םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םינימה תמחלמ~םיסחי~ישאר    
   

יתשקיבש המ לכ הז ,יסקס
הפורשה

ומינפת ,יסקס שובל טירפ ןניא תויפוג
הז ידמ םיירירש םתא םא .רבכ הז תא
.ליעגמ הז ידמ םיזר םתא םאו ליעגמ
ליפא סקסל רשקתמ אל הז הרקמ לכב
ףרוטמ
יוסיכ ידמ טעמ םע םהל םיבבותסמ ריעה ירברבגשכ ,ץיקה יהלשב
.'יסקס' גשומה תודוא םכתפורש הל ההות ,תורעש ידמ הברהו םפוגל
יסקס ןכש ,וניתומוקממ עיגמ וניא טפסנוקה תא איצמהש ימ יכ חינהל שי
סני'ג םע רדתסמ אל םג הז .לקלוקמ רובידו סרכ ,העיז םע רבחתמ אל
.ןיוש לבא ,םירותפכ תצלוחו
רבג ול רתתסמ ,תשקל רבעמ ,םש יאש הנימאמ םכלש הפורשה ןכ יפ לע ףאו
.יסקס תויהל לגוסמ ןכש ילארשי
לע תוחנומ םייסנכמהש ךיא ,םייח ךרד ,רוביד ןפוא הז יסקס
.םלשומ ינוציח הארמ אל רקיעבו...תחתה
,תוחתופמ הדימל תולוכי לעב התאו לאיצנטופה תא ךל שיש בשוח התא םא
ארונ היהת זאו יסקס התאש ךילע דיגת יהשימ םעפ ילוא ,לגרתו םנפה
,תוננב תליהקב לבוקמ תויהל רמוא המ עדוי ירה התאו ,ונתליהקב לבוקמ
?אל


רומשו רוזג


.טנמגרפ לש הפיטעב דרו יל הנקת לא קר ,הדוקנ הז תא ונל םישוע םיחרפ
תויהל ןיבל םישדע דיזנ וא הנומת ,רפס ,םיחרפ איבהל ןיב רשקה המ
לאו ,יסקס רבג אוה ןגרפל עדויש רבג :םכניע תא רבסא הבה ?יסקס
היהנ אל...ןכל ונגרפש תושיגר ירסח םימותס ינימ לכב יל רכזהל וליחתת
.תוינונטק
,הפי תא המכ ןזואב שחולש רבג :הסיפתה יישקו ןוימדה ירסוחמל אמגוד
ומכ שממ ,הכרבב לבקתמש דחושב לכה ךסב רבודמ .יסקסל עגר ןיב ךפוה
.יתימאה םלועב
ונחנא המכ ונל ודיגת ,התוא וכשנת ,םיכלכולמ םירבד ןזואב ונל ורמא
.םיאלפ הלעי םכלש תויסקסה דדמו ונתוא וקקלת ,תופי
לשבמו חבטמב דמועש רבג .תויסקס תמרל רוטקידניא לש גוס אוה םג לושיב
אוה .הרידח תבוטל לכואה תא חינזי אל םעפ ףא אוה ,ןויז יצח הז
המלש הבתכ םלעתהל ונחלצה אל םעפ בוש ,המ זא)...ןויז יצח :יתרמאש
.(?אה ,ןויז הלימהמ
אלא דואמ םייסקס הלא לכ...הטימל רקובב בלח םע הת ,'גסמ ,הבהא יבתכמ
.ףנכה תשירפ טקאמ יסקס ןיאש
ונילע ןגי אוהש ,ולצב חונל רשפאש השוחתה תא ןתונו ףנכ שרופ רבגשכ
ןיא ,ןמא רמול עגרה והז (ןבומכ הדידנה תפוקת לש התליחת דע) עגפ לכמ
.ךיילע רמושש רבגמ יסקס רתוי
!ןמא ונימיב הריהמב
לע ןייכבתהל ונל ונת .(זורח וליפא הז) בושק רבג תויהל הז בושח יכהו
לאיצנטופ אוה ןטפטפ/ןלכר/הכוב רבג .ונלשל ואובת לא קר ,םכלש ףתכה
.הדות ,הבוט הרבח יל שי .םימשמ ברע דועל
.םירה סופיטו רויצ ,הביתכ ,הניגנ ,הייחש :תעדה לע םילבוקמ םיביבחת
.םידונ :רבג לצא תויסקסה למס ןבומכ אוהש ןורחא רבד דועו
לש החונה ותשגרה תדבועל תילאטוט היצקידניא אוה דונ ,םירקי םירבח
.ךתציחמב ךלש רבגה
םגו אימחמ םג ."םלועב הפי יכה תא" רמול ומכ קוידב ,ארונ אימחמ הז
.יסקס


רתוי אובת לא םגו רומשת לאו רוזגת לא


.תיבב וסנת לא .תיניצר turn off תמישר םכל ירה
אל היזיוולטב לגרודכ יקחשמ .םירגיילוצה דגנ םיכמיילה רינרוטב ליחתנ
ןיב םכל םיעקתנש הלאה םיחוציפה לכ םע ,בוט תוארהל םכל םימרוג
תבוטל וזה הקעומה תא ונל וררחש ,שרגמל וכל...םיציבב דיהו םיינישה
.ןוסוד
ידמ םיירירש םתא םא .רבכ הז תא ומינפת ,יסקס שובל טירפ ןניא תויפוג
סקסל רשקתמ אל הז הרקמ לכב .ליעגמ הז ידמ םיזר םתא םאו ליעגמ הז
.ףרוטמ ליפא
אל ,דבל ףיכ הזש הז לע םכסנ ואוב ?ןוכנ ,ףיכ ארונ הז ףאב טטחל
בגא .ןזואה תא ונל ףטלת הינש דועש עבצא התוא םע דועו ונתא םתאשכ
,ןמזה לכ אמא לע רבדל דחוימ ךרוצ םוש ןיאש םכסנ םג ואוב ,טוטיח
.בילעמ ארונ הז תועטב הטימב הלש םשה תא קעוצ התאשכ
?יתור ךלש אמאל םיארוק אל ,המ
תוטטוש ,תויגרוא ,60-ה תונש יברע :תעדה לע םילבוקמ םניאש םיביבחת
.יבוריאו תינוריע
יילא ףרטצת האבה םעפש יאדכ ילוא לבא ,הלילב יב ךכחתמ התאש החמש ינא
תויראשה תא הקנת ,דבל םיינרופיצב לפטל טילחמ התא םאו .תיטסירוקידפל
.ןולסב ןחלושהמ
לבא ,תיבב םישיגרמ םתאש ףיכ ארונ .ארחמ חורבל ולכות אל ,םויסלו
הרו'גל ףרטצהל דמועש םישח םתאשכ ,םיתורישה תלד תא רוגסל וסנת
.קצומ ותריבצ בצמ רשא םוח רצומ דוע תיתנוכשה
!ךירוחאמ ,ןלא ידוו... םיימולח םילארשי םירבג ...חחא

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה Cupid
למצוא אהבה ודייטים. הצטרפו לאתר הכרויות קיופיד
www.cupid.co.il
םינורחא םירמאמ   
מיה: נוגעת ונרדמת
ירנבא הירד

איה הבושם שבי?
וטיוט לט

מעגן חיי
ןמכייר לגיס

הגבר המושלם
ןרהא ןב לבזיא

זה לא אתה - זו התמונה
ןרהא ןב לבזיא

םימורופ   
סקסולוגיה      זוגיות
סקס     
    
םימורופל     
   
9/9/00 10:41
ימענ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
הרקיה יתפורש
דואמ יתקחצ לכה ינפל
ןיטולחל הנוש ילש המישרה םנמוא
תאז לכבו תובורק םיתיעל הנתשמו
תאזכ המישר תמייק עדומב אל וא עדומב ונתיאמ תחא לכל
ךויחקוביח
ימענל וביגה
 
 
9/9/00 21:21
ןב :תאמ
יתשקיבש המ לכ הז ,יסקסל הבוגתב
לכ הזה קוקחיצ / קוביח / ךויחה תא עוקתל רבכ יקיספת ילוא
והשמ תמשור תאש םעפ
....דיגהל שי םטמוטמ
ןבל וביגה
 
 
10/9/00 6:27
ימענ :תאמ
ךויחה םע קיפסמל הבוגתב
ךויח
קוביח
ןבצעתהל בהוא התא םא
בוט ךל השועש המ תא ךל קפסא ינא
בוט םוי
ימענל וביגה
 
 
10/9/00 6:36
ימענ :תאמ
ךויחה םע קיפסמל הבוגתב
?ןוכנ ךלש םשה הז...ןב ןטק והשמ דוע
םיכויח תעקות אל ינא
יירמגל םירחא םירבד םיעקות עוקתל
תאז לכב ךויח
הנננ הננ הנ
ימענל וביגה
 
 
11/9/00 22:52
יבא :תאמ
ךויחה םע קיפסמל הבוגתב
?הלאכ םישנאל תסחייתמ ללכב תא המל
יבאל וביגה
 
 
11/9/00 22:56
ימענ :תאמ
קוזיחל הבוגתב
?אל המל
ךויח
ימענל וביגה
 
 
9/11/00 1:13
ימיספ :תאמ
ךויחה םע קיפסמל הבוגתב
,תיבויחה חורה לע דובכה לכ ,ימענ
כ"דב ידמ םיימיטפוא םישנאל לבא
הרגונהפאכ ףיעהל יל אב
ימיספל וביגה
 
 
11/9/03 23:10
לייטס יגוד :תאמ
ךויחה םע קיפסמל הבוגתב
?קוביח הצור .ןיינעל אל תמאב הלאה םירגפמה קוביח ךויחה
.תירכה תא יקבחת יכל
.םיסקמ םש ךל שי לבא
לייטס יגודל וביגה
 
 
10/9/00 8:29
תנע :תאמ
ךויחה םע קיפסמל הבוגתב
?החילס
?םטמוטמ הזש בשוח ודובכ המלן
םה ימענ לש םיכויחה ,הפ םיבבותסמש םינבצעה םישנאה לכ ןיב
.הפ שיש םיענ יכה רבדה


.דחא ףאל ןאכ קיזת אל תונלבוסו תונלבס תצק דוע ..בושו
תא אורקל בהוא אל התא ,ימענ לש םיכויחה תא בהוא אל התא
.ךירצ אל זא בהוא אל התא ,ילש תויוטשה
.דחא לכל אלש חטבו חטבו ביגהל ךירצ רבד לכ לע אל
....המכוחל גייס תא ריכמ
תנעל וביגה
 
 
10/9/00 21:19
יאוו_יוא :תאמ
ךויחה םע קיפסמל הבוגתב
ימענ לש אלפנה ךויחה תא המש תאשכ םיינלבוס תויהל השק
..ןזאמ תצק הזש תורמל .ךלש ארונה רמאמה דיל
!!!!!!!!!!!!!לובג שי
יאוו_יואל וביגה
 
 
10/9/00 22:45
ןב :תאמ
תמזגהל הבוגתב
רתאה תא שייבמ הזה רמאמה תמאב ,קדוצ התא
??? "ימענ לש אלפנה ךויחה" לבא
תבייח איה רבד לכל לבא...םיכייחמ םישנא תוארל בוט
ביגהל
/ קקחצת / ךייחת איה דימת - דיגת איה המ הנשמ אלו
ההההללללאאאי.....קבחת
םייתימא םהשכ קר םיכויחה תא רומשל ךירצ ?המלו המ לע
תונבב אנוש ינאש המ הז
ןבל וביגה
 
 
11/9/00 22:59
ימענ :תאמ
תמזגהל הבוגתב
ףףףףףפפפףףףףףפ
קוחצמ תעקפתמ ינאש יל חלס
רתוי םינפב ותוא קיזחהל יתחלצה אל לבא
ךלה אל..ךליבשב.. יתיסינ
ימענל וביגה
 
 
14/9/02 17:29
'ב התיכב תחא :תאמ
תמזגהל הבוגתב
?א התיכב התא המ
ןפואב הככ ,תונב םיאנוש הזה ליגב קוידב יכ אל
.יביטקלוק
. הלאכ שיו הלאכ שי
אירב אל הז אונשל ללכבו
'ב התיכב תחאל וביגה
 
 
10/9/00 21:48
יאוו_יוא :תאמ
ךויחה םע קיפסמל הבוגתב
!?תקתוש אל תא המל זא .....המכוחל גייס
יאוו_יואל וביגה
 
 
21/9/00 16:19
:תאמ
ךויחה םע קיפסמל הבוגתב
דדועל תבייח ינא זא ,ךתוא םילטוק םלוכש האור ינא
.םיעובצ םייתודדיו םיליבד םיכויחמ ןבצעמ רתוי רבד ןיא
וז הבוגתל וביגה
 
 
24/9/00 18:14
ימענ :תאמ
ךויחה םע קיפסמל הבוגתב
?העובצ יל תארק
?יתוא ריכמ התא ?המל
ימענל וביגה
 
 
16/2/01 22:05
הננט :תאמ
ךויחה םע קיפסמל הבוגתב
:האירקל תפרטצמ ינא
!יתוכאלמה ךויחל יד
איקהל קשחתמ
הננטל וביגה
 
 
8/10/02 21:33
רואיל :תאמ
יתשקיבש המ לכ הז ,יסקסל הבוגתב
אל ,תוצילפמ אל , תונברחמ אל ןתאש בושחל רשפא , הפורש ולה
הזיא םיאצומ אל ונחנא , היטבמאב תחלקמה ירחא תורעש תוריאשמ
תא תופטוש דימת ןתא , תיבב הניפ יהשוזיאב ןופמט לש ריינ
תועש תורבדמ אל ןתא , בטיה לשבל תועדוי ןכלוכ , םילכה
היטבמאב רקובב העש ןכל חקול אל , תוזירק ןכל ןיא , ןופלטב
? קיפסמ הז וא המישרה תא ךישמי ינאש .....
רואילל וביגה
 
 
29/1/07 8:18
הבינגמ :תאמ
יתשקיבש המ לכ הז ,יסקסל הבוגתב
!!!!זוחא 100000000000 קדוצ , ךילע ןיא לבא ,תב ינא
הבינגמל וביגה
 
9/9/00 10:53
קתבמה ו'ג :תאמ
הפורשהל הבוגתב
המ ??אל ףאב טטחל לבא ,יסקס הז םידאנ עוקתל :ןיבהל יל ינת
דאנב התוא איבהל ליבשב חונ קיפסמ שיגרמ אוה םא ?ןויגהה
טפנ שפחל הבבסב שיגרי אל אוהש המל ,ךדיל ירזכא "םורבא"
?ויריחנ תוליחמב


ואובת לא ,םכלש ףתכה לע ןייכבתהל ונל ונת :רבד דוע וישכע
?םיחישקה ,ףוסה דע םירוביגה תא התוא קחשל ?המ ?רמולכ .ונלשל
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
9/9/00 11:03
ימענ :תאמ
יתשקיבש המ לכ הז ,יסקסל הבוגתב
הככ האור אל ינאש םירבדה דחא הז ןכ
והשימ לש ףתכל האב אל םג ינא...ילש ףתכל םג םיאב אל םא ינא
רחא
םהב שמתשהל אל לבחו םייפתכ ןומה יל שי יכ
ויח
ימענל וביגה
 
 
6/6/04 21:24
תימיטפוא :תאמ
יתשקיבש המ לכ הז ,יסקסל הבוגתב
!!!יסקס אל הז ףוסה דע םירוביג התוא םיקחשמש םירבג
.םייתימא ויהת טושפ
!!!הזל ונווכתתו-הברה וכייחת ןכו
תימיטפואל וביגה
 
 
11/9/00 0:37
יקיימ :תאמ
יתשקיבש המ לכ הז ,יסקסל הבוגתב
???'וכו חיר לעו םעט לע יכ ךודמיל םרטה ,ירש 'וג
!!!ינתהמת
חירהל הפידעמש ימו ,םעט לש ןיינע ןה תופדעה םגש רורב ירה
הש"בז - החרהה רבאב תוהבל רשאמ
הלש רבגהש בורקב ןאכ רטקת םג םיירטיס דח םישיגר תשפחמש ימו
ב"ויכו תישגר הכנ/ףתשמ אל
.ה"שבז - בושו
יקיימל וביגה
 
 
4/5/01 0:25
םורבא :תאמ
יתשקיבש המ לכ הז ,יסקסל הבוגתב
?ימש לע דאנ שי
םורבאל וביגה
 
 
14/9/02 17:31
ףוסוי :תאמ
יתשקיבש המ לכ הז ,יסקסל הבוגתב
ימש לע םגו
ףוסויל וביגה
 
9/9/00 11:03
התארו התיהש תאז :תאמ
הפורשהל הבוגתב
הנבלה היפוגב חחרפה תא תיאר אלש לבח !?יסקס אל הז היפוג
הבתכב תאזה הקסיפה לע תרתוומ תייה .תוילמשחה לש העפוהב
ךלש (תעשעשמה)
התארו התיהש תאזל וביגה
 
 
10/9/00 19:39
1המינונא :תאמ
הי-הי-היפוגל הבוגתב
.ללכה ןמ אצוי שי ללכ לכל
1המינונאל וביגה
 
 
26/12/03 14:28
יממ :תאמ
הי-הי-היפוגל הבוגתב
!היזח םע ינא גאדת לא
יממל וביגה
 
9/9/00 11:19
ןהכ זעוב :תאמ
הפורשהל הבוגתב
יסקס ינאש יל ורמא םימעפ הברהש הזב ליחתנ
.אל ינאש ובשחש תונב ויה םימעפ הברה םגו
אל ינא .תורוחב דיל ץילפמ אל םג לבא ,רוביצב ףאב טטחמ אל ינא
יצח ,תומייוסמ תורוחבל ,םג הזו .ןגנל עדוי ינא לבא ,לשבל עדוי
...ןויז
.אל - תורחא תורוחבלו
םירבג ,ילאכימ ברימ לש תינכותב ךילרא תניע ומכ ,תופידעמ ןה
."הז תא ןהל השוע ימואל ןוחטב" יכ ןולייא ימע ומכ


דואמ ראתמ יוק הלא לבא ,הרקי הפורש ,תבתכש המ תא יתבהא
יולת וניאש ,ילנויצר אל ,קמקמח ןיינע איה תויסקס .םייללכ
יכה רבגה :היארלו) הזחה לש תוריעשה תדימב וא ,תרחא וז היפוגב
.םירשעה האמב רתויב יסקסה רבגכ רחבנ ,ירנוק ןוש ,םלועב ריעש
תלירוג לכל ותוריעשב בוט פא-'צאמ טלחהב אוה ןיוודלוב קלאו
(הטימהמ וקרזי םישנ טעמ ותוא םגו ,לגנו'ג


רשפא .יסקס תויהל ךיא רבג תוחנהל רשפא יא (יפויהו) רעצה הברמל
לבא .םימייוסמ םינוניג דומילל ,הנייגיה תרימשל ותוא ךירדהל
.דמלל רשפא יא ןזואב תונוכנה םילמה תא שוחלל תעדל


הזו .יטרפה ךמלוע תא גציימ אוהו ,ךלש טסקטב ישיא דואמ והשמ שי
,יסקס אוה שידא רבגש תובשוח םישנ הברה ךכ-לכ ,תאז םע .הפי
,םלועב ינונח יכה הז םיחרפ איבהלש ,םייסקס םה ל"הצ ידמש
.ליבדב רבודמש ךכ לע דיעמ "ךתוא הצור ינא ,הפי תא" דיגהלש
םייסקסה םירבגה םישימח" תמישר תא הנש ידמ ןוחבל קר ךירצ
תושנו תונב לש ןמעט והמו חורה תבשונ ןאל ןיבהל ידכ "לארשיב
םירגובמ ל"הצ יניצק ןיב ,ללכ ךרדב ,הענ הלאקסה .לארשי
ןיבל (ןולייא ימע ,קחש-ןיקפיל ןונמא ,ןונ ןב והיבא)
.(גרבנזור ןואיל ,דיפל ריאי) היזיוולט ינמגוד-יבכוכ


יארת) םג ףסכ .לארשיב םישנ יניעב יסקסל רבג תכפוה (תונ)חוכ
.ןבומכו ןבומכ םוסריפ ,(...לשמל ,ודשופפ ילאל שי החלצה וזיא
הנשמ יפיעס קר םה לושיבה תלוכי וא הזחה לע תורעשה ,היפוגה
.ףרוצמה חפסנב


המב ,ומצעב הנומא ול שיש .יסקס אוהש שיגרמש ימ אוה יסקס רבג
.וחוכב .אוהש
ןהכ זעובל וביגה
 
 
9/9/00 11:24
ימענ :תאמ
סקסל הבוגתב
קייודמו ןוכנ הז ןכ
ימענל וביגה
 
 
8/5/02 20:07
:תאמ
סקסל הבוגתב
םלועב ומכ דואמ ךתוא בהוא ינא
וז הבוגתל וביגה
 
 
9/9/00 11:41
הצירעמה :תאמ
סקסל הבוגתב
!!!???יונפ אל התא המל המל המל המל המל
הצירעמהל וביגה
 
 
9/9/00 15:41
םאה הכלמה :תאמ
סקסל הבוגתב
.רבדל היהי רשפא ךכ רחא - הזחב תורעש דירות םדוק .זעוב ,אל
ףושחמה םע קר אלא ,הככ םתס םכיניעב תיסקס אל איה הרוחבש ומכ
קיפסמ אל .ונחנא םג הככ ,הרצה הילאטהו אלמה הזחה ןוכנה
םיכירצ םתא .םכשפנ יניעב םיקזחו םכמצעב םיחוטב ויהתש
םיחלוגמו תחרק ילבו סרכ ילבו םיירירשו םיקלח הלחא תואריהל
ונל םישוע םתאש ומכ קוידב .הטימל םכתוא סינכנש ליבשב סקיפ
םאה הכלמהל וביגה
 
 
9/9/00 16:46
הנ הנ נב :תאמ
סקסל הבוגתב
,תונב חיש אוה יושכעה (קיקה) ןיינעה דנרט לכ ומכ
,ןויז הלימה תא ףיסוהל הבוח ,"ישפוח"ו "ילאוטקלטניא"
תא הכירדמה הסונמה הרוחבה ןיינע תא ףיצר וטומב עבקלו
ךשמהב .םיסקס תויהל ךיא תעדל םיקקותשמה םיכובנה םירברבגה
,תומד לש רואיתו ,ילכלכ ,ימונוקא ויצוס ליפורפ היהי
...... והשמ תיפרומא
ילב ,(ונל וכבת לא)תושגר תעבה ילב,לגרודכ ילב רוציקב
.תויפוג
-םירבגל .יתימא שוקשקב רבודמ יתעדל
לבחו אימחהל תולוכי תויפוג ,יתעדל) םכל אבש ךיא ושבלתת
החתלמל הז לילקו חנ שובל טירפ םיסינכמ םכמ הברה םיאור אלש
ףידע ,בוט קחשממ תונהל וכישמת ,לגרודכה יבהואל ,(
יכהו.(יברד הזיאל סיטרכ ,םיחרפ םוקמב)םיפיעצ םע,שרגמב
.הזה ץנאטשה תא וצמאת לא בושח
,םיפודש ,םיכומנ ,םינתסרכ תובהואש שי.....ו .םתאש ימ ויהת
.....םיירירש ,םיחירקמ ,םיריעש
( תוימיטפואהו םזילרולפה חורב הרעה םתס)
הנ הנ נבל וביגה
 
 
12/11/00 20:20
הרוא :תאמ
סקסל הבוגתב
קוידב ,הז תא ונל השוע המ תעדלמ ונוטק הלאה םיניניעב
,הז רתאב םיטבחתמ ונאש ומכ
דועו,בהאתהל ונל םרג המ הלאשב םימעפ טעמ אל
.לזאזעל םש םיראשנ ונחנא המל-הלאשברתוי
ןיא.ליעגמ תויהל ילב ,תויהל טושפ הז,יסקס תויהל יתעדל
לכואמ גנעתהל שייבתמ אלש םדאמ בל הבושו ךשומ רתוי רבד
לע אל)םייחה לע גנעתמש םדא רוציקבו,ןגרפלמ,דוקרלמ,בוט
.םאולמב םתוא יחו(םירחא ןובשח
סופיטה:אמגודל ומכ-עגרב תוגגופתמ תורחאה סקסה תוליה לכ
רשקתל ול אב אל טושפש ררבתמ לכה ךסבש)ירותסמהו ןקתשה
(אבה םלוע רמ תויהל הייזטנפה לש המוציעב אוהש םושמ
םירמ ידכ ךותו ויפעפע תא םצמצמש ידדצה טבמה םע רבגה וא
תיתקלד תיתלגומ השרפהמ לבוס טושפש תינמיה ותבג תא תולק
לוחכ עבצב)שכרש תוינועבצה עגמה תושדע תא ריסה אלש םושמ
אוה םלועב יסקס אל יכה רבדה לבא .םישדוח השש ךשמב.(ילטמ
דמועש הלאש ןמיס תכילהב ליחתמ הז-יסקס תויהל תוסנל
אל ידכב ץומק הפב יה יה יה יקוקחצ,בגה םע דחי רבשהל
הארמ ךייתפשל קינעהל רומאש סולג-פילה תא לקלקל
בצקב רעישה קושקש ידי לע חורל ךישקשק רוזיפו,ינשוח
דחאה וקלח תא ריתומה קושקש,תוינש שמחב םיקושקש הרשעלש
תאפמ טטור רחאה ויצח תאורעיש תמירעב הסוכמ ךיינפ לש
המ-רעישה תמירע ידי לע םימרגנה םיגונעה םיגודגדה
.יטתאפב רמגנו,הינומרה-ארקנש
לש לוקב אטבתהל םילולע הלא תונויסנ רבגה לצא
ולא תואצות.(םוסמוס בוחרמ תצלפמה)אגרש
יתונדא סב ןווג ךלוקל תוושהל יאליע ץמאממ תועבונ
.ינשוחו
ןוהנה,הצחמל םימוצע םייפעפע יווילב,אשנתמו שידא טבמ וא
בולשו,תוינניחב תוקסופמ םיילגר ןכו,יטיא ךוליהב שאר
.(הדימעב)םיינתומה לע םיידי וא(,הבישיב)-םיידי
המ שוריפב לבא,הז תא השוע ןכ המ תעדוי אל ינא רוציקבו
. אל
הרואל וביגה
 
 
10/9/00 17:44
לכסותמ :תאמ
סקסל הבוגתב
תורעוכמה םע הטימל יתסנכנש םימעפה לכ לע רעטצמ ינא
וללה תויסקסה
לכסותמל וביגה
 
 
24/9/00 14:23
Tal :תאמ
סקסל הבוגתב
And do not forget to shave your mustach, and if you have
a real plantation in
your arm-pit than dilute it, and if you shave- than do
not come with those 3 days
after-shaving hair. The same goes to your feet. And if
you have a jungle between your legs
that goes all the way from your pupic to your rectum-
dilute it (if not shave it- we like
lulita's. ). And do not forget to do something with
your zizim than heng down to your
pupic, and if they are too samll, than forget about
silicon. We hate these artificial -feelings.
And in anycase- all of you have the same crotch. I
never met one with a 'ritch-ratch' (zipper)
or with Lachtzanyot. But if we have the kick- we'll
fuck you any way, and dive in between
your pussy. Got the point- infantilic
dreamer?????!!!!!!!!
Talל וביגה
 
 
1/10/00 16:22
תינשייב :תאמ
סקסל הבוגתב
...ךמיע םיכסהל אלש יל ישרה
...חרק אוה םאה הנשמ אל הז
ןמש
ךומנ
...רעוכמ
וילע טיבנ םישנה ונחנא הב הדמעב בצוישו בוט שבלתיש בושח
...הטמלמ
...טעמב בושח ילוא ינוציח הארמ
סחיב חוכ תדמעב אוה יכו יטטסא אוה יכ הדבועה הבושח רתוי
.םישנה -ונילא
הצור איה תאז םישגהל תנמ לעו תוביצי ןוחטיב תשפחמ השיא
איה םהב םירבדה תא הל קפסמ רבג ותוא רשאכ ...הדיל רבגב
...תקשוח
...ךיתח היהיש הז ינפ לע חילצמ היהיש בושח רתוי הברה
...תמאב
..ךל עודיכו
..ללכה ןמ אצוי םייק לכ לכל
..יבשיחו ךמצע םע עגר יבש ...םאה הכלמה התוממר דוה יזא
..םהילא ךתוא ךשומ המ
?יפויה
?המזירכה
תינשייבל וביגה
 
 
18/10/00 23:20
יתאז :תאמ
...הרקיה יתכלמל הבוגתב
יוא יוא יוא ?הטמלמ וילע לכתסהל ?"חכ תדמע"
?םייניעה הבגב תויגוזל תלגוסמ אל תא המלו
?סופורטופא וא גוז ןב הצור תא
.ךמצע םע הז תא קודבל ךל יאדכ
....תוחפ ייהת דימת הבש תויגוזב תויהל הצור תא
ךלש תויופידעה רדסו ךלש העידה ךלש םילימהש
?ולש ירחא ואובי דימת
ךמצע תא ילשת לא
םוקמ ךל היהיש לבא הטמלמ וילע ילכתסת תאש הזכ רבד ןיא
..הווש םדא ןב תא וליאכ רשקב
יתאזל וביגה
 
 
28/7/04 15:16
רשנ הריב :תאמ
סקסל הבוגתב
הז םיקקולמו ידמ םיקלח םירבג ,וניניבש תורמל .הלועמ הבוגת
...החוד
רשנ הריבל וביגה
 
 
11/9/00 0:43
יקיימ :תאמ
סקסל הבוגתב
רדלוהיב הד ףוא ייא הד ןיא זיא יסקס - בושו
"ונלש" דצב ןאכ תוארהל ץמואה םהל שיש םכמ הלא - יניעב לבא
רצחה לש
תדע ברקב תוירלופופ תוחפ תצק תועד עימשהלמ דחפל אל דחוימבו
...םיסקס יכה םתא יליבשב - תויברבה תובבוח


לגרודכב הייפצה אשונב הרעה םוש יתיאר אל - בגאו
אל - לגרודכ ידהוא ,ןכ - לגרודכ ינקחש ?סוזנצנוק לע ונילעה
???
יקיימל וביגה
 
 
22/9/00 15:31
ריילק :תאמ
סקסל הבוגתב
......קדוצ התאש המכ ,חא
ימצעה ןוחטיבה ןינעל רבעמ תולבגמ שי תאז לכב לבא
חטב לבא) " ל ל כ ב םייסקס אל םירבג" :ארקנש הזכ רבד םג שי
.(םימכח דאמ םה
ריילקל וביגה
 
 
24/9/00 14:32
Gal :תאמ
סקסל הבוגתב
Nothing like totaly non-sexic guys. Just as true for
girls.
Some like them fat (like tose artist-models). Some like
them with
a real bushy cunt. Other like shaved pussy. Big tits,
samll tits.
Guys with a beard, hairy, not-hairy. bald like Rami
Kleinstein, or aphro.
20 cm cock, smalle-size, meduim large. wide.
Galל וביגה
 
9/9/00 11:39
תירבעל הרומה :תאמ
הפורשהל הבוגתב
?"תוננב"ל היגמ שורד םאה
תירבעל הרומהל וביגה
 
9/9/00 12:57
רזוח יתימאה יברעה דמחא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
הפורש תרפגה תקדוצ קאבאר הלאוו
דבוע הז
הל שי המ היפוג םע יתבבותסה םויה דע
תחא העוצר קר
ףתכה לע דרו ןהל לדגש דע תונב לע יתיכב
ונלש סיאר הפיא ןיטסלפ לש המדא הפיא ףוס ילב יתללי
םיאכודמ ונחנא ךיאו הנידמ לע יתרביד םוי לכ
שדח םלוע יל החתפ הפורש תרפג האב הנהו
הציצמ יתלביק םיחרפ יתינק
דיב יל התשע הפי תא ןזואב הל יתרמא
תחת הנתנ הבבותסה ונלש רפכמ לניגרוא הפק הל יתישע
הלש הרבח האיבה םישבכ םע ונלש רפכ הל יתרייצ
המ לבא
דונ יתעקת
הרמאו הטימהמ המק רשי
סומוח םע תיעועש הז יברע התא הלאוו
הפמ ףפחת
הפורש תרפג
יתוא תקפד
רזוח יתימאה יברעה דמחאל וביגה
 
 
9/9/00 15:37
שיגרה שיאה :תאמ
דבוע הזש יערדבל הבוגתב
.םירישה ריש שממ .רוהט טויפ
:בלל תעגונה הרושה תא יתבהא יכה
"תחת הנתנ / הבבותסה"
שיגרה שיאהל וביגה
 
 
9/9/00 17:06
ימענ :תאמ
דבוע הזש יערדבל הבוגתב
ץולולולולולולולולולולולולולlol
ימענל וביגה
 
 
10/9/00 16:07
תיסומינונא :תאמ
דבוע הזש יערדבל הבוגתב
ק-א-ב-ר
..ריש הלחא
(םייפכ אחומ הינש)
!?...תוננב לש ,ןאכ םיררושמלו םירבחמל ךתוא ףרצל רשפא ילוא


..סומוחהו תיעועשה לש עטקה תא יתבהא ארונש הזמצוח
..ילארשיה רבגל..םג הרוק הזש ,עדתש ,לבא
!!!תושעל המ ןיא תילאסרבינוא העפות יהוז
:-)
תיסומינונאל וביגה
 
 
11/9/00 3:29
סרולוד לש תרבודה -ןייטש דורטרג :תאמ
דבוע הזש יערדבל הבוגתב
חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח
חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח
חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח


הל הלע איהש ,סרולוד ילש תרביגה תא תקחצה ךכ לכ התא המ הז
.דצב איקהל הכלה איהו לכואה לכחחחח
ךךךךךךךךךךךךךךךךךךךווווווווווווווווווויייייייייייחחחחחח
סרולוד לש תרבודה -ןייטש דורטרגל וביגה
 
 
12/9/00 2:12
תאיל :תאמ
דבוע הזש יערדבל הבוגתב
,םהה םיעוגרה םימיה תא םירכוז ,יייא
?..(עדוי ימ ,הרטופתה וא) הרטפתה תרבודהש ינפל
תאילל וביגה
 
 
24/9/00 14:34
:תאמ
דבוע הזש יערדבל הבוגתב
Go to Nablus- they will fuck your arabic, primitive
asshole.
וז הבוגתל וביגה
 
 
17/12/00 15:32
ךמיילינוק :תאמ
דבוע הזש יערדבל הבוגתב
םיחבושמ תמאב םיריש רש דמחא
םינויזווראל תכלל ךירצ התא פשוח ינא
םירגפמה לכ םע הפ השוע התא המ
םיאטירבלסה לכ םע ףסכ השעת ךל
םיזורחה ךיא ילש םיזורחה ךיא
םימעפל לבז בותכל יפוי הזיא הלאוו
ךמיילינוקל וביגה
 
9/9/00 16:42
הכיסנ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
הטימב יל ץילפהו חירקמ ,דאמ ןמש היה יל היהש יסקס יכה רבגה
ילש תויוטשל בישקה דימתו םכח ארונ היה אוה ....לבא ברעהו םכשה
םלועב םימכח יכה םירבדה הלאש בשחו ףוסה דע
השוע" ינא המכו האלפנו תרדהנ הפי ינא המכ יל רמא ןמזה לכ אוה
יל ןקית רשיו רובש ילש סירתהש האר םג אוה םעפ "הז תא ול
יכה םיארנ אלש הלא אקוד ילוא .הכיסנ ומכ ילא סחייתה ..רוציקב
?רתוי םילדתשמ יכה
הכיסנל וביגה
 
 
9/9/00 18:27
החטבבו טקשהב ,'זרס :תאמ
?יסקס הז המל הבוגתב
לדתשת איה הככ ,רשבה קושב "הווש" תוחפ תיארנ יהשימש המכ
תא ןתיתו בבותסת איה תילע לש הפק סנ לע םג ,ונעי .רתוי
תיארנ אל איהש תבשוח ןיידעש המיהדמ תיסקס ?הווש יכה .תחתה
.ךתוא איהשו ,הילא ךשמנ התאש יהשימ בוהאל ,ףידע יכהו .בוט
.םעפ יתקדב ,הככ םילדתשמ יכה
החטבבו טקשהב ,'זרסל וביגה
 
 
1/10/00 16:35
תינשייב :תאמ
?יסקס הז המל הבוגתב
...הלימ לכ םע המיכסמ
..םמצע תא םיצירעמ אל רשא ולא
...םיבשחתמו םידמחנ יכה רשא ולא םה
...םירחא םימוחתב עיצהל המ םהל ןיאש ללגב הזש חינהל ריבסו
?ינאו
םכחו ,יטטסא לבא הפי אל ותוא הפידעמ ינא
....םכח היהיש בושח יכה
תינשייבל וביגה
 
 
26/12/03 14:30
יממ :תאמ
?יסקס הז המל הבוגתב
!!!!!!!!הנכסמ
יממל וביגה
 
9/9/00 18:31
הילו'ג :תאמ
הפורשהל הבוגתב
אקווד לבא (!יובא ,עמשמ יתרת) זעובל ביגהל ךרוצ יתשגרה םנמוא
הליחתמ ינא ,הנושאר םעפ אל וזו ,ותיא יתמכסה ךכ-לכש ללגב
ןלהל זא ...חומב תינמיה הנואב ןהכ זעוב תא יל וליתשהש דושחל
:תיללכ הבוגת
-כ ינויסנמ ,הפורשה לש הבתכב תרדהנה הייקוחצה לכ םע ,הרקמ לכב
הזמ Human Being
תוסנל הזה "ךרוצ"ה לע החומ בושו החומ החומ ינא ,םינש וליא-יא
ונל םיעט המ ומכ קוידב יסיסב ירה הז ,אל ימו יסקס ימ רידגהלו
ץיפקמש המו דחא לכ - םיבהוא ונחנא הקיזומ וזיאו ונל םיענ המו
ךפוהש המ תא קייודמב רידגהל הכירצ אל ינאש לזמ לזמ לזמו ,ותוא
תא ךפוה היה הז ..."אל"ל Y רוחב תאו יסקסל X רוחב תא ייניעב
םע סקסמ תוניהל רשפא ךיאו .יתינבתו שאר דבכ ,ילנויצרל ןיינעה
...????הלאה םילוקישה לכ
.תבייח יתייה .קתבמה ו'גל הקישנ .ב.נ
הילו'גל וביגה
 
 
9/9/00 20:02
lara :תאמ
זעובל שדקומל הבוגתב
! ךתא ינא הילוג
םלש לולכמ אלא יסקס והשימ השועש דחא רטמרפ ןיאש תבשוח ינא
לכ ןבומכו םעטהו חירה שוח ךרד הייארה שוחב ליחתמש םירבד לש
חומה אוה ונלוכ לע" דקפמה"ש םעפ ףא חוכשל רוסא לבא רתיה
!!!! תמאב יסקס יכה רביאה והזו דחא לכ לש דיחיהו דחאה
יבהוא ודיעיו - תויזטנפ ךרד קר םג תינימ הניחבמ קלדהל רשפאו
. ילאוטריוה סקסה
! םתיא םימח ארונ ? םיריעש דגנ םכל שי המ תונבל הלאש דועו
םיקיחצמש םישנא תבהוא ינאו יתוא קיחצהל תחלצה הלחא הפורשלו
!יתוא
ףירח חומ םגו יסקסל םירטמרפה דחא אוה רומוה שוח יניעב
!!!הבוט תוחסנתה תלוכיו
laraל וביגה
 
 
9/9/00 23:59
םאה הכלמה :תאמ
זעובל שדקומל הבוגתב
ךומנ ,ןקוזמ ,ןמש ,חריק םגו .החוד רבג אוה ריעש רבג
דארבש תועדוי ירה ןתא .תונב ,תודסחתמ יל ויהת לא .ןצלפו
יולת הזש יל ודיגת לא .אל טחוש הגייב לבא - הווש טיפ
.ןיוואדה םע וקיספת ."ףירחה ולכש"ב וא "ולש רומוהה שוח"ב
ונל םג הככ ,תוזר תורוחבו דואמ לודג הזח םיבהוא םינבש ומכ
םע ,קלח ,הזר רבג .וילא תוכשמנ ונחנאש המ תא בוהאל רתומ
םינפה לע רעיש ילבו שארה לע רעיש
םאה הכלמהל וביגה
 
 
10/9/00 3:54
ןטקה ןר :תאמ
החוד רבג אוה ריעש רבגל הבוגתב
הפשב תוריבסמש תורוחב לש ךביבסמ תובוגת הברה ךכלכ ךל שי
תובהוא ן כ ןהש ינומכ לבמטל וליפא הרורבו תימוימוי
.וכו וכו וכו םינמנמש םירבגו ,ףוגה לע תורעש םע םירבג
?הככ ןתוא תלטבמו האב תא ךיא זא
םוי לכ תומחלנש ,םישנ ךיא יל רורב אל יד ,תורעישה יבגלו
.רתי רועיש לע הככ רבדל תולוכי תורעשה תמחלמ תא
םהל שיש םישנה לכמ ,ןותנכ ,םילעגנ ויה םירבגה םע המו
?רתי רועיש תצק
תימורד ןטנטק ליבש הזיא ?תחתה הלעמב םש הרעש הזיא
.םיידיה לע המולפ ,קיפופל
.הלילב דבל תונשי ויה תורוחב דואמ הברהש בשוח ינא
?הכלמ תא םג ילואו
הזר ,קלח ,יתביבסב ילמרונ רבג בשחנ ינא ,בגא ךרד)
הטונ אקווד ילש םעטה ?המ ישחנו ,בוט הארנ וליפאו
עוצקמ שיא לש םש הזיא ךל שי ,ףוצחו ןטק הזח םע תונמנמשל
(?יל רוזעל לוכיש
ןטקה ןר ל וביגה
 
 
18/10/00 23:25
יתאז :תאמ
......הלב הנקזל הבוגתב
.ייחב .םינמש םירבגמ תלעגנ ינא
יתאזל וביגה
 
 
6/2/07 15:38
הקותמ תילותח :תאמ
......הלב הנקזל הבוגתב
!!םמהמו דומחו יממ התא
,יתימא והשמ תאזה תשפוטמה הכלמל סינכמ והשימ ףוס ףוס
האור ימ המל ,בושח אל , אל םא םגו ,שארל הל סנכי ילוא
???ללכב התוא
הקותמ תילותחל וביגה
 
 
19/7/07 10:58
תעזעוזמו תעזעזמ :תאמ
......הלב הנקזל הבוגתב
תעזעזמ ןטק הזח םע הלודג הרוחב רותב לוכ םדוק
הירואיתה תא רשאל הלוכי םגו הנכומ ינא ידמל תיתוורפו
ןהמ יתוורפ רתויש דיחיה רבדהש יגוסמ תונב הברה לע ךלש
ךכ לע תרעטצמו ...ןהלש הבלכה הז הטימ התואב ןתיא ןשיו
ח"ח רוסמל תבייח יתייה לבא ברעתהל ימצעל יתשרה ללכבש
(...התמ התייה) "םאה הכלמ"ל תרבעהש הפיה הליטקה לע
ינומכ שיש החוטב ינאו) תישיא ינאו תונינשה לע הפי בגא
הז תונצקוע םע תונינשש תואצומש תונב ינוילימ
!!!האולמב תויסקס-ה
תעזעוזמו תעזעזמל וביגה
 
 
10/9/00 20:41
וג_ידניא :תאמ
החוד רבג אוה ריעש רבגל הבוגתב
רותב ךלש תוירבגה לדומ תא גיצהל םזגומ תצק יל הארנ
,יניעב ."תונבה" לכ םשב הזש ןועטלו ,קשחנה דיחיה לדומה
רשפאמש ,אלפנהו םוצעה ןוויגה אוה ישונאה ןימב הפיש המ
םימעטה תא ,הדילגב ומכ תצק ,אוצמל דחא לכל רתוי וא תוחפ
,הזר רבג" תובהוא תונבה לכש ןוכנ אל הז .וילע םיביבחה
,לשמל ינא ."םינפה לע רעיש ילבו שארה לע רעיש םע ,קלח
.ךומנ היהיש םג יוצרו .ףוריטב יסקס הז חרק רבגש תבשוח
זיה 'ץיא וט .התוא םיליעגמ םיקלח םירבגש הרבח יל שיו
לש םיילסרבינוא םיטרדנטס ןיאש תרמוא אל ינאו ,ןאוא
רשייתמ אל תושונאה לכ לש םעטה לבא ,שי טלחהב ,יפוי
תקשחנה השיאה לדומ םג .הקיטסיטטס לש ןיינע .םהיפל
תייסולכואמ האנ זוחא ידי לע ףדעומ ילוא אוה תראיתש
םירבג םג שי - הז לע תעמש אל הרקמב םא ,לבא ,םירבגה
תונמשל קרש הלאכ שיו ,תוחוטש תופודשל קר םיכשמנש
,הארנ התא ךיאו התא ימ הנשמ אל יכ ,אלפנ הזו ,תויסיסע
שי םלועב אוהשפיאו ,הז תא רדשמ התא יסקס שיגרמ התא םא
.ךלש רדתל קוידב תונווכמ ולש תונטנאהש והשימ
תישיא יל הארנ ישיאה המעטש ,הפורשה לש היגיגה יבגל ל"נכ
לכ תא יל חקא ינא יכ ,ןיוצמ אקוד הז לבא ,רזומ תצק
תוכבלו ילש הבוטה הרבחה תויהל םינכומש םישיגרה םירבגה
טלחהבו ,(!טלחהב !ןכ!ןכ) תויפוג םישבולו ,ףתכה לע יל
ןיינע הז ,תועטב טלפנ והשמ םא .יבמופב םיצילפמ אל
איהשו - קאי ?הרהצהכ הצלפה לבא ."ןיינע" טל טלחהבו ,דחא
.ראשה תא חקית
היתורבח ןיבל השיא ןיב בושח יד ללכ יל הארנ הז ,ללכבו
הברה ךסוח הז ,הנוש היהי םירבגב ןמעטש ץלמומ - תובוטה
.תועמדו עזי םד
וג_ידניאל וביגה
 
 
11/9/00 0:50
יקיימ :תאמ
החוד רבג אוה ריעש רבגל הבוגתב
ריינ תסיע םעטב יתיישעת יל'ג תכיתח אוה טיפ דארב
ןצמוחמ םג אוהו
והשמ הגייבש אל
ךיילע םיקלוחה שי ןאכ םג - התוכלמ דוה בוש לבא
יקיימל וביגה
 
 
24/9/00 14:56
Gal :תאמ
החוד רבג אוה ריעש רבגל הבוגתב
Really interesting how you look.
Probably your tits are like water-mellons.
Your pussy is covered with thick-black too much
hair.
Your nose is big.
BUt- you find from time to time domebody to will make
you a favour.
Galל וביגה
 
 
26/9/00 11:05
םאה הכלמה :תאמ
החוד רבג אוה ריעש רבגל הבוגתב
יתבשח ךכ-רחא !ושאר תא ופריע :תווצל יתבשח הלחתהב
הכלמה ."דיב השעת ךל ,דלי" :תוטשפב תאז רמול ףידעש
םע יטושפ .םימלשומ ,ןכ ,םימלשומה הידשב דואמ האג םאה
לע רבדל אלש ,ךכ ידכ דע ,וליפא םהב טיבהל םישרומ אל
.תעגל
םאה הכלמהל וביגה
 
 
28/9/00 12:35
Gal :תאמ
דיב השעת ךל ,דליל הבוגתב
Malkat HaZevel,
Perfect tits?? who says so? you?
And what about the bush- like a wild jungle?
And the ass- pink like that of a babun and with
hachkunim?
Hand jobs are fine. I'll do it and squirt all
over your
stupid mouth.
You are a piece of 60-90-120 ass hole.
I would remove your clitoris.
Galל וביגה
 
 
17/12/00 15:35
ךמיילינוק :תאמ
דיב השעת ךל ,דליל הבוגתב
ךלש ןילמשחמה תופילז בבג קר הנקז ךכ לכ תמאב תא
? תזגלנ השישק ךתויהמ ערוג


,תומולש


.ךמיילינוק
ךמיילינוקל וביגה
 
 
29/9/00 18:16
םלשומ אל :תאמ
החוד רבג אוה ריעש רבגל הבוגתב
םיכסמ ינא תבתכש םינוירטירקה לכב דמוע אל ינאש תורמל
הז ימסר לבא יל ךלוה אל הילילחו סחש אלו %100 ב ךתיא
שי יל םגו רחאמ תונעט יל ןיאו םיכסמו ןיבמ ינאו ןוכנ
.תושירד
.הבוט הנשו בצמה הזו ןתא הככ ונחנא הככ
םלשומ אלל וביגה
 
 
19/7/07 11:00
תעזעוזמו תעזעזמ :תאמ
החוד רבג אוה ריעש רבגל הבוגתב
םע תאצל ומכ הז ךומכ תיחטיש הרוחב םע תאצל יתריקי ךלו
...ךיילע יל רצ ...חיטש
תעזעוזמו תעזעזמל וביגה
 
9/9/00 19:37
badulina :תאמ
הפורשהל הבוגתב
.ינפל הפ וגגיהש תודובכה תוננבה םע םיכסהל הכירצ ינא םג .ןכ
תוקשוח ונייה זא ירהש ,בוט המו .תויסקסל תיעמשמ-דח הרדגה ןיא
.תובוטה ונתורבח לש ןגוז ינבב םג
.דרו יל איבהל םג ,בוט הז תורעש דירוהל .....לבא
םולה דע ונתאיבהש הפורשל הדותו
badulinaל וביגה
 
9/9/00 19:55
GEORGE :תאמ
הפורשהל הבוגתב
What??? Farting is sexy??? Maybe they should have a perfume
that smells like that, for girls who think it's sexy. It
should be called EAU DE TOILET
GEORGEל וביגה
 
 
10/9/00 17:35
sexy sady :תאמ
IT'S NOT SEXYל הבוגתב
funny!!!!!
sexy sadyל וביגה
 
 
11/9/00 4:13
GEORGE :תאמ
IT'S NOT SEXYל הבוגתב
hi sady
GEORGEל וביגה
 
 
12/9/00 1:21
sexy sady :תאמ
IT'S NOT SEXYל הבוגתב
hey georgy boy
sexy sadyל וביגה
 
9/9/00 22:05
הילא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
זא וא .חונינ תויהל ליחתמ אוה ובש עגרב יסקס תויהל קיספמ רבג
ךתוא הפסאש ודי ,יבמופ יוטיב לבקל םייעמה תולועפ תוליחתמ
םיכפוה םיפיזה ,לדגל ליחתמ אוהש ןטבה ילופישל תשלוג וקיחל
.םישק םיכפוה םייחה ,םישק
לע תושקשקמ ונלוכ ,ןכ .סנאטסיד :בוטה םכמיש ןעמלו ,םשה ןעמל
לע הדונ ואוב לבא ,הבריקה הבוחב תנפוצש המיהדמה הקיטנמורה
בוזעל ןמזה הז - תיבב ומכ שיגרהל םיליחתמ םהש עגרב :תמאה
.ונתניחבמ ,ותוא
הילאל וביגה
 
 
9/9/00 23:53
קתבמה ו'ג :תאמ
ינשוחה רזהל הבוגתב
ירבדכ ,"רקייתת - רקבל טעמתש לככ" .ךכ הז ךא ,בוצע הז
.תויערא לש אצוי לעופ אוה שוגיר :תוטושפ םילמבו .םגתפה
הטעומ הבריקהשכ אקווד תגשומ רתויב ההובגה תינימה המצועה
סקסו םדב ןילנרדנא לש רתויב הובג ןונימ הצורש ימ .רתויב
.תובורק םיתעל ולש םירנטרפה תא ףילחהל ץלאנ ,רידא
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
10/9/00 4:54
הילו'ג :תאמ
ינשוחה רזהל הבוגתב
!תילאטוט יתוא תשביי ?היהי המ !!!בותכל תחטבה ,קתומ ,ו'ג
...ךלש תומלעתהה יסקס אל ארונ
הצירקו ךויח
הילו'גמ
הילו'גל וביגה
 
 
10/9/00 13:49
קתבמה ו'ג :תאמ
ינשוחה רזהל הבוגתב
ךל יתבתכ
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
10/9/00 15:18
הילו'ג :תאמ
ךל יתבתכל הבוגתב
??????????????????????
(!עיגה אל ,תבתכ ןכ) אלו ןכ
הילו'ג
הילו'גל וביגה
 
 
10/9/00 9:10
יתנוכשה ןבלחה :תאמ
ינשוחה רזהל הבוגתב
קלח אלא ונא ןיאש ,לודגה עבטל האוושהו הבשחמ טעמ םא
םידיחיה ןיבש ןכתיו רתויב ןובנה ילוא ,וירוצי לולכממ
לכונ ,יאנפה תועשב ויקוסיעמ קלח אוה "ןימ"ה רשא םינימב
עיברמה היהי קזחו דיחי יטננימוד רכז םירקמה ברבש ןיחבהל
(אל וא הצרנ םא רשא) רדעה תויח לצא תובקנ תצובק לש יתרדסה
.ןהמ קלח ונחנא
?ודמעמ לע רומשל ידכ וירחתמ םע םחלהל ,רכז ותוא לכוי דציכ
גאדל ?תומחוימ תובקנ לש בר רפסמ רצק ןמז קרפ ךות עיברהל
רפסמש ךכ ,דאמ הירופו דאמ הבוט היהת המריזה תוכיאש ךכל
?היוצרה תורבעתהל איבי תועברה לש בוצק
רקיע תועברהה ידעומ תעב יכ חבטמב דמעל ילב טעמכ ל"נה לכו
,הפידר ,היציצמ ,קוקיל ,החרהל תשדקומ (חומה) בלה תמושת
ורתונ ןיידעש סנוזמאבו הקירפאב םיטבש :האר ) .דועו םינויז
טבשה שאר םהב רשא ,ונומכ םיפייוזמ אלו םייתימא םדא ינב
.(ותיסולכואמ תיברמ יבא אוה


יתלב , שדח עגמ לכל רתוי הברה קזח שוגירה יכ ,רבתסמ ?דוסה
יסיפ הנבמב ,הנוש תוגהנתהב ,םירחא תוחירב הוולמ ,רכומ
.םינוש לוק ילילצב ,הנוש
.שוגירה לדגי ךכ תונושה לדגתש לככ


.ערוג - ףיסומה לכ יכ רמאיי םא היהי ןוכנ ןאכ


םיהלא = עבטה .עבטהמ הז ונלש האצמה אל הז
86
86
יתנוכשה ןבלחהל וביגה
 
 
10/9/00 16:34
הילימא :תאמ
ינשוחה רזהל הבוגתב
ןיסצטקאהש ללגב תשחרתמ תובהאתהש םג רמאת ףכיתו..תמאב ונ
ןומורפה..חומב ןוכנה םוקמב ןוכנה תמוצה לא קיודמב שרפומ
תיארונה סניקוד תשיג םע רבכ יד..המ עדוי םיהולאו קלחתמ
םינגה תאישנל תיניצ הנוכמ ינא ,יל יפוי זא..תמאבו !וזה
???...זא ..ילש
...ךלש רדעה תואמגודל רשקב
?המגוד .המהבה ןמ םדאה רתומ
,המצע הלש ישונאה םונגה תא גלטקלב הקוסעש היח דוע ריכמ
היתונוצר יפ לע ותוא תונשל ,זאו ?וז הדבועל תעדומ הדועב
?ערל ילוא בוטל ילוא ,הלש
?םיימשה תודונת תא אבנל תלגוסמש היח דוע שי
םיברקתמ אל ןיפלוד ףא לש שוח ףאו.םייתניב אל...ממה
.וליפא


לכ .העדותו הנובת ילעב םירוצי םניה ,השיאהו רבגה-םדאה
רבגה תונוילע תא ריבסהל םעפ וסינש תושפוטמה תוסיפתה
בורבש ךכל תובר תואמגוד םתניתנב ,"עבטה ןמ" רבדכ לכיבכ
םיניבמ אל טשופ ,יטננימודהו טילשה אוה רכזה תויחה ינימ
ןעמל איצממו ,תוגה, הריש בתוכש רוצי ודועב ,םדאהש
אל רבכ טושפ -יוביילפ ץורע תא ,עדומהו יטרפה וגוניע
רצוי םדאה .תויחה תיצולובאל המוד לולסמב וליפא אצמנ
תיתוכאלמ הניב ךרע האר)ול החונה היצולובאה תא ומצעל
.('וכו ,תירלוקלומ היגולויב
הילימאל וביגה
 
 
24/9/00 15:06
:תאמ
ינשוחה רזהל הבוגתב
The same is true for you.
When you start to walk around with CHLUK-POLaNI
or with training-suit in those toilet-paper's color that
is two years old and 3 numbers too big.
With rolls in you hair.
Forget to shave your gorrila-legs or your bushy
arm-pits.
Take a shower once every two days so it is absolutley
impossible to give you head
because your pussy smells like a two months old
herring-fish, and when we fuck you, our
dick comes out with stincky white- cream.
Or when you forget your two-days old underwear rolled
like a NAKNIK on the bench
in the shower.
You are an anti-feministic shuvenist.
GO BUY YOURSELF A MINISIZE VIBRATOR.
וז הבוגתל וביגה
 
 
29/9/00 18:20
םלשומ אל :תאמ
ינשוחה רזהל הבוגתב
תקדוצ הלאוו
םלשומ אלל וביגה
 
10/9/00 0:37
תיטסינגלב :תאמ
הפורשהל הבוגתב
הרקי הפורש
: םירבג לש דחוימב םיחוד םינז השולש ףיסוהל תחכש
הל קשחתמ שממ אל השיא םאש חוטב . קלע ...גולוכיספה . 1
ןתוא טרפל חרוט אוהש תוישפנ תויעב הל שיש הארנכ , ולש ןומזיתב
. הינזאב
, המ קר , ול יצצמתש ידכ ויכרב לע דרוי שממ , ס'גנמש רבג . 2
...עמשמ ייתרת הנוכנה היציזופב אצמנ אל אוהש חכוש
. ס'גינ םגו גולוכיספ םג 2 ו 1 לש בוליש . 3
תיטסינגלבל וביגה
 
10/9/00 2:57
a2d2 :תאמ
הפורשהל הבוגתב
.(םיבוט רתוי אל םינבהו) תוטטב ומכ תועמשנש תוננב ןאכ שי
ארונו התיא ףיכ ארונ היהש איהשימ םע רופיס ונרבעב שי ונלוכל
.םלועב יכה יכה יכה התיה איהו התוא יתבהא ארונו הילא יתכשמנ
,אל הפיאו עונלוקב ,תלכמב ,בוחרב ,התוא האור ינאשכ ,םויהו
אל ילש "תיסקס"ה תורדגהו התנתשה אל איה .הילע יל אב אל טושפ
"תכשומ"מ הלש הרדגהה תא הנישש "והשמ" דוע עיפוה לבא ,ונתשה
הז ."םעפ-יא הב יתאצמ המ ןיבמ אל ינא"ו "ללכב הילע יל אב אל"ל
.יתשא התיהש ימ יבגל ןוכנ דחוימב
.דובעל םינומורפלו םינומרוהל ונתו רידגהל תוסנל וקיספת זא
אוה עודיכ חומה יכ ,דאמ הבושח ,חומה תא ולבלבת לא ,תרתוכה
.רתויב יטננימודהו בושחה ןימה רביא
תא ולאשת .ןהייחב םירבגה יבגל םישנל םג ןוכנ יתרמאש המ לכ
!!! עדת ךל .עדת אל איהו יתיא הנתחתה המל יטסקא
a2d2ל וביגה
 
 
10/9/00 20:13
תיטסינגלב :תאמ
חומה תא ולבלבת לאל הבוגתב


ןכל ךופהת איה , יתטימב דונ עקתי רבג םא , הפורשל דוגינב
בכוכה לא רוזחיו ( תיללחה) ולופא ומכ ףועי אוהו , רוגיש
. אב אוה ונממ
תיטסינגלבל וביגה
 
 
10/9/00 22:41
רודבלס :תאמ
חומה תא ולבלבת לאל הבוגתב


.ךל ופייז אל םעפ ףא םגש ידיגת חטב .תחא דוע
.תוחפל ,תואמ ? ךל ועקת רבכ חיר ירסח םידונ ומכ תעדוי תא
רודבלסל וביגה
 
 
11/9/00 2:15
ד"גמה םרבא :תאמ
חומה תא ולבלבת לאל הבוגתב
םרבאו 1987 ףרוח .ילש אמא-מא-מאב םכל עבשנ ,היהש רופיס
ונממחתה .הטימב ותשא לצא ,יטויד-רטפאב היה ןמאנה םכדבע
,הלוע הלוע ,ןטבה לש הטמלמ ,אב הז תא יתשגרה זאו ,תצק
לכ לש אבאה תויהל ךלוה הזש יתעדי - הטמל ול ץחול ,לשבתמ
לצא אל םג ,יל היה אל םעפ ףאש הזכ ,םלועה לש םידאנה
.תיעוש קרמ לש תותבשב ,הני'גר אתבס
דובכה תא ול תתל ךירצ ,הזכ דאנ .קומחל תונמדזהל יתתנ אל
סעקטגה תא יתדרוה ינש דצמו ,הכימשה תא יתמרה .ול עיגמש
ריקה לא תיוזב קוידב ,תיווזב תחתה תא יתנוויכ .םייאבצה
.רקה
!!!!!הציחל יתתנ זאו
ינש - הציפק האיבה ,היחתש ,יתגוז .רדחה תא דיערה דאנה
הזזזזזזזז ה-מ ! םררבבבבבבבא" .םלה בורמ ריוואב רטמ
םא תוארל ,הטמל וצר םינכשהש ,שעור ךכ לכ היה הז "???
.םיקדס ויה ריקב .רוניצ ץצופתה םא וא ,המדא תדיער שי
.ועדת אלש ....חירה ...חירהו


ינא .םייחב וכב אל ילש םינוריטה הככ ,יתקחצ ינאש המכ
.ירמגל יתימא רופיסהש םכל עבשנ
קיפסמ יתייהש תורמל .ברע ותוא ,הציצמ יתלביק אל לבא
יתלביק אל ,יתשא דיל הצצפהב התוא איבהל ליבשב ,ררחושמ
.הסעכ ,הרכשא לבא ,הרכשא איה .זא הביאשה תא
רזומ
ד"גמה םרבאל וביגה
 
 
11/9/00 9:16
הנמשה הטרב :תאמ
!!!תוריק קדסש דאנהל הבוגתב
רודכ ךל תעקותו ךלש 16 םאה תא תחקול תייה ,ךתשא םוקמב
.תחתב דחא
הנמשה הטרבל וביגה
 
 
11/9/00 14:16
התוכלמ דוה :תאמ
!!!תוריק קדסש דאנהל הבוגתב
16 םאה לש הנקה תא ול ףוחדל ףידע אל ?וב תוריל המל
?םוטקרה ךותל
התוכלמ דוהל וביגה
 
 
24/9/00 15:12
:תאמ
!!!תוריק קדסש דאנהל הבוגתב
And I would stick the M16 up your stincky pussy
untill it reach your mouth and than pull the
trigger
so your lousey, stupid, retarted disposable
brain
would smear all over the walls.
וז הבוגתל וביגה
 
 
11/9/00 9:24
יליב :תאמ
!!!תוריק קדסש דאנהל הבוגתב
(?םסרופמה דאנה לש ומש לע ,"םורבא" םצעב ילוא) םרבא
תא יתארקש דע ,רקובה הבוצע יתייהש ךל עדתש ,ד"גמה
קוחצל יתלחתה טלשנ אל ןפואב טושפו - ךלש רופיסה
תועפוה בוביסל הזה רופיסה םע תאצל ךירצ התא .ףוריטב
ץראב
יליבל וביגה
 
 
4/2/07 14:25
הבינגמ :תאמ
!!!תוריק קדסש דאנהל הבוגתב
הז חירסמ לבא ,וישכע דע תקחוצ ינא םג ,תקדוצ
חחחחחחחחחחחחירסמ
הבינגמל וביגה
 
 
11/9/00 10:52
ינא :תאמ
!!!תוריק קדסש דאנהל הבוגתב
,רקיה םרבא


,סטייג ליב םע בולישב טיפ דארב םאות תייה םא םג
- ךתשא םוקמב
!!!! ח-צ-נל - תוגרדמה לכמ ךתוא תקרוז יתייה


.הנכסמה ךתשאל םינכה יימוחנת
ינאל וביגה
 
 
25/6/05 21:52
תאלפתמ :תאמ
!!!תוריק קדסש דאנהל הבוגתב
רדסב אל המ ?םידונמ קוחצמ תצצופתמ ינא קרש הז ךיא
?יתיא
?תוננב ,ןתפחסנ תצק אל ?םתוא חוצרל
תאלפתמל וביגה
 
 
11/9/00 17:45
הנד :תאמ
!!!תוריק קדסש דאנהל הבוגתב
עוריא ירחא ךל תדרל המיכסה אל איה המל ,תמאב ,ןיינעמ
.הזכ
הנדל וביגה
 
 
12/9/00 1:16
הלאינד :תאמ
!!!תוריק קדסש דאנהל הבוגתב
!קיחצמ ךכ לכ !קיחצמ


םה דימת ,םה ליג הזיאב הנשמ אל -םינבש ךיא םיהדמ םגו
.11 ינב תצק םג וראשיי
!?החיפנמה התייה ךתשיא וליא ביגמ תייה ךיא
.........םינושפיט םינב ,יוא
הלאינדל וביגה
 
 
12/9/00 7:10
יתרדסה ץחרתמה :תאמ
!!!תוריק קדסש דאנהל הבוגתב
האיבמ התיה ותשא םע הרוק היה המ הלאשש תאזל הבוגתב
:דאנב התוא
.תויטתופיה תולאש םע קסעתהל המל
תונברחמ ןניאו תוצילפמ ןניא ,עודיכ ,םישנ
!!!!!!!!םלועל
יתרדסה ץחרתמהל וביגה
 
 
12/9/00 10:49
הלאינד :תאמ
!!!תוריק קדסש דאנהל הבוגתב
!אלש רורב
תונבה לש יגולויזיפה ןונגנמה םא -התייה הלאשה לבא
!?זא היה המ ,'וכו חופנל לוכיו ,הנוש היה


ברימ" תינכותב לומתא רשקתהש רוחבה םאה -הזמ ץוח
תינופלטה ותופתתשה ןמזב ומצע תא גניע "ילאכימ
?תינכותב
הלאינדל וביגה
 
 
12/9/00 11:12
ומצע תא גניעש רוחבה :תאמ
?ילאעימ ברמ לומתא האר והשימל הבוגתב
יתגניע טלחהב .ןכ איה הבושתה .ןכ .תרבג ,ילכ תילע
םעפ ,םיידיה יתש םע וליפאו ,ןמז ותואב ימצע תא
,תורוחב יתש קפוד ינאש שיגרהל ידכ ,לאמש םעפ ןימי
איהה םעפו תאז םעפ
ומצע תא גניעש רוחבהל וביגה
 
 
26/9/00 10:59
עוקת יגח :תאמ
!!!תוריק קדסש דאנהל הבוגתב
ינאש ומכ .קפס ןיא .םינמזה לכב תוננב לש אישה הז
,יתיארו תאזה הבתכל יתסנכנ וישכע קר) וישכע יתקחצ
םוקמה לע תספדמ איצומ ינא .םינש יתקחצ אל (רוחיאב
רוניצ סרפ לבקל ךירצ התא ,םרבא .ה'רבחל תוארהל ץרו
...הזה ןוכרעמה םע עיפות ךל .דיוד
עוקת יגחל וביגה
 
 
12/9/00 16:17
טטושמה קדחה :תאמ
!!!תוריק קדסש דאנהל הבוגתב
אל ךלש רוטב יתקחצש ומכש ךל דיגהל הצור ינא ,םרבא רמ
הגרדב תולעל ךירצ התא .הפורשה תא יתיארש זאמ יתקחצ
היואר תא :הפורשה בגאו .ייחב ,הדגוא דקפמ וא ט"חמל
.שממ ךיינפ ךות לא וחפניש
טטושמה קדחהל וביגה
 
 
12/9/00 16:29
ד"גמה םרבא :תאמ
!!!תוריק קדסש דאנהל הבוגתב
ערוקש פ"מ אלא ,ד"גמ יתייה אל דוע זאש ,והז זא
דחא רבד יכ .ןובשח ילב תחתה תא םיש"פחה םינוריטל
דקפמה יתייה .ברקב לק ,םינומיאב השק :יתעדי דימת
םרבא לעש העדי יתשא םגו .רשפאש קייאנאמ יכה הגולפ
ףפוכיו ,ףוסב אובי םרבא דימת .ךומסל רשפא
קילדי ךכ רחאו , גנודראב הל ןתיי ,תויתוכמסב
הירגיס קילדיו "?יתייה ךיא ,קאלאוו" לאשי ,הירגיס
ץילפי םגו ,תויתוכמסב
ד"גמה םרבאל וביגה
 
 
14/9/00 1:36
טטושמה קדחה :תאמ
!!!תוריק קדסש דאנהל הבוגתב
התא .ייחב ,ימוי רדסמל ךלצא בצייתמ ינא !דקפמה
:ןוחצינ תעורתב חופנלו 12 ד"הב לכ תא רובעל ךירצ
םכחו ןטק אבצ הז !הנוכשה לכ תא דיערהש רבגה ינא
!!!ד"גמל דדיה .(יל השרוי םא ,ינחיר שממ אל םגו)
טטושמה קדחהל וביגה
 
 
17/9/00 2:59
ד"גמה םרבא :תאמ
!!!תוריק קדסש דאנהל הבוגתב
ףפוכמ ,ילש רבח .תוצצומ הבמי שי 12 ד"הבב .הבבס
דואמ יאקיזומ אוה םויה) םש יאנספא היה ,תוננבה
לע לבחש ,תורוחבל םש ןתונ היהו (דואמ .םסרופמ
תוריש יאנת הלאכ םלוכ לע יאוולה .ןמזה
ד"גמה םרבאל וביגה
 
 
18/9/00 1:49
טטושמה קדחה :תאמ
!!!תוריק קדסש דאנהל הבוגתב
תדעמ ינא ,ךומכש רקי ןמלטנ"גו ןיצק ,ךכ וא ךכ
יברק םותחל הווש ךליבשב .ךיצירעמ
טטושמה קדחהל וביגה
 
 
28/9/00 19:58
ימענ :תאמ
!!!תוריק קדסש דאנהל הבוגתב
בורל..חירסמו קיחצמ ארונ הז םידונ
ילש שארב ותוא יתעמשש טפשימ יל שי
םוח יל היהשכ םעפ
יתיא דוצל אובי אלש-ולש תודונה לע טלוש אל רשא שיאה
ךויח
ימענל וביגה
 
 
24/9/00 15:09
:תאמ
חומה תא ולבלבת לאל הבוגתב
after a good fuck, that will make you reach a
multi-orgasm,
he will furt and you will kiss his ass-hole
וז הבוגתל וביגה
 
 
23/9/00 9:44
shni :תאמ
חומה תא ולבלבת לאל הבוגתב
יסקסש המ ,תויסקסמ יביטקייבוס רתוי רבד ןיא ,דואמ דואמ ןוכנ
-ןוכנו ...'וכו 'וכו ילש הרבחה יניעב יסקס אל יכה אוה יניעב
תוביסהמ תחא - a2d2 ,חומה אוה עיפשמו ליעפ יכה ןימ רבאה
הביסה ללגב קוידב הז יניעב םייסקס לשמל םה םישורג םירבגש
םה המ םיעדוי רתויו םייח תמכח רתוי ,ןויסנ רתוי :תאזה
!ייב .םיצור
shniל וביגה
 
 
25/10/00 13:53
Tal :תאמ
a2d2ל הבוגתל הבוגתב
As an experienced divorcee- Leave your details
and we'll see what I can do for you.
Talל וביגה
 
10/9/00 23:33
לטיור :תאמ
הפורשהל הבוגתב
לכל .הבהא רידגהל יטתאפ ןויסנ דוע ומכ הז יסקס רידגהל ןויסנ
לא .הבבס .יפוי הז םיצולפש תבשוח תא .תרחא שיגרמ הז תחאו דחא
ךשני הרומתב אוה ,חבושמ ןימח הזיא עובש ףוס לכ ול לשבל יחכשת
הילידיא טנטסניא - !הפוהו ,הטימל ךתוא רושקיו ןזואה תא ךל
- ךייבתכב הקימעמ האירק ירחא םגש ,החינמ ינא ."הפורשה" חסונ
המ ,תרמוא תאז .ךתעד ףוסל יתדרי אל ןיידעש ,וימדוקו ל"נה
תבשוי יירבא ח"מרב ,הפורשה ,ינא הנה"ש ?דיגהל תיסינ קוידב
ייגיגהו ייתוצע ,יירואיב ןלהלו ,בינגמ הז-המ רמאמ םכל תבתוכו
."!תויסקס לש םיטרדנטסה :םתוא ולבק ,םירבח ,םעפהו .םייחה יבגל
םהו ,גנינרט םישבולש ,רעיש םע ,םיירירש םירוחב שי ,תעדוי תא
,אימחמ יכה סנכמה תא ושבליש ,הלאכ שיו ,םייסקס הטומרשוחא
הסינכמ יתייה אל ,ןיידעו ,בגב םיענ ךל ושעיו ,ןזואב ךל וכשני
.יפנכ תחת םתוא
הז ,עגמה הז ,טבמה הז .םינפבמ והשמ הז ,יבייב ,יסקס יכ
תבייח תאו ,הלוע קר ולש םשהש ךיא ףוגב ךל תרבועש תרומרמצה
יסקס ."הז תא ךל השוע" טושפ אוה יכ ,עגריהל ליבשב קר ,תבשל
אל הזו ,ךלש תויגרנאב הז יסקס .ףייזל השק תושוחתו ,תושוחתב הז
אוה המו ,בתוכ אוה םיבתכמ הזיא ,שבלתמ ,הארנ אוה ךיאל רושק
.רקובה לש התל ךל ףיסומ
לטיורל וביגה
 
 
10/9/00 23:58
הילו'ג :תאמ
הבוט יל ישעתל הבוגתב
?הת םע רקובה תא ליחתהל רשפא רבכ הנשב םישדוח המכ ,ונניבו
.ונומכש תירבדימ ץרא
הילו'גל וביגה
 
11/9/00 0:34
םעונ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
ונמע יקלחת וב קלחל רבכ עיגהל יתקקותשהו יתיפיצ האירק ידכ ךות
.םישנ ךושמל ליחתהל ףוס ףוס לכונ דציכ - תויסקסה תודוס תא
שי רבכ השאש תיסיסבה החנהל תדמצנשכ ינממ תישע הלוטאיאו אכוח
.הכושמ התוא ריאשהל לע דובעל ליחתהל קר םיכירצ ןכלו
םירבג םה ןכלש םירמאמה תא אורקל בשויש ימ לכ ירה ,תורבח
.םתוללמוא גורדשל תוצע לע תוחטבהל ןימאהל םיתפתמש םידדוב
הל לשבמ יתייהש ןבומכ ,חבטמב הלצא ךלהתהל איהשימ יל התיה ול
ינא לבא - ךלש תויטסילופופה תויומכחתהה תא אורקלו תבשל םוקמב
ללגב קר ולו - תודומצ תוצלוחו תויפוג םע תכלל ךישמא ןכ אקוד
תויגוז ךותב תואצמנש םישנ לש תוצעל בישקהל אל לדתשמ ינאש
.הקושת תלוטנ
םעונל וביגה
 
 
11/9/00 1:02
יקיימ :תאמ
?תויגוז לש תיסיסבה החנהה םע יד ילואל הבוגתב
אוצמל ידכ תוננבל אב אוהו הרוחב ול ןיא ,ןכסמה םעונ יוא
םהינש וא םינויז וא םיפיט
(תוביגמה רקיעבו) םיביגמה ןיב תיבגמ םייקל גאדנ דימו ףכית
הדימעה תלוכי רופישל יתבכש בר ושיט לש המירע ךל חלשנו
.(םכחתת לא - ו'ג עמשמ יתרת אל ,אל) תודדומתההו
יסקס התאש טילחת ,ןאכ ץרש המ ךכמ תחא הצע ךכ ,דומח םעונ
הילע ןמאתהל יהשימ אצמת םג ילוא הככ ,רדשל ליחתתו ךמצעל
...דוקירה תא ללכשלו
תיסקסה ךתוימצע םע דבל ראשית ,עורג יכה הרקמב
רררררררררטקל רבכ קיפסמו
יקיימל וביגה
 
 
11/9/00 1:17
הניז :תאמ
...םימחרה רעש - ונתניפב םויהול הבוגתב
.ותעד ףוסל תדרי אלש הארנכ
.ךלש תויחמומ וז תורגפמ תוצע תתלש ,וא
.ךליבשב ידמ רתוי הז תונכ תצקש וא
הניזל וביגה
 
 
19/7/07 11:22
תעזעוזמו תעזעזמ :תאמ
?תויגוז לש תיסיסבה החנהה םע יד ילואל הבוגתב
אורקילו תבשל לש בצמה תרמוחלו ךבילל הניבמ ינא לבא הבקנ ינא
אל ינא ...ךתיא יביל ...ןיבהלו תוסנל ידכ קר הלאה תובתכה תא
ינא המ ןיבהל לש םיכופה םימעטמ תבשוי ינא -ם-ג- לבא תיבסל
וז אל לבא ..חורבל ייחב םירבגל םרוגש תונבה ראשה ךופה השוע
ךכ לע ךתוא ללהלו חבשלו ינוצר עיבהל התייה הדוקנה .הדוקנה
!ןיאושינ העיצמ יתייה הז לע קר "הלוטאיאו אכוח"---- תמשרש
תעזעוזמו תעזעזמל וביגה
 
11/9/00 0:58
תיטסינגלב :תאמ
הפורשהל הבוגתב
שורודבלס
ומכ עמשנ אלש המ
ומכ חירמ אל , דונ
אל אוה , דונ
!הטימב...םידונ תעקות אל םעפ ףא לשמל ינא, דונ
.אטבמ אוהש המ תא רתוי דוע , יוקלה ריבחתה לע תרעטצמ
!...תררושמ ...תושעל המ
תיטסינגלבל וביגה
 
 
11/9/00 2:35
םאה הכלמה :תאמ
יתשקיבש המ לכ הז ,יסקסל הבוגתב
.םיספא טקרוק ילקיטילופ .סחיא .םכלוכ םיליעגמ םיעובצ הזיא
אל רהוז-רב לעי לש הזחהש ,תחא םתס ןוטס ןורשש יל ודיגת ףכית
?השוב םכל ןיא ...םולכ םכל השוע
,רוד ידמ הנתשמ אוה ,ןוכנ .הזכ רבד שי .יטתסא הדימ הנק שי
לומתא אלו וישכע םייח ונחנא לבא ,תונמש םישנ ובהא תמאב םעפו
.רחמ אלו
,קלח תויהל ךירצ רבג ,םירורב דואמה םיגשומה יפל ,וישכע זא
,היזיוולטב תומוסרפה לכ תא תוארת .םינפה לע תורעש ילבו הזר
,םיבשוח םתא המ !ד-ח-א .דחא ריעש רבג יל ואצמתו ,ןלוכ תא
םהשכ ,םישוע םה המ םיעדוי אל םהש ?םימטמוטמ םיאמוסרפהש
?רלוד ןוילימ יצח םיכפוש וילעש תמוסרפ טרסל והשימ םירחוב
לבא ,םייסקס שממ אל ונחנא ,םימלשומ אל ונחנא :ודיגת תוחפל
לא לבא .לבקא ינא הז תא .ייקוא .הבהאל םייואר ונחנא םג
.טיפ דארבל השידאש השא ןיא .הנתשמ רבד איה תויסקסש יל ודיגת
םירבג ןומהו ,טיפ דארבל השידא התוא תקחשמש ,העובצ השא שי
.ןכ הז .םיאנק
.תועיבצהמ ואצ
םאה הכלמהל וביגה
 
 
11/9/00 3:16
רודבלס :תאמ
יסקסל הבוגתב


.תחא םתס תמאב ןוטס ןורש ...לבא לבא
.םולכ יל השוע אל תמאב רהוז-רב לעי לש הזחהו


הזח ףושח רבג - קלח תויהל ךירצ אל רבג טלחהב םג
ךכ לכ אל ,המ קר .קלח היהיש יוצרש ןכתי היזיוולטב עיפומש
הארמל םהיתוצלוח תא םיטשופש םינטסרכ םישימח ינב םיארמ
רקיעב איה .יסקס תררוג חרכהב אל הקיטתסא .הנונד טרוגוי
דרוי םליג ןמזה רבועש לככש ,םיריעצ ידי לע ונימיב תגצוימ
.ןוטועפה ןוויכל
.אל יל ? הז תא ךל תושוע הזח תוקלח הרשע עברא תונב וא ינב
רודבלסל וביגה
 
 
11/9/00 3:34
תאיל :תאמ
יסקסל הבוגתב
,תימתס ןכא איה ןוטס ןורש ,תיהמאה יתכלמ
.ךויח הלחא הל שי .אל רהז רב לעי
.םעפ ףא םולכ יל השע אל טיפ דארב
העובצ תאזכ אל ינא
תמלשומ שממ אל םג ינש דצמ
.תיסקס וא
.הבהאל היואר - המ לבא
.ןכ הז
תאילל וביגה
 
 
11/9/00 9:32
ןהכ זעוב :תאמ
?יסקסל הבוגתב
?תימתס ?ןוטס ןורש...םזגומ תצק תמאב הז ,תמאב ,אל
םינפ יות ,וישכע תויסקסה תא ובזע ,היפויב המיהדמ הרוחבה
,הקזח השאב רבודמ ,הזל רבעמו - תועמד דע הפי איה -
תוברועמל רושקה לכב ,םידווילוהה קחשמה יקוח תא התנישש
הקחשמ תובקעב ,הציפקה איה) םינקחשל רכשו תוקפהב
9 -ל ,רלוד ףלא 150 -מ הרכש תא ,"יסיסב טקניטסניא"ב
("רבילס"ב רלוד ןוילימ


.וצרתש ךיא .םזינימפ-טסופה וא ,ותומלגתהב םזינימפה איה
טקניטסניא"ב הריקחה לש תחכשנ יתלבה הניצסב ,ןוטס ןורש
השאה אל תאז .השאר לע הדימריפה תא תכפוה םצעב ,"יסיסב
איהו ,םישובל םירבגהו תלטרועמ איהשכ ,הילע םילכתסמש
ןברוקה דימת דימת איהש - סטרבור הילו'גל דוגינב .ןברוקה
,הכומ ,תלפשומ ,תפדרנ איה היטרס לכב טעמכ ,בל ומיש)
,"יאנקש קית"ו "הפי השא"ו "ביואה םע ןושיל"מ .הבולע
(דועו דועו
המוריע ינא"ה תדמעב תאצמנ איה .תטלושה איה ןוטס ןורש
ריר םיליזמ םתאו ,החוטבו הקזח ינא לבא ,םישובל םתאו
."םכתשלוחב םיפשחנו
ייא 160 ,דואמ הרידנ לכשמ תנמב הנחינ תרבגה ,הזמ ץוח
.המכח ,הרישע ,הקזח ,הפי .ויק
...סקס לע ונרביד אל דועו
סלטיבה לע דיגהל ומכ הז ,תימתס איהש הילע דיגהלש הככ
"פופ תייעיבר"
ןהכ זעובל וביגה
 
 
11/9/00 10:28
תאיל :תאמ
?תימתס ןוטס ןורשל הבוגתב
,םיימשב לכשמ תנמ םעו
םלועבש חכה לכ םעו
,ךכש בוטו ,הרפתשה תמאבש קחשמ תלוכי םעו
,הצרתש המ לכ םעו
.תוקולה יניעב לילעב תיסקס יתלב הרוחבב רבודמ
.לקולקה ימעט לע ולוכ םזינימפה יל חלסיו
,תאזה פופה תיעיברו
.םיער אל תמאב םה
.רקובב-ידמ-םדקומ לש ךויח
תאילל וביגה
 
 
11/9/00 11:41
ןהכ זעוב :תאמ
תימתס ןוטס ןורשל הבוגתב
הילע רמוא סלגאד לקיימש ומכ קוידב תיארנ איה
"יסיסב טקניטסניא"ב
יר'צנס הד ףוא קאפ
האמה לש ןויזה


תרסח איהש ינפמ הז .תיארנ איהש ךיא ללגב קר אל הזו
תררחושמה השאה טעמכ איה .טרסב ,םירוצעמ
איה - ןלוכמ הלודגה תיסקסה היזטנפה ,תיביטמיטלואה
תולמש תשבול איהו - הצימאה ,הרישעה ,החילצמה תרפוסה
םע ,םישנו םירבג םע תניידזמ איהו ,תחתמ םולכ ילב
איה .הלעמלו הטמל ,הרוחאמו המידקמ ,ילב םגו םיקיזא
... לבא ,תמלשומה תניידזמה לש האשילק טעמכ
.םולח ומכ הפי איה .ףסומ ךרע םע לבא


,ונמכיס רבכו .תוהמכה ייניעב .ייניעב הז .ונ ,בוט
ןמרחתמ דחא זא .ןנובתמה יניעב אוה סקסש ,הלעמל
גרבדלוג יפוומ רחאהו ,ןוטס ןורשמ
ירמגל רדסב הז םגו הז
ןהכ זעובל וביגה
 
 
12/9/00 2:25
תאיל :תאמ
ןוטס ןורש ,ןכ .ןוטס ןורשל הבוגתב
?גרבדלוג יפוו לבא
.תמאב ונ
,ןוטס ןורש ןיינעב ךכרתא ינאש ידכ קר הז תא תרמא
?הא
.הדומ ינא ,דבע
.םסק ומכ
תאילל וביגה
 
 
12/9/00 7:13
יתרדסה ץחרתמה :תאמ
,ןוטס ןורש אלימל הבוגתב
לכ היהי אל ףוסהש" ,תאו זעוב ,וקשנתת קר וישכע
העיקשה לא דיב די וכלתו ,"ער ךכ
יתרדסה ץחרתמהל וביגה
 
 
24/9/00 15:32
:תאמ
?יסקסל הבוגתב
If I have to choose between Yael Bar-Zohar and Yael
Shternhal:
I choose the latter. She looks great, and I guess
we'll have something
to talk about when we hug after a good screw.
If I have to choose between Sharon Stone (I have this
feeling she is
a real bitchy ice in bed. Will never give you a
blow-job) and Emma Tompson-
I'll choose the latter. Stone looks like a jewish
american princess. Tompson
looks like fire!
וז הבוגתל וביגה
 
 
24/9/00 15:25
Shai :תאמ
יסקסל הבוגתב
Bred Pit is a shallow, plastic low-I.Q product of
Holliwood.
Advertisment produce prototypes.
Including those heroine, skiny Eli MacBill pile of
bones.
Or Yael Bar-Zohar, a dwarf, with the brain of a bird (a
small one)
and the tits of Aliza the best cow from Merchavia
Seriousely- if he will give you a pateint fore-play, so
good and
long that you'll beg for a 15cm insert, and than take
care that your
mind is blown from a series of orgasm- you'll forget if
he is hairy
has a belly and his forehead is getting bigger and
bigger.
Shaiל וביגה
 
 
29/9/00 18:22
םלשומ אל :תאמ
יסקסל הבוגתב
ךתיא ינא
םלשומ אלל וביגה
 
 
14/10/00 23:52
ימינונא אלה רימא :תאמ
יסקסל הבוגתב
לע קר םיעיפשמ םהש םיעדוי טושפ םה םימטמוטמ אל םיאמוסרפה
םיסנמ םהש המ תא םינוקש ךומכ םימטמוטמו ךומכ םימטמוטמ
יעדתש קר .םיקלח םירבגמ (ךלש הרקמב תוקלדנ) םיקלדנ רוכמל
הזו הזחה לע רעי םהל שי תוחשל םיקיספמ םהשכ םינייחשה לכש
תא יל ינימאת .דרטמל ךפהנ הז זאו בוט הז חוליג .ליעגמ שממ
ךשמל קלח רשאמ הזחה לע תורעש םע ךלש רבגה תא הפידעמ תייה
!הנש 50 דועל ינצוק ריעש זאו םינש 5
תויטסינמפ הז תונב לצא יסקס תוחפ יכה רבדה יתעדל ,הזמ ץוח
םתאש םינבה בור הככו ינא .המר םהל שיש תוארהל זע ןויסינו
אלו ןויוושב תונימאמש תוטקש םישנ םיפידעמ םייסקסכ תורידגמ
הז םהלש םייחהש ,םתיא ףיכש רומוה שוח םהל שיש ,תונוילעב
,הובג ,ךומנ ,הזר , ןמש :ל רבג לכ תוחתנמ אלשו סקס אל
..ןיזה לדוגו אל וא הזחה לע רעיש ,אל וא חריק
תוכרעמ ידמ רתוי ךל ויה טושפש חוטב טעמכ ינא ,ארונ אל
הסנמ זאו ,ךלש תוירגלווב תלבוגה תוגהנתהה ללגב ולשכש
.בוט הז ,הפי הזו ,הזה םורופה ידי לע ימצע ןוחטב תונבל
.ךל רובעי הזו ירגבתתש ןימאמ ינא ,ארונ אל


ןוחטב לע עיבצמ םאה הכלמה ךמצעל תארוק תאש הדבועה םצע
.יליבד םיינ קינ ידי לע תונביהל הסנמש ךומנ ימצע


םולש
ימינונא אלה רימאל וביגה
 
 
13/2/01 22:37
הכלמהמ יל דמוע :תאמ
יסקסל הבוגתב
םישנ לע תמ ינאש דיגהל שייבתמ אל ינא.ךתיא דואמ םיכסמ ינא
.בידנו ףוקז הזח םע
אל ל"נה רואתה םע םישנ םימעפ רפסמו.תויסוכו תוזר תוקלח
ךכל עדומ ינא.ןהילע יתלכתסה ינאש תורמל ילש ןוויכל ולכתסה
ינא.דירוהל ךלא אל ינא לבא םישנ תוחוד הזחה לע תורעשש
אל ינא ותוא םגו הברהו דמוע ןיז תובהוא םישנש ךכל םג עדומ
.בורקה ןמזב אל ןפוא לכב ת דירוהל ןכומ


ךלצא וא ילצא תחא לע דחא שגפמל ךתוא ןימזמ ינא ךל אב םא
.חותפ
הכלמהמ יל דמועל וביגה
 
 
6/6/04 21:57
תימיטפוא :תאמ
יסקסל הבוגתב
רפנ'גל אל םגו טיפ דארבל תדגנתמ יתיה אל תקדוצ תא ןוכנ
ותשיא
הזו ןוכנ חרכהב הז קלח וא הזר תויהלש רמוא אל הז לבא
םיבהוא םלוכ אל ןוזרה ןדיע תורמלו םמעשמ תויהל לוכי וליפא
תא םא ,םיקלח תויהל ידכ םיחלגמש םינב וא לודג הזח םע תוזר
ויהש םינב הברה שיש החוטב ינאו הבבס הז לודג הזח םע הזר
....םיצור
תויהל יאדכ אל רבד לש ופוסבו עבוק ןכ יפואהש יחכשת לא לבא
!!!סאמנ הז יכ-קותשלו הפי
תימיטפואל וביגה
 
 
6/2/07 15:47
הקותמ תילותח :תאמ
יסקסל הבוגתב
, תיתימא תילבמט תא
יאדכ ילואו תקדוצ אל ששששששששששששממ תאש תבשוח לבא תב ינא
דראילימ ךלש תוירואת 'ת בותכלו תיקינדונ תויהל יקיספתש
לולל הרזח סנכהל וישכע זא, ונמכסה אלו ונעמש רבכ יכ םימעפ
.השקבב
?????????תנבה
הקותמ תילותחל וביגה
 
 
19/7/07 11:30
תעזעוזמו תעזעזמ :תאמ
יסקסל הבוגתב
תללהמש הרוחב -תרבדמ ימ וארית תועיבצ רבכ םא לוכ םדוק
...תיבב הלש בשחמה גצ ירוחאמ תאבחתמ ךא- המצע תא תחבשמו
םע רוחב םע תמוסריפ ךליבשב דחוימיבו ...בוצע ...בוצע
החילס בגאו .םשוב םסרפמ העיגנ קחרממ .ירנה-הזחה לע רעיש
ןיזה תא יל ץוצמל לוכי אוה טיפ דארב לע ןיז ךא הפשה לע
"ןימאמה"מ יצאנ-ואנה זא קקולמ והשימ רבכ םא .יל ןיאש
"XXX"מ לזיד ןיווו
תעזעוזמו תעזעזמל וביגה
 
11/9/00 2:17
םעונ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
יתיצר ,יתנייכבתהשמ רתוי - תמא .ינתעדה יוביגה לע הדות ,הניז
.יתוא תוניינעמ תמאב ןה המכו הפורשה לש היתורשפ לע ביגהל
ןויעב םירבד אורקל תלוכי וא ןוצר לע דיעמ אל יקיימ לש הנונגס
.םתוא ןיבהל תוסנל וא
םעונל וביגה
 
 
11/9/00 9:38
םאה הכלמה :תאמ
יסקס הז םימחרל הבוגתב
.יסקס אל םעפ ףא םעפ ףא םעפ ףא אוה םימחר ררועמ רבג
.בהלתמ אל .טעמ שידא .קזח תויהל ךירצ רבג
.ישגר אל
וילע ןעשיהל רשפאש הזכ .חושק .רבג תויהל ךירצ רבג


.תורוחבל הז תא םישועו םיירבגל םיבשחנ הלאכ םירבגש הביסה וזו
םאה הכלמהל וביגה
 
 
11/9/00 11:34
ןהכ זעוב :תאמ
יסקס אל הז םימחרל הבוגתב
רבדל אלש .יסקס יכה הז .ירמגל שידא .ירזכא .חושק .ןכ .ןכ
טושה לע
ןהכ זעובל וביגה
 
 
12/9/00 11:19
רוניל :תאמ
יסקס אל הז םימחרל הבוגתב
(;..טושה תא ךתיא חק השיאה לא ךתכלב
....החפשמב רבגה תויוכז תלודש שאר רמא אל הז תאו
רונילל וביגה
 
 
25/10/00 13:57
:תאמ
יסקס אל הז םימחרל הבוגתב
Go and satisft yourself with a hand-job.
I bet you're a lousey fuck
וז הבוגתל וביגה
 
11/9/00 10:17
הרוחשה השבכה :תאמ
הפורשהל הבוגתב
,סקסמ הנהנש ימו .תונבו םינב .סקס תושעל בהואש ימ אוה יסקס
םילוכי ןהו םה .תרחא תוכייחמ םייניעה ,תרחא רבדמ ולש ףוגה
םישיגרמ םה םא לבא ,םיריעש ,םיחרק ,םירעוכמ תויהל
הזו .הז תא םהל שי זא ,ללרתשהל םיבהואו ,םהלש ףוגה םע בוט
.יפוא יווקל קודה רשק רושק
אל םלועל ,תיזבינו ,תירקיש ,תיביטלופינמ איה םייחב וכרדש ימ
ף'ג .םיתוועמ םישנאל םוסקיו תוועמ היהי אוה .יסקס היהי
.יסקס אוה ס'גדירב
הרוחשה השבכהל וביגה
 
 
11/9/00 10:59
ינא :תאמ
ימעטלל הבוגתב
! ךתיא ינא ,השבכ


! םיהדמ הזה ס'גדירב ף'גה םיהדמ
ינאל וביגה
 
 
11/9/00 11:49
סלר'צ :תאמ
םג - ימעטלל הבוגתב
איה תיסקס יה
תחתה תא תחתופש תאז
סלר'צל וביגה
 
 
11/9/00 11:52
לכסותמ :תאמ
תחתה תא תחתופש תאזל הבוגתב
סונימ הז המ
לכסותמל וביגה
 
11/9/00 13:45
תיקילכימ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
אלשו ,םיחירסמ םיטנדפ הלאכ ויה יל ויהש םיקופד יכה םירבגה לכ
לבא תיכולכלל םייפלאה תונש תסריג ינאש אל הז ,ןוכנ אל וניבת
םהש ןבצעתהלו וחלוג לומתא ךאש םיילגר לע שיוו ריבעהל ,תאייחב
ירחא המ ,הזמ ץוחו סנאטסיד רבוש הז ,ץילפהל ףידע רבכ !?תוריעש
ינא ,בוט היהי אל בצמה ,תוקפאתהו ןיאושינ תונש הנומשו האמ
קר , 69 לש ומוציעב אל םתא םא ארונ ךכ לכ אל הז ץילפהלש תבשוח
םויה םצע דע רשועו רשואב ויחת זאו חורה ןוויכ םע ץילפהל ךירצ
(!!יובאו יוא !!!!טנוקז לאיזר הדרו ינימסת תחתפמ ינא) הזה
תיקילכימל וביגה
 
11/9/00 19:24
יגולותימה סקאה :תאמ
הפורשהל הבוגתב
תראבמ איהש הפורשה השוע הפיו םיקוח שי םייחב רבד לכלש ןבומכ
לש הליצב םא ,חצפל םהילע םתוא םידוקה תא ,תוננבה יאב ,םירבגל
.תוסחל םנוצרב הפמינ


בישוהלו תדלקמה יצימ תא יל ררועל הפורשה יבתכ ומכ ןיא ,ליגרכו
.תשקבתמה הרטנוקה תא בותכל יאובב בל בוטו חמש ,עורק יתוא


תדע לע המת ינאו םיקדקודמ םיללכ תויסקסל ,ייתוריבג
המ .תובר םינפ תויסקסל יכ ץורחל ורהימש הטורפב תוי/םיפוסוליפה
?םואתפ


:תירטנמלא תויסקסל אלו ןכ יללכ טקל ןכינפל


רתוי השאה לש הליפאל םיפיסומה םיטירפה םה םיטעמ :םייפקשמ
הכה תינרפסה תייזטנפל וקרזייש ימ שיש חינמ ינא .םייפקשמהמ
ארונ הז .הפדעהה תעבונ םשמ חרכהב אל לבא ,ונתיאמ קלח לע הבוהא
השאב ילוא לבא ,עדוי אל ינאו ,ךכרמ טנמלא םה םייפקשמה .טושפ
.ותוא תולרטנמ םייפקשמש וזכ הדימב יביסרגא והשמ שי תילארשיה
.תצק


ךלש םיינרופיצה תא חורמל הלוכי תא ידיצמ ,יעמש :ףלוקמ קל
- קדסיתו שבייתת תבורעתשכ ,םויה אובב ?המ קר ,הנירגרמו תפזב
תוצק לע תויטיאב ךל סוסגל קלל יננת לא .תחאב התוא יריסה
וז .חנזומ הז ,החוד וז .יתוא ףטלל תורומא ךכ רחאש תועבצאה
.רודלפמורט .דאנל הליע


לוכי והשמ םא ,םאד-דאג לבא .ילאנב הז .ןוכנ :יניטוח ינותחת
ףוטע ישנ ןבשי הארמ הז ,ריר תאלמ תיבולבפ הבוגת ילצא רצייל
וידיצל םירצ םיספ ינש םינמתסמ הכילה ידכ ךות ונממו דומצ סנכמב
םוחתב תוקירבמה תואיציהמ תחאב קפס אלל רבודמ .חלפ לכ םיימינפה
.םינמז לכב הנפואה בוציע


הז לע תורבדמ ןתא .תונב ,תונב ,תונב .יסקס אל :סקס לע תוחיש
ךיאו תוצור ןתא המ תועדוי ןתאש בורמ ,ספא ןיאו ...ידמ רתוי
...הירואית ראשנ הז ,סעפא - הז תא תוצור ןתא:ןזואה-ירוחאמ-לא-תררוס-רעיש-תצווק-תואיבמ-ןתאשכ-תאזה-העונתה
תא סינכת ,שארה ידיצל די וישכע טישות תחא לכש .ןכ ,ןכ
ךכ רוחאל דיה תא ריבעתו לפונה רעישל יכנא ןפואב היתועבצא
םוקמב בוביס יצח דוע דיה םע זאו ןזואה ירוחאמ ספתיי רעישהש
.תוקיתמ .סמנ ינא ..חחא .הככ ,ןכ .רעישה תא קזחל ידכ


תוסיממ תוקימסמש תונב .םינמזה לכ לש תויסקסה טירפ :הקמסה
אל כ"כ .יתימא כ"כ .קותמ כ"כ .םיסקמ כ"כ הז .יתוא
זא .םדוא-תחירמל-הטכאש-ןיב-םיציבב-םלועה-תא-תספותש-הריירק-תשא
.וקימסה טושפ - רבגמ והשמ תוצור ןתאשכ ,תועמדמ ןכתא ובזע


ןיז המש ינא" !!!!ההההייי ווווא :קיתב עימדמ זג לש ןטק לכימ
רבה לע םדוק ותוא ףוקתא ינאש ילב ילא ברקתיש רבגו םכלוכ לע
לבא תדחפמ ילואש השא וז ,ןכ ."ןיעה לש ןבלל ץירפש ינממ ףוטחי
.ולאכ ןיא .תיתימא השא .ךירצשכ תושעל ךירצ המ תעדוי ןיידע
.טעמכ


.םינמזה לכ לש דחא 'סמ תויצרפורפה אבנמ :תוטלוב חירב תומצע
לובמיס .םייפתכה ןיבש יתלייאה רוביחב םלגתהל הלוכי תויסקס המכ
.תינמז וב המצועלו תוריבשל


ןהש וא .םיחרפ תובהוא אלש תונב שי .ןכ :םיחרפ תובהואש תונב
תבהוא אלש הרוחב לבא .ולאכ םג שי ,עטק הז יכ םיחרפ תובהוא אל
.השדח שפחו החלפל התוא חלש .יהמ תוינשוח תעדוי אל םיחרפ


ואצ קר ,ךירצש המ ושע ,ופפיח ,וחרימ ,וניזה ,וחפט - םימרק
רעישהו קירבמ ןכלש רועהו םירכשמ תוחיר תופופא ןתאשכ היטמבאהמ
...הפצרה לע ףטפטמ תבגמה-ףוטע


רתוי תועוקתש תונב .יסקס אל הז לבא ,רשבל יל רצ - טנרטניא
ןתוא ךפוה הז .הז תא תודבאמו תוכלוה טנרטניאה לומ תועש ידמ
אל - אצוי לעופכו תוזכורמ אל ,תויביסרגא ,תוינפלש ,תויאמצעל
ךרואל הזרפה .ומיזגת לא לבא .שולגל אל רמוא אל ינא .תויסקס
.ןכתא שביית ןמז


לש הוואר ןולח תא ,םשה ןעמל :םזגומ רופיאו םיטישכת יוביר
.םידאנ עקותו ,ןכ הא .שטעתמ קר ינא תוקבא בורמו ?חפנ


םע .לודג הזכ .ךויח קפס אלל הז שיש יסקס יכה ,תמא לע ,םוכיסלו
.לכהו םייניעה
יגולותימה סקאהל וביגה
 
 
12/9/00 2:22
תאיל :תאמ
, ייייייייייק וווווווואל הבוגתב
! י ג ו ל ו ת י מ ה ס ק א ה


.ךבוש ךורב
תאילל וביגה
 
 
12/9/00 9:26
יגולותימה סקאה :תאמ
!...רזח ימ וארתל הבוגתב
,תאיל
.הקישנ


.X -ה
יגולותימה סקאהל וביגה
 
 
12/9/00 2:35
הילו'ג :תאמ
, ייייייייייק וווווווואל הבוגתב
,רקי סקא
.רבדל המ לע שי ,רדהנ תחסונמ איהו ךלש המישרה לע יתרבע
חוכיוה תא חתפנ אל לבא ,רידגהל רשפא יאש העדב ינא ןיידע
.שדחמ
הטילש םהילע שיש םירבד םה תנייצש המ לכ - בל יתמש דחא רבדל
תומצע - דחא רבד דבלמ - (םשיילו דומלל הלוכי הרוחב ,רמולכ)
וא ךל שיש וא - תיטנג השורי ,תושעל המ ,ןהש ,תוטלובה חירבה
.ךל ןיאש
ןה ל"נה "יטנגה ןולשיכ"ה תורמלש םישנב יתלקתנ רבכ תאז לכבו
בושש חיכומש המ .עוצקמל הז תא רימהל תלוכיה ידכ דע תויסקס
."אל המו יסקס המ" -ל םיללכ ןיאש איהה הנעטל ונרזח
בותכל אוה םייסקס אל יכה םירבדה דחא יתעדל ,ןטק רבד דועו
.יסכס :רמולכ - 'כ םע סקס
.תשדחתמה תירבעה הפשה תואלפנ .יסחס הז ,יסקס אל הז
.(ימענל שדקומ) ךויחו
הילו'גל וביגה
 
 
12/9/00 9:22
יגולותימה סקאה :תאמ
??? ייק .וא המל הבוגתב
.הדות


הטלחה .שדחמ ןוידה תחיתפ יא לע ךתוא ךרבל יל ישרת ,תינש
.הנובנ


(םיגירח טעמל) ןווכמ ןפואב .ןיטולחל תקדוצ תא ,תישילשו
,הדוקנה לכ ירה וז .הטילשל םינתינה תויסקס ינייפאמ יתינמ
?אל


םירמאמ תארוק אל תא !םיללכ שיש חטב ?ךל הרק המ ,תיעיברו
?תוננבב
יגולותימה סקאהל וביגה
 
 
12/9/00 7:05
ןהכ זעוב :תאמ
, ייייייייייק וווווווואל הבוגתב
?םםםםםייייננננננייייייינננננננעה המ
רורב ,האנה ךתבוגת יפל ,ןכש רעשמ ינא ?יכה ?יחא ,בצמה המ
ןבומכ ,ךיניעב תיסקס השא יהמ .תיסקס השא יהמ וישכע ךל רורבש
םומינימ ,תורצק תויאצח .םינוסנכמ םוש ףידעמ אל ,לשמל ,ינא)
ןיא ...ינא הז - ייה לבא .ילש קיקה הז ,רוע םומיסקמ לע דב
(םיקוח ןיא .םיקוח


לש חרזמה לתוכל ופרטצי ךירבד - דימתכו ,הפ בוש התאש חמש
.רפס יתבב םתוא ודמליש יאוולו ,תוננב


,ןאכ רסח הז ,ןכ .תוישנו תוכר לע רבדמ התא ,תורחא םילמב
הברה ךפוה תויביסרגא ןיבל תויביטרסא ןיב רומחה לובלבה .ץראב
.ר"סר-לש-המשנ-םע-םישנל ל"הצ לש רוצייה ספמ תוטלפנש תורוחב
ךל קודבל ךירצ אוהש בשוחש והשימל ,ךכ רחא ,םיחרפ איבת ךלו
.תוביכש םישולשל ךתוא דירוהלו חוליג-חוצחצ


תרזחש בוט .ךתוא בהוא
דימת ךלש
זעוב
ןהכ זעובל וביגה
 
 
12/9/00 9:25
יגולותימה סקאה :תאמ
!יחא ,תרזחש בוטל הבוגתב
.התא תויהל הצור ינא ,לודג היהא ינאשכ ,םדאנב


.ךומכש ילמשח אי ,המחה םינפה תלבק לע הדות הברה


Rock On!!
יגולותימה סקאהל וביגה
 
 
12/9/00 11:31
הילו'ג :תאמ
!יחא ,תרזחש בוטל הבוגתב
.םכינש ןיב יל חונ ךיא ,הי
הילו'גל וביגה
 
 
13/9/00 4:32
ילוי :תאמ
!יחא ,תרזחש בוטל הבוגתב
.הילו'ג ,םלשומה ,יביטמיטלואה ןויזה ומכ יל הארנ
ןימימ ןהכ זעוב ,לאמשמ יגולותימה סקאה .האורט-הא-'זאנמ
ןויזה קר אל .דוחל דחא לכו דחיב םהינש .עצמאב תאו
הזיא דועו - םירבג ינש .םלשומה םזינימפה םג ,םלשומה
.תחא השאל - םירבג
ילויל וביגה
 
 
13/9/00 12:17
הילו'ג :תאמ
הילו'ג ,םלשומה ןויזהל הבוגתב
.תקדוצ תאש ןכתיי
הילו'גל וביגה
 
 
1/10/00 20:13
תוער :תאמ
םלשומה ןויזהל הבוגתב
.אלש ןכתייו
םהינש וא םהמ ימ הארנ ךיא תוארל ךל אצי םאה
.השק הליפנ תנמתסמ התיהש רשפא ?יעבט לדוגב ?תואיצמב
,רוציקב .תיביטקרטא אלו תינחיר אל /הרועכ /החירקמ
תאצל לוכי ימומקע לכ ןאכו .תודלי ,טנרטניא קר הז
.רבג רבכא
תוערל וביגה
 
 
12/9/00 10:49
תימע :תאמ
, ייייייייייק וווווווואל הבוגתב
הפי
םיסקמ
יתבהא
תימעל וביגה
 
 
12/9/00 12:41
תנע :תאמ
, ייייייייייק וווווווואל הבוגתב
....םיתיעל קר הפל ץפוק התאש לבח המכ ,חא
חירב תומצעל עגונב יגולותימה סקאה לש קיקהש הארנכ ,לבא
שממש רישכמ שי ילש ןוכמב יכ ,ןפוד אצוי הזכ אל אוה תוטלוב
.חירבה תומצע תא טילבהל ,רתיה ןיבו ..הדובעה תא תושעל דעוימ
ירחאו ,(החוטב אלו תרכוז אל ,המוד והשמ וא) רפרפ ול םיארוק
וליפא ןה ,אובל תורחאמ אל תואצותה ,יניצר לקשמב םיטס המכ
..תובוטח םייכריו תעבורמ ןטב הארממ רתוי רהמ תועיגמ
השעת עבטה השע אלש המש עדתש ,יטנג קר הזש הבשחש ימ זא
.(ונרעצל ,םייחב רבד לכ ומכ) רשוכה ןוכמב הדובעה
תנעל וביגה
 
 
12/9/00 21:36
הילו'ג :תאמ
...סקא ההולאל הבוגתב
?הללאוו
.הלאה םינייניעב לפטמש רישכמ שיש יתעדי אל
דימתו ייניעב םיהדמ רבד ןה חירב תומצעש איה תמאה
....יתיצר
....תוחפל ןגוה היה עבטה לבא .םירחא םירבד יתלביק הז םוקמב
הילו'גל וביגה
 
 
13/9/00 4:37
ןירג ילוי :תאמ
...סקא ההולאל הבוגתב
תלביק המ ?הבוג שמחו םיעבש רטמ ?היזחב יס 36 ?תלביק המ
חירבה תומצעל יוציפכ
ןירג ילויל וביגה
 
 
13/9/00 12:21
הילו'ג :תאמ
?יוציפכ הילו'ג הלביק המל הבוגתב
.ייחב ,םלוה יוציפ
!גואדל אל ,רדסב היהי
הילו'גל וביגה
 
 
13/9/00 15:42
ןירג ילוי :תאמ
?יוציפכ הילו'ג הלביק המל הבוגתב
תרמותזמו ,תלביקש םלוהה יוציפה המ ידיגת .ידיגת ,ונ
"!גואדל אל רדסב היהי"
?רדסב היהי ימלו המלו ?גאוד ימ
ןירג ילויל וביגה
 
 
13/9/00 16:14
הילו'ג :תאמ
?יוציפכ הילו'ג הלביק המל הבוגתב
!וישכע ןויד םיחתופ אל
,ןוימדל והשמ ריאשנ .תטרפמ אל ,והזו יוציפ יתרמא
?אל
תאז לכבו גאוד אל רחא דחא ףא זא תגאוד אל ינא םאו
.רדסב היהי
(.......?יוציפ ארקנ הז היזחב יס-ששו-םישולש)
.ךל םולש
.הילו'ג
הילו'גל וביגה
 
 
12/9/00 13:54
היגלש :תאמ
, ייייייייייק וווווווואל הבוגתב
השפיט תוחפל התיהש החינמ ינא יוניכה יפל ,יגולותימה סקאה
...תכלל ךל הנתנש תחא


יתלוכיש הדבועה תא רקיעבו ,המישרה תא יתבהאש המכ ,יתבהא
.הדיצב "יו" הברה יד ןמסל


ןכ אקווד איה תויסקסש ימותל יל יתבשח ינא - תויסקסל רשאבו
עודי ירה .אל ותו ןירקמ םדאש המבו ינוציח הארמב דדמנש רבד
תורכיה רחאל ךשומ תואריהל לוכי הליחתב ךשומ אל הארנש ימ םגש
תוינוציחה לע הליפאמ המיסקמה תוימינפה םואתפ .הקימעמ
ייניעש עגרבש ימ אוה יתעדל יסקס .ןיינעה הז אל לבא .תרשופה
אוהו .םידגבה תא ונממ עורקל זע ףחד ילע טלתשמ וילע תותחונ
שובלל םמצעל תושרהל ם-י-ל-ו-כ-י-ש הלא לע הנמנ ללכ ךרדב
(-: הייפוג
היגלשל וביגה
 
 
23/9/00 9:56
shni :תאמ
, ייייייייייק וווווווואל הבוגתב
לבא ,בשחמה לומ תוקד 10מ רתוי תבשל תונלבס יל ןיא כ"רדב
לע תמשרש המ תא יתארקו םמעשמ יל היהו םויה םדקומ יתררועתה
זא ,תושירדה לכ לע הנוע ינא ?המ עדוי התאו ךתעדל יסקס הז המ
רודמ אל הז בוט ...זא ...יסקסו עמשנ התאש ומכ םכח התא םא
.רתוונש הארנכ זא םיכודיש
shniל וביגה
 
 
4/2/07 14:23
הבינגמ :תאמ
, ייייייייייק וווווווואל הבוגתב
תירבעב רבדת ילוא ךלש תויוטשת ארקל חוכ ןיא דחא ףאל ,לבמט
ןיינעל רתוי תצק ךל תפכא אל םא םגו
םייתימא םיסקס לע ורבדת זא (ינא םג) םיממעושמ םכלוכ הזמ ץוחו
הבינגמל וביגה
 
 
6/2/07 15:51
הקותמ תילותח :תאמ
, ייייייייייק וווווווואל הבוגתב
קקקקקקקקקקקקקקילדמ התא
,יסקס ...........מא םגו
?העוט ינא
הקותמ תילותחל וביגה
 
12/9/00 1:34
הנשי אלש הנכשה :תאמ
הפורשהל הבוגתב
ינא םייתניבש ןייצל החרכומ ינאו ,הפ השדח יד ינא זא ,בוט
המו יסקסש המל רשקב ,דיגהל םירבד המכ שי יל םג לבא ,תינהנ
:אלש
! ! ! ה ז כ ר ב ד ן י א
.םלועל םויס תדוקנ ול היהת אל ,הערכה ול ןיאש חוכיו טושפ הז
סרכ שי וישכע ותיא תאצוי ינאש הזה דומחה רוחבלש תויהל לוכי
הנשמ אל ,וילע לכתסהל תנהנ טושפ ינאו ,הילע ה-ת-מ ינאו הנטק
תמוסרפ ומכ תעמשנ ינאש החילסו) השגרה לכ םדוק הז ,יסקס יכ .המ
ינב ןיב הימיכהמ קרו ךא תרצונש השגרה תאז יסקס .(...C וידוטסל
רוחבהש תויהל לוכי .שיגרהל ינשל דחא םינתונ םהש ךיאו ,גוזה
שיו ,דואמ דע וילא תכשמנ ינאו יניעב יסקס דואמ אוה יתיא דבועש
.!וב-םייסקס-ךכ-לכה םירבדה דחא איה-איהו יחלה לע םש המוש ול
,יחלה לע המוש לעב אוה םגש ,רבג ריכהל הלוכי ינא הדימ התואב
הסנמ ינאש דיחיה רבדה !המוש התוא ללגב אקווד יתוא החדי אוהו
המכ לש ףורצמ "יסקסה רבגה" תא "ביכרהל" רשפא יאש אוה ריבסהל
???יסקס) םידונ עקותו שבלתהל עדוי ,לשבל בהוא :ןוגכ תונוכת
אוה םא קר יסקס תויהל לוכי אוה .(...הפ השדח ינא יכ ילוא ,בוט
ראתל הלוכי ינא .הרדגה ןיא ,םשה ךורב ,הזלו ,"הז תא ךל השוע"
תוקוחר םהלש תונוכתהו "הז תא יל םישוע/ושע"ש םירוחב המכ הפ
.היינשהמ תחא רוא תונש ףלא
לש םיוסמ קול ,הארמ יבגל קר תושעל רשפא ,יתעדל ,יסקסל תורדגה
ורטסק לש שדחה ןמגודהש דיגהל הלוכי ינא .הריכמ אל ינאש רבג
ילא רבדמ הנחוא ילאשכשו (!!!אירב היהיש) ףוריטב יסקס אוה
רבכ םאו .רתוי יתוא ליעגמ קר הז םישקשק דגנ ופמש לש תמוסרפב
הארנכ םיאמוסרפה ("םאה הכלמה"ל הבוגתב) ...ןניקסע תומוסרפב
הדימה הנק" תא וחכש םהש וא ,אל המו יסקס המ שממ םיעדוי אל
תנמש"ל תמוסרפה תא חוכשל תקפסה ילוא ,ךיירבד יפל ,"יטתסאה
ףסונבו ,ריעש הזח תפשוחה היפוגב ירוה ימס ול ךלהתמ הב ,"הבונת
וצרש תונב קיפסמ שיו !םויה אובב ןקז תויהל םיפאושה םיפיז םג
הזח-היפוג לש הזה-יסקס-אלה ףוריצה ללגב םג תנמש תונקל
.םינפה לע רעיש-ריעש
:עודיה טפשמה רמואש ומכו
!הזכ רבד ןיאש הזכ רבד ןיא
הנשי אלש הנכשהל וביגה
 
 
12/9/00 10:12
ימענ :תאמ
!תורדגהל ידל הבוגתב
דואמ קייודמ
הדות
ימענל וביגה
 
 
13/9/00 2:16
םאה הכלמה :תאמ
!תורדגהל ידל הבוגתב
!ססססחחחחאאאאאאאאאי
!!!!!!!!םירבגב ע-ז-ע-ז-מ םעט הזיא
,חלגתמ אל םלועלש שיאה ,שפיטה ,ירוה י-מ-ס
רבאקה םע ,קחשמ ןורשכ לכ רסח ,הזה ןובב ףוקה
?ול תתל רשפא דובכ הזיא - "דובכה לכ"ל ארונו םויאה
!!???בלחל ןוקיליסה ירידחמ ,הבונת לש ???תנמש ???תנמשו
.ייא
.ףורחס ירב תרמוא תייה .ןרק רורד תרמוא תייה אלימ


.ךממ תחקול יתייה אל ןופמט .לייטס תפיט ךיילע ןיא .ןיא
.גשומ ךל ןיא יכ ,יתינקש היזח ךל הארמ יתייה אל םייחב
.לאטוט םישטשוטמ הפי אלל הפי ןיב ךלש תולובגה
.םאה הכלמה ומכ הקיטתסאו םירבגב תוניבמ ןלוכ אל .רדסב הזו
.הז הככ .םיליצא שיו םע יטושפ שי
םילבקמ םה הז ליבשב .דואמ הפי םיניבמ ,יתריקי ,םיאמוסריפהו
תא חוקלל םירכומ םג םה םיניבמ םהש הז תוכזבו קתע תורוכשמ
.רשפאש בוט יכה ולש רצומה
ללגב הבונת לש תנמש לוכאל וליחתה תורוחבש תבשוח תמאב תאו
הזב ןיא .יטנגלא אל הז .ןימשמ הז תנמש .אל םייחב ?ירוהימס
.הלונרג םע "הנונד"ל שיש לייטס תפיט
?ץוביקב םיעבראה תונש ,ונחנא המ .םיהולא ?תנמש
םאה הכלמה
םאה הכלמהל וביגה
 
 
13/9/00 14:59
הנשי אלש הנכשה :תאמ
!סחחחחאאאאי ,ירוה י-מ-סל הבוגתב
?הא ,םיבצע ףיעס ךל שי ,םאה הכלמה ,ואוו
תשקבמ ינא ?אוושל עודמ לבא ,הככ ילע ילפנתתש היעב יל ןיא
ןכיה יתוא טטצלו יתבתכש הנושארה הבוגתה לע בוש רובעל ךממ
םירבגש ךכב חתפנ ןוידה .יסקס ירוה ימסש תבתוכ ינא קוידב
ריעש הזח יבגל ל"נכ ,םייסקס אלה םירבדה דחא הז תויפוגב
דואמה םיגשומה יפל" :הז םע המיכסמ תאש תרמא תא ,םיפיזו
"םינפה לע תורעש ילבו הזר ,קלח תויהל ךירצ רבג ,םירורב
ךכל תוחכוה תוארל ןתינו (םוק.תוננב ,"יסקס" ,םאה הכלמה)
:אל המו יסקס המ םיעדוי םיאמוסרפה ןכש ,םימוסרפב םג
רבג יל ואצמתו ,ןלוכ תא ,היזיוולטב תומוסרפה לכ תא תוארת"
.(םש ,םש ,םאה הכלמה) "!ד-ח-א .דחא ריעש
לבא ,ליעגמ אוהש תבשוח ינא םג ,ירוה ימס ,ךל יתארה ,הנה
,"!ד-ח-א" ךל יתאבה זא ,הזכ דחא ךל הארנש תשקיב כ"כש ללגב
.הנתמב זורא
.ארונ אל .יתוא תוניינעמ אל שממ ךלש תויזחה ,בגא ךרדו
הנשי אלש הנכשהל וביגה
 
 
13/9/00 15:47
םאה הכלמה :תאמ
?ךיתח ירוה ימסש יתרמא ינאל הבוגתב
,הנשי אלש הנכשה דובכל
קיפסמ ןויעב יתארק אלו םייתוכלמ םינוניגב הקוסע יתייה
.ךיירבד תא
.ירוה ימס לע הירוגנס תדמיל אל ,ןכא .תלצנתמ ינא
.בוש תלצנתמ ינא
המיסקמ ,תלכת ,תחא דחוימב .תוניינעמ אקווד ילש תויזחהו
"לרימ"ב יתשכרש
ת ס ר ו ה
םאה הכלמהל וביגה
 
 
24/9/00 15:58
:תאמ
!סחחחחאאאאי ,ירוה י-מ-סל הבוגתב
Go mastrubate, HaMALKA HaEM.
I would take you with me for a trip to the Sahara .
You know why? When I'll feel like fucking you, I'll
know
that this the time to get back to civilization:
where hairy/non-hairy, fat/ skiny big tits/small tits
10cm/15/20 cm dicks are all finding a sexy match.
וז הבוגתל וביגה
 
12/9/00 9:24
הילא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
לע רובענ אל םיציב םע םישנכש חינה םתסה ןמ יגולותימה סקאה
רוציה תא ראתמ אוהשכ .הקיתשב וירבד
יאדווב אוה חירב-תומצע-טלוב-הרדש-דומע-לוטנ-יכורכר-יביסאפה
הייזחה רגוס תא תוחתופו ןהינפ תא תוועמש תוארוקה תוברש חינמ
והז זא !?יתואיצמ התא !?ולה .שדחמ התפירש ינפל יתלחתה בלשכ
ודיגיו ונל ורקשי םה המכ הנשמ אל ,דיגנ המ הנשמ אל .ןכש
תורבדמו םהמ רתוי תוניידזמ ,םהמ רתוי תוחיוורמ ונחנאש הדבועהש
תרובח ראשנ ונחנא - יסקס הז ןיאו ןיא דואמ הז רורבו םר לוקב
השיאה תרדגהב קדוצ ,ירעצל ,סקאה .יסקס אל הז סוריסו .תוסרסמ
הטארג-ןונ הנוסרפל יתוא תכפוהש הרדגה .הבוצע הרדגה .תינשוחה
.רבגתא ינא .ותטימב
הילאל וביגה
 
12/9/00 9:26
הילא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
ןכלו .ונתוא הצור אלש רבגמ יסקס רתוי רבד ןיא :ןבומכו ,הא
תא ףיישאש החיטבמ ינא ,ךילא יתוא חק :םימדוקה ירבדל ךשמהב
..יסקס שממ ,גשומ אל ךכ לכ התא .חירבה תומצע
הילאל וביגה
 
12/9/00 13:33
תיטסינגלב :תאמ
הפורשהל הבוגתב
ינא . ותוא חירהל תבהוא ינא , ילש תוישיא ינחבמה תא רבעש רוחב
, החירמ ינא , םייניע תמצוע ינאשכ , ףוג לש חיר , חיר תבהוא
חירה תא ול ול שי םאו רוחבה תא חירהל ידכ םייניע תמצוע ינא
ילש םייניעה ןמזה בורו רחאמו ...תמעוט םג ינא זא תבהוא ינאש
ינא, םייפקשמה ילב רזוע אל הז תוחוקפ םייניעהשכ םגו , תומוצע
יתבכש חטבל , תעדוי אל ,( ??? רדסב אל המ) רדסב אל המ האור אל
...הרוכיש , גשומ יל ןיא , 'וכו רעיש ילילד , סרכ ילעב םע
...הרוכיש
לע תעגושמ
(: !!!סקס
תיטסינגלבל וביגה
 
 
12/9/00 16:36
קתבמה ו'ג :תאמ
יתשקיבש המ לכ הז ,יסקסל הבוגתב
הככ קוידב
םייניע םוצעל
הפה תא חותפל
תונתייצב תוכחלו
אוביש לודגה ןיזל
הפה תא אלמיו
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
12/9/00 18:03
:תאמ
יתשקיבש המ לכ הז ,יסקסל הבוגתב
....עיגת...ונ
וז הבוגתל וביגה
 
 
12/9/00 20:44
קתבמה ו'ג :תאמ
....הללאיל הבוגתב
עיגת הז המ
"עיגת"
עיגהל ןאל
עיגהל המ םשלו


17 ןמואל תא יעיגת
ישישב
הבוהצה תללוצל וא
תוילמשחהו יקילבב יסוי לש העפוהל ,ישילשב


תורידנ דואמ דואמ םיתעל ביבא לתל עיגמ ינא
הבוט דואמ דואמ הביס השורד זא םגו
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
12/9/00 21:39
:תאמ
....הללאיל הבוגתב
....לבמט ,תחא תונמדזה רבכ ךל יתתנ
וז הבוגתל וביגה
 
 
12/9/00 18:35
תיטסינגלב :תאמ
יתשקיבש המ לכ הז ,יסקסל הבוגתב
...?תורישק בהוא התא
תיטסינגלבל וביגה
 
 
12/9/00 20:26
קתבמה ו'ג :תאמ
???עוש...ו'גל הבוגתב
.תורישק בהוא אל .אל
הרישק וא היפכ ךותמ אל ,ןוצר ךותמ ,תונתייצ בהוא
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
12/9/00 22:55
חחרפ :תאמ
תורישק בהוא אלל הבוגתב
הטילשה יקחשמ הפיא ,ןילנרדאה הפיאו ,היגולותימה הפיאו
..................ה הפיאו ןוימדה הפיא ,הטילשה רסוחו


!!!ו'ג תמאב ונ


ןתונ וא הפה תא חתופ אל םג ינא לבא 1תבזכא ןאכ יתוא
!!!םירבגל ...תחתה תא
:-)
חחרפל וביגה
 
 
13/9/00 2:05
ו'ג :תאמ
...ןרמש התא ףוסב זאל הבוגתב
,םייניע םוצעל הצור .םיקחשממ ףייע .חחרפ ,ףייע ו'ג
.קחשל תרבגל תתלו תצלפמה תא ררחשל ,םייסנכמ חותפל
,ן"במרל הזע ןיבש ליבשה תא האור ינא ןולחל דעבמ
אל הבושת .ףרוח טעמ דוע .הרק חור ,יפוי הזיא
יל ןתנ - לוטסמ ךכ לכ ינא לבא ,עדוי ינא ,תיניינע
שיו הלילב םייתש ירחאו - רזממה ,םעפה ,בוט רמוח
ל"הצ ילגב דנוארגרדנא טוולוו
ו'גל וביגה
 
 
13/9/00 2:59
תיטסינגלב :תאמ
ףייע .ףייע ו'גל הבוגתב
!התא הז ..הההא
השקה ףרוחה תא רכוז , תורישק בהוא אל התאש יתשחינ
הפיהו ןבלה גלשה לכ םע 93 ילוא 92 םיילשוריב אוהה
ינאו, הלעמל תראתש ומכ קוידב ףייע תייה ? הזה
ךל יתקחיש , תמדרנ רבכש ירחא ,תממעושמו תעד תרוזפ
,םי ייפוצב יתדמלש ומכ, םיחלמ רשק יתישעו ןיזב
ןזואב ךל יתחרצו ךלש תעבטה יפב יתעקת הפיכה תאו
SURPRIZE!
...קיחדמ קר ,רכוז התאש חטב
תיטסינגלבל וביגה
 
 
13/9/00 4:28
ו'ג :תאמ
עעעוזו'גל הבוגתב
,ןודנולב הטיסרבינואבו 22 ןב יתייה 1992 תנשב
הרשק אל תחא ףא םשו .רורחשה ירחא הקד
ו'גל וביגה
 
 
13/9/00 6:38
תיטסינגלב :תאמ
קתומ ,תלבלבתהל הבוגתב
ותוא קוידב םיעמשנ םתא , יתלבלבתה ךיא ..ואוו
...רבדה
ךלו ברקתמ ףרוחה ...דחיב דיתע ונל שי , עמש
תיארנ ינא ... ךל הניתממ העתפה וזיא עדת
םילימו םייפקשמ םע וליפא ירמגל תילאמרונ
... תוכבוסמ
:)TAKE A WALK ON THE WILD SIDE
תיטסינגלבל וביגה
 
 
13/9/00 12:27
הילו'ג :תאמ
זזזזזוויי'ג ל הבוגתב
יפוצ לש רבע םעו ירמגל תילמרונ תיארנ
????םי
.רתוי בוט ךל עיגמש ינתששוח
הילו'גל וביגה
 
 
13/9/00 16:36
ו'ג :תאמ
,ילש רקיהו קתבמה ו'גל הבוגתב
תומשהש םיהדמ הז המכ תבשח) הרקיה הילו'ג
ותוא ,קוידב לבא ,קוידב םיליחתמ ונלש
(?רבד


תא המל .בוט רתוי יל עיגמש תנעוט תא
?"בוט רתוי" הז המ :תינשו ?ךכ תבשוח
ינא .דחוימב תורימחמ ןניא ילש תושירדה
אל םלועל הזה טעמה לע ךא ,טעמ שקבמ
.רשפתא


?הזה "בוט רתוי"ה הז המ ?תבשוח תא המ זא
תיחמומ ,ןושל תינמא איה תיטסינגלב ילואו
תורפסב חבושמ םעט תלעבו תירוחא האנהב
?השדח תילגנא
ו'גל וביגה
 
 
13/9/00 18:16
הילו'ג :תאמ
?תבשוח תא המ ,ייקואל הבוגתב
.ילוא
?תמשרתהש המ הז
,קוידב םיליחתמ ונלש תומשהש ,רמוא הז המו
?רבד ותוא קוידב לבא
וילע רשפתת אל התאש טעמה והמ יל רפס
.תמאב ןיינעמ ,םלועל
הזה חיש-ודה תא שממל תצלאנ ינא החילסו)
ךרדב ,ןבומכ ,יתיסינ ,תובוגתה יבג לע
.(ךלה אל הז לבא תרחא
הילו'גל וביגה
 
 
14/9/00 0:28
תיטסינגלב :תאמ
?תבשוח תא המ ,ייקואל הבוגתב
הנוחג לע לחזתש השיאה האצמנ , יתוכרב
רבעמ לא( תיארקמה הזימרל בל םיש)
תצלפמה תא עיגרהל ידכ הפצרל רשי טנרטניאל
...( תואחרמב אלו ) תוארחמה םע
םשב ךתוא הנכמ , רתוי הבידנל תכפוה ינאו
ילע םייאמ אל התא יכ , תעדה לע לבקתמ
.רתוי
...עמשמ ייתרת , ךב תלפטמ יהשימ
תיטסינגלבל וביגה
 
 
15/9/00 0:17
תיטסינגלב :תאמ
י'גרו'גל הבוגתב
ארחה לכ םע ... תואכרמ אלו תואחרמ ןכ ןכ
ךורה םע . קלא .. חושקה סופיטה לש
לע ךילשמ א.ר .ח שרושה...ץרש לש תונידעהו
...לכה
תיטסינגלבל וביגה
 
 
24/9/00 16:51
:תאמ
עעעוזו'גל הבוגתב
Balaganistit,
poor you. either you are very unsexy so the
guy
you made a tie in his dick, just couldn't
bother a bit
about you. Or- he is an impotent.
If you're sexy- just try to do it for me!
You'll see such a 17cm, 3cm diameter
erection
that you wouldn't dream of ties.
You'll swallow it, or take a ride on it as
fast as possible.
וז הבוגתל וביגה
 
 
12/9/00 16:40
טטושמה קדחה :תאמ
יתשקיבש המ לכ הז ,יסקסל הבוגתב
ןוחבל הנכומ תאש ,תיטסינגלב ,ךשפנ תולוגס לע בר חבשו ללה
לוכי אוהו ,הכישמה תודוסימ ןכא אוה חירה .ופוגל שיא שיא הככ
.(תחלקמה ידסחבו טנרודואדב יולת) רוטביהניא וא ררועמ תויהל
,יתוא חרחרל ךל תתלו ךתוא שוגפל םיענ היהי ,םינפ לכ לע
עגר שיגרהל יל ןתונ הז .ףוסב םועטל םג - ךתודעלו ,ףינסהל
יל החירמ תא .(ןיפוליחל ,ליינפס רקוק וא) ל'גנא תייפאמ ומכ
.קוחצב אל הזו .טלחהב היואר הרוחב ומכ
טטושמה קדחהל וביגה
 
 
12/9/00 18:39
תיטסינגלב :תאמ
תינחיר תיטסינגלבל הבוגתב
ינחבמ תא רבעש רוחב" : תונושארה םילימה ששל בל םיש
"...ילש תוישיאה
תיטסינגלבל וביגה
 
 
12/9/00 20:31
רשויה ץילמ :תאמ
???קדחל הבוגתב
ןחבמב דומעת קפס לכ אלל םעוזה קדחה לש תנייוצמה תוישיאה
.ךלש
,ריעב םיבאפה לכבו ,הבעו איה הכורא קדחה לש ותוישיא
ויחבשב תורש ,תופיו תוליכשמ תורענ
קדחה לש תוישיאה לש
ךוראו לודג ונלש קדחה
קומע חדוק ונלש קדחה
אוה באשנ רקובב
ןתונ ברעב
קר ול ורמיא "קדח" קר ועיבצה
ןכ
רשויה ץילמל וביגה
 
 
12/9/00 20:34
תגאדומ ךא תינמרח :תאמ
???קדחל הבוגתב
?הבעו ךורא
אל ,אל
תחתמ חכשת
תחתב יתוא ןייזלמ חכשת
רקי קדח
םיימעפ בושחל ךירצ תוציצמ לע םגו
םוצע ךכ ידכ דע התא םא
תגאדומ ךא תינמרחל וביגה
 
 
12/9/00 20:37
ינונטקה היגמה :תאמ
???קדחל הבוגתב
יל הארנ יכ ?םעוזה קדחה וא טטושמה קדחה ,ןיבא ינאש
תטלחה אל דוע ךמצעבש
ינונטקה היגמהל וביגה
 
 
14/9/00 1:25
טטושמה קדחה :תאמ
???קדחל הבוגתב
לכ תחת ימש תא ךכ ראפמש רשויה ץילמל הדות ,תישאר
ןיינעלו .בטיה רדוסמ אוה םגש ינחטבומ .ןנער ט'צ
תא רבכ םא ,ךיילא סחייתא ינאש הפצמ תא ךיא :תינמרחה
לכ לש ויבט ?ילאנא/ילארוא יניינעב םירוסיאב תחתופ
תא ולאשת) רבגל רבוחמ אוה םאו .רבגל רבוחמ אוהש קדח
זא .ץצמיהל ןיינועמ אוהש וילע הקזח (קתבמה ו'ג
ץוצמל הצור ינא ,קדח :התעמ ירמא ,ילש הנטק תינמרח
,הנוכנה השיגה וז .תאז תושעל יל השרת יתמ ,ךתוא
תא תושעל תבהוא) ןתמו אשמה ןחלושל תשגל רשפא התיאו
(?ןחלוש לע הז
טטושמה קדחהל וביגה
 
 
12/9/00 20:40
האל :תאמ
???קדחל הבוגתב
ץילממ התאש , קדחה תא ךמצעב תיסינ ,רשוי ץילמ ,דיגת
לכב וילע
תובהלתה הברה ךכ
םגו םירבגל םג ןתונ םעוזה קדחה םאה
םישנל
תרחא יכ
דצב ,טקשב בש ,תיסינ אל םא .חומה תא לבלבמ תא המ
ןפנח
האלל וביגה
 
 
14/9/00 1:31
טטושמה קדחה :תאמ
??עדוי התאש תיסינל הבוגתב
.ןגורטסא הל שיש ימל קר ןתונ קדחה .אנ יעגריה האל
.רתוומ אוה םינורטסוטסט לע
טטושמה קדחהל וביגה
 
 
14/9/00 1:28
טטושמה קדחה :תאמ
???קדחל הבוגתב
יכרעתש תוישיא ןבמ לכ רובעאש ,הרקי תיטסינגלב ,ינחטבומ
.תוישיאב קזח ינא .םהידעלב וא םידגב םע ,יל
טטושמה קדחהל וביגה
 
 
14/9/00 3:59
תיטסינגלב :תאמ
!ןכ ???קדחל הבוגתב
...?שלח המב , ןכ םא
תיטסינגלבל וביגה
 
 
14/9/00 17:02
טטושמה קדחה :תאמ
!ןכ ???קדחל הבוגתב
תורוחב םע תודדומתהב ,ירש ןומ תיטסינגלב ,שלח ינא
?יתוא יחירת רבכ יתמ .ךומכ ,ןיינעל רשי תועיגמ אלש
טטושמה קדחהל וביגה
 
 
14/9/00 21:39
תיטסינגלב :תאמ
!ןכ ???קדחל הבוגתב
?חירה תא בהוא אל ינא םאו
?..ילש חירה תא בהאת אל התא ...םאו םאו
וחתפש יתעמש ???טנרטניאה ךרד חירהל לכונ רבכ יתמ
... הזכ והשמ רבכ
, תמשוימ היהת תאזה היגולונכטהש דע , םייתניבו
???קדח ךמצעל ארוק התא המל , השקבב יל דיגת
תיטסינגלבל וביגה
 
 
17/9/00 14:25
טטושמה קדחה :תאמ
!ןכ ???קדחל הבוגתב
ינא .תיטסינגלב ךמצעל תארוק תאש הביס התואמ
ידכ דע אל ינאש םשכ תיטסינגלב שממ אל תאש חינמ
םירבדה תא קודבל ןמזה עיגה ,ךכ וא ךכ .קדח ךכ
תועינצה אולמב ימצע תא עיצמ ינא .םרושאל הלאה
איבא ינאו ,ךמטוח תא ישיגה יאוב .ןפנפנסה ךפאל
המידק .םיבוט תוחיר לש לילב ךיילא
טטושמה קדחהל וביגה
 
 
20/9/00 11:24
תמעוז תינידנולב :תאמ
!ןכ ???קדחל הבוגתב
ןכ אקווד ינא - תיטסינגלבה הצור אל


?תצק ?ךתוא ?רשפא
תמעוז תינידנולבל וביגה
 
 
21/9/00 14:06
טטושמה קדחה :תאמ
ןיינעלו רשי העיגמל הבוגתב
תועיגמש תורוחב דואמ בהוא קדחה ,הרקי תמעוז
יטמק תא קילחהל ינוכיה ,ךכל יא .ןיינעל רשי
האנה לש זוורב רועב םתוא רימהלו םעזה
הפצאו ךלש ילוכ .ןוכנה םוקמל תעגה .תיאליע
יראת אנא ,תישאר ךא .הרומתב ךלוכ תא לבקל
דמוע ינא דנולב הזיא ינפב תוטרפ רתיב יל
המו ,המלו תא ימ ,רמולכ .ימצע תא סימהל
הווקמ ינא) תמעוזה הקושתה תא ךב ררוע
(תימיטניאה תמאה תעשב םג וטטרי ךלש םייריחנש
טטושמה קדחהל וביגה
 
14/9/00 0:01
ינרוא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
תלימ תא תחא םעפ קר ןאכ תובוגתה לכ ךרואל יתיאר הברה יתעתפהל
.הימיכ :חתפמה
ומכו .ימיכ אוה Y השיאל X רבג ןיב "קילק"ה !תושעל המ ןיא יכ
דחא רבגב בוהאל הלוכי ינא .תונתשהל לוכי םעטה...ורמא ןלוכש
לש לולכמ אוה - השיא וא רבג - םדא לכ,רחא רבגב בעתאש רבד
,תוחדל וא ךושמל תולוכי הלאה תונוכתה דחיו ,ףוגו יפוא תונוכת
.הליחב ידכ דע תוליעגמ וא רועיש ןיאל תויסקס תויהל


יפויה לאדיא לע ,טיפ דארב לעו ןוטס ןורש לע חוכיו ןאכ היה
הזחה יחלוגמ םירוחבהו תוינידנולבה לכ לע ,ינרומה יברעמה
.בושח ביכרמ אוה יפוי ,תושעל המ ןיא - תומוסרפב םיאור ונחנאש
הכישמ ררועמש םרוג איה תוירטמיס יכ אצמנ וכרענש םיבר םירקחמב
.ירטמיס ץוצרפ בורל אוה הפי ףוצרפ -
,דורשל תלוכיו חכ רדשמ ,לשמל ,תולודג תותסל םע רבג יכ םג אצמנ
לכוא רתוי קינעהל הלוכי לודג הזח םע השיא .ךשומ אוה ןכל
לאדיא תא םיששואמש םיאצממ ןומה ואצמנ .'וכו 'וכו .היאצאצל
.יפויה
,תונמשה םישנה םגו םיריעשה םירבגה םגש הז ךיא ...הככ םןא ,לבא
יכ ?דבל םיראשנ אל - סרכה םע םירבגה םגו תוריעשה םישנה םג
םתס לע וליפא ,החפשמה לע ,םירבחה לע ,םכביבסמ בוט בוט ולכתסת
ונקלח - ליגר םיארנש ,םיליגר םישנא ונבור ...בוחרב תוגוז
דחא לכ לבא ,רתוי םיחרק וא רתוי םיריעש ונקלח ,רתוי םינמנמש
קולחל גוז ןב אצומ ,וייחב הבהא הווח (!!!) ללכ ךרדב ,ונתיאמ
...ויח תא ותיא


"לאל הדות" תורמוא ונייה ילש הבוט הרבחו ינא אבצב יתייהשכ
םיליעגמה םיקינמיאולימה לכלש וניליגש םעפ לכ ,החוורל תומשונו
- הרבח שי ונביבסמ ורכרכש םיליעגמה םילייחה לכו ונתיא וליחתהש
לכש תעדוי ינא םויה לבא ...תורמוא ונייה ,קושב תוחפ דחא ליעגמ
יכ ,וייח ךלהמב ויתויטנ תא הנשמו ,םירחא םיסופיטל ךשמנ םדא
המכ שי ריס לכלו ,הל םיאתהל תולוכיש תופפכ המכ שי די לכל
.הלועמ רבד הזו ,םהל םיאתהל םילוכיש םיסכמ
.ונילא קוידב ךשמנש ץוחב םש והשימ שי חוטב...אלפנ רבד הז
ינאו .םלועב יסקס יכה ינאש תבשוחש ,םלועב הפי יכה ינאש בשוחש
שיגרנש ליבשב ןורש תויהל הכירצ אל איהו דארב תויהל ךירצ אל
,ןבומ לכבו ךרד לכב ינשהמ דחא הנהנש ,בהאנש ,ןיידזנש ,הכישמ
.אלפנ הז .דחיב - םהמ םיעגר וא - ונייח תא קולחנש


!give me a braek - םיצולפל רשקבו
ליעגמ רבד איה ביבחתכ הצלפה .םידורו תובבל תוצילפמ אל םישנ
חונב שיגרהלש תבשוח ינא ןכו ,עבטבש רבד םה םיזג לבא .עזעזמו
ללגב םידרפנו םימגמגמו םיקימסמ אלש ךכ ידכ דע גוזה ת/ןב םע
וא חרק גוזה ןב םא בושח אלו ,ילאדיא בצמ הז הנטק החיפנ וזיא
?אל ,הקיטנמורה הז רקיעה .ינידנולבו הזר וא ריעש
ינרואל וביגה
 
28/9/00 1:39
yoad :תאמ
הפורשהל הבוגתב
הפורשל
ידמימ דח םלוע אוה ךמלוע ךילע יביל בליל הפורש תמאב תאש הארנכ
יטסיאוגאו
תורוקה תאו ךייתושגר תא קוחל רתומ ךל קרש אוה ךיירבדמ עמתימה
ךתוא
תוינבת ונא ןיאו םישיגרמ ונא םג םיטובור ונניא םירבגה ונאו
אל ןתאש יפכ קוידב
ינשה יפלכ דחא גוז ינב ךשומש המ אוה יסקס
תא השעו השעיש המ הזו יתוא הרגי חרכהב אל ךתוא הרגמש המו
רתוי ןווגמו רישעל ונמוע
םויסלו


םיטרדנטסב םידמוע הארנכ ןניא םירבגה בור יכ םוגע ךבצמש הארנכ
האושנ תא םא ףא דבל הארנכ תא הז ללגבו ךלש םירימחמה


תישונאה הרחב ךמצע תא יאצמתש ךל לחאמ ינאו ךל הבוט הנש
דאוי לחש
yoadל וביגה
 
28/9/00 12:50
רוחב רמ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
תורקי תורבח
.הזה רתאה תא תוליעפמש תורבחל ןאכ הנופ ינאו
הז תא הל השוע אלו ןכש המ , תחא הרוחב לש התעד איה תאזה הבתכה
.!! לבח הבתכל תורושק אל שממ תובוגתה ךכל םאתהבו
.ןאכ תומש ןתאש המ הינש םעפ וארקתו הבוט ונלוכל ושעת
.רתאה לש המרה תא דירומ הז
ASTA LUEGO
רוחב רמל וביגה
 
30/9/00 13:17
הלילט :תאמ
הפורשהל הבוגתב
.ינצקוע לבא ,זמורמ ,ונרכיה קרשכ וניניב היהש טוטרילפה הז
דחא תעגל ףס לע ,רדחב דבל ונראשנשכ ריואב ףחירש ימוטאה חתמה
,תידדה תוקלדיה לש םימי כ"חאו .וניטבמ שיגפהל םיזיעמ אל ,ינשב
,השיגפה - זאו ,ינופלט סקס ,תוכורא תוילאוטריו תוחיש ידכ ךות
ךכחל קר ,תינושארה הקומעה הקישנל רבעמ !!!!השיגפה ,םיהולא
ללכב ,םישוחל רכמתהל ,םעטה תא םועטל ,חירהל ,םושנל ,יחלב יחל
קר םדוק ויהש םיקוקיל םתוא לכ תא קקלל כ"חאו .ןיידזהל אל דוע
בורמ קעוצ ותוא עומשלו ףרטאב ול ץוצמל ,ןכ ,ץוצמללו ,םיזוטניפ
.האנה
תכלל ,(עוציבל השק היה הזו) ףוס ףוס ונדרפנשכ ,הז ירחאו
רועה לש השוחתה לע רתוול יתיצר אל יכ ,םיברועמ תושגרב תחלקמל
.יפוגב קקחנש ולש ףירטמה חירה לע ,ילש רועה דגנכ ולש
לכתסמ ,שגורמו םורע ,יתטימב בכש אוהשכ ,ולש טבמה הז - יסקס
אימצה ךכ לכ אוה ,תושעל המ) הקיקשב םימ התוש ,ולומ תדמוע ילע
אוהו ,ינטב לע ,ידש לע ,יפוג דרומב םיפטונ םימהו ,(...יתוא
"?םיהדמ טושפ ךלש ףוגהש תעדוי תא" :רמואו ץירעמ טבמב טיבמ
.םלועב תיסקס יכה ינא ורובע ,ןכש ,תעדלו
ךכ לכ תיסקס יתייהש לעו ,ירובע ולש המיהדמה תויסקסה לעו
.יב קוקח אוה חצנל - הלא לכ לע ,ורובע
הלילטל וביגה
 
 
5/10/00 16:55
שישקב קאבר :תאמ
יסקסל תוקקותשהל הבוגתב
?ידיגת םנתחתה ףוסב .רופיס הלחא הללאו
שישקב קאברל וביגה
 
 
6/10/00 14:50
הלילט :תאמ
יסקסל תוקקותשהל הבוגתב
לש םחתימב קר םייקתהל םילוכי הלאכ םירופיסש ללגב ילוא
תויהל הלוכי תינושארה תוקלדיהה םש קר ילוא .ירשפא יתלבה
רכשמ ךכ לכ ינשוחה רורחישהו ,תינשוחו תיארפ ךכ לכ
ללגבש םיעדויש בצמב קר ילוא .(...רקשמ םג - וניניבו)
רשפא יא ,תויליבד ןקלח ,תונוכנו תובוט ןקלח ,תוביס ןוילימ
.המצע תא הניזמ וזה הבהלה זא קר ,תרעובה שאה תא שממל תמאב
הפוקת דחי םייח םתס וא ,םינתחתמ ונייה םא ,םתסה ןמ
ונדמלש הבהאהו וניניב התיהש המיהדמה תוינשוחה ,תיתועמשמ
לש תוירורפאה יעלס לע תוצפנתמ ויה ,וז תא הז בוהאל
ונייהש חוטב אל ללכבו ,ךלש/ילש החפשמה ,םידלי ,אתנכשמ
.תאז םידרוש


ינשוחו םיהדמ סקס םע ,הלודג הבהא וז התיה ,תאז לכבו
ונחנא (...הרקמב אלש וא) הרקמב םא ,םויה דעש ,דירחהל
,דוביאל ךלנ ונחנאו שדחמ רועבל לוכי לכה ,וזב הז םילקתינ
.ינשה ךותב תחאה ,הינשה ךותב דחא
הלילטל וביגה
 
 
10/10/00 14:04
שישקב קאבר :תאמ
אל ,רעצה הברמלל הבוגתב
םכל דובכה לכ .הככ יתוא םג יבהאתש יאוולה
שישקב קאברל וביגה
 
 
10/10/00 21:06
הלילט :תאמ
אל ,רעצה הברמלל הבוגתב
ילואש וזכ ?תירשפא יתלב הבהאב ךתוא ובהאיש הצור תמאב
?תמאב תשממתמ אל לבא ,תרעוב
לבא ,ץוצינ םע ליחתתש הבהא התוא תא תשפחמ ןיידע ינא
תוירורפא לש הקיחשה ןחבמב דומעת םג ,ןכו ,שממתהל לכות
הרגישה
הלילטל וביגה
 
4/10/00 0:33
קסעהלעהלילברמושקסשהץעיקוב :תאמ
הפורשהל הבוגתב
?יסקס הז תוחורה לכל המ , המו
, םכלש תובוגתה תא ארוק ינא םיה תא שפחל םוקמבש העש , העש
קחוצ רקיעבו , יתימא יכה יברעהו, סקא , ו'ג תא ץירעמ
ןיא ביירד םצעב םה םייחהש םירכזנ ונייהש יאוולה ....עשעושמו
לכ םייעונלוקה םיעגרה םה תמאב םייסקסה םירבדהשו , לודג לודג
יבנלא בוחרב רוחשה ךוראה ליעמהו םודא םודאה קלה םע איהה לש ךכ
התוש איה הב רקלקה סוכמ םמורתמש ליבהמ דה םע , רופאו יוותס
םייניעמ חקופמ דחא טבמ ןימב תפקשנש המחכחהמ , יטוזקא הת הזיא
תפוניטהו םיסובוטואה תא האיצומש , וזה הריוואה לכו , הלש
...םלועה תא האיפקמו סוקופמ
עדוי ינא , שודנ
הארנכ - ינרמוי
הנצס ןימל ועלקיתו אובי םויש הנומאה ילב םיווש םייחה המ לבא
תוחפל םכתא ףוחסתו , ראונ םליפה לע רועיש ךותמ החוקלש וזכ
?ארב םיהולאש ףורצ יכה רשואה לש םיירהצ רחאל
וכישמת , םתאו , קוחצלו אורקל , םיסינב ןימאהל ךישמא ינא
(: אבה לודגה רבדה אוה אוה םכמ דחא ילוא , שארה תא רובשל
הבוט המיתח רמגו , הבוט הנש


קסעהלעהלילברמושקסשהץעיקוב
קסעהלעהלילברמושקסשהץעיקובל וביגה
 
2/11/00 17:39
יננ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
. ךמיע קדצה הדומח יוא
היהי אוה םא הנשמ אלש הזכ חופנ וגא ךכ לכ שי םילארשיה םירבגל
. יסקס אוהש שיגרי אוה םלועב רעוכמ יכה
יולת םצעב בוט) דירחמ הזחמ הז לגר רודכ תוארל םיבשוי םהשכ יוא
(םילכתסמ ימ לע
יסקס יכה אוהו לגר רודכ לע לכתסהש םלשומ רבג יתיאר ינא
(רבחה אל הזו)םלועב
דאמ אוהש השוחתה תא ךל ןתונ אוה הנהמ דאמ הזחמ היה הז אקוודו
יבשיתת ותוא סעבל אל ליבשב תאו לגר רודכב הפוצ אוהשכ ירבג
קחשמ הז לגר רודכש יתעדי אל יפוי הזיא הא"ירמאתו ודייל
"ןיינעמ
ויניעב ןח אצמל תוצור םתס ונחנא קלא
םירודיס יל שי ימצע תא עוטקל תבייח ינא
ילש םיסקס יייייב
יננל וביגה
 
9/11/00 19:43
עעענ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
תוויע ןימ ול היה ..ומוה ומכ גהנתה אוה .יסקס רבג יתשגפ םויה
רתוי דומצ רדווס שבל אוה .תינופצ הבקנ לש קול ול ןתונש רובידב
אוה .ףטיל אוה .הברה ולש ןושלה םע קחיש אוה .ילש הצלוחהמ
םיזנכשא יתשטנ) ירבג היה אוה .תורשי םייניש ול ויה .קקחיצ
רתוי םה ,רדהנ דבוע הזו םינש שולש רבכ יברעה הארמה תבוטל
.רבגב הכירצ ינאש המ לכ הז(.םהב ללעתהל רשפא םיעיגפ
OH REXY YOUR SO SEXY.
עעענל וביגה
 
11/11/00 0:57
ןתיא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
?תמאה
!לכה הלחא תבתוכ הלחא ,הבתכ הלחא
!!!הלחא לוכה ,הלחא סומוחהשכ רמאנ הז לע
הלועמ ןוכתמ ונל ירהו ,תונינש ,הדימב תויניצ ,חבושמ רומוה שוח
.תוקד שמח ריבעהל
.האלה יתרבעו יתנהנ ,יתקחצ
!תבתוכל הדות
ןתיאל וביגה
 
22/11/00 23:38
תב-םיימש :תאמ
הפורשהל הבוגתב
???ךתיא ןתחתהל רשפא יגולותימה סקאה


(?לשבל עדוי התא)
תב-םיימשל וביגה
 
 
2/12/00 20:39
יגולותימה סקאה :תאמ
יתשקיבש המ לכ הז ,יסקסל הבוגתב
.ןדע ןגב רוגנו םימיסקמ םידלי ינש ץירשנ ,דימ ןתחתנ יאוב


.לשבל בהואו עדוי ינא .ןכו
.םילכ ףוטשל אנוש ינא לבא
יגולותימה סקאהל וביגה
 
 
16/12/00 20:20
תב-םיימש :תאמ
!ןבומכ ,והל הבוגתב
יגולותימ סקא
תמאב סקאל יל ךופהת אלש קר
?ךיראת םיעבוק
- לכואל התא ,ןויקנל תיארחא ינא ,םילכל רשקב הגאד לא
?ךלוה
?םידלי השולש רשפא
תבהואמ רבכ
תוקישנ
תב-םיימשל וביגה
 
28/11/00 11:50
םיל רבעמש שיאה :תאמ
הפורשהל הבוגתב
...הז יסקס


הייזחה תא (!טאל) הל ררחשל
הובג בקע לע תוינניחב תפפוט הב טיבהל
ןוליינ יברג (ןוויכה הנשמ אל) תברוג הב ץיצהל
(ךירצ ,ךירצ) ךירצ אל וא ךירצ םא ,תויעבטב תסכעמ התוא תוארל
ףצחתמ וא לפשומ ,ןסכלתמה הטבמ תא סופתל
לצלטצמ הקוחצ תא ,ןופלטב הלוק תא עומשל
הרוואצ תא קשנל ,רוחאמ התוא ןופחל
היכרי םינפ תא רוקחל ,הינזא יכונת תא ךוחלל
לגרב לגר בלשלו קבחל ,רקבב התיא ררועתהל
הפוג תא ,הלש םשובה תא חירהל
ןוחטיבו עדיב תדקפתמ ,הדובעב התוא תוארל
השיא איה המכ דע תעדוי איהש תעדל


יסקס הז
םיל רבעמש שיאהל וביגה
 
2/12/00 13:59
:תאמ
הפורשהל הבוגתב
םינייזמ ךיא ,םינויזה הז שארב ןכל שיש המ לכש יל הארנ ,תונב
וליאכ תוגהנתמ ןתא ,םלועב םירחא םירבד םג שי ,בוט רתוי ןכתא
שישהמ לכ הז ,המ ,ןויז ירחא ןויז ,םעפ ירחא םעפ תוקפדנ ןתא
?םינויז ,שארב ןכל
וז הבוגתל וביגה
 
 
25/6/05 22:17
תאלפתמ :תאמ
?שארב ןכל שישהמ לכ הז ,תונבל הבוגתב
תויגרואו םילגשמ םג .שארב ונל שי םינויז קר אל
תאלפתמל וביגה
 
2/12/00 14:04
יתיא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
ךיא ,םינויזה הז שארב ןכל שיש המ לכ וליאכ תוגהנתמ ןתא,תונב
ןכתא םיפוד םעפ לכ וליא תורבדמ ןתא , בוט רתוי ןכתא םינייזמ
שיש המ לכ הז םע רבכ יד הללאי ,ןויז רחא ןויז ,םעפ רחא םעפ
?םינויז שארב ןכל
יתיאל וביגה
 
17/12/00 15:57
ךמיילינוק :תאמ
הפורשהל הבוגתב
הארנ גהנה .תמדרנ אל איה ,רקוב תונפל עברא .יסקטב םיעסונ
.'ץר 'ץירה תא חתופ ינא .הב זכורמ הארנ ילש ןיזה .שיבכב זכורמ
הפיט עתפל .ינשב דחא םיטיבמ .הרזח יב טיבמ אוה .ילש ןיזב טיבמ
והזש יתוא ודמיל ,רפסה תיבב ,םעפ .ונממ תגלוז הפוקשו הנטק
.הזכ ןיז םע לק אל ןיידע הז .רתוי הלק הרידח רשפאמה הכיס רמוח
איה .טבמ הב ףיעמ .ימצע תא לאוש ינא ,אל וא יסקטב הז תא תושעל
,זכורמ סוכ ץימ לש חיר .לכה רמוא חירה .וישכע יתוא הצור טלחהב
.םינוויכה לכל הצירפשמ איה ."קושיטרא ץימ" כ יממעה ומשב עודיה
ןוגכ םיבצמב המוקמ תא תאצומ דימתש הנטק תיגיג קיתהמ איצומ ינא
.אלש וא...אובי ךשמה .הלא
ךמיילינוקל וביגה
 
 
11/1/01 12:56
ילט :תאמ
יתשקיבש המ לכ הז ,יסקסל הבוגתב
...ךישמת ךישמת
ילטל וביגה
 
 
4/2/07 14:15
הבינגמ :תאמ
יתשקיבש המ לכ הז ,יסקסל הבוגתב
...הפצירב יתוא תבכשה ?? טלוק אל התא, ךישמת
בהלתת לא םםםםםםםםםםםםתס
הבינגמל וביגה
 
20/12/00 23:16
םייחב הרבעש תחא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
!?אל ,םירבג תאניש תצק
?תונב ןכנולסב רקבל ןהל תונתונ ןתאש םירבג םתוא הלא ימ


.סאלק תצק
.... ונפוגב/ונתיבב רקבל הלאכשל תתל ונלש החידפ


!!דימו !!!קיחרהל
.ןהילע רטקל הנכרטצת אל זאו
םייחב הרבעש תחאל וביגה
 
4/1/01 20:07
הנאזניז :תאמ
הפורשהל הבוגתב
!!!!!!!הרקיה הפורשל
רעוכמו ריעש רבג םא .תקיידמ אל תא לבא,הללאל הקיחצמו הנונש תא
'ע-ו 'ח םע רבדמש
זיזי אל הז,תוכלכולמ םילימ רבדלו הפי ינא המכ יל דיגהל ליחתי
יאפוריא ןוסוכ תמועל,הז אוהכ יל
....ל"נה תוקינכטה אלל םג הז תא יל השעיש
הנאזניזל וביגה
 
22/3/01 2:08
the BIN :תאמ
הפורשהל הבוגתב
אל וא םירירש יידמ רתוי שי םע םיעדוי ךיא
the BINל וביגה
 
25/8/01 14:47
סקונ ירולמ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
תבייח ינאו ותוא יתראק וישכע קר לבא ןשי רמאמ הזש תעדוי ינא
!!!ביגהל
הרוצב הז תא תחסינ...תרמאש המ לכ טעמכ םע המיכסמ ינא
רבד אל הז תויגרוא המל...יל העירפה דחא רבד קר לבא...תמלשומ
??יסקס
אל תויהל לוכי המ...שיש םיסקס רתויה םירבדה דחא הזש תבשוח ינא
!!!!?תויגרואב יסקס
ךל היהש בוט יכה סקסה תויהל הלוכי םינוכנה םישנאה םע היגרוא
...הככ הז ילצא תוחפל...םייחב
קלחהמ ץוח לכהב ךתיא המיכסמ ינא...דיגהל יתיצרש המ הז זא
...הזה
םיענ םוי
סקונ ירולמל וביגה
 
5/9/01 20:22
ןמרדפ היא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
םע ףד םירבגל תתל העיצה םלוכמ הלודגה רוניל תיריע .דובכה לכ
םע הז תא םהל הריבסמ טושפ ינא .ונל תושעל רוסא המ לש תוארוה
םייוכיסה בור ינש דצמ .תונושארה תושיגפב קותמ דואמ ואמ ךויח
ךכ (תיבב הזכ רושכימ ןיא םהל יכ) ילש הזחב תוהבלב םיקוסע םהש
.שארב םינהנהמ םתס םהש יוכיסה בורש
ןמרדפ היאל וביגה
 
7/10/01 0:00
anat :תאמ
הפורשהל הבוגתב
! ת י ח ת ו ת טושפ תא
anatל וביגה
 
27/12/01 0:38
בל :תאמ
הפורשהל הבוגתב
.ותוא יתארק תעכ קר לבא ,ןשי ארונ רמאמ הזש עדוי ינא
.ןהכ זעוב םע םיכסהל בייח ינא ןפוא לכב
ךייתונוצר תא תאטבמ איה לבא ,הפורש ,ךתביתכ תא יתבהא םנמא
.תויטרפה ךייתושוחתו
י"פע םג םייסקס םילארשי םירבג טעמ אל שיש חוטב ינא הזמ ץוחו
.ליעל םיבותכה ךייתונוצר
(-:...!החלצהב
בלל וביגה
 
1/2/02 16:01
תקונית :תאמ
הפורשהל הבוגתב
?יסקס רבג אל אוה ריעש רבגש רמא ימ
ןוכנ אל ללכב ללכב ללכב הז
טעמכ ףוגה לכב ריעש היהש רבג םע יתייה ינא
בגב ןטבב הזחב םיידיב
(ןכל אב אלש הפיא וא) ןכל אבש הפיא
יסקסו הווש שממ היה אוה יתעדלו
...הכלמ ומכ שיגרהל יל ןתנ טושפ אוהש ללגב הז ילואו
ומצע רבגה לש יפואב םג יולת לכה
לוכי אוה ינש דצמו יסקס אל לבא ,ירמגל קלח תויהל לוכי אוה
...שיש יסקס יכהו ריעש תויהל
גהנתמ אוה ךיא ,וילע םילכתסמש ימב םגו ,לכתסמש ימב יולת הז זא
...וכו ךילא


...חירו םעט לעש וחכשת לאו
תקוניתל וביגה
 
 
3/9/02 1:52
...ןרתווה :תאמ
יתשקיבש המ לכ הז ,יסקסל הבוגתב
המ תא וארי ילוא קלח .הפ ובתכנש םירבדהמ קלח יתארק...ממה
האצות לכה ךס הזש וארת ילוא לבא ,תיטתאפ תונייכבכ בתוכ ינאש
.תונקסמ תקסה לש


ברה ירעצל ינא ."..תקונית"ה יתמדוק הבתכש המ המ םג יתארק
ריעש לבא 22 ןב קר םנמא
הז לע לכתסהל הסנמ ינא ...אל הפיא ,םייפתכב הזחב בגב ןטבב
רבוע אל - השעמלו החוד הזש םיכסמ ינאו ,תינויגה הרוצב
ללכב תויהל ידכ םישרדנש םיטרדנטס לש םייוסמ ףס אוהשזיא
לכ הז תא האור אקווד ינא ?יליבד עמשנ .םדא ןב הרוצ איהשזיאב
תיסחי ףוג ילוא יל שי הזמ ץוחש לרוגה קוחצ הז ילוא .ןמזה
אקווד ינא לבא - היצנגלטניא תצק ילואו ,רדסב םינפ ,בוט יונב
ינומכ םדאנבלש בשוח אל ינאו ,ינשה דצהמ הז תא תוארל הסנמ
.הבהא העיגמ
הז ,יתרמאש ומכ לבא....תושפטה איש םכל עמשנ חטב הז וישכע
םלעתהל אלו ,תיגול הבישחב ,םהש ומכ םירבד תוארל ןויסנ טושפ
....רקשב תויחל אלו ,הז םע םילשהל יתעדל ףידע .תמאהמ
ינאשכ בוט שיגרמ אל ינא םנמא - םא הכלמ התוא םע םיכסמ ינא
,ימצעמ לעגנ ינא םג סלכתש עדוי ינא לבא ,הירבד תא ארוק
הילשא הז - םירחא םירבדל בל םישת יהשמ ילוא םש יאש בושחלשו
תא הרוחבל םורגל הצרא אל םלועל ינאש ,רמוא תונכב ינא .תימצע
ובשחת אלש .םידגב ילב יתוא תוארלב הכורכ היהתש תומיענה יא
.תורירב ידמ רתוי ןיא לבא...רסיימ יד הז....הזמ הנהנ ינאש
עיגמ ינא דימת לבא ,הבהא קינעהל הצור דואמ יתייה ,ירעצל
יכ טושפ ,הבהאל יואר אל ינא ,וישכע ינאש יפכש הדבועל הרזחב
סלכתו ) רשפתהל הצור יתייה אל ינא םג....םידבוע םירבד הככ
םוש האור אל ינא ,ןכלו , (..תוהובג ידמ רתוי תושירד יל ןיא
אוהשזיא שוחל תלגוסמ איהש הנקסמל עיגת הרוחב הניגבש הביס
.ילא הביח לש שגר
תאזכ הציחמ ךרד םלועה לע לכתסהל ,ףיכ אל שממ םתסה ןמ הז
ידיחיה רבדה ןכלו.....התוא ץורפל לכות אל םלועל הארנכש
ילוא הזל וארקת...תוילשאב תויחל...ןיימדל טושפ אוה ראשנש
שיש הדיחיה רתוי וא תוחפ המחנה וז לבא... (: .תוירכ ךושנל
,ןהינימל תוטישו םילופיט לע בתכי ילואש המ לכ .ינומכ דחאל
אל םויה שיש עציההו...אשונה תא יתקדב אקווד .יטנוולר שממ אל
.והשמ הוושש ןורתפ ןתונ


,הלאה םיאכדמו םיממעשמ ילואה םירבדה תא בתוכ ינא םצעב המלו
תיווז תתל ידכ קר ילוא ?...תויסקס יהמב קוסעל דעונש רושרשב
אוצמל הסנמו ,הבהאל יואר אוהש בשוח אלש והשימ לש ,תרחא תצק
.ומצע םע תושעל המ
...ןרתווהל וביגה
 
 
3/9/02 20:30
:תאמ
יתשקיבש המ לכ הז ,יסקסל הבוגתב
יל ארקת .הסכמ שי ריס לכל .הדוקנ .הבהאל םייואר םלוכ
לכ לע .הזב הנימאמ תמאב ינא לבא הנקת תרסח תינקיטנמור
ונלצא .תקחוצ ינא ..םתס .וב קושחתש תמפושמ וזיא שי ריעש
,ישפנ יח) רתויב רעוכמהו ריעשה רוחבה ,ןפוא לכב ה'רבחב
רבכ העובק גוז תב ול שיש דיחיה אוה (יסקס אל וליפא אוה
ןיא -ןאכ ורמא רבכש ומכ .םלועה תא דחי םישרוח םהו םייתנש
רושק אל .תויגרנאב ,ךויחב ,טבמב והשמ הז .תויסקסל םיללכ
.עובק רבד םושל
טושפש יאדכ ילוא זא ,ךמצעמ לעגנ התא םא :לועיי תעצהו
ןונגסב והשמ וא היצליפא .רופיס אל .רתוימה רעישה תא דירות
בוט שיגרהל ידכ תורתוימ תורעש תודירומ ונחנא .רדוסמ התאו
?הז תא השעת אל התא םגש המל .ונימצע םע רתוי
וז הבוגתל וביגה
 
 
20/9/02 22:32
ןרתווה :תאמ
יתשקיבש המ לכ הז ,יסקסל הבוגתב
הברה ןיאש הארנכ "הבהאל קוקז דחא לכ םאה " הדוקנה לע
רבודמש ןווכ...חכוותהל םעט
..תיכרע תישיא הטלחהב
ילש ןוצרהמ תעבונש הנקסמ גיצהל יתיסינ ,הרקמ לכה ינא
.ימצעל רקשל אלו הנכ תויהל
ינא לבא ,וכו וכו "הסכמ שי ריס לכל" דיגהל דמחנ ארונ הז
,תעצוממ הרוחב לש םיינעה ךרד לכתסהל לכ םדוק הסנמ
שרדנש ילמינימה ףסה תא רובעל תלוכי יל ןיא , יתכרעהלו
.בצמ לכב ללכב
לכ םעו ,לכה ירחא..םירבד םידבוע הככ..הברה רוזעי אל
ןיידע עבטה - םיישונא תושגרבש תועמשמל שיש תויזכרמה
תונוכתב םיאטבתמש תיעבט הרירב תונורקע לע ןעשנ
...ןגאלב היה תרחא ,ךכש בוטו .תוינוציח
בושיחב ילואו ,יטרואת ןפואב...תמפושמה םע והשמ תרמא
ימ קר ירה .ידיחיה ןורתיפה תויהל יושע הז ,יתורבתסה
םע רדתסהל לגוסמ היהי ילוא ,םגפ הזיא שי םג וקלחבש
.םירחא םישנא לש םימגפ
, תרמצ תוינמגוד שפחמ אל ינאש תורמל ,יתרמאש יפכ לבא
לע בושחל הסנת אלש הרוחב שיש ןימאמ אל ינא
(:..ןיווראדל רוזחל םינמזומ םתא ? המל...הביטנרטלא


הבוגתב הז לע יתינע םנמא - לופיט יבגל והשמ םג תקרז
הרקמב תובוט תואצות ןתונש ןורתפ ןיא - בוש לבא ,תמדוקה
םה םתסה ןמו ,רתוי הברה םיחלצומ םישנל םילופיטה .ל"נה
שי .םינושה םיימוסרפה םינייפמקה ירוחאמ םידמועש ולא
(:..סנזיב הז לבא ,תאזה היישעתב תוילשאו םישוקשק הברה
,ךחוגמ עמשנ...(:..ריזנ תויהל הארנכ אוה ידיחיה לופיטה
.הז לע יתבשחש הדוותמ ינא לבא
יתנמאה אל יטסילאיצוס ךוניח םע ,טלחומ טסיאתא רותב
הנה לבא ,הז לע בושחל עיגא ינא היצאוטס איהשזיאבש םייחב
רזנמ אקווד .ןיטולחל תויופצ יתלב תועתפה שי םייחב -
ילואו הוולש תצק תתל לוכי ,הפוריאב ירפכ רוזיאב טקש
...םוימויה ייחב םוקמ הברה ןהל ןיאש , הווקת
ףילחהל אל םגו...ןימאמ שיא תויהל םעפ יא יתבשחש אל
םתס...םימ באוש ,רצח רענ ,הקנמ תויהל םתס לבא...תד
הדימה הנקב םיטפוש אלו הברה םירבדמ אל ובש םוקמב והשימ
.ילאנויצבנוקה
הזיא - תיביטקייבוא תולכתסהב לבא....טלחומ דרוסבא עמשנ
תושעל ? םיליגרה םייחהמ תויהל תולוכי רבכ תויפצ
תוהבל ךישמהלו תיבב תבשל ?המ ליבשב...הריירק...ףסכ
?..תוריקב


תיטרפה הסאבל הזה רושרשה תא רורגל םיענ אל תצק...בוט
םהש אוה ןאכ םירמאנש םירבדל שיש ידיחיה ךרעה ילוא...ילש
attractive" ארקנש המב תרחא תצק הניפ ריאהל םילוכי
."being
ןרתווהל וביגה
 
 
7/2/07 20:54
ימ בושח אל :תאמ
יתשקיבש המ לכ הז ,יסקסל הבוגתב
וליפא ןיידעו םינש +שש לש רוחיאב תבתכש המ תא יתארק
ינא םג .ביגהל ןוכנל אצומ ינא ,יתבוגת תא ארקת אל םא
הזחב רעיש רסח אל לבא םייפתכב אל םנמא ,ריעש רבג
אקווד) תורוחב שיש ךל תולגל לוכי ינאו תומוקמ דועבו
םייתימא םירבג ונב תואורו הז לע תועגושמש (תוריעש אל
שי ןוכנ !!םירופיס ךל ורפסי אלשו !ונחנאש המ הז יכ -
עירפמ אל הזש הלאכ שי ,ןתוכז - הז תא תובהוא אלש תונב
והשימ תוצור שממש רומאכ שיו ינורקע שממ אל הזש וא ןהל
תא ספות התאש ךיא ןיב ,יתעדל ,לבלבמ התא .(קודב) הזכ
ןיבתש בושח - ךיילע לכתסת תמייוסמ השיא ךיא ןיבל ךמצע
.החלצהב .וזה הדוקנה תא
ימ בושח אלל וביגה
 
 
7/2/07 8:32
הקותמ תילותח :תאמ
יתשקיבש המ לכ הז ,יסקסל הבוגתב
תונב םג שיש הז לע בושחת קר ,(הככ עמשנ תמאב התא) ,ידומח
?םתיא תכלל לוכי הז ילוא זא ,הככ תושיגרמש
עטקב ינשה תא דחא !!םישיגרמו םיניבמ םתאש הזה עטקה אקוודו
תויוטש ינימ לכמ רתוי " הז תא םכל תושע"ל לוכי הזה
!!!ןאכ תובותכש
...קתומ החלצהב
הקותמ תילותחל וביגה
 
11/6/03 18:45
יעור :תאמ
הפורשהל הבוגתב
((: !!קוחצמ יתוא תערק
!וברי ןכ
יעורל וביגה
 
5/9/03 16:34
:תאמ
הפורשהל הבוגתב
יחש תיבב ריעש שממ ינא
וז הבוגתל וביגה
 
9/9/03 22:55
רוא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
?תשקיב תא ,עגר ,יכ תונתשהל םיכלוה םירבגש ךל הארנו


אוהש יפצת לא קר !ךרדב רוטרביו הזיא ךל יפחדו טמיניביק יעס
תב תיטסינמפ ןכ םג קמעס .היזיולט'ת רדסי וא וטוא'ת ךל ןקתי
!#תונוז ףלא
רואל וביגה
 
 
11/9/03 23:02
יבמב :תאמ
יתשקיבש המ לכ הז ,יסקסל הבוגתב
!!!! רגפמ סרא
יבמבל וביגה
 
8/11/03 20:57
רוא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
דואמ קזח ןיזל הצור ינא
רואל וביגה
 
 
4/12/03 23:40
השמ :תאמ
יתשקיבש המ לכ הז ,יסקסל הבוגתב
?יתמו הזל דאמ הצור תא ןיז תמ לע דאמ הצור ינא !ייה
השמל וביגה
 
8/1/04 20:13
תיגולותימה תיסקאה :תאמ
הפורשהל הבוגתב
תודוהל תבייח ינא הפו הלימ לכב ןוכנ !! ביגהל תבייח יתייה
בוט רתוי דוע ןייזמ אלפנ שממ לשבמ אוה !! ילש רבחל ןגרפלו
!!!!ךתוא תבהוא ינא קי'צפו'צ תועמדה תא יל בגנמו
תיגולותימה תיסקאהל וביגה
 
10/2/04 22:11
ינב :תאמ
הפורשהל הבוגתב
וניידזת וכל םלוכ לע ןיז
ינבל וביגה
 
19/3/04 19:47
יסקס יפוי לע רוצע :תאמ
הפורשהל הבוגתב
תרשיש ךלש תופש היהיש והשימ תשקיב הזמ רתוי תשקיבש יל הארנ
סאמנ דועמ רהמ תוצור ןתאש המ השועש רבג םגש ןכלצא היעבהו ךתוא
אל ינא לבא הבתכב הרמאש המ הברה יב שי הלאוו ..ו ונממ ןכל
הזיא לשבל אל לבא םירבד הברה דועו קנפל עדוי ינא לשבל עדוי
יסקס אל רבכ ינא הסאב
יסקס יפוי לע רוצעל וביגה
 
19/3/04 19:47
יסקס יפוי לע רוצע :תאמ
הפורשהל הבוגתב
תרשיש ךלש תופש היהיש והשימ תשקיב הזמ רתוי תשקיבש יל הארנ
סאמנ דועמ רהמ תוצור ןתאש המ השועש רבג םגש ןכלצא היעבהו ךתוא
אל ינא לבא הבתכב הרמאש המ הברה יב שי הלאוו ..ו ונממ ןכל
הזיא לשבל אל לבא םירבד הברה דועו קנפל עדוי ינא לשבל עדוי
יסקס אל רבכ ינא הסאב
יסקס יפוי לע רוצעל וביגה
 
22/3/04 19:22
ינור :תאמ
הפורשהל הבוגתב
ייבב 20 ןב ילא ירשקתש סקס הצור ינא
ינורל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא