םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םלועהו ינא~תועד~ישאר    
   

ןמוסמ דימת אל
סייר תינוי

 


ןווכמ ליג


תושיגרמ ןלוכ ךיא תעדוי אל ינא .שמחו םישולש תדלומוי יתגגח ןמזמ אל
ליגל יתבשחמה ליגה ןיב לודג רעפ םייק ילצא לבא ,תורגבתמ ןהש לככ
אל ינא , (?רבכ ,ואוו) שמחו םישולש תב השיגרמ אל ינא .יגולונורכה
- םית'ב-ה תשולש תא ,ןכ .םירשעה תונש תליחתמ הברה יתינתשהש השיגרמ
תיטנדוטס אל רבכ ינא ,ןוכנו ."יתגשה" - תיבו תונב/םינב ,לעב
תא ילש השיפתה לבא ,(יתייה םעפ יאש אל) תללוה הקוור אל םגו היישפוח
ליגב וב תויהל יתיפיצש םוקמהמ עבונ הז ילוא .הברה התנתשה אל ימצע
תושעל הצרא המ - דקוממ רתוי ,(רקיעב תילכלכ) רדוסמ רתוי ,הזה
הצור ינא המ גשומ יל ןיא ןיידעו קיפסמ הלודג ינא הנה ,הלודג היהאשכ
תרוכשמ ,תחרופ הריירק יל תויהל הרומא ובש ליגל יתעגה .םייחב תושעל
.ילש ןוויכה המ גשומ יל ןיא ,אלו .יהשלכ הרטמו הפי


הנש דוע


לבא ,ןהילא רוזחל יל אבש חוטבו ,ילש םירשעה תונש תא יתיצימ אל ילוא
תרבחתמ אלו תדלוה ימי תרפוס ינא םייתניבו תחא ףאל הכחמ אלו ץר ןמזה
יכה יתייה םעפש ינא ,ילש ליגה הזש תויהל לוכי אל .םינומ םהש ליגל
ילעבמ וליפא ,םירגובהמ ינא וישכע ,וילא יתעגהש םוקמ לכב הריעצ
.ןויסינה


וק תרשיימ


הלא לכ ,תושירד שי ול םגש דחא גוז-ןבו ,אמא יל םיארוקש םידלי השולש
לבא .בושי אל רבכ םירשע ליגש טולקלו עקרקה לע ראשיהל יל םירזוע
,ימצע תא תשפחמ ןיידע ינא ,הרגשה ךותבו ,םוימויה תלומהב והשפיא
םישגאש ימצעל יתחטבה םעפש תעדוי ,תופיאשבו תומולחב רכזיהל הסנמ
תויהל לוכי .הרקי הזש ,ךכל ןמז יל שי ןיידעש שיגרהל הצורו ,םתוא
ימי םעו ימצע םע וק רשייא יתישעש ,יתמשגהש ,יתגשהש שיגראש יתמש
.ילש תדלוההרמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
חנה/המורה לספרות
ןאהד תימרכ

פורטונה
טרי תירוא

הו, מטרופולין שלי
הדוהי הלקד

אהבה פרטית וציבורית
ןוראב תרפוס

לא רק תה - יתרונות הקפה הירוק
תכרעמ

םימורופ   
בננות      תמיכה נפשית
יצירה     
    
םימורופל     
   
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא