םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םיפיט~קיש~ישאר    
   

תיתוזח תרושקת
תכרעמ

 


!םולח אל רבכ הז - העד תובצעמ םישנ


,הירוטסיה לע רבודמשכ םג .םינש תואמ ךשמב קתשומ היה השיאה לש הלוק
קר אוה - תוסחייתה שי םאו ,םישנה לש ןבצמל תוסחייתה ןיא טעמכש הארנ
םיגוחב םניחל אל .ךפיהל אלו ,םישנה לע םירבגה לש םתעש ךרד
איהש יפכ וא ,"הירוטס-איה" לש השיפת םויכ םדקל םיסנמ םייטסינימפ
- his storyל תמגרתמש historyל דוגינכ) here-story רוקמב תארקנ
רתוי תובר םישנש ךכל םידע ונא ,םויכ .(ירבגה רופיסה ,ולש רופיסה
השוחתה תא קר אל אטבלו ,להקה תעד תא תובצעמכ ןמצע תא ןמסל תולוכי
רוקסנ ונא .ןהלש רודה לש ידוחייה ישנה לוקה תא אטבל םג אלא - ןהלש
לצנל וטילחהש םלועהו לארשימ םישנ לש דאמ תויתועמשמ תואמגוד המכ
.ידוחייה ןלוק תא איבהלו - םינוש םימוידמ


הרבחה תא תונשמש םישנ


ולא - םירבג םתס אלו ,םירבגל רומשכ בשחנ דימתמו זאמש םוחתמ ליחתנ
- בצמה תא תונשל דימת םיסנמש ולאו ,רתויב הרורבה הזועתה ילעב
,תאז תורמל .ובורב ירבג ןיידע יטילופה הדשה ,םויה םג .הקיטילופה
הדלוג .וז הריזב ןתעד תא אטבל תוששוח אל לאמשמו ןימימ םישנ לש הרוש
התברה אל אקווד איהש אלא - רתויב תמסרופמה המגודה ןבומכ איה ריאמ
ךותב דאמ ןטק טועימכ הלעפ תמאבש םושמ ילוא ,םישנה אשונב אטבתהל
ומכ תורשל דובכ לש םוקמ רומש תילארשיה הקיטילופב .תירבגה תסנכה
תסנכב תסנכ תורבח םג .תיכוכזה תרקת תא ורבשש תנבל רומילו ינבל יפיצ
םא ןיב - ריפש ויתסו לקד תלייא ,בגר ירימ ,איבל הזילע ןוגכ תיחכונה
תא םדקל תולעופ ןהש ךכמ םלעתהל ןתינ אל - אל וא ןתיא םימיכסמ םתא
.לארשיב םישנה בצמ תא םדקל תוניינועמ טרפבו ,ןהלש הדנ'גאה
ידוחיי ישנ לוק ואטיבש םישנ לש הרוש ןייצל רשפא ,תונמואה ימוחתב
םג ,הקיזומה םוחתב לשמל ךכ .יוטיב יעצמא לש דאמ בחר ןווגמב דאמ
ןוגכ תוריעצ תויאקיזומ םג ךא ,ץיבר תידוהי ומכ תוקיתו תויאקיזומ
קלחבש ,ןהלש הקיזומה ךרד ןתעד תא אטבל םלועמ וששח אל - ןניק הנור
םוחתב .ןפוד אצוי ילקיזומ ןפואב תעבומ ךא ,תינרתח ףא תבשחנ םימעפהמ
הדימב תבשחנש ימ - ןדומ ותור תא ןייצל ןתינ תיתוזח תרושקת לש
םיסקימוק לש עפש םע ,תיתוזח תרושקת לש םוחתב םישנה תצולחל תמיוסמ
תורגסמב םויכ םידמלנ ףאש ךרד יצרופו םיזעונ ,םידחוימ םירויאו
.תוימדקא


?דיתעה ןפוצ המ


ןהו ,ןתעד תא עיבהל תוששוח אל םישנ רתויו רתוי ובש ןדיעב םייח ונא
,הפוצח תבשחנ ןתעד םא םג .םר לוקבו טלוב ןפואב ןהלש העדה תא תואטבמ
לש ותעדמ תוחפ תבשחנ אל השיא לש התעדש רורב - תידוחיי וא תינרתח
הארנ ונאו ,רתוי חתפתת ףא וז המגמ דיתעבש תווקל קר ןבומכ רתונ .רבג
רבדה ןכש ,רבגיו ךלי ןלוקו ,תומב רתויש המכב רתויב בחרנ ישנ גוציי
.הלוכ תושונאלו ,םירבגל םג אלא - םישנל קר אל םורתירמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


םינורחא םירמאמ   
4 דברים שאסור לשכוח לעשות כשאת עוברת דירה
תכרעמ

תזונה
רכב הנידע

בעלת קריירה? טוב ויפה, אבל מה עם הטיפוח?
תכרעמ

צבע שיזוף עוד לפני שהקיץ יגיע
תכרעמ

כל מה שרציתם לדעת על צוואה
תכרעמ

םימורופ   
    
    
    
םימורופל     
   
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא