םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םיפיט~קיש~ישאר    
   

החלצה רופיס -הבמוז
תכרעמ

 


תועצמאב יבוריא ינפוג ןומיא לש הטישה לע עמש אלש והשימ ןיא
תינועבצה הקינכטה העיגה היבמולוקב 90-ה תונשב החתופש ירחא .דוקיר
תדרל ידכ הלש תונורתיה תא לצנל ראשנ קר וישכעו ,לארשיל םג תאזה
לקשמב


איבהו לודגב חילצה ,םינש רפסמ ינפל הרעסב ונייחל סנכנ הבמוזה דנרט
.רשוכה ינוכמ לש וידוטסב זזפל רתויב םילודגה טרופסה יאנוש תא וליפא
תונהיל ידכ תושעל ךירצ המו וירוחאמ דמוע המ קודבל ןמזה עיגה תעכ
.תואצותהמ


Fitness LLC תרבח לש ןגומ ירחסמ ןמיס אוה "הבמוז" גשומה ,השעמל
הטישה .דוקיר תועצמאב יבוריא ינפוג ןומיא תטיש גציימ אוהו Zumba
,90-ה תונשב רבכ סרפ וטרבלא םשב ינאיבמולוק ףרגואירוכ ידי לע החתופ
,הרבחה לש םיימשר םינותנ יפל .תונידמ 180 לעמב הצופנ איה םויכ ךא
רשפאו וזה הטישה לע םיססובמש םינומיאב םיפתתשמ םישנא ןוילימ 15
.ןותנ עגר לכב םינשייקול 200,000 לעמב יונפ רועיש אוצמל


:הנטק תועטמ ליחתה לכה ,דימת ומכש םילגמ הרוקה יבועל םיסנכנ םא
הגרדמ יבוריא רועיש ריבעהל ללכב ןווכתה "וטב" הנוכמה סרפ וטרבלא
בזכאל הצר אלו תויה .תיבב הכרדהה תוטלק תא חכש אוהש הליג ךא ,ליגר
בכרב ולצא ויהש תוליגר הקיזומ תוטלק ףוסאל וטב טילחה ,םידימלתה תא
.רועישה תא םתועצמאב רתלאלו


םישדוחו ,הנושארה הפיחדה תא הבמוזל הקינעה םידימלתה דצמ תובהלתהה
- המשנבו בלב תינאיבמולוק - הריקאש תרמזה הטילחה ןכמ רחאל םירופס
ותואמ .שדחה המובלאל היפרגואירוכה בוציעל וטב לש ויתוריש תא רוכשל
הכישמה םשמו ימאימב התחנ ,הקירמא םורד תולובג תא הבמוזה הצרפ עגר
.םלועה יבחר ראשל


?בוטח ףוג גישהל ידכ ךירצ םינומיא המכ :דימתלו תחא


תועונתו תיניטל הקיזומ ןיב בוליש אוה הבמוז לש ירקיעה ןייפאמה
,ןומיאה לש יפיכהו ימאנידה דצה לע תיארחא הקיזומה .תונבומ תויבוריא
תוליעי תוגישמ ךכו דוקיר ידכ ךות תועצבתמ תויבוריאה תועונתה דועב
תובוט תואצותל עיגהלו דימתהל םינמאתמל םורגל איה הרטמה .רתוי ההובג
.ינפוג רשוכ לש תמיוסמ המר וא םדקומ ןויסינב ךרוצ ילב ,רתוי


ףורשל רשפא יביסנטניא הבמוז רועיש לש תחא העשב ,ינורקע ןפואב
,תרדוסמ תינכת יפ לע קפודה תצרהל תונורתי םג שי .תוירולק 500-800
םירועישה ,ףסונב .תושימג ףוג תועונתלו דיחא ןפואב םירירשה בוציעל
.תורחא תוינפוג תויוליעפל םינוכנ םילגרה םינקמ םה יכ החלצהל םיכוז
4 יאליגמ אטבל רשפא רועישה ךלהמב תמשוימה הקינכטה תא ,ךכמ האצותכ
הארשה םיבאוש רועישה ךלהמב םיירקיעה דוקירה ידעצ .ששח ילבו 80 דע
ןטב ידוקיר ,פוה-פיה ,ה'צ ה'צ ,הבמור ,וגנט ,הסלס ומכ תונונגסמ
.דועו


ההובג תומיצע ןיב ענ אוה ,תוקד 60 לע ללכ ךרדב דמוע רועישה ךרוא
,תורחא םילימב .הקיזומה בצק יפל םידעצו תועונת שרוד אוהו הכומנו
הצאה לש ןורסיחה אלל ךא ילוורטניא ןומיא לש ןורתיה לע רמוש דוקירה
,לק םומיחב רועישה תא םיליחתמ ללכ ךרדב .יבוריאה בצקב תימואתפ
יליגרתב םימייסמו הנמתשמ בצקב הבמוז לש םיבוליש 8-10 םע םיכישממ
.קפודה תדרוהל תוחיתמו רורחש ,הביצי


סחי ,דעיה לקשמל םאתהב הנתשמ בוטח ףוג תגשהל תשרדנה םינומיאה תומכ
הגרדהב תוליעפה תא ליחתהל בושח .דועו יתואירב עקר ,ףוג הנבמ ,BMI
רחאל .ןויסינ לש תקפסמ תומכ תריבצל דע עובשב םירועיש 1-2-ב קפתסהלו
ידכ החונמ לע רומשל ליבקמבו עובשב םירועיש 3-5-ל תולעל ןתינ ןכמ
.הקיחשמ תועבונש תועיצפ עונמל


לכל םיפתושמ תיבוריאה הטישב םימלוגמה תונורתיה ,הנותחתה הרושב
,ןטב תבטחמו תוירולק תפרוש תוליעפה .ללכה ןמ אצוי אלל םינמאתמה
הנקמ ,םייפתכה תרוגח ומכ םימיוסמ םירוזא תקזחמ איה .םיילגרו םיידי
.ימצעה יומידה תא תרפשמו ןוחטיברמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


םינורחא םירמאמ   
תזונה
רכב הנידע

בעלת קריירה? טוב ויפה, אבל מה עם הטיפוח?
תכרעמ

צבע שיזוף עוד לפני שהקיץ יגיע
תכרעמ

כל מה שרציתם לדעת על צוואה
תכרעמ

איך לעבור את עונת המעבר בשלום?
תכרעמ

םימורופ   
    
    
    
םימורופל     
   
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא