םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םידנרט~קיש~ישאר    
   

םכל הכחמ זירפ :הפוריא לש הבהאה תריבב ןוחטיבב לייטל
תכרעמ

 


,תושדחה תורודהמב הייפצמ המדנש יפכמ ארונ תוחפ הברה תפרצב בצמה
םיחוטב שיגרהל ידכ עצבל ןתינש תולועפ לש הכורא הרוש שי הרקמ לכבו
ןולמ תיב תריחב ךרד ,הסיט תנמזהמ לחה .תיתנשה השפוחה ךלהמב רתוי
םיבושחה םיפיטה לכ הנה - בכר תרכשה דעו תויצקרטאו


210-כ הב שיו הנש ידמ זירפל םיעיגמ םירז םיריית ןוילימ 26 לעמ
הרפוא ,ןורטאית יעפומ לש םוצע ןווגמו םיידוחיי םירתא ,םינואיזומ
תפרצ תריב ויפל םשורה רצונ םינורחאה םישדוחב ,תאז םע דחי .םיטרסו
אל תועידי םע תוחתפנ תושדחה תורודהמ .רבעב ומכ החוטב אל רבכ
בצמה תא גיצהל הייטנ שי תויתרבחה תותשרב םגו ,זירפ לע תואימחמ
.ינוציק ןפואב


,חוטב יתוריית דעי ןיידע איה תפרצ .ןיטולחל הנוש ליגרכ תמאה
חרזמה תונידמ רשאמ רוקיבל המיענ רתוי הברה איה תיטסיטטס הניחבמו
עצבל רשפא דימת ,הזמ ץוח .הקירמא זכרמ וליפא וא הקירמא םורד ,קוחרה
.תישיאה ןוחטיבה תשוחת תא וריבגיש תומיוסמ תולועפ


תוריצע םומינימו תילארשי הרבח :םירבעמו תוסיט


ינפל דוע רתוי בוט שיגרהל םכל םורגת לע לא ךרד זירפל תוסיט תנמזה
ילמנב םייניב תוריצע ילב תורישי תוסיט קר אל ולא .ג"בתנל ועיגתש
.הקודאו הבוט החטבא לבקל תניוצמ ךרד םג אלא ,םירזומו םירז הפועת
םיאצויש דעו המצע הסיטב םג תכשמנ ,סוטמב היילעהמ הליחתמ החטבאה
.זירפב הפועתה הדשמ


מ"ק 14 קחרמב אצמנש ,ילרוא הפועתה הדשב תותחונ לארשימ תוסיט
23 לש קחרמב אצמנש לוג הד לראש הפועתה הדשב וא ,זירפל םורדמ
,ההובג המרב םיחטבואמ הפועתה ילמנ ינש .תורואה ריעל ןופצמ רטמוליק
לייטל ידכ םישרדנה םיתורישה לכ תא םהב שיו תודעסמו תויונח יריתע םה
.הפוריא לש הבהאה תריבב ןוחטיבב


(ורטמ) תיתחת תבכר ,תבכרב ריעה זכרמל עיגהל ןתינ הפועתה תודש ינשמ
ןימזהל םג רשפאו העש לע עצוממב דמוע העיסנה ךשמ .םיסובוטוא וא
רטרא'צ תוסיט ,ןכ ומכ .םיפופצו םימוה תומוקמב תוהש עונמל ידכ תינומ
ארקנש רתוי ןטקהו ישילשה הפועתה הדשב תותחונ תורז הפועת תורבח לש
.תוצלמומ תוחפ ןהו Beauvais


תוישיא תוצלמהו תוחוטב תויצקרטא :זירפב תידוהיה הליהקה


,19-ה האמה לש םינומשה תונשב לחה זירפל ןושארה ימואלניבה הריגהה לג
יתש ןיבו 20-ה האמה לש 50-ה תונשמ רקיעב עיגהל ולחה םידוהיה ךא
םכתושרל דומעל הנכומ היהתש הפנע הליהק איה האצותה .םלועה תומחלמ
הליהקה לש טנרטניאה ירתאל סנכיהל יאדכ ,תישאר .לויטה ךרוא לכל
זירפב רורטה יעוגיפ .תוחוטב תויצקרטא לע תוישיא תוצלמה לבקלו
תימוקמ הצלמהש קפס ןיא ךא ,םידוהי דגנ םינווכמ חרכהב אל הפוריאבו
.רתוי םיחוטב שיגרהל תניוצמ ךרד איה


רדס םע תפרצב םידוהי לש םירתאו םימורופמ תוצלמה בלשל םג רשפא
ןושיל ןולמ תיב הזיאב ,רשכ לכוא אוצמל הפיא ועדת ךכ .ישיא תויופידע
.ןימז תסנכ תיב שי ןכיהו תבש תילעמב תדרלו תולעל ידכ עובשה ףוסב


?ץראהמ ןימזהל יאדכ המ


תושעלו ץראהמ תובושחה תונמזהה לכ תא עצבל ונל רשפאמ ינרדומה ןדיעה
ץראהמ ןימזהל יאדכ .ל"וחב םירכומ אל םישנא םע עגמ תעינמל דעצ דוע
.ריעב םייזכרמה תורייתה ירתאל הסינכ יסיטרכו תויצקרטא ,ןולמ יתב
םשארבו לייטל בהואש ימ לכל םירכומ זירפ לש םיירקיעה יוליבה ירוזא
הקילבופרה רכיכ ,ןוחצינה רעש ,דרוקנוקה רכיכ ,הזילא זנאש תורדש
.דועו


לש טנרטניאה רתאב שומיש תועצמאב תואצוהב ךוסחל םג רשפא רתיה ןיב
העיסנו בכר םע לויט םיננכתמ םתא םא .רבולה ןואיזומ וא ינסידורוי
קר עיגהלו בשחמהמ תורישי ותרכשה תא רוגסל ולכות ,ריעה תולובגל ץוחמ
.הנמזה רפסמ םערמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


םינורחא םירמאמ   
תזונה
רכב הנידע

בעלת קריירה? טוב ויפה, אבל מה עם הטיפוח?
תכרעמ

צבע שיזוף עוד לפני שהקיץ יגיע
תכרעמ

כל מה שרציתם לדעת על צוואה
תכרעמ

איך לעבור את עונת המעבר בשלום?
תכרעמ

םימורופ   
תזונה ודיאטה      תרופות סבתא
קוסמטיקה      אמנות הקניות
    
םימורופל     
   
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא