םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תונמאו הקיזומ ,םירפס~תוברת~ישאר    
   

לארשיב הפקה יתב תוברת
תכרעמ

 


המדנ ,ףוטחו ינושאר טבמב לארשיב הפקה יתב תוברת תא םינחוב רשאכ
העפשוהו ,הפוריאו ב"הרא לש םילודגה םינילופורטמהמ הקתעוה איה יכ
."הלודגה ריעהו סקס" -ו "םירבח" ומכ תויראלופופ היזיוולט תורדסמ
ךא ,"תיביבא לתה העובה" ביבס רקיעב ,ץראב וז תוברת הלחנוה הליחת
לכב תדהדהמ התחלצהו הלודגה ריעל ץוחמ לא הטשפתה ןמזמ רבכ איה םויכ
.ץראה יבחר
וא ךופה הפק ,בייחמ אלהו לילקה יוליבה ,בוחרה לא הכומסה הבישיה
תובר ומרת ,הובג אל ריחמב תיבהמ האיצימ תונהל תלוכיהו ,בוט וסרפסא
יחה םדאה לש ומוי תרגשמ קלחלו ימלוע ללכל ותוא וכפהו הז ןויערל
חונ רכ םיווהמש םייתרבח יפוא יווק תוהזל ןתינ לארשיב .תינרדומ ריעב
.ילארשיה םייחה ןונגסב התושרתשהלו העפותה תחימצל


הפקה יתבו תילארשיה הרבחה - ירוביצל ישיא בחרמ ןיב


האצותכ הרצונש ,םיבר םינווג תלעבו תבכרומ הרבח איה תילארשיה הרבחה
הרטמ ןעמל דחי וצבוק רשא ,םלועה יבחרמ תוליהק לש הפוסאו הריגהמ
ויה תפתושמה הרטמה תחלצהו םויק .לארשי תנידמ תמקה איה אולה ,תפתושמ
התייהש ,דחיבה תשוחתבו שוביגהו תויתרבחה טקפאב ןיטולחל םייולת
התייה ,הימי תישארמ דוע ,ןכ לע .הנידמה תמקהל ךרדב רצוויהל תבייח
בחרמה םע דחי בברעתהו שלג הב ירוביצה בחרמהש הרבח תילארשיה הרבחה
קלח שיגרהל םיבהוא םילארשיה ,םויה דעש ךכל םרוג השעמלש המ ,ישיאה
.תילאטנמ הניחבמ םגו תיזיפ הניחבמ םג הצובקהמ
דרפנ יתלב קלחל הכפה הפקה יתב תוברתש ינפל הברה ,הימי תישארב דוע
ולכי םהב םיירוביצ שגפמ תומוקמ םילארשיה ואצמ ,ינרדומה םלועהמ
וא ,םיס"נתמ ,םוי ינודעומב רבודמ םא ןיב ,ימוי סיסב לע ץבקתהל
.וטוטו וטול יסיטרכו המח הייתש לש תוריש ועיצהש ,םינטק םיקסויקב
וללה שגפמה תומוקמ תא הפילחה ,ל"וחמ העיגהש ,הפקה יתב תוברת ,השעמל
.דחי ןמז תולבל םילארשיה לש יסיסבה ךרוצה לע התנעו


?הפק יתבב אקווד שגפיהל םיבהוא םילארשי המל


חרזאה לש ךרוצה תא הפילחה ןכא ,ל"וחב הרוקמש הפקה יתב תוברת
המצע לשמ םינייפאמ האיבה ךא ,ירוביצ םוקמב הרבחב תויהל ילארשיה
הרבחב עובקו ביצי ,קזח ךכ לכ ןפואב עמטיהל וז תוברתל ומרתש
תויורשפא ןווגמל םיעגונ הנושארבו שארב ולא םינייפאמ .תילארשיה
יתרבח יוליב וליפא וא הדעסממ הנושב ,עיצהל הפק תיבל שיש יוליבה
.יטרפ תיב ךותב


הפקה תיבל עיגהל ,רקובב םוקל ומכ ןיא - הפקו ןותיע םע רקוב יוליב
תא םש אורקל םירחובש שי .הפאמ םדיצלו הת וא הפק סוכ לע גנעתהלו
וז הרקמ לכבו ,בשחמהמ תושדחב ןכדעתהל םיפידעמש שי ,רקובה לש ןותיעה
.םויה תא הב חותפל תרדהנ הלחתה


תושיגפ לש ןמויקל הלועמ םוקמ םה הפקה יתב - תויטנמור תושיגפ
ךכ ,תונושאר תושיגפלו םיטיידל םג ןבומכו גוז ינב ןיב תויטנמור
.בייחמ אלו רצק שגפמ רשפאתמ


הכותב תבלשמש ,תיתייווח הריווא קפסמ הפקה תיב - םייתרבח םישגפמ
םויכ .םינוש םישנא וב ופסאתיש ידכב קיפסמ לודג םוקמ םגו תוימיטניא
תביסמ ,תדלומוי ןויצל םא ,םיבר םייתרבח םישגפמ הפק יתבב םימייקתמ
.םירחא םיבר םיעוריא ןווגמו השירפ תביסמ ,סויג


,תויקסע תושיגפ לש םמויקל הלועמ םוקמ םה הפקה יתב - םיקסע תושיגפ
יפותיש רבדב ,עירפמ אללו תומיענב ןודל םיחכונל םירשפאמ םהש ןוויכמ
החונינ הריוא דצל .םירחאו ולאכ תונויער םודיקו םייקסע הלועפ
.הטקשו תיעוצקמ הדובע תביבס תרשפאתמ ,העוגרורמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


םינורחא םירמאמ   
הקשר הלטיני
זפ ןרומ

מה לומר
רומלט רגמ הנלה

בדיקה
םולב-לטסק ילרוא

הטרדה מינית: גם במהלך אירוע אחד
רלטרוג ינבא תינרוא ד''וע

כמה את קרייריסטית
איבל-רב תינור

םימורופ   
יצירה      פמיניזם
    
    
םימורופל     
   
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא