םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םיפיט~קיש~ישאר    
   

םלשומה שבד חריל םיפיט
תכרעמ

 


ינפל עגר .גוזה ינב םע תוכיא ןמז תולבל םכלש תונמדזהה אוה שבד חרי
עוריאל ותוא וכפהיש םיפיט המכ הנה ,תקחושה הרגשה ךותל םיעקוש םתאש
ירחא םינושארה תועובשה תא םילצנמ םיאושנה תוגוזה בור חכשנ יתלב
שבד חריל תויורשפא הברה שי ,ינש דצמ .שבד חריל תאצל ידכ הנותחה
.םייטנוולרה םיפיטה תאו ןתוא ריכהל יאדכ ןכלו


השפוחה יפואל םיאתמש םינמז חול וננכת :ל"וחל הסיט


ובש עגרהמ רבכ לדבהב ושיגרת םתא .תחא השפוח ףאל המוד אל שבד חרי
תאצמנש השדחה ךרדהו תושגרמה תויגרנאה תוכזב רקיעב ,סוטמה לע ולעת
םינמזה חול תא םיאתהלו ןנכתל םג םכילע ,ךכמ האצותכ .הניפל רבעמ
ומכ .אספוקל ץוחמ בושחל וסנו םיליגר םידעי ורחבת לא .השפוחה יפואל
ורחבתש המל קר אלא - דעיה לש קחרמל תיתימא תועמשמ ןיאש ורכז ,ןכ
.וב תושעל


החורא ,ןולמ יתבב יוליבל תירבה תוצראב שבד חרי שידקהל אמגודל ץלמומ
ובש גניפוש לע רתול יוצר ,דגנמ .םיטרסב וא תוגצהב הייפצו תודעסמב
היצקרטא לכ לע ןיפוליחל וא ,ינש דצהמ ןיינע תוחפ עיבמ םידדצה דחא
.ףתושמ ןיינע םכל ןיא ןכ םג הבש תרחא


ורכז .חונל ידכ ןמז קיפסמ םכל ראשנש ואדו ,הפוריאב דעי םתרחב םא
רפסמ תוכשמנ הילא תונכהה לכו תויגרנא טעמ אל תבאוש המצע הנותחהש
תויביטקרטא תועש ורחב ,ביצקתה תרגסמ תא שארמ ורידגה .תוחפל םישדוח
.םוקמב ורקיב רבכש תוגוזמ תוצלמה ולבקו הסיטל


דחא םוקמב תוגונעתה לכ :טייש


עגר גוז ינב תניחבמ .טיישל שוקיבה תיתועמשמ הלע תונורחאה םינשב
םוקמב תוגונעתה לכ תא זכרמש ילאידיא ןורתפ לע רבודמ ,הנותחה ירחא
הנכה לש גוס םוש שרוד אל אוהו םימיהדמ םירתאב רבוע טייש לויט .דחא
קרו ,השקה הדובעה תא םכרובע השוע רבכ טיישה תא ןנכתמש ימ .תמדקומ
םע טייש םאתל תורשפא םג שי .ףקותב ןוכרד םע הניפסה לע בצייתהל ךירצ
.תונושה הריצעה תודוקנב םיכרדומ םירויסל תאצלו דומצ ךירדמ


טיישה תורבחמ קלח .תודחוימ תויצקרטא שי המצע הניפסה לע ,הזמ ץוח
ירדח ,אפס ינוכמ ,הכירב ,םיקחשמ תומלוא ,ראפ תודעסמ ,וניזק תועיצמ
טיישה תא ורחב .דועו םיקנפמ םירדח ,סינטו לסרודכ ישרגמ ,רשוכ
תומישמה ראשו הדובעה םע םג םירדתסמ םיכיראתהש וקדבו םכל םיאתמש
.רוחאמ תוראשנש


בוט יכה ,בורק יכה :ץראב השפוח


ןורתיה .ץראב השפוחל שבדה חרי תא שידקהל םיפידעמ גוז ינב טעמ אל
תאצל תורשפאב םג ומכ ,הברקב יוטיב ידיל אב וזכ השפוח לש ירקיעה
.םירתוימ םיבוכיע ילבו הנותחה ירחא דימ שבדה חריל
קינעהל לוכיש רקי אלו יטנמור םוקמ אוצמל אוה הזה רשקהב פיטה
זובזב תואלמ תוחורא שארמ םאתל יאדכ ,ףסונב .הדמחנו תיגוז הריווא
,עוריאה לש ץחלהמ עגריהל תרזוע ץראה יבחרב השפוח .תויגרנאו ןמז
.קנפתהל םג ןבומכו םיפתושמה םייחה תא ןימי לגרב ליחתהלרמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


םינורחא םירמאמ   
תזונה
רכב הנידע

בעלת קריירה? טוב ויפה, אבל מה עם הטיפוח?
תכרעמ

צבע שיזוף עוד לפני שהקיץ יגיע
תכרעמ

כל מה שרציתם לדעת על צוואה
תכרעמ

איך לעבור את עונת המעבר בשלום?
תכרעמ

םימורופ   
    
    
    
םימורופל     
   
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא