םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םיפיט~קיש~ישאר    
   

הריד תרבוע תאשכ תושעל חוכשל רוסאש םירבד 4
תכרעמ

 


הצק ךל שי הפב ,הלוכת בורמ רגסיהל ברסמש זגרא לעמ עגרכ תנכור תא םא
רומשל הצור תאש החוטב אל תאש םידגבב האלמ הפצרה לכו פייטולס לש
הרידב יזרת ילוא ינש דצמ ,םינש רשע רבכ ךתוא תשבל אל דחא דצמ)
בושחל הכירצ תא המ לע זא .הריד תרבוע הארנכ תא .תוכרב - (?השדחה
רשוא ייחל ךתוא וליבויש םיפיט 4 ?ליבומל תלצלצמ תאש ינפל היינש
.רתוי הלק הרוצב רובעל ךל ורזעי ןכ לבא .אל ,םתס .רשועו


יאלמשחו רוטלטסניא השדחה הרידל יאיבת


תיאר אלו השדחה הרידה לש תוריקה לע תלכתסהש םיעדוי ונחנא ,ןכ
ללגב ,םהל תעדומ אל תאש םירבד דאמ הברה שי לבא .םיצוציפ וא תוליזנ
לכ ךיילע ולפיי רשיו הרידל סנכיהל יצרת אל .עוצקמ תשא אל תאש
תוריד וא תונשי תורידבו ,ללכב הריד לכב םישחרתמש םיצוציפהו תולקתה
תויחל יכרטצת תאש הדבועה אלא ,ףסכה אל וליפא הז .טרפב תורכשומ
תורידב ,ףסונב .םירוקע הפצר יחיראו םיפושח תוריק םע היינב רתאב
תולולעש ,למשח תויעב תובורק םיתיעל שי הכורא הפוקת ךשמב תורכשומש
תחלקמב תוומל הלמשחתה תועובש רפסמ ינפל קר .דאמ תונכוסמ תויהל
תורידה ילעב .הכראה עצבל וחרט אל הב הרוכש הרידב הררוגתהש ,הריעצ
םיתיעל םיפלחתמ םירכושה ןהב תורידב דחוימב ,לכה לע םיבשוח דימת אל
למשח יטוח ומכ םייח ינכסמ םייוקיל םילגתמ םימעפ הברהו ,תובורק
וא למשח יטוחב תוניבמוק ינימ לכ ,תמייק אל הכראה ,םיעורקו םיפושח
םילוכי יאלמשחו רוטלטסניא זא .דועו הנכס יבצמל םיליבומש למשח יקפס
בייח הרידה לעב תולקתה תא ,בגאו ,םייוקילה לכ לע עיבצהל דחא רוקיבב
.ונובשח לע ןקתל


הריד חוטיב


הלוכתה לעו ,ךל תכייש הבש הלוכתה לכ לבא ,ךלש אל איה הרידה ילוא
ללכב זא ,ךלש ןכ הרידהש הרקמב .ךלש שוכרה הז יכ רומשל תבייח תא וזה
המ לכ לע רמושו ,שדוחב םילקש המכ הלוע הז ;הריד חוטיב תושעל בושח
,ףסונב .דועו דועו הבינג ,הצירפ ,הפירש לש הרקמל ,םייחב ךל בושחש
והשימל הרקי והשמ םאש ידכ ,הרידל 'ג דצ חוטיב סינכהל תבייח תא
םירמוא ונחנאשכ .ךלש םייחה לכ קתע ימוכס םלשל יצלאית אל ,ךלש הרידב
לשמל ומכ םייחהמ םילודג םירבדל חרכהב אל איה הנווכה ,הרקי והשמש
קילחמ והשימש הרקמ וליפא תויהל לוכי הז .ךלש ןולחהמ לופיי והשימש
תא ךשונ ךלש בלכהש וא ,שארב הכמ ףטוח וא לגרה תא רבושו ךלש הרידב
.(טפשמ תיבב ספות שממ אל "ול עיגה הז" קומינה) ךלש םיחרואה דחא
תבכשל דחוימב ץלמומ ךא ,תורידה ירכושו ילעב לכל ץלמומ הריד חוטיב
םלוכ תא אלש ,םישנא הברה םיבבותסמ םהלש תורידבש םיטנדוטס לש ליגה
.םיריכמ דימת םה


עוצקמ ישנאו תומישמ בוליש


השדחה הרידה ןוקיתו רודיס לש בלשב תעקתנ ךמצע תא יאצמת אלש ידכ
יבשחתו - תושעל ךירצש המ לכ לע יבשחת תרבוע תאש ינפלש יאדכ ,ךלש
תא תעבוצ תא םא ,לשמל .תופסונ תומישמ םע הז תא בלשל רשפא ךיא
לע םתוא םג יעבצת ילואו ךלש םינשיה םיטיהרה ךתא יאיבתש יאדכ ,הרידה
רומגל ךל ףידע ,העיבצה ללגב חירו ןגלב ךל היהי הככ םג ירה .ךרדה
,עוצקמ ישנא האיבמ תא םא םג .הרידב הנשי אל דוע תאש בלשב לכה רבכ
םא ,לשמל .בוש םתוא איבהל יכרטצת אלש ידכ ,םירבד דוע םע בלשל יסנ
הנימזמ תא ובש םויב םתוא יאיבה ,הרידל םיירטינס םילכ שוכרל תטלחה
םויב יאיבת יאלמשחה תא םג .םיימעפ ול ימלשתש םוקמב ,רוטלטסניאה תא
ןתוא הלתי אוהש ידכ ,תושדחה תורונמהו תורונה תא ךתא האיבמ תאש
ידכ תאז ילצנת ילוא ,הרידל קינצופיש האיבמ תא םא .חוטבה ןפואב
.קורזל הצור אל תאש רובש ןורא וא ,תקרוח הדנדנ תסרוכ לשמל ךל ןקתישםייטרקוריב םירודיס


,הייריע לש םירודיס םג שי הריד רבעמב .עיגה סאבמה קלחה ,בוט רקוב
.דועו תובותכ יוניש ,םימו למשח לש םימדוק םימולשת תקידב לשמל ומכ
זא קרו ירבעת םא .השדחה ךתרידל תסנכנ תאש ינפל לכה תושעל ידיפקה
,םלוש אלש למשח םולשת ללגב םישדוח השולש לש בוח שי ךלש הרידבש ילגת
ילכותש ידכ ץוחנ תבותכה יוניש םג .קתוני טושפ למשחה יכ היעבב ייהת
ראודהש ידכ ,םינוינח לע ףסכ םלשל יכרטצת אלו וטואל הקבדמ איצוהל
תא הב ריעב תוינוריע תובטהמ תונהיל ילכותש ,השדחה ךתבותכל עיגי ךלש
.דועו - תררוגתמ

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


םינורחא םירמאמ   
תזונה
רכב הנידע

בעלת קריירה? טוב ויפה, אבל מה עם הטיפוח?
תכרעמ

צבע שיזוף עוד לפני שהקיץ יגיע
תכרעמ

כל מה שרציתם לדעת על צוואה
תכרעמ

איך לעבור את עונת המעבר בשלום?
תכרעמ

םימורופ   
    
    
    
םימורופל     
   
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא