םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תונומא~תועד~ישאר    
   

תיזחתה ירהו
ןורמ תנע

תוישיא תולאשל תיאכז תא ובש בלשב
תוממעושמ רבכ תוחתופה ,ךמצע לשמ
לכ ךל ורמא רבכ ןה לכה ירחא .והשמ
רבכ תא .תשקעתמ תא .אל לבא ,וארש המ
ןיידעו ,רוחבה תא הריכמ םייתנש
תעדל הצור תא ,ךב עגונ אל אוה .םולכ
.המל
,הבחר היציאוטניאב הנחינש ,תחתופה
,ךתרבח הדביאש טקאטבו ,הבר תונלבסב
,ףוצרפב הרמה תמאה תא ךל קורזת אל
תכשומ אל טושפ תאש ךל דיגת אל איה
ותוא


,טוראטב תחתופ ,תודיתע תדגמ לצא הייחב םעפ תוחפל התייה אל ימ
.םוקתש ,התייה אלש ימ ?םינבאב ,הליהב ,ןמשב ,הפקב
רובעל ילבמ תרגבתמ הריעצ תויהל הזכ רבד ןיא ?המ ונ ?אה תבשל ןתראשנ
התוא לצא רקבל לש (ימ לצא יולת ,תימעפ ברה וא) תימעפ דחה היווחה תא
.םייחב ךל יופצ המ קוידב תעדויש תחא
שממ ימ תא ,וניניב לבא ,תונווגמו תובר תחתופה לצא רקבל תוביסה
םא וא ,ארובל ךתמשנ יריזחת יתמ ,הלוח ייהת ךייחב םעפ יא םא ןיינעמ
?ראותה תא תונייטצהב ימייסת
וא דיתעל ךלעב אוה אוה וישכע תרכהש רבגה םאה אוה תמאב ןיינעמש המ
.וב ישגפת יתמו דיתעל ךלעב היהי ימ ,ותוא תרכה אל ןיידעש החנהב
לופיטל תיתועמשמ תפסות אוה ,רוקיב םתס אל אוה הבוט תחתופ לצא רוקיב
םירבדה וטוטוא ,הנהש השוחתלו ימצעה ןוחטיבה תאלעהל ,יגולוכיספה
.םירדתסמ
עצבמב וישכע ,תוברח רשע


הדרחה יפקתה תא תוהזל תעדוי רבכ תנמוימש ימ .רות תעיבקב ליחתמ הז
העברא לש הנתמה תפוקת) דעומ דועבמ הלש תיטרפה תחתופל תרשקתמו
בבס השוע ןווגל הפידעמו ,תרשקנ אלש ימ .(הריבס טלחהב איה םישדוח
,תויונמוימ המכ םע תחא יוצר .היצפואל רשקב םר לוקב תטבלתמו תורבח
אל םלועל ,םלועל לבא ,םינוויכה לכמ ךלש לרוגה תא תשרל עדתש וזכ
תחאל היתויזחתב האילפה אלש וזכ ,העודי אל יהשימל רות יעבקת
.רקוב תינכות וזיאב החראתה תוחפל וא ךייתורבחמ
םינב ואלפתת לא ,תלחוימה השיגפה תא ונמאיתו ונרחב ,וניימש ירחא
תרמוא ינאשכו .העמק יראזיב ,הנוש ןפואב גהנתהל ליחתנ םא םירקי
לש הלחתה םתיליגו רקובב םתמק םא ומכ והשמל תנווכתמ ינא ,יראזיב
ובזע זא ,ןפוד תאצוי הרישנ לש םימדקומ םינמיס ויה אלו ,תחרק
םע והשמ איבהל ונתאמ השקיב "תחתופה" טושפ ,לדגי רעישה ,תויוטש
וא ,ונתא םכתא ריאשהל ידכ ןטנטק ןופושיכ הזיא ךרטצנש הרקמל D.N.A
רבודמ אל ,ובהלתת לא םכלש פא ולק לע ארונ תוצוחל םואתפ ונחנא םא
תואלפומ תולוגס םע תוחתופ שי טושפ ,ונגוז ינב םכתויהל תחצינ תודעב
םינכומ אל םתאש היצמרופניא לבקנ הנומתה יפל .תונומת תאירק תלוכי לש
.תויצקנסב םימויאו םייקרוט םייוניע תחת אל םג תולגל
ילוא ?המל .תא ימ ךל רפסלב תוליחתמ ןה .הטיש שי ןהינימל תוחתופל
,הרתי החלצהב ךלש יפואה תונוכת תא ןייפאל וחילצי םאש ךל חיכוהל ידכ
.דיתעה ךל ןפוצ המ ךל תולגל םג תולגוסמ ןהש יענכתשת
.תלפונ תאו
.ילפיתש וצר ןה וילא םוקמל קוידב תלפונ
תיאמצע ,תיטנגילטניא דואמ ,המכח דואמ הרוחב ינא ,תוקפס ויהש ימל
ןב הצור ינאו םייתוהמה םיאשונב תינשקע ינא ,ףירח חומ םע ,תיביטרסאו
,יתכלה הילא הנושארה תחתופה הרמא תוחפל הככ .ןמאנו ךמות ,בהוא גוז
הגרח אל ,תוחתופה רתי םע לידב הארנכ ,תישילשהו ךכ הנעט הינשה םג
.ותא יתמכסה תוחפל וא ,יתעדי רבכש המ תא הרשיאו לבוקמהמ
דואמ רהמ זא הפקב תחתופב תרחב םא .דיתעה תפישח בלש אוה ינשה בלשה
תבלשמ איה ךתוישיא חותינ ידכ ךות ,הלחתהב רבכ ,ןיינעל םישגינ
"םיפצ טושפ םירבדה" תושעל המ ,רתוי רחואמ ביחרת ןהילע תוטודקנא
.וישכע םתוא דיגהל תבייח איהו
הפקה תויראש םע סוכה תא ךל שיגתשכ תקדוצ איה המכ ךל חיכות םג איה
המ ,תודוקנ לש ןפוד אצוי ץבקמ שי התנעטל םש ,המולע הדוקנ לע עיבצתו
,תומד וזיאב ךטבמ תא דקמת איה כ"חא .ףסכ הברה יארת וטוטואש רמואש
םתדמצהשכ 5 ליגב ךיירבח םע תישעש ןוימדה יקחשמ תא תצקמב ריכזמ ,ןכ
.יריכת .ךלעב הז ,הנהש ךל רפסל עדתו ,םשו תומד ןנע לכל
ןכ .תאצוהש ףלק לכמ גגומתהל רהמת איה .המוד הטיש טוראטב תחתופל םג
ךל ורשפאי דימתו ,םייתריצי דימת ויהי םירבסהה .תוברחה 10 םע הז םג
.והשמ רדוק ,רחא רסמ תלבקמ תא ףלקב הצצהמ קרש תורמל ,טולימ חתפ
.םיפלק השולש לע לופיל איה טוראטב תחתופל העיגמש ימ לכ לצא הפיאשה
םע ןוכסח תינכות ומכ םה הלא םיפלק .םיעיבג 10 וא תוטמ העברא ,שמשה
לרוגה םא םג ,הגאד לא לבא ,םייחב ךתוא ורדסי םה ,תבשחנ שממ האושת
דחא איצוהל תחלצה אל תונויסינה רופסניא תורמלו ,ךיילא רזכאתמ שממ
םתוא אצמת רבכ איה ,ךלש לרוגה םע ףופצ רוביד תחתופלש יחכשת לא ,םהמ
.ךליבשב
תוממעושמ רבכ תוחתופה ,ךמצע לשמ תוישיא תולאשל תיאכז תא ובש בלשב
תא .תשקעתמ תא .אל לבא ,וארש המ לכ ךל ורמא רבכ ןה לכה ירחא .והשמ
הצור תא ,ךב עגונ אל אוה .םולכ ןיידעו ,רוחבה תא הריכמ םייתנש רבכ
.המל תעדל
הדביאש טקאטבו ,הבר תונלבסב ,הבחר היציאוטניאב הנחינש ,תחתופה
טושפ תאש ךל דיגת אל איה ,ףוצרפב הרמה תמאה תא ךל קורזת אל ,ךתרבח
טיסת ןכלו הכימתו ףתכ הכירצ תאש הניבמ איה ,ותוא תכשומ אל
ךל חתפנ ,םישדוח השולש ךותב שממש הדבועל ךבל תמושת תא תויטנגלאב
ןב אוה ,םשב 'ר -ו 'י תויתואה ול ויהי .ךלעב תא ישגפת םג זאו לזמה
דבועו תובחר םייפתכ ,תופי םייניע םע ,הובג אוה ,הלט וא םימואת לזמ
.(אלפה המ ,ןיד יכרוע לש היצלפניא שי הבש הנידמב ,ונ) ישפוח עוצקמב
םנמא תא .תיפיצש המל תחתמ הברה איה המצע השיגפה ,תמאה לע תודוהל םא
,היהיש הככ) לזמ סיטרכ הזיא תדרגמ וליפא ךרדבו תרשואמו תפחרמ תאצוי
ירחאו ,תגגופתמ העפשההש ירחא םימי המכ לבא ,(ךיילא בוט ירה לרוגה
תותימאל החכוה ,טילקהל רשפא ,ןכ) הטלקהל המכ עדוי ימה םעפב תבשקהש
ןייפאל האלפומה התלוכיל עגונב ןומיסאה ךל לפנש ירחאו (תויזחתה
םה םעפהו ,םילקש 300 דוע וכלה הנה .הניבמ םצעב תא ךבצמ תא אבנלו
.תיארש המיהדמה הלמישה לע ןושאר םולשת אל וליפא


הפקל המולפידה ןיב


,הפקב תוארוק םיתיעל תורקבמש תוליכשמהו תורואנ תמאבה תונבה לכל זא
לצא ףידע זא הכימת רבכ םאש םיבשוחש הלאל ונתת לאו ,ער ושיגרת לא
,תמאה תא תועדוי ירה ונחנא ,םימשרמ םושרל רושיאו המולפיד םע והשימ
,הנוכנה השיגב ןיינעה תא םיחקול םא ,תיקניק תולת וזיאב הפ רבודמ אל
השדח תיסחיה הידמה לוצינ וליפא ללוכ ,ןנערמ דואמ תויהל לוכי הז
חוטב אל .ןכתבהא אשומל תינלטק ךא תילאוטריו ודוו תבוב חולשמו
.קיזמ אלש חטבו חטב לבא ,ליעומש
אל יתסנרפש הלא לש תומאותמ דואמ הארנה לככה תויזחתה ינפל ,בגא ינא
םיבורקה םישדוחב שממו יצחו הנש תוחפל האושנ תויהל רבכ הרומא ,ער
םידלי (תונב יתשו םינב ינש) העברא ךותמ דחא ,ירוכב ינב תא תדלל
.יל ויהיש םימיסקמ
.םוצע יילידב ינא

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
חנה/המורה לספרות
ןאהד תימרכ

פורטונה
טרי תירוא

הו, מטרופולין שלי
הדוהי הלקד

אהבה פרטית וציבורית
ןוראב תרפוס

לא תמיד מסומן
סייר תינוי

םימורופ   
בננות      תמיכה נפשית
    
    
םימורופל     
   
7/9/00 8:49
ora :תאמ
ןורמ תנעל הבוגתב
הביבסהמ והשימ היהי אוה"ו "בורקב ל"וחל העיסנ" תואור ןה דימתו
."םינמיסה תא חנעפל יעדת קר ת א םא ,הבורקה
.ליעגמ דימת הפקהו
?וסרפסאב אורקל רשפא יא
oraל וביגה
 
 
7/9/00 8:59
ויז :תאמ
תיזחתה ירהול הבוגתב
תא חתנמ הלא דיתע תויזחת ןתונ אלש גולורטסאל תכלל ףידע
המאתה ןתונו גוזה ינב תוישיא
ויזל וביגה
 
 
7/9/00 12:58
lital :תאמ
תיזחתה ירהול הבוגתב
..........סלכ'ת ,תיביטרסא תויהל יתטלחה זא
הנבהב הינפ תא התוויע וא הכייח קפס תיטמולפידה תדגמה
יביסאמ ץחל ירחא, ( םיאנותיע תביסמ ומכ עמשנ שגפמה ךשמה )
המכ דע תוארל ליבשב רתוי היה הז,ןומא יתדביא רבכ ינא,
(..... הרוחא םילוגליג המכ ונרזח)תדרל רשפא ךומנ
יאש ףא לע ,תודיתע תדגמ םע ןורחאהו ןושארה ישגפמ היה הז
. שואי לש תופוקת וליבוי ןאל תעדל רשפא
תא ליבגיש ןוגרא היהיש וא ינויגה ףירעת עובקל רשפא םא קר
הזה קסעה לכ רקי דאמ ,וזה תוידירגה
litalל וביגה
 
 
8/9/00 10:39
ןושרג :תאמ
תיזחתה ירהול הבוגתב
הברה םלשיש ףידע ,תודיתע תדגמל תכלל שפיט קיפסמש ימ
.ףסכ
.ליעי לבא ,ירזכא .םישלחה תא ןנסל היצולובאה לש ךרדה וז
ןושרגל וביגה
 
 
1/1/04 17:56
ןאיירומ :תאמ
?וזכ םיאמר תורדתסהל הבוגתב
טוראטב תחתופ ימצעב ינאו רמאנה תא יתארק ,, בר םולש
םדאהו שפנה תועדומל הכישמה... הריעצ יתויה דועמ םינש9
םיאצמינ םישנא, תיעבט איה דיתעה תא תעדל תונרקסהו
תא תוורל ךרד םישפחמ םה ןכלו,, םוי לוכ תוקוצמב
רתוי וא,,םימוי וא םוי ךרואל חור תחנ לבקלו םנואמיצ
ןימאה ינא םא, תרצוי איה השעמל בר חוכ הל שי הנומאה
שוגפא תמאב ינא רחא וא הזכ םדא שוגפל םוקיב יתלוכיב
אוהו,, ןמז ךרואל םדאב תבהואמ ינאו הדימב , םדאה תא
רמוא הז ןא ךא ותוא ררחשל יוצר ייתונוצרל ביגמ אל
וא תושדח תונבהל יתוא האיבה אל ילש הנתמהה ןמז לוכש
בוט אוה ךא בוט אל אוה לודגבש תועיקת לש הזה םוקמל
.. םאתס הרוק אל רבד םוש . םייחב. םימייוסמ ןמז יקרפל


ינאה םייפלק 3מ רתוי םיאצמינ הסיפחב טוראטה יבגל
ליבומ,, ךלש ןווכמה אל ארקנ וא ךלש ימינפה
הכרדה לבקלו ןיבהל ךל םירזועש םימייוסמ םיפלקל ךתוא
ךרדב . הנווכהו ץועי רתוי םה דיתע שממ אל םה טוראט
םא תוארל התוא ןוחבל לש םוקממ תחתופל העיגמ תאשכ ללכ
יתימא םוקממ יאובתש עגרב,, דובעי אל הז,, תעדוי איה
המ רתוי היה םהנימל םינקיטסמלו תוחתופלש החוטב ינא,,
. דיגהל
רהזיהל ךירצו בזכ ירבוד םינקטסימ שיש - תורמל
!!! רוסא רבד הז םיפושיכו תונוכנ אל תויגרנאמ,,
תוצרל לש םוקממ בוט םוקממ עיגהל םיכירצ םינקיטסמה
. ךלומ אצמינש םדאה תא ךרבל
ןאיירומל וביגה
 
 
1/2/04 18:26
םדא :תאמ
?וזכ םיאמר תורדתסהל הבוגתב
!קדוצ ההההחחחח
םדאל וביגה
 
 
7/9/00 13:18
שיגרה שיאה :תאמ
תיזחתה ירהול הבוגתב
!אל ?הפקב תוחתופ
!!אלו אל ?םיפלקב תוחתופ
?ןהילא אבש ימל תחתה תא תוחתופ


.ןכ .ןכ .ןכככככככככככככ
שיגרה שיאהל וביגה
 
 
10/10/05 16:08
:תאמ
!אל ?הפקב תוחתופל הבוגתב
רתאל סנכ הככ בתוכ תא םא תקפדנש הארנכ
http://www.tohar.com
הב שוגפתש ירחא שירב'ג רבדל ליחתת יל ןימאתו
וז הבוגתל וביגה
 
 
7/9/00 17:20
ןושרג :תאמ
תיזחתה ירהול הבוגתב
אל .םיטנגליטניא םישנא ןיב דחא הטוש בשעב לקתהל רעצמ המכ
םיאתמ התא םא תעדל הצור התאש האבה םעפב ?ךלש ףסכה לע לבח
.גולורטסאמ בוט רתוי ,דחוימ ריחמ ךל השעא ינא ,יהשימל


יעצמאכ (הנש 3000-כ ינפל ינמודמכ) החתפתה היגולורטסאה
בל םישל וליחתה םישנאשכ ,ןורחאה ןמזב קר .דיתעה תא תוזחל
תא תוזחל רשפא םיבכוכה יפלש ןויערב שפוטמ דאמ והשמ שיש
,םתויניינעתה םוחת תא תונשל םיגולורטסאה וטילחה ,דיתעה
,תאז תורמל .םהל הרוק התאש ומכ "תוישיא יחותינ" עצבלו
םימעפלו ,דיתעה תא תוזחל ךל ורזעיש םיגולורטסא שי ןיידע
התאש שיגרתש ידכ ,דיה ףכב תצמואמ תוננובתהב תאז ובלשי ףא
.ךפסכל האלמ הרומת לבקמ


ינאש הלא לבא ,היגולורטסא לע םייעדמ םירקחמ הברה ושע אל
רבודמש ,ללכה ןימ אצוי לכ אלל ,וארה ושענש טעמה ןיבמ ריכמ
.תמכחותמ תוטשב


תונורחא תועידי תונורחאה תוריחבה ינפלש ךל ריכזא קר ינא
ידכ םינועדיו םיגולורטסא רשע השיש ברקב השענש רקס םסריפ
.הכזי קרבש ורמא 4-ו ,הכזי יביבש ורמא 12 .הכזי ימ תולגל
ןוחצנ אבינ םירקסהמ סחי ותוא ךרעב ,ןוכנ רכוז ינא םא
.(3:1) קרבל אלו יביבל


ךל .תדבוע היגולורטסאהש עגרל חיננ אוב .ןחבמל וישכעו
.עדוי רבכ התאש הבושת ךל תתל ונממ שקבו ,ךלש גולורטסאל
םוש םהל ןיאו ,םיבכוכה בצמ לע םיססבתמ םיגולורטסאה ירה
תופמ יפל (הזל ארקת אלש ךיא וא חותינ וא) תיזחת תתל היעב
.(היעב ילב ןתוא רייצל םיעדוי םהלש םיבשחמה) 1989 לש
ינא) 1995-ב יל הרקי המ ותוא לאשתו גולורטסאל ךל ,רוציקב
.(םהל קוקז אוהש םיטרפה לכ תא ךל תתל יוסינה ליבשב ןכומ
.הווש אוה המ הארנ זא


םיבוט הלאה םינטלרשה המכ ךל הארת םגש) תרחא תורשפא
תוארהלו 1995-ל ילש וזה תיזחתה תא תחקל היהת ,(חוסינב
ומכ ול םיאתת איה .ולש תיזחתה וז וליאכ רחא והשימל התוא
.יל םיאתת איהש


הדילה יכיראת תא חקלש רוספורפ ותוא לע ,רופיסב םייסאו
רחאו גולורטסאל םתוא ןתנ ,ולש םיטנדוטסה לש הדילה םוקמו
הבר תובהלתהב וביגה םידימלתה .התיכל תופמה תא ריזחה ךכ
רוספורפה ול רפיס זא וא .םש תובותכ ויהש תודבועה לש קוידל
רכוז אל ינא .ומצע ול תכיישש הפמה תא לביק אל טנדוטס ףאש
בושח שממ שממ הז םא לבא ,הטיסרבינואהו רוספורפה לש םשה תא
.ררבל לוכי ינא


ןתא ינא ,לקש 300 וליבשב הצור גולורטסאש המ לכ ,םוכיסלו
?הווש אל .250-ב ךל
ןושרגל וביגה
 
 
8/9/00 18:41
הכיסמה :תאמ
ויז ויזל הבוגתב
תיתימא הדומחו העודי תינלשב ,יקסנא ירש
ןותיעב הקיפרגב הדבע איהשכש הרפס
ןפואב תולזמה ןכות תא הרדס איהש ,תויוטשהמ הל סאמנ כ"כ
תורתוכל תחתמ ילמודנר


אורקל ךליש ,דיתע ול ןיא המל םויה דע ןיבמ אלש ימ זא
....רחא לזמ
הכיסמהל וביגה
 
 
7/9/00 13:22
ןירג ילוי :תאמ
תיזחתה ירהול הבוגתב
ךל הרמא ךכ - "תיאמצעו תיביטרסא ,הפירח ,המכח דואמ הרוחב"
העוט איהש תעדל הכירצ תייה דימ .הנושארה תודיתעה תדגמ
!העטמו
תאש חטב .המכח שממ אל תא הילא תעגה םאש ןיטולחל רורב ירהש
םוטמיטו םירקש תוהזל ק'צ קי'צ עדוי ףירח םדא-ןב .הפירח אל
תוחפל וא - תכלוה תאש עומשל יל בוצע .ותוא ןבסל םיסנמ הפיאו
.הלאה םיכיספה לכל - תכלה
תחתופ הפקב תארוק תודיתע תדגמ ןיב לדבה םוש ןיא ,לודגב
םייידי ךל ףחודו םיילגרה ןיב שא ךל קילדמש סדרפ ברהו םיפלקב
םוש .לדבה םוש ןיא .רכז ןב ידלתו ןתח יאצמתש החטבהב ,היזחל
לדבה
ןירג ילויל וביגה
 
 
7/9/00 15:54
יאוו_יוא :תאמ
תיזחתה ירהול הבוגתב
:הככ זא
ומכ הפירח ייה .םש יראשה .ךלש םוחתה ילטיניפד הז ,לגרודכ
אשייש קצומה לש תויטנגיליטניאה ויתועורז לע ילתיה ,קרמה
.הנשמ הז המ ......./תחתופ/תדגמל וכלת דחיו ,ךתוא


.םוש אלמו םטמוטמ .זחופ .רצק .ףתושמ דיתע םכל שי
?ןורימל רושק הז ,ןורמ
תקירסל תכלל ךל יאדכ ,יתחפשמ ןיינע אל הז םא ,אל םא יכ
.תוכרעמ
יאוו_יואל וביגה
 
 
7/9/00 15:56
יאוו_יוא :תאמ
תיזחתה ירהול הבוגתב
ךיירצ ללכב םא ...ילויל אלו ןורמ המלעל הנפומ היה הז
...הז תא ריהבהל
יאוו_יואל וביגה
 
 
7/9/00 20:57
ןירג ילוי :תאמ
החילסל הבוגתב
התא המ יתנבה אל ,יתלהבנ רבכ !הז תא ריהבהל ךירצש חטב
...ילש םייחהמ הצור
ילוי
ןירג ילויל וביגה
 
 
7/9/00 13:28
רברפ השמ :תאמ
תיזחתה ירהול הבוגתב
םע השאו שדח תיב האור ינא...ףסכ הברה .ףסכ האור ינא"
.יל הרמא איה הככ ."םימולהי
דוע ירחא ,הנשה ףוסב ,המצע תא התאר איה .ןבומכ הקדצ איהו
,הספוקב קוידב ףסכה תא הל ומישיש םיליבד תוחוקל תואמ המכ
םילשורי תורדשל םירשואמ ואציי אלא ,הלבק ושקבי אל וליפאו
רברפ השמל וביגה
 
 
8/9/00 18:58
ןטקה ןר :תאמ
תיזחתה ירהול הבוגתב
........המכ תועיבצ המכ
ירסחו םינטק םימעפ הברה םישיגרמ ,םישנא םה רשאב ,םישנא
.הלאכ ונלוכ ,תובושת
ולאשת .תוילשא לע ףסכ (םיאיצומ ,םיזבזבמ אל)םיאיצומ ונלוכו
.יסורס תא
לקש תואמ שולש אלו םיבשע לש םרג האמ לע לקש 400 איצוהל המל
?תדגמ לע
םימרוג ,תואיצמהמ תצק ונתוא םיקרוז הלאה םיצצמנה םיבשעה םג
תצק םירבדהש ,ןותנ עגרב ,ןימאהל ילואו תרחא תצק גהנתהל ונל
.םינלטסה רוביצ תא לטוק אל הפ דחא ףא לבא .תרחא
?ףסומב ישיש םויב פוקסרוהה לע טבמ םיקרוז הפ םישנא המכ
םישנא דראילמ יצחל םיאתהל הלוכי אל תחא הרדגהש םמצעל םירמוא
בוש כ"חא עובשו םש בותכש תויוטשה בוביג לע םיכחגמ ,םלועב
....הלילח רזוחו םיארוקו םהלש לזמה לע םירצוע
םירהממ םישנאש תורמל הזה חוכיוול תורישי רושק םג םיהולאו
חוכ ,קדצב ,םהל ןיא יכ ילוא ,ןוידהמ ,ןכסמ ,ותוא איצוהל
.וילע רבדל
םהל ןיאש םישנא םינופ וילא םג יכ ,עובעב רושק אוה לבא
.תובושתו הקצומ עקרקו תואדוו םיכירצ ונבורו ,תובושת
הככו הככ השענ ?םינחבמ ינפל םינטק םילגרה ויה םכממ המכל
.ותוא רובענו ינפל
םינותחתה תא שבלנ ,םינחבמב אבסמ ונלביקש עבונה טעב קר שמתשנ
ינימ לכ דועו,הצרמה םע בכשל ,לזמ םישוע םה יכ םיבוהצה
.םיקירט
םישנא לע לואשל תודיתע ידיגמל םיכלוהש ולאל ודיגת המו
?ומלענש
הזש ,תודיתע ידגמל הכלהשו ,םלענ הלש ןבהש אמאל ודיגת וכל
.תגעלנ ,השפיט ,תיביטימירפ התוא השוע םינועודיל תכלוה איהש
,רוא ביבש הזיא ילוא ,הווקת לש 10cc דוע התצר הלוכ ,איהו
.םוי דוע ריבעהל רוזעיש


אל תרחא "תויחל ןתו הייח" תא ונמנפיה אל דוע טושפ ונחנא
.תרחא גהנתמ וא תרחא תצק בשוחש ימל םיגעול ונייה
..........לבחו
ןטקה ןר ל וביגה
 
 
10/9/00 13:42
1המינונא :תאמ
?תועיבצה לש עבצה המל הבוגתב
.עלסב הלימ לכ
1המינונאל וביגה
 
 
2/10/00 13:43
lital :תאמ
תיזחתה ירהול הבוגתב
הקוצמב העיגמה הרוחבל תתל רומא תוחיתפ לש אשונה לכ תמאה
הכימתו הרזע
?םצעב אל המלו
litalל וביגה
 
 
29/11/00 16:47
תליא :תאמ
תיזחתה ירהול הבוגתב
ןויגיה רסח הזש םיעדוי םא םג ,ןימאהל םיצור קר ונלוכ
דדועתהל והשימל םרוג הז םאו תובוט תויזחת עומשל דמחנ הז
?אל המל זא רתוי חמש תויהל ךכיפלו
תליאל וביגה
 
7/9/00 13:05
קתבמה ו'ג :תאמ
ןורמ תנעל הבוגתב
.יטתאפ המכ .םוקתש ,תודיתע תדגמ לצא התיה אלש ימ :תנע תלאוש
הקוקזש ימ .יתשורג אל םגו אל ימא םגו ,ויה אל םלועמ ייתויחא
הנכסמ יכהו .הללמואו הנכסמ - םילילא ידבועו םיננועמו םינועדיל
םייולת הייח לכש ,הבולעו תיתולת ךכ לכ איהש ימ איה הללמואו
.הלעב היהי אל וא היהי ינומלא-ינולפש ךכב
ךפיהה .תוחיתפו הלכשהמ ךפיהה .שפנ בולע .ךחוגמ .געלנ המכ
ןיא .ןוכנכ הלגתמ - ןמזמ יתדשחש המ ,תנע ,ןכ .םזינימפמ רומגה
,"תוננב" רתאב יוטיב ידיל האב איהש יפכ ,תונפקותה ןיב רשק םוש
.םזינימפ וא - ןויוושל ןוצר ןיבל
יוטיב םתס םה ,הרואכל ,יגולואדיאה טהלהו תילולימה תונפקותה
.ותוא ףקעש והשימל דירומ יביטימירפ גהנש הריטס ומכ .לוכסיתל
קבאמ םע רבד יצחו רבד הל ןיאש ,תרעוכמ תונחוכ .המשל תומילא
.הינומרהב םייחו רואנ ןויוושל יתימא
םישנה לש ןדמעמ תא (הגיסנ ןושלמ) הגיסמ ךתבתכב הקסיפ לכ
הירוגנסכ ךל שמשל לוכי אל הרואכל-רומוהה םג .לבח .רוחאל
חטבו תודיתע תדגמב קיחצמ רבד םוש ןיאש ינפמ ,הרואכל רומוה)
םינטלרשמ תונורתפ לבקל ליבשב תכלוהש ימב קיחצמ רבד םוש ןיאש
. (תוינרקשו


קזח תלפנ
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
7/9/00 15:10
ארסיס :תאמ
יטתאפ המכל הבוגתב
,תויחנ-חינ תפוקת ירחא .קפס ןיא .םילא התאשכ ךבטימב התא
ךמצעל תרזח
ארסיסל וביגה
 
 
8/9/00 17:16
תינומלא :תאמ
ו'גלל הבוגתב
ו'ג ) ...דירטמ קר אוה לשמל יתוא יכ....ךלש םשה תא ףילחתו
( קתבמה
תינומלאל וביגה
 
 
8/9/00 19:39
קתבמה ו'ג :תאמ
ו'גלל הבוגתב
,ךדירטמ הז המלו ?גתומל יתכפהש ירחא ?המל !?ףילחהל
?בוט רתוי היה הז רעופה ק'ג םשב רחוב יתייה םאו ?יתריקי
הז וא ןתיול ףחוד - לשמל - מ רתוי ךתוא דירטמ הז המלו
?רתאב ,ןכ םג הפ םיבתוכש ץוצמל ןתונש
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
9/9/00 1:16
(הז) רוביצב העודי אל :תאמ
?בוט רתוי רעופה ק'גל הבוגתב
ךושמל ךירצ אלש חקיפ רוחב עמשנו ,ער אל בתוכ התא יכ
.יביטקובורפ םשב שומיש ידי לע בל תמושת
(הז) רוביצב העודי אלל וביגה
 
 
7/9/00 15:48
ימענ :תאמ
יטתאפ המכל הבוגתב
וא לזלזמו והשימ לע ץפוק התאש םעפ לכ לפונ התא םג יתעדל
התועט לע התוא חיכוהל הסנמ
לוכיבכ
?קדוצ דחא והשימש בשוח התא ..המ
?הנוכנ תחא הבושת שי בשוח התא
?הב תכלל תחא ךרד
ןימאהל יל השק
ימענל וביגה
 
 
8/9/00 10:59
ןושרג :תאמ
2 יטתאפ המכל הבוגתב
המל ?הסרובב ןוה םיחיוורמ אל םהינימל תודיתע ידיגמ המל
שי םהלש םיל"כנמלש תורבחב םיעיקשמ אל םעפ ףא םיגולורטסא
ררבל םילוכי יאדווב טוראט יחתופ ירה ?דחוימב תיבויח הפמ
.םש תשפחמ קוידמש הרבחב תוינמ תונקלו ,טפנ הלגתי הפיא


.לטילמו ויזמ ףסכ תחקל הז םיעדוי םהש המ יכ ?המל תעדוי תא
.היהי המ םיעדוי אל םה
ןושרגל וביגה
 
 
8/9/00 11:06
ימענ :תאמ
!!!אל - ימענל הבוגתב
םיעדוי םלוכ טעמיכ ףסכ תחקל תעדל
םצעב יל רמוא התא המ יתנבה אל
.?קזח ךכ לכ הככ..אל ימענ תגאש המלו
ימענל וביגה
 
 
8/9/00 11:21
ןושרג :תאמ
!!!אל - ימענל הבוגתב
םיאמר םתוא לכש רובל תלפונ תא םגש יל היה המדנ יכ
.ורפח


םיעדוי ויה תמאב םה םאש ,איה ילש תיסיסבה הדוקנה
םירישע ויה םה ,תושעל םיעדוי םהש םינעוט םהש המ תושעל
.העשל לקש 300 ליבשב ךתיא רבדל םיחרוט אלו םיגלפומ
ןושרגל וביגה
 
 
8/9/00 11:41
ימענ :תאמ
!!!אל - ימענל הבוגתב
רשועה תא קר םישפחמ םלוכ אל
דחא רבד הז
ןמזמ רבכ דיגהל יתיצר הזמ ץוחו
םיהולא םע השוע ילש תויוצעיתהה תא ינא
ךווית אלל
לע יתוא חיכויו וישכא יילע ץופקי ימ..ונ
ילש "תויביטמירפ"ה
ךויח
ימענל וביגה
 
 
8/9/00 11:46
ימענ :תאמ
!!!אל - ימענל הבוגתב
ןטק רבד דועו
ןמזמ בתכ ןמטיו טלוו
ךכב יל ידו-יננהש יפכ ינא םייק
יל חונ ןיידע-שיגרמו שח יתלוז ןיא וליא
יל חונ ןיידע-םישיגרמו םישח דחאכ לכה וליאו
ימענל וביגה
 
 
8/9/00 11:54
לעובה לעופה :תאמ
!!!אל - ימענל הבוגתב
ןימאמ ינא
קר
ןימז ןימב
לעובה לעופהל וביגה
 
 
8/9/00 14:50
ימענ :תאמ
!!!אל - ימענל הבוגתב
יפוק וי ביג ייא םאק םאק
יפוי יפוי וי קאפ ייא ןאד
קוקחיצ
ימענל וביגה
 
 
8/9/00 18:14
ימענ :תאמ
!!!אל - ימענל הבוגתב
הזה לודגה טפשימה ירעצל
יל ךייש אל
...ץוציפ דבוע אוה לבא
ויח
ימענל וביגה
 
 
8/9/00 11:55
ןושרג :תאמ
!!!אל - ימענל הבוגתב
.ףסכ םיחקול אלש תודיתע ידיגמ הברה ךכ לכ שי ןכל
.ןועט תוחפ אלו ,ירמגל רחא ןויד הז ,םיהולא יבגל
.תרחא תונמדזהל ותוא רומשנ
ןושרגל וביגה
 
 
8/9/00 14:51
ימענ :תאמ
ןבומכל הבוגתב
בוט
ןוטפיש
ימענל וביגה
 
 
7/9/00 18:10
חחרפ :תאמ
יטתאפ המכל הבוגתב
תויוטש לש לודגדחא בוביג הז .קדוצ יד התא ,ןכותה תמרב ,הארת
.וזה אטרב אטרחה לכ
ךכ לכ אל הזש קר .תויניצב הבתכש המ תא הבתכ איה םא לבא
?תורקל לוכי אל ,המ ,?עגפ
?תרחא ךל אצויו דחא רבדל ןווכתמ והשמ בתוכ התאש הרוק אל
הזה יתדוקנה החלצהה רסוח תא סחיימ התאש הז ךיא ,הזמ ץוחו
?רתאה לכל ,הלש
?ךשפנ ירופיצמ תחאב ,ךב ועגפ םעפ דוע ,הרק המ


.יוארכ בתכיתש ךרוצ שי ,הייואר ,תרוקיב םג


:ךל בותכל לוכי יתייה לשמל


(אל םצעב אל)


:-)))
חחרפל וביגה
 
 
7/9/00 21:09
קתבמה ו'ג :תאמ
הפי אל תמאב .הפי אלל הבוגתב
.יניצ אל ינאש ריהבהל ילע ,תישאר
,דבכנה חחרפה דובכל :בושו
תלוטנ תוננובתהה תלוכיו ךלכש תופירח תא ךירעהל יתדמל
.תוניצרה אישב .תילארשיה תואיצמב ךלש טישלובה
םג הז תאו - םיטוש םיבשע רוקעל ךרד םוש ןיא :הככ וישכעו
.השק תיגרוריכ-תיאלקח הלועפ םיטקונ אל םא - עדוי התא
תושקה תולחמה תחא איה תילארשיה הרבחב תוילנויצר-יאה תחירפ
לכ .ונילעמ ףחרמש רתויב לודגה ןוכיסה ילואו ,ונלש רתויב
תא - ךשוחה ףגא תא ,טעמב ולו ,דדועמ והשימ ובש בצמ
יפב וא הפקב ,םיפלקב דיתעה תא םיזוחו םיארוקה ,םיפשכמה
תודוסיה תא תצק דוע רערעמש ,ןכוסמ בצמ אוה - תעבטה
.םייח ונחנא הילעש תיתרבחה עקרקה לש אלימב םיעוערה
תוליכשמו (הרואכל) תונובנ םישנש תולגל יתעד תא ףירטמ הז
לש ,תוילשא ירחוס לש תלוונמה היישעתל די תונתונ (הרואכל)
תמכוח" םע םישנו םיינקיניצ םיאמר ,םייתד םיטאנפו םינרקש
.תחתהמ "םייח
םג ללכ ךרדבו) םישאוימ םישנא ללוש םיכילומש ,הלא םיעשופ
םקלח תא םימרות םניא םג ללכ ךרדב (םיינעו םיליכשמ אל
םימלשמ אלש ןבומכו (לשמל ,ל"הצב תורישב) תילארשיה הרבחל
.הסנכה סמ
ומכ רתאב האור ינאשכ שפנ-הוושו ןחלס תויהל לוכי אל ינא
.סאמנ ,יד ?וליאכ ,תויניצהו .הזה גוסהמ הבתכ "תוננב"
לע קוחצל ליבשב" םיאור םהש םירמואו 2 ץורע םיאור םישנא
.וליאכ ,עטק הז לע םיבתוכו תופשכמל םיכלוהו ."יול ןונמא
ודרת לא .םיבעותמ םינטלרשל די ונתת לא .יול ןונמא וארת לא
ויהת .ןכ .םכתביבס תאו םכמצע תא .הלעמל וכשמת .תונזל
והיעשי תא אורקל ףידע ,תונרמוי ףידע .ארונ אל .םיינרמוי
יול ןונמאו "הויו" תוארל רשאמ ,"רמייתהל"ו ץיבוביל
.תודיתע ידיגמ ינימ לכו "הנרבטב"ו


תדיגמש ונל תולגל ?הזה רמאמה לכ הז המ ,חחרפ ,וניניב
."השאל"ל ישוקב ?"תוננב"ל םיאתמ הז ?הששקפ תודיתעה
.ישוקב


דובכה לכ םע
ו'ג
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
7/9/00 21:19
ימענ :תאמ
דבכנה חחרפה דובכלל הבוגתב
המדאל םינתונ םיטוש םיבשע עבטבש תעדי םאה
?םיתברותמה םיחמצהמ םינוש םירבד
?םלוכל םוקמ ןיא ?שי המ
ךכ לכ םייואמ שיגרתש ךרוצ םוש ןיא קדוצ ךכ לכ התא םא
...יתיליג המ עדוי התא ו'ג
בותכ וילעו ןאכ לגד שי ךלש ראופמה ןיזה הצק לע
תונופציפ תויתואב
קדוצ ינא
ךויח
ימענל וביגה
 
 
21/9/00 2:45
יתנ :תאמ
דבכנה חחרפה דובכלל הבוגתב
גייסמ אלש ידמ ינללוכ ףוריצ - תילנויצארה רסוחל
,השטינ ,רוגקריק לש םזילאיצניטסזקאה ומכ תואמגוד
רשפא יאש םיבשחנ םילאוטקלטניא המכ דועו יקסבייוטסוד
,הנובתה תויהל עגונב ובתכו ורמאש המב לזלזל
שי - תוישונאהמ קלח קר ,ןיינעה ךרוצל תוילנויצארה
הצקה תא וריכזה ו'גו זעובש תובר תועפוהו תואמגוד
תומוקמב רקיעב םיעבונ ,לשמל ,םזילופופו היגוגמד .ןהלש
-קוחצל ןיינע אל רבכ הז ןכאו הלאכש םיילנויצאר יא
,םיחישמו תואובנ ,תונויזח תלוכא תילארשיה הרבחה
,םיגיאדמ םידמימ םישבול חותינו טופיש תלוכי רדעיהבש
יביב תמגוד םייטסישפ םיגוגמד לשמל תולעהל םילגוסמו
.םילשוריב הכולמה סכל הרזחב והינתנ
ילואו וב התיה ילואש תויניצה לכ םע ,הזה רמאמה ןכל
הבשחמה יכרד לש תולחנתהה תא אוה םג למסמ טלחהב ,אל
ברקב וא ,השחמהה םשל ביבא לת ןופצב םג תויס"שה
ןהלש רהצומה םזיבטלרהש ,הרואכל "תוליכשמ" תויסולכוא
.ידמ קוחר תצק ןתוא חקל


םזילרולפה לע הנגהה םשבו ,בתכיהל הכירצ תוטש לכ אל
םעש ןיכס ונכותב קומע םיעקות ונחנא ,םזיבטלרה ,בושו
תויהלו דילחהל םג הליחתמ ,לובסל ונדמל רבכש באכה לכ
רבכ םה ,"רעשב"מ םירוספורפה תא ולאשת .תיתימא הנכס
ריהבהל וליכשה רבכ םה ,םהלש התומעה תמקהב .הז לע ולע
יתד ,הנידמב לחלחמש תוילנויצאר יא לש גוס לכ דגנ םהש
םג עיגי הזש אוה ףוסה ,ךכ לכ טשפתמ הזשכ .ינוליח וא
.עורג רתוי הברה דוע היהי בצמה זאו תוטלחהה ילבקמל


הרבחה לע רבועש ןכוסמה ךילהתב חכוויהל הצורש ימ
וילאמ ןבומ ךפהש יוזיבל בל םישיש ול יאדכ ,תילארשיה
'פורפל קעוצ ןילבר יבור .היזיוולטב הימדקא ישנא לש
.םולכ טעמכו ,ינוהמית ויניעב ןח אצומ אלש רקס גיצמש
שממ רשפאו ,תרחא הילאוטקא תינכותב רבדל אב רחא 'פורפ
תומלעתהה ,תוצירעה .תוינשב רבדמ אוהש ןמזה תא רופסל
,תרושקתב תוליחתמ תוילנויצארה רסוחו היגוגמדה ,בושחהמ
ילכ דוע הנה .תוכזב רשכה תמתוח תוננב רתא לביק וישכעו
.ילארשי תרושקת


טושפ התא .דדחתהל ליחתהל הסנמ אל וליפא ינא -ו'גו
.ןיוצמ
יתנל וביגה
 
 
8/9/00 2:25
חחרפ :תאמ
דבכנה חחרפה דובכלל הבוגתב
.הייעבה המ עדוי התא


עדוי התא .ןכ ינפל תבתכש המ אל ללכב הז ,ןאכ תבתכש המ
.תונושה תורופאטמה ללגב אלו .ינומכ בוט תוחפל הז תא
..בלחה זאו ,טועבל םדוק לבא תוצרל ,םיתעל ,הייטנ ךל שי
(בלה).ץמחנ ךכ רחא קרו םיתכמ םדוק


איה .תילארשיה הרבחה תא קר תנייפאמ אל ,תוילנויצארה יא
רשפא .הייעבה אל וזו .ללכב ,תישונאה הרבחה תא תנייפאמ
תנגוהו תינלבוס לבא תילאנויצר אל הביבסב יפוי תויחל
.תבהואו תכמותו
תופכל ןויסינה ,תוירנולשפה ,תונטלרשה איה הלודגה הייעבה
םשב תאז לכו וב ץפח וניאש המ טועימ לע וליפא וא בור לע
.ומצעב דשה וליפא וא ,המ עדוי דשה וא תד וא ,לאידיא


ךוחיגו הלחלח ררועמ תמאב ,הקיטסימ-ודבספב הזה קוסיעה לכ
םימיא הרזמ םג אוה זא קחצי ןונמא ידי לע השענ אוהשכו
תוכארפהו "תוקידצ" תחרוצ הירבטמ הייקוקה תא האור התאשכו
תוינועדיה ןבומכו .ךכמ עורג הז םיהולא שי תוקעוז
.תורחאה תועורצהו


ןובשח לע אב הזשכו שפנ לעוג הז םימעפלו אטרח הז זא
.םמוקמ הז תלוזה לש תושלוח


והשימ שי םישקה תושגרהו ךלש העיגפה ירוחאמש ,חמש ינא
.ול באוכ תמאבש ,ול תפכא תמאבש


עמשנ היה ךלוקו תונועדיה לע ךל שיש המ תא רמול תלוכי
.רוריבבו בטיה
לש םייוסמ רדעיהב הרוקמ איה םג יכ ,תוחלתשהב תרחבש לבח
.הרז רצחב תומהלתהל העינכו שגרה לע הטילש


.אטרחה תא הקנ ,הז תא רומא .רמול המ ךל שי


.בטיה הז תא עדוי התאו ,רתאה לכ אל הזו
רקיעב לבא סעוכ התאשכ ,ךבטימב התא .ךל ורמאש המל דוגינב
.בתוכ התאש ינפ סעכה תא ןחוב התאשכ


.ךבטימ יוצמ ובש םוקמב רתוי תוהשל לדתשת אלש המל זא
.רציה תורמל ,הבזכאה תורמל ,באכה תורמל


הברה ליכמ הז םוקמהש (עדוי הארנכ התא םצעב) הלגת ילוא
.םירצי רתוי


.הבשקהה לע הדות
חחרפל וביגה
 
 
8/9/00 10:22
ןהכ זעוב :תאמ
הייעבה המ עדוי התא ,ו'גל הבוגתב
הרבחה תא תנייפאמ תוילנויצר-יאש ךתנחבאב קדוצ התא
שי ,הינטירב וא ,ב"הראבש דועב לבא ,התוללכב תישונאה
םירשבמש טקרמרפוסה ינותיעל ומכ) תדחוימ השינ םיפשכמל
הכלהמל העירפמ הניאש ,(אישנה תא ופטחש םירזייח לע
יארוק .רחא והשמ הרוק לארשיב ,הנידמה לש ןיקתה
ישנאמו םיאקיטילופמ תנכוסמ היצמיטיגל םילבקמ תודיתעה
תארוקל ךלה אוהה םיקסעה שיאש ךל םירפסמ .תרושקת
,רקובב הילאוטקא תינכות תשיגמ ,יזרא הנדריו ,םיפלקב
רבק לע חטתשמ םייוסמ יאקיטילופו ,תינועדיב תצעייתמ
...םיקידצ
ןהכ זעובל וביגה
 
 
10/9/00 21:18
לעי :תאמ
הרעהל הבוגתב
הנימאמ ינויסנמ תאז לכב לבא ןאכ טועימב ינאש הארנכ
יתינפ אל םלועמ רבעמ תוארל םילגוסמש םישנא םנשיש
בטיה ילש אתבס תא יתרכה לבא אוהש גוס לכמ םינועדיל
תא הז תא הל היהש דיעהל הלוכי ינא טלחומ ןפואבו
רבד לכ ומכ םימעפל דיחפמ הזש המכו תוארל תלוכיה
םגש םיתיעל הלגמ ינא ילנויצר אוהש תוחפל בשוחש םדאש
שיש תעדוי ינא םלעתהל קיחדהל חונש המכו םייק הז יב
רורב תאז םע דחי לבא תלוכיב וללוק וא וכרובש םישנא
עוצקמל תאז וכפהי אל םלועל ולאש יל
לעיל וביגה
 
 
8/9/00 12:21
קתבמה ו'ג :תאמ
הייעבה המ עדוי התא ,ו'גל הבוגתב
לומ ומצעל למלממ םדא האורו םיה תפש לע לייטמ רבג
.םילגה
.שיאה ןרקתסמ ,"?השוע התא המ"
התאש המ לכ תושעל לוכי ינא" .למלממה רמוא ,"ףשכמ ינא"
."הצור
..הבוט השעת ,םסק יל השעת זא .רבגה לעפתמ ?הללאוו
.שארמ םולשתה לבא .למלממה רמוא ,תויעב ןיא
.רבגה לאוש ?המכ
תא קשפו ךיתועברא לע דומעתו טשפתת .םסוקה רמוא ,טשפתת
.םידדצל זוכעה ייחל


םסוקהשכ ,ופוגב עצובש םודסה השעמ םותבו ,ךכ השוע רבגה
אוה ,ירחאש הירגיס קופיסב קילדמו ויסנכמ תא סכור
הליו ,קנבב רלוד ןוילימ הצור ינא וישכעו ,בוט" :שקבמ
."תוינידנולב רשעו ןויבסב


דוע חקול אוהשכ ,יתימא ןיינעב םסוקה לאוש ,"דיגת"
"?התא המכ ןב ,יל דיגת" ,הירגיסהמ הטכאש
.לעבנו קשופ התע הזש רבגה הנוע ,"םישולש ןב"
ןיידעו םישולש ןב" ,ןשעמה ול הנוע ,"הז המ הארת"
"...םיפשכמב ןימאמ
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
8/9/00 20:33
ירשי :תאמ
האנ יממע רופיסל הבוגתב
.הרצקבו - ןיינעה לכ לש םלשומ יוצימ .תנייוצמ החידב
ירשיל וביגה
 
 
8/9/00 17:26
הניבמ לבא הנימאמ אל :תאמ
הייעבה המ עדוי התא ,ו'גל הבוגתב
...ו'גו חחרפ


יניינע רתויל ךפה ןוידהש החמש נאש ןייצל ילע ,לכ םדוק
.ויפואב בילעמ תוחפו
הניבמ ינא לבא ,םהינימל םינועדיב תונימאמהמ אל ינא
תא תפשוחש ונלשכ תלבלובמ הרבחב דציכ ,ךרוצה אב ןיאמ
םישנא דציכו , ,תננוסמ יתלב ,היצמרופניא ןומהל םדאה
םקלחל ,ןורתפה איה תדה םקלחל זא...ךר םישפחמו םיכלוה
וא ,אוהשלכ ביבחת וא...האירק וא ,ןורתפה איה הביתכ
וזיא ןתונש רחא רבד לכ וא...תיטילופ העונתב תוליעפ
.ביבסמש החוטמסה לכב...תועמשמ איהש
יכ ,םהמ לודג אוה הרואכלש והשמל רבחתהל םישפחמ םישנא
חונמ אוצמל ןכיה םיעדוי אל רבכ תמאב םה קיר בורמ
.םשפנל
לע עיפשהלו תוסנל אלא ,םהב חלתשהל אל הז ךירצש המ
הביבסה לע עיפשהל ,ךוניחב ךומתל וא םורתל ,הרבחה
.םמצע לע ךומסלו בושחל םישנא דמללו...ונלש הבורקה
הניבמ לבא הנימאמ אלל וביגה
 
 
8/9/00 12:03
ןמאנה ארוקה :תאמ
דבכנה חחרפה דובכלל הבוגתב
יפוי .(יתוא) םיקתרמו םירפמ םכיניב םיגולאידה
ןמאנה ארוקהל וביגה
 
 
7/9/00 23:52
הילו'ג :תאמ
יטתאפ המכל הבוגתב
הרטמל עלוקו (דימת) םכח התאש המכ .ארונ ךתוא תבהוא ,ו'ג
....ךיחוסינב אילפמו (בוש)
לוכי התא קרש השגרה יל שיש והשמ לע ךתעד תא עומשל תבייח
.ותוא חתנל
!?הא ,יטרפ גולאידל ךתוא םיאצומ הפיא
הילו'גל וביגה
 
 
8/9/00 10:14
קתבמה ו'ג :תאמ
...ו'גל הבוגתבל הבוגתב
אל תמאב ינא ,וגאל ףוטילה תורמל לבא ,האמחמה לע הדות
ומכ - דימת קדוצ שיגרמ אל םג ינא .אלש תמאב - םכח שיגרמ
.הבתכ ימענש
.תמאה תאז .ןמזה בור ,ישוק שיגרמ רקיעב ינא
.ךתוא אצמא רבכ ינא ,ךלש ליימ יאה תא יריאשת םאו
הדות בושו
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
8/9/00 10:44
תיריע :תאמ
הילו'גל הבוגתבל הבוגתב
.(קתבמה ו'ג) "ןמזה בור ,ישוק שיגרמ רקיעב ינא"
.ו'ג ,ךל השק
החינמ ינא ,םיילגרה ןיב ךל השק
תיריעל וביגה
 
 
8/9/00 11:01
ימענ :תאמ
הילו'גל הבוגתבל הבוגתב
הבוט הלחתה תאז
ךויח
ימענל וביגה
 
 
8/9/00 16:41
הילו'ג :תאמ
הילו'גל הבוגתבל הבוגתב
.הרזחב ךויח ,הדות ,ימענ
הילו'גל וביגה
 
 
8/9/00 16:38
הילו'ג :תאמ
הילו'גל הבוגתבל הבוגתב
anytime יתוא אוצמל ישפוח שיגרת ,ילש e-mail -ה ב"צמ
חינהל ריבס ,ןמזה לכ קדוצו םכח שיגרמ תייה םא ,בגא ךרדו
.האמחמ וז תאז לכב זא .תונכ וזכב בתוכ תייה אלש
הילו'גל וביגה
 
 
8/9/00 18:16
ימענ :תאמ
הילו'גל הבוגתבל הבוגתב
בל םיש
התאש יתבתכ ינא אל
קדוצ דימת
ימענל וביגה
 
 
9/9/00 23:24
תיסומינונא :תאמ
יטתאפ המכל הבוגתב
..ןכבו
,רתוימ הז תודיתע תדגמל תכללש תבשוח ינא םג
,ןימא אל
..."הרותה יכרע" תא דגונ
..ףסכ זובזב
..ןמז זובזב
!?רמאנ רבכש יתרמא אל דוע המו


איהש ינחוטב זאו..המצעב ןימאת תחא התואש רבכ ףידע :הנקסמ
!!!חילצת
תיסומינונאל וביגה
 
7/9/00 13:17
ןהכ זעוב :תאמ
ןורמ תנעל הבוגתב
תא המ ?ךדיתע תא קייודמב ךל אבנל הלוכי אל תודיתע תדגמ
ונרמגש ירחא ,ונלוכ םיענכושמ ונייה ...ונעדי אל !!! ת-ר-מ-ו-א
אקוודש "ץראה" לע יונמ ונישעו הטיסרבינואב םיראת ינש ,ןוכית
.היהי המ ונל אבנל קייודמב תועדוי ןה
?וניעט הפיא ?תנע ,תויהל לוכי הז ךיא
תא - ךלש די ףכ/םיפלק/הפקב תארוקה לש תויזחתה יפלש תרמוא תא
אל .העוט איהש תויהל לוכי אל הז .תצק דוע יכח .יניצר יילידב
תוחתופו םיכוכב תובשויש ,הלא לכ ,תוקדוצ דימת ןה .ןכתיי
.הפקבו םיפלקב


,ןתחתהל-תותמש-תונב לש תולפט תונומא תוכזב לקו רהמ תרשעתמש ימ
...תועטל הלוכי אל
ןהכ זעובל וביגה
 
 
7/9/00 15:14
קנרפ לט :תאמ
!!! ת-ר-מ-ו-א תא המל הבוגתב
המ לבא - רמאמה תא טוחשלו גועלל לק - םירחאה לכו ,זעוב
ללגב ,ןשואייב ,תותפתמש תונבה לע םחרל .םחרל הז תמאב ךירצש
ידיגמל תכלל ,תוחטבה םימייקמ אלו םיחיטבמש םיקאינמ םירבג
ןסר תרסח תילולימ תומילא אלו ,ןאכ השורד הלמח .תודיתע
קנרפ לטל וביגה
 
 
7/9/00 15:52
ימענ :תאמ
טוחשל אל ,ךירצ םחרלל הבוגתב
הלמחל םימחר ןיב לודג לדבה שי
וילע םחרמ התאו םדאה לש ובצמב אצמינ אל התאשכ הז םימחר
לוכיבכ תנגומ הדמע הזיאמ
ןיבמו ולאכ תומוקמב תייה התא םג ךיא רכוז התאש הז הלמח
ולש ךרדה םדא לכלש
?אל
[העוט אל ינא םא] ינפי קנע טפשימ שי
םימחר
םימחרה קינעמ
םלבקמו
םירוויע םהינש


ךויח
ימענל וביגה
 
 
7/9/00 23:57
הילו'ג :תאמ
!!! ת-ר-מ-ו-א תא המל הבוגתב
"תארוק"ל יתכלה אל םייחבש ימצעב האג ינא ךיא .קדוצ התאש המכ
! פיצנירפכ םיפוקסורוה תארוק אל ינאשו
הילו'גל וביגה
 
 
8/9/00 10:37
ןהכ זעוב :תאמ
!!! ת-ר-מ-ו-א תא המל הבוגתב


רורב הז ירוחאמש ןורקיעה םא - םיפוקסורוה אורקל הלוכי תא
הז יכ ,םש ינאשכ ,הקירמאב לבז-ינותיע ארוק םג ינא .ךל
סיבלא לע רופיס םע ןושאר דומע תוארל ארונ יתוא קיחצמ
שולש ול םיאיבמ םוי לכו ,ידוס ןומראב הקירפאב יחש ילסרפ
ותוא תבייחמש ,הרידנ הלחמב הלוח אוה יכ ,תונוש תורוחב
...תובר תומזגרואל עיגהל
םהילע הטילשהשכ םיפי רתוי הברה ילש םייחהש יתיליג ,תישיא
,םיפלקב חתופ) רחא וא הז םדא לש וידיב אלו ,ידיב איה
,םויה רשואמ םדא ינא .(ימ בושח אל - השא ,בר ,הנדס החנמ
ינאו תורטמה תא רצוי ינא .ייח לש םיכלהמה תא עבוק ינא יכ
- ינאו ינא ,ינא הזש ןוויכמו .ןתמשגהל רותחל הסנמש הז
,יתבוחל תוליפנה תא ףקוז ינא - תונולשכבו תוחלצהב ,דימת
דואמ הנהנ ינאו ,רחא דחא ףא לע תוירחאה תא ליפמ אלו
,לרוג ללגב אל אוה הרוקש המ לכש ןיטולחל יל רורב .םיגשההמ
,יתומימת ללגב קר אלא - 'וכו םיפלק ,רופיכ םויב םוצ
.יתנבה רסוח ,יתושיגר ,ילש היצביטומה ,יתושפט ,יתוחקפ
תא ,םישחל ישחלמו םינועדי לש םמסקב יובשש ימל ראתל יל השק
.לודג אוה םלשל ךירצש ריחמה ,ןוכנ .האלפומה שפוחה תשגרה
.תוירחאב תאשל לק אל הזו דחא ףא ,םעפ ףא ,םישאהל רשפא יא
...םלשל םיאנושו תוירחא םיאנוש ,םעבטמ ,םישנא
אל הרק תגשהש והשמש רורבשכ ,םוצע אוה קופיסה ,ינש דצמ לבא
.גולורטסא לש הצלמה וא לתוכב קתפ ללגב
המ תא אטבל יתחלצהש הווקמ ינא לבא ,ךורא תצק היה הז
..יתיצרש
ךויח
זעוב
ןהכ זעובל וביגה
 
 
8/9/00 12:10
דמלמ לעי :תאמ
זעובמ הילו'גלל הבוגתב
לע רתוול טושפ אל הז לבא ,בתוכ התאש המ לכ ,דואמ ןוכנ
קיעמ דואמ הז .והשמ וא והשימ לע תוירחאה תכלשהבש גונעתה
תולשאפל יארחא התא-קרו-התאש השוחתה םע ןמזה לכ תויחל
התאש ,והשמ אל ךלש תרוכשמהש ,דבל יח התאש הדבועל ,ךלש
חתפ הפיא .ךלש םירמוחב רואל האצוה ףא ןיינעל חילצמ אל
ל"ומה תא םישאהל לכונ אל םא ,םדא ינבכ ,ונלש טולימה
ונרפס תא איצוהל ברסמו ונלש ןורשכב ריכמ אלש טוידאה
?רואל
ןיתשהל הצר אל דחא ףאש םילודג םירפוס שיש עדוי חוטב התא
םמצעל דיגהל םיכירצ ויה םה ,ךתטיש יפל .םהלש ןוויכל
הארנכ ,ילש רפסה תא בהוא אל דחא ףאש הזב םשא ינא ,בוט"
יכה תוניצרב ,תמאב תלאוש ינא ."בוט בתוכ אל ינאש
ףורשל הצרו ,ער רפוס אוהש ענכתשה תמאב אקפק ירה .הרומג
.ןכ םג ,הלחתהב בהא אל דחא ףא סיו'ג תאו .ויבתכ תא
ןיבת םיטילקת תרבחש ליבשב םינש 4 הזיא חקל סלטיבל וליפא
.הפ שי המ
?העוט ינא
דמלמ לעיל וביגה
 
 
8/9/00 16:53
הילו'ג :תאמ
זעובמ הילו'גלל הבוגתב
יפלאב תקדצ .עלסב הקוקחו תוסחייתה הווש הלימ לכ - דימתכ
תחרוא םע יתייה שדוח ינפל - אמגודל רצק רופיס .םיזוחא
אל ונתיאמ תחא ףא - לתוכל ונעלקנו םילשוריב גרובמסקולמ
אלש יתלוכי אלו (המצע הבחרה ךותל וא) קתפ םישל השגינ
תודמועש תורסוימה םישנה לש ןשארב רבוע המ שחנלו תוסנל
סרוורב הכילהב הבחרל ץוחמ לא תודעוצ ,םוחב תוללפתמו םש
(יתנבה ךכ ,לתוכל בגה תא תונפהל רוסאש ןוויכ לוכיבכ)
לבח המכו ...ןהלש "תחתופ"ל וא "תארוק"ל תורהממ חטב םשמו
םיצורעל בתנל היה ךירצו רשפאש םש תזבזבתמה היגרנאה לע
תגשהבו ךמצעב טולשל תלוכי ומכ - התא תטריפש ומכ ,םירחא
.ךלש תורטמה
ינא ,עובק סיסב לע יתואיצמ וב תויהל השק הככ םגש םלועב
יתלב הז םהינימל םישחלו תולפט תונומאל רכמתהלש תאצומ
ןאכ םישנא הברהל ומכ יל רורבש הז לע רבדל אלש .ספתנ
םשב ררונשל לק המכ םיעדוי ונלוכו ,ףסכ לש ןיינע הז לכהש
הביסה םג וזש תויהל לוכי ."םינוילעה תוחוכ"הו "לרוג"ה
.הרזחב לודג ךויחו ךתוא תבהוא .הארנכ ?תיטסיאתא ינאש
הילו'גל וביגה
 
 
8/9/00 20:29
ןהכ זעוב :תאמ
,רקיה זעובל הבוגתב
קתומ ,הדות
קנע ךויח
ןהכ זעובל וביגה
 
 
9/9/00 9:06
יקינ :תאמ
זעובמ הילו'גלל הבוגתב
הז טפשמב שי המכח המכ קחוצ םיהולאו תוינכת ןנכתמ םדאה
ירה .ונייחב ונל שיש תטלחומה הטילשה תשוחת תא געלל םשש
םיטלוש ונניא ךכ לכ לבגומ ןובריעב ונל תנתינ הטילשה
ללשב םג ומכ ונתומ תוביסנב אל םג בורלו ונתדלוה תוביסנב
םירקיה תאו ונתוא דוקפל םילולעה תונוסאו תורצ תוחמש
ונל ןיאש - לרוגה תייאר םע םילשהל דאמ השק ינש דצמ .ונל
תאז תושעל רשפא .הנחבה רסחו ירקמ רוויע- וב הטילש םוש
םייטרפה ונייח יבגל אל ךא ,ןבומכ יללכו יפוסוליפ ןפואב
קינעיש ינויגה ןגוע והשזיא םישפחמ ונא םהבש ,םיישיאהו
ףא ךל הרק אל .הל םיקוקז הכ ונאש ןוחטבה תשוחת תא ונל
יקמעממ ,תללפתהו הנשי תקוניתה תסירע לעמ תדמעש םעפ
אל .םעפ ףא ער לכ הל הנואי לבל םיהולאל ,תינוליחה ךתמשנ
השקש הכיבמ השוחת ךותמ ןטרסב המחלמל הדוגאל תמרתש הרק
דגנ ןוסיח ןיעכ איה המורתהש ונמצעל וליפא הב תודוהל
ןיאו ,ונייח יכלהמ לע ןבומכ ,תמייוסמ הטילש ונל .הלחמה
ריקפהלו תוכשומה תא קורזל ונילעש רמול הנווכ לכ יל
ונאש תוירחאל הלודג תובישח שי .לרוגה יעותעתל ונמצע
ונל הרוקש המ לכש רמולו ץופקל לבא .וניכלהמ לע םיחקול
לע- וטושפכ דלונה תא תוארל םיסנמו ונישעמ לש האצות אוה
ונל היהת אל םלועל לבא .ןוירהה ךלהמב תוקידב תורשע ידי
אירב דלונה ךרה םא תואדוב עדנ אלו- בצמב תטלחומ הטילש
תשוחת לכ ןכלו .וניניע ומב ותוא הארנ אלש דע םלשו
.הילשאב הרוקמ הטילשה
יקינל וביגה
 
 
9/9/00 12:13
ןהכ זעוב :תאמ
יב יולת לכהל הבוגתב
ןעוט אל ינאו .קוידב .רבדמ התא המ לע קוידב ןיבמ ינא
ומכ םירבד טעמל לבא .ונייחב תטלחומ הטילש ונל שיש
ךלהמב ונילע תושגרתמש ןישיב ןיערמ דועו תונואת ,תולחמ
.תונתשהל לוכיו ונידיב ןותנ דואמ הברה - םייחה
ןהכ זעובל וביגה
 
 
10/9/00 2:59
חחרפ :תאמ
יב יולת לכהל הבוגתב
החכוה םוש הניא ,קונית תסירע לומ דמוע והשימש הדבועה
.םלועב לאה בצמ לע ןובשחו ןיד וא
.לאה םויק תלאש םצעל םדאה יכרצ ןיב רשק ןיא
,לא תויהל לוכיו .לא היהי אלו לאל קקדזהל םדאה לוכי
.םירבדה ןיב רשק לכ םןיא .םדאה ול קקדזי אלש


לש תועמשמ רסחו םייתד יניעב םכח טפשמ אוה תרמאש טפשמה
.םיהולאב ןימאמ אלש ימ יניעב שממ
.חירסמ.....ו ןטק ליגרת השעינ יאוב
.התע הז יתעקתש דאנב ינימאת תא


:ךלש טפשמה תא ףילחנ וישכעו
?תקחצ אל ........קחוצ ילש דאנהו תוינכות ןנכתמ םדאה
.הליחת ןימאהל ךירצ קר ,ךרע הווש תאז לכב הז .ארונ אל


:ןיינעה םצעל
ףוריצב םישוע ונחנאש המ לש האצות אוה ונל הרוקש המ
תוביסנ שי .םישוע םירחא םישנאש המו ונביבסמש תוביסנה
שיו ןיע תיארמל תוחפל ,םירבדה תא עובקל ונחוכב ןהבש
שיו .ונלשמ םיקזח תוחוכ זיזמ רחא והשימ ןהבש תוביסנ
ןטקה לדבההו .םש אלו הפ םמורתה ןקירוהה הרקמבש םימעפ
רבד םוש .תוומ ןיבל םייח ןיב דירפמש המ לכ אוה הזה
.םתס טושפ .םתס .םיהולא םוש ,לודג
חחרפל וביגה
 
 
9/9/00 17:29
הנ הנ נב :תאמ
!!! ת-ר-מ-ו-א תא המל הבוגתב
,רומוה שוח רדעה ,תותיחנה ישגר ,יתבשחמה ןועביקה איה היעבה
וא השק תודלי ,םידחפ לע תופחל(חלצומ אל)ןויסנכ תויניצ ףדוע
.היהי אל הזש המ
הנופה הנכסמה הרוחבה לש (אל שממ) קייודמ ליפורפ הפ םתרצי
םחרל אוה ראשנש המ וישכעו.םיפלקב חתופ וא תודיתע תדגמל
אל ,(ייומידל םאות אל הז)תיביטרסא אל ירה איה ,הילע
תויוכיא ןתוא תרסח רוציקב הנונש אל דאמ,המכח
(?????םאה).תוכרעומ
תדרל .םתרציש 'גמיאה תא ריחמ לכב עבקל םכילע , תונמחרל רבעמ
ירחסמ רודישמ תעפשומה , הייסולכואה תא דדועל,היעבה שרושל
!!!!!! דובכה לכ !!!!!םמצעב ןימאהל,תואדיאו םיכרע רסח
ןומאה תא וסרה ,םיאקיטילופ , הרבחהש , םתושלח ןתואל רוזעל
יירגוב ,םתא .הזה לפשל ןתוא ואיבהו ןמצעב ןהלש
ילמס)סבולג ,רחא עסמ ,ץראה ייונמ (תוחפל ינש ראות)היימדקאה
לבלבל וקיספת .(תשפוטמ הדמע עבקל ןויסנב ורזע דימת סוטטס
גשיה...ו !!!!!ולאה תורגפמה תועדהמ ואצ !!!!!! לכש'ת
(ףוס ףוס,ישנ לופונומ)תודיתע תדגמל תונופ ונחנא קר -םישנל
הנ הנ נבל וביגה
 
 
9/9/00 20:25
תנע :תאמ
!!!!תוניצרב!!!רמוא התא המל הבוגתב
בשוח אוה הככ יכ ,תוניצרב רמוא אוה רמוא אוהש המ ..ןכ
.בושחל ונלוכ לעש בשוח אוה הככו
םש אלש ימל תויתוגהנתהו תויתרבח תומרונל שדח חוסינ ןאכ שי
..רדסב הז לבא ...בל
.ומצע לש תשבדה תא האור אל ללכ ךרדב ,םירמוא הככ ,למגה


הפקב תוחתופל הכילהש יאוולה ,יאוולה ..תועט ןוקיתו
םינבה תומכ ,תונבה ונלש לופונומ התייה ןהינימל טוראטבו
.המוצע איה בורקמ אשונה תא הריכמש
התיה ןאכ הנהו ,הז לע רבדל םיחותפ תוחפ םינבש איה היעבה
הלאכ ףטח הנעטה תא ששאל זעהש ןושארה ןבה ,הבוט יכה החכוהה
תא קקלמו בוליכיאב וישכע בכוש אוה םא אלפתא אל ינאש תוכמ
.םיעצפה
תנעל וביגה
 
 
10/9/00 15:39
ןהכ זעוב :תאמ
!!!!תוניצרב!!!רמוא התא המל הבוגתב
ןקיניצהו ותשבד תא האור וניא למגה .טלחהב ךתיא םיכסמ
.םזקרסב וילא םיסחייתמשכ (האור ינאש יפכ) דואמ השק ביגמ

ינא .ןכילא דוגינב ,תויחל דציכ דחא ףא דמלל הצור אל ינא
יתחוורהש המבו ינא יתרבעש ךרדב ףתשל - םומיסקמ - לוכי
.רדסב םג ?אל .קאפיכה לע - והשמ הזמ וחקת םא .הנממ
.ןכלש םייחה הלא


"םינבה" לע ,םעפ ידמ הפ תטלפומש ,תיארונה תוטשל וישכעו
תרודמ לע ןמש םיכפוש ,בוש ."הז לע םירבדמ" םניאש
תוכרה" םישנה לומ "םירוגסהו םיחושקה" םירבגה .םילבהה
.ךכ םלועה תא תוארל לק הז המכ ."תוחותפהו


.םהירבח תורבק לע םיכוב םילייח ?ךכ אל הזש תושעל המו
םידוותמ םירבח .ותוא הבזע ותשאש הזל ףתכ םינתונ םירבח
ןיזהשכ ,תכלל אפור הזיאל םיצעייתמ .העורגה םתרוכשמ לע
םה .דליה לש הדילב ושגרתה םה המכ םירפסמ .דמוע אל
תא םיחנוז םניא - תובר םימעפ - םירבג .הזל הז םירפסמ
תוצימא תויורבחב םיכישממ םה .םינתחתמ םהשכ םהירבח
קר אל שממ איה תירבג תורבח .הנוכשהמ ,דודגהמ ,ןוכיתהמ
.באפב ףתושמ ץובריגו לאידנומב דחי היפצ
אל"ש םיחושק ,םירוגס םירוציכ םירבג תוארל חונש ןיבמ ינא
תוקדוצו תונוילע שיגרהל םישנל רשפאמ הז ."הז לע םירבדמ
תואיצמה אל תאז - ןפוא לכב .תואיצמה אל תאז .רתוי
.ריכמ ינאש (תירבגה)
ןהכ זעובל וביגה
 
 
10/9/00 16:09
הנילס :תאמ
ונ ,ונל הבוגתב
רחאו ףםדאה לש ונימל םדוק ,וזה תוסחייתהה לכ ,ללכב
קומע תשרשומ לבא ,הנוכנ אל ךכ לכ איה ,הזכ ותויהל ךכ
.םירחא שונא ינבל וניסחיב דואמ
רתוי תצק םויה הנומה) וזה המוצעה הסמה .ןויגהב יבשחת
לע ,ןכבו,,ממה...םירבג הנכמ תא התואש, (דראילמ השולשמ
באכו יפוי תולעתה שגר ,תפומ תוריצי ,יתעמש ינאש המ יפ
םימעפלו,םירבגל םימעפל ורבוחו ,םירבג ידי לע ובתכנ
.םישנל


תונייפאתמ ןניאש תובר תורצוי ןנשי..םישנ ל"נכ
.םייוסמ ימינפ רוקבו ,שגר תויוחפתשהב
םניבהל ןתינ ,תמאבש ,וליאה םישפוטמה תונויסנה לכ לבא
שי םאו ,דרשמ לש תויקיתב בושחל חונ חומל ןכאש ינפמ קר
תונייפאמש תונוכת התיאו ,"םירבג"כ תנסכואמה הצובק ול
שגרב םייוסמ רסוח ,רוק לשמל ומכ ,הצובקה יבשוי לכ תא
.הילא סחייתהל חונ רתוי הברה ,המודכו
שממ רתוי הבר-ה םיבכרומ דימת םייחה..תושעל המ לבא
.םיבשוחש
לבא ,ךכ עמשינ ןכא ,שפוטמ רבד ןה תוללכה טפשמה ילוא
.ןוכנ אוה
,ןבומ יכהש רבדה ,םיבר םירבג םע יל התייהש תורכיההמ
איה תונוכתה תוגלפתה ,ישנה ןימה תונב ברקב ומכש אוה
תונייפאמה תונוכת ןנשי ,ורמאי .ירבגה ןימה ברקב ךכ
םינומרוהה ללגב..ישנה ןימה תאו ירבגה ןימה תא רתוי
הקסהל דעו ןאכמ לבא .יאדווב ,בוט ונ ?הצמישל םיעודיה
.הקוחר דוע ךרדה..ןיטולח הנוש תיחומ תכרעמ לע המלש


והשמ שי ,תנע םע המיכסמ ינא ,ןכ..סחיל רשקב ,בגאו
,ןימו ןימ לכמ ,םישנא םיסחייתמ הב הרוצב לזלזמ דואמ
םירבדה ורמאנ הב הרוצה ילוא .םהב םירזענה םישנאה לא
.תמא ץמש שי ןויערב ךא ,הנוכנ הניא
הנילסל וביגה
 
 
10/9/00 17:09
תנע :תאמ
ונ ,ונל הבוגתב
..זעוב רמוא התא המ
?תוכמ ךלנו הצוחה יל ארקת ילוא
?טאוו וס ?ךלש העפוהל אובל יתיצר אל זא
.ירמגל ךופה תייהנ חוכיו ותוא זאמ
תנעל וביגה
 
 
10/9/00 23:15
חחרפ :תאמ
עובירב ונ ,ונל הבוגתב
.םירבוע אלש תולובג שי ,תולובג שי
.תוצחל ךל היה רוסא םלועלש לובג תיצח תא ,ןורמ תנע
ךתונשרפ םע ,םייתימאה םייחהמ היצמרופניא תחקל תא
.תוננבה ינפ לומ הככ .תשרב גניטואא הל תישעו ,הילא
רתוי םטמוטמ) ןגוההו ריבסה םדאה ןיבש לובגה תא תיצח
.תויתאלחה רבע לא (תוחפ וא רתוי םכח ,תוחפ וא


השעמ .העבגב שגליפ השעמ .הלבנ השעמ ארקנ תישעש המ
.יניבת תאש חוטב אל ינא ?ךיילע רמוא הז המ .יתאלח


המכ קפס יל שי .ביגי אל ותוליצאב זעובש ,קפס יל ןיא
לכל גניטואא ישעתש ןכומ ינא ,חחרפ ינא .ךכל בל ומש
:ןכלו .יב שיש המ
םיכלכולמו םיקומע תומוהת ךל ןיא :לאוש תמאב ינא
?תדלקמה לע הלוע תאש ינפל ךופשל
?ימצע דובכו תוירחא םהב שיש םייח ךל ןיא
?ותוא םיצוח אלש םודא וק םוש ךל ןיא


תאש הניבמ אל ,רתאב תבתוככ ,םירחאהמ רתוי ,תאו
?תשרה לש תועמשמב תעגופ


יארת לאו ללכב ךל תרכומ השובה םא ,ךל ישייבתה ,יכל
לש תואלפנה תולוכיה הארמל האנקמ ץמחנה ךפוצרפ תא
םילוהמה תוישונאו הנובת תוטיהר ,היטפמא ...זעוב
.ןונגסו תוברת ןומהב
!!!!םדוק תחא העש הפיו .ךל יכל


ללכב ןהכ זעובש ותעדב הלעמ אל שיאש קפס יל ןיא .ב.נ
.בתוכ אוהש ינפל ,תעצהש גוסהמ החוד לוקיש הזיא השעי
.תאז ןיבת אל האלח לבא
חחרפל וביגה
 
 
11/9/00 0:45
דמלמ לעי :תאמ
עובירב ונ ,ונל הבוגתב
,ךייפלכ יל ויהש הנבההו היטפמיסה תיראש תא ,תנע
,חחרפה ומכ ךב בולעל תנווכתמ אל ינא .תאזב תדביא
רתאב יבתכתש הלמ לכמ ךליאו התעמ םלעתהל טושפ אלא
.הזה ןייוצמה
.םיהולא ךל ןיאש תמאב .ךל ןיא
דמלמ לעיל וביגה
 
7/9/00 13:45
לט :תאמ
ןורמ תנעל הבוגתב
?המ ,ורדרדתה רתאב תובתכה ןורחאה ןמזב
לטל וביגה
 
 
7/9/00 14:00
הירמ :תאמ
תיזחתה ירהול הבוגתב
.ןכ ןכא
הירמל וביגה
 
 
8/9/00 10:41
דמלמ לעי :תאמ
ורדרדיהל הבוגתב
ל-כ אל ןותיעב םג .ארונ אל הז .תובוט תובתכה לכ אל
"תוננב" ,הריכמ ינאש ןותיע לכל תיסחיו .םיקתרמ םירמאמה
.םיווש םירמוח לש רתויב הובג ןונימ לע רמוש טלחהב
םימעפל .תוניצרב .רקיעה ןה תובתכה דימת אל :והשמ דועו
ןיינעה תא םירצוי ,םיביגמה םיארוקה ןיב םינוידהו ,תובוגתה
ירקיעה


תוחפל ,ילש
דמלמ לעיל וביגה
 
 
7/9/00 14:02
עוקת יגח :תאמ
תיזחתה ירהול הבוגתב
תא םיקקלמ ונחנא ?ורדרדתה .דואמ .ךנושלב הריהזו הנידע תא
!תיבחה תיתחת
עוקת יגחל וביגה
 
7/9/00 14:54
םתר :תאמ
ןורמ תנעל הבוגתב
!רומוה תצק !ועגרת
לבא תיניצ המינב הבתכ איה
ןיבהל ידכמ םידבכ םתא
םייחה תא תחקל םיבייח אלש
!תוניצרב כ"כ םיבכוכה תאו
םתרל וביגה
 
 
7/9/00 15:07
עוקת יגח :תאמ
!עגריהל וישכעול הבוגתב
ללכב הזש יל ידיגת ףכית .קלא ,"תויניצב הבתכ" הללאי ,הללאי
םג ,קילח ...תוילאוטסקט-אטמב קסועש ,יטסינרדומ-טסופ רמאמ
ךירדמ" הפיא) "תוננב"ב אל המוקמש ,דואמ העורג הבתכ טושפ .תא
רתאב אלא (?לודגה ןיזה לע הבתכה הפיא ?הפיא ,"ןללוצל
אבאב ,תחת יחתופו םיפלק יחתופ ינימ לכ םיבהוא םש ,ס"ש לש
ומא-מא אבאבו יבוז
עוקת יגחל וביגה
 
 
10/9/00 21:26
ןטקה ןר :תאמ
הללאי הללאיל הבוגתב
.ןשקשק ךכלכ התאש לבח
.ןוידל םורתל לוכי תייה ילוא
"יפיפ" "הקק" "ןיז" "סוכ" לע םירבדמ אל הבתכב םא ?הרק המ
?הז תא ךל השוע אל איה זא
םינימאמ ןכש םישנא לע תרוקיב ריבעהל זיעמ ללכב התא ךיא
.הזב
?תואדווה לע לופונומ ךל שי
התיצר םתס ילוא ,ןיינעל הרושק אל ללכב תויטסינרדומ-טסופהו
...תדמלש שדח טפשמ בותכל
המ לכ תא לטבמ ,םהומכ קוידב רבדמ וישכע התא ,ס"ש יבגלו
,רומג הרקמב איהש ,תיטולוסבא תמא רצויו ,וב ןימאמ אל התאש
.ךלש תמאה
.....ספא דיגהל אלש ,ןטק תאצי
ןטקה ןר ל וביגה
 
 
7/9/00 15:09
לט :תאמ
!עגריהל וישכעול הבוגתב
רתאהש אצומ ינא .תוניצרב רתאב חורה ךלה תא חקול אקווד ינא
תויפש לש יא אוה
ןורחאה ןמזבש יל עירפמ תצק הז ןכלו ביבסמ שירטנחה לכ ךותב
,רמול ךיא ,תובתכה
.הבוח ידי תאצל ומכ תובותכ
לטל וביגה
 
 
7/9/00 15:19
SARIT :תאמ
!עגריהל וישכעול הבוגתב
.תוחפ אלו רתוי אל ."תרעצמ הלקת"מ רתוי אל איה תאזה הבתכה
רתאב םיבוט םירמאמ םג הבתכ תנעו תומילאב טוקנל ךירצ אל
ןח אצמ אל .תובוגתב םיירטסיה ךכ-לכ תויהל ךירצ אלו ,הזה
.רחא רמאמ ושפח ,םכיניעב
...רבד לכ לע ביגהל םיחרכומ אלו
SARITל וביגה
 
 
7/9/00 15:23
הדירפ :תאמ
תרעצמ הלקתל הבוגתב
.דואמ ןיינעמ ?תרעצמ הלקת
הדירפל וביגה
 
 
7/9/00 17:46
יאוו_יוא :תאמ
תרעצמ הלקתל הבוגתב
יאדווב .רתאה תא תנייפאמש הביתכ אלו תרעצמ הלקת וז ןכא
תובתכ הזיא ,הז םע דחי ,לבא .הינפלש תובתכה שולש תא אלש
?הבתכ איה תובוט
.גשומ הל ןיא לגרודכב םג....ו יתשפיח
יאוו_יואל וביגה
 
 
7/9/00 15:29
הפי שמש םויב :תאמ
!עגריהל וישכעול הבוגתב
וב שי .יניצר דואמ טסקטה לש הרדישה דומע .תקיידמ אל תא
םיקלחה לע טלתשמש גוסהמ ,תיסיסב תויביטימירפב האדוה
הז לכמ רתוי .תילארשיה הרבחה לש רתויב םיליכשמהו םיילנויצרה
ןיבנש .תוניצרב הזל סחייתנ אלש ונל דיגהל רשפא יאו .גיאדמ
המ הז - תושיגר ?הסאפ הז תויניצש םתעמש אל ."תויניצ"ה תא
םויה ךלוהש
הפי שמש םויבל וביגה
 
7/9/00 17:06
ןושרג :תאמ
ןורמ תנעל הבוגתב
יתייה .(ויזמ ץוח) הפ ביגהש ימ לכל טעמכ ,דיגהל יל שיש המ הז
הרמא ילש תחתופה ,ןוכנ" ומכ תובוגתב לקתהל דמוע ינאש חוטב
תועובש השולש ירחא תמאבו ,םייתועמשמ םייוניש ילצא ויהיש
אלש םישנא לש הרובחב יתלקתנ תאז תמועל ,"הריד ורבע ילש םינכשה
ידמ םהלש לכשב שמתשהל תדחפ מאל םגו ,םהילע םידבועש םיבהוא
.םעפ


רשאמ ץוח) םכל יתתנש טעומה טידרקה לע החילסו ,דובכה לכ זא
.םויה תא יל םתישע .(טידרקה תא קידצהש ,ויזל


.תיניצ אל איה וזה הבוגתה - תונבה אל ויהי אלשו ,הא
ןושרגל וביגה
 
 
7/9/00 21:16
קתבמה ו'ג :תאמ
דובכה לכל הבוגתב
?תמאב םיניינעמ םיאשונל
קתבמה ו'גל וביגה
 
7/9/00 19:22
GEORGE :תאמ
ןורמ תנעל הבוגתב
The proof is in the cards, one of the cards in a deck of
Tarot cards is called the FOOL CARD
GEORGEל וביגה
 
 
7/9/00 21:19
קתבמה ו'ג :תאמ
תיזחתה ירהול הבוגתב
?תונוריטב ילש הקלחמ למסה רמוא היה ךיא
דקפמה יל וארקת םתא"
."תחת'ת םכל ערקא ינאו


:תודיתעה תדגמ רמאת המו
ינא
םיפלקב םכל ארקא
ינאו
תחת'ת םכל ערקא
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
8/9/00 20:25
ץוצמל ןתונש הז :תאמ
תיאבצ היגלטסונ תצקב םכסנול הבוגתב
הארנכ ,למס ותוא ונל היה
ץוצמל ןתונש הזל וביגה
 
7/9/00 21:23
anat :תאמ
ןורמ תנעל הבוגתב
.חחרפ לש . . הבוגתל הבוגתב
.הלימ לכ םע המיכסמ ,ףיסוהל ךירצ אל .עלסב הלימ לכ - דימת ומכ
. . .ךישמת
anatל וביגה
 
8/9/00 2:25
הנילס :תאמ
ןורמ תנעל הבוגתב
...הבשחמה יבילב התלע םתס...ממה
ןאכ םירכז םיבתוכ רפסמ ינפל תוחטתשה לש הנוגמה גהנמה הז המ
רפסמ יתפלעתהו יתיכב..םיהדמ התא...ךומכ ןיא וא" :תומיהנב
"...אורקל יתכשמהו ריוא יתחקל ןופליעל ןופליע ןיבו םימעפ
םע יד ,ךחוגמ הארינ הז ,בוט הארינ אל הז ,תורקי תונב ,רמולכ
.הז
תדוקנב תדוקנמ תרבדמ ינאו .טקאטב רשפא תובוט תונווכ ךופשל םג
.דחא ףאל סגניליפ דראה ונ ,תיביטקייבוא טבמ


תושעל המ) באכ דע הנוחט הרימא וז ילוא ,ןכבוו ,רמאמל רשקב
רבד לכל שי לבא (הלאכ ןה ןנשיש תופי יכה תותימאהמ רכינ קלחש
.איש יעגרו לפש יעגר
םייניצר םירמאמ השימח הזיא תוארל יתקפסהש הממ ,ויה תוננב רתאב
לע רבדל ומכ אל הז ילוא ,רדסב זא .דבוכמ יד הזש .םויה דע תמאב
(דמחנ עמשינ הז) יטילנאוכיספ חותינ ,תסנכב םישנ רסוח ,תולפה
,אלפנה ונימע ברקב םיבר םישנא שי סלכתב לבא ,לגרודכה תוברת לש
לדומה לש תמאהמ תוחפ אל ,םיפלקב תמא שיש םלש בלב םינימאמש
.המגודל יעדמ ילקיסיפה
?קזח קזח םייניע םוצעלו האלה גילבהל ?תושעל המ זא
תבאוכ המינב תאז תושעל רשפא .אשונה תא ןוחבל תוסנל ךירצ !אל
רשפאו !יובא !!..תילארשיה הרבחה הרדרדתה ןאל ואר ואר..תמייאמו
תבתוכה .אשונה לש ,המ יניצ גולגילב תוהדזה ךות בצמה תא ןוחבל
תלבוקמה המינה ומכ בוט עמשינ אל הז ילוא זא .תאז תורשפאב הרחב
לע תוזירכמש םודאב תולודג תויתוא ,ירק..."ץראה" יארוק ברקב
הינעודילו ס"של םיטדנמ דוע ,וניתנידמב תפסונ תיתרבח תורדרדה
םיכלוהש םילבמט"ה לש הביטקפסרפב ונחנא םעפה זא ,אל זא .המודכו
וזכ הביטקפסרפש ינפמ ,דואמ לבח ?והשימל הארינ אל ."הז ירחא
."ץראה" לש תפומה יפד ןיב תגצומש וז הניא בורל
הנילסל וביגה
 
 
8/9/00 11:19
ןושרג :תאמ
תיזחתה ירהול הבוגתב
םומיסקמה - ינאו ,םיבתוכ חחרפהו ו'גש המ לע םיכפתשמ המל
.גולוטקורפל ךופהל העצה וז איצומ ינאש


ןומה שי הקיזיפל ."יעדמה ילקיסיפה לדומה לש תמאה" יבגלו
תוכחמ קרש םיאקיזיפ לש תואצמה םקלח ,םינוכנ םקלח ,םילדומ
דע ,םינעדמ ,הזמ רתוי .עדמ לכב הככ הז .ןתוא ךירפתש המגודל
םה םימעפל .םימעפל םיעוט םה !םישנא םה ,ןימאהל השקש המכ
תלדכ ולגתהש םינוטיבארגה תא רכוז והשימ) לודגב םיעוט וליפא
םירוח יבגל ותעד תא הנשמ ןמזה לכש גניקוה תא וא ?תקרטנ
המש הארתש המגודה תא םישפחמ ןמזה לכ עדמב ,המ לבא .(?םירוחש
,םייוסינ םישוע ןמזה לכ .ןוכנ אל וישכע דע םיעדויש םיבשוחש
.אל וא ןוכנ אוה םיבשוחש המ םא קודבל ידכ קוידב


בשחמהש הז) הנורחאה האמב הקיזיפה לש תוחלצהל שחכתהל רשפא יא
המדקתה היגולויבה םגו .(ילאיווירט אל ללכב הז דבוע ךלש
רבכ ,המגודל ,הקיטנגב הלחש הברה תומדקתהה) תולודג תוציפקב
ןמזה לכ ןעדמהש ללגב הז לכ .(תופורתה רוצי לע העיפשמ וישכע
.ןוכנ הזש תוארל ידכ ,ןחבמב עדוי אוהש המ תא דימעמ


הנומא לש ןיינע ןיאש ומכ קוידב ,הנומא לש ןיינע ללכב הפ ןיא
.ילטיגיד ןועשב
ןושרגל וביגה
 
 
8/9/00 12:01
ןמאנה ארוקה :תאמ
איה תיתימאה הלאשהל הבוגתב
םינונש יכה םיבתוכה ינש םה חחרפהו קתבמה ו'ג יכ ?המל
.תיעבט הרירב שיו רזכא עבטה .תושעל המ ןיא .הפ םיחלצומו
אל ינא םג .םילודגה תונורשכה םה םירידנו ינוניב בורה דימת
תאזה הדבועה תא לבקמ ינא לבא - GEEK םומיסקמ .קילג הזיא
.אנקמ אלו
הנהנ םתס
ןמאנה ארוקהל וביגה
 
 
8/9/00 13:23
ןושרג :תאמ
איה תיתימאה הלאשהל הבוגתב
?רטקל ילב תונהל לוכי התא ךיא
ןושרגל וביגה
 
8/9/00 10:24
ויז :תאמ
ןורמ תנעל הבוגתב
הרוצב היגולורטסאה אשונ תא דומלל תכלל הכל ץעיימ יתיהה ןושרג
עתפות זאו םיהולאה דילש אסיכב םדאה תויהל ידכב אלו תינציר
םדאה תנבהל רזע רישכמכ הלא תיאובנ אלה היגולורטסאה לש תלוכיהמ
תישיא תוחתפתהלו
ויזל וביגה
 
 
8/9/00 10:48
תיריע :תאמ
ןושרגל הבושתל הבוגתב
.היגולורטסא רשאמ ,היגולוטקורפ דמליש ול ףידע
.יל ןימאת
.היגולורטסאמ רתוי הברה םדאה לע תדמלמ היגולוטקורפ
תיריעל וביגה
 
 
8/9/00 10:54
1המינונא :תאמ
ויזל הבושתל הבוגתב
?היגולוטקורפ הז המ לבא
1המינונאל וביגה
 
 
8/9/00 11:03
ימענ :תאמ
תורובה לע החילסל הבוגתב
תחתה ייעדמ
ימענל וביגה
 
 
8/9/00 11:32
1המינונא :תאמ
תורובה לע החילסל הבוגתב
.שדח והשמ םויה יתדמל תוחפל
1המינונאל וביגה
 
 
8/9/00 11:43
ימענ :תאמ
הנכה הבושתה לע הדותל הבוגתב
םייחה לש םילודגה םיפייכה דחא הז
שדח והשמ דומלל
?אל
ךויח
ימענל וביגה
 
 
8/9/00 11:52
לעובה לעופה :תאמ
הנכה הבושתה לע הדותל הבוגתב
ןתוא דמלמ ינאש ירחא יל תורמוא דימת ןהש המ הז
."שדח והשמ דומלל בוט דימת" .הרוחאמ הז תא לבקל
לעובה לעופהל וביגה
 
 
8/9/00 14:55
ימענ :תאמ
הנכה הבושתה לע הדותל הבוגתב
...לכש םע תורוחב ןייזמ התאש ןמיס
קוקחיצ דוע
ימענל וביגה
 
 
8/9/00 19:46
לעובה לעופה :תאמ
הנכה הבושתה לע הדותל הבוגתב
אלא - תוסג םילמ בהוא אל - ןייזמ אל ינא
ןימ תבבוחש ימ לכ .בר לכש ןהל שי ,ןכו .לעוב
,רתוי תיטנגילטניא איה ויתוחונתו וינווגל
ייניעב
לעובה לעופהל וביגה
 
 
8/9/00 20:26
ימענ :תאמ
לכש הברה .טלחהבל הבוגתב
ךייתושגרב עוגפל יתנווכתה אל..וא
... לעוב היהיש
לעבהל יתקספה רבכ לשמל ינא
תניידזמ טושפ ינא
?קוידב תאזה הלימב סג המ
ימענל וביגה
 
 
9/9/00 16:00
טרבלא :תאמ
לכש הברה .טלחהבל הבוגתב
?ךתוא םינייזמ וא תניידזמ תא
טרבלאל וביגה
 
 
9/9/00 19:27
ימענ :תאמ
?תניידזמל הבוגתב
...םגו םג
ימענל וביגה
 
 
10/9/00 15:21
ןב :תאמ
?תניידזמל הבוגתב
?תחתבו
ןבל וביגה
 
 
10/9/00 16:01
חחרפ :תאמ
?תחתבול הבוגתב
הז יכ ..תוסגב אל איה "ןב" ךתיא הייעבה
.סג אל
םירסחש םירופאה םיאתה םוחתב איה הייעבה
.ךל
חחרפל וביגה
 
 
11/9/00 23:06
ימענ :תאמ
?תחתבול הבוגתב
קיחצמ התא המכ עדוי התא
?יתוא זיגרהל הסנמ התאש
הזב יבקיע תויהל הצור התא םא ךרדה אל תאז
תונוש םיכרד תוסנל ךל תצעיימ ינא
ךתלאשלו
...םימעפל
הננ הננ הנ
ימענל וביגה
 
 
8/9/00 11:07
ןושרג :תאמ
ויזל הבושתל הבוגתב
ילואו ,הדיל ךיראת הז םתיא דובעל ול שיש םילכה ,גולורטסאה
.הילע ססבתהל המלש תלוחלח ול שי גולוטקורפה .הדיל םוקמ
.רתוי עדי גולוטקורפהש רורב


םא האג דאמ התיה ילש אתבס לבא ,עוצקמ שי רבכ ילש ןוכנ זא
תמאב ינא .אפור תויהל הלש דכנל תצלמהש ךיא תארוק התיה איה
.חומשל לכותש ידכ תשרל רוביח הל רדסל ךירצ
ןושרגל וביגה
 
 
8/9/00 10:56
ןושרג :תאמ
ןושרגל הבושתל הבוגתב
תמאב יכ ,ןוכנה ןוויכב דעצ הז תיאובנ אלה היגולורטסאה
.רבד םוש אבנל הלוכי אל היגולורטסאה


,תיאובנ אלה היגולורטסאה לע הברה עדוי אל ינאש הדומ ןכא ינא
יתורירשה םמוקימ ןיב רשק שיש ףקותב ןועטל הכישממ איה םא לבא
תונוכתל (תצק ןיבמ ןכ אקווד ינא םיבכוכב יכ) םיבכוכה לש
לש הלודג המרעב רבודמש רמוא ינא ,רחא וא הז םדא לש ויפוא
.ףסכ םירחא םייתפמו ךממ איצוהל התרטמש תויוטש


תונפהל לכותש חוטב ינא .ליכשהלו דומלל ןכומ דימת ינא לבא
הז הככ יכ ,יטסיטאטס ןפואב קר ולו) םיחיכומש תומוקמל יתוא
,תדבוע ןכא תיאובנ אלה היגולורטסאהש (םיקייודמ אל םיעדמב
אל היגולורטסא לש ןכרצ רותב ,התא אקווד .חמשא דאמ ינא
המ םושמ) ינממ רתוי הברה הלאכ תוחכוה שורדל ךירצ ,תיאובנ
עבצא יללכ ,םהינימל םינועדיב קסעתהל םיליחתמ םישנאשכ
.(ןולחהמ םיפע םהייחב םוחת לכב םימשיימ םהש םייסיסב


ינפל קושל שאר באכ דגנ הפורת וליפא םיררחשמ אל ,הלא םימיב
תישיאה תוחתפתהל רוזעיש ילכב שמתשהל ןכומש ימ .רקחמ לש םינש
.שפיט אוה ,דבוע ילכהש תיניצר החכוה םוש ילב ולש
ןושרגל וביגה
 
 
8/9/00 12:44
חחרפ :תאמ
ויז ויז - רמוא ינא בושול הבוגתב
........אלפתמ .אלפתמ הז המ ,אלפתמ


לש הדמעב ינא "תיאובנ היגולורטסא" לש ןיינעב ינאשכ ,לשמל
רשק אוהש הזיא הזל שיש)...לבקמו הווחתשמ ערוכ ,ןיתממ
(ןיינעה םצעל תדרל םישקעתמ םא ,היגולוטקורפל
ילוא) "תיאובנ אל היגולורטסא"ב קסעתמ ינא רשאכ תאז תמועל
.ימניד בצמל ימצע תא ריבעמ ינא(!?תינוויז הל אורקל


ןוטפנו שפנה תא רוקחל ךירצ ינא תעכ םא לשמל ,ןיבמ התא
לילעב םיאתמ יתלבו עובק לולסמ יפ לע תכלל ול קשחתמ קוידב
ךיראת תא תונשלו תכלל ץלאנ רשי ינא יב אצמ סארגהש תומוהתל
דימ ןבומכ הז זאו .והשמ וא ילש אמא לש וא ,ילש הדילה
.דבוע
.תוזזה ןומה שרוד הז ...המהמהא


"ינובתה םדאל היגולורטסאה" תא יתחתיפ ןבומכ ןכל


לכה ןאכ ,םיימשה ימרג ךלהמ לע םולכ תעדל ךירצ אל ןאכ
.טושפ הככ .סרפ ןועמש .אלו ןכ .היציזופרפוסב
המ ,חינזו ןטנטק ץפמ הזיאמ האצותכ םש הרוק המ יל תפכא המ
תא ץווכמ וישכע גניקוה םא וא הבונ רפוס וז המ יל תפכא
לש היזטנפה ןיב יל טש ינא ."תלוחלח" לש רוח ךותל םוקיה
תוניזו תויסטנהוקופו תויברב שי עצמאב ,ילש היזטנפל ינסיד
ספוה ..הנופסרפו הטידורפא תא קפוד קוידב סואזו ןרק ידחו
תשמגתמ היגולורטסאהו ילש תויפש יאב ינא הככו ,תקמחתמ רבכ
.איה םג
קר תוחוקלה יתחתיפ התע הזש תינובתה היגולורטסאב זא
..ןזאמה תשגה םע םילבקמ םה תוחודה תאו קנבב יל םידיקפמ
????תוחוקלל ,םהל הרוקש המ םע המו ,הא


תא םגו תיאובנה תיזחתה תא דבל םיבתוכ םה ..ןונצ התא ונ
עינהל השקתמו ול רדתסמ אלש ימו ,ומצעל דחא לכ ,תינוויזה
בוש דיקפהל לוכי ,המאתהב םיכיראתה תא תונשל וא םיבכוכ
".והשמ דוע חותפל תושר שארמ ינממ לבקלו ילש קנבה ןובשחב


םוש הל ןיאו .הנימאמ אלו תערוכש וז תא שפחמ ינא יל רשאו
.םיל אציש סואסידוא
...ךרעב
חחרפל וביגה
 
 
8/9/00 12:56
חחרפ :תאמ
ןונצה לע אלפתמ ינאל הבוגתב
ךרוצל קר ,םתס .היגולורטסאה "תונוכנ" לע רבד רמול ילבמ
.תמא איהש חיננ ןיינעה


,תיתטיש עדי תרבעה ,ידוסי רקחמ ילבש בשוח והשימ םאה
ןתינ ,הדותמ איהש וזיאב םירבדה לש הניחבו קימעמ דומיל
םיליבשה ןג ?םדאה לע םיבכוכ לש העפשה לע והשמ רמול ללכב
לכבו .יפוס-ןיא אוה ןותנ עגר לכב ונינפב דמועה םילצופמה
.שדחמ עגר


עובשב םיימעפ לש סרוקבש םישנא ינימ לכ םהל םיבשוי זא
המו ימ רמול םןיסנמ םישדוח 3 ךשמנש תילבק היגולורטסאב
.תוישעמ םירפסמו .לכהמ לבא ,לכהמ םימלעתמ .המלו


וליא םגו עיפשהל חוכה תא םיבכוכל היה וליא םגש ,הדוקנה
הימונוטוא לע רמושש המ) הנותנש תושרה םע דחי עבקנ לכה
ןפואב אוהש רמול זעמ והשימ ללכב ךיא ןיידע (ןוצרה לש
!?הז לע והשמ עדוי ישיא


ךסב הכירצש תיללחב לפטי והשימש לשמל םיצור ונחנא םא ,המ
תויללחב לופיטל ךרדה לע הארקש דבכויב קפתסנ ,סוטל לכה
!?םייעובש לש זרוזמ סרוקב ,תונשייתמ


רמול לכויש ידכ ,תואטיסרבינואה תחאב ריכב רקוח ,יחא
דמול ,םימייוסמ תולובגב וא ששחל תודוסי םע הז םגו ,והשמ
ןיב תיתטיש רבעומש עדי תועצמאבו רדוסמ ןפואב הנש 25 רבכ
דאמ טעמ לכה ךסב רמול לוכי אוה םג ,ןכ .םירקוח יפלא
לע תרפסמו דבכוי וזיא הל תצפוק בוש ותמועל זא .םירבד
!לובג ןיא !?המ וליאכ .םתיווהו םתעונתו םיפוגו תושפנ
אלא תעדל םירמייתמ אל תוחפל הלא ,םוידמ וא ,איבנ אלימ
!!!רוניצ שמשל ..םירחא לש עדי ריבעהל


.סייק יימ סייר טונ דיד ייא .והז


...תאז תמועל יניצר יתייה לבא
חחרפל וביגה
 
 
8/9/00 13:29
ןושרג :תאמ
תוניצרב והשמ םג זא בוטל הבוגתב
תא ךרעב תבתכ ךלש תיניצרה הבוגתב .ילע אלפתמ תא המל
תמאה" לע הרבידש וז) ימל רכוז אל ,םדוק יתבתכ ינאש המ
ךכ לכ שי ךלש האלפתמה הבוגתבו ,(הזכ והשמ וא "עדמה לש
הנכותה יקסע תא שוטנל לקוש ינאש ,לאיצנטופ הברה
.תינובת היגולורטסאל חילצמ קסע ךתיא חותפלו


רשפא ךיא בשוח קר ינא וישכע !הירפמיא היהנ ונחנא
אבס לש אבא לש הנשי המילג יל שי) ןיינעל הלבק סינכהל
.('גדולמ אבחנ ךא לודג קידצ לש התיהש הילע דיגנש ,ילש
םיסוטמה לע קחצנו סילבריממ הלאה ה'רבחל אובנ ללכב זא
.וחיוורה םהש ףסכב ונק םהש םיקמקו'צמה
ןושרגל וביגה
 
 
10/9/00 3:08
חחרפ :תאמ
יתנבה אל קרל הבוגתב
ןבומכ ,רומוהב "יתאלפתה" ..ןושרג
חחרפל וביגה
 
 
8/9/00 14:09
ןושרג :תאמ
תוניצרב והשמ םג זא בוטל הבוגתב
ןוצר בוט המל .ןמז המכ רבכ יתוא דירטמ הז םצעבו
ונחנא המ - תיגול טבמ תדוקנמ ןווכתמ ינא ?ישפוח
שי והשפיא ,והשימל ,רמולכ- ישפוח ןוצר ןיא םא םידבאמ
המ םיעדוי אל ונחנא לבא ,הרקיש המ לכ לש קיודמ טירסת
.הזה טירסתה


םא חורטל המל יכ) רסומב ךרוצה תא לטבמ הזש חינמ ינא
וקסעתה םיבר םיפוסוליפש חוטב ינא .(עובק רבכ לכה
ןיא .יתוא ףייעמ םיפוסוליפ אורקל דימת לבא ,היגוסב
ךא רוציקב הז לע בתכש קזח יטמתמ עקר םע ףוסוליפ הזיא
?קוידב


הילד תא הפל איבהל חילצהש םדא רותב יכ ,ךילא הנופ ינא
!קיציא הילד .ילש הנוילעה תירסומה תוכמסה התא ,קיציא
!הפוילקמ וליפא תמסרופמ רתוי איה .בל יתמש עגרה !ייחב
ןושרגל וביגה
 
 
8/9/00 19:06
הנילס :תאמ
תוניצרב והשמ םג זא בוטל הבוגתב
ריכמ ןכא התא ךתניחבמש אוה ,רמוא םצעב התאש המ
תרטנמ תא ןנשל תחרט רבכ םא ,ממה...םזינימרטדב
ךכב רכזיהלו תצק דוע בושחל לוכי תייה ,היציזופרפוסה
אוה ל"נה הרותה ןמ עבונ שוריפבש רבד שי םאש
.טואא-םזינימרטדש


.קמועה אשונל רשקב
תמשרנ ,תוינחור לע הל אבש הטילחהש תרבג וזיא ,ןוכנ
םישדוח השולש, (ייחב ,הזכ רבד שי) הפקב םיאורל הללכמל
הילע הזירכמה המולפיד הגישמו, ףצק ףצשב הל תדמול
ריכב ןעדמל הווש תורחת קוידב אל איה, תרכומ תינעודכ
ות דעו ףלאמ ותוא עדוי ,םייוסמ אשונב וייח לכ קימעהש
הרמויה ,בכרומ םלועה ,רמאת זא .(?ללכב הזכ רבד שי)
.הפצוח תאלמ הרמוי איה ,"ןיבה"ל
הממ םידודר דימת םה תישונאה הריקסה יפ לע חטשה ינפ
.המיכסמ ינא ,ןוכנ .תואיצמב םהש
תויצאוטניאב םיתיעל וגשוה רבעב םיבר םיגשיהש ומכ ,לבא
ןכ ,רמולכ ,םינש 25 וכרואש רקחמ אקווד ואלו ,תוקזח
םייגול םניאש םירבד" ראשו תונומא ,תושוחת לש בוריע
םאה .הזילנאוכיספה ןבומכ איה תנייוצמ המגודו ,"לילעב
םאה ?רורבו יניצר עדמכ הילא סחייתהל ןתינ תמאב
הל שי ?הלימה לש עודיה ןבומב עד-מ איה היגולוכיספה
,םייחה יעדמ לש וליאל טעמב םיברקתמה יובנ תולוכי תמאב
.אל איה הבושתה ןפוא לכב ןייתניב ?המודכו הימיכה
רבשמ תעשב ךלת גולוכיספלש ומכ ,רבכ ןאכ רמאנש יפכו
ףקותל עגונב ידמ רתוי ססהל ילב (הזכ שי םא) ישפנ
לבסה לע הלקהל ףחדב טושפ אלא ,תויגולוכיספה תומויסקאה
םורתל הלוכי איהש שיגרמה ,תינעודיל ךלוהה םדא ךכ ,ךלש
ותואמ ,יתעד יפל הכרעה רתויל יואר אל ,ול רוזעלו
.תויגולוכיספ תוקינכטב ץעייתמש טנייצפ


םישדוח השולש לש המוזר ילעב םה םינעודיה לכ אל...בגאו
(ךויחל ןמזה הז רטופ יראה יארוק) סטרווגוה תללכמב
ףאו ,םינווגמו םינוש םימוחתב בחרנ עדי ,םימעפל אלא,
םינש לש ןויסנ ילעב
.ולאכ שי רומאכ ,ןכ.תידוהי הלבקב הלק העיגנ ףא ילוא,
.ול ברעייש ,וסרפסא תארוקל תכלל ףידעמ והשימ םאו
הנילסל וביגה
 
 
8/9/00 20:10
ןהכ זעוב :תאמ
תוניצרב והשמ םג זא בוטל הבוגתב
.תונלבוסב טוקנל הצלמהה תא תוניצרה אולמב חקול ינא
.לבקלו ןיבהל הסנא ינא ,ייקוא


.תודבוע המכ...תאז םעו
.םולכ םוש אבנל תדעוימ אל ,יתריקי ,הזילנאוכיספ
תרות תא םג תללוכו ,שפנה לש הזילנא ,איה ןכ המשכ
תא םג ,הרטמל הריתחה תרות תא םג ,ישפנה םזינימרטדה
תרות תא םגו תוחתפתהה תרות תא םג ,עדומ יתלבה תרות
.לופיטה
עובקל תדעוימ הניא וללה תורותה שמחמ תחא אל ףא
תעדומה) התונטלרשל המואמב המוד הניאו ולרוג תא םדאל
השעש שומישה םג .םיפלקב וא/ו הפקב האירקה לש (ירמגל
ללכ המוד היה אל טוראט יפלקב ומצעבו ודובכב דיורפ
.הווהה יפשכמ לש זולנה שומישל רקיעו


תוחוודמ יטסילאנאוכיספה לופיטה תורוסמ לכ :יתריקי
םילפוטמה םילוחה לש םבצמב רופיש לש הוש הדימ לע
בר/םיפלקב חתופ/הפקב ארוק/גולורטסא שי םאה .ןהידיב
ילבק
?המוד רבדל ןועטל םילוכיש


"ודיבילה תיירואת" תא וחד רלדא םגו גנוי םג :דועו
עדומ יתלבה חנומ תועמשמ תא ביחרה גנוי .דיורפ לש
תעדות" םוחת לע חנומה תא ליחהל תנמ לע ,יטרפה
םיישיא-ןיבה םיסחיה תובישח תא שיגדה רלדא ."טרפה
לש "םייחה ןונגס" לש ירקיעה ותעיבנ רוקמכ ,החפשמב
.(תוזורוונל םורגלו יטסילאיר אל תויהל לולעש) טרפה
,הנבהה .יוזיח תלוכיל ונעט אל דחי םג םתשולש לבא
קר תרשפאמ םייעקרק-תתה םימרזה לש ,הקומע דואמה
תוירחא תחקל :תוטושפ םילמבו ,היווחה תא ןקתלו תוסנל
.ךלש לפטמה תרזעב ,ךייח לולסמב העיסנה לע
דיגהלו .רבד יצחו רבד ןיא תונועדי ןיבל הז ןיב
,םיפשכב ,םיהולאב הנומא ,רמולכ - "רבד ותוא לכה"ש
- םיטנווק תקינכמ ,הזילנאוכיספ םגו ,םיפלקבו םיבשעב
ןיב םיוקה לש תמאב טלחומ שוטשיטל .היכרנאל ךרדה וז
לש טושפ לוצינ ןיבל הרודס הנשמו הלכשה ןיב ,םימוחת
.יעבט-לעב םימתה לש ותנומאו "ובצלפ טקפא"


הזה ןיינעה לבא ,דבכו יטקדיד תצק יתייה םא החילסו
רשק שיש ךל רמאי אל תעד-רב םדא-ןב םוש .הרהבה שרד
תורמל ,היגולורטסא ןיבל הימונורטסא ןיב יתימא
םיימשה יבכוכב קוסיעמ םמויק תא םיבאוש םהינשש
ןהכ זעובל וביגה
 
 
8/9/00 20:40
הנילס :תאמ
..בילעהל אל לדתשא ינאל הבוגתב
.ירבד תא תנבה אלש ינששוח
עדמ תויהל היגולוכיספה לש התלוכי יאל יתנעטב, אל
סח .תודיתע יובינב הנולשכל יתנווכתה אל ,"יתימא"
.תודיתע יובינ םולשו
לע ול רפסמ אוה לפטמ םע שגפנ לפוטמ רשאכ ,לבא
.המודכו ויתומולח ,ויתויעב ,ובצמ, ויתוקעומ
בצמ תא ןחבאלו תעדל ךירצ ותרשכהל םאתהב ,לפטמה
.לפוטמה
גלטוקש המ ןייפאמה ותוגהנתהב יפיצפס סופד שי םאה
?"עודי יגולוכיספ בצמ"כ
תושעלו תוסנל תרמייתמ היגולוכיספה ,ןכ ,רמולכ
םייח אלה םטקייבואל השוע עדמהש המ תישונאה שפנל
.םגולטקל איה הנווכה ?הזב הנווכה המלו .ונימלועב
דח תונחבא יפ לע תישונאה שפנה גולטק ימעטל
.ןוכנ וניא תונוש תויעמשמ
תודלי תומוארט לש הנורחאל רבודמ הכה אשונה ,לשמל
,םדא לש ישפנה ובצמ לע העפשהב תוצרפתמו תובשש
,ולש לפוטמל עיגמ םדא ,רומאכ .תובר םינש רחאל
תוארל ליחתמ אוהש הדבועה ,ויתודרח לע ול רפסמ
חתופ ,זא וא..וחומב םיצצ םישטשוטמ תונורכז ,םירבד
תמוארטב רבודמ ולה-רמואו..סרכה בע ורפס תא לפטמה
!השק תודלי
השק הל היהש המ תא קיחדהל הרחב ךלש העדותהש ינפמ
תא רתוי בוט ררבל ידכ ,רישי ןפואב ומיע דדומתהל
.הזילנאוכיספ ךורענ ,םיניינעה בצמ
.תיסיסבה הרותה לע תרבדמ ינא רומאכ
הזילנאוכיספה (םש ידבוכמ םירקוח וליפא) םיבר םעטל
..ל הווש
ויתובשחמ תא ,םדאה תא גלטקל וזה תורמייתהה
ויצוס בצמו ,תודלי תונורכז יפ לע ויתובכורמו
.העטומו נטשפ אוה ,רחא וא הז ימונוקא
.ךופה הפקב האירקה ומכ תוחפל העטומ
הנילסל וביגה
 
 
8/9/00 23:17
הלה :תאמ
..בילעהל אל לדתשא ינאל הבוגתב
היגולוכיספה תרגסמב גולטיקב קוסיעה
,תוילמרונבא לש םיבצמל רקיעב רומש הירטאיכיספהו
ינא ,ונניינעמ אל לבא ,ןוידל יואר אשונ המצעלשכ
.תבשוח
ויתויווח לע ול רפסמו גולוכיספה לצא בשוי םדא
תיות לבקל תנמ לע אל הברה הברה דועו ויתומולח
לש הרטמה .הל םאתהב לופיט לבקל תנמ לע אלו
השיגב תולוכיב יוניש .יוניש איה לופיט
יפ לע ,םייחה לש םינויפא לש ןווגמב תויוגהנתהב
.יפיצפסה לפטמה לעופ היפ לעש הרותה
,הנומא לש גוס איה היגולוכיספהש תבשוח ינא םג
םדאש ןבומב ,םייח ךרד ,ול תארוק ינאש המ וא
יבגל תונרקסש ,ומצע םע תורכהש ןימאהל ךירצ
.תלעות ול איבת ,תימינפ תוננובתהש ,ולש םיעינמ
לופיט םיארוקש המב םעט ןיא ,וזה הנומאה רדעהב
ןיינע לכ לע תגלדמ ינא ןאכ םגו .ימניד
תורות ינימ לכ לע וליפאו ,םזירויבהיבה
.ןיינעל ןיינע רסוחמ ,תויביטינגוק
ייחב ילש תאזה תמאה תא האור ינא ,הנימאמ רותב
רבסההש ,הזל הרע ינא לבא .םוקמ לכב םוי םויה
שיו .תאזה םייחה תרות יפ לע אוה תנתונ ינאש
תוירקמב םג ןימאהל רשפאו ,םייפילח םירבסה
תוריבסב םיכמ םג םתוא וכהש םידלי הרקמב) תטלחומ
לש גוסב ןימאהל רשפאש ,(חיננ ,םהידלי תא ההובג
דוע רשפאו ,ירשפא אל יונישה ויפ לעש םזינימרטד
.דועו
הנומאה ןיבו ,ילש הנומאה ןיב יתוהמ דאמה לדבהה
,זעוב רבכ רמא יל המדנש ומכ ,אוה ,םינועדיב
ינא .םייחב תויושחרתהה לע תוירחאה לש םוקימב
ינאו ,יונישל םורגא ינאו ,תיארחא ינאש הנימאמ
לכ תינועדיל הכילהב .ימצע לש רשואה תא השעא
.יל ינוציח םוקמב תוירחאה תא החינמ ינא ,איהש
לע יל רפסל לכוי והשימ .היהי המ עבק רבכ והשמ
העבקנ רבכ תינועדיל ילש הכילהה םצע ,אליממ .הז
הפקב התוא תוארל היה לוכי והשימ .והשלכ םוקמב
ינא המו ינא ימ .םושלש לש םיפלקב וא לומתא לש
.רבכ הנותנ הלוכ לכש תאזכ תכרעמ ךותב
לש השוחתב הרוקמ ,תוינועדיה יגוס לכל הכילה
הנתמ הלביק יכ גולורטסאל תכלוה יהשימשכ .הקוצמ
היווח הזב תוארל תמאב הלוכי איה ,תדלוהה םויל
יכ הפקב תארוקל תכלוהש וז לבא .אל ותו תעשעשמ
ינאש המו .ןיטולחל הנוש הבצמ ,הדרח ףקתה הל שי
םיגהונש הלא יבגל תויניצ אל אוה ,הבתכב האור
וכרטצי אלש דבלבו יעגר דודיע לבקל םינכומש ,הככ
םלוע הז ,ןכו) םמצע ךותב היעב לש תורוקמ תוארל
לע החיספ אלא ,(טפשמב יל ברעתמש ילש םיגשומה
והשלכ דודיע לבקל תנמ לע ,דחמ - םיפיעס ינש
ךדיאמ .ליעי אוהש ןימאהל יחרכה הזכ גוסמ הלועפמ
(ונ ,תודבוע ,תודבוע) תישיאה הירוטסיהה םג -
תובוגתה ,יכרעה ,ינוציחה םיגשומה םלוע םגו
םידמוע (ער אל ןאכ תוארל רשפאש ומכ) הביבסהמ
.תאזה הנומאל דוגינב
.דורוה דיתעה הארנ הפקבשכ תרתפנ תמאב אל הקוצמה
הכימתהמ דוע לבקל לוכי תויהל ןוצרהו .םש איה
וזיאב ךרוצ ררועתמ זאו .וניעב רתונ תאזה תיעגרה
ינא םג ,דיגיש ףסונ והשימב ,תינוציח הכימת
ינא םג .יל רוזעי הזש יתבשח ינא םג .םש יתייה
אקווד הז יל ,יארת יארת ,ןיפוליחל וא ,יתלפנ
.רזע
הזש תעדוי ינא ,הנה .עתעתמ ילכ קר איה תויניצה
.בושו בוש הז תא השוע ינא תאז לכבו ,רזוע אל
תורכמתה ,אמגוד םתס ,לע ומכ הז לע בושחל רשפא
,רוכמ תויהל בוט אל הזש תעדל רשפא .תשרל רוביחל
תשרב שומישהש םיימוקמה תונורתיה תא תוארל רשפא
תא שפחל הלאל ליבקמב רשפאו ,ןתונ תאז לכב
הז המכ ,ןכ ,הלהקמב ודיגיש םירחאה םירוכמה
םימעפ שש תוננב לש םורופה תא חותפל יטוידא
ונחנא המכ ,וה .םש תורקל לוכי רבכ המ .םויב
.תויכיספה לש סנדחיבהמ תונהלו .םיקיחצמ
םתוא החנמש הנומא הזיא שי םלוכלש הנימאמ ינא
הל אורקל רשפא .םהלש תונורתפה תא םירחוב םהשכ
תוחפ וא רתוי תבשיתמ איהש בושחל רשפא .םייח ךרד
רתוי הליעי איהש בושחל רשפא .תוילנויצרה םע בוט
,הלהקמב קועצלו דומעלו םוקל לבא .רשואל תוחפ וא
גוס הז ,תוחפל ,ילש םיגשומה םלועב ,םיעגושמ םתא
.הנגה לש
לע לכתסהל ,יתעדל ,הז דיגהל הלוכי ינאש המ לכ
.הפק סוכ ךותל ותוא אטאטלמ בוט רתוי ישוקה
ליעי אל אוהש תעדוי ינאש והשמ השוע ינא ,דיגהלו
םגו .ינומכ השועש ימ לכ לע קוחצלמ בוט רתוי ,יל
.רתוי וא תוחפ ,הככ .תומהלתמ תוחפ תובוגת איבמ
הלהל וביגה
 
 
8/9/00 23:20
הלה :תאמ
..בילעהל אל לדתשא ינאל הבוגתב
אלימ
הלהל וביגה
 
 
9/9/00 16:16
ןהכ זעוב :תאמ
..בילעהל אל לדתשא ינאל הבוגתב
םירבדה תא דואמ יתבהא .הלה ,תבתכ הפי דואמ
.םתגצה תרוצו
ןהכ זעובל וביגה
 
 
9/9/00 12:17
ןוסלכימ םהרבא ר"ד :תאמ
..בילעהל אל לדתשא ינאל הבוגתב
.הווש הניא הזילנאוכיספש םינעוט םניא םיחמומ
.רתויב קייודמ ןהכ זעוב לש חותינהו
ןוסלכימ םהרבא ר"דל וביגה
 
 
9/9/00 13:17
הנילס :תאמ
הזילנאוכיספל הבוגתב
?תמאב
אלו) יאקיסיפה לש ורקחמל ךתוא הנפא ,הניהו
רקוח לש דואמ בוט דידי היהש ,ןמ לג יראמ (קר
סניקפוה ןו'ג 'נואמ סנטרו ןו'ג הזילנאוכיספה
ברה םדובכ תא תרדגהש םיחמומה רבד תא ב"הראב
םיסרוג םיבר םיגולוכיספ ":הזילנאוכיספה עדמל
וא תובישח ירסח םניה םיעדומ אלה םיכילהתה יכ
הזילנאוכיספה יכו,.םהינש וא רקחמל ידמ םישק
בל תמושתל יואר וניאש שפוטמ קוסיע איה
,קוקז הז םוחת יכ ונעט םינקיטלנאה .תיניצר
תובישחל וסחייב רכינ יונישל ,ךרוצה תדימב
אוה בצמה הכ דע .עדונ אלה תויוח גולטלקו
."תועוער תונקסמ יפ לע עורפ שוחינ
: רפסה ךותמ
the jaguar and the quark by mary gal man
not by chance- jhon vortens
הנילסל וביגה
 
 
9/9/00 14:36
הלה :תאמ
הזילנאוכיספל הבוגתב
לש ,תינוציקו תינרמש ,תחא ךרד קר איה
.לופיט
.רמאנה סחייתמ הזל
הלהל וביגה
 
 
9/9/00 16:10
ןוסלכימ םהרבא ר"ד :תאמ
הזילנאוכיספל הבוגתב
תא םיחיכומש םידעותמ םירקחמ שי ,יתריקי
...תואירה ןטרס תעינמב תוירגיסה לש ןתוליעי
אלו התיה אל האושהש םינעוטש םירקוח שי
.הארבנ
תרצוי הניא האכהש םינעוטה "םיחמומ" שי
םע דדומתהל דליה תא תדמלמ אלא תומוארט
.םילוכסית
ןוסלכימ םהרבא ר"דל וביגה
 
 
9/9/00 0:21
ןושרג :תאמ
תוניצרב והשמ םג זא בוטל הבוגתב
םג לבא .קפס ןיא ,קייודמ עדמ אל איה היגולוכיספ
ינימ לכ קודבל גוהנ (םינושה היפנעבו) היגולוכיספב
םה הלאה תוירואתה תא קודבל םילכהש ןוכנ .תוירואת
ראות טנדוטס לכ .הקידבל םילכ םה לבא ,םייטסיטאטס
תוטיש"ב דחא סרוק תוחפל השוע היגולוכיספל ןושאר
.יוסינמ תונקסמ קיסהל רשפא ךיא דומלל ידכ ,"רקחמ


רקחמ לש םינש לע תוססבתמ היגולוכיספב לופיטה תוטיש
יוסינ לש ,(?אל ,הנש םישימח האמל רבכ םיברקתמ)
?היגולורטסאב קוידב שי היעט וזאו יוסינ הזיא .היעטו
?הלש תויועטהמ דומלל הסנמ דיה ףכב תארוק


תוטלחה ססבמש ימ .הנהיש ,טוראטב תחתופל ךלוהש ימ
הצור אל ינאש םדא הז ,תרמוא איהש המ לע ולש םייחב
,שפיט אוה יתעדל יכ ולש רבח היהא אל ינא .ותיא רשק
.יופצ יתלב אוה יכ ותיא יקסיע רשק םוש הצור אל ינאו
ןושרגל וביגה
 
 
9/9/00 1:17
הלה :תאמ
היגולוכיספל הבוגתב
מממההא
תעדוי אל ינא .םירקחמ לש אל ןה הנש םישימח האמ
דצמ .הלחתהה לש הלחתההמ אל חטב לבא ,ןכ קוידב המכ
ןומה ןומהל ןועטל ןכ םג הלוכי היגולורטסא ,ינש
.ןויסינ ןמז
לופיטה תוטיש ןיבו םירקחמה ןיב רשקה ,ןכ םגו
,הככ אוה ,םזירויבהב אלש המ דחוימב ,שומישבש
דומצ ירמגל אל לבא .םייק אל תרמוא אל ינא .יקלח
.ןכ םג
,ולש טסיפרטה תא חקולש םדא םג ,הזמ רתוי דועו
אוההש המ יפל גהנתמו ,םייובינו םיווצ ונממ לבקמו
ץלמומ אל ילואו היעב הזיאב אוה גהנתהל ול רמוא
.םיקסע ותיא תושעל
השקש םירבד הברה ךכ לכו .לופיט תוטיש הברה ךכ לכו
.ןולשכ וא החלצה םהיבגל עובקל
הזש יל הארנ אל לבא ,תבשוח ינא םג לודג לדבה שי
.ולש םוקמה קוידב
הלהל וביגה
 
 
9/9/00 13:15
ןושרג :תאמ
היגולוכיספל הבוגתב
םייפלא ינפלש ןוכנ ?ןויסינ ןומה שי םיגולורטסאל
תונושה תויגולורטסאה ךרעב הנש םיפלא תשולש דע
ללגב תחא היגולורטסא ידכל ושבגתהו וכלה
תא דחא ודמילו םלועב םהל ובבותסה םיגולורטסאש
.רצענ הז ךרעב םש .ינשה


?רקחמ םסרפמ ?יוסינ השוע גולורטסא הזיא ,םויה
אקווד ואל) עדמ ןיב לדבהה קוידב הז ?והשמ
וליפא תויהל לוכיש תוחטבה לש בוביג ןיבל (קיודמ
םג הלא ,תיפיצפס ,היגולורטסא לש הרקמב .ןכוסמ
.תוינויגה אלו תושפוטמ תוחטבה


רבסהה יניעב ןח אצומש בשוח ינא ,םצעב ,לבא
.היגולורטסאל ינויצולובאה
ןושרגל וביגה
 
 
9/9/00 14:46
הלה :תאמ
ץרחנ הכ ינאש הביסה קוידב וז לבאל הבוגתב
תאצומ ינאש יניעב תכרפומ ךכ לכ היגולוכיספו
.םהמ תלעגנו םיטפשמ תחסנמ ימצע תא
.ללכב המוד אל הז
.הרזעב םישנא לש ךרוצה המוד קר
.ירמגל הנוש והשמ אוה הרזעה גוס
איה היגולוכיספהש ללגב הזש דיגהל הצור התא
.היהיש .רדסב הללאי ?עדמ
הלהל וביגה
 
 
10/9/00 0:38
הנילס :תאמ
היגולורטסא ןיב האוושההל הבוגתב
.....הזילנאוכיספ יוא
,אשונב םירועיש וליא יא יל םירוכז...ממה
.אל םלועמ ?הבר הביח לבא
סוסיבהו קוידה תדימש אוה ,רמאל יתיסינש המ
םירקוח תעדל ,הזילנאוכיספה לש יעדמה
יתדילס ףא לע הזה יארונה גשומב שמתשא)םיבר
אל -בוש לבא ,הנוש ,הברהב הנוש הניא (ונממ
,בואב םילעמ רפסמ לש יובינה תרוצמ ,הברהב
אל תישיאו ,ךרעב רבד םוש השח ינא םהיליאש
תירקתה זאמ ןכש ,םהיתואובנ תלוכיב הנימאמ
תא קיודמב בואה תלעב האבינ וב לאומש רפסב
אל דוע ,ברקה הדשב וינבו לואש לש םתומ
.הז "עדמ"ל הזכש יאובנ גשיה םשרינ


דחא לכ..ממה ?קיודמ עדמ ?היגולוכיספ
.היחי ותנומאב
לע ססבתמש עדמ וניא םאה ?בוט עדמ והמ לבא
רמאל תלוכי לעב ,דוסי תוחנה לש םייוסמ רפסמ
תויורבתסה אבנל ,תוערואמ וליא יא ריבסהלו
?וליא םיקוח יפ לע תוערואמ וא תוערואמל
תא תושעל הסנמ איה ?היגולוכיספה השוע המו
תמכל הסנמ םצעב איה .םדא -גשומל רבדה ותוא
הז םאה .והשלכ ימיכ ילקיסיפ לדומל ותוא
.םיבר תעד יפל אל ?ןוכנ


ןיאמ חבושמ -רטופ יראה לש ישילשה רפסה ,בגא
!!םויה דוע תויונחל וצור .והומכ
:)
הנילסל וביגה
 
 
10/9/00 3:31
חחרפ :תאמ
תוניצרב והשמ םג זא בוטל הבוגתב
ןכיהמ גשומ יל ןיא .םזינמרטדב ןימאמ אל ינא .אל
יופצ לכה" יבגל הרעה יל התייה ךפיהל ..הז תא תבאש
...ךרפומ רבד הז ייניעבש "הנותנ תושרהו
תא לבקל לוכי ופס תא רבע אל ,הריתסה קוחש ימ ,לבא
ךיא"ל תיסאלקה אמגודה איה היציזופרפוסש ןבומכו .הז
לש בצמ םייקתמ ךיאו דחא דצמ "תויבוקב קחשמ םיהולא
םע דחי ,וזה תוינשה ,ןכ .תחא הנועבו תעב אלו ןכ
.הטופש הניא ,תואיצמה תא תעבוק הפוצ העדותש הדבועה
הצקבש וזה האיצמה לע ץפק חרזמב יוצמש ימ לכש אלפ אל
.ברעמ
אל טלחהב ינא .םזינמרטדב ןימאמ אל ינא ןפוא לכב
בצמ לע יניצר ח"וד רחא והשימל וא ימצעל תתל חילצמ
אלו שפנ-ףוג םיסחיב הייעב שיש הדבועל רע ינא .םוקיה
העדותל ילאירטמ םזינומ ןיב בשייל ןןתינ ךיא י רורב
תמאב חילצמ אלו תוימינפה תוריתסל רע ינא .תימצע
.םלועה לע והשמ "תעד"ל


..לבא


תקינכמש הדבועהו .עדמ אוה ילש עדמה ,יח ינא
אוה הפק לכש בושחל יל תמרוג הניא תדבוע םיטנאווק
חכוה אלש הדבועהש בשוח אל ינא .ייח לש יטרפ לטקרפ
ססבל בוט קיפסמ הביס איה םיכרצ שי םישנאלשו ,תרחא
.והשמ הילע


ומכ םיימשל סט עתפלש סוטמ לע הלעי תעד רב םדא לכ
םילעופש תוחוכה תא ןוכנ בשיח והשימ יכ - רופיצ
(!!!הקיזיפ)
1,000 םא םג ילאירזע לדגממ ץופקי אל ילמרונ םדא
ול ורמאי ,תוינייפואה תוינורמה טוראטבו הפקב םיחתופ
םינש 17 דוע תויחל רומא אוה ןכש ול הרקי אל רבדש
?ןוכנ .התע קוור אוהש תורמל םירכז םינב ינש איבהלו
!ןוכנ


.סייק יימ טסר ייא
חחרפל וביגה
 
 
8/9/00 20:20
ץוצמל ןתונש הז :תאמ
ןונצה לע אלפתמ ינאל הבוגתב
וחרצ ,הציצמ לבקמ ינאש עצמאב תלדה לע וקפד ,ה'רבחה ואב
,תינווי היגולותימ לע בתוכ חחרפה ,הנאיוב" תושגרתהב
"'תוננב'ל רוזחת .רוזחת
ךל ןתונו רזוח ףכית ינא ,קתומ ,יעמ'צ :תרבגל יתרמא זא
,ילארואה יעדמל דובכה לכ םע ,ילש תויחמומה .ץוצמל בוש
"?ןכ ,תינוויה היגולותימה םוחתב איה


יותיפה תינמא ,הקריק וזיאל קוקז התא ,ילש ויניחחרפ
לומ בושו בוש דימעה אלא) הינפב דמע אל סואסידוא וליפאש
ךכ לכ ,תפשכמ הלא התוא ,סוילה לש ותב ,הקריק .(הינפ
ול הדלי קר אלש ,סואסידוא לש הטימה ירושיכ תא הבהא
תוצעו ךרדל הבר הדיצ ול הקינעה םג אלא - םינב השולש
רופיסה תא אורקל הצורש ימל - 10 קרפ ,האסידוא) תובוט
(אלמה


.רוזחל בייח .םלוכל םולש תבש
הכחמו תבכוש הידוהי
ץוצמל ןתונש הזל וביגה
 
 
10/9/00 3:42
חחרפ :תאמ
!ינא הז היגולותימ ,קי'צחחרפ ,ייהל הבוגתב
הנש ךשמב ועוצי תא הדביכ ןכאו ,וינפל הערכ איה ןכא
...סוילה תב הקריק וה .המלש
ה'רבחה תא הכפה ...רמול ךיא איה ינפל תצקש קר
?סעפא ,םיריזחל
ותנובתב סמרה קרו ,דחפ תצק סואסידואש חוכשל רוסא ,םגו
...תולא יבכשמב ותוא ךירדהו ךיאו המ ול ריבסהש הז היה
?ןכ
ילכ תא דומחת אלש בטיה עבשה התוא עיבש סואסידואו
....ולש תיטרפה רמצה תווט ןעמל רמש אל ותואש הז ,וניז
אלו הנופסרפ לא עיגהל ךי ול הריבסהש רמאיי התוכזל לבא
?הא ..רכוז וניא לואשה ןמ רוויעה ונדידי המש שושחל
....ערכתו הקריק אובת ,רדסב ,בוט
חחרפל וביגה
 
8/9/00 14:35
חרוא רבוע :תאמ
ןורמ תנעל הבוגתב
.תוריעצ תובוהא ןכל םולש
הברה ינודמילש תוניפל יתעגה .םירבד המכ יתיאר ייח ילועשמב
המ לכ :התיה יתיליגש הלודגה הנקסמה .ימצע לע רקיעב ,םירבד
ףא .ילדחמ וא ישעמ לש האצות אוה יל אובל דיתעש לכו יל הרקש
.אבניש ימ ןיאו ,ייח תדובע תא ירובע השעי אל דחא
:לבא
חתפמ תלמ .תונלבוסה תא יתיליג ,ןמזב ןיידע לבא ,רחואמב
לע ,הליחבה לע רבגתהל ךירצ ינא םוי םויש יתיליג .ונייחב
םעפ לכב שאר המירמו יב תמייקש תואשנתהה לעו לוזלזה לע ,סואימה
יל תרמוא וזה תונלבוסה .לבה ירבדב לקתנ וא ,האור ,עמוש ינאש
ןיבל הלבק ןיב ןיאו .אוהש יפכ דחא לכ לבקלו ימצעב םחלהל
אציש ימ לש םימתה רשואב עגפאש ינא ימ .רבד םוש דוביכ
?הטיסרבינואב ריכב רקוח וליפא וא גיהנמ ,בר , תינועדימ
םיטנגילטניאה לש תימצעה ןוצרה תועיבשב ינא אנקמ םימעפל
הלא םיטנגילטניא .תובוט םילמ קר יל שי וילעש ,הז רתאב םיגגהמה
ףייכ הזיא .םתיא םיכסמש ימל םידמחנ תויהל םיעדוי םתבש םורממש
?םכמש ימ .ץראה חלמ ,ץראה ןותיע לע םייונמ וליפא םה :םהל
.םדא ינב תצק ויהת .תויחל םלוכל ונת ,רוציקב
חרוא רבועל וביגה
 
 
8/9/00 15:33
העפי :תאמ
תיזחתה ירהול הבוגתב
.ןוכנ ךכלכ .דואמ יל וברע
העפיל וביגה
 
 
8/9/00 17:41
תנע :תאמ
תיזחתה ירהול הבוגתב
...רמוא המ
.השק תועט השוע יתייה חרוא רבוע ינפל ןאכ הביגמ יתיה םא
,ולש תימויה הנבותה תא קורזל ותניפמ חיגהל עדוי דימתכ שיאה
.תכללו עולקל


וחלשו וחרטש תורשעה לכל הדות דיגהל תמאב הצור ינא ,לכה ינפל
יתרמא רבכש ומכ ..תוישיא תויווחו םידודיע םע ישיא ליימ יל
קיפסמ תדדועמ רבכ ינא ..דדועל ךרוצ ןיא ,דרפנב םכמ דחא לכל
ךרדה איה םהלש ךרדהש םיענכושמש שפנה יפי לש תובוגת ןתוא לכמ
לבקל םילגוסמ אל םהלש םזילרולפהו תוילרבילה לכ םעו הנוכנה
.התוללכב הנומתה לע לכתסתהל םילגוסמ אלו הנוש הפיט העיד


בל םתמש אל" ןונגסב והשמ םתורו הנילס ינפל םדוק רבכ ורמא
הנילס ייתוריקי לבא "תיניצ תוהדזה ךותמ הבתכ תבתוכה לבא
לדגממ בתכ ןאכ דחא לכ יכ בל ומש אל םהש עיתפמ אל הז ,םתורו
זא םתומכ יתייה םאו ולש קדוצהו קייודמה ,ןוכנה ,הובגה ןשה
ךרדה דחא לכלש הנימאמש ינא לבא ,הרזחב םהב תחלתשמ יתייה
דיגהל הלוכי ןאכ בתוכש ימ לש תורושה ןיב תארוקש ינאו ,ולש
טוראט אל וא טוראט ..בגא ...םיזיעלמ םתוא לע יביל יבילש
וסניש יתעדיש הלא לכל הבושתה תא יתנכה רמאמב הנורחאה הקספב
?המל .בוש בל ומש אל טושפ םה ,קזח יב סנכהל
סחייתהלו אורקל וחרטי אל םה ,הבושחה איה םהלש העדה יכ
.םהלש תישיאה תמאה תרבעהל רוטזילטקכ וב ושמתשי הלא ,רמאנל
.םהל םשוביש


ויזו הראל ויה דוע הלחתהב ...דחאכ ןיינעמו רזומ דחא רבד
ןויסינמ הרעה ,אשונב הרעה וזיא וקרזו םביל תא וחתפש לטימו
תוינחוכה הסנכנש עגרב לבא ,םהלש תיטרפה היווחה לע ישיא
.לבחו ,היפ תא המדאה הרעפ וליאכ ועלבנ םה ,תונתלטשהו


ומצע ןיינעל עגונב לוחב שארה תא רובקלו ךישמהל הצורש ימ
אל ...תילכתב הנוש דימת ומכ תואיצמהו תושעל המ לבא ,ןמזומ
ימ לכ אל ,ןייוע שפנ הלוח אוה הקיטסימב ןיינעתמש ימ לכ
םיקאיינמ םירבג ללגב קר הז תא השוע טוראטב תחתופל העיגמש
קר ןה טוראטב תחתופל עיגמש ימ לכ אל ,והשימ ןאכ בתכש ומכ
רוביצה תא תימונוקאויצוסו תיגוליצוס קלחל רשפא יא ,םישנ
רבד הזש דיגהל רשפא יא ,םהינימל םינועדיה תא דוקפל טילחמש
.יוזב


השועש והשמ "ריכמ" תוחפל וא גולוכיספל רידת ךלוה אל םכמ ימ
חצחצל ומכ ,הרגשבש רבד אוה םלצא גולוכיספש םישנא םנשי ?ןכ
?בוט רתוי הז עובשב םילקש תואמ המכה ,רקובב םימקשכ םייניש
אוה הרואכלו המולפיד שי ול יכ קר תחלצומ רתוי וב םהלש תולתה
?ונלש הבשחמב רתוי ןגועמ


תחאו דחא לכ ,הלשו ולש ךרדה תחאו דחא לכל ,קיירבא ימ ביג
יזא ינשה דצב עגופ אל הז דוע לכו םהייניעב בוטש המ תא םישוע
.היעב ןיאש


לבוקמ ותוא השועל רשוא םרוגו הדימב השענ אוה דוע לכ רבד לכ
קרו גולוכיספ לצא תבשל עובשב םעפ םהל םיאתמש ימ שי ,יילע
תנקתמ היווח לופיטל תכלל םהל םיאתמש ימ שי ,ממאא עומשל
םיהולאל הליפתש ימ שי ,םהלש ימינפה ינאה םע רשקתל תוסנלו
.הפקב וא טוראטב תחתופל תכלל םינהנש ימ שיו בוט םהל השוע
לכ ,תולת יניעבש ,הקיס'גל תועובש המכ ינפל ,םעפ ןאכ יתבתכ
,ךכמ רתויו תולת איה המ עבוק ימ איה הלאשה ,תיתיעב איה תולת
.עובקל םילוכי םתאש בושחל םכתא םש ימ


תא הסירפב איצוהל םכלוכל לחאא קרו םייסא וז תימיטפוא המינבו
רמוא ,וכרעב ןאכ טיעמהל הסינש ימל הזה ףלקה ...הטושה ףלק
אוה ,הנותנ תושרה ,תוחותפ וינפב תויורשפאה ,וב רחבש ימש
םהלש הכימתהו דודיעה תא לבקל םירחובש ימל הכימתו דודיע ןתונ
הז םג .רחא םוקמב הכימתו דודיע שפחל ךליש ,אלש ימו .טוראטהמ
.רדסב
תנעל וביגה
 
 
8/9/00 18:50
הימ :תאמ
תיזחתה ירהול הבוגתב
הנתמ יתלביק םעפ
םיפלקב ארוק םגש גולורטסאל תכלל
,םיפושיכו םירבד דוע ילואו
הזל סחיב תיטפקס דואמ יתייה
- וילא ימצע תא רורגל יתוא וחירכה טעמכ
.הזו הנתמ
,הזב הנימאמל יתכפה אל
,המצע לע הרזח אל תאזה היווחה
יל רמא אוהש םירבדה תובקעב יגהנמ תא יתיניש אלו
- לבא
,אילפהל תעשעשמ היווח התיה תאז
.בוטל הרוכזו תעשעשמ
תויהל תובייח םייחב ונלש תויווחה לכ אל
.תוילנויצר
.ילנויצר רבד שממ אל הז סקס םג
,םימעפל ןותיעב היגולורטסאה רודמ תא תארוק םג ינא
,בותכש המ יל םיאתמ אל םימעפלו
.רחא לזמ תארוק ינא זא
? ולש הביתכה ירושיכ לע ,םדא לש ותביתכ אשונמ קיסהל לבא
.ילנויצר דואמ
הימל וביגה
 
 
8/9/00 19:51
ןהכ זעוב :תאמ
תוננב לש םימכחה תצעומלל הבוגתב
.ךכש בוטו .ןויגהה תוזוחממ עיגמ אל ,ןכא ,סקס
.החילס .יתנבה אל ?תבתכש הנורחאה הקסיפלו הזל המ לבא
.יריבסת םא חמשא ינא
ןהכ זעובל וביגה
 
 
8/9/00 21:04
הימ :תאמ
תוילנויצרו תויווח ,סקסל הבוגתב
יל תיארנ תאז .תוילנויצרל ללה ריש תובוגתב ןאכ היה .א
,רזומ הז) םיהולאו ס"שמ ונלש ארונה דחפל דגנ תבוגת
לכ ונממ םידחפמש הז ךיא ,םיהולא ןיאש םיבשוח םא ירה
תוילנויצרל םג ילש םייחב םוקמ שיש תבשוח ינא .(? ךכ
.תוילנויצומאל םגו
חלתשהל ורחב םה ,םישנא הברה הזיגרה הבתכהש ללגב .ב
התיה איה םאש רורב יד הז .הלש הביתכה ןונגסבו תבתוכב
הרזחב התוא םיללהמ ויה ,ןויגהלו עדמל ללה ריש תבתוכ
.התביתכ ןפוא לע חבש ירבד הל םיבתוכו
הימל וביגה
 
 
8/9/00 23:22
GEORGE :תאמ
תוילנויצרו תויווח ,סקסל הבוגתב
Mia, i mean Maya, emotional is not the opposite of
rational. You can be rational and emotional (most
women are, while men have different emotions,
like cursing the referee at a soccer game). The
opposite of rational is irrationl, when you go to
a tarot card reader or to an astrologist, you are
irrational. These people just make up stuff, and
tell you what you want to hear, it's business
that's based on naivety.Of course, all these
CHACHIMIM who give you KAMEOT are also running a
business
GEORGEל וביגה
 
 
9/9/00 19:15
:תאמ
תוילנויצרו תויווח ,סקסל הבוגתב
ואיצמה הקירמאבש וא ,'גרו'ג ןולימב םעפ דוע קודבת
? רחא טנטפ
וז הבוגתל וביגה
 
 
9/9/00 19:29
GEORGE :תאמ
תוילנויצרו תויווח ,סקסל הבוגתב
A dictionary? for what? I don't need one. If
i wrote nonsense like you i'd be anonymous
too
GEORGEל וביגה
 
 
9/9/00 11:55
ןהכ זעוב :תאמ
תוילנויצרו תויווח ,סקסל הבוגתב
יתוא ךפה אל הז .ןמלטימ לארשי ברה לצא יתדמל םייתנש
.םיהולאמ דחופ אל ינא .תווצמ רמושל אל וליפא .סודל
שפנ לש החוכב לודג ןימאמ ינא .תוינחורב ןיינעתמ ינא
.תויורשפא רוציל וליפאו ,םירבד אפרל םדאה
ןיב דירפהל יתלוכי ןיבל הז לכ ןיב רשק םוש ןיא לבא
םאה .םיהולא ןיבל - םיטוש םידיסחו םירומג םילבה
לצא יתדמלש יפכ שממ .אל אוה .אל ?ןאכל ךייש םיהולא
רזע"ל ונמזמ םרותש תמאב קידצ שיא ,ןמלטימ לארשי ברה
תידוהיה תדה ןיב רומחו דילסמ רעפ רצונ - "ןויצמ
.תידוהיה תדה לש הקיטילופה ןיבל
,היגולורטסאב ןימאהל לוכי אל ,םיהולאב ןימאמש ידוהי
ימיש - אל םגו םיפלקב תחתופב ,הפקב תארוקב ,טוראטב
תיב ברחנש זאמ .ירודכ ברה לש תועמקב אל םג - בל
טפשמה המ םושמ .םיטושו םידליל האובנה הנתינ שדקמה
ביבסמש תופשכמהו םינועדיה תלומהב חכתשנ הזה


ךלש
זעוב
ןהכ זעובל וביגה
 
 
10/9/00 13:57
1המינונא :תאמ
?ןאכל ךייש םיהולא םאהל הבוגתב
הכלה הלבקה תא םשיימו ,םיהולאב ןימאמש ידוהי
םיפשכב אלא ,היגולורטסאב קר אל ןימאמ השעמל
.רתוי הברה (םינוליחל) םירזומ םיסקטו
הנשי םהב םירפס המכ םסריפ גרב ברה העוט אל ינא םא
םייפלא תנשמ הלבקב .היגולורטסאל תיפיצפס תוסחיתה
ולגתי ךמש לש ירפסימה ךרעה י''ע ,ילדה ןדיע סנכנ
.'וכו 'וכו (ןבומכ ןימאמש ימל) תובר תודבוע


ןיבל תידוהיה תדה ןיב רומחו דילסמ רעפ רצונ
- תידוהיה תדה לש הקיטילופה
םייתד-םיידוהי םיפוגו הלבקל ןוכמה יכ םא .תמא
תאז םע ךא ,יטילופה קחשמל ץוחמ םיאצמנ םירחא
.בושח ילכ היגולורטסאב םיאור
1המינונאל וביגה
 
 
10/9/00 1:54
חחרפ :תאמ
תוילנויצרו תויווח ,סקסל הבוגתב
הרישה ,אל הבהאה .םיילנויצר םניא םייחה ,הרקי הימ
.ללכב רחא והשמ הז סקס ,אל
.ילנויצר ,תאז תמועל ,עדמה


םייח םה םייחה .םייחל עדמה ןיב דירפהל הבוחו ךירצ
.עדמ עדמהו


רמולכ .הלאה תולובגה תא תוצחל םיסנמ רשאכ הייעבה
יטרפ ןיינע ,הפקב ארוקל תכלה .תיללחל טוטרמס ךופהל
.ךלש ןיינע ראשנ ?ךכב תנמאה .ךלש


ימב לזלזלו םלוכ לש םלועה תא רדסל הסנמ תאש עגרב
.םתעד תא םירחאה ךב וחיטיש יפצת זא ,ךכב ץפח אלש
חחרפל וביגה
 
 
9/9/00 13:31
ןושרג :תאמ
תיזחתה ירהול הבוגתב
המצע הבתכל יתסחייתה אל ינא) ילא תנווכתהש חוטב אל ינא
.הנעא תאז לכב ינא לבא ,(ללכב


שי טוראט ףלקלש תבשוח תא םא השפיט טושפ ,יתריקי ,תא
,רשק הזכ וארה אל םעפ ףא .רשק ןיא .תואיצמל רשק והשזיא
.רשק היהיש תינויגה הביס םוש ןיא םגו


רמוא והשימ םא .םוימויה ייחב תינויגה הרוחב םתסה ןימ תא
יתשב רטמיטנס םירשעב רעישה תא ךל ךיראיש רישכמ יל שי" ךל
יכלת אל תא ,"לקש 5000 יל ינת קר ,,יאוול תועפות ילב תוקד
םא .('וגו רישכמ יל שי זא ,ןכ םא) לקש 5000 ול ינתתו
ול םג ,תולילג ףלחמ תא ךל רוכמל הסניו אובי רחא והשימ
.סומינב יברסת


ןומה ךל שי הזה ףלקה אצוי םא" ךל רמואו והשימ אבש המל זא
!רבד ותוא הז ????ול הנימאמ תא "ךינפב תוחותפ תויורשפא
הביס םוש ףאו ,תואיצמב סוסיב םוש ןיא הלאה םירבדה לכל
הליעפמ תאש םייסיסב םילוקיש לבא ,םינוכנ ויהיש תינויגה
לש הליה המש יהשימש עגרב ןולחהמ םיפע םייחה ימוחת לכב
.והשמל ביבסמ תוירותסימ


הלוכי תא החלצה לש הדימ התואב ירה ?רדסב תא ,יל יחלסת
.הדימ התואב ינויגה הז ,םתס הככ םודא רוזמרב עוסנל טילחהל
ךלש תחתופה יכ אפורל תכלל ילב ןטרס אפרל תוסנל ילוא וא
ינא .ןמז המכ ינפל הזכ הרקמ היה) הבוט המראק ךל שיש תנעוט
הלוחה יכ ,אל וא ןמזב ברעתהל קיפסה טפשמ-תיב םא רכוז אל
.(וב לפטל ומיכסה אל ולש םירוההו דלי היה


הזל םיארוק תירבעב .רשיה לכשהמ תמלעתמ ,יתדידי ,תא
ינא אלש רעטצמ קר ינא ,השפט תאש תפכא אל תישיא אל ."השפט"
.ףסכ ךממ חקולש הז
ןושרגל וביגה
 
 
9/9/00 17:14
והשימ :תאמ
ןש ילדגמל הבוגתב
,ןושרג
?תבתוכה תא בילעהל אל ןכומ התא
.השפיט התוא תונכל ךירצ אל התא .המואמ ךל תבייח אל איה
.התוא ריכמ אל ללכב התא ,םצעב
.התוא ריכמ אל ינא םגו
רתוי ומצע תא ץירעמש רעוכמו ליעגמ סופיט יל עמשנ התא
.ידמ
.ול אבש המב ןימאהל יאשר דחא לכ
ףוח לע םיגרהנ םישנא - ךומכ תונלבוס ירסח םישנא ללגב קר
אסיכ ללגב םיה
.הרומש הינח עקר לע םיחצרנ וא
.החוד התא
והשימל וביגה
 
 
9/9/00 18:56
ןושרג :תאמ
ןש ילדגמל הבוגתב
ילש וזה הנקסמה תא קיסהל ידכ תבתוכהמ קיפסמ יתעמש ינא
.הילע
ימ לכל ץיברמ יתייה םא .לודג יד קחרמה חצר דעו ןאכמ
בהוא אקווד ינאו ,לוכאל ןמז יל היה אל ,ךירעמ אל ינאש
.לוכאל
אוה םא לבא ,ול אבש המב ןימאהל יאשר קפס אלל דחא לכ
תא (הז הרקמב ,הל וא) ול דיגא ינא ,תויוטשב ןימאמ
תויחל ץלאא ינא ,ילע ךתעדל יאשר התא םגו .וילע יתעד
.הז םע


סנכנ ינא םגש רמוא הז ,ימצע תא ץירעמ ינא םא ...מממה
?תוצירעמה תורחתל
ןושרגל וביגה
 
9/9/00 12:46
ויז :תאמ
ןורמ תנעל הבוגתב
תקיודמ הדיל תעש ךתדיל ךיראת תא ןאכ םסרפ ןוכיס חק ןושרג
הפישח אוה ןוכיסהו .הדיל םוקמ (הדיל רדח ןויכראב ררבל רשפא)
התא םאו םיטרפה תא קרבפל אל הנטק השקב ךא לכ ינפב ךתוישא לש
.הנבהב לבקתי הז ןינועמ אל
ויזל וביגה
 
 
9/9/00 13:14
תנע :תאמ
ןושרגל רגתאל הבוגתב
,ויז תויוטשמ ךתוא בוזע
רבכ ןאכ ונפשחנ רבכ לבא ,תינלבוסו תינלבס אל ינאש החילסו
???בשוח אל התא ,ותוישיאל קיפסמ
תנעל וביגה
 
 
9/9/00 14:49
ןושרג :תאמ
ןושרגל רגתאל הבוגתב
לכב ךירצש ,תנייוצמ תוישיא יל שיש תנעוט ילש אתבסש תורמל
.תיב
ןושרגל וביגה
 
 
10/9/00 1:41
דחא םתס :תאמ
ןושרגל רגתאל הבוגתב
תא יחתפתש תא ימ .םכלש הנמדמב וצפקת דחיו ךלש ויזה תא יחק
!הנשל שששששש ,ארח תבתכ .ששש ,תבתכ ?הפה
ובתכשכ םהב היה הלמח המכ תעדוי תא ?םירחאב עוגפל הזיעמ תא
??????דבלב ךתונג תצקמ
דחא םתסל וביגה
 
 
10/9/00 2:47
תאיל :תאמ
!?ללכב תא ימל הבוגתב
.דחא םתס תמאב התא
תאילל וביגה
 
 
9/9/00 13:37
ןושרג :תאמ
ןושרגל רגתאל הבוגתב
חותינ יל תתל הסנת יתבתכ ינאש םירבד הברה ךכ לכ תארקש ירחא
הז ?ילש הדילה תעשו ילש הדיל ךיראתה לע קר ססבתמש תוישיא
.חילצתשכ עיתפמ אל דאמ היהי


קודבל ןכומ וליפא ינאו ,רחא והשימ לש םיטרפ ךל תתל ןכומ ינא
תבתכש המ םא תוארל ידכ ,םישנא הרשע דוע לעו וילע האצותה תא
.(לודגה קירטה הז ירה) יללכ אוהש וא ,קיודמ קיפסמ


חותינ .םיטרפל הרומתב לבקל רומא ינא המ ,השקבב ,בוש יל דיגת
,ילש םיטרפה תא ךל ןתא ינא ,תיזחת וז םא ?תיזחת וא ,תוישיא
הנוכנ איה םא קודבל לק דאמ יל היהי ,1997-ל תיזחת שקבא לבא
ידכ ,םירחא םישנא לע םג התוא קודבא ינא ןיידעו) זא אל וא
.(תויללכה טנמלא תא לוספל
ןושרגל וביגה
 
9/9/00 16:09
R2D2 :תאמ
ןורמ תנעל הבוגתב


?ןורמ תנע תאז ימ
.םולכ ןיא - תכרעמב יתלכתסה
.םולכ םג - םירבח יתלאש
?תאז ימ
?ונתיא רבכ םינש המכו ,תכלוה ןאל ,האב הפיאמ
R2D2ל וביגה
 
10/9/00 1:26
חחרפ :תאמ
ןורמ תנעל הבוגתב
תרעוס תבש רחאל לבא .וישכע אל חטב .רמאמ בותכל יתיצר אל
דוע יל ןיאש שח ינא ,הבוט הגות תצק םגו הבר תחנ רחאל ,הריעסמו
.בותכלו עוושמ תוירחא רסוח ימצע לע תחקל אלא


:םיישיא םירבד המכ תישאר


םישיגרה ,רומוהה שוח ילעב ,םישנאה דחא אוה ייניעב ןושרג
לעב וניא טושפ ,הזב שח אלש ימ .הפ םיבבותסמש םינייוצמ רתויהו
.(ןונצ םג אוהו) .קיפסמ תובוט תוננובתה תויוכיא
,םמצע תא ךכב ושייבו ול ונע ותוא וניבה אלש ימש לבח המכ
וזה תונלבוסה שדח הנאת הלע התייהנ ..הידעלב ףאו תונלבוסב
?ימ ללכב המש ימ ..םואתפ


:ןיינעל התעו


"תוכרפהו תורעשה - עדמ" :רמאמה םש .רפופ לרק םעפ בתכש רמאמ שי
לדבהה .תומגוד ןיבל תויעדמ תוירואית ןיב רפופ ןיחבמ הזה רמאמב
לכמ רתויו ןתופקתב אלא ןתותימאב וניא רפופ ריבסמ םהיניב
.ןהלש הדותימב


ינחבמ הל ביצהל ןתינש וז איה הכלהכ היונב תיעדמ היירואית
לידבהל .הירואיתה תא טטומי הז ,הרקי ךכו ךכ םא :רמולכ .הכרפה
םא :לשמל רמוא והשימ ובש ןחבמ אוה שושיא ןחבמ .שושיא ינבממ
.קדוצ ינאש ןמיס ,ץורפת איהו המחלמ ץורפתש הפוצ ינא
?לדבהה המו
.ילא היירואית לכ םיאתהלו ונממ ףס ןיא קיפנהל ןתינ שושיא ןחבמ
רושק אל הז .הרקי הזו ..השא םע ןתחת ינאש הארמ ףלקה םא :לשמל
.הירואיתה תותימאל
העשב רחמש ןעוט ינא םא :הז ומכ אוה הכרפה ןחבמ תאז תמועל
14:00 העשב רחמ לבא הז תא דודמל םילכ יל שי יכ םשג דרי 14:00
.הכרפוה ילש הירואיתהש ירה .םשג דרוי אל


איה הככ הכרפה ינחבמ רתוי ינפב תדמוע תיעדמ היירואיתש לככ
הקיזיפה לשמל ?לדבהה המו .הפקת .תיתימא אל .רתוי הפקת
אל איה לבא ,החילצהו ,הכרפה ינחבמ ןומה הרבע תינוטוינה
םייוסמ םוחת הכירפהו תינייטשנייאה הקיזיפה האב ,הדבוע .תיתימא
.הכותב
ךרד לע העיבצמ קר איה תמא לע העיבצמ הניא תיעדמ היירואית
ףידעמ הב קיזחמש ימ םהיפלש םינוירטירק לעו הנחבנ איה היפלש
.םתוא
המ הנשמ אל הז ,רמולכ .הכרפה ינחבמ הל ןיא ,תאז תמועל המגוד
אל תורתוסה תודבועהו המגודה "רוא"ל רבסות האצותה ןיידע ,הרקי
.ןתכרפהל ומרגי


.עבטה יעדמ קר םיאצמנ תויעדמה תוירואיתה ללכב
המכ דועו היגולוכיספה יבגל לודג חוכיו שי .תומגוד ןה ראשה לכ
יפואל טרפש ,הארנה לככ םש םג לבא .ב"ויכו הלכלכב םילדומ
,הדותימב דאמ םיבושח םימרוג רפסמ דועלו הניחבה תוטישל ,רקחמה
.עדמ םהש םהילע רמול השק


בייח תודבוע ןתואב קיזחמש ימ לכ רמולכ - ילאנויצר אוה עדמ
.טנגיליטניא וניא םיינשהמ דחאש וא .הנקסמה התואל עיגהל


תויהלו ,הנוש הנקסמל עיגהל םילוכי םיינש - יכרע אוה םדאה עדמ
תאזו .היצמרופניא התוא שי םהינשלש תורמל םהינש םיטנגיליטניא
.םהלש םיכרעב םיקולח םהש ןוויכמ


וז םזיסקרמ .המגוד וז היגולורטסא .המגוד וז - תד לכ - תד
.המגוד וז תינילק היגולוכיספ .המגוד
:םימוחת המכב אוה טוראטל היגולוכיספ ןיב לדבהה
החגשה תחת ,רדוסמ ןפואב ודמלש ימ םיקסוע היגולוכיספבש דחאה
לש רוריב םעו הכלהכ תויונב רקחמ תוטיש תועצמאב ,חוקיפו
.ףועי ,םש לשפיש ימ .תונולשכ
.םולכ ןוצרו הפק סוכמ רתוי ךירצ אל ,הפק וא ,טוראטב


:םימוחת המכב איה היגולורטסאו הפקו טוראט םע הייעבה
קוסעל ידכ םולכל םישרדנ אלש םינטלרש םה הזב םיקסועש ימ ,דחא
ימ .רוריב וא השינע ןיאו חוקיפ ןיא ,הניחב ןיא ,הטיש ןיא .ךכב
.הלכשהל אלו ןורשכל אל שרדנ אל הזב קוסעל ךלוהש
הפק סוכו ןוצרו רוביצ יסחי הז םהמ שרדשנש לכש ,הלא םתואו
םיעבוק קרסו לחכ םוש אלל ("הפמ"ה תא תרדסמש הנכות וא) תכלכולמ
.םישנא לש תודיתע
אוהש הזיא אוהש רבד לכ יפ לע אבנל החילצהש תחא הדותימ םוש ןיא
.םדא ייחב יפיצפס עוריא
לוכי אל שיא לבא .בכוכ לש הדיבכ ינפמ רוא לש הייטס אבנל רשפא
.ושפנב ךכ לע בייחתהלו 16:30 העשב עובש דועב השעא המ יל רמול
שיבכב גהנ לכ יכ .הז תא תונשל לוכי ינא יכ ?םילוכי אל םה המל
יל ויה אל ,םינש ינפל גרהנ יתייה םאו .הז תא תונשל לוכי
םיגולורטסאה לכו טוראטה לכו .ןהידעלב להנתמ היה םלועהו .תודלי
.ןודנב רבד יצחו רבד תושעל םילוכי ויה אל


ןימאמ התא ןכ םא אלא .דיתעה תא אבנל ךרד םוש ןיא שממ לבא ,ןיא
שממ ,תדב ומכ שממ ,ןכ םא אלא .הז תא ןוחבל ןכומ אלו שארמ הזב
.גיס אלל תמאה תא שארמ לבקמ התא ,תותדה לכב ומכ


תונושה תותדבש קר .קוידב הומכ איה .תדמ הנוש הניא היגולורטסא
.הבר המכוח ןהב הרבטצהו תויתטיש דומיל תועש יפלא תואמ ושדקוה
תויונועדיבו היגולורטסאב .לא םושל רשק אלל .לאל רשק אלל
.הרק אל הז םג תורחאה


םיניינועמ םה ,בוטל תווקל םיצור םה .םינוש םיכרצ שי םישנא
םה ,לכה תא רותפת הליפתש בושחל םיצור םה ,םתוא ועיגריש
תא רתוי בוט ןיבהל םיניינועמ םה ,םהיישק לע לקהל םיניינועמ
ןימאהל םיצור םה ,םהב ולפטיש םיצור םה ,םיטושפ םילכב םלועה
הזה ךרוצה לע .ןווכמ תנווכ שיו ךרד שיש אלא הרקמב ןאכ אל םןהש
.תורחאה תויוטשה םגו תותדה ודלונ
הפידעמ איה םא .הניינע הז ,טוראטל תכלוה ןורמ המשש יהשימ םא
לכ .יטרפה הניינע הז ?אל המל ,הז יפ לע הייח לולסמ תא רוחבל
.רדסב הז ,שיאב תעגופ אל איהש ןמז
דאמ ןכתי לבא .תרחא ייח תא להנמ יתייה ינא ,יליווא הז ייניעב
.היניעב תיליווא ייח תא להנמ ינא הב ךרדהש
.ילש אוהש הז ,ילש תוגהנתהה דוקב ,ילש ךרדב בוטש דיחיה רבדה
.ייניעב


:המהמא
רשאכ .ירוביצה םוחתל יטרפה וייח םוחתמ ריבעהל הסנמ והשימ רשאכ
תוברתל (שוקשק הז ייניעב) הזה שוקשקה תא ךופהל הסנמ והשימ
."עדמ"ל וא "תמא"ל וא תירוביצ םייח ךרדלו
ינא יכ ,ךב םחלא ינא ןאכ .ןאכ דע .םר לוקב רמואו דמוע ינא ןאכ
.הצור התאש המ ותא השעת ,ךלש ינועדיל ךל .ךומכ תויחל הצור אל
.רענה לא ךדי חלשת לא קר .ויתומאו ךיתומא 'דב


,םירחא םיביגמב הלזלזו הביגה תבתוכהש ןוויכמ :ןטק רבד דועו
.הלספ המומבש רמול אלא יל ןיא
.המומב תוחפל
חחרפל וביגה
 
 
10/9/00 2:17
הנילס :תאמ
!אלש תמאב ,יתיצר אלל הבוגתב
.ךידי לע רמאנה םע...םלש בלב המיכסמ
.יובינה אשונ.ןטק רבד קר
יאשונב ןוידל שממ יטנוולר עגרכ רמואש המ םא החוטב ינניא
תשמתשמ אל יאדווב איה הפקב תארוק םישחל תשאשכש ינפמ ,טוראט
.אחינ לבא.תומדקתמ תויטמתמו תוילקיסיפ תורותב
."דיתעל תכלל" תורשפא הנשי, תינרדומה הירואיתה יפ לע
"לכ" הב ,היצנטופב תורשפא הנשי ,םינמזה תוסיו ידי לע..רמולכ
ול עסונ סקיא םדאו ,םהלשב םיכישממ,ה"ודכ יבשוי רמאנ- םלועה
יפכמ רואה תוריהמל הבורק רתוי הברה תוריהמב בל בוטו חמש
.םהש
.דיתעל ךלוה אוה ותניחבמ ,רמולכ


המכ דע םינותנ סינכמו םשור ,הזכש רבד השוע והשימש חיננ ,התע
תא םירדסמ ויהש חיננ ונ) אוה ,התע .אשינה ובשחמ ךותל רשפאש
התע.הרוחא רזוחו תעלות רוח ךותל ץפוק (ינכטה ובמ'ג ובממה לכ
X רפסמ דועב םלועב ורקיש תויושחרתה יבגל עדימ ןומ-ה ודיב שי
.םינש לש
אבנמ ,ובשחמב עדימה יפ לעו ,ולש טוראטה ןכודל ךלוה םדאה
תיטטיש התייה ולש עדימה תפיסאש רמאנ) וילא אבה םייוסמ חוקלל
בר רפסמ לצא תולודגה םילוחה תופוקב רריבו ךלה אוה ,דואמ
.תיתואירב הניחבמ ול הרקי המ ,(םישנא לש דואמ
"קחש"ל לכונ וב ,הרקי םא ,הרקייש בצמהש תרמוא אל ינא ,וישכע
ינימ הלגנש תואדווב החוטב ינא .יתגצהש ומכ היהי ,ןמזב
אלו תויגול תויוסנתה ךות יםמייקה םיקוחמב םייונישו תועינמ
לכות ןאכ םאה ,היצנטופב קר לבא .הז אשונב תונושתויגול
הנוש אל ילש הפקה ,ןועטלו בוט ןועיטב קיזחהל םיפלקב תארוקה
?ולש לפקתמה תעלות רוחהו ,ולש אשינ בשחמהו שיאהמ


הרשמ קיזחמ וליפא אוה..."ןעדמ" אוה ,הניה לבא...ההא
?ןכ אלה הנתשמ סחיה..ילקרבב
,ברעתה םיבהוא םשינא ,תושעל המ .תויחל ןתו הייח-ל עגונב
עובירב ויח דיגהל ?אלש רשפא ךיא ירהו..תמאב ונ .עיפשהלו
וניב רשקש ןועיט יל הארינ ףילשב וברעתת לאו םכלש רצה םייחה
.קוחר אוה יתואיצמ םושיי ןיבל


שממ אל תמאבה לוזלזה יצח רואל :תבתוכל רשקב ןטק רבד דועו
ןיבהל תצק רשפאש רמואו קר ףיסוא , ןאכ הילא וחלשנש םימכח
.התוא
הנילסל וביגה
 
 
10/9/00 3:50
חחרפ :תאמ
!אלש תמאב ,יתיצר אלל הבוגתב
שיאה יכ ?הנוש הז המלו .הנוש הזש יאדווב ירה ..הניילס ונ
ןמזה רואה תוריהמב עונל חילצי אוה םא הרואכל ,ןכ .שחני אל
הז תיגולויבו תיגולונכט םא .ןוכנ .הנוש היהי ונלשו ולש
לכבו .הזכ ליגרת לע רבדל היה ןתינש ירה ,תושעיהל ןתינ היה
טידרק ול םינתונ תוחפל וא ,ול םינימאמ ונייה המל ,תאז
?והשלכ
!!!דמל אוהש ןוויכמ
םייוסמ לולסמ רבע אוהש ןוויכמ
.הטיסרבינואהמ קרזיי אוה תויוטש רבדי אוה םאש ןוויכמ
.יתיארו יתייה לש םיחנומב וירבד תא ריבסי אוהש ןוויכמ


קרזיי אוה ,הפק ךותמ וירבד תא רמאיו ךלי החמומ ותוא םא
.טאמיניביק ותואל
אלו ססובמ אל הז יכ .תמא אל הז יכ אל ,ןוכנ אל הז יכ אל
הירואיתו תיתימא תויהל הלוכי המגודש יתרבסה רבכו .ףקת
.תירקש תיעדמ
שיש סיסבה לא ,רמואש ימ לא סחיה אלא ,תמאה לא סחיה אל הז
.והשמ רמול וידיב


:לשמל
דיגי אוה ,קנבב תפסכה יורחאנ שי המ בושייה ןמ םדא ילאשת
ףסכ
.המוריע תינידנולב דיגי אוה ילוא רוכיש ילאשת


המוריע דעצת הרדה אולמב ןמרנייוו תפסכה תא חתפנ הנהו
.הצוחה
..ךמתסהל המ לע ול היה אל לבא ,קדצ רוכישב


:-))))))
חחרפל וביגה
 
 
10/9/00 15:50
הנילס :תאמ
!אלש תמאב ,יתיצר אלל הבוגתב
...תמ-אב ונ
.יירבד לע יל חלס תקמחתמ הבושת וזיא... שממ ,יוא
אוה , ילש הזה ןטקה ןועיטהמ עבונ תמאב תמאבש המ ,ירהו
יכל !?דיתעה תא אבנל ,תוינבגע ץימב תויוטש" :הזרכההש
הבישח תרוצ לע הארמ טושפ "..תרחא הנוכשב ךתלוכרמ ירכמו
.תלטבמ
םימעפל שי ןזכרמבש ,תוינומדק חרזמ תורותש ,עבקאש ינא ימ
ומושיי תא ךינפל יתגצה עגרכ ירהו ,יאובינ ןויער והשהזיא
עסונה לש ובשחמב רוצאה עדימהמ תוחפ ןוכנ ,"יברעמ"ה
?ריהמה
ךלה םזינימרטדהש והשהפיא ןעט אל עדמה...רמאיי לבא...ךא
?ומלועל
לדומה תא תצק דוע קודבל ונל ונת..םיאקיסיפה ומהמהי..מה
.ונבשחש יפכ שממ דקפתמ אוהש חוטב אל ,ונלש
היהי אל חתופישכל ןמזב עסמה ,יאדווב ,ןכ ,שיגדאו בושא
. ינטשפ ךכ לכ
לכ בצמ תא םושרל ןפואו םינפ םושב ןתינ אל הווהבש ומכ
זא ,םיקיקלח לע רבדנ םא ,רמולכ..ןותנ עגרב תוערואמה
תוהזה תדועת ומכ איה לגה תייצקנופ) םהלש לגה תייצקנופ
תוירואיתה יפ לע ,םלועב םייקה קיקלח לכל תיוולינה
,תקייודמ הרוצב אבניהל שוריפב לכות אל ,(תוילקיסיפה
ןטקה יתבשחמה יוסינה יפ לע, םילודג תוערואמ ,לבא .ןבומכ
relativity :רליו ןו'ג לש רפסהמ חקלנ) הלעמל יתגצהש
(75 דומע a journy to the mechanizm of the general
.ןכ אקווד
!יצחו ?הריתס
ןיא עגרכ עדמלש ,אוה,הזה ךבסה לכמ קיסהל ןתינש המ
תוריתסה תתו תוריתסה םע ,רתוי ןוכנו בוט יתועמשמ ןורתיי
רתוי םיקוחר םיקלחב רמאנ,םימכחו םיריזנלמ ,ולש תוימינפה
,המל .הנוש ךרדב םלועה לע םרקחמ תא םיעצבמה ,םלועה לש
םיאטיסרבינוא ןש ילדגמ ול הנבש יברעמה םדאה יכ קר
םיאור םהש הרוצב תודיתע יובינ יכ עבקנש ונחנא ימ ?טילחה
? תויוטש אוה ותוא
.ותוא רוקחל ךירצ אשונ ריכהל ידכ ,תרמא התאש ומכ


לכל היטפמיסו היטפמא םוש יל ןיא....הנבה יא היהת אלש
תא םילבזמו ,םיפסכ תבילחב ירהמ סרוק םירבועש םישנא םתוא
תוחפ אל השעמ אוה "ינרדומה עדמה" םשב ,לזלזל לבא .לכשה
.שפוטמ


הז ילאכימ ברימו טואא ןמרנייוש יתבשח...רוכישה ןיינעב
תויטנורב !וניצימ ,תוינידנולבה םע יד ,ללכב..ךלוהש המ
!ןוטלשל
;)
הנילסל וביגה
 
 
10/9/00 19:35
חחרפ :תאמ
!אלש תמאב ,יתיצר אלל הבוגתב
....ילש םעטה התייה אל ,םלועמ לבא ,םלועמ ,ןמרנייו
!!!דנולבה ללגב קר אלו


:םירחא תוזוחמל ךלנ יאוב לבא


ךרדב התוא ןחוב ינא ,תיעדמ היירואית לע בשוח ינא רשאכ
:האבה
איה המכ ,יובינ תלוכי תלעב איה המכ ,תיטנגלא איה המכ
המ ,הפי איה המכ ,הטושפ איה המכ ,םלועה תא יל הריבסמ
ןחוב אל ינא :רמולכ .ב"ויכו יתונומא ראשמ תשרוד איה
.הל םיינוציחש םינוירטירק ביצמ אלא .תיתימא איה םא
המכ וא - תופקת ארקנש ןוירטירק דמוע םשארבש ןבומכ
דיעהל תוחפל ןתינ וא הרבע איה םייניצר הכרפה תונויסנ
.הכרדב
ייניעה הפידע איה יכ .וזה היירואיתה תא ץמאמ ינא זאו
.הנוכנ איה יכ אל .תורחא ינפ לע
תורמל ,תיטסינמרטד ןבומכ איה ,וזה תיעדמה הירואיתה
ןיא ,ןכ) .םיטנאווקה תקינכמ הינפב הביצמש תויעבה
(..תויבוקב קחשמ אל אוה לשמל ןכלו םיהולא
.רורב .יטסינמרטד אוה (עבטה יעדמ) עדמה
הלימ ,םיכרע) יתרבח תוגהנתה דוק ימצעל ץמאמ ינא רשאכ
:לשמל ,םירחא םינוירטירק יפ לע ותוא רחוב ינא (הסג
םאה ,רשואל יל םרוג הז םאה ,ייניעב ןח אצומ אוה םאה
וניא ילש יכרע-יתאה דוקה .ב"ויכו הככ תויחל יל "אב"
.רסומ וב שיו ,ישפוח ןוצר וב שי .ללכו ללכ יטסינמרטד
םירושקה םייונישל ןותנ אוה .תולודג תוהימת וב שיו
ןורחאה ץיבוביילל ,וזה תעב יתפדעהל ,ילש חורה בצמל
.ותדכנל םגו יתשגפש
תורמל) יטסילאירטמ יטסינומ וניא ילש יתרבחה דוקה
התפתמ אל אוה .תומשנ ריכמ אל םג אוה לבא ,(הזכ עדמהש
תוזוחמל ועסנש הלאכ ינימ לכ לע םירפסמש הלאל ןימאהל
םירבדב ןימאמ אל אוה ,תוהותה תומשנה ילילבל ,לאה
םתוא ול וחיכוה ןכ םא אלא ,ללכב והשמ ונממ םישרודש
.ונוצר תועיבשל


סילאש קפס יל ןיא ,סיאול לורק תא ארוק ינאשכ ,ןכל
תושעל המ ןיא יל םג ,הלש הזה ריזרזחהו ,איה תיתימא
ןונמא תא עמוש ינאשכו ,ריזח ומכ גהנתמ אוה םא ותיא
בעתמ קר ינא ,ששוח אל ינא .קחוצ אל וליפא ינא קחצי
.רעוכמ אוה .וידיסח לע םחרמו ותוא
תוכלממב ןימאמ ינא .תומשנב ןימאמ אלו תויפב ןימאמ ינא
שיש רופיס לכב ןימאמ ינא .לאה תכלממב אל לבא תודובא
.הבכ רואהש דע םסק וב
ךרדהש יל רפסל תוניצרב אבש ימב ןימאמ אל ינא לבא
ארוק ינאשכ תאז לכבו שחנ תציקע איה תומלועה ןיב רובעל
שחנש םצעב הזש האור םג ינא ,בושו בוש ,ןטקה ךיסנה תא
.ליפ עלבש חירב


עסמ לש היגולונכט יל האריו והשימ ילא אובי םא זא
תא ןחבא ינא .יתיארו יתעסנ ,יל דיגיו רואה תוריהמב
איבה אוהש ז תא ,ולש עדיה תא ןחבא ינא ,היגולונכטה
אוהש הדבועהו תמא רבוד אוה םא(דימ רמול שי)עדאו ותיא
לק רתוי ול היהי ילוא) .רבד הנשת אל דראוורהב הצרמ
.(ינמזמ לבקל דראוורה תוכזב
ול רמוא ,טוראטב יתארק יל דיגיו ילא אובי אוה םא
:(ןייצל שי ,ןונצ ומכ) לאשאו תוטורט ייניע
עובשה לש וטולה ירפסמ םה המ קורי גשומ ךל ןיאש הז ךיא
?אבה
םיעלות לע למלמיו יל ריבסי אלא יל הנעי אל אוה םאו
םיענ םח םוקמב היהיש ידכ ,גחל ותוא ןימזא ינא תוכיסנו
.ילש תודליל תודגא תביתכב ףתתשהל לכוי אוה ...ןגומו


!!!תרחא יל וחיכויש דע .אל ?ןמזב עוסנל ןתינ םאה זא


לבא.....תרחא יל וחיכויש דע .ןכ ?הז לע רבדל ןתינ םאה
!!!!!!!!!ןיינעמ היהי הזש יאנתב
:-)
חחרפל וביגה
 
 
10/9/00 13:26
ןושרג :תאמ
!אלש תמאב ,יתיצר אלל הבוגתב
הינמ וזיא עדוי תמאב אוהש הארי תעלותה רוח םע שיאה םא
השק דאמ היהי ,לוברפוסה תא חקי ימו ,הברה יכה הלעת
ןומה ותוא ולאשי ,רוגס רדחב ותוא ומישי .ותיא חכוותהל
וענכתשי ףוסב ,קיפסמ תונוכנ ויהי ולש תובושתה םאו ,תולאש
ןיב לבלבתמ דימת ינא ?תמ וא יח אוה םא ועדי אל ףוסבש וא)
.(הלאה םייוסינה


המ תא וקדבו רוגס רדחב םיפלקב תחתופ ומש הנורחאה םעפב יתמ
רוגס רדחב תבשל המיכסה םיפלקב תחתופ יתמ ?תרמוא איהש
?ןחבמל הירושיכ תא םישלו


תחרוט םיפלקב תחתופ המל .תויסיסב רתוי הברה תולאש המכ שיו
םישדוח השולש הלבמ אלו ,השיגפל לקש 200 רמאמה תבתוכמ תחקל
הבגת אלש ,התוא ןיינעמ אל ףסכ םא ?תרשעתמו הסרובב רחסמב
גישהל הלוכי איה ,התוא ןיינעמ ןכ ףסכ םא .היתוריש רובע
.תויומכב ותוא


גולורטסאה .הטושפ שממ שממ המגוד חקינ יאוב .היגולורטסאו
,יכ) ךלש ןימה תא לביק אוהש םינותנה יפ-לע שחנל לכוי אל
םגו םינב םג םידלונ םוקמ ותואב הקד התואב ,תושעל המ
המ) םייסיסב תוחפ הברה םירבד תעדל לכוי אוה ךיא .(תונב
ללוכ ,םירבגל םישנ ןיה םיבר םייזיפ םייוניש שי ,תושעל
ךלהמ לכ לע העיפשמש תיסיסב דאמ הדבוע וז .חומה הנבמב
.(תדלונשכ חרז קוידב הירא לזמש הזמ רתוי וליפא ,םייחה


,הפפכה תא םירהל םיכסי קר ויז םא ,בוש חכוונ בורקב ,לבא
הז תילגנאב ,יאוו) ויפ אצמנ ובש םוקמב ולש ףסכה תא םישלו
.(...החוד תוחפ הברה עמשנ
ןושרגל וביגה
 
 
10/9/00 17:00
תנע :תאמ
תעלותהל הבוגתב
רשי אלו אורקל תמאב חרוט תייה םאו ,רופיסה לכ הז .והז
םירקנש תחאו דחא לכ הפ לוטקלו רהמלו ךתעד תא ךופשל
.200 אלו 300 הבתכ רמאמה תבתוכש בל םש תייה ילוא ךכרדב
ינאו םעפ 2000 יל ורמא ,תדמול אל ינא ..בוש לבא
.תובזכאה לדוג ךכ תויפיצה לדוגכ ..הכישממ
הלגתמ התא לודג םכחכ ומצע תא גיצהל רמייתמש דחא רותב
.רתוי אלו לודג הפ םע קר דחאכ


לולכמל ןטק והשמ דוע ףיסוהל אוה ךל עיצה ויזש המ לכ
.עדוי התאש םירבדה


.תורובמ טושפ תועבונ האנשו הליטק םימעפל
ומייק רבכש םייוסינ הפ ביצהל רהממ התאש ינפל ילוא זא
ךנמזב ,תצק הככ דמלת ילוא ?שדח יוסינ איצמת ילוא ,םירחא
ךומכ םיבשוח םלוכ אלש ןיבתו שארה תא חתפת ילוא ?ישפוחה
םע תושעל המ רוחבל תוכזה דחא לכלש ןיבת ילוא ?רדסב הזו
?וקנרא תלוכת םעו וייח


יתנוטק ,רתאב תובתכה תורדרדתה לע והתש םירחאה לכלו
תבתיכ לש השיבמה המרה תורמל לבא תכרעמה םשב ביגהלמ
אקווד ןויגיהה רסחו עיווזמה אשונה תורמלו ,יחכונה רמאמה
.תוהמה םצעב וזו ...אשונב ער אל ןויד הפ חתפתה
.(תוקעצ שי עצמאבש קר לבח) רבדל םכתא ררועל


םויהו לומתא ,םושלש ימצעל יתאצוהש ימויה יוזיחה ףלק
....קדצ אוהש הארנכ ..ונ ,תרושקת תויעב לע רביד
טעמו הינוריא התיה ,וישכע הפ םג ,ןיבה אלש ימלו
..תויניצ
הכירצ קר איה ..הקיחצמ תויהל הכירצ דימת אל תויניצ)
(תויניצ תויהל
תנעל וביגה
 
 
10/9/00 19:12
יאוו_יוא :תאמ
האירקב העקשהב אוה ןיינעהל הבוגתב
.העוט תאש המכ ,יאוו יוא


סחיב ,דאמ הגירחו דאמ הכומנ .הכומנ ךלש רמאמה לש המרה
םירמאמה תא לוממ םידימעמשכ וליפאו "תוננב"ב םסרפתמל
.ךלש םירחאה


?תדבוע תא ימ לע .תיניצ אל תא לבא ,תרמוא תא תויניצ
תימיטיגלה ךתוכז וז .יצחו הנימאמ תא .תיניצ ינעי תא
תשייבתמו ךכב הנימאמ תא ,בוצע המכ לבא....ןבומכ
.ךתנומאב


ךלש הבתכה תורמל חתפתה ןוידה .ןוידה ןיינעל וישכעו
ןוויכמ קר םימייוסמ םיהבגל קסנ אוה .היתובקעב אלו
ןוויכה תא ול ונתנ הלהו ןושרג ,זעוב ,חחרפה ,ו'גש
.הזה
ויה ,תובוגתה .המר לע ןויד להנל וטילחה םיבתוכהש ינפל
תויואר רקיעבו תוכומנ ,תוממעשמ ,תודורי - רמאמל םאתהב
.רמוחה תולדל


.ןושרג לומ םהלתהל הסנמ תאשכ דועו דוע ךמצעב תעגופ תא
יכל תא .הדוקנ .הייואר אל תא .ול הייואר אל תא
.הערל טולבל אל םש םג ילדשתו ר"תיב לש םיעיציל


.סוסעגפ תא - "תיגולותמ" ןושלבו
יאוו_יואל וביגה
 
 
10/9/00 21:51
ןושרג :תאמ
האירקב העקשהב אוה ןיינעהל הבוגתב
.תובוגתה לע קר אלא ,ךלש הבתכה לע יתבגה אל ללכב ינא
תא תיליגש ירחא קר יתיוויח ךילע תעדה תווח תא םג
.תיתימאה ךתורוב


ומייק רבכש םייוסינ..." הזה טפשמה .הינש יל ידיגת
ינפל תבשח תא ,"?שדח יוסינ איצמת אלש המל ,םירחא
רבכ םא בכרומ יוסינ איצמא ינאש המל ?ותוא תבתכש
םייוסינ ?ביהרמ ןולשיכ הלשכנ היגולורטסאה טושפ יוסינב
,םיחיכומ :שיגדאו רוזחא ינאו ,םיחיכומ הלאכ
המל .הפקת אל הירואית איהש ,תדבוע אל היגולורטסאהש
,המ ?חכוה רבכש והשמ חיכוהל השדח ךרד איצמהל ךירצ ינא
הז םייתש דועו םייתשש תירוקמ ךרדב ךל ריבסא ינא םא
וראשי םייתש דועו םייתש ,אל ?והשמ הנשי הז ,עברא
.עברא


םינימאמ םישנאשכ לבא ,ינומכ םיבשוח אל םישנאש רדסב הז
איה ,הל ושע רבכש תוקידבה טעמב ,היגולורטסאו) תויוטשב
הסנמ היה והשימ םא .םישפיט םה ,(תויוטש קפס אלל
תחוור הנומא) חוטש ץראה רודכש בושו בוש ךל ריבסהל
אוהש ?שפיט אוהש תבשוח תייה אל ,(םינש תואמ המכ ינפל
הז ?חוטש אל ץראה רודכש תורורבה תודבועהמ םלעתמ
.רבד ותוא קוידב


רבודמש ללגב ,ןאכ .םיימויה יוזיחה יפלקל וישכעו
םא האריש טושפ רתוי הברה יוסינ ןגראל רשפא ,יוזיחב
:אל וא םידבוע םיפלקה


ןופאלפל רחמ ילא ורשקתי םימעפ המכ השקבב יל ירפס -
.ילש


ןיפוליחל וא


?הדובעל ךרדב שוגפא ינא םימודא םירוזמר המכ -


תא יל ירפס ,ותוא יעצב .שדח יוסינ ךל ירה ,השקבב
םגש וא .הארנו םוי ותואב םיאצממל הוושא ינא ,תואצותה
?תועירפמ תודבוע ךל
ןושרגל וביגה
 
 
11/9/00 1:07
דמלמ לעי :תאמ
?םואתפ המל הבוגתב
יכהו .ןובנ התא .ןונש התא .קיחצמ התא .ןושרג ,ייה
ךישמא ינא .הרוגחל תחתמ הרוי אל .יטנגלא :בושח
ךיתובוגת רחא ןיינעב בוקעל
דמלמ לעיל וביגה
 
 
11/9/00 10:43
ןושרג :תאמ
תילגתה :ןושרגל הבוגתב
,קתבמהו חחרפ קר אל !יפוי הזיא !הצירעמ שי יל םג
!תוצירעמ ול שי ןונצה ןושרג םג
(-: !ןייוצמ


םישנאל יתארקש הזבש בשוח ינאש תורמל ,ךל הדות
.בוטה םעטה לובג תא (הנווכב) יתיצח ,םישפיט
ןושרגל וביגה
 
 
13/9/00 2:28
םאה הכלמה :תאמ
ףוס ףוס ,יהל הבוגתב
הז תא יל השוע אוה קר .יגולותימה סקאה קר
קתבמה ו'ג םגו .ונ ,בוט
םימעפל
םאה הכלמהל וביגה
 
 
12/9/00 11:07
הנילס :תאמ
?םואתפ המל הבוגתב
ןטקה יתבשחמה יוסינה לע ךתבמ תתנ םאה ,יביבח ,ןושרג
?הלעמל יתעצהש
?םיפלקה יארוקב לזלזל יד ילוא
,תויטסהדובה חרזמה תורות תא תדמלו תבשי םאה
םינש רפסמ ךשמב ןיירוב לע ,דועו ,תויטסיאודניה
תרמייתמ אל ינא תוחפל ןכלו ,אל ינא ?רשע לע הלועה
.יל ןיאש עדיב ףנפנל
,ונל לוכי לכשה קר:וזה תיתינבתה הבשחמה םע יד ילוא
.תויוטש ראשה לכ
שיש ןווגהמו אלפנה םיהדמה םלועב המכוח יקיפא דוע שי
.תדבוע ךתבישח וב רדת ותוא לע םילוע םלוכ אל .ונל
םיקיפא לע גלגלל ןוכנ הז םאה .דוא-מ ?לכתסמ הז םאה
.יתעד ינפל ,אל ? וליא
יוסנ לע אל תססבתמ איה ,ןוכנ,היגולורטסאל רשקב
ונל תורכומה תויתבישח תומיכס יפל תדבוע אל ,הייעטו
.תרחא תדבוע איה .הימדקאב תואצמנה תונוש תוירואיתמ
,הנוכנ תדבוע איה הב הרוצהש תזמור אל וליפא ינא
םיקוחר ימעטל םג הלש דוסי תוחנההו תונומאה
.תואיצמהמ
קר ,הלודג המכוח םש שיש ררבתי ילוא ,עדוי ימ ,לבא
.התוא שרפל ןוכנה ןפוצה לע ונילע אל
..ילוא דיגהל רשפא רבד לכ לע ,רמאת זא
יל הארינ ,רבעמ-ש המ לכ תא הככ לולשל לבא ,ילוא
.דחוימב םכח אל השעמ
תוארנ אל ןה םא פג ,םירחא לש תונומא דבכל הטונ ינא
יפכ תואיצמה תא הנוכנ תוראתמכ -ייח לש הז בלשב-יל
.םדאה ינב ,םיננותבמה שונאה ירוצי לא תפקתשמ איהש
הנילסל וביגה
 
 
12/9/00 16:11
ןושרג :תאמ
?םואתפ המל הבוגתב
לכו ,ןוכנ אוה תיעדמ חכוהש המ קרש יתרמא אל םלועמ
אל דוע עדמה םינוכנה םירבדה בור תא .תויוטש ראשה
אל וליפא .םינוכנ אלל םתוא ךפוה אל הז ,חיכוה
ןוכנ אל אוה ינויגה יל הארנ אלש המ לכש ,יתרמא
אל והשמל תנייוצמ המגוד איה םיטנאווקה תקינכמ)
יל באוכש תורמל .(ןוכנ ןכ אקווד אוהש ינויגה
םיעדומ ונחנאש תויגוס םג שי ,הז תא דיגהל
תונוכנ ןה םא קודבל ךרד ונל ןיא ןיידעו ,ןמויקל
.(לשמל ,םיהולא לש ומויק) אל וא


,םיגולורטסא לש םהיעוציב תא אקווד ,לזמה הברמל
םילוכי ןכ ונחנא טוראטב םישרפמו הפקב םיחתופ
ויזל דחא ,םיטושפ םינחבמ ינש הפ יתעצה .קודבל
היה םהינש עוציב .תרבחמה תנעל דחאו גולורטסאה
,ויז לש ןחבמה לש הרקמב) היצקידניא ונל ןתונ
תונומאה תונוכנ יבגל (הער אל היצקידניא וליפא
,ועצוב רבכ םימוד םינחבמ המכ ,ויז לש הרקמב) םהלש
.(םהמ םלעתהל שקעתמ אוהש הביסה הארנכ וזו


הרוצב והשמ קודבל רשפא יאש דיגהל ,יללכ ןפואב
."רוקחת לע ךממ אלפומב" דיגהל ומכ הז ,תינתלכש
אל םא יכ .אשונ לכב .רתויש המכ .רוקחל ךירצ
?עדנ ךיא ,רוקחנ
ןושרגל וביגה
 
 
11/9/00 1:17
יגח :תאמ
האירקב העקשהב אוה ןיינעהל הבוגתב
תלפנ .תנע ,תא הככ .יערד הירא ומכ .ידורמנ רפוע ומכ
תא םלשלו תועטב תודוהל םוקמב לבא ,ו'ג בתכש ומכ ,קזח
ךישמהל הפידעמ תא - !!!םיהולא ,קותשל תוחפל - ריחמה
אל .םכח אל - לכמ רתויו החוד הז .ךלכללו ,ךבתסהלו
אל ךא ,העוצפ תאצוי תייה ,תקתוש תייה םא .םלתשמ
ומכ תא ,עגרכ .אבה רמאמב ךמצע תא םקשל תלוכיו ,הרומג
ךמצע תא תסנכה ךמצעב תאש םיגרוס ירוחאמ .ידורמנו יערד
.םתכה תא תוקנל יוכיס םוש אללו .םהירוחאמ
יגחל וביגה
 
10/9/00 10:40
ויז :תאמ
ןורמ תנעל הבוגתב
תמאב לע התא םאו ותוא דומלל יאדכ והשמ םיצימשמש ינפל ןושרג
ישיא ןפואב ךל ריבסה ינאו ךלש למייאה תבותכ תא ןת קודבל הצור
ויזל וביגה
 
 
10/9/00 13:11
ןושרג :תאמ
העצה ןושרגל הבוגתב
.שרוד לכל העיפומ ילש תבותכה
חותינ קפסמ התא םא .הטושפ דאמ איה עיצמ ינאש הקידבהו
קודבי הזש יתטלחה) םישנא הרשע לש םינותנ לבקת ,תוישיא
םהל ןתא ינאו ,םהלש תוישיא חותינ הרומתב קפסת ,(רתוי
,םיחותינה לכ תא אורקל םישנא הרשע דוע לש תרוקיב תצובקלו
.ולש חותינה המ טילחהל ךרטצי דחא לכו


ךיראתה תא ךלש בשחמל השקבב ןזה ,תיזחת קפסמ התאו הדימב
ןתא בוש .1998 תנשל םישנא הרשעל תיזחת יל קפסו ,"1997"
לכו ,אורקל (תלביק םהלש םינותנה תאש הרשע םהמ) שיא םירשעל
.ול םיאתמ יכהש 1998 תנש רואית תא רוחבל ךרטצי דחא


שיא םירשע לבא ,קייודמה בושיחה תא יתכרע אל .טושפ דאמ יוסינ
תואצות תנתונ היגולורטסא) תוקהבומ תואצותה םא וקיפסי הארנכ
.ללכב היצמרופניא םוש תקפסמ אל היגולורטסא וא ,תוקייודמ
לבא ,הריבס אל "םישנא תלבלבמ היגולורטסא" תינוציקה האצותה
.(תירשפא


עדוי ינאש םימודה םייוסינה טעמ ,ךתוא ריהזהל בייח קר ינא
םירחוב םישנאהש ,ללכה ןימ אצוי אלל ,וליג ,וכרענ רבכש
ולש םינותנה יפ לעש םדאל רשק ילב ,תיארקא הרוצב םיחותינ
.חותינה השענ


חותינה ןכאש הארי יוסינהו הדימב - רלודב ןוילימ תלאש וישכעו
,הזמ דרטומ דאמ היהא ינא ,חתונמה לע עדימ ליכמ יגולורטסאה
לש םיעגושמ םיחותינ הפ הארת התא) ץרחנ תוחפ קפס אללו
ויהי תואצותה םא ,רבד לש ופוסבו ,םישקב תוזחאה ,תויורבתסה
תוקהבומל עיגהל ידכ ,םישנא רתוי םע יוסינ ,תוקהבומ אל
.(םלוכ ינפב הפ לצנתא ינא ,תוקהבומ ויהי תואצותה םא .הקיפסמאל היגולורטסאהש הארי (וימדוק לכ ומכ) יוסינהו הדימב ,םאה
התא לצנתתו תויוטשב רבודמש הדות התא ,עדימ םוש תקפסמ
?סוסיב םוש ילב םתוא תעטהש הז לע הפ םישנאה ינפב


ןגוה ךא הז היהי לבא ,ליימיאב הבושת יל חולשל לוכי התא
.ןאכ התוא םסרפתש
ןושרגל וביגה
 
 
10/9/00 14:23
. :תאמ
םש ונייה רבכל הבוגתב
ברק-וד !שי
.ל וביגה
 
 
10/9/00 15:43
ימת :תאמ
םש ונייה רבכל הבוגתב


.לודג לובלב ןאכ שי
רבחתהל חתופל רשפאמש(יעצמא) "םוידמ" קר םה םיפלקהו הפקה
שי םאה .ןוילע והשמ רוציקב - המשנה ,חור ,דש ,תושי-ל
שי .א.ז) היהי המ עדוי "אוה" םאה ,הזכש "ןוילע והשמ"
..ותיא רשקתל לוכי חתופה םאהו ,(ןנכותמ רדס והשזיא
המכ הלאשל אלו הבושת תתל ךירצ יתעדל וליא תולאשל
שי היגולורטסא יבגל םג .םימוידמה ןיב שי םינטלרש
יולת חונעפה םצעבו "םוידמ" קר איה הפמהש םינעוטה
.גולורטסאה ירושיכב
... תובושתלו
םינמז" ? "רבדמ תס" תא םתארק םאה ,לבא תעדל תרמייתמ אל
.ןורתפל זמר שי הפ ילוא .'וכו "םיידמימ בר
ימתל וביגה
 
 
10/9/00 21:07
חחרפ :תאמ
םש ונייה רבכל הבוגתב
ןושרג ןושרג ןושרג


טושפ רתוי הברה הז ?בכרומו רקובמ ךכ לכ יוסינ להנמ התא המ
..הזמ


תורקל םירומאש םהש לכ םירבד ינש ,ויז רטסימ ךל דיגיש
.קוידב לבא .עובשה


"לפאה חריה תורמל בוטה דצל וכליו ורהבתי םירבדה" וליאכ אל


םוקמב םיכרד תנואת שחרתת 09:45 העשב ישימח םויב :לשמל אלא
Y הב תומיו X


לע םג אתנכשמ חקא ינאו ךפסכ םיש ....לוכי אל ןבומכ אוה
.הרקיה ילריש לש התיב לעו ךתיב


יתלב הסנכה ףיעס ?הלאכ תויוברעתהל םיארוק ךיא עדוי התא
!ביצקתב היופצ
חחרפל וביגה
 
 
10/9/00 21:31
ןושרג :תאמ
ששששששרגל הבוגתב
אלא ,יוזיח ילכ אל איה היגולורטסאש ןעוט אוה ,לכ םדוק
הלעת הינמ וזיא יל רפסל תלגוסמ אל איה ,הזככ .חותינ ילכ
עיקשהל לוכי רבכ ינא וישכע) רוזחמ הזיאבו רחמ %10-ב
.(תחלצומו הבוט העשב תוינמב


רבשנו ,םינפב ול ההוב תמאה תא האר אוה .דבע הז ,הזמ ץוח
הווקמ קר ינא .םיאנותיע תביסמב רכאמוש לאכימ ומכ
אבה רוקיבה ינפל הפ והשימ לע תוחפל עיפשת ולש תולפקתההש
.גולורטסא לצא
ןושרגל וביגה
 
10/9/00 13:53
ןירול :תאמ
ןורמ תנעל הבוגתב
.היחי ותנומאב (השיאו) שיא שיא
:ב דאמ םינימאמ הפ םיביגמ/םיבתוכהמ לודג קלח
"עלסב הלימ לכ".1
"ךויח".2
"הנבות".3
ואצו ועגרית זא ,לסופ ומומב ,לסופהש ?הזמ עמתשמ המ ,'וכו
.שופנל
.ףונפנ
ןירולל וביגה
 
10/9/00 16:49
ויז :תאמ
ןורמ תנעל הבוגתב
אלו אשונה תא תיניצר הרוצב דמלת ךל ךמצע םא הנכ היהת ןושרג
הז ילואו וגא תניחבמ עגפיהל המ ןיא התיעטש ררבתיש שושחל ךירצ
םידמול ונאש דע םיעדוי אל ונאש םירבד שיש הבישח ךל חתפי
ונא דומיל ידי לע הנכ הקידבב קר יכ ונמצע םע תונכבו תוניצרב
תילנויצר םיבשוח ונאש המ דימת אלו ירקיש המו יתימא המ םיחכונ
יכ חוכיוול ךתיא סנכיה אל ינאו החלצהב ךל היהישו ןוכנכ ררבתמ
תדבוע היגולורטסאה םא הלגת תאז קודבתש ידי לע ךרשויב התא קר
אל התאו (םינותיעב תאצמנ אל תיתימאה היגולורטסאה) .אל וא
וחתפי ירבד ילואו קדוצ תויהל שפחמ אל ינא יכ יתוא ןכדעל ךירצ
החלצהב םייחה לע טיבהל תפסונ ךרד ךל
ויזל וביגה
 
 
10/9/00 21:26
ןושרג :תאמ
דומלל ךל ןושרגל הבוגתב
עיצה חחרפ .קדוצ וניניבמ ימ ררביש ,ןגוה יוסינ ךל יתעצה ינא
הזוח אל התאש ללגב דובעי אלש לבא) טושפ רתוי הברה יוסינ
םא קודבל ילש ךרדה קוידב וז .(םתוא חתנמ קר ,םירבד
רתוי הברה היהי הז .תדבוע איה םא תוארל - תדבוע היגולורטסא
יוסינ ותוא תא עצבל זאו ,תודוסה לכ תא דומללו תכלל רשאמ רצק
ךילע ךמוס ינא .וישכע רבכ ותוא עצבנו ,ןמז ךוסחנ אוב .קוידב
חותינ תא גישהל תורחא םיכרדב אלו היגולורטסאב קר שמתשתש
.גישהל חיטבמ התאש תוישיאה


זא .תדבוע אל היגולורטסא - תנייוצמ הביסמו ,ונממ קמחתמ התא
ואר הפ םלוכ לבא ,תדבוע אל היגולורטסאש יתחכוה אלש ןוכנ
.ןחבמב התוא דימעהל ידכ קיפסמ הב ןימאמ אל התאש


דע .רבדנ ,תואיצמה ןחבמב ךיתונומא תא דימעהל ןכומ היהתשכ
.םישפיט םישנא לע דובעת ךל .ןמז ךילע זבזבל לבח ,זא


.םולש
ןושרגל וביגה
 
 
10/9/00 22:41
חחרפ :תאמ
קמחתת לא ,ויזל הבוגתב
.תמאב .ותיא יתמכסה אלש ,תרמאש טפשמ ןיאש טעמכ ,ןושרג
.תששקיפ תצק ובו ףסונ ,דחא והשמ שיש ,אלא


,תוישפיט תויהל תוזחנש תונומאב וקיזחי םישנאש תויהל לוכי
.םישפיט אל םה תאז לכבו
.ידמל הצופנ הייצפוא וז


.קנעב ספספ סעפא אוה הזה עטקבש אלא ,שפיט אל ויזש ןכתי זא
?ייק וא


המ םע המצע תא התזיב רבכ וז יכ ....תנע לע םולכ יתרמא אל
הנתמ תושפיטה ודיל .לודג דחא שפנ לעוג .זעובל הבתכ איהש
!!!לאהמ
חחרפל וביגה
 
 
11/9/00 0:09
חרוא רבוע :תאמ
תאז לכבול הבוגתב
.תוריעצ תובוהא ןכל םולש
אל רבד לע ןויד הזכ ,הפ םתחתפ יניצר ןויד הזיא ,ואו
אל תומחלמש דמלמש המ .המחלמ שממ ?בושח שממ אלו יניצר
.ןודמ ישנא תוכירצ קר ןה ,תויניצר תוביס תוכירצ
חרוא רבועל וביגה
 
 
11/9/00 0:26
חרוט תרבוע :תאמ
תאז לכבול הבוגתב
?אשנתמ התא קוידב ימ לע


?םיאקטילופה לכ לע תולוזה תוצמשהה םע התא תייה אל הז
לע ,ןודמה ישנא ובתכש המ לכ תא תארקש התא אל הז ,עגרו
?תומגוד לעו עדמ
תובוהא...תינצלפהו תיתרוסמה ךרדב ליחתמש התא אל הז
!הלאכו


ןודמ ישנא ןיאו ןיינעמ םהבש םייח ךל שפח
חרוט תרבועל וביגה
 
 
11/9/00 0:35
חרוא רבוע :תאמ
הללאי הללאיל הבוגתב
.ךל םולש
.יתרמא רשא אוה
ןתא ךכ ימוקממ ."תוריעצ תוביהא" לע ינילת יכ ךל המו
םילוכיש הלא לע קר :םיאקיטילופל רשאבו .יל תוארנ
לע רוביג אל םעפ ףא ינא .יתרביד םמצע לע ןגהל
.הריעצ הבוהא ךל םולש זא תואשנתה וז םאו .םישלח
חרוא רבועל וביגה
 
 
11/9/00 19:45
1המינונא :תאמ
הללאי הללאיל הבוגתב
.חרוט תרבוע תמאב תא
1המינונאל וביגה
 
 
11/9/00 20:08
1המינונא :תאמ
הללאי הללאיל הבוגתב
תא יתארק ?''םיאקיטילופה לכ לע תולוז תוצמשה''
.תמאה ןמ הב היהו קיציא הילדל חרוא רבוע לש הבוגתה
.תימיטיגלהו תישיאה ותעד תא ותובוגתב התיה הזמ רתוי
1המינונאל וביגה
 
11/9/00 1:01
רגה :תאמ
ןורמ תנעל הבוגתב
יד בוט
אשונה תא ונצימש יל הארנ
רגהל וביגה
 
 
11/9/00 1:40
ד"גמה םרבא :תאמ
תיזחתה ירהול הבוגתב
.חטשהמ םיעוצפה תא תונפל רשפא .רמגנ ברקה .אשונה תא וניצימ
זוז - תוינש םישולש ,הללאי
ד"גמה םרבאל וביגה
 
11/9/00 2:06
םעונ :תאמ
ןורמ תנעל הבוגתב
אשונב הבשחמה ןוויכ תא תצק םכל חותפל יתיצר קר ,םירבח
.היגולורטסא
אלו תועתפה בהוא ינאש םושמ רקיעב אשונב קסעתמ אל תישיא ינא
.תוידיתע תועתפה ימצעל סורהל הצור
- אירבל ויתבשחש ןויגה ךותמ - רובס יתייה םינש ךשמב ,הזל רבעמ
.הזכש קוסיעב רבד יצחו רבד תויהל לוכי אלש
יפכמ םיבחר םיקפוא לעב םדא םע חחושל יל ןמדזהש דע תאז לכ
.תוארל יתלגרוהש
םייטנגמורטקלא תודשש םיכסהל לכונ ,ןויגיהב הינשל בושחנ םא
םא .ונמוקיב תובר תויושחרתה םג ומכ ,םיבכוכ ילולסממ םיעפשומ
םיחמצ ינז ינימ לצא תונוש תויטנ תוארל לכונ עבטב בטיה ןנובתנ
.הלאכ תועפשה י"ע תורבסומ תויהל תולקב תולוכיש
לכמ ןיטולחל יטואכ ןפואב עפשומה ,ונלש ישיאה דיתעלו הז לכל המ
לבא ,תעדל הצור אל ןיידע ינא םנמא ?ונדיל ןטק יכה ספיפ
ךרד לע אל ,תיפצתה ךרד לע - םייעדמ םירקחמ לע עומשל יתאלפתה
תויגולורטסא תופמ לש הקיטסיטטס ורקחש - 'צארקסמ הירואת תיינב
.םדא ינב לש םייח יכלהמו
דרשמ ימושירל ושעש תאזכ תיטסיטטס הניחב לע יל רפיס םדא ותוא
תויעבל תויטנ ,קוסיע ימוחת ומכ תויטנ ונחבשו הינמרגב םינפה
ינותנ עקר לע םייחה ךרדב תומייוסמ תוינבת ,תומייוסמ תואירב
.תויגולורטסאה תופמה
.יעמשמ דח רשק היה - יתיאר אלש רקחמל ןימאהל ןתינש המכ דע
םויק וא לא םויק ומכ תוירואת ךירפהל תלוכי ונל ןיאש ןוויכ
תויטסיטטס תוניחבו תויפצת לע ךמתסהל אלא ונל ןיא ,םירחא םייח
.הלאכש
םיזחתמה ילוא טעמל - םיגולורטסא ץימשמ אל רבכ תישיא ינא זאמ
קר לרוג יפתושכ םינוש תולזמ ינב לילכהל םירמייתמש םינותיעבש
.הדיל שדוחל תופתוש ללגב
אל טושפ הלש דוסיה תוחנהש המלש תיעדמ הרות איה היגולורטסאה
דעצ לכ לע המצע תא תרתוסש לשמל השמ תדמ לידבהל - ןיידע וחכוה
דוסיה תוחנהש ףא לע ,"הרות" ראותה תא המצעמ תללוש ןכ לעו לעשו
.תילאטוט הכרפהל תנתינ אל לאה םויק לש
אל ינא) םיניינועמה לכל םיקניל הנה םייתניב זא ...ונשלג הנהו
:(ןמזומ עדמכ היגולורטסאב ןיינעתמש ימ ,םבור תא אורקל יתחרט


http://www.rosicrucian.com/ssa/ssaeng01.htm
http://www.san.beck.org/Astro.html
http://www.ping.be/jvwit/testingastrology.html
http://home.wxs.nl/skepsis/astrot.html
http://www.skepsis.no/english/subject/astrology/studies.html
םעונל וביגה
 
 
11/9/00 4:07
GEORGE :תאמ
.היגולורטסא אשונב תובחרהל הבוגתב
How can astrology be a science if it hasn't been proven
yet??? i think all astrologers, tarot card readers,
coffee grounds readers, and religious "holy men" are all
fraudulent
GEORGEל וביגה
 
 
11/9/00 23:24
םעונ :תאמ
.היגולורטסא אשונב תובחרהל הבוגתב
- םיידוסיה םיטפשמהמ המכו המכש עדתש יתיצר קר ,י'גרו'ג
םג הקנפשוג לבקל ודעונ לוכיבכש תומויסקא לע רבדמ אל ינאו
לש תובר תוחכוהל סיסב וויהש םיטפשמ לע אלא ,החכוה אלל
וחכוה אל ,הקיטמתמה לש - הירואת לש םילית יליתו םימושיי
.הנורחאה הפוקתה דע
היגולורטסאה יוניכ תא לסופ התא הניגבש הביס התואמ קוידב
םרט םילכב שומישה ללגב הקיטמתמה תא ולספ םיבר ךכ ,"עדמ"כ
.וחכוהש
,רדגומ םיללכ טסב שומישה אוה תיעדמל הירואית ךפוהש המ
.ומצע תא רתוס וניאשו רורב
םיאקיטמתמ לש חותיפ איהש - םיקחשמה תרות םג הלביק ךכ
רשק אוצמל השקש ףא לע ,תיעדמ הרותכ אקנפשוג - 20-ה האמהמ
תואיצמה ןיבל ,םויה דע וחתופש יפכ הלש תונקסמה ןיב ישממ
לש הניחבכ השעמל הכישמה ףאו הליחתה םיקחשמה תרותו - ונלש
."תויתימא"ה םייחהמ תומליד
.תצק ארקו בש ,"עדמ" חונימה תא שדחמ רידגמ התאש ינפל זא
,ןמיונ ןופ ןו'ג ריסאה תמליד" - םיקחשמה תרות ופורפאו
אוה ןוטסדנואפ םאיליוו תאמ "הצצפה תדיחו םיקחשמה תרות
.לכל םוחב ץלמומ רפס
םעונל וביגה
 
 
12/9/00 2:42
GEORGE :תאמ
...."עדמ" גשומה תורדגה לע חכוותהל הצור התא םאל הבוגתב
Who are these people who rejected math??? Math is an
exact science, while astrology is a forecast that is
not based on facts.It has yet to be proved that a
person's life is determined by the stars. Astrology
is often vague, you make predictions that go into the
distant future, and are hard to be proved right or
wrong. Obviously, if you predict the next Prime
Minister, and two people are running, you have a 50%
chance of being right (I think last time prominent
astrologers predicted BiBi to be the winner). Game
Theory was accepted as part of math only when it was
proved scientifically by John Von Neuman in the
1930s, until then it wasn't
GEORGEל וביגה
 
 
12/9/00 11:14
םעונ :תאמ
it's not a scienceל הבוגתב
םיבוטו םיבר ?עדמכ הקיטמתמה תא וחדש הלא ויה ימ
ישנא ,םיפוסוליפ םג ומכ םייביטימירפ תד ישנא םהיניב
.המודק העדב ךומכ ואטח םלוכ .םיאקיטמתמ וליפאו עדמ


לכל לבא ,םינועיטה ראשמ םלעתמ התאש הפי ,תאז דבלמ
םגש ירה "עדמ" היגולוכיספל אורקל לגוסמ התא םא - הרקמ
תויוטשל הנווכה ןיא ,בוש .ראותל תיאכז היגולורטסא
םייממעה םינועדיה לכ ןהב ךתוא םיטיעלמש תויחטשה
תופמ תיינב לש רתוי תיעוצקמה הרוצל קר ,תרושקתב
םינחבאמ הלאכ םינעוצקמ םירקמה בורב .תובכרומו תוקיודמ
םג םיגולוכיספש ללגב קר ולו .םיגולוכיספמ בוט תוחפ אל
.תיתדבוע הליפאב םילעופ
ילו ךלו הלאכ םינעוצקמ ידימ רתוי ןיא ץראבש ןבומכ
םישוע םה הבש תקייודמה הנירטקודה תא תוארל אצי אל חטב
.שומיש
םעונל וביגה
 
 
13/9/00 11:33
ןושרג :תאמ
...."עדמ" גשומה תורדגה לע חכוותהל הצור התא םאל הבוגתב
ןיא ,םייוסינ הב ןיא .םיעדמה ראש ומכ אל איה הקיטמתמה
קר הב שי ,הירואית תוכירפמש תואצות הב ןיא ,תויפצת הב
המו ,ןוכנ אל םיכירפמש המ ,ןוכנ םיחיכומש המ .תוחכוה
טושפ ,יקנ לכה .עודי אל ךירפהל וא חיכוהל וחילצה אלש
.רורבו


הילע בשח שאנש ןושארה עגרהמ הנוכנ התיה םיקחשמה תרות
איהש הז .לקשמ יוויש תודוקנ לע ולש םיטפשמה תא חיכוהו
אל תיטמתמ הרות .היעב אל ללכב וז תואיצמה תא תראתמ אל
.הנוכנ תויהל הכירצ קר איה ,תואיצמ ראתל הכירצ


והשמל םיבוט םהש םימעפלו ,םירבד םיאיצממ םיאקיטמתמ דימת
םלועב שומיש היהי םיבכורמ םירפסמלש ןיימד והשימ)
הז םויה .(?והשמל הבוט תילאיצנרפיד הירטמואיגש ?יתימאה
םימייקש םייטמתמה םילכהש םילגמ םיאקיזיפ ,ךפיהל דבוע םג
זאו ,םתוא םיחתפמו םיבשוי םה זא ,םיבוט קיפסמ אל
.בוש םהב םישמתשמ


אלש םיטפשמ לעמ תיטמתמ תכרעמ ססבל היעב םוש ןיא םג ,הא
תא תחא תורתוס אל ןה דוע לכו ,תוחנה םהל ארק .וחכוה
הזו ,רומג רדסב הז .ןירדהמל תיקוח תכרעמ לבקת ,הינשה
.תוקתרמ תויוחפתהל איבמ םימעפלש האנ יתבשחמ ליגרת וליפא
התוא םשייל םיסנמו תיטמתמ הרות םיחקולשכ אליממ ירה
תוארל ידכ םיבר םייוסינו תוקידב םישוע ,תואיצמב
המיאתמ ןכא (הירואיתל הרותמ רבעמל בל םיש) הירואתהש
.תואיצמל


.םירחא םיקייודמ םיעדממ הנוש ןכא הקיטמתמ ,וזה הניחבהמ
,עדמ אל הז הקיטמתמ עדמ אל הז היגולורטסאש ומכש דיגהל
.םיליגר רבכ ונחנא ,רדסב הז לבא .הלוז היגוגמד וז
ןושרגל וביגה
 
 
16/9/00 13:21
םעונ :תאמ
הפ ךלש הזה רובה לודג דאמ רובל הבוגתב
"עדמ" היגולוכיספל אורקל לגוסמ התא םא - יתרמאש אוה
.היגולורטסאל ההז תוסחייתהב בייוחמ התא
עדמ ישנא לש תוסחייתה יבגל יתרמאש המ ,תנבה אלש הרקמל
תוסחיתהה לע הרוצ םושב זמר אל ,רבע תופוקתב הקיטמתמל
,הקיטמתמה לש הירוטסיהה לע תצק ארקת םא .ילש תישיאה
הל ,ןוטוינ ,ץינביילש ינפל ,תורחא תופוקתבש הלגת
ויה ,תקייודמ הרוצב םירבד וססיב םהיתורוד ינבו 'זנארג
סחייתהל תושונאה לכל םורגל וחילצה אלש םירחא וליא יא
לעמ תחכומ ,תוריתס תלוטנ ,תיגול תמלשומ לאכ הקיטמתמל
.תואיצמל תיטנוולר םירקמ הברהב וליפא וא ,קפס לכל
תא ףלסל ,יאקיטמתמ רותב ,ךממ יתיפיצ אל טלחב ,ןכ ומכ
עדמכ הקיטמתמה תרדגה ןיב הוושה אל ילש ןועיטה - יירבד
התיה הילא יתיוושהש הדיחיה .עדמכ היגולורטסאה תרדגהל
ןיינועמ דואמ יתייה התיא האוושהה תאו - היגולוכיספה
.ךירפמ ךתוא עומשל
םעונל וביגה
 
 
11/9/00 22:24
יקינ :תאמ
.היגולורטסא אשונב תובחרהל הבוגתב
אל .אמגוד רותב איבהל ךירצ תייה ינמרגה םינפה דרשמ תא אקווד
ינתא אצומ ןיב םירשק ורשיאש וכרע םהש םימדוקה םירקחמה קיפסמ
המלש הרות לש דוסי תוחנה םימייוסמ תוישיא ימגפו םינפ תרוצו
םהש ררבתיש תויהל לוכי יכ ,טושפ ךכ לכ אל הז- וחכוה אלש
.ןוכנ .תועטומ
יקינל וביגה
 
 
11/9/00 22:26
Nickey :תאמ
.היגולורטסא אשונב תובחרהל הבוגתב
Sorry, it doesn't seem to work too well with the Hebrew.
Nickeyל וביגה
 
11/9/00 10:12
ויז :תאמ
ןורמ תנעל הבוגתב
אל קמחתמ ןמזה לכ התא ךמצע םא רשי היהתו קמחתהל קיספת ןושרג
לכ התא יכ ךמלוע תשיפתב לוענ התא דמל ןשיבה אלו תעדל אל השוב
םדאש ךתוא דמלי ןמזה זא ךייחב רבד לכב התא ךכ םאה ףקות ןמזה
תניחבמ קוחר עיגי אל תונוש תועדל תונכב ומצע תא חתופ אלש
ףוקתת ךכ רחא קרו התדמל אלש אשונ לא םירועש ןיכת שג זא םיקפוא
ינמור חירסמ ינלופ ןיכס יקורמ אמגודכ תורמיא יפל לעופ התא יכ
החלצהב .לסופ וממב םדא רסמה תא התנבהש הווקמ .בנג
ויזל וביגה
 
 
11/9/00 10:39
ןושרג :תאמ
ררועתת ןושרגל הבוגתב
תקדצ תא חיכוהל זפ תונמדזה ךל שי .העט אוהש הארנכ לבא
יסיסב ןומא ךל ןיאש אוה דמול ינאש המ לכ ךבוריסמ .ךיתונעט
איה .ךלש תויהל הכירצ היעבה ,הז םע היעב יל ןיא .ךיתונעטב
אשונה לש תיניצר הניחבל העצה האור התאש הזב םג תפקתשמ
היגוס תררועתמשכ תושעל ךירצש המ הז ,הפקתה אל וז ."הפקתה"
.רותפל םיצורש


עיצמ ינאש יוסינהש ןיבמ אל התאש םינפ דימעמ התא םא עדוי ינא
התאש וא ,תדבוע היגולורטסא םע דומלל ןויסינ קוידב אוה
.יתרמא ילש תא ינא ,הרקמ לכב .שפיט תמאב
ןושרגל וביגה
 
 
11/9/00 11:14
ינא :תאמ
טידרק תצק ךל תתל הסינ דוע חחרפל הבוגתב
,ונידידי ויז לש ביתכה תואיגש תומכ תא תוארל קיפסמ ,ןושרג
.שפיטו - םורע תמאב אוה ךלמה הארנכש קיסהל ידכב
ינאל וביגה
 
 
11/9/00 19:43
1המינונא :תאמ
טידרק תצק ךל תתל הסינ דוע חחרפל הבוגתב
הז םדא לש היצנגיליטניא לע ביתכ תואיגשמ םיקיסמ םתא םא
.לבח תמאב
םיבתוכב עוגפל ילבמ ןויד תוברת להנל וסנת יוניש םשל
.םיביגמבו
1המינונאל וביגה
 
12/9/00 11:58
ויז :תאמ
ןורמ תנעל הבוגתב
ימצע ןוחטיב תוארהל הסנמש דואמ ריעצ רוחב התאש חוטב ינא ןושרג
הלעמל תחכוותה םישנא המכ םע קודבת ללכב ימצע ןוחטיב ךל ןיא ךא
התא יכ גוז תב םע אצמנ אל התא הארנכש ךל רמוא ינא תויובתכתהב
תויהל ןמז ךרואל לובסת יהשמש בשוח אל ינא ץימשמו ףקות ןמזה לכ
התאש ןיבהל רשפא ךתביתכמ ךמצעב זכורמו ןשקע התא יכ ךתרבחב
התקרז תוחתפמה תאו לוענ ךבש (ישנ) ישגרה דצה ךא ינתלכש דואמ
אל התא יכ קינקפ ויהי אל ךייח יכ ךמצע תא קודב ןכל םייל
םוקמב םירבד דומלל הצע לבקל םגו ךלשמ תונוש תועדל ינלבוס
תא ךל ןתונ אל עוגפה ישגרה דצהו ינתלכס קיפסמ התא יכ לולשל
. תאז קודבה ינא ןכל םירחא ירבדב והשמ שי ילוא רמול תלוכיה
החלצהב ךל קיזי אל ילאוטקלטנא רשוי תצק
ויזל וביגה
 
 
13/9/00 0:13
תאיל :תאמ
ררועתת ןושרגל הבוגתב
חטב ,ונממ קהפל הטונ רקיעבו ,הזה חוכיוה לכב דצהמ תדמוע ינא
.ברעתהל יתבשח אלש
?המ קר
.תמזגה ה'לפיט ,סעפא
?תושעל הסנמ התא המ
?הדיל ךיראת ילב יגולורטסא חותינ
תובבוסה תוינבצע תורוש המכ ךמס לע קימעמ יגולוכיספ חותינ
?דחא אשונ ביבס
?רמייתמ תצק ,תונידעב רמול ךיא ,ךל הארנ אל
?עוגפל-ידכ-םתס-עגופ ?ישפט ?יארחא אל ,דיגנ ,תנופיט
לפשה תדוקנב ,חוכיוה תא קיספהל בוט ןמז תמאב היהי הז ילוא
?תאזה
תאילל וביגה
 
14/9/00 12:22
לר :תאמ
ןורמ תנעל הבוגתב
?םהילא ףרטצה םהל לוכי ךניא םא לש ןונגסב היה הז
?הלמרכ לש ןגה לש ןופלטה תא ךל ןתא ינאש וא
.הצורמ דואמ ינאו םשל ךלוה ילש ןבה
,הזכ והשמ וא םייתנש דועל קר םוקמ שי - ךבל תמושתל
.זרדזהל ךירצ - ןכש טילחמ התא םא זא
לרל וביגה
 
15/9/00 2:16
הרש :תאמ
ןורמ תנעל הבוגתב
ינא םג ירעצל, המצעב החוטבו הרואנ המצע תא הבישחמש תחא רותב
"תוישיאה יחותינ" ינתונ לכ לש תשרה התואל יתלפנ
רתונש המ לכ םיבכוכו םיפלק,בר וליפא,הליה,די ףכ,הפקמ,םהינימל
ימל "םיינרופצ יבצ"רבעב היהש ימ וא לגרה ףכב האירק הזיא הז
ארוב םע ולש תרעצמ השיגפ בקע שוגפל יתיכז אל ותואש, ריכמש
.םלועה
ךא,תשרה התואל בוש לופא אלו אובי םויש ןימאהל הצור דאמ יתייה
היהי דימת דימת ימצעל תאז חיטבהל לכוא אל םיברה ייתונוועב
ונתבתכ ומכו "םתוא" סנרפל ךישמהלו רוזחל יל םורגייש והשמ "םש"
ונתייש,םהירשא םיטפקסהו םירקבמה לכו רדסב הז,ער אל הז , הרקיה
.טקשב תאז תושעל ונל


תובוגתה לכש תוארל סאמנ ידו םעפל םעפמ תוננבב תנכדעתמ ינא ב.נ
ט'צ אל הז- םישנא, תומיענ דימת אלו תוישיא "רתאה יריקי" לש
םוקמה הזש יל הארנ אל ?םישפוטמ םייוניכ ירוחאמ רתתסהלו ללקלו
הבוט ושעת, תפכאש רמוא הז בוט הז its a free country- וביגת,
!!!! םלוכ לשו םכלש היצנגלטניאה תא ובילעת לאו
.....םלוכל םיחמש םיגח
הרשל וביגה
 
15/9/00 18:38
הגנ :תאמ
ןורמ תנעל הבוגתב
יה


רמול יתיצר ןהינימל תוארוקה לע תודיריה לכ תא םירמוגש ירחא
תוטומ 4 איצות אל ילש אמא .תויוטש לכה תאזכש תחאל תב רותבש
2 ןמזב קוידב היתונב לכל אצוי היה םא דואמ החמש התיה איהו
.םא לכ לש המולח אקווד םהש תועבטמ 9ו םיעיבג
םיאב םה המל תקדוב רשי איה םירשקתמ םישנאשכו השפיט אל איה
.(הדובע וא הנותח ,םישוריג כ"דב)
:איה היתונב ונל תרמוא איהש רתויב הבוטה הבושתהו המרמ אל איה
...ןכמצעב ולכתסת
.ןכל בוטש המ ושעת וא
הגנל וביגה
 
15/9/00 18:44
ויז :תאמ
ןורמ תנעל הבוגתב
ןתונו תולחמ יבגל םינרופיצב ארוק היה ל''ז םינרופיצ יבצ הרש
רזעש םיהדמ םדא (רוקיבל ףסכ טעמ הבוג איה) םיטפומוא םימשרמ
.םיטעמ ותמרב םישנאש לבח םישנא יפלאל
ויזל וביגה
 
 
18/9/00 21:21
הרש :תאמ
הרשל הבוגתב
יתלזליז וא יתקפקיפ אל, רקי שיא היה ןכא םיינרפצ יבצ
ינא תוחפל ךכ,ומש תא יתנייצ םא םישנא לש םדובכב וא ודובכב
."ילנויצנבנוק אלה" םוחתל ילש תוסחייתהה לכב הווקמ
ךכ לע יל רצו יתחלצה אל ילוא, הדוקנ ריהבהל יתיסינ
!!! םיחמש םיגח בושו,החילס בוש
הרשל וביגה
 
23/11/00 0:08
תב-םיימש :תאמ
ןורמ תנעל הבוגתב
םלוכל הבהאו רואו םולש


רבדל הצור יתייה תאז לכב לבא ,ןאכ רמאנה לכ תא הניבמ דואמ ינא
(תחתה תא אלו) "תחתופ"כ הנורחאל הכרד תא הלחהש תחאכ ימשב תצק
.םכתרדגהכ
לכבו ,יולגה לע רתסנ הברה שיו ,אלפומ םלוע ונה הקיטסימה םלוע
אורקל תוסנל יתטלחה ,םיישקה רקיעבו תוששחהו םידחפה תורמל תאז
.םינומלא לש םהיתונופצ תא
,לדה ינויסנ רואל אל חטבו ,םלוכמ הלודגה ינאש רמואו רמייתא אל
וניא ימש םגו ,(תועונצה) ייתומא תלדב םישנא לש רות ךרתשמ אל
תושעלו תוסנל יתטלחהש תוטעמה םימעפב ךא ,(ןיידע) יינפל ךלוה
לכב הנהש ,המהדתה לדוגמ יתעתפוה ימצע ינא ,השיא וא שיאל האירק
תוינטלרש ןתואמ תחא דוע תויהל יתדחפ ,האור ינאש הארנכ תאז
תועמק יקלחמ רקיעב ,םינומהו ולאכ שי ירעצל ןכאש ,םינטלרשו
.םהינימל ,תורבקמ ןמשו
.תמאה תא קר רמאל תמאב תמאב לבא תמאב יתטלחה ןכל
.תבאוכ תמאה םימעפ הברה םיעדוי ונלוכש ומכ ירעצלו
,הליפאב םיקית ירבד תרמוא יתייה אל ,הריקי רמאמ תבתוכ ךל ןכלו
המ אל הזש תורמל ,ךתוא הצור אל רבגה ןכאש תרמוא יתייה הלא
.!!עומשל הצור תייהש
ןיאו ,הרושהמ םדא תאז לכב ינאש תחכוש אל םלועל ינא תאז לכבו
ץורחלו םיהולא תויהל אל חטבו ,תורודה תאיבנ תויהל תורמוי יל
.תושפנ ינידב תורזג
ןיידע הזש תורמל) הדובע וא עוצקמ לכב ומכ ,העוט ינאש םג הרוקו
,(ילצא עוצקמ רדגב אל


לש םלרוג לע תוירחא תחקלמ םידחפו םיטבל לש םינש רחאל ,רוציקב
ינא רמאלכ ,המכוחב לבא ,םיקומעה םימל ץופקל יתטלחה ,םישנא
.הרזעו ףתכ תתל ,הבהאו בוט ןוצר ןומה לש תיווזמ הז תא השוע
.הבוטה ךרדה יבגל הכרדהו הנבה תצק הצור אבש ימ כ"רדב יכ
וכות ךותב םא םג ,וכרד תא ול ריאהל יתלוכיבש לכ תא השוע ינאו
תובוט תומשנ שיש וא ,חכש אוה םימעפלו ,התוא עדוי אוה ילוא
.השדעב ךולכלה תא ול תוקנל תלדתשמ ינא ,ךרדה תא ול תוריתסמש
םעה לכל שפנ הווש ריחמב תאז השוע ינא םלוכ תחמשלו
(בורקה ןמזב עיפוי אל תועבטמ 10 ףלק ילצא הזה בצקב חוטבש המ)


םימעפל םג רתומ) הבוטה ךרדב החלצ ךרדו הבהאו רוא םכלוכל תלחאמ
.(חונלו תבשל םתס
תב-םיימשל וביגה
 
19/6/04 1:53
:תאמ
ןורמ תנעל הבוגתב
!!!הלודג הבתכ
!הלועמ
וז הבוגתל וביגה
 
13/6/09 6:42
סקס :תאמ
ןורמ תנעל הבוגתב
סקס ותוא ,המוד ייד לכה תוזחל המ הברה ןיא
http://jonikush.createblog.com/blog/
סקס
סקסל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא