םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םיפיט~קיש~ישאר    
   

?תפטוש תיתיב הקוזחת םכמ ושרדיש םיטירפה םהמ
תכרעמ

 


.םישמתשמ םתא םהבש םייתיבה םירזיבאה ללגב ההובג ךלש םייחה תוכיא
תא תלבקמ דימת אלש תפטוש הקוזחת םישרוד םיטירפה לכ טעמכ ,ינש דצמ
רדס םכל השעתש תומישמה תמישר הנה .היוארה בלה תמושת


תוכיא תא םירפשמו ונתושרל םידמוע םייתיב םירזיבא לש הכורא הרוש
למשח ירישכמב שמתשהל םיליגר ונחנא .ימוי םוי סיסב לע ונלש םייחה
לכ תא םירבועו ףרוחב חלקתהל ידכ דודה תא םיקילדמ ,הפק ןיכהל ידכ
.ןגזמל תחתמ ץיקה


רקיעב ,ןרציה תוארוה לע םידיפקמ ונחנא תוקוחר םיתיעל קרש איה היעבה
םיכיפה יתלב םיקזנ תויהל הלולע האצותה .תפטוש הקוזחתל עגונב
?ךכמ םיענמנ ךיא .החפשמה לכל שפנ תמגוע םגו םייתיבה םיטירפל
.םייתפוקת םילופיטל ןמז תוצקהל םיחכוש אלו חתפמה יללכ לע םידיפקמ


שמש ינטלוק יוקינו רטליפ יוקינ :םימ דודו ןגזמ


םכלש םייתיבה למשחה ירזיבאב עצבל םיכירצ םתאש הקוזחתה תולועפ בור
וא ,ץיקה ינפל ןגזמה רטליפ לש יוקינ םע וליחתה .ןויקינל םירושק
לאו ,םומיח ךרוצל וב םישמתשמ םתאו הדימב ףרוחה ךרואל םג ןיפוליחל
.דודה תא וחינזת


וחק .ביצי םלוס םע שמש דוד ןקתומ ובש גגל ולעו תוחיטבה לע ורמש
.םיימיכ םירמוח אלל ןויקינ ירצומו חל טוטרמס ,םימ תצק םע ילד םכתיא
תוליעי תא רפשל ולכות ךכ .םתוא וקירבהו שמשה ינטלוק תא בטיה ופשפש
תוקד ךותב תרנצב םימח םימ לבקלו תרתוימ למשח תכירצ עונמל ,דודה
.דבלב תורופס


ינושארה ןוניסב רמגנ לכה :םימ תנוכמו הפק תנוכמ


םילזונ לע תיארחאש תחא הנוכמ תוחפל חבטמב םכל שיש חינהל ריבס
יוקינ דצמ ,תכבוסמ הקוזחת תושרוד אל הפקה תונוכמ בור .הייתשו
יבגל ןרציה תוארוה תא אורקל םג ולכות .םימתכ תורבטצה תעינמל ינוציח
.בלחל הפצקהה ילכ וא תימופה יוקינ


דועב ,לזונה לש הליעי המירז חיטבהל ידכ תוקנל וכרטצת הפקה תנוכמ תא
הנש יצחל תחא םימ רטליפ ופילחה .יתואירב ךרע םג ךכל שי םימ תנוכמב
םינמיס רחא ובקע ,ףסונב .ןרציה ידי לע רהצומש םישדוחה רפסמ יפל וא
ימעט ,םימב תוריכע :רתוי םדקומ רטליפ תפלחהב ךרוצה לע םידיעמש
.דועו םיענ אל חיר ,יאוול


הנכותלו הרמוחל יוקינ :בשחמ


.םכלש בלה תמושתל םיקוקז הרצ לכ ינפב םידימע םכל םיארנש םיטירפ םג
הזיא קודבל ,בשחמהמ םיסוריו ריסהל ידכ שדוחב העש תוחפל ושידקה
לע ונקתוהש תולגור ןיאש אדוולו ןורכיז הברה יכהב תושמתשמ תונכות
תאצל ילב וליפא תולקב תאז תושעל ורזעיש םיכירדמ שי .'ג דצ ידי
.תוצופנה תולאשה לכל תובושת ולבקת םהבש םייעוצקמ םימורופו ,תיבהמ


תיבב שיש רישכמ לכ .ריממב וא המכחה היזיוולטב םג רבדה ותוא תא ושע
רובצל הטונ אוה יכ ,הקוזחת תויוליעפ םכמ שרוד טנרטניאל רוביח םע
הנכותה יביכר תא תוקנל ידכ תונמדזהה תא ולצנ ,ףסונב .קחשיהלו יאלב
.םיקדייחו ךולכל ,קבאמרמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


םינורחא םירמאמ   
תזונה
רכב הנידע

בעלת קריירה? טוב ויפה, אבל מה עם הטיפוח?
תכרעמ

צבע שיזוף עוד לפני שהקיץ יגיע
תכרעמ

כל מה שרציתם לדעת על צוואה
תכרעמ

איך לעבור את עונת המעבר בשלום?
תכרעמ

םימורופ   
    
    
    
םימורופל     
   
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא