םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םיפיט~קיש~ישאר    
   

עיגי ץיקהש ינפל דוע ףוזיש עבצ
תכרעמ

םישועש רחאל םיצורש ןורחאה רבדה
.ידמ ההכ רוע לבקל אוה ףוזיש


לש יוצרה עבצה ןוזיא לע הרימשב עייסל םייושעש םיבר םירישכת םימייק
ריעצ הארמכ ,םויה לש יומידה םלועב ,םיבר רובע הארנ ףוזש רוע .רועה
יכ ,ץיקה ימיב קר אל םיפוזש תואריהל םיצור םיבר םישנא .רתוי הפיו
םינשב חתפל ולחה תובר הקיטמסוק תורבח ,וז הביסמ .הנשה תונוע לכב םא
.ףוזש רוע תריציל םינוש םיסיסרתו םיל'ג ,םימרק תונורחאה


ףוזישל יוצרה רוזאהש דיפקהל בושח ,םינושה םירישכתב שומישה ינפל
ינפב דומעל ןכו םיתמה רועה יאת תא תוקנל בושח .יקנו חלוגמ היהי
שי .םימיאתמה תומוקמב השענ ףוזישהש תוארל ידכ שומישה ןמזב הארמ
םיבקעה ,םיילגרה תופכ ,םיידיה ,םייכרבה ירוזאב דחוימב םיריהז תויהל
.דחוימב םישיגרל םיבשחנ הלא םירוזא ןכש - םינפהו


לש יאוול תועפות אלל םיבילחת םימייק - רזנורב יבילחתב שומיש
,דחוימב יעבט הארמ םיקינעמ וז הירוגטקב םייתוכיא םירמוח .תוחיר
,םדאל םדא ןיב הנתשמ הזש ןבומכ) העשכ ונה םהלש הלועפה ןמז ךשמו
רועל תוחל םיקינעמ הלא ףוזיש יבילחת ,ףסונב .(ופוגבו ולדוגב יולתו
.םויראלוס ירישכמב שומישל יואר ףילחת םיווהמ ףאו


ףוזישבו םינוש םיבילחתב שומישה דבלמ יכ ןבומ - רופיאב שומיש
קמוסב שומיש תועצמאב םג ידוחיי הארמ רועל תונקהל ןתינ ,יתוכאלמ
שומיש תרזעבו ,קושב םויה םייק תויורשפא לש בחר ןווגמ .יתוכיא
תורשפא תמייק - תחלצומ רופיא תקינכטבו םימיאתמה םייתוכיאה םירמוחב
לודגה ןורתיה יכ קפס ןיא .ללכ ףזתשהל ילבמ ףוזש הארמל עיגהל
.והשלכ יתואירב קזנל םימרוג םניאש םיעצמאב שומישב אוה וז היצפואב
,יתוכאלמ םא ןיבו יעבט םא ןיב ,אוהש גוס לכמ ףוזיש יכ ןייצל שי
םייק יכ וחיכוה םירקחמ ,השעמל .רועה רובע דחוימב אירבל בשחנ וניא
רוע תולחמ לש תוחתפתה ןיבל שמשה תחת תכשוממ תואצמיה ןיב רישי רשק
.תונוש


הארמ תיינקהל פאקיימב םישמתשמ רשאכ - פאקיימב שומישה תובישח
ןוצר יפל םייוניש סינכהלו רמגומה רצותה לע טולשל ןתינ ,רועל והשלכ
ףוזיש תומר לע טולשל השק יתוכאלמ ףוזישב ,תאז תמועל .שמתשמה
הז ןיא .ומצע ףוזישה עוציב רחאל ןקתל דואמ השק - ךכמ בושחו תוקיודמ
תנמ לע קמוסב שומישה תייצפואב תורחוב תובר םישנש ,ןכ םא ,אילפמ
ברקב יאופרה רשקהב תועדומה תרבגה םע .ןהלש רועל ידוחיי הארמ קינעהל
םייתוכיא הקיטמסוק ירצומ שוכרל םיפידעמ םיבר יכ רכינ ,בחרה רוביצה
.יתוכאלמה ףוזישה ינפ לע םיסיסרתו ףוזיש יבילחת ףאו


?ךשומ הכ ףוזש הארמ עודמ


.םלועה ינפב רתוי יביטקרטאכ הארנ ףוזש הארמ יכ וארה םינוש םירקחמ
םיבר םישנא םיגיצמש הידמה יעצמא איה ךכל הביסה יכ םיסרוג קלח
ינקחשב רבודמ םא ןיב) םהירחא רוביצה ללכ תא םיכשומ ךכו ,םיפוזש
םירקחמ .(תורחא תומסרופמ תוישואב רבודמ םא ןיבו םימסרופמ עונלוק
,םדאה ףוג לע תויגולויב הכישמ תועפשה שי הז הארמל יכ וארה םירחא
חומב םינוש םירוזא לע םיעיפשמה םידחוימ םירמוח ררחשל ול תומרוגש
."הכישמה תושוחת" לע םיארחאשרמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


םינורחא םירמאמ   
4 דברים שאסור לשכוח לעשות כשאת עוברת דירה
תכרעמ

תזונה
רכב הנידע

בעלת קריירה? טוב ויפה, אבל מה עם הטיפוח?
תכרעמ

כל מה שרציתם לדעת על צוואה
תכרעמ

איך לעבור את עונת המעבר בשלום?
תכרעמ

םימורופ   
    
    
    
םימורופל     
   
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא