילע לכתסה תיטנמור גג תיילעב
שי דימתש הרבסה תא קזחמ "ןושיל ךלנ זא ,הצור ינאש ימ אל
תשמוממ איה דימת אל קר ,עקרב תינימ תוסחייתה
,רתוי םייק אלש ט'צב הדלונש תורכיהמ דואמ בורק רבח ,ינשה דצבו
תומיגדל רבעמ ,ןכמ רחאלו חבושמ סקסב המייסתה הנושארה השיגפהש
הקומע שפנ תורבח לש ,ירמגל רחא לולסמ לע םיסחיה ולע םשו הפ
לבא עקרב הוולמ אוה סקסהשכ ,"הבוט יכה הרבח"ה םע ומכ הברקו
..רשקה בל אל טלחהבו דקפנ-חכונ ,םיפוקש םימ יעבצב רויצ ומכ
.התוא םילעתמ ןאל הטלחה וזו עקרב תמייק דימת הארנכ הכישמה
הטילול.צל וביגה
 
16/9/00 22:18
יתא :תאמ
עלס הימל הבוגתב
.יתארקו יתרזח ,רתאב יתייה אלש תובר םינש ירחא !םלוכל םולש
ןפוד אצויה אקווד אוה ךלש הרקמה לבא .הימ תמאב ,הלחא היהו
תא שגפ יראהשכ"ב ןימאהל יתלוכיש יאוולה .ללכה לע דיעמ וניאש
הלחתהה לע םא -רוחבש רבכ יל וריבסה םינב-םידידי לבא ,"ילאס
קחרתהל היטנ יל שי ,ינאו .הצרי אל רבכ אוה זא ,הצור אל אוה
םא תוארל םינש המכ הכחמ אל ינא זא .וגא לש ןינע .הצור אלש יממ
.םירבדמ םה המ לע םיעדוי םהש החינמ ינא .ועט וא וקדדצ םה
הברה ןיאו םירצק םייחה ,םכל תרמוא ינא - םייחב יתיארש הממו
ינימ לכלו תורבחל ,הטאידל ,יבוריאל,םיוליבל הדובע ןיב ןמז
תינוטלפא תודידי וזיא לע ןמזה תא זבזבל המל זא .םירחא םירבד
אוושל תועקשההו תווקתה ןינע תא ונרבע אל ?רבח הצור ינאשכ
שיו תינוציק וא ידימ תצרחנ ינא םא תרעטצמ ינא ?25 ליגב (מ"עב)
!םירבח ול שי לבא ,אל אוה ילוא ,ארונ אל :ודיגיש תורבח יל
.טקשב יתוא ובזיע
.ענכתשי ינשהש טקשב הכחמ אוה זא ןינועמ דחא דצשכ כ"דב ,ןויסנמ
המל םירזוח אל םלועל םיסחיה ,תילילש הבושת לבקמו הסנמ אוה םאו
ויתושגר תא שבוכ ןינועמש דצהו ונמדקתה אלש דיגנ וישכע .ויהש
שי ימל יכ ,דיתע ןיא תכרעמל זא םג .ררועתיש ינשה דצהש הכחמו
לע לבח אל .ץעיילו יל רמא אוההו ול הרמא איהה המ עומשל תונלבס
הזו וילע התמ ללכב תא םא דחוימב) .?הפקה לע וא הנומ תומיעפה
הבוט הדידי תויהל תבייח תא לבא ,םיניכס ףלא ומכ בלב ךתוא ערוק
.(...ותוא הצור אלש איהה תא קוידב הצורש הרצב רבחל רוזעלו
ומכ ,ןמזה יכ) הרבח םהל שיש עגרב םהל םיפנפנתמ וליפא ןירדהמהו
םהש וא השטנ הרבחה רשאכ הרעסה ךוש םע םירזוחו (רצק ,יתרמאש
תוארלו ץיצהל םיאב םה ,ול םיקוקז םהש דודיע דבלמו התוא ושטנ
יכ תונלבוס ןיגפהל תבייח תא זא םגו .תוקוורה ייחב הנתשה המ
תודידימ קלחש דיגהלו תינונטק תויהל אלו ...םידידי שי הז ליבשב
.רירגס םויב ךל םיצעיימה תא רוכזל הז
.ימצעב האג ארונ יתייהו םידידיב יתפקוה ייח לכ .הככ זא .בוט
רשע .תמא ידידיל םתוא יתכפה ינאו ןורקעב יב םינינועמ ויה םלוכ
םהמ %90 -ש דיגהל תעתפומ אל ינא ,תיארקא בצמ תריקסב ירחא םינש
ינאש םיבשוחו יתוא םיאנוש םירחא .םירהצומ םיאומוהכ ולגתה
,רוציקב .יתעד תא הנשא ינאש ובשח םה םצעב יכ תיקיינאמ הז-המ
,םישולש ליגב ,םצעבו .השאל רבג ןיב תודידימ תאצל לוכי אל בוט
ךירצ והשימ םאו ?םידבוע ונחנא ימ לע ?תודידי ,ונל אבש המ הז
ול ורפסתו הדובעב והשימ וספתת .הז ליבשב ה/דידי ךירצ אל הצע
ךכ לכ אל םג םה םידידי ירהש ותעד המ דיגי רבכ אוהו
.םיביטקיבוא
:יתימאה רבדל יתרבעו םינב םידידיה םע יתקספה ךרעב 25 ליגמ לחה
תוחפל לבא םישק םיעטק ןיאש אלו בוט רתוי הזש אל .תונב תורבח
.רופיש הז םגו ינימה חתמה תא ןיא
יתאל וביגה
 
 
17/9/00 2:14
יאקורמה :תאמ
?םירבח קר היהנש רשפאל הבוגתב
ןכש יתבשח ?יתא ,םידידי אל ונחנא
יאקורמהל וביגה
 
17/9/00 1:42
לודגה קירא :תאמ
עלס הימל הבוגתב
אל לבא ,לכהמ אל) הנהנ דואמ ,רתאב תועש המכ רבכ הפ בבותסמ ינא
סקוסמה ו'ג .בטיה ריכמ ינא תורענה בכוכ תאש יל המדנו ,(הנשמ
היה ...םילשוריב לטבתמ םויהו קרוי וינ תא הסינו ןודנולב דמלש
לוכי ....לעונה ו'ג ול ונארק ,אבצב ברועב יתיא בוט רבח דחא יל
.קוידב ךומכ רבדמ היה אוהה יכ ?יחא ,התא הזש תויהל
םיכירדמה לש רדחהמ יקסיוו בונגל דחיב ונכלה ונחנא ,התא הז םא
םייאש ןומר הפצמב בכרה למסל ונצברהו ,םיניצק סרוק ינפל עובשב
.תולגל
תפסונ הנוכנ אל הבוהאש ירחא םינש שולש ינפל ךלצא יתייהש זאמ
?קומש אי ,התא הז ...ךתוא יתיאר אל ,בלב רוח יל התשע
לודגה קיראל וביגה
 
 
17/9/00 2:06
קתבמה ו'ג :תאמ
?היבחרמ ו'ג ?ו'גל הבוגתב
יכ ,השקבב ,ךיתובוגתב ןותמ היהתו .ינא הז .ןכ !???ק-י-ר-א
הנורחאה םעפב ??ךמולש המ .הפ תכרובמ תוימינונא לע רמוש ינא
EVE -ב רווקס לסארב באפב תרבודמ תיטוקסב ונרש ךתוא יתיארש
NEW YEARS
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
17/9/00 2:22
הצירעמ טעמכ :תאמ
???קיראל הבוגתב
Who ever you'll be ,קירא
אוהו ,ונלוכ תא ידמ רתוי לבלב אוה .ו'ג לע דוע ונל רפס
...ידמ תוחפ ונל ןתונ דימת


עדימ...
הצירעמ טעמכל וביגה
 
17/9/00 2:30
חחרפ :תאמ
עלס הימל הבוגתב
,הרקי הימ


."עלס" ןומהבו ןחב ,הבר תושיגרב בותכ .טסקט לש יפוי ,תישאר


הפ עיפוה הזה טסקטהש בשוח םיבתוכהמ ימ יא המל ןיבמ אל ינא
אשונה .וישכע עיפוהש בוטו .אל אוה יכ ,רבעב הסרג איהש וזיאב
.וב םיחישמ לכהו ותוא םיריכמ לכה ,לכל טעמכ עגונ אשונה ,יניצר
.בושח ןיינעב קסועש טסקט םצעב אוהש ןאכמ


:ןיינעה םצעל
וא תיעדמ ניחבמ ,ןוכנ תויהל רומא וניא ,ךשמהב בותכא ינאש המ
,בשוח ישיא ןפואב ינאש המ תא ףקשל קר רומא אוה ,תיטסיטטס
םירבדה תרהבהב יל ועייס תונושו תונייוצמ תובוגתש ןייצל בושחו
ךא ,הרזומ ..תובושתו תולאש לש הרזומ ךרדב אקווד יתרחב .ימצעל
:יל המדנ ,הליעי


?השא לכל ךשמנ ינא םאה
.אל
שי .הכישמ לש יהשלכ הדימב ,ןהילא ךשמנ ינאש םישנ שי ,רמולכ
די תרבח תא ףידעא םלועל ,רמולכ .ללכב יתוא תוכשומ ןניאש םישנ
.םלועל .ןהינפ לע ילש ןימי
לע ,הפ וישכע" :ןיב הענ ןהילא ילש הכישמה תדימש תורחא שי
"...לע בושחל ןתינ תיטנמור היצאוטיסב" ןיבל "...ןחלושה
.אל שיו שי רמולכ


?םירבגה לכ לצא ךכ הז םאה
.עדוי אל
ולשמ הלקס ןיעמ שי רבג לכלש יל המדנ
לבא ןהילא ךשמנ אל ינאש םישנ שי םינושה םירבגה לש תולקסה ןיב
.ןהילא םיכשמנ םה
ויאו - ףוריטב תוכשומ ןתוא אצומ ינאש םישנ שי ,תאז תמועל
...יבנזב שכשכמ ינא המ לע וניבי אל םירבג םתוא
אלו םישנהמ קלחל קר םיכשמנ םירבגה תיברמש יל המדנ ,ללככ לבא
.השא איה רשאב השא לכל
.אל שיו שי םירחא םירבג לצא םג :רמולכ


?השא האור ינאשכ שארב יל רבוע המ
...עדוי ינא ,דאמ ער עמשנ הז
עבצהו הלש הרוצה תא האור ינא ןושארה רבדה ,השא האור ינאשכ
הבשחמה זאו (...לוחכ ,בכרומ ,עובר ,רודכ..םימצע םע הרוקש ומכ)
ןפואב טוטיצ וא דודיחכ ילואו .תינימ הבשחמ איה יב החילבמש
אל וא ,ןויז הווש וא איה :זעוב לש תנייוצמה ותרדגה לש הנוש
.ןויז הווש
.הככו הככ תינימ איה .תכשומ אל וא תכשומ וא איה
הבשחמ איה .חותינל תמדוקש הבשחמ איה .תינושאר איה וזה הבשחמה
.רחא רבד לכלו טופישל תמדוקש הבשחמ איה .םיכרעל תמדוקש
וא תיטטסא איה םאה הניא הלאשה .אל וא הפי איה םאה הניא הלאשה
ןייזמ יתייה םאה" :תחאו תירזכא ,הדח איה תימינפה הלאשה .אל
"?התוא
אל הז ,היזיולטב הז םא הנשמ אל הז ,ילע המש איה םא הנשמ אל הז
יתצצהש רעשב ץירח ךרד הז םא הנשמ אל הז ,לנרו'זב הז םא הנשמ
?....הווש איה םאה .וכרד


?ךכ רחא הרוק המו
..םיסחיה םיליחתמ
.תוינימ תובשחמל םוקמ ןיא ןאכ - תדבוע דיבעמ לש םיסחי שי זא
םיינימ םיסחי ןיא .דימ ןתוא םידימשמ תולוע ןהו תכשומ איה םא
.תודבועל להנמ ןיב המריפה ךותב
,םוקמב ןתוא םיצצופמ - ילש רבח לש הרבח/השא לש םיסחי שי
ההובג תיסיסבה הכישמה תדימש לככ תוימיטניא תויצאוטיסמ םיענמנ
.רתוי
.ולש תא השוע ובאטה ,ונ - החפשמ תברק לש םיסחי שי
דעו םיבורקה םיתורישהמ חותפ לכה - באפב יהשימ לש םיסחי שי
תדימ יפ לע לכה .המוניהב ףוטע רמגהל לוכיו רכה לע השארל
ינימה חתמהש רחאל הלגתמש תבבלנה תוישיאהו תידדהה הכישמה
.גגופתה
םע םיכלוה זא ?חוכב ,תושעל המ ,ונ - ילע אב אל הלש םיסחי שי
.םיילגרה ןיב בנז
.םיסחי לש םינוש םיגוס ןומה שי .........םיסחי שי


!?השאל רבג ןיב תינימ-א תורבח םייקתהל הלוכי םאה
.ןכ
,ןכ םג התוא ךשומ אל ינאו ללכ יתוא תכשומ אלש השא שי םא ,לשמל
אלש ךכל ידוסיה יאנתה לבא .וניניב תיתימא תורבח םייקתהל הלוכי
תכשומ הניא איה םא ,זאו .היפלכ ידיצמ תוחפל תינימ הכישמ הייהת
םאש ירה ,ינימ ץחל יפלכ תרדשמ אל הדיצמ איה םאו ,ללכב יתוא
םג לכונ ...הרבח רקיעב לבא ,הבישקמו המכחו הקיחצמ איה לשמל
.תוינימ תובשחמ לוטנ קומע רשק םייקל לכונ


?הזכ רשק ןכתי הכישמ רדעיהב קר םאה
.הכישמ שישכ םג ןכתי הז יתייעב ןפואבו םימייוסמ םיאנתב .אל
םא לשמל - ינימ רשק תורשפאמ אל תוביסנה לבא ,הילא ךשמנ ינא םא
ילא התורבח םא ,ילא תכשמנ הניא איה םא ,החפשמ תבורק איה
רשואב האושנ איה םא ,ינימ רשק רדעיהב ןפוא אוהש הזיאב תינתומ
...לכמ רקיה ירבחל
יתוא תכשומש ימ ןיב ןימ יסחי אלל רשק םייקל ןתינש תורמל ,לבא
רשק אל הז .תונערופ לש םיערז וכותב אשונש רשק הז .יניבל
.הנוש הז .ןימ יסחי לוטנ רשק אלא ,ינימ-א
.התוא ןייזל הצור (ינא תוחפל) השאל ךשמנש רבג ,םלועל יכ
ילש ןוצרה םלועל לבא ,הז תא ריתסהל רשפא ,הז תא אכדל רשפא
תוחנאו הוואת תולימ ללש םע דחי יערז תא ץיפהלו הילא עיגהל
דחא עגר קיפסמו .םייקתי הזה ןוצרה םלועל ,תונסורמ יתלב גנוע
האלפומ תורבחש ידכ ..יפוי םע דחא עגר קיפסמ ,תוריהז רסוח לש
!!!רחא והשמל ךופהת איה .רחא והשמל ךופהת
.ךכמ עורגל ףא ילואו ,תורבחה ףוס -םיסחיה ףוסל ךופהת איה דחאל
ןיינעה יפ לע חותפ לכה - חצנל הגוז ןבכ ומצע תא אצמי רחאה
.הרקמהו


ללכב םה םאה ,השאל רבג ןיב (ןימ אלל) םידחוימ םיסחי שי המל
?םידחוימ
ןה .םנימ תונב םע םג םיינימ םניאש םיימיטניא םירשק שי םישנל
תחאה תורמוא ןה ..תורפסמ ןהו תופטלתצ ןה ,תוקבחתמ ןה ,תוקחוצ
ישגר רשק תומייקמ ןהו ,ךיילא יתעגעגתה ,ךתוא תבהוא ינא :הינשל
.ויפואב ימיטניאו
(?תוער) תוצימא תויורבח שי .םירבג םע הלאכ םירשק ןיא םירבגל
לבא ...לוחכימ לש תובחר תועונת םילודג םישעמ עצבל תנוכנ שי
.םירבג ןיב תימיטניא תורבח ןיא
הלאה םיסנכמה ,םויה קותמ התא המכ ,יוא ורבחל רמאי אל רבג
םה םאו ..ךתוא בהוא ךכ לכ ינא ..תחתה תא יפוי ךל םיטילבמ
...ןיינעה תרהבהל החפא'צב הוולי הז ,ינשה תא דחאה םיקבחמ
םירבג לש הפשה וז יכ טושפ הז ,היבופומוה אקווד ואל הז


לוכי אוה .השא םע וזכ תוימיטניאו וזכ תורבח חתפל לוכי רבג לבא
אוה הלחצהב .הנממ הז תא לבקל לוכיו הביח ןהב שיש םילמ הל רמול
ןייפה תא השעי אוה לבא ,העונת דבכ תצקו ינולמג היה ילוא
תושעל ןכומ היהי אוה ,ולש שפנה תרבח איהש השאל ןכל ...גנינויט
שפנ תורבח לש רשקל סנכשנש רבגו .הצור אל איהש םירבד םג .ןומה
םיגייס אלל םייקתהל לוכיש רשקל סנכנ .השא םע תוימיטניא הב שיש
ןכוסמ הז רחא ןמז לכב .תינימ הילא ךשמנ וניא אוה םא קר
.הלללאל
תרחא הכלמ שובכל ,רציה תא שובכל ,ריתסהל ,קפאתהל לוכי אוה
התיא אצמהל אל רהזיש לבא ..םישגפנש ינפל גדיב םימעפ עבש תושעל
טעמ ,הקשמ טעמ ..הדיצמ הרורב אל העונת יכ ,תיטנמור היצאוטיסב
ול דמוע םינש יצחו 13 רבכש הלגת םא אלפתת אל איהשו רחא והשמ
אלו רצק יוטיבה ..הברה תושגרתההמו יוטיב ידיל אב הז וישכעו
..ןיינעל


?ןימ יסחי םויק רחאל שפנ תורבח ןכתית םאה
.ןכ
םיסחי דצל ובש - תוביגמה תחא הראיתש יפכ - אלפומ רשק ןכתי
אלל ידדה קוניפ לש ינימ טקפסא םג שי םירחא םירושימב םירדהנ
לש רדהנ גוס הז ,ירשפא הז ,ןכתי הז .יגוז רשק לש םיטנמלא
םיינשה לש םירחאה םיסחיב ויפואב הנתומ הזכ רשקש ,אלא ..תורבח
.הנוש לבא ירשפא הז זא .ללכ תינתומ הניא ןימ אל תורבחש דועב


םהש המו םייטנמור םירבח םעפ ויהש ימ לש אלפומ רשק םג ןכתי
אל עגר ,תכשומ איה ...ןאכ םג לבא .שפנה תורבח תא הז ורמש
הילא אובי אוה ..בוחרה לא ןולחל ץוחמ וא רכה לע הינפו ..ריהז
םגו וישכע ,ןאכ .הפידעמהו הפדעהה יפ לע לכה רוחאמ םגו המידקמ
...ךכ רחא


:רוציקב
,הכישמ םע ,הכישמ אלל קר ןכתית השאל רבג ןיב תינימ-א תורבח
!!!דימת ,המילב לע איה
ךותב תורבחמ הבוטל הנוש םלועל הז יכ ...םלועבש תורבח הלחא וזו
.רדנ'גה


.אלפנ רמאמ לע הדות ,הימ בושו
חחרפל וביגה
 
 
17/9/00 4:00
הילו'ג :תאמ
?םירבח קר היהנש רשפאל הבוגתב
.קנע .קנע .קנע
.ךלש טסקטל תקתורמ יתייה הנשי יצח רקובב עבראב םג
הילו'גל וביגה
 
 
17/9/00 10:06
סונופורבנ :תאמ
?םירבח קר היהנש רשפאל הבוגתב
,ליעל םירחא תוברו םיבר לשו חחרפ לש הלימ לכ םע םיכסמ ינא
.תפסות יל שי יכ םא
רבד ןיא הרואכלש וליפאו םג ןיממ תוענמה לש תורשפאה םג תמייק
םיאנתבו ,ימוטא ינימ חתמ לש בצמב אצמהל לשמל .הזמ יעבט רתוי
הרקש הרקמ ומכ .שומימל םייוואמה תאבה תולוכי לש םיילאידיא
עסמל ילא ףרטצהל הטילחהש ילש רבח לש ותשא לש הרבח םע יל
אלש (יושנ אל ינאו) ינממ דאמ הריעצ הקוור איה ,ל"וחב הדובע
(?םיפתושמה םירבחה ?ליג רעפ ?תומימת) ינימ םויא יב התאר
הנל איה .ילע הכמס ידמ רתוי יתוא הריכה אלש תורמל ןכלו
תבכ יתיא התליבו תובוט תוחוראב הדעס ,ןולמב הבחרה יתטימב
הליל/םוי לש ופוסב לבא םיפוצר םימי הרשע ךשמב רבד לכל גוז
.םינשיו בוט הליל םירמוא (דוחל) םיחלקתמ ונייה
תוקפאתה לש טקא ןאכ היה ,ירובע וז התיה ידימ השק הניש אל
ודיקפהו ןומא יב ונתנש םירבחה תא בזכאל אל ידכ הריחב ךותמ
ירכז לכ ודיעיו אילפהל הבוטח איהו) הרענה תא ידיב
אל םייתפש תקישנ התיה הצרא ונתרזחב הקישנה .(הקנאלבאזק
:הירבד ויה הזה עסמהמ תחקל יתלוכיש לודג יכה ףיכה .תוקשופמ
."רבגמ תופצל ןתינ המ יתוא תדמיל"
תוצרחנ תונקסמל םעיגהב םלוכ םיאטוח ןאכו - לילכהל רוסא לבא
איה חתפמה תלימ .םהלש ישיאו יטרפ ןויסנ ךותמ םגה
רבד ותוא יל הרוק היה תרחא הרוחב םעש רמא ימ - תויביטקייבוס
?יתוואת תא הילע תופכל התפתמ יתייה הזכ הרקמב ילואו
.ןאכ רצוע ינא ,טאוו הגמ 100 ילצא הארמ ינימה חתמה דמ
סונופורבנל וביגה
 
 
17/9/00 14:25
קתבמה ו'ג :תאמ
?םירבח קר היהנש רשפאל הבוגתב
.דובכה לכ .ךירצי תא בטיה תשבכ .לודג רוביג התא
.יותיפב דמוע יתייה אל ינאש ששוח ינא
.תונכב תאז רמוא ינא
אלש ידכ ,היטבמאב תוחפל וא ,וטואב ןושיל ףידעמ יתייה
השקה ןויסנב ימצע תא דימעהל
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
17/9/00 19:21
תיטסינגלב :תאמ
?םירבח קר היהנש רשפאל הבוגתב
...אוהה שיאה ומכ םישנא דוע םנשי הפיא
!תויניצב אלו
תיטסינגלבל וביגה
 
 
18/9/00 9:46
סונופורבנ :תאמ
?םירבח קר היהנש רשפאל הבוגתב
-"אוהה שיאה ומכ םישנא דוע םנשי הפיא" :תיטסנגלבה תלאשל
םיל רבעמו םשו ןאכ םה
ךופהל םיכירצ אל "תימצעה הברקהה" ,ןיממ תוענמיהה לבא
.לאידיאל ,הרטמל
דובכו תורבח לש םיכרע ועגפיש רוסא ,ךל הרוק הז רשאכ
ןובשח לע ידדה
.רתוי וא לגשמ דוע תגשה
איה זא וא - ןמזה לע הל לבח תונוכנ תנמסמ התיה איה םא
הווח םג התיה
.יתדביכ התואו הלש הכרדב הרחב .תובוט תומזגרוא המכ
סונופורבנל וביגה
 
 
17/9/00 10:09
ןירג ילוי :תאמ
?םירבח קר היהנש רשפאל הבוגתב
היה לבא ,ףוא !!??ךל תוכחל ךירצ המכ ??חחרפ ,םיאב וישכע
םירוצי ינימ לכ וילע ולפנתי ףכיתש ,ןייוצמ ךכ לכ תבתכ .הווש
תא ילע וכפשיו ,הפ
םלוכל-האימחמו-תקקלתמ-תא-המל-ןגרפל-ךל-רמא-גולוכיספה


...ינא ,יל תפכ' המ
שארה תא יל תרדיס .חחרפ ,הדות
ןירג ילויל וביגה
 
17/9/00 13:47
המינונא :תאמ
עלס הימל הבוגתב
?השוע ינאש המ תמאב הז ?םייחה לכ תוקחדה לע היח ינא ?המ זא
האנה ,רבג םע םיענ לויט ,םייניע תריאמ החיש יל התיהש םעפ לכב
,תאזכ םעפ לכב ,לשבמ ותוא תוארל וא ,ןגנמ רבג עומשל הפורצ
תא ללכושמ רוסרפמוקב יתקחד קר ,הטימל ותוא סינכהל יתבשח אלשכ
םניא ייח םהידעלבש ,ילש שפנה ידידי לכו ?הרכהה ילוטנ ירצי
,ינאשכ תושופת םיציבב תעה לכ םיבבותסמ םתא םנמואה ,םייח
תינימ תושגרתה התואב םדה יל ץרש םעפ לכבו ?הניבמ אל ,הלבהה
אל ינא קר ןמזה לכ יל הרוק הז יכ ,דחוימ אל םצעב הז ,תדחוימ
םתאש המ תא רמא אל ללכבש ןוטלפאל םתלפטנ המלו ?הז תא תעדוי
.(םייניבה ימימ ,ולש תרחואמ תונשרפ ירה לכה הז) ?םיבשוח
,ילנויצר ,ינרסומ התא המכ יל תפכא אל .חונל הדות ןומה תבייח
תרזוח תינבצע האירק ירחא - ךתוכזב קר שממ - ךתוכזב קר .ינשבוי
הנומא טעמ יל הראשנ - ךכ לכ םמצעל םיעדומה םיבותכב תינשנו
אל תודידי שי .טלחומ רקשב היח אל ינא ,לכה תורמל ,תאז לכבש
.תינימ
ידכ םירקשמש תאזכ אל ,התוא רומשל ליבשב םיקיחדמש תאזכ אל
ומכ .םינומרוהה בצמ תא הנשמ אלש הטושפ תודידי םתס .םייקתתש
.םיליכא אל תוריפ שיש
המינונאל וביגה
 
 
17/9/00 17:45
תנע :תאמ
?םירבח קר היהנש רשפאל הבוגתב
...הפהמ םילימה תא יל תאצוה ךיא יוא יוא ..הרקי המינונא יוא
תובוגתה בור רואל ימצע ןיבו יניב יתיהת ,ךומכ קוידב ,ינא םג
אל ינא םא ,והשמ תספספמ ינא םא ,רדסב אל ילצא והשמ םא ןאכ
...לואשל תמאב םא יתטבלתה ,ייתושגרלו ייתושוחתל תרבוחמ תמאב
רדסל ידידי תא ארקא ,תצק דוע בושחא ..הכחא ינא עגר ..יתרמא
יתנכה רבכ ,אל םאו יילא םיכשמנ םה ןכא םא תושק םתוא רקחתאו
...תא תאב זא לבא ,טושה תא
ילב ידידי םע יל בוטש הזש ...רדסב םצעב ינאש תעדל יפוי הזיא
...ןכתייו ןוכנ ,ירשפא הז סקס ברעל
.תאבש בוט המכ ,הלוגנ ןבא ..ףוא
תנעל וביגה
 
17/9/00 17:05
הנירתק :תאמ
עלס הימל הבוגתב
.הפ יל שי תשפוטמ טעמ הלאש
דע ,םיענ דואמ הארינ אוה לבא ,םכרתא תא הריכמ ינניא ,תישאר
לבא ,(?) לגרודכ...ו םיסחי ,םיסחי לע אוה שגדהש הניבמ ינא .הכ
הילאוטקא םג תוסנל רשפא ,חלקו ןיינעמ ךכ לכ ןוידה ,תמאב
שי הפ בורלש הארינ לבא ,לגרתהל השק ילוא היהי הלחתהב ,הרוהט
.םיאשונ לש בחר ןווגמ לע רמאל המ
רשא תרגוב השיא אל ינא .הלותב ינא ,ןכבוו..תשפוטמה יתלאשלו
דוע ,יליג תאפמו ,הריעצ ינא לבא .ןיממ רזנתהלו תויחל הל הרחב
.רבג םע בכשל יל אצי אל
,השיאל רבג ןיב ןימה יסחי םיבשחנ ,םצעב עודמ..איה יתלאש
המישרהו..תומלשומל ,הבהאו תורבחב רוהטה יפויל ,אישל ,הגספ-ל
הז המ ומכ םנמוא תיסיסב הניה האלשה ??...הכורא דוע
שממ אלו ,תוחוקפ םייניעב יתדמעש ןויכמ לבא ,םכקלחל...עבצ
אלל,אוה ןימהש המויסקאה לע םישקעתמ ןאכ תחאו דחא לכ המל יתנבה
לבקל הבוחש תבשוח ינא ,םה רשאב םיסחיה לכ לש אישה ,תורשפ לכ
ןוחטב שיש הארמ הז"מ רתוי בוט והשמ שקבא ,בגא...הז לע הבושת
םכתבושתל הכחמ ."המודכו הלחא הז ילארואו המזגרוא ,ידדה
.תודמולמה
הנירתקל וביגה
 
 
17/9/00 21:13
הנבופיליפ היסטסנ :תאמ
?םירבח קר היהנש רשפאל הבוגתב
,הדומח הנירתק
יניבת ילדגתשכ
הנבופיליפ היסטסנל וביגה
 
 
17/9/00 22:08
:תאמ
?םירבח קר היהנש רשפאל הבוגתב
.ו'ג
םאה תוכלמ ראש לכו ךלש קיראה םע ,ךמצע םע קחשמ התאשכ
םוי רגבתת ,בוט .ךלש קיקה הז .ארונ אל הז .םרבא ד"גמהו
.דחא


.קפאתה .םדא ןב תצק הייהת .תשרל הלוע הדלישכ לבא


המל ןיבת לופיטל ךלתשכ ,התא הז ,ןיבתו לדגתש איה אל הז
התא המל ,הכרעהה תא ךירצ תא המל ,הבהאה תא ךירצ התא
!?לפטנ


.תנעל - ךלש ךרעה תוושל לפטה .יד
וז הבוגתל וביגה
 
 
17/9/00 22:12
סומינונא בוקינלוקסר :תאמ
?םירבח קר היהנש רשפאל הבוגתב
םגו םרבא םג הזו היסטסנ הז ו'ג ...םדוק ןבוה אל הז םא
....דועו םרבא לע קעוצש ימ


לפטית לא ,ךלש תויוטשה םע קסעתהל ךישמת ,קליחד ,ו'ג
!!קאבאר הדלי לכה ךסב איה !!תודליל
סומינונא בוקינלוקסרל וביגה
 
 
18/9/00 0:19
תיטסינגלב :תאמ
?םירבח קר היהנש רשפאל הבוגתב
, התוא יתפעה לבא , שארב תאזה הבשחמה הרבע יל םג
השיגר הדוקנב עגנ אוה ןכ ...ו , הרוכיש יתייהש הארנכ
...


םע תרדתסמ אל היסטסנ לש לוכיבכ לש הנורחאה הבוגתה
תומדוקה תובוגתהמ הלועש סופיטה
, התוא איצמהש רבגה תא תגציימ איה , תאז תמועל . הלש
סופיט לע בשוח אוהש המ תא
.. הומכ סופיט לע םיבשוחש בשוח אוהש המ תא וא , הומכש
. רבג אוה רצויש רורב לבא


" . ו'ג לש םיטסקט לש חותיפ םה , םרבא לש םיטסקטה
לש םתפשב תוביגמ " םהילע תוביגמה
ו'ג לש המודה ןונגיסה תא תושטשטמ לוכיבכו , ו'גו םרבא
. םרבא לשו
דואמ תויפיטואירטס תויומד ןה ו'גו םרבא תויומדה ינש
..דשח ררועמ ... תומוד


בושו םיטרפ " ו'ג " לע ונל הלגמ( ??? ןורש ) " קירא"
ירוחאמ דמועש םדאה השעמל . לוכיבכ
וליאכ ,"ו'ג" לש ותומד תא תונבל ךישממ וללה תויומדה
"ו'ג"ש רחא עיפומ אוה . ןווכתמב אל
.תקדסינ ותומדו השלוח הלגמ


" םרבא "ל תוביגמה
ןה םא , הברה תורמוא אל , םרבאו ו'ג לש םתפשב תוביגמ
הברה תורמוא ויה
. דיימ תפשחנ התייה ןהלש תויביטקיפה


לכ ירוחאמ ...םכחותמ דואמ הז , דוע ךישמהל יתלוכי
ןיבמש יניצ םדא אצמנ וללה תויומדה
זכרמב םישל אל ידכ םכח קיפסמ , ישנה ןימה תודוא והשמ
לחתשהל חילצה ךכ ... תישנ תומד
. . . תיתימא םישנ תחישל


הלעה אוה םימייוסמ תומוקמב , רעצה הברמלו , דרוסבאהו
.ףרה תא
תיטסינגלבל וביגה
 
 
18/9/00 0:55
amit :תאמ
!קדוצל הבוגתב
joe is a pathetic character, i think he has 5 or 6
names here, talking to himself, giving himself
complements, finding old "friends" here, he even
has his made-up groupies. joe, you must be lonely,
i hope you get help soon. joe hamevatek? lol
amitל וביגה
 
 
18/9/00 2:18
קתבמה ו'ג :תאמ
!קדוצל הבוגתב
.םניחל היגרנא םיזבזבמ םתא :תאז קר רמוא ,תיטסינגלב
הילו'ג םגו תיטסינגלב םג תויהל לוכי ינא ,תינורקע
?הנשמ הז םאה ?בושח הז םאה .חחרפ םגו


...םדא ותוא םה ד"גמה םרבאו ינאש טילחהל לבא


תמאב ,ונ
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
18/9/00 8:10
תיטסינגלב :תאמ
ייריקי ,היגרנא םיזבזבמ םתאל הבוגתב
(: ... הביתכ ןורשכ ול שיו , ןונשו קיחצמ אוה
תיטסינגלבל וביגה
 
 
18/9/00 16:53
הימ :תאמ
!קדוצל הבוגתב
הארי רתאהש ידכ ,ילריש לש המיזמ לכה הז יתעד יפל
תא איצמהל החילצה איהש ןואג תאזכ איה .חילצמו ליעפ
שממ הז) חנ תאו ןהכ זעוב תאו חחרפ תאו ו'ג תאו ימענ
הל החנ איה וישכעו ,ראשה לכ תאו יתסאו (לע תונואג
((((-: .הנפד ירז לע
הימל וביגה
 
 
19/9/00 6:52
תיטסינגלב :תאמ
? ימ אוה ימ תפכיא ימלל הבוגתב
...היצריפסנוק תאז יתעדל
תיטסינגלבל וביגה
 
 
19/9/00 13:53
תינופצ :תאמ
? ימ אוה ימ תפכיא ימלל הבוגתב
םא יל תפכיא דואמ ,קתבמה ו'גב ישפנ הקשחש ןוויכמ
תא לידגהל תכרעמה לש המיזמ תאזש וא ,שיא הזכ שי
רבכ יל רמא והשימ - תמאה ."תוננב" לש גניטיירה
ירוחאמ תדמועש םירטייריפוק לש תכרעמ שי חטבש
יביטקיפ לכהש ,םיטירסתו תויומד האיצממש ,"תוננב"
-ב ותוא ורכמי ,לודג תמאב טיהלל ךופהי רתאהשכו -
"ינסיד" תרבחל רלוד ןוילימ 190
תינופצל וביגה
 
 
19/9/00 16:19
הימ :תאמ
!תפכיא יל .ילל הבוגתב
.ןוצר יהי ןכ ,ןמא .יאוולה
יכה חיוורמ ו'ג .ילריש לש םיריכש ונלוכ ונחנא
.גניטיירה ללגב ,הברה
ופוצרפ .תולד תורוכשמ םע רוחאמ םיכרתשמ ונלוכו
ירחא דימ .דואמ בורקב חוריא תינכות וזיאב ףשחיי
תא ילאשית .ק'צה לע םותחי ינסיד רמש ןבומכ
(((((-: .יזוק'גהמ אצת איהשכ ,ילריש
הימל וביגה
 
 
20/9/00 9:51
היגלש :תאמ
? ימ אוה ימ תפכיא ימלל הבוגתב
לוכי היה אל דחא ףאו טעובו םייק ,יח ןהכ זעוב
(-: (-: (-: בוט רתוי ותוא "איצמהל"
היגלשל וביגה
 
 
20/9/00 23:39
ןירג ילוי :תאמ
? ימ אוה ימ תפכיא ימלל הבוגתב
תנווכתמ תא המל רתוי תצק יטרפת .יריבסת
ןירג ילויל וביגה
 
 
21/9/00 21:27
היגלש :תאמ
רבסה שרוד רבכ הזל הבוגתב
המ הז םא ,תוטיעבה תמצוע תא יתקדב אל ,רמולכ
(-: ...עמתשהש


ונתיאמ קלח לא דוגינבו ,םייק שיאה ,טושפ
ירוחאמ הפ םירתתסמש (המשאב הדומ ימצעב)
בותכל םיציב ול שי ,םינושמו םינוש םייוניכ
(-: הארנכ ,ךל םגו .יתימאה ומשב
.לכה הז
היגלשל וביגה
 
 
20/9/00 9:52
היגלש :תאמ
? ימ אוה ימ תפכיא ימלל הבוגתב
לוכי היה אל דחא ףאו טעובו םייק ,יח ןהכ זעוב
(-: (-: (-: בוט רתוי ותוא "איצמהל"
היגלשל וביגה
 
 
21/9/00 1:47
ילריש :תאמ
? ימ אוה ימ תפכיא ימלל הבוגתב
רורב ירה .ילש םימינודבספל תומשה יל ורמגנ ,ןכא
תרפוסה רמאמכ וא ,ילש קר ןה הפ תובוגתה לכש
.'הירואת תכיתח'
ילרישל וביגה
 
 
17/9/00 22:48
תנע :תאמ
?םירבח קר היהנש רשפאל הבוגתב
????ןיינעב דצ יתייהנ ינא קוידב יתממ


:הרהבהה םשל קרו
????ער וא בוט הז ,ו'גל ךרע תווש תויהל
תנעל וביגה
 
 
24/9/00 3:32
קתבמה ו'ג :תאמ
?החילסל הבוגתב
זא - הטמל רתוי תצק ביגהש - לפרעה רפרפ יפל טופשל םא
.קתבמה ו'גל ךתוא םיוושמ םא דואמ ער .ער הז


אישב ,ותעד תא דואמ דבכמ ינאו - לפרעה רפרפ לש ותעדל
תוממדמ תושפנ ריאשמו ילולימ םילא ינא - !תוניצרה
תשרה יבחרמב


שממו תויוטש הלאכ םירבדמש ,הלאכ םימעפל שיש תושעל המו
שממש , תוינמרח םישנ וא (תילאוטריו הריטס) םישרוד
,הלאל קפסל שיו (השקו לודגו רוקז .יתימא) ןיז תושרוד
?םשקובמ תא ,ולאל םגו
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
26/9/00 7:42
תנע :תאמ
קתבמה ו'גמ תנעלל הבוגתב
,יריקי
אוה ילוא) תסרסמ ינאש קיקזל קיקרב זמר רפרפ ותוא
לע עשעשמ רופיס יל רוכז אקווד יכ ישיא ןויסינמ רבדמ
רתיבא לש רישה תולימ תא תא ומאת ויעוציבש דחא
הז ילוא םילאה ו'גל ךרע תווש תויהל םאש הככ ,(יאנב
?יילא ךרע הוושכ ךילע רבדל לבא ,לבסנו רדסב
.סרוסמ אלו סרסמ אל התאש רורב ירה
תנעל וביגה
 
 
27/9/00 17:15
תנע :תאמ
תנעמ ו'גלל הבוגתב
,תועט וזיא ,יוא יוא יוא
תוכיא לע הזימרה לע תרעטצמ ךכ לכ ינא ,לפרע רפרפ
.ךייעוציב ביטו
בל יתמש ,"קיקזל קיקר"ב תובוגתב ףסונ ףודפד ירחא
.תרמא אלש רבד ךל יתסחייש
.ילש תועט ,החילס ,תרעטצמ
תנעל וביגה
 
 
18/9/00 2:10
קתבמה ו'ג :תאמ
?םירבח קר היהנש רשפאל הבוגתב
ינאש בשוח התא םא ,שפיט ךכ לכ התא ,רקי אל סומינונא
.ךל תונעל םעט ןיא ילואש ,תויומד איצממו ימצע םע קחשמ
ןוויכמ ,םיטסקט תאירקב גשומ ךל ןיאש איה הרצה .תאז לכבו
תיירואתל סנכא אל ינאו) םילדבה ןחבאל תולקב רשפאש
(ךל ןיאש ,םייוסמ ויק ייאו הלכשה ילעבל הז יכ ,וילביב
.םיבתוכ ןיב


לכ יבגל .אבצהמ רבח אוה קירא .הבוט הדידי איה היסטסנ
ןיבמ תצק תייה םאו .אל ךל םגו ,םה ימ גשומ יל ןיא ,ראשה
םע םלועל קסעתמ אל ינאש ןמזמ עדוי תייה ,ארוק התאש המ
.תוחפל 25 הל ואלמ אלש ימ
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
18/9/00 2:28
הילו'ג :תאמ
ןדשחו שפיט ךכ לכ התאל הבוגתב
.םיבתוכה ןיב תונונגסב םישגרומ םילדבה שי ,תמא
.חגנלב קוסע רתויו אורקלב קוסע תוחפ הארנכ סומינונא
!!! ם מ ע ש מ
הילו'גל וביגה
 
 
18/9/00 3:31
קתבמה ו'ג :תאמ
ןדשחו שפיט ךכ לכ התאל הבוגתב
ךתוא בהוא ינא ,הילו'ג
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
18/9/00 3:44
הילו'ג :תאמ
ךתוא בהוא ינאל הבוגתב
.תעבשנ .ךללגב הלילה לכ ךייחא
הילו'גל וביגה
 
 
18/9/00 9:48
קתבמה ו'ג :תאמ
....ינאל הבוגתב
יכייחת זאו ,יתימאה םלועב ,שגפינ םעפ ילוא
םילמה תוכזב אקווד ואלו ,הברה תוליל
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
19/9/00 10:13
תינופצ :תאמ
ו'גמ הילו'גלל הבוגתב
?הילו'ג אקווד המל ???הילו'ג המל
תינופצל וביגה
 
 
8/9/02 5:58
הירד :תאמ
ןדשחו שפיט ךכ לכ התאל הבוגתב
טיש ?25 תוחפל
הירדל וביגה
 
 
18/9/00 0:09
הילו'ג :תאמ
?םירבח קר היהנש רשפאל הבוגתב
םיברה םיסונמהו םימכחה םישנאהמ רתויש המכ גופסל יסנתו
.ןוכנה םוקמל תעגה ,רתאב ןאכ םיבבותסמש
הילו'גל וביגה
 
 
18/9/00 0:35
תיטסינגלב :תאמ
ךמצעב יארתו יסנל הבוגתב
:)))))))))))))))))))))
תיטסינגלבל וביגה
 
 
18/9/00 1:21
הילו'ג :תאמ
!ילו'גל הבוגתב
.......תרבדמ איה המ לע תעדויש ימ לש ךויח
(((((((((((((((:
הילו'גל וביגה
 
 
19/9/00 0:02
תדמולמ אל :תאמ
?םירבח קר היהנש רשפאל הבוגתב
םיעגרה תא קר ראתתו ונלש וזה םישוחה תרעסמ ררועתת אל םעפה "
התאו דחי ונחנאשכש ינפמ .םעפה השעת אל הז תא ,אל .םיכחוגמה
םד ומכ חרמנ ,ילש םייתפשה תינבת תא שטשטמ ןותפשה תא ןחוב
טטרושמ הפה היה וליאכ ,קחמנ אוהו יפ תא תקשינ) חותינ ירחא
אלפה תא תספות ינא הז תא השוע התאשכ ;(ופטשנ םהו םימ יעבצב
ינאו ,(ךייתחתמ תבכוש ינאשכ ,הזה אלפה) וניניב ללוחתמש
,ותוא חק .ךפוג ביבס ותוא תמשונ ינא ,ךיילא אלפה תא האיבמ
ךכ לכ תושגר ,יתוא בהוא התאשכ יתושגרב תינרזפ השח ינא
םיעגרל ןוימדה ךותב תודבוא אל ,ירנה,םישדח ךכ לכ ,םיפירח
רבג לכ לש אל ,ונינש לש ,ילש ,ךלשו ילש ,ונלש ךכ לכ .םירחא
.םירחא השיא וא
רכה ,לזרבה תטימ .ךלש רדחה רשאמ ולש תותימאב שגרמ רתוי המ
העבראב םיקוקיזה ומכ ץצונתמ לוכהו .הדיחיה סוכה ,השקה
התאש ילש םחרה לש האלמהו הכרה החמשה ,ילש החמשה ללגב ,ילויב
"יכותל תכפשש רהוזב אלמ רדחה ,תבהלש

ןינ סיאנא
תדמולמ אלל וביגה
 
 
19/9/00 10:09
קתבמה ו'ג :תאמ
בוט יכה תועדוי תויתפרצהל הבוגתב
רחא ,הידש תא ףטלמ היה דחא .תובר תועש התוא םיפטלמ ויה םה
.תופרפרמו תולק תוקישנב הראווצ תא הסכמ היה
וצבר הביבס םירכה לע .הפצרה לע המוריע תבכוש התיה הדליתמ
הכ גונעתב םירבגה תא הפטיל הדליתמ .םירבג העברא וא השולש
ורביא תא איצוה ,ויסנכמ ירותפכ תא תוריהמב םרפ ודבלד .בר
:בוחר-תנוזל רוסרס לש המינב הילע הוויצו רוקזה
."יערכ"


ןינ סיאנא תאמ ,הדליתמ
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
22/9/00 20:13
בניע :תאמ
?םירבח קר היהנש רשפאל הבוגתב


יפכ ,ןוויכמ ךל ונתניש תודמולמ תובושתל רשקב תיטפקס יד ינא
,היסטסנ לש והשמ תינצקועה התבושת ידי לע תוארל ןתינ רבכש
תוילינס ופקתנ (דבלב יגולונורכ ןיינע) הפש םירגובה םישנאהש
ךיפלכ תונפהל וטילחהו םתוא םג ןייפיא םעפש םילותבה בצמ יבגל
םירחא לע תדרל היצפוא םמצעב םיחוטב אל םישנאל םינתונשכ .סרע
רשפיא ןכא ךלש יודיוהו ,התוא ולצני םה םמצע תא םיצעהל ךכבו
תפלחומ תונכה וב םלוע ,םירגובמה םלועל אבה ךורב זא .תאז םהל
"הלותב" איה תמאב הסגה הלימהו תויניצב
בניעל וביגה
 
17/9/00 22:17
תיטסינגלב :תאמ
עלס הימל הבוגתב
.1 הינפה תיאר אלש הרקימב:2 הינפה
ךל יתראשה , ךלש המודאה הואתה לע וב בתוכ התאש םוקמל ךומס
העדוה
?תיארה
תיטסינגלבל וביגה
 
 
18/9/00 3:12
קתבמה ו'ג :תאמ
ו'ג ייהל הבוגתב
עשעשמ ,רקיעב ,ינא .ירזכא אל םג ינא .דיחפמ אל ינא
םיבוטה יירבחמ השולש-םיינשו ימצע תא תוחפל
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
18/9/00 7:36
תיטסינגלב :תאמ
ןבומכ .יתיארל הבוגתב
םלוכב ...ךתוא תודקופש תוזופרומטמה לכ לע ךתוא תבהוא ינא
...ו םכח קיחצמ ןונש התא
דלוטרב לצא רקשהו תמאה תודוא זעובל יתבושת בגא ) !!!יתימא
((((((((((: טכרב
תויוקדה ! השיא הילו'ג ... םעפ דועו השיא השיא איה הילו'ג
ותואב יב ועגנ ...רבח ותוא תודוא הלש רופיסבש תויושיגרהו
הזו ..שיגרהל אל םעפ ףא לבא , ןיבהל לכוי שיגר רבגש םוקמ
ףאש םושמ
לכש , םיקרפל ףייעמהו יוזהה ףרוטמה עסמה תא הווח אל רבג
תינקדצ העובצ הרבח יכבנב תרחא וא תאז הרוצב הווח השיא
!!!הלש הייח תא תויחל ידכ , תלבלובמ
ומכ , תיביטקיפ תומד אל איה היסטסנ םא : ו'ג והשמ דועו
!...ךיא דועו ירזכא התא זא , ןעוט התאש
:))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))...!
תיטסינגלבל וביגה
 
 
18/9/00 7:40
תיטסינגלב :תאמ
..ילש סוידיבוא, ו'גל הבוגתב
לודג קוחצ אציש יתיצר םיירגוסה םע והשמ יל ששקפתה
, קוחצל רבעמש תוירזכאה טנמלא תשגדהל האירק ןמיס ופוסבש
!...דרוסבא ארקנש המ
תיטסינגלבל וביגה
 
 
18/9/00 9:39
הילו'ג :תאמ
..ילש סוידיבוא, ו'גל הבוגתב
! ......םלועה תפולא תיטסינגלב
.הדות בושו ,הדות ,הדות
...הלאה תואמחמה לכ יל תועיגמש יתישע המ תעדוי אל ינא
(...וליפא ,הקימסמ)
בוט שיגרהל ךל םרגש והשמ יתישע םא לבא
.הז תא הווש היה הז זא
יתרבע םתיאש םירבגה רחבמ לע םירבד הברה רמול רשפא
הדבועה תא םהמ תחקל רשפא יא לבא ,תורחאו הלא תואלת
הזש תגאוד ינא ךיאו תבהואו הצור ינא המ יתדמל םללגבש
.םייקתי
ומכ קוידב הלש םייחה תא היחש השא רותב - רבד דועו
הצור איהש
,אל המו לבוקמ המ דחא ףא תלאוש אלו
וזה םלועה תפקשה לע ןלוכל םוחב ץילמהל אלא יל רתונ אל
.היפ-לע םייחהו
תויהל יתייה הרומא ינאש המ הזו ,רשואמ םדא ןב ינא יכ
.םלועל יתאציש עגרהמ
ןיאו ,יבבלכ השיא תא .ךתוא תבהוא ינא ,תיטסינגלבו
.הלאכ הברה
הילו'גל וביגה
 
 
18/9/00 21:22
תיטסינגלב :תאמ
....השיא איה הילו'גל הבוגתב
... ילש ליימ יאה ןאכ ףרוצמ
תיטסינגלבל וביגה
 
 
19/9/00 9:47
קתבמה ו'ג :תאמ
הילו'גל הבוגתב
ינאו - "האלפנ תודידי לש התליחת" ומכ הארנ הז
םוקמ שי םאה ההות
תונמאו תויתפרצו תיתפרצ ופורפא ,האורט-הא-'זאנמל
סוידיבואו הבהאה
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
19/9/00 10:59
תיטסינגלב :תאמ
הילו'גל הבוגתב
ילו'ג בושו
שדח ליימ יל שי, בל תמש אלש הרקמל
...רבע אוהש הוקתב ישילש בתכמ ךל יתחלש
תיטסינגלבל וביגה
 
 
18/9/00 18:47
קתבמה ו'ג :תאמ
..ילש סוידיבוא, ו'גל הבוגתב
ארוק קוידב ינא .סוידיבוא תא תרכזהש ןיינעמ הז
,רמילאג לש הקיתע הרודהמ ,ולש "םיבהבהא" תא (תיתפרצב)
.םירגמ ארונ םירויצ םע
םייתפשל ןהידש תוליפשמ ,םיבוטח םינווי לא תונכור תונב
תוקקוש
איה הקזח שפנה
שלח רשבה ךא
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
18/9/00 23:15
תיטסינגלב :תאמ
סוידיבוא ,ופורפאל הבוגתב
סוידיבוא תא ארוק אל ...ו'ג ךממ תבזכואמ
????...תיניטלב
תיטסינגלבל וביגה
 
 
19/9/00 7:37
קתבמה ו'ג :תאמ
סוידיבוא ,ופורפאל הבוגתב
הפשל הלודגה יתביח תורמל ,עדוי אל ינא תיניטל
םיקוספ ,תיניטלב תלמלממ הפי הריזנ עומשל .הקיתעה
הז ,הפוג לע תונדקשב דבוע ו'גש העשב ,שדוקה יבתכמ
תרחא הרוצב תיניטל ךירעהל ךל םרוג טלחהב
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
19/9/00 9:53
קתבמה ו'ג :תאמ
..ילש סוידיבוא, ו'גל הבוגתב
לש םיגשומב ימצע לע יתבשח אל םעפ ףא .ןיינעמ הז
.תוירזכא
.ןכ תושיחנ
.טלחהב - השוביכו הרטמה לש קייודמ ןומיס
.ןכ .ןכ ,וה - תוירכזו תוירבג
.בשוח אל ...ממממה ?תוירזכא לבא
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
21/9/00 2:11
לפרעה רפרפ :תאמ
ירזכאה קתבמה ו'גל הבוגתב
ו"ג ןמזה עיגה ילוא זא
תילולימ תומילא לבא אל ילוא תוירזכא
םייח ךרד טעמכ הז ךלצא
? גהנתהל ךיא ךל דיגיש ינא ימ ינש דצמ


הפי הזו ןושל תופירחו הביתכ ןורשכ ךל שי
.הרוגחל תחתמ טועבל היצמיטיגל ךל ןתונ אל הז לבא


לודג יתד ינאש אל
םיברב םדא ינפ ןיבלהלש בותכ וניתורוקמב לבא
.חצרל תוחפל לוקש הז


וישכע
ךלש בלה חתפמל עיגהל ךרד יל ןיאש עדוי ינא
תיריבאה ךתריהד בגאש עדתש יתיצר טושפ
םיעוצפ ריאשמ התא ילאוטריוה בחרמב
? המוד ןורכז ךל שי ? ךל םיענ הז


םייחב "קחשמ" התא דיקפת הזיא הנשמ אל יכ
רתיב דהוא וא לרנג ,יאקטילופ ,רפוס
םדא ןב אל התא םאו .התא ימ בושח
תצבורש תיתרבחה תומהלתהל םרות התא םג זא
? דיגי ינא המ .הללק ומכ ונילע
לבח טושפ
לפרעה רפרפל וביגה
 
 
24/9/00 16:22
קתבמה ו'ג :תאמ
ירזכאה קתבמה ו'גל הבוגתב
,תואמגוד לבקל רשפא ילוא ?קוידב ימלו ,יתרזכאתה יתמ
וי ,םירופיכה םוי טעמ דוע) אטח לע תוכהל לכואש ידכ
יתיעט םא ,יתיעט הפיא ןיבהלו (ואונ
לפרע רפרפ ,הבושתל הכחמ
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
25/9/00 3:55
לפרעה רפרפ :תאמ
?תואמגוד לבקל רשפאל הבוגתב
תילולימ תומילא אלא תורזכאתה יתבתכ אל תישאר


"שפיט" םירואיתב ינויצלפניא שומישל ןווכתמ ינא
ינבו
שומיש לע רבדמ ינא .תונושה םהיתויטנ לע ותחפשמ
לוטיבב הלכו "המדיק" "תורואנ" ומכ םילימב םזגומ
טלחומ
.ןיידתמ התא ותיא םדאה לש
וישכע
תוסג םילימל תדחוימ תויגרלא יל שייש דושחת לא
.רבודמ הזב אל תובילעמ וא
ןוידה תא םוסחל םימעפל היטנ ךל שיש הזב רבודמ
? "םוסחל" בתוכ ינא המל .תושק םילימ תזתה י"ע
ךפהי תיטמוטוא ךלש תובוגתה קלח ארקיש ימ יכ
ןברוקל
שארב שאר חגנתהל וליחתת יביטקא סופיט אוה םא
.תשרהמ דייאתה אוה יביסאפ סופיט אוה םא
.ולש ךרעה לכ תא דביא ןוידה עגר ותואמש חוטבש המ

הנתומ סקלפיר היהת (תאזכ היהת םא )ולש הבוגתה
תרסחו
םה םיטפושה ןקחש קר ןוידב התאו .ןוידל יתימא ךרע
.רתיה לכ
קוחר חווטל יביטקפא רתוי םג ךא השק רתוי הברה
רתוי הרוצב ךלש ןורשכב שמתשהלו חור חרוא תולגל
לש הבתכב לשמל תישע אלש ומכ ,תינוריאו תמכחותמ
.תנע
ךלש םיביריה תא הכת לבא ךלש המחלמת םחלית
םוכחיתב
אל תוכרב םתוא גורהת זא -רבכ םא ,רמולכ
.תוילטורבב
לש ודיצל תדמוע אל תמאה יכ תצק ףותחת םג ילוא זא
דחא ףא
תא םגו ךלש המכוחהמ תצק דוע םג חיוורנ ונחנא לבא
ראשיש ןוידה
תצק םה ךממ תויפיצה זא תנבה אל םאו .ההובג המרב
רשאמ רתוי
.תעצוממה המרה -דחא ףאב עוגפל ילב-
םינעוטש תורמל - יל םג הנתינ אל תמאה ףוסבלו
דמעמב ונייה ונלוכש
- ... יניס רה
ינא הרקמ לכב תצק יתמזגה ילואש הדומ ינא ןכלו
בוקעל ךישמי
.ךיתובוגת ירחא הבר האנהב


... הבוט המיתח רמג
לפרעה רפרפל וביגה
 
 
25/9/00 11:09
קתבמה ו'ג :תאמ
?תואמגוד לבקל רשפאל הבוגתב
םישנא לש יוטיבה תא םוסחל יחוכב ןיא ,דמחנ רפרפ
ןיינועמ אל םג ינא .תמאב .יתנוטק .םירחאו הלא
ריכמ אל ינאש ינפמ אקוודו דחא ףאל תויפ םותסל
לש אמא-מאב סנכיהל לוכי ינא ,םייוסמ והשימ
.הז תא שרוד ולש טסקטה םא - ולש טסקטה
(התוא תרכזה רבכ םא) ןורמ תנעל דוגינב ,ינא
וזו .אל איה .האלה ךישמהלו ,"יתיעט" רמול לגוסמ
ןוצרהו תיעטש ךכב הרכהה אלא - תועטה אל ,היעבה
.רפכלו רפתשהל
,בלה לכמ ,תמאב ,חמש גחו האלפנ הנש ךל היהתש
הנכה הבוגתה לע הדותו ,דמחנ רפרפ
קתבמה ו'ג
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
26/9/00 8:23
תנע :תאמ
רקיה לפרעה רפרפלל הבוגתב
,הפי ,המיסקמ הרוצב רמא לפרע רפרפ ,ו'ג
ריבעהל יתיסינש המ תא תמהלתמ אלו הנכ ,תיתימא
.םעפ ךל
.םירמוא ךיא איה הלאשה ,לכה דיגהל רשפא
רשאמ הכרה הדוקנב סנכהלו ףיקתהל לקש הדות
םע ,םוכחתב ךיתונווכ תא ריבעתש ךרדה תא אוצמל
.טסקטבאס


ינא ,החילס" דיגהל תעדוי ינא ,ךתלאשלו
ינא ,הלאוו" ,"יתיעט ,ת/קדוצ" ,"תרעטצמ
ולאה םיטפשמב תשמתשמ אל ינא לבא "תרעטצמ
דצ תא תוצרל ידכ קר ,הככ תבשוח תמאב אל ינאשכ
.רחא וא הז


יל תפכא אלש תמאב ,הנורחאהו הינשה םעפבו
המ תא יתרמא המלו המ לע ישיא ןפואב ךל ריבסהל
לוכי חטב התא ,םכח רוחב התא לבא ,יתרמאש
םייקל לכונ הב ,תוחפל תחא ךרד דוע לע בושחל
רורגל תוסנל אל החיטבמ ינאו ,הזה ןוידה תא
.חבטמב שישל ךתוא
תנעל וביגה
 
 
27/9/00 15:09
קתבמה ו'ג :תאמ
...עגר ברעתהל רשפא םאל הבוגתב
אלש םישנא םע רשקתל תלוכי יל ןיא ,תנע
יל ןיאו תלוכי יל ןיא .םהיתויועטב םיריכמ
קשח
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
27/9/00 15:59
תנע :תאמ
דואמ השק היעב .היעבל הבוגתב
שיש ןוחטיבה ףדוע איה דואמ השק היעב ןכא
?ךתיא רשקתל שפיח ללכב ימ ,ךל
ריאשא ינא םירושקתהו תורישקה ,םירשקה תא
ינא ,תוצירעמה ראשלו תיטסינגלב ,הילו'גל
התא ןכ ,ךל ריבסהל תורשפאה תא יתיצר קר
.יתדמע תא ,שקעתמש
אל שממ זא ,הצור אלו הככ ףידעמ התא לבא
.ךירצ
תא ךל ויהי אלשכ ,האבה םעפב ,תחא השקב קר
רהמת לא הנומת תא םימילשמה לזאפה יקלח לכ
?רדסב ,תולרוג ץורחל


םג) תילאוטריוה וניתודידי הרמגנ הזב םא
רצ זא (ףתושמ םרוג איה דחא רבד לע המכסה
תורמל רבגתנ ונינשש החוטב ינא לבא יל
.םיישקה


ינא ,השדחה הנשה חורב ,ןיינעה םויסל שממו
הנש םלוכלו ךל לחאאו ךיילוחיאל ףרטצא
.האלפומו הבוט
תנעל וביגה
 
 
28/9/00 0:15
קתבמה ו'ג :תאמ
דואמ השק היעב .היעבל הבוגתב
ריכהל ידמלתש הווקתב ,תנעל הבוט הנש
המכ יניבתש הווקתב ,ןהב תודוהלו תויועטב
לש םלועה תסיפת לע שקעתהל ער
יניבתש הווקתב ."אל-םתא-תקדוצ-ינא"
- ךתוא לידגמ קר לצנתהלו אטח לע תוכהלש
,לזאפל רשק םוש ילב .ךתוא ןיטקמ אלו
.םלשלו םיקלחל


עדוי ימ אל .וה ,וה ?ילש ימצעה ןוחטבהו
אקווד ילואו ,ךל הארנש ומכ םיימשב המ
,יתיעט הפיא לואשל עדוי ינא ךכ םושמ
םא םג יכ .לצנתהל .ןכ...ו רהרהל ,תוהתל
םהו ,םיעגפנ םישנא םימעפל ,תנווכתה אל
החילס שקבל .החילס םהמ שקבתש ךכל םייואר
תא קקללו תועברא לע עורכל ושוריפ ןיא
האדוה ןיאו הלפשה ןיא החילס תשקבב .הפצרה
.ספא התאש ךכב


םעפ חכונ יתייה ול .ךפיהל .ךפיהל .ךפיהל
רמול ךלש תלוכיב - תחא םעפ קר - תחא
שיו םירקמ שי ןכאש ענכתשמ יתייה ,"יתיעט"
אלו תומל ופידעיש הלאמ תא .אל לבא .םירקמ
,תעבונ תאזה תונחוכה .םדובכ לע לוחמל
רסוחמ ,דחפמ ,המיא דע העיגפ שפנמ ,ןבומכ
.תונחוכ ןיידע איה לבא - תימצע הכרעה
אלו םישנא ךממ הקיחרמש הנוכת ןיידע איה
.ךילא תברקמ


.הטובו ץרחנ ,תובר םימעפ ,תויהל לוכי ינא
תפיט דע םחלנ אל ינא .ינחוכ אל ינא לבא
יתבתכשכ .םישפוטמ תונורקע לע הנורחאה םדה
סקאה ,חחרפ ,חנ) יל וריעהו ,תויוטש
םהש (ךויחב) תודוהל יתלוכי (יגולותימה
,תילאוטריו ןיי סוכ םירהל ,םיקדוצ
,יתיעט ינאו וקדצ םה זא .האלה ךישמהלו
?הרק המ ?ונ


אוה .האלה ךישמהלו ךב טועבל ףידעה חחרפה
תא תוארל יתעדי לבא ,ונמזב ,יב םג טעב
הז לבא ,ערפתה אוה .ןונגסה ירוחאמש ןכותה
.ךכל הבוט הביס ול יתתנ .םתס הרק אל
לש ופוסבו תשרדנה הקידבה תא תושעל יתעדי
קדצ אוה .םולשל די ול טישוהל וליפא רבד
ינא .ךלש הרקמב קדוצ אוה ,ילש הרקמב
,טוידא יתאצי ,יתיעט :דיגהל יתעדי
תושעל תלגוסמ אל תא .שדח רקובל ררועתהלו
.לבח .הז תא


הווקמ ינאו ,ךורא ךכ לכ םואנ היה הז ,ףוא
תורמלו ןכ יפ לע ףא - ןפוא לכב הזמ והשמש
.תשקיעהו תינברסה ךתעדותב טלקיי - לכה
.םעפ ףא אלו וישכע אל ,ףיסוא אל הזמ רתוי
תמושת לש טקאכ הז לכ תא תוארל יסנת תוחפל
תימתס הפקתהכ אלו ,ידצמ ,תיניצר בל
ךכב ןייינע םוש יל ןיא יכ ,ךיילע


הבוט הנש
ו'ג
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
28/9/00 8:07
תנע :תאמ
תנעל הבוט הנשל הבוגתב
,יריקי
לע תולעהל הלוכי ינאש המ לכ הז .ךויח
.עגרכ יתעד
יתוישיא תא םיחתנמש םישנא תבהוא דואמ ינא
.םתוכז וז לבא ,שורגב היגולוכיספה תטישב
לצנתהל ןאכ יל אצי אקווד ,אלש וא ,הרקמב
,תרכוז ינאש םיימעפה ולאו) םיימעפ תוחפל
(תוחפל תחא דוע אצמנ הרוחא ףדפדנ םא חטב
ירמאמבו לפרע רפרפ ינפב הלעמל ןאכ שממ
.הקיס'ג ינפב "םדומ םע רוחב שורד" םדוקה
,םדאה לש ותלודג תא החיכומ תועטב האדוה
םירבדה תא האור דחא לכ אל לבא ,קפס ןיא
דחא לכ לש ותוכזש ומכ קוידבו ןפוא ותואב
הככ (טקאט טעמ םע) וביל לע רשא תא רמול
עגונב גוהנל דציכ רוחבל רחאה לש ותוכז
.ורמאנש םירבדה םתואל
ונחנא ,םימיכסממ םימיכסמ רתוי ינאו התא
ךרד ,יסחי ןפואב ,םירבדה תא םיאור טלחהב
ילוא) רתוי הרע ינאש קר םייניע ןתוא
(תורחא תוביס ללגב ילוא ,תושיגר ףדועמ
אל ,הילא ליגרש ,התא וליאו ,היצקובורפל
.בל םש
היגרנאה תא ,םייסא וז תימיטפוא המינבו
תצק םיקיפאל םויה תונפהל הכירצ ינא ילש
אל וא ןכ לע ןויד רשאמ םיבושח רתוי
ר"תיבל טושפ ,בושח אל ןוידהש אל ,לצנתהל
בוש ,יריקי זא ,תרחא תונמדזה היהת אל
.רתוי הבוט הנשו ,רשועו רשוא
.ינא
תנעל וביגה
 
 
29/9/00 11:53
קתבמה ו'ג :תאמ
ו'גל םג הבוט הנשל הבוגתב
תובתכב תובוגתה תא יקדבתו .הבוט הנש
.ןורש יליה לש הבתכב םגו "קיקזל קיקר"
ייב ייב
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
29/9/00 12:19
ןירג ילוי :תאמ
ו'גל םג הבוט הנשל הבוגתב
?(סיטרופ ימר) "שאב קחשמש / שפיטה והימ"
םיחותינ לע תכחגמש ,תא ירה ,תנע
דואמ הברה המש '(?שורגב) םיגולוכיספ
הארנ אקווד יל !!תודיתע ידיגמ לע םישורג
ךלש תוינפלקה לכמ רתוי הברה קדוצ קתבמהש
לכמ רתוי הברה םייתועמשמ םירבד ךל רמואו
,שורגב אל - הז תא תושועש הפקב תוארוקה
.םירלוד דואמ הברה ליבשב אלא
ןירג ילויל וביגה
 
18/9/00 13:31
SARIT :תאמ
עלס הימל הבוגתב
תא ריכהל הצור (אפורמ) בוט בצמב תשמושמ ,תימלשורי ןיד תכרוע
קתבמה ו'ג
.םינכש תצק וליפאו ליג ותואב ונחנא
?ןיינעב התא ,ונ
תורשקתהל ויקיסייא וא ליימ יא ריאשת ,ןכ םא
SARITל וביגה
 
22/9/00 5:30
קרוי וינב הרזח באוי :תאמ
עלס הימל הבוגתב
:זא ,תובוגתה לכ תא ארוק ינאש ינפל
םה אוה וא איה ,ןכ םא אלא .הזכ רבד ןיא טושפ .הזכ רבד ןיא
הכישמ קר שי זאו ,ינלוגמ בערומ לייח לש ןיז לכ דירומש רטסאזיד
הייחד שי ,ינשה דצהמ םגו ,תינסרה רתוי דוע איהש) תידדצ-דח
.הזכ רבד ןיא זא ,(תינימ תוסחייתה םג וזש ,תינימ
םימעפל ,רשקב תוחפ םימעפל ,הנש הרשע-תחא רבכ "הדידי" יל שי
ינימה חתמה לע םירבדמ ונחנאו ,ןייוצמ רשק וניניב שי לבא ,רתוי
,ינאו ,יצחו םינש עברא (רבכ ףועיש) רבח שי הל .ןמזה לכ וניניב
6000-ה תורמל ,רמשנ הז ,ןפוא לכב לבא ,קרוי וינב ,םתעדי אל םא
.ליימ
לכ לש ןויז הזיאב ינימה חתמה תא רובשל ,תמא'ת ,הז ףיכ הזיאו
."ינימ חתמ וניניב ןיא" לש םינש עברא ירחא יהשימ םע ,הלילה
.המ ןמזל תוחפל .ינימ חתמ ןיא - הנושמ ןפואב ,ךכ-רחאו


יהשימ שגופ ינאשכש ,איה היעבה ,ירבחמ והשימ רמא ךיא ,םויסלו
.תחנוג איהשכ תעמשנ איה ךיא תעדל ןרקס שממ ינא ,הדמחנ


.באוי .ביבא לתב יצחו עובש דוע תוארתהלו
קרוי וינב הרזח באויל וביגה
 
 
25/9/00 1:27
המק המר :תאמ
םירבח קר תויהל רשפא ,ירחא ,וישכעל הבוגתב
תרשקותמה ךתרזח רואל דחוימב ,קפאתהל הלוכי אל רבכ תמאב ינא
ינא ...רתוי המיענ התוא תושעל לכואש החוטב ינא - ביבא-לתל
ו'גו חחרפ םע תחא הרושב התאו ,תארוק דימת ינא לבא ,תבתוכ אל
.קנע טושפ -
ןאכ הז תא תרמואש הנושארה ינא לבא -- הדיחיה אל ינא ילואו
.המואה ינפ לומ
המק המרל וביגה
 
 
25/9/00 20:07
קרוי וינמ באוי :תאמ
קפאתהל הלוכי אלל הבוגתב
הרושב ינאש דיגהל לבא םיקידצ ו"לב רבח ינא .יתריקי ,תמזגה
?חחרפו ו'ג םע תחא
המר" לש םיטסקטה םע קבאנ ינאו ןותאגא לע יל בתוכ חחרפ
."המנ המר ,המק


יריאשת םג ילוא - המואה ינפ לומ לא המק רבכ תא םאו
!?סייק שיש קודבל לכונש ידכ ,המואה-ינפל ךלש ליימ-יא'ת
קרוי וינמ באויל וביגה
 
4/10/00 0:11
לייא :תאמ
עלס הימל הבוגתב
ו'ג
התאו םישנאה לכמ ךילא תובוגתה לכ תאו ךיתובוגת לכ תא יתארק
והשמ וא הפק לע שגפיהל לכונ םא חמשא ןיינעמ דואמ רוחב יל עמשנ
ןאכ ךתבוגת יל חלש הצרת םא דחי םירעש המכ עיקבנ וליפא ילואו
לייאל וביגה
 
8/10/00 16:53
ירט רשב :תאמ
עלס הימל הבוגתב
רתוי היהש ימ לש ויתועורזב הנוגע יתייה םישדוח 'סמ ינפל דע
וא רתוי םיכשומ תםיריעצ םירברבג המכ יביבסמ .רבחמ ילש בהאמ
יתייה םואתפ .ינפל םיכפוש ויה םהלש סעאקשיקה לכ תאש תוחפ
ירסחו םיריעצ םירבג דגנ לעופה םירבכע לער ומכ יתשגרהו)הדורפ
המכו המכ יתדביאו ,הלחתהה לש לעוגה לכ רבעשכו (,רקיעב תויטלחה
לכ לש םתניחבמ .הנוש תואריהל םייחה ולחה זאו ,םימרגוליק
ויה אלש םישומשימו םישורשר עמשיהל ולחה םיינוטלפאה ,םירבחה,
ךות הז לע בושחל ןמז ידימ רתוי יכ ,טעמ יתלבלבתה .םדוק םש
יתלוכיש הממ רתוי םע הטימל סנכיהל ועמשמ הייהתו יוסינ
תרגוב תונידעב םתוא םיחוד ךיא איה היעבה וישכעו ...ןנכתל
יל קיצמש המ ךרד לכ םדוק בשוח ינאה,תרובח לכל םיריבסמו
תולילה /םהלש תוינימה תויזטנפהו תורקל ךלוה אל הזש 'םייסנכמב
ובתכש טירסתב ומייתסיי אל דחוימב םידדוב םישיגרמ ונלוכ םהב
תינצלפה תרגפמה ,בשוח יאדו הלא םילימ ארוקש ימ .חולדה םחומב
הקוורו הריעצ השיא לכ לש המנולח ,םיידיב הל שי המ הניבמ אל
ירה ,הווש היה אוה םא - תרחא תנעוט ינא לבא ,2000 ץיק ףוסב
תוביסמ םג ,הרק אל הז זא םאו הלחתהב רבכ הז תא הלגמ יתייה
.יתימא יוכיס הזל ןיא ('וכו שארב תויוטש ,הרבח)תויביטקיבוא
כ"כ ךליי אליש קר ,אב אבש ימ לש ןוויכב תבשוח דוע הדומ ,ינאו
....רהמ
ירט רשבל וביגה
 
17/10/00 0:57
shufra :תאמ
עלס הימל הבוגתב
שממ ינאו ןימ יסחי ויה תאז בקע םיסחי תכרעמ יתמייס לומתא ינא
דידי רותב ידיל עגרכ ותוא הכירצ
shufraל וביגה
 
17/10/00 23:43
:תאמ
עלס הימל הבוגתב
רבכ םהמ דחא ,םינב םידידי ינש הזיא שי יל ,ילש הקותמ ירשפא הז
ילש ףתוש היה ינשהו םינש
לכו דחיב םילבמו םירדתסמש ?םיפתוש הז המ םצעב יבשחתו .הרידל
םתואב םיכרצ םישוע םוי
תוליל ךותל םיקקחצמ ,תופתושמ ברע תוחורא םילכוא ,םיתוריש
.תומולח ילוטנו םיכורא
ומכ תויהל ליחתמ הזש ונל םירמוא םלוכש איה תמאה ,ןימ ילב קר
!!!יקופס "ילאקסו רדלאמ"
עגרבו ילש הילשא קר יהוז ילוא ,םלועב יעבט יכה הז יליבשב לבא
יילע לפנתי אוה ול תתואי ינאש
,תילסרבינוא הכישמב הנימאמ ינא ,אל ילואו ףרטל תרחוש היח ומכ
.םישנל םג
רשאכ ךתרבח לש תובברושמה היתפש לע םעפ ידמ תלכתסמ אל תא םאה
החונתב תבכוש איה
ןויזה תא ךל תראתמ איהש ןמזב דבלב ןוזניבמוקב התטימב הרגתמ
תאו לומתא הל היהש רעוסה
!!!הנטק הקישנ קר הל תתל התפתמו הרגמו הלומ תבשוי
.תותברותמ קר ןימ תויח ונלוכ :ךכ דיגא ,םוכיסל
.תשרב םכומכ םירתא תולגל ףיכ ,תוננב ךכ וכישמה-.ב.נ
וז הבוגתל וביגה
 
18/10/00 23:54
ןייעמ :תאמ
עלס הימל הבוגתב
,הרקיה הימ
אל םלועלו התיה אל םלועמ השאל רבג ןיב תורבח .רשפא יא ,אל
אלו ,השא היהת דימת השאו רבג היהי דימת רבג יכ ,תינוטלפא היהת
םתוא תוכפוה ונחנאש הביסה :שיחכהל תחא לכ הסנת המכ הנשמ
תובורק תויהל ידכ לכ םדוק - הלופכ איה ונלש םיבוט יכה םירבחל
ידכ ,בצמב תוטלוש ונחנאש ונמצע תא ענכשל ידכ - תינשו םהילא
הז תושוע ונחנאש המ, םצעבו , ינשה דצהמ תומיואמ תוחפ שיגרהל
.בהואל ביוא ךופהל
רבג ןיב (הרואכל) ינוטלפא רשק לכבש אוה שארמ עודי עבט קוח
שי םא וא םידדצהמ דחא לצא , הבהא וליפא וא ינימ חתמ םייק השאל
היהיש גוז ןב - תשפחמ ללכ ךרדב השא המ ירה .םהינש לצא זא לזמ
!האצמ איה הנהו - הלש בוט יכה רבחה
- ןכש ןכל הארנ תאז לכב םאו,.םייק אל ינוטלפא רשק , םוכיסלו
.ןכיניעמ רתסנ האוושמב והשמ זא
ןייעמל וביגה
 
27/10/00 19:52
יננ :תאמ
עלס הימל הבוגתב
לש רשקב הנימאמ דאמ ינא יארית ןייעמל הבוגתב לכ םדוק בוט
ינימ חתמ אלל רבג םע תודידי
.חילצמ יד הז לכה תא טוונל ךיא םיעדויו םיצור תמאב םא
םיעדויש םינוטלפא םידידי לש םי יל שיו תכשומ דאמ השיא ינא
לש הלאש לכה הז ,ינימ טקא ונניב היהי אל דחיב תויהלמ רתויש
לק דאמ וללה תודידיה ירשק תא ךמצעל תרדסמ תא ךיא
ידכב רודכה תא ול תנתונ תא לוכיבכו ךייתודמע תא עדוי רבגהש
.ךתדמע תא תרהבה תא יכ טילחיש
ונא םישנא הזיא איה הלאשה לבא אלפנ הזש תבשוח ינא םויה דע
םמהמ רבג יל אצמל הלוכי אל לשמל ינא ונלש םידידי רותב חקינ
יתניחבמו וילא תכשמנ ינא ךכב יתישע המ זא דידיל ותוא ךופהלו
אלא דידי היהי אל רבכ הזכ דחאו ותוא ןייזלו הכישמה תא לצנל
.רתוימ יד רבד לש ופוסב חוכיוה ןכ לע ךרוצה תועשב זיזי
הנה םיסקמ אוהו ךתוא ךשומ אל ךייתושגר םע ימרזית ךתוא ךשומ
.דידי ךל תינב
םכלש
.יננ
יננל וביגה
 
3/11/00 13:31
הילט :תאמ
עלס הימל הבוגתב
ןפוד אצוי שי ללכ לכל לש ומכ ךא יללכה הבשחמה וקב הנימאמ ינא
ןיעמ תווהמ תוריתסה ופ זא
. םמצע םיסחיה לכ לש החנמ וק
וק רידגהל הטונ תונבמ םינב םידידי רתוי הל שיש תחא רותב ינא
. דחא רורב
,הדוקנ הרוחבל רוחב ןיב ינימ חתמ היהי דימת , ומוה דידימ ץוח
םהב םיבצמ ויהי .םידדצה ינשב היולת אל וא ותוא שממל תורשפאה
םלש םוי םתליבש ירחא ינויגה ךשמה טושפ היהת הטימה לוכיביכ
הטימה, בוט חור בצמו ןיי הברה טרס ירחא וא םתנהנ ךכ לכו דחיב
חיטשב קימעמ לופיט וא הנישה רדח םידידי רותב לבא תשקבתמ ומכ
תא סורהלו תותפתיהל אלו הדרפהה תא תושעל לק םוחתל ץוחמ אוה
ןב שי םידדצהמ דחאלו הדימב קר ,הכישמ ללגב דחא ברעב תודידיה
עודי רורב וקה ,תויהל הכירצ אל םג הרואכלש האנקמ ץוח זאו גוז
. האלפומ תודידי יהוז רתונש המו
תויצאוטיסה לכב םידדצה לכב יתייהש ישיא ןויסנמ רבדל הלוכי ינא
, וב יתבהאתה ינאש דידי םינש לש תודידי ירחא יב בהאתהש דידי ,
םילויט לש דידי , ילש הטימב םינידסה ביט תא קדבש בוט דידי
,ילש המואתה שפנה אוהש ומוה דידי בושח יכהו תודלי לש ,דידי
הרבח לבקל, ומוה דידי ומכ ןיא ןייצלו עגרל שולגל הצור ינא ופו
סרהל תחא רפסמ םרוגהש ןבומכו בהואו שיגר תירבג טבמ תדוקנ םע
תובכעמ הישפוח ךתוא ריאשמו ירמגל םלענ ינימה חתמה תודידי
...וכו םישוריפ
רומשיל טלחהב רשפאש הנימאמו םינב םידידי דעב דואמ ינא תינורקע
הפוחב ודיל תדמוע ךמצע תא אוצמל ילב םג םינש ךרואל תודידיה לע
דובעל ךירצש םירבד ןומה שיש תנעוט ינאש קר , םינש המכ דועב
תאש תבשוח ינא םיחילצמ רשאכו . םהממ םלעתהל ןיפולחל וא םהילע
תולבנ הלאכ דימת אל ןהש תולגלו ינשה ןימה ינב תא ריכהל הכוז
.ךירצש חיכוהל םג ןבומכו ןועטל םימעפל תוטונ ונחנאש ומכ
הילטל וביגה
 
 
28/11/00 4:24
םיל רבעמש שיאה :תאמ
?םירבח קר היהנש רשפאל הבוגתב
?ןכתוא (דומחלו) ץירעהל אלש רשפא ךיא ,דאמ תודומח תוננב
םירכינה םיצמאמה הארמל (רבאו) הבג םירהל אלש רשפא ךיא
אל םא ,םולשב תויחל מ"ע תושוע ןתאש (םיירשפא יתלב טעמכהו)
.(םלשומ תוחפה עזגה) םירבגה ונתא ,תמלשומ הינומרהב
רמוא ינאו .ןפואו םינפ םושב .רתוול אל .תוננב ,דובכה לכ
ןכידעלבש םושמ אלא (ףוגו) שפנ-הפי ינאש םושמ אל ,טהלבו ,תאז
.קודב הזו .ןקק ךלנ ונחנא
םיל רבעמש שיאהל וביגה
 
7/12/00 22:01
Confessional_Raped :תאמ
עלס הימל הבוגתב
.תונב םע אלו ,םינב םע יתרדסה עברא ליגמ דוע
יכה אל םג הזש ודיגיש הלאכ ויהיו,םימעפל,בוט יכה אל הז
.ילמרונ
.יל ץרק אל םעפ ףא םוסקה תויברבה םלוע ,תושעל המ ךא
יתנמאה ינא םג ,תורגבה תפוקת דעו (!)ןגהמ םידידי ינש יל ויה
.רחאה גוסה ןמ םיסחיב םיכורכ אלש תונב םינב יסחי םנשיש
ביגהש דחא לכל יתינעו ,המימת יתייה םכמ קלח ומכ ינא םג ,לבא
םה ,יתניחבמ ילוא "תויבקנ תורבח ומכ קוידב" םהש תילילש הרוצב
.ויה
.ונרביד המ לע הנשמ אלו ,ינשה םע דחא ירמגל םיחותפ ונייה
םגו ,ץימא ייד השעמ .םהינשמ .הבהא תרהצהל עיגה הז,והשכיא,ףוסב
.לילעב ירכז-יטוידיא אל
תא ירחא עגרבו ,רבח לש ופתכ לע ךשאר תא החינמ תא דחא עגרב
,הטמל תננובתמ
וילע תכמוס תאש הז ,לכה תרפסמ תא ולש םדאל ,ףוסבל ,ךפוה דידיה
אל הז םאהו ;ךדיצל ראשנ דימתש דיחיה רכזהו ,הרוק המ הנשמ אלו
היירגיסה ,הטימה תא וקלחי ןה ןתיאש םירכזב תושפחמ תובקנש המ
?םירבדה ראש תא םגו ירחאש
םג ךופהי אוה דואמ רהמ ,ישגיר לאידיא ןימל ךפוה הזה רכזהשכ
הזש םדוק תיאר אלש הז ךיא ,יבשחת םג ילואו ,ךלש יזיפה לאידיאל
?תכשמנ תא םהילאש םינבה גוס
ישגירה דצהש הפידעמ ,תוחפל ינא לבא ,םכתיא המ תעדוי אל ינא
.ךפהל אלו יזיפל ליבוי
Confessional_Rapedל וביגה
 
9/1/01 22:38
קינ :תאמ
עלס הימל הבוגתב
לבא ךשמנ ...אוהו - ותוא הצור א-ר-ו-נ ינא וב בצמב הרוק המ
..."תויקבחס לע רומשל" ףידעמ
??? ותיא תושעל המ
קינל וביגה
 
10/1/01 23:53
:תאמ
עלס הימל הבוגתב
תא ותיאש הז ,ךלש יטרפל רסחש המ הז ,ול שיש המ ילוא...ילוא
,יקנה ןמזה תא שי ,ינוטלפאל ,אוהל ילוא ?הרגו ?היחו ?הנשי
,הסנרפ :תוערפה הברה שי ךלש אוהה םע ?ךלש םילימל ,ךכוזמה
ךלשכ .וטנ הז - ותיא...םיחתמ ,םיסעכ ,תיב ,הדובע ,םידלי
...םיאתמ ולשכ ,םיאתמ
,םישלח םיעטקב וא ,ךבטימב ךתוא שגופ קר ,ךליבשב ,םש דימת אוה
וא ,רקובב המק תאשכ ךתוא האור אל אוה ...וינפב גיצהל תרחבש
...המכו ,ךיא ,יתמ תרחוב תא...תלזונמ תאשכ
ךכ לכ ונחנאש םירובידה ?אל ,בהאממ ללכושמ רתוי הברה הז
...ביבסמש ךולכלה ילב ,תובהוא
וז הבוגתל וביגה
 
 
14/1/01 19:07
:תאמ
?םירבח קר היהנש רשפאל הבוגתב
...והשמ ,תושרטנחמ ,תושקשקמ ןכלוכ


זא לעב אל םא :שארב ןכל שי דחא רבד קר ירה .תויוטש הזיא
?תודבוע ןתא ימ לע ,בהאמ זא הז אל םא דצהמ ןויז
וז הבוגתל וביגה
 
 
14/1/01 19:11
תיריפש :תאמ
?םירבח קר היהנש רשפאל הבוגתב
םיצור ונלוכ
ולבקתי םיקרוז ונחנאש םירודכהש
םיצור ונלוכ
םירמוא ונחנאש המל ובישקי םישנאש
םיצור ונלוכ
םימייק ונחנאש ךכב וריכי םישנאש


הרכה קינעי םלועב ימ ,ךכ םא
?הרכה םישקבמה םישנאה לכל
תיריפשל וביגה
 
30/1/01 18:35
הנאירוא :תאמ
עלס הימל הבוגתב
,רעצמ רויח התאשכ
ךתקיתשב רפחתמ
ךילא רבדל יל ןת
.ךליצב תכללו
.ךתיא תויהל


עודמ ךתוא לאשא אל
ךתודידב תא דירחא אל
תססהמ ומכ ,תוריהזב
דסחו הביח תותואב
.ךתיא רבדא


חוכ יב שי ,חוכ יב שי
.יילע סוחת לא
ךלש םיצוקל עירפת לא
.יילגר תא טורשל


תוומ דע ףייע התאשכ
הכישחב םדרנ אל
ךיטויסש העשב
ךיתומולח םיפצרמ
.ךתיא ראשא


תדדונ ינא ךדי לע
.ךתציקיל ךתנש ןיב
ןה תוריבש ילש םילימה
ןה תונטק יידי תופכו
.ךדיצל ןה ךא


יל רמאתשכ וא האראשכ
ישירח שרח
םיפסאנ ךיתמ יכ
.ישאר ןיכרא ינא םג


עודמ ךתוא לאשא אל
.ךתודידב תא דירחא אל
תססהמ ומכ ,תוריהזב
דסחו הביח תותואב
.ךתיא רבדא


(אריפש לחר)
הנאירואל וביגה
 
21/2/01 10:24
שות :תאמ
עלס הימל הבוגתב
יתעדל - רמולכ .הבהא לש טפסנוקה םע םישנא ןיב רשק תרבחמ ינא
לכ שיו .ינשל דחא הבהא ךותמ תאצל בייח םישנא ינש ןיב רשק לכ
השיאל רבג ןיב הבהא םג תויהל לוכיו .הבהא לש םיגוס ינימ
ינימ חתמ היהי םגש תויהל לוכיו .תינימ המאתה רסוח םע בולישב
רוביח היהיש רמוא אל הז לבא ,יתעדל תויהל בייח וליפא ,םייוסמ
.יטנמורה גוסהמ תיגוז תכרעמ םייקל ידכ קיפסיש
שותל וביגה
 
24/2/01 22:38
לטימ :תאמ
עלס הימל הבוגתב
.תובוגתה בור תא יתארקש רחאל ביגהל ךרוצ יתשגרה
ותא תונכל הטונ וליפא ינא , םינש 9 הזמ בוט דואמ רבח יל שי
יניעב האנק ררועמ וליפא םיהדמ רשק וניניב שי . הבקנ ןיממ רבח
םיפתוש ונחנא .תורבח וזכ ןהל תולחאמ ןמצעב ןהש ת ילש תורבחה
הקישנ,רורחש/סויג ,םינחבמ ,תויורבח -דחא לכ לש תויווחל
...הנושארה םעפה ,הנושאר
הבשחמה דימת ךא -גוזכ הארנ ךיא הבשחמה יב הרבע אלש רקשא אל
תיב תב ןקת-לע ינא .הפי תורבח וזכ ןכסל יתיצר אלש םושמ הלספנ
יתבשח אל םעפףא ךא ,םימעפ המכ ילצא ןשי אוה ,ילצא אוהו ולצא
והשמ הרקיש בצמ ןיא יתניחבמ !ודעב רצועו םוזיל תמ אוהש בצמ לע
הברה רבכ ונתוא םיריכמש החפשמהו ה'רבחה ביבסמש תורמל ,וניניב
?!הפוחל תחתמ םייסנ ףוסבש םינעוט םינש
ןיא , תירשפא ןכ וז גוסמ תורבחש -הנותחתה הרושב תרמוא ינאש המ
ופתכ לע המחנ תאצומ ינאשכו (ןיאש שגרומ הז ) ינימ חתמ וניניב
.וטנ המחנב קר אלא םיקוביחו תוקישנב רמגנ אל הז
אל ךיא םיניבמ אל - (דוחל דחא לכו ) ונינש תא םיריכמש הברה
ןוכתמ איה וזכ תורבחש םירמואש שי ,וניניב רבד םוש ןיידע הרק
ןיא ,וזמ הז תודוס ונל ןיאש :ומכ תוביסמ תחלצומ תויגוזל חוטב
....'וכו הלחתהב םיקחשמה לש עטקה תא


.....רבד לכ,תוצע,תובוגת עומשל חמשא
לטימל וביגה
 
14/3/01 12:23
Sleeping Beauty :תאמ
עלס הימל הבוגתב
רבכ "?ןאל םינב-םידידי " ןוידה תא תולהנמ ילש תורבחו ינא
.טלחהב ירשפא הזש ,ייתורבחל דוגינב ,העדב יתקזחה בר ןמז .םינש
תאז .וקדצ ןהש תודוהל יל רצ יתרבצש רמה ןויסינה רואל ,םלוא
םינפ םושב םה ךא םידידי יל שי תעכ .תירשפא יתלב טעמכ המישמ
תוימיטניא םירצוי ונא םא יכ ,תורבחה ומכ יילא םיבורק אל ןפואו
.ילצא הז הככ .תובהאתהל ליבומ חרכהב הז זא האלפומ
Sleeping Beautyל וביגה
 
19/3/01 18:52
לכימ :תאמ
עלס הימל הבוגתב
..תורבחו םירבח הברה יל ןיאו תינשיב הרוחב ינא .21 תב ינא
וישכע דע .והזו לכה הל תרפסמ ינאש תחא הרבח יל שי עגרכ םצעב
םיעובש ינפל .ינימ עטק םהב היה םירבג םע יל ויהש םירשקה לכ
לכו תודידי המכ ול שי .ותיא רשקב עגרכ ינאו דמחנ רוחב יתרכה
םע יתשגפנ , הדידי םע דומלל ךלוה ינא) ןתוא יל ריכזמ אוהש םעפ
המ ...לש תאזה תלבסנ יתלבה האניקה תא יב שי (אבצהמ ילש הדידי
?ילע הל רפיס אוה םאה ?התיא רבדמ אוה המ לע ?התיא השוע אוה
תנשיב דואמ הרוחב ינאו ?ותיא ילש םיסחיה לע התיא רבדמ אוה םאה
וניבל יניב חתפתיש הצור דואמ ינא .הלאכ םירבד לע רבדל יל השקש
..השאל רבג ןיב תודידי הזכ רבד ןיאש תבשוח ינא .יניצר והשמ
ינאש המ הזש ללגב הז ילוא .תאזה תינימה הכישמה תא שי דימת
םע רבדל םוקמבש ..ילש ינשיבה יפואה ללגב הז ילוא ..יתיווח
..ךכב הצור אל ינאשכ וליפא םימעפלו ותיא תנמרחתמ ינא רוחבה
יאוולהו םידידיו תורבח רתוי יל ויהיש הצור דואמ יתיה ןפוא לכב
םע החותפ רתוי יתיהש יאוולה ..יל שיש הממ הנוש יפוא יל היה
תורבח הברה יל ןיא ןכלו ימצעל תובשחמה לכ לע תרמוש ינא .םישנא
...ןהלש םידידיהו תורבחה לע הבתכש ימ לכב האנקמ ינא .וישכע
..ויה יל םג יאולה
לכימל וביגה
 
 
27/3/01 11:06
:תאמ
?םירבח קר היהנש רשפאל הבוגתב
םידידי לע רבדל אלש ,תורבח ללכ ויב אל יל םג !שואי לא ,לכימ
הפוקתב לח יטסרדה יונישהש רמול רשפא .רתוי וא תוחפ ךליג דע
ןכ םישנאש יתיליג ,עתפל .יטנמור רשקב יתייה אלש דאמ הכוראה
ינא .םידידיו תורבח 'סמ יל יתרבצו יתיא רשקב םיניינועמ
בוהאל יתדמל ,יב הלחש תמייוסמ תורגבתה יהשזאמ עבנ הזש תבשוח
לש תויעב יל שי ןיידע .יילא ורבח םישנא ,המאתהבו ימצע תא
כ"כ הז יכ יתייהש ומכ תינשייב אל רבכ ינא ךא ימצע ןוחטב
תא .םירחא םישנא םע -ויהיש לככ םיישיא-םירבדב קולחל רזוע
ךמצע תא בוהאל רתוי הכירצ טושפ תא ,הזה עטקה לע דובעל הלוכי
כ"כ אל -ןודינה רוחבל רשקב .םירחא םישנא לע ךומסל רתוי תצקו
זא םיסחי 'עמב תא םא הרקמ לכב ךא ,ותוא תבהוא תא םא יתנבה
שממ םגו ?ךל עירפמ המ עדי אוה ךיא תרחא ,ותיא ירשקתתש יאדכ
תא ךל שי ?המ ליבשב ,ךל אב אל םא ותיא "ינמרחתתש" יוצר אל
בושח תמאב אוה םא זא .ךל קשחתמ אלש דיגהל םלועבש תויוכזה לכ
.יולג ןפואב ותיא ירבדת-ךל
וז הבוגתל וביגה
 
10/4/01 22:54
mc :תאמ
עלס הימל הבוגתב
.תונבה םכמ דחוימב ,השקב יל שיו ,ןיינעמ שממ ןאכ היה ה'רבח OK
הרקמבש אלא ,תרבודמ הדידי התוא יל התייהשי הפ םלוכל ומכ טעמכ
.דואמ טושפ היה הז הזה
,דבלב תודידי צרטמל אל התוא יתרכהש העדי איה רשקה תליחתב רבכ
.םידידי ונראשנ ,הז אל הזש וניארש ךא
ונקחרתה ןכ ומכ .ילש איהו ,הלש בוט יכה רבחה יתייה הנש ךשמב
.הרירב הברה התייה אלש ךכ תיפרגאג ינשהמדחא
רשקב תא קתננש הל יתעדוהו יל רזוח לכב תא יתשגרה םייעובש ינפל
.רתוי לק יל היהי הזש ךכ ,ןיטולחל ונניב
ונינשו ,הז לע רבדל השק שממ היה הליחת :הלש הבוגתל יתיפיצ אל
יב תדהדהמש הצצפ הליפה איה זאו ,(קחוצ אל ינא) יכב ףסל ונעגה
.תוצעויה ,ןכדיקפת סנכנ הפו ,וישכע דע
תכרעמ תא שדחמ תויחהל תוסנל יתיצר התעדלש יל העידוה איה
העתפוהו ,"רבדל םיכירצ" ונחנאש הל יתעדוהש ,ונניב םיסחיה
,וזה היצפואה לע הבשח ללכב איהש יתוא גרוה הז .ךופהה תא תולגל
.הנש ךשמב קיחדהל יתיסינ ינש היצפוא
איהש תויהיל לוכי המ ?רמוא הז המ ,רוב שממ שיגרמ ינא ,תונב
?הצור
,הל השק שממש (תואדווב) עדוי ינא ךא ,ונרביד אל ןבומכ זאמ
.הז םע השק יל במכ ןחחצל רתוימו
,שארמ הדות
mc900
mcל וביגה
 
20/5/02 12:26
beat bizzare :תאמ
עלס הימל הבוגתב
.דחוימה הנבמה ללגב ,ילא רבדמ ,הפי דואמ בותכ
אוה וישעו ,ןמזמ אל ץצופתה הז ונלצאן ,הזכ רבח שי יל םג
םג לבא ...הברה םע דדומתהל ךרטצנ רוזחי אוהשכש הארנכ ,ל"וחב
.קותמ ףוס הזיא אב יל
beat bizzare ל וביגה
 
25/5/02 21:20
המענ :תאמ
עלס הימל הבוגתב
הנשמ אלש יתוא דמלמ ישיאה ינויסנ .םיינוטלפא םיסחיב הנימאמ אל
.רבד הזכ ןיא ,רבאטאוו וא ,תודידי, קר הזש םכל המדנ המכ
.חתמה תגרד אוה הנתשמש דיחיה רבדה .דימת .ינימ חתמ=הבקנ+רכז
המענל וביגה
 
 
24/6/02 21:45
dotmalin :תאמ
?םירבח קר היהנש רשפאל הבוגתב
ןהו םינש ינפ לע הלאכ םיסחי תוכרעמ שי ללכ ךרדב ילו רשפא
:תונווגמ
ילש םיבוט יכה םירבחה םהו ללכב אב אל ילו םיאומוה םה .1
.םהלש ינאו םייחה לוכלו םינש
יל שי שפנ ירבח השיגרמ ינא םגו אל הז יתיא לבא B ללכב םה.2
לוכלכ םינש 5 חותמו לבלבמ רשקב ונייה . הנש 14 רבכ הזכ רבח
תא שיא וניאר אלו ונדרפנ ונבר .םירחא םיינימ םירשק שי דחא
יכה אוהו וגוז ןב לש הבוטה הרבחה ינא .כ"חא םינש 3 ותוער
.לובליב ןיאו בורק
רתוי הכורא התיה הדירפה ...םינש ינפל ילש רבח היה דחא .3
.שפנ ירבח ונחנא םויהו
התיה אל וז לבא דבכמו בוט רבחו םינש 9 ילש בהאמ היה רחא .4
.בוט לוכהו באו יושנ םויה .תויגוז
ילאוטקלטניא אוה ןיינעה ללכ תינימ הכישמ ןיא רחא .5
...יתוהדזה וא יעוצקימו
תירטמיס אל הבהא לשב םייתסה רשקהש רבעשל גוז ינב אקווד
!תודידיל לאיצנטופ םניא
"יובםות" לש רבע םע השיא ינאו רחאמ ךכ אוה לוכהש תויהל לוכי
יל ורצונ ייחל 20ה תונשב קר ימלוע לוכ ויה דימת םירבג .
לוכ תא ייחב םיאלממ םינוש םירבג .םישנ םע םייתרבח םירשק
.תויצקנופה
תננערמו העיתפמ םיסחי תכרעמ ךל היהתו רשפא . החלצהבו יסנ
תא ךילע לקיש ידגנה ןימב ןויפש ךל תויהל לוכי יתממ ףוס ףוס
.וללה םינושמה םירוציה ףסואב תואצמתההו הנבהה
dotmalinל וביגה
 
23/7/02 10:51
הטידורפא :תאמ
עלס הימל הבוגתב
ליחתה גוזה ינב ינש ןיב רשקה םא .רשקה רצונ הממ לש הלאש לכה
הדימב ךא ,שולק "םירבח קר" תויהל יוכיסה זא יטנמור ןפואב
יד ינוטלפא ראשיש םייוכיסה זא ינוטלפא ןפואב ליחתה רשקהו
הכישמ ןיא םא ,שכרנ יתלב והשמ איה תינימ הכישמ .םיהובג
.היהת אל םג םירקמה בורב זא הלחתההמ
םה ,ןיטולחל ינוטלפא םתיא רשקהש םידידי המכו המכ שי תישיא יל
ררועמ םימעפל ףאו) ונתוא תוארל יל השקו יליבשב החפשמ ומכ שממ
.תיטנמור םיסחי תכרעמב (הדילס יב
הטידורפאל וביגה
 
6/9/02 1:16
באזלבטמ :תאמ
עלס הימל הבוגתב
הקיטנמורה יוא
הקושתה יוא
,סטרקוס ,ןוטלפא לש ותוגה יוא ,םייתמארדה םירואיתה יוא
ןיאושינ


רידנ ךכ לכ ךרצמ ומכ םשור השוע הז
?תרחא אל םעפ ףא הז ילצאש יל וריבסת ךיא


טייד אלו השיגפ איה השיגפש יל וריבסת ךיא
השוע התא ומכ טפשמ וליפאש ,םח שגרל קוביח לש היצמרופסנרט ןיאש
תודידי לע יבויח קבדיפיל תתל קר דעונש טפשמ אוה תרשואמ יתוא
?תחלצומ


?ינימ חתמ = השיאו רבג ,תויהל לוכי אל
בוטב רמגנ דימת אל אוה לבא ...ילוא
תובוגת תואמ הפ ויהו ,םעפ יא הפ הז תא ןייצ והשימש בל יתמש אל
הפ הז תא ובתכ רבכ םא יל וחלסיו
םייק הז
טפשמ אוה "םידידי ראשנ ילוא" :הזה טפשמהש ,יסאלק יד השעמל הז
.רחא רפסמ שפח ,רבח ,רפסמב תיעט ועמשמש


.ילש הילידיא ,תרחא הילידיא םיראתמ םתא
רחא והשמל םורגל ידכ תוינאמותוע תושיגב טוקנל בייח ינא
לבלבמ ךכ לכ הז ?תודידימ


.הב קימעהל ,התוא ןוחבל ,רתוי תרדוסמ הסמ הז לע בותכל ךירצ
םכלש תובוגתה
ילש םלועה םע תוזתנוסמ אל ךכ לכ
23 ןב ןודלי ינא יכ הז ילוא
.יתוא הליחבמ המ םושמש תוינאמותועה ,בוש ,ללכב וז ילוא לבא


הלאש וז ,חינמ ינא ,ןשי דואמ רוט הז ,הבוגת לבקא אלש חינמ ינא
הנממ קמחתהל דמחנ דואמש


יחצנה דידיה דיקפתמ תצק קלחל הצור ינא
םיטניילק יל שי הזה רוטבש עמשנ


.דהוא
באזלבטמל וביגה
 
21/10/03 15:03
ןב :תאמ
עלס הימל הבוגתב
עיפומ על הימ לש אבא המל היגולוכיספל תי/טנדוטס לואשל ךירצ
הפיאו ... הבשחמל רמוח .. רמאמב םיימעפ יתרפס ינא הברה ךכ-לכ
(איה וז םשהש ןבומכ) םשה ןעמל אמא
ןבל וביגה
 
28/11/03 18:54
...תחא םתס :תאמ
עלס הימל הבוגתב
הצור אל ינא יכ ךכ לע ביגהל הלוכי שממ אל ינא בוט ?עטקה המ
!!םינב הברהל תכשמנ ינאש רמאל יתיצר קר 'וכו םישנא בילעהל
...תחא םתסל וביגה
 
 
20/1/04 11:50
תחא םתס לש הצירעמ :תאמ
?םירבח קר היהנש רשפאל הבוגתב
אל ינא...15 תב קר ינאו םיבר םישנאל תכשמנ הז המ ינא םג
וא וא טהול ןויז ךותמ חונגלו ןיידזהל תבהוא ינאו הלותב
תכשמנ ינא וילא - ליא וווא לייא ווווא
תחא םתס לש הצירעמל וביגה
 
20/1/04 11:53
תחא םתס לש הצירעמ :תאמ
עלס הימל הבוגתב
15 תב ינא רשק םוש ילב ןיידזהל תבהוא ינא
תחא םתס לש הצירעמל וביגה
 
10/5/12 21:30
רואיל :תאמ
עלס הימל הבוגתב
םג .ההובג תוירצי לע דמלמ ךתביתכ ןונגסו .תקדוצ שממ תא ,הימ
הכישמה תא קיחדהל יתיסינש המכ דעו ,תאז יתיווח ינא
יתאצמ ,קזח ינאש יתבשחש תורמלו...הניבל יניב תיטוריאתינימה
.יתניחבמ בצמ ןיאש עדוי ינאו האושנ איה .רתוי הב קימעמ ימצע
יתימאה ןוצרל םייתוגהנתה םירסמ יל חולשל הקיספמ אל איה ךא
(םולכ ונישע אל ,שיגדהל שי) וללה םיעגרה תא לקלקל אל ידכ .הלש
קעוז בלהש המ תא הריגסמ תוגהנתהה ךא ,ךכ לע םירבדמ אל ונחנא
!םוחתל ץוחמ ןה תואושנ םישנ ,תאז תורמלו קוור ינא .ההמכו
םרט בצמל רוזחל רשפא םאה :הבוגת לכ לבקל חמשאו איה הלאשה
תועש דרשמ ותואב דחי םידבוע ונאש ריכזהל קר) ונניב הכישמה
תושעל יל אב אל שממש תורמל) יבג תא תונפהל יילע םאה?(תובר
???םישוע המ ,םישנא ,(ןכ
רואילל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא