םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
קיש~ישאר    
   

הזח-תמדקו ראווצ ילופיט
תכרעמ

םירוזא םה הזחה-תמדקו ראווצה
ריוואה-גזמ ,ןמזה יעגפל םיפושחה
יגוס לכל םיעדומ םלוכ אל .ליגהו
םיעצמאב לופיטל םינתינש םיעגנה
רצק ןמזבו תיסחי םיטושפ


הזח-תמדקו ראווצ ילופיט


ריוואה-גזמ ,ןמזה יעגפל םיפושחה םירוזא םה הזחה-תמדקו ראווצה
םיעצמאב לופיטל םינתינש םיעגנה יגוס לכל םיעדומ םלוכ אל .ליגהו
.רצק ןמזבו תיסחי םיטושפ
תואפרמ תשר תלעבו רועה םוחתב תיחמומ האפור ןמלא הקינומ ר"ד :תאמ
הקיטתסא
,םד ילכב רישע ,רתוי קדו ןידע רועה .רבעמ רוזא אוה ראווצה רוזא
תלוכיב לד אוה ,לוכל ףסונב .םוצע הכישמ חוכל ףושחו העונתב שימג
.לשמל םינפה רוע תמועל יופיר


תויהל ךפוה ליגהו ריוואה-גזמ ,ןמזה יעגפל ףושחה ראווצה םינשה םע
רוע ימתכ ,םימוח שמש ימתכ ןוגכ םימתכ לש םינוש םיגוסב םתכומ רתוי
תונטק תולבי לש העפוה ,םד ילכ לש הבחרה ומכ תועפות תועיפומ .םינבל
.רוע יחרס -
םינשה םעש ,בחור יווק לש העפוהל תמרוג ריעצ ליגמ ראווצה תחונת
רועה לשב תוטמקתה תרצונ ,תאז םע דחיו .םיקומע םיטמק תויהל םיכפוה
.ולש הברה העונתהו קדה
רסח ףייע תואריהל ראווצל םימרוגה ,ןוכיסה ימרוגמ דחא תא הווהמ שמש
.םתכומו תויח
תויהל םוקמל םימרוג ,םיטישכתו םושיב ומכ ונתוא םיטשקמה םירבד םתוא
.םימתכ תעפוהל ףסונ םרוג ןהש ,תויגרלאל ףושח


ךשומ ,יסקס רוזאל בשחנ אוה .ונלש קולה תא גרדשמ קלחו הפי ראווצ
תרגתאמו תניינעמ תויהל תכפוה הז רוזא לע בלה תמושת ןכל ,ינשוחו
.ןמז ךרואל רועה תוכיא לע רומשל הרטמב


:לופיטל םינתינה םיעגנה יגוס
(הזחה-תמדקב רקיעב) היצטנמגיפו ,םינוש םינווגב םימוח םימתכ -
עקר לע םימתכ יובירמ תעבונה
.םישמנ ,המקרה לש יאלב ,שמש לש
.הנוש םקרמבו םינוש םילדגב ןח תודוקנ - תומוש -
םידגבב םיספתנ ,םידרגמה רוע יעגנ - תונטק רוע תוילביו רוע יחרס -
.יטתסא םגפ םיווהמו
.םימודא ,םינטק םד ילכ לש תיתדוקנ הבחרה - תומויגנמה -


:םיעצומה םילופיטה
רזייל תועצמאב עצובמה ,ןידעו רקובמ ףוליק - ןשייניבו'גרוטופ
.תיב ןמז ךירצמ וניא רשאו ,רוא יקזבהו
םיימינ םד ילכ לש המלעה ,רועה שודיח ,םימתכה שוטשט :לופיטה תרטמ
.ןגלוקה תמקר רופישו
יוהד רוע ,םיימינ םד ילכ לש הבחרה ,םימוח םימתכל םיאתמ הז לופיט
.םיבר םישמנו
.שדוחל תחא םיעצובמה ,םילופיט השימח תב הרדס הווהמ לופיטה
םינש ינפל הנירקל ופשחנש הלאכ רקיעב ,דחאכ םישנו םירבגל םיאתמ
.הזחה חתפמו ראווצה הארמ תא רפשל םיצורו


עגנ לש הלאשב הבורמ תובישח שי עגנה יוהיזלו הנחבאל - תומוש תרסה
,תוריאממ אלל יתדוקנ יוניש לש הגרדב םה םיעגנה םיתעל .ינטרס-םורט
,ןמזה םע םיינטרס םילודיגל חתפתהל םילוכיו דרטמ םיווהמ ןיידע ךא
,הייזח ומכ ךוכיח ירוזאב וא חוליג ירוזאב תומוש .םריסהל יוצר ןכל
.תובורק םיתעל קודבל שי - הרוגח
ידי-לע םילשמ יטתסא לופיט םע תיגרוריכ התירכב ךורכ לופיטה
.רזייל תויגולונכט


םילבוס ונא ,המקרה תורגבתהמ קלחכ - רוע תוילביו רוע יחרס
רוזאב רקיעב ,רועב םייונישמ
ןתינ וז היעבב .דרטמ םיווהמה םיעגנ לש העפוהב םיאטבתמה ,ראווצה
רחאל .דלג ןכמ רחאלו ןטק עצפ רצונ לופיטה רחאל .הבירצ תועצמאב לפטל
.האפרמב םיעצבמ לופיטה תא .םילחמ םוקמה עובשכ


תעצבתמ ,םינטק םד ילכ לש תיתדוקנ הבחרה לש הרקמב - תומויגנמה
.דחוימ רזייל ידי-לע הבירצ
.תדחוימ הנכה םישרוד םניא םילופיטה


ותרטמש ,ראווצה רוזאל םיאתמה ינשדח לופיט - רועה קוצימל לופיט
תועצמאב עצבתמ לופיטה .ומקרמ תא רפשל םג ומכ ,רועה תא קצמלו חותמל
אוהש ךכב תירוע-תתה המקרה לש היינבב עייסמו ,וידר ילג לש הנרקה
,םישדח ןגלוק יביס תורצוויהל ,םימייקה ןגלוקה יביס תחיתמל םרוג
קלח ,קצומ רוע - איה האצותה .םירמוחה ףוליחבו םדה תמירזב רופישלו
,םילופיט הרשע תב תיתלחתה הרדסכ ץלמומ .תויחו קרב םעו חותמו
.ךשמהב שדוחל תחא םירמשמ םילופיטו


עצבמו ,ריווא ץחל תועצמאב עצבתמה לופיט - (ליפט'ג) ןצמח ילופיט
:תינמז-וב תולועפ שולש
ותרשעהו רועה תנזה ,ןידע גניליפ ,קומע יתפמיל (זוקינ וא) יוסיע
.יגולויסיפ לזונו ןצמח ,םיליעפ הנזה ירמוחב
רועה תנזה םע דחיב .םילער לש ריהמ קוליסלו םדה תמירזל עייסמ לופיטה
,תוקומע תויצטנמגיפ רופיש ,רועה םקרמ לש יתועמשמ רופיש םיגישמ ונא
.רתוי ריעצו רהוז ,יקנ רוע לבקתמ .םיטמק רופישו ךוכיר
-שדוחל תחא האצותה תא רמשלו םילופיט השימח לש הרדסב ליחתהל ץלמומ
םיעוריא תארקל דואמ םיאתמ .םירחא םילופיט םע בלשל ןתינ .םיישדוח
.םינרוקו םיננער תואריהל ידכ ,םיבושח


:תוקרזה


,תונטק תויומכב הזחהו ראווצה יטמקל סקוטוב קירזהל ןתינ - סקוטוב
.רועה םקרמ רופישל תומרוגה
.דואמ הנידע טחמ תועצמאב ,םידקומ רפסמב תעצבתמ סקוטוב לש הקרזה
.םישדוח 4-3 - ליעפ רמוחהש ןמזה ךשמ .תוקד רפסמ - לופיטה ךשמ


ראווצ ומכ םירוזאל תינורולאיה הצמוח לש הקרזה - תינורולאיה הצמוח
יולימל דעוימ וניא רמוחה ןאכש ךכב ,ימלוע שודיח רדגב איה הזחו
ותויה לשב ,ומקרמב יתועמשמ רופישלו רועה קוצימל םרוג אלא ,םיטמק
תויומכ לש הקרזהל רמוחה דעוימ הלא םירוזאב .תיעבט רוביח תמקרמ קלח
.תועובש העברא לש שרפהב תוקרזה 3-2 עצבל שי .תונטק
.םייחלל םג רמוחה דעוימ הזחה תמדקו ראווצל ףסונב


IPL תבלושמ RF תייגרנא ידי-לע גניליפ - לשייפוטופ


תורוקמ ינשמ ,תונוש תויגרנאב שומישה רשפאמ ,רועה שודיח לש ךילהתב
לעמ םיטוטמק שוטשטו ןגלוק תיינב ידי-לע רועה םקרמ לש רופיש ,םוח
םישרדנ .םינפל םגו הזחה תמדקל ,ראווצל םיאתמ .םייניעל ביבסמו הפשה
.תיב ןמז בייחמ וניא .שדוחל תחא םיעצובמה ,עצוממב םילופיט 5-4-כטפיל רילק


תא שדחמ הנובה ,תינשדח רזייל תיגולונכט תועצמאב רועה קוצימל לופיט
בינמו הטלוקדהו ראווצה ,םינפה רועל םיאתמ .ןיטסלאהו ןגלוקה תשר
.קצומו חותמ יטסלא רוע לש תואצות
הארמ םע המלחה ןמז אלל ,יאוול תועפות אלל ,םיבאכ אלל ץלמומ לופיט
.רהוזו יעבט
,שדוחל תחא (רועל םאתהב) השימח דע השולש תב םילופיט תרדסכ ץלמומ
.הנשב םיימעפ דע םעפ ,רומיש ילופיטו
תשר תלעבו רועה םוחתב תיחמומ האפור ,ןמלא הקינומ ר"ד איה תבתוכה
הקיטתסא תואפרמ

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


םינורחא םירמאמ   
פרחים או פסים?
תכרעמ

םימורופ   
תזונה ודיאטה      תרופות סבתא
קוסמטיקה      אמנות הקניות
    
םימורופל     
   
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא