םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םיפיט~קיש~ישאר    
   

אמורל תוליבומ םיכרדה לכ
תכרעמ

 


ךרדה .תוהמיא יפלא תואמ לש ןהיניעמ הניש רידהל יופצ לודגה שפוחה
תועצמאב רתיה ןיב ,שארמ ךכל ךרעיהל איה שפוחה םע דדומתהל הנוכנה
תויוליעפה יפואלו םידליה ליגל תומיאתמש חוטיב תוסילופ תשיכר
החפשמה םע ןנכותמה


תננכתמ תאו החנהבש םיעדוי ונלוכ .לודגה שפוחל האבה הכורב ,אמא ייה
יאדכ - םידליה תא ללוכש רבד לכ טעמכ שממ - תוליעפ לש גוס והשזיא
חוטיב לש םינוש םיגוס שי .חוטיבה תניחבמ םג הסוכמו הכורע ייהתש דאמ
ןיב םילדבהה תא ריכהל אוה ךלש דיקפתהו לודגה שפוחל םיאתהל םילוכיש
.תוסילופה


לכ הסכמ אוה ,וזה הפוקתל בוט ןויער דימת אוה תוישיא תונואת חוטיב
וצרתש תוליעפ לכבו וילא ועסית ילואש לויט לכב םידליל הרקיש קזנ
לשמל ומכ ,םלוה יוסיכ םע בכר חוטיבל םג גואדל הבוחש ןבומכ .תושעל
רשפא .הערתהו תוחיטב תוכרעמ םע םיבכרל תלזומ הבוח חוטיב תסילופ
בכר חוטיב םע דחי תוישיא תונואת חוטיב תשיכר לע תרדוסמ העצה לבקל
הנגה קפסי תוישיא תונואת חוטיב .הנשה ךרוא לכל הסילופהמ תונהילו
לע ןגי בכרה חוטיב דועב ,םלועב םוקמ לכב הממיב תועש 24 ךשמב תמלשומ
.תוכוראו תורצק תועיסנב החפשמה


שפוחב םיצופנה םירקמל יטנוולר דימת אל תואירב חוטיבש רוכזל יאדכ
אוה ,חותינ תואצוהל ףיקמו םילשמ יוסיכ קינעמ חוטיבהש תורמל .לודגה
תיתחפשמ השפוח וליפא וא ל"וחל תועיסנ ומכ םירקמב יתועמשמ תוחפ
.תליאב


?םיל רבעמ לודג שפוח םיחיטבמ ךיא


תאש ךל רורב ירה ,השפוחל סוטל םישנאה בור ומכ םיננכתמ םתאו הדימב
לככ ףיקמ יוסיכ םע ל'וחל תועיסנ חוטיב תסילופל םהל גואדל הכירצ
תורבחו םמצעל םורגל םילולע םידליהש קזנ לכ הסכי חוטיבה .רשפאה
תועיסנ חוטיב .טקש שארב לודגה שפוחהמ ונהיתש ידכ לכה ושעי חוטיבה
לש הרקמל םג םיאתמ אוהו םייאופר םיעוריא לש הרקמב הנגה קינעמ ל"וחל
וא לויטה יפואל םיאתהל יוצר חוטיבה תא .ישיאה ןעטמה תבינג וא ןדבוא
.תוננכותמה תויוליעפה בור תא תוסכל הבוט יכה ךרדה וז יכ ,העיסנה


םמעשי אלש ידכ הסיטל םיעושעשו תורבוח ,םירפס תחקל חוכשל רוסא
דרפנ יתלב קלח ןה תויוליעפ ,החפשמב עצוממה ליגה המ הנשמ אל .םידליל
ךכ יכ ןושארה עגרהמ תיבב שיגרהל םיכירצ םידליה .השפוחהמו הסיטהמ
השפוחהו לויטה יפוא תא םאתל יוצר .לוכסתו םומעש תשוחת םהמ יענמת
םהל םורגל ידכ תיבהמ םיאצויש ינפל םתיא ץעייתהל ,םידליה לש ליגל
לש תוצלמהב שמתשהלו תוטלחהה תלבק ךילהתמ דרפנ יתלב קלח שיגרהל
ןתינ םהמש טנרטניא ירתא לש בחר ןווגמ םג שי .החפשמ ינבו םירבח
.םלועה יבחר לכב םידליל תומאתומ תויוליעפל עיגהל


םידלי ,םירוה רובע םינוכיס טעמ אל ותיא איבמ לודגה שפוחה ,םוכיסל
חוטיב תסילופ תניחבמ ךרעיהל איה שפוחה םע דדומתהל ךרדה .תוחפשמו
.החפשמל רחבנה תויוליעפה גוס רובע ותוא םיאתהלורמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


םינורחא םירמאמ   
תזונה
רכב הנידע

בעלת קריירה? טוב ויפה, אבל מה עם הטיפוח?
תכרעמ

צבע שיזוף עוד לפני שהקיץ יגיע
תכרעמ

כל מה שרציתם לדעת על צוואה
תכרעמ

איך לעבור את עונת המעבר בשלום?
תכרעמ

םימורופ   
    
    
    
םימורופל     
   
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא