םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םיפיט~קיש~ישאר    
   

םישנל םירטסקא תויוליעפ
תכרעמ

 


בלשלו ירגתא טרופס תויוליעפ עצבל תולוכי אספוקל ץוחמ תובשוחש םישנ
חווטל תומיאתמ תויוליעפה .תואירבה לע הרימשו קופיס ,ןיינע ןיב
הנה ?היווחל ףרטצהל תוצור .ץראה יבחר לכב תוכרענ ןהו בחר םיאליג
ריכהל ןכל יאדכש תויצפוא המכ


.דבלב םינוסחו םיריעצ םירבג לש םתלחנ אל ןמזמ רבכ אוה םירטסקאה ףנע
רבעב ובשחנש ,םישדח םיפנע לש בחר ןווגמ םויכ ללוכ ירגתא טרופס
,תאז םע דחי .הנכסהו תוריהמה ,הובגה ןילנרדאה ללגב םינכוסמ
ףסומה ךרעהו תוימואלניב תויורחת תוכזב הצואת וספת םירטסקא תויוליעפ
.םישנ רובע ןהלש


םייושע םישנל םירטסקא תויוליעפב תופתתשמה לש םייפרגומדה םינייפאמה
רקס יפלש ןייצל יאדכ ,לכ םדוק .ףנעה יכבנב איקב אלש ימ תא עיתפהל
21 ליגב לארשי יבשותמ 56% לעמ ,2012 רבמצד שדוחמ תואירבה דרשמ לש
סיסב לע דיעמ הזה ןותנה .יאנפה תועשב תינפוג תוליעפב םיקסוע הלעמו
םג םהיניבו ,תויוליעפ לש םינוש םיגוסב םיניינעתמש םישנא לש בחר
ןוגרא תוצלמהב תודמוע לארשיב םישנהמ 54% ,םינותנה יפל :םישנ
תחא םעפ תינפוג תוליעפ לע תודיפקמו טרופסה דרשמו ימלועה תואירבה
.תוחפל עובשב


רעפבו הכילה איה רוביצה ברקב החיכשה תינפוגה תוליעפה ,ךכל רבעמ
איה הנקסמה ןאכ .תולמעתהו היחש ,הציר תויוליעפ תואצמנ הירחא לודג
יאנפה תרגשב םירטסקא תויוליעפ בלשל תנמ לע ףואשל ןאל הברה דוע שיש
תויצפואה תא ריכהל הארנה לככ איה תאז תושעל ךרדה .ץראב םישנ לש
.םיישיאה ןיינעה ימוחתל תצרוק יכהש הז תא אוצמלו תונושה


ןאכ הליחתמ האבה תוליעפה - גנילפנס דעו םיפי'ג לויטמ לחה


ימ .ףאל תחתמ שממ תואצמנ םירטסקא תוליעפל תובוט יכה תויורשפאה
,לויטל תורבחה תא ןימזהל הלוכי אמגודל jeep wrangler לע תגהונש
,למרכב החירז לומ הפק תכרע םע רקובה תא חותפלו חטש תניל ןגראל
רתוי ןגרואמ והשמ לע תכלל ופידעי תורחא .ףוחה רושימב וא ןומר הפצמב
ידכ הביכרב ןויסינב ךרוצ ןיא .םיסוס לויט וא םינורוטקרט לויט םאתלו
ץרא לש ביהרמה ףונה תא ףוסה דע לצנלו הלאה םילויטה דחאמ תונהיל
.שדוקה


רשקהב .תדלוה ימיו םייתרבח םיעוריאב םג םירטסקא תוליעפ לוקשל ץלמומ
תא ןנערלו ףתתשהל תורבחה תא דדועתש וזכ היהת הדמחנ תוליעפ ,הזה
רגתא יקחשמ לולכל ,עבטב תדלוה םוימ קלח תויהל הלוכי תוליעפה .הרגשה
תייגולונכט תועצמאב תילאוטריו המיחלו היגטרטסא יקחשמ םג בלשלו
.המודמ תואיצמ


רכומ יכה קחשמה .םישנל תונגרואמ םירטסקא תויוליעפ תועיצמש תורבח שי
טווינו םירה סופיט לש ןנערמ טסיווט םע "ןומטמה תא ושפח" תוליעפ אוה
םידבועה םע ףיכ ימיל ,תורבח ןיב שוביגל ןיוצמ קחשמ הז .חטש
רתאל תורבח תצובק םע עיגהל םג רשפא דימת .םייתחפשמ םישגפמלו
יאדכ ,ףסונב .היגרנאו ץרמ תצק איצוהל ידכ תוצובקל קלחתהלו לובטנייפ
יקחשמ ,תויביטרופס ירי תויורחת לש גוסהמ םירגובמל תויוליעפ ריכזהל
.גנילפנסו יתרבח חותיפ


?הדמחנו הליעי םירטסקא תוליעפ םיאצומ ךיא


תא רורגל םעט ןיא .דעיה להקל המאתה איה הדמחנו הליעי תוליעפל דוסה
םירגתא לולסמב ףתתשהל ןתוא בייחל וא ,תניינעמ אל תוליעפל תורבחה
ןוכנש הדבועב דדועתהל רשפא .ןהלש תויזיפה תולוכילו ןליגל םיאתמ אלש
רוסא ךא ,םישנו םירבגל םירטסקא תויוליעפ לש ההז רפסמ שי םויהל
.םינימה ןיב םייביטקייבואה םילדבהה תא חוכשל


המ לכ .תורבחה םע וא דבל םירטסקא תוליעפל תמלשומ הנידמ איה לארשי
םיאתמה דויצה לע ןגראתהל ,יונפ ךיראת לע טילחהל אוה תושעל ךירצש
הברה תותשלו תוריהזה יללכ לע רומשל םג בושחש ןבומכ .ךרדל תאצלו
,תויווח ףילחהל תנמ לע ןתוא לצנלו תומוזי תוקספה ךורעל יוצר .םימ
.האבה תוליעפה תארקל תעד תווחו םימשררמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


םינורחא םירמאמ   
4 דברים שאסור לשכוח לעשות כשאת עוברת דירה
תכרעמ

תזונה
רכב הנידע

בעלת קריירה? טוב ויפה, אבל מה עם הטיפוח?
תכרעמ

צבע שיזוף עוד לפני שהקיץ יגיע
תכרעמ

כל מה שרציתם לדעת על צוואה
תכרעמ

םימורופ   
    
    
    
םימורופל     
   
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא