םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םיפיט~קיש~ישאר    
   

האווצ לע תעדל םתיצרש המ לכ
תכרעמ

 


השעיי המ תורוהל םכל רשפאת האווצ גוסמ יטפשמ ךמסמ לש הנוכנ הביתכ
לש לדחמה תרירב תא וריכה .םלועה תא ובזעת הלילחו הדימב םכשוכרב
םכינפב תודמועה תויורשפאה תאו ילארשיה ןידה


תושעל םדא שקבמ םתואש יוויצ וא הרימא לכ ראתמש חנומ איה האווצ
קר ליבקש ףקות רב ךמסמ לע רבודמ ,יטפשמה רשקהב .ותומ רחאל ויניינעב
גואדל יאדכ הללגב הביסה וז .קוחב תועובקה םיכרדה תחאב השענ אוה םא
תשוחת ללגב ךכמ םיענמנ םתא םא הנשמ אל .רשפאה לככ םדקומ האווצל
יוצר ,םישרויה רובע התובישח לש הנבה-יא וא הלפת הנומא ,תומיענ רסוח
.דיתעב שפנ תמגוע תעינמלו יטפשמה ךמסמה לש הנוכנ הביתכל ןמז שידקהל


תיצחמ לבקמ גוזה ןב ,האווצ ךרוע אל םדאו הדימבש עבוק ילארשיה ןידה
ןיאו הדימב .םיאצאצה ןיב הוושב הווש קלחתמ רתיה דועב ויסכנמ
םע .תורודה הלעמב האלה ןכו ,רטפנה ירוה ןיב םיקלוחמ םיסכנה ,םיאצאצ
ךישמהל תוכזה גוזה ןבל תרמשנ םלועב תורחא תונידמבו לארשיב ,תאז
ףא לע ,יתחפשמה בכרבו תפתושמה םירוגמה תרידב וייח ךלהמב שמתשהלו
.םיאצאצל איה םג תרבוע םהילע תיניינקה תוכזהש


?הפ לעב האווצ תלבקתמ םירקמ וליאב


הגעב וא ,יווד שרע לע אצמנכ תומיוסמ תוביסנב ומצע תא האורש םדא
השעיי המ םידע ינש ינפבו הפ לעב תווצל יאשר ,"ערמ ביכש" תיטפשמה
התרימאל ךומסבש יאנתב קר תלבקתמ הפ לעב האווצ .תוומה רחאל ושוכרב
,ףסונב .השורי יניינעל םשרה לצא תדקפומו לוקוטורפב תבתכנ םג איה
הדימב הווצמה ייח לע םויאה םת ובש עגרהמ שדוח רובעכ גפ האווצה ףקות
.םייחב ראשנ אוהו


.ןוירטונ וא םשר ,טפוש ינפב הפ לעב הרימאכ תרדגומ תושר ינפב האווצ
תעב רדוסמ לוקוטורפ ךרוע ולאמ דחא םא תיקוח תויהל תכפוה האווצה
השעמל וז .טפוש ינפב המתחנ וליאכ ,יטפשמ ףקות הנשמ הל שיו התרימא
האווצ ךורעל לוכי אלו יווד שרע לע אצמנש ימ רובע תצלמומה היצפואה
.תרחא הרוצב


?האווצ לוטיב עצבתמ דציכ


,תישאר .האווצ לטבל ןתינו רתומ םהבש םייפיצפס םירקמ עבוק קוחה
השדח האווצ ,תינש .ןותנ עגר לכב שרופמב ותאווצ תא לטבל יאשר הווצמה
תומדוק תוארוהה תא תורתוס היתוארוה דוע לכ ,תמדוקה האווצה תא תלטבמ
2005 תנשב עבק טפשמה תיב ,ןכ ומכ .הילע הפיסומ קר איה םא אלאו
דמע אל הווצמה םא םג האווצ לטבל שי ,ךכב ןיינועמ הווצמהו הדימבש
.המויק לש תוילמרופה תושירדה לכב


.תורורב אל תורהצה לע תכמתסמ הלוטיבל הנעטה רשאכ לטובת אל האווצ
לע םישקמ ןכלו ,תויופידעה רדס שארב תמה ןוצר תא םיביצמ טפשמה יתב
תידדה האווצ יוניש ,ךכל רבעמ .תואווצ לוטיב לש םיילמרופ םיכילה
םה ןכלו םידדצה ןיב הזוחכ תשמשמ האווצה .רתוי השק הלועפל בשחנ
.םייחב םהינש רשאכ וליפא הלוטיבל תוארוה עובקל םיאשררמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


םינורחא םירמאמ   
תזונה
רכב הנידע

בעלת קריירה? טוב ויפה, אבל מה עם הטיפוח?
תכרעמ

צבע שיזוף עוד לפני שהקיץ יגיע
תכרעמ

איך לעבור את עונת המעבר בשלום?
תכרעמ

טיפים לירח דבש המושלם
תכרעמ

םימורופ   
    
    
    
םימורופל     
   
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא