םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םיפיט~קיש~ישאר    
   

?םולשב רבעמה תנוע תא רובעל ךיא
תכרעמ

 


תורוטרפמט ישרפהמ עבונש יתועמשמ רגתא ונינפב הדימעמ רבעמה תנוע
וא הקלדה ביבס יחצנה חוכיווב םתערכה אל דוע םתא םג םא .םיינוציק
הפוקתה תא רובעל םכל ורזעיש םיפיט המכ וריכתש יאדכ ,ןגזמה לש יוביכ
םולשב הבורקה


,ריוואה גזמב םיינוציק םייונישבו תוכפכפהב תנייפאתמ רבעמ תנוע
תונוכתה תא שיגרהל רשפא .דבלב תודדוב תועש לש םיחוורמ ךותב וליפא
ףוס תארקל ןכמ רחאלו ץיקה םויס םע רקיעב רבעמה תנוע לש תודחוימה
הרימש לש רגתאה םע דדומתהל םיכירצ ונלוכ וזה הנועב ,ןכ ומכ .ףרוחה
יוביכ וא הקלדה ביבס חוכיווה .םינפה ללח ךותב תועובק תורוטרפמט לע
ונתוא הוולמו תיבה יקלח ראשב ךישממ ,הנישה רדח ךותב ליחתמ ןגזמה לש
?ןורתפה המ זא .דרשמה דע


םיאתמ דוגיבו רורווא ,ןגזמ


הפוקתה תא רובעל רוזעל םילוכיש םיעצמאו םיפיט טעמ אל שי ,ונלזמל
תוכרעמ תא גרדשלו תונמדזהה תא לצנל יאדכ ,תישאר .םולשב הבורקה
העובק הרוטרפמט לע רמוש אמגודל רטרווניא ןגזמ .גוזימהו רורוואה
תימרת תוחונ רצוי אוה .םיליגרה םינגזמב םיצופנש רוקו םוח ילג ענומו
.ןיטולחל הטקש הרוצב לעופו גזוממה ללחה לש הניפ לכב תילאמיסקמ


רשפא .עובק רורוואל גואדל ךירצ רבעמ תנועב תולחל הצור אלש ימ ,תינש
.דרשמב עובק חתפל גואדל וא ,םויהמ קלח תיבב תונולחהמ קלח חותפל
תוכיא לע הרימשלו תולחמ תעינמל ינויח יאנת איה ריוואה לש הפולחת
םיילאריו םיסוריוב תוקבדיה תענומ הפולחתה ,ףסונב .ההובג םייח
.רבעמה תונועב רקיעב םיצופנו הנשה ךרוא לכל עיפוהל םילוכיש


תויהל םיכירצ אל .רבעמה תנועל םיאתהל ךירצ דוגיבה םג ,תישילש
תויפוג םע בבותסהל םיאתמ ןמז אל הזש תעדל ידכ הנפואל םיחמומ
יברש םוי יופצש םכל המדנו רקובב תיבהמ םתאצי םא םג .םירצק םייסנכמו
פיטה .ברעה תועשב תורוטרפמטה לש החינצ ןובשחב תחקל שי ,דחוימב
ךרוצה תדימבו םיקדו םיכורא םידגב ובש קית םע ךרעיהל אוה הזה רשקהב
.תשובלת ףילחהל


?היגרלא םכל שי םא ועדת ךיאו הנרגימ םיענומ ךיא


לשמל הנרגימ .רבעמה תנוע םע תוהוזמש תולחמ לש הכורא הרוש שי
וא רוא ,שערל תרבגומ תושיגרב ,דחא דצב קר םקוממש שאר באכב תנייפאתמ
אל הנרגימל םימרוגהמ לודג קלח .תואקהו תוליחבב םג םימעפלו תוחיר
.הנממ לובסל יוכיסה הלוע טלחהב וזה הפוקתב ךא ,רבעמה תנועל םירושק
.ירטמויבה ץחלב הדיריה ללגב הנרגימל םימרוג ריוואה גזמ ייוניש
תופורתו ,םיפקתה תעינמל תודעוימש תופורת ללוכ הנרגימב לופיטה
.םייק ףקתהב לופיטל תודעוימש


עיפוהל היושע איה .הייסולכואהמ קלח קר תפקותש תרחא הלחמ איה היגרלא
םיחמצ לש םינקבא ידי לע תמרגנ איהו ,15-25 יאליגב הצופנו ליג לכב
תליטנ ללוכ יתפורתה לופיטה .ריוואה ךרד םיצפומש םימיוסמ םיצעו
היגרלא ינימסת יבגל החפשמ אפור םע ץעייתהל רשפא .פוריס וא תוילבט
.םייעבט םירמוחמ ףאל ילירטס יירפס לע םג ררבלו

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


םינורחא םירמאמ   
תזונה
רכב הנידע

בעלת קריירה? טוב ויפה, אבל מה עם הטיפוח?
תכרעמ

צבע שיזוף עוד לפני שהקיץ יגיע
תכרעמ

כל מה שרציתם לדעת על צוואה
תכרעמ

טיפים לירח דבש המושלם
תכרעמ

םימורופ   
    
    
    
םימורופל     
   
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא