םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םיפיט~קיש~ישאר    
   

?חופיטה םע המ לבא ,הפיו בוט ?הריירק תלעב
תכרעמ


 


העקשהש וזמרנ םישנ ןכלהמבש ,תובר תופוקת עדי םזינימפה םלוע
.השאה תא םישילחמש םיטקא השעמל םה ,ןהלש תוישנה חופיטו תוינוציחב
הכירצ אל תא :דחא רבד םיעדוי רבכ ונחנא ,2018 תנש הכאוב 2017 תנשב
תא .תחפוטמ וא תיבב אמא ,תחפוטמ וא תיטסיריירק תויהל םא רוחבל
םייחל ןוויכ הזיאב בושח אל ,בצמ לכבו ןמז לכב תחפוטמ תויהל הלוכי
םע תוצצורתהב ,תושיגפב ,דרשמב תוכורא תועש הלבמ תא םא ןיב .תרחב
קוניתב תלפטמו תיבה תא הקנמ ,תובר תועש תלשבמ תא םא ןיבו תוחוקל
םתס אל .ךלש חורה בצמ לכ לע ןירקמש ,ישפנ בצמ הז בוט תואריהל .ךלש
,ורתיוו ,םיידי ומירה ןהש השגרהה תא תונתונ ,תוחנזומ תוארנש םישנ
תא תחפוטמ אל תאשכ .ןמצע ןמעל לדתשהל הביס םוש ןהל ןיאש וטילחה
ילמינימה ץמאמה תא ךמצע יניעב הווש קיפסמ אל תאש םלועל רסמ הריבעמ
םודיק לש ץמאמ ךב עיקשהל הווש אל םירחאל םג ןכלו - חופיטב העקשה לש
.דועו ,החיש לש ,הדובעב


רפאתהל תוחוכה תא םיאצומ הפיאו ,דימת חפוטמ הארמ לע םירמוש ךיא זא
.רצוקמ ךירדמ ?טוטרמס ומכ השיגרמו ,הפייע ךכ לכ תאשכ םג


ךיילע הז תא םיעמוש ,בוט תיארנ תאשכ


עגמב תואצמנ ןניאו ינופלט דקומב תודבועש םישנל תסחייתמש הרמיא שי
הנווכה ."קיטספיל ךיילע שיש םישיגרמ ךלש תוחוקלה" :ןהלש תוחוקלה םע
תוגהנתהה לע ןרקומ הז ,בוט תיארנו תרפאתמ תא רשאכש ,ןבומכ ,איה
הז תא עמוש חוקלה ,תחפוטמו הפי תאשכ .ךלש ימצעה ןוחטיבה לעו ,ךלש
איהשכ ,בוט תיארנ איהש השיגרמ השאשכ ,הזה ןורקיעה יפל .ךלש לוקב
בתכתמ םג הז .רתוי רהמ הלש תורטמה תא גישהל חילצת איה ,המצעמ הצורמ
יניעב ןח אוצמל ליבשב תורפאתמ ןניא םישנש הנעטה םע רישי ןפואב
לא טבמ רישיהל ןהל םיענו ,ןמצע ןעמל וטנ תאז תושוע ןה .רחא והשימ
.המצע ליבשב תצמאתמש ,תחפוטמ השא לש תופקתשה תוארלו ,הארמה


?ימוימוי חפוטמ הארמ לע םירמוש ךיא


חפוטמ הארמ לע רומשל ונל ורזעיש ,םיכרד המכ םיעיצמ יפויה יחמומ
:עובק ןפואב


:תבהוא תאש םייסיסב רופיא ירצומ המכ קיתב דימת ךתיא יחק -
לע םדוא חורמל ידכ תוקד יתש אוצמל רשפא ,םיצוחל יכה םימיב םג
ךל היהי דימתש ידכ .קמוס טעמ חורמל וא רעישב קרסמ ריבעהל ,םייתפשה
ישעת ,םינפל םייחה תחמש תא ךל ריזחיש קמוס וא בוהא םדוא די גשיהב
,ןבומכ .תבהוא תאש רופיא לש הנטק הכרע קיתב ךתיא תחקל גהנמ ךל
הלאכ ,םיילזונ ויהי אלשו ,בטיה םירגסנש םירצומב רוחבל ךיילע
,עובק ןפואב קיתל סינכהל רשפא המ .תוקד יתשב רהוז הארמ ךל םירדסמש
ךירצמש ,רניילייא ומכ רופיא ירצומ לע תורתוומ ונייה ונחנא ?אל המו
לע תורתוומ ונייה ןכ ומכ .וקה תחירמב תיעטו הדימב רופיא תרסה לזונ
םימדוא ןבומכ הז סינכהל רשפאש המ .ילזונ אוהו הדימב ,פא קיימ
,(יתקבא וניאש םקרימב םג שי) קמוס ,קיטס לש הרוצב פא קיימ ,םינוש
.הנטק הארמו םשוב ,הרקסמ ,רופיא תרסה ינובגמ


יעוצקמ רופיא סרוק ירבע -
השא לכ !םלשומ ןפואב תופי תואריהל עיגמ תויעוצקמ תורפאמל קר אל
ןיאו הרבח לש תיל"כנמ איה םא םג ,יעוצקמ רופיא סרוק רובעל הלוכי
רופיא סרוק תורבועש םישנ .התסנרפל חופיטה םוחתב קוסעל הנווכ םוש הל
רהוז הארמ גישהלו ,םלשומ ןפואב רפאתהל תועדויש םישנ ןה יעוצקמ
תודוס ךתוא דמלמ יעוצקמ רופיא סרוק .תוכורא תועש דמעמ קיזחמש
,תוקד םייתפש ביחרהל ךיא ,לשמל .סרוקה אלול יעדת אל םייחבש ,חופיט
ךיא ,םייחל יעקש ,םייניעל תחתמ תויוהכ ,םירוחש םימתכ םילעהל ךיא
רהוז הארמ םינפל קינעהל ומוקמבו יוהדו ףייע הארמ שטשטלו ריתסהל
תויהל ךל םימרוג ,ךל ןתונ הזה סרוקהש םייעוצקמה םילכה .הפהפי
םג תומלשב ךמצע תא רפאל ילכותש ךכ ,עוצקמ תשאל קקדזהל אלו תיאמצע
.ץוחל הדובע םוי עצמאב םגו ,תיבב רקובב ששב


חווט יכורא יפוי ילופיט יעצב -
םילופיטל אלא ,םיינשלופ יפוי ילופיטלו םייטסלפ םיחותינל הנווכה ןיא
ןתינ םויכ .םייגרוריכ םניאו ,סיכ לכל הווש םתולעש ,םילק םייטמסוק
תקלחה לשמל .ןמז ךרואל חפוטמה הארמה תא םירמשמש חופיט ילופיט רובעל
םרוגש ,עובק רופיא .תידימת רדוסמ הארמ תרצויש ,תונוש תוטישב רעישה
.דועו ,(םייתפשה בורל) ךיינפ לש דחא קלחב תוחפל תרפואמ תואריהל ךל

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


םינורחא םירמאמ   
4 דברים שאסור לשכוח לעשות כשאת עוברת דירה
תכרעמ

תזונה
רכב הנידע

צבע שיזוף עוד לפני שהקיץ יגיע
תכרעמ

כל מה שרציתם לדעת על צוואה
תכרעמ

איך לעבור את עונת המעבר בשלום?
תכרעמ

םימורופ   
    
    
    
םימורופל     
   
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא