םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
קיש~ישאר    
   

תעדל תיצרש המ לכ :סקוטוב
תכרעמ

 


תואפרמ תשר תלעבו רועה םוחתב תיחמומ האפור ,ןמלא הקינומ ר"ד
:סקוטוב לע םירבד המכ הריבסמ ,הקיטתסא


?סקוטוב והמ
קפומ אוה .םירירשה תייפרהל שמשמה ןיסקוט םונילוטוב ארקנה רמוח
ןוזמה להנמ) FDA -ה רושיא תחת םיידוחייו םירקובמ הדבעמ יאנתב
הקיטתסאהו האופרה םוחתב םיבר םישומיש ול שיו ,(יאקירמאה תופורתהו
.הנש 30 הזמ


?הקיטתסאה םוחתב םישומיש
ןיב ,חצמ ;םינפה לש ןוילעה קלחב העבהה ירירש תשלחה - םיטמק רושיי
אוה ולא םירוזאב םיטמקה רוקמ .ראווצב ןכו ,םייניעה ידצבו תובגה
...םיבשוח ,םימהדנ ,םיקחוצ ונחנאשכ ,םיצווכתמה העבהה ירירשב
.םיטמקה תא "םיקילחמ" ךכבו ,הלא םירירש םישילחמ ונא הקרזהה תועצמאב

תופכלו יחש-יתבל ,םינפב םידקוממו םירורב םירוזאל - רתי תעזהב לופיט
רירשה תייפרהל םימרוג ונא ,שרדנה רוזאל הטושפ הקרזה תועצמאב .םיידי
תורזוח תוקרזה רפסמ ךירצמ לופיטה .העיזה תוטולב ץוויכל יארחאש
.תובוט תואצות בינמו חיכש לופיט והז .םילפוטמה םירוזאל


הקרזהה ןפוא
קרזומו ,יגולויזיפ לזונ םע םיימואלניב םיטרדנטס יפ לע ללודמ רמוחה
הניאו תוקד שמח בורל תכשמנ הקרזהה .הנידע טחמ םע קרזמ תועצמאב
רבעש אפור ידי-לע האפרמב תעצבתמ הקרזהה .םייחה תרגשמ הגירחב הכורכ
.המיאתמ הרשכה


תואצות
ךלי רופישה .םירופס םימי ךות תורכינ תואצותהו תוליעיב לעופ סקוטובה
,השולש-םייעובש רחאל הקרזהה לע רוזחל ץלמומ .םימי הרשע ךות רבגיו
.םישדוח 3-6 ןיב אוה המקרהמ רמוחה תונפתהל רעושמ ןמז .ךרוצל םאתהב
.ךראתמ טקפאה ןמזה םע


תוירשפא יאוול תועפות
תוימומדאו םינטק םד יפטש רצוויהל םייושע ,תוחונ-יא שי הקרזהה דמעמב
.ילמינימ באכה .הלק
ךשמל) ףעפע תחינצ ןוגכ ,תוחיכש אל תועפות - העבה יטמקב רבודמשכ
,םיכומס םירירשל רמוחה לש (היזופיד) עופעפב תורושק ,(ךרעב םייעובש
.ןמוימו יעוצקמ אפור י"ע הקרזהה תובישח ןאכמו


?סקוטובה לש החלצהה דוס והמ
רוקמב לפטמ אוה ,חוטבכ חכוה אוהש ןוויכ הלודג החלצהל הכז סקוטובה
תועפות לש טועימ שי ,הריהמ תלבקתמה האצותה ,(םימוטפמיסב אלו) היעבה
.הקרזהה רחאל דימ הרגשל רוזחל תלוכיו יאוולה


?םיאתמ אל הז ימל


ביבסמ רקיעב ,םיימאניד םיטמקו הקימימ יטמקב לפטל דעונ סקוטוב -
,םיתיעל .ןוילעה וקלחב ,ראווצה רוזאב םגו חצמהו תובגה ןיב ,םייניעל
בלשל םיתיעלו תויומכב םיריהז תויהל שי הקימימ הברה םע דואמ קד רועב
ןיב תטלוב הירטמיס-א שיש ימל .סקוטוב קר אלו יולימ ירמוח ןיב
הבוח םשו הריהז דואמ היהת סקוטובה תקולחש בל םישל ךירצ ,םייניעה
.ףסונ יולימ רמוח ףיסוהל
ןוילעה ףעפעב רוע לש בר ףדוע םע רבג/השיאל םורגל לוכי סקוטובה -
.רועה ףדוע לשב ותליפנל
תריחב ןכל ,ןורתפ ןתיי אל סקוטובה םיטמקו ןמש דואמ רוע לש םירקמב -
.יטתסא לופיט לש החלצהל בושח דואמ ילכ איה םילפוטמ
ענמיהל שי ,ללכב םירירשב תויעב וא םייניעה ירירשב תויעב שיש ימל -
.ירמגל סקוטוב לש תוקרזהמ
םע ,םייניעה דיל ספרה רבעש ימל סקוטוב קירזהל ןיא ןפוא םושב -
.הנש יצח לש הפוקתל - רועב תושיגרו תמיוסמ העיגפ
גצמש ידכב תאזו סקוטוב קירזהל ןיא םייפעפעו םייניע יחותינ ינפל -
םג ,ףסונב .גצמה לש תיתמא הנומת היהת חתנמלש ידכ ,הנתשי אל רירשה
דואמ הקימימ שיש ימל אלא ,הנשכ דע קירזהל ןיא םייניע חותינ ירחא
.םישדוח 6 לש הנתמה תפוקת איה הצלמהה זא םגו הקזח
.יתאפרמ גניליפו סקוטוב לופיט דחי תושעל ןיא -
תועש 48 תיביטרופס תוליעפמ ענמיהל ירגתא טרופסב םיקסועש םישנא לע -
.סקוטובה תקרזה רחאל
דחוימב ,הסיטה ינפל תועש 48 קירזהל איה ל"וחל םיעסונל הצלמהה -
.םירירשה לע םיצחלה ילדבה בקע סקוטוב
.הקרזהל עיגהל ץלמומ אל םיננוצמל םג -


תלוכיה .ןורחאה ןדיעה לש הקיטתסאה תנומת תא הניש סקוטוב ,םוכיסל
הכפהו ,םוצע שוקיב הרצי הטושפ הקרזה ידי-לע תויטתסא תואצותל עיגהל
לע דיפקהל בושח ,תאז םע דחי .ימלוע סוזנצנוקל סקוטובה תחלצה תא
.יואר ןפואב ביגמ אל רירשה תרחא יכ ,הנשב םיימעפ - םיצלמומ םינונימ
,שקובמה יטתסאה ןורתפה תא ןתונ אל םיתעל סקוטובש ןובשחב תחקל שי
םירקמב .םינפה לש הקימימה רופישל םירחא תונורתפ אוצמל ךירצ זאו
םילופיטו תוחל תרדחה ,תינורולאיה הצמוח החלצהב בלשל ןתינ הלאכ
.תינשדח היגולונכט תועצמאב רועה קוצימל

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


םינורחא םירמאמ   
פרחים או פסים?
תכרעמ

םימורופ   
תזונה ודיאטה      תרופות סבתא
קוסמטיקה      אמנות הקניות
    
םימורופל     
   
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא