תודמחנ םישנ
יאתבש וננ

רצק רבסה

.םיכתוח םיאפורה ,םיטילחמ םיאפורה
םהו .םיאפור םה ,םהל רתומ ירהו
.םישנ קר ונחנא ?המ ונחנאו .םיחמומ
םישנ המל .ןהלש ףוגב תונכושש םישנ
?הז לכל תומיכסמ


.תודמחנ תויהל תוליגר םישנ
םישנ .תודלי רותב דוע ,דודה לש הטיבצל יחלה תא תתל תוליגר םישנ
ףוסבלו תוגילבמ ,תוליכמ ,תויבבל ,תודומח תויהל ןהילעש תודמול
.אמאלו השיאל ךופהל ןכרדב תודמחנב םירועיש ללש תורבוע ןה .תוחלוס
וליפא ילוא ,יוצר אל ןטבצ דוד הזיא לש עלדיימ תויהלב ילוא ליחתמ הז
תוניכמ ןה ללכ ךרדב .אבצב ךישממ הז .הלחתהה קר תאז לבא ,הדוד
המח הת סוכ תושיגמ וא ,ברקה הדשמ םיבשש םירוביגה םילייחל "תוסירפ"
.בושחו ריכב ,קוסע דואמה דקפמל
.יתשגה יכ ,תעדוי ינא
,ןכ .תובושח םג שיגרהל ןהל םרוג הז ילוא .תונהנ וליפא ןקלח ילוא
תא רתוי םימלוה .רתוי םירגתאמ ,םירחא םירבד תושוע ןה םימעפל
םינמזמ םייחהש תודמחנה ירועישמ תוקמחתמ אל ןה םעפ ףא לבא .ןהירושיכ
הזיאל היינשה יחלה תניתנמ ,ןחורב וא ןפוגב העיגפ לע הגלבההמ .םהל
.ירופאטמ וא יתימא ,דוד
.יתתנ יכ ,תעדוי ינא
השנענ אלש השיא ןיאו .תילולימ וא תיסיפ .תינימ הדרטוה אלש השיא ןיא
שמש תיבב תררוגתמ איה םא ןיב .השיא איהש ללגב קר רחא וא הזכ שנוע
וא השובל ,התלכשה ,הליג והמ בושח אלו .הדילמ תיביבא לת איהש וא
ףדפדל קיפסמ .תוחפ תצק המש וא ,הפי ,הנמש ,הזר איה םא ,הפושחמ
ןבומ אל הזש תעדל ידכ השיא תויהל קיפסמו .ךכ לע דומלל ידכ טנרטניאב
ידימ םיבר ,םיבר .דבכמו ןמיהמ םישנ אפור לש תלפוטמ תויהל וילאמ
םירבסהב םיריבכמ אלו םינפ יריבסמ אל ,םילזלזמ םיאפור לע םירופיסה
,ךכב המ לש רבדכ תויטסיניבושו תויטסיסקס תורעה םיריעמה הלאכ ,ללכ
ךות ,םשוכר טעמכ ,תידעלבה םתויחמומ אוה השיאה ףוג וליאכ םיגהנתמ
.שממ םישעמל םג עיגמ ךא םילימב ליחתמ הז .המצע השיאה ןוצרמ תומלעתה
לבא .םהינימל םילופיט ירדחב תושחרתמה תוינימה תודרטההמ טעמ אל ,ןכ
קותשל ףידע תובר םימעפש דמלת רבכ ,הדליה וא ,הרענה וא ,השיאה
ומכו ,השיא איה ירה .םיילפכ גופסת תרחא ,הדמחנ תויהל ךישמהלו
."השבז" :םירמואש
.ילש םישנה אפור ידי לע תינימ יתדרטוה יכ ,תעדוי ינא
לבא .תמאב הדות .הלימ תירב םישנל םישוע אל יברעמה םלועב ,ןוכנ זא
תופורת ןהל םינתונו .ךרוצ אלל ,תובר םימעפ ,םינומרוה ןהל םיפחוד ןכ
ןהל עיצהל וא םיקזנה לע ןתוא עדייל ילב תוקיזמ יאוול תועפות םע
,50 ליג לעמ דש תקידב ךורעל ךרוצה לע םינייפמק םימסרפמ םנמא .הפולח
דשה ןטרסב תולוחה תוריעצ םישנ לש םילדגה םיזוחאהמ םימלעתמ ךא
ךרדב ןהל חילצמ אל םא ,תוהמיאל ךופהל ןכרדבו .ןתוא םיריקפמ השעמלו
לע ןתוא עדיימ אל שיא .יחרכהל רבעמ הברה לובסל תוצלאנ ןה ,תיעבטה
םימיתחמ .שוחלא שקבל תורשפאה לע .לשמל ,םחר םוליצ לש ארונה באכה
ךא באכב הליחתמה יאוול תעפות לכל תומיכסמ ןה ןהב םיכמסמ לע ןתוא
.םחר תתירכב םג רמגיהל היושע
.יתמתח יכ ,תעדוי ינא
אל ,םיתיעל ןתעד תא םישבשמה םיבאכ תחת ,הדילה רדחב ,ךכ רחאו
.העירכ ומכ ,רתוי תיעבטו תוחפ תבאוכ החונתב תדלל וליפא ןהל םירשפאמ
רתויב החונה החונתב ,בגה לע בכשל ןתוא םיחירכמו ,ןתוא םישחלאמ
הרקמה והזו ."ןטק" ךתח ןפוג תא םיכתוח ,חוניקל ,זאו .יאופרה תווצל
םה ,םהל רתומ ירהו .םיכתוח םיאפורה ,םיטילחמ םיאפורה .בוטהו עצוממה
ףוגב תונכושש םישנ .םישנ קר ונחנא ?המ ונחנאו .םיחמומ םהו .םיאפור
.ןהלש
?הז לכל תומיכסמ םישנ המל
יכ רקיעבו .תוישנ ןה יכ .תולגרותמו תוליגר רבכ ןה יכ .תודמחנ ןה יכ
,ןהיתועורזב ןטק קונית קיזחהל אוה ,לכמ רתוי תוצור ןה ותואש רבדה
תוקונית טעמכ ,תוכר תודלי רותב דוע תובר םימעפ וילע ומלחש רבד
.ןמצעב
.יתמלח יכ ,תעדוי ינא
אללו .רהמ רתויש המכ הז םע רומגל - עודי םילוחה יתב לש סרטניאה
,ןכאו .תוומ - הלילח וא ,ךיפה יתלב םומ וזיא אוה םתניחבמ קזנ .קזנ
תויוברעתהה םהב םיברה םירקמה תא ריכזהל ילב .םיקדוצ םה םתניחבמ
...םייחב ונראשנש רקיעה .תרתוימ םיכוביס תרשרשל תומרוג הדיל ךלהמב
העשב הבילעמו הנטק הרעה םג תויהל לוכי קזנ ,םישנה ,ונתניחבמ לבא
ךא .רבד םוש הז אפורה תניחבמ .קזנ אוה ץיחה ךתח םג ,ןכו .וז השיגר
הז ונלו ,ךתחנש ונלש ףוגה הז ,לכה ירחא .ואולמו םלוע ,ונתניחבמ
.באוכ
.וכתחנ ייתורבח בור יכ ,תעדוי ינא
תסירדל תינחוכ הלועפ דוע איה רמושה לתב תיעבטה הדילה זכרמ תריגס
םיכורכ שפנהו ףוגה ירה יכ ,התמשנ לעו הפוג לע השיא לש סיסבה תויוכז
םישנ קרש היגליווירפכ זכרמה תוליעפ תא גיצהל ןויסינה .ינשב דחא
תימומרע איה תינויווש אל תוכז וזיאכ ,ונממ תונהיל תולוכי תוטעמ
תובכשמ םישנ תיסהלו ,רוביצה תא תועטהל יטסילופופ ןויסינ .תעשופו
םיבאשמה תקולח - אוה ךכ אלו .םיעצמא תולעב םישנ דגנ רתוי תושלח
עיגפה עגרב דובכ לש סחיב השיא לכ תוכזל הכירצו הלוכי הנוכנ ךרדב
.הווקתב .לכמ חמשמה ךא ,לכמ באוכה עגרב .הייחב רתויב
.תווקמ ונלוכ
ךיאו המכ .תורדהנ זכרמב תודליימה םישנה המכ רבכ ובתכש םישנה תובר
קחשנ טעמכ רבכ "המיצעמ היווח"ו ,"המיהדמ הדיל" ףוריצהו ,ןהל ועייס
דקמתא ןכלו . .It goes without saying .ןוכנ לכה ,ןכו .הזה רשקהב
.ןמז אוה תושקבמ ונא ותוא טעמכ דיחיה באשמה ,השעמל .תישעמה השקבב
.ונייחב רתויב תויטירקה תועשב ,התא תויהל יהשימ ,יהשימו .תדלל ןמז
תויהלב תנמוימה ,תנמוימה תאזכ .ונומכ ,השיא וז היהתש יעבטו יוצרו
?הברה ךכ לכ תושרוד ונא םאה .תדליימו השיא
!תושרוד ונאש המ הז ,ןכ
.ןבל זרואו ןבל חמק :דבועמ לכוא םילכוא םיליצאה ויה םינש תואמ ינפל
.הדובע טעמ אל עיקשהלו זרואהו הטיחה תא ףלקל שרדנ ךכל עיגהל ידכ
,םיינעה וליאו .םייתנוזת םירסחמ ולבס וללה םיליצאהש רבתסה ףוסבו
.רתוי םיאירב וראשנו ,סגהו רוחשה םחלה תא ולכא ,םייפכה ידבוע
תפיט הל שיש ימ .יעבט ןפואב תדלל תושקבמה םישנה םג ,ךכל המודב
איהו .םייעבטה םיזכרמל הנפת תרחא .תיבב תדלל םיתיעל ףידעת תועדומ
המ תעדוי קר איה .תאשנתמ וא רתוי "תיקינחור" ,רתוי הרישע אקווד ואל
םה תובר םימעפ ךא רוזעל םילוכי םיאפורהש :רבכ תעדל ןלוכ לעש
לכה ךסב איה .תוישפנ וא תוינפוג ,תוקלצל םימרוגו ךרוצל אלש םיברעתמ
תאז ,ונימיבש יל המדנ .הפוג לע תונובירה תא המצעל ריזחהל הצור
תריצימ תוחפ אל השועש ימל רקיעב ,הילאמ תנבומ תוכז תויהל רבכ הכירצ
.םישדח םייח
.םייח תורצוי ונחנאו
.תובר דועו תחא השיא ,הדותב
:םיפסונ םיקניל
רקובב ישש םויב תואירבה תרש לש התיב לומ בורקה ישיש םויב הנגפהה לע םיטרפ