םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
הדילו ןוירה~תוהמא~ישאר    
   

הקנההו ןויריהה ךלהמב םימ תייתש
תכרעמ

 


תומכב םימ תייתשל ,הקנהה תפוקתב םג ךשמהבו ןויריהה ךלהמב
םייגולויזיפ םיכילהתב תוצוענ ךכל תוביסה .הבר תועמשמ הנשי הנוכנה
.ןויריהה תפוקת ךלהמב השיאה לש ףוגב םישחרתמש םיבר
לובסל הלולע השיאה ,תואקההו תוליחבה לשב ןויריהה לש ןושארה שילשב
תוריצע וא םילושלש לש םיבצמ םג .הייתשב תוברהל בושח ןכלו תושבייתהמ
לש הבורמ הייתש םיכירצמ ןויריהה לש םינושאר םיבלשב חתפתהל םילולעש
הרקמב תושבייתהה םיענומו לוכיעה ךילהת תא םיזרזמ םימש ןוויכמ םימ
השיאה לש הפוגב םילזונה תומכ ןויריהה לש ישילשה שילשב .םילושלש לש
ולדגש םיידשה ,םדה חפנבו ריפשה ימ חפנב הילע לשב רכינ ןפואב הלוע
לש הלודג תומכל קוקז חתפתמו לדגש רבועה .םילזונ םה ףא םיליכמ
לש וז הפוקתב ,ךכל ףסונב .תומקרהו םיאתה תוחתפתהל תינויחה םילזונ
ךילהת רבגתמ ךכמ האצותכו םאה ידי לע תכרצנה ןוזמה תומכ הלוע ןויריה
תפוקתב אוה ףא רבגתמש ןתשה רוציי ךילהת םג ,םויסלו .םירמוחה ףוליח
םילזונ לש תקפסמ תומכ חיטבהל תנמ לע הבורמ הייתש ךירצמ ,ןויריהה
.תוילכה לש הניקת תוליעפל


תותשל ץלמומ יכה המ


,תוירולק טעמ אל םג םילזונ דבלמ םיליכמ בלחו םיקתמומ םיצימש ןוויכמ
םימ ,ךכל ףסונב .םירחא תואקשמב אלו םימ תייתשב תוברהל ץלמומ
ןהו םאה תואירבל ןה רתויב הליעיה הרוצב ףוגה ידי לע םילצונמ
תשרדנ קונית רובע .ונלוכ לש םייחה רוקמ אוה םימ יכ ,רבועה תואירבל
ףוליח תוריהמ לשב תאז ,רגובה םדאל רשאמ רתוי ףא הלודג םימ תומכ
.ולש ףוגה תומקר ךותב םימ לש רתוי ההובג הלוכת לשבו ופוגב םירמוחה
השיאה ידי לע םיתשנה םימה תומכ רחא בקעמה לע לקת תיבב םימ רב תנקתה
.דלוויישכל קוניתה ידי לעו הרהה


היתשל תצלמומה תומכה יהמ


תעבקנ היתשל תצלמומה םימה תומכ ןויריהה לש ןושארה שילשה ךלהמב
תואקהה תעפותמ תלבוס איהו הדימב .השיאה לש ישיאה הבצמל םאתהב
10-כ תותשל ץלמומ ינשה שילשב .הייתשב רתוי תוברהל שי םילושלשהו
תוסוכ 11-כ תותשל םיצילממ םיאפורה ישילשה שילשבו םויב םימ תוסוכ
לש הניקת תוחתפתהל ףוגל השורדה תוינויחה תא םירפשמ םימ .םויב םימ
םרזב ןוזמה תרבעה תוריהמ תא םירפשמו תופייע תשוחת םיענומ ,רבועה
.השיאה לש םדה


הקנהה ךלהמב םימ תיתש


ןוויכמ .םעפ לכב לזונ לש ל"מ 100-250-כ קנוי קוניתה ,הקנהה ךלהמב
,השיאה ףוגב םימה ןזאמ לע רומשל בושח ,םימ 90%-מ בכרומ םאה בלחש
,וז הביסמ .חתפתהלו קזחתהל קוניתל םיעייסמו בלחה תוכיא לע םירמושה
םילזונה תייתש תומכל םימ לש ףסונ רטיל ףיסוהל ץלמומ הקנהה ןמזב
תופייעל םורגלו בלחה תוכיאב עוגפל לולע תושבייתה לש בצמ .הליגרה
תדרל הלולע זוכירה תדימ םג ךכל ףסונב .תוינונשיו תושתומ לש השוחתלו
תנמ לע .דליב לפטל תלוכיבו םייחה תוכיאב םוגפלו יתועמשמ ןפואב
תפסונ סוכו הקנה לכ רחאל דימ םימ סוכ תותשל ץלמומ ,הז בצמ עונמל
.ןכמ רחאל רצק ןמז

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
סקס אחרי לידה- יש חיה כזאת?
גרבנזי הלא

זייפניות או לא להיות
גרבנזי הלא

סיפור לידה
הדוהי הלקד

הורסת המשפחות
לג לגיס

נשים נחמדות
יאתבש וננ

םימורופ   
הנקה      הריון ולידה
    
    
םימורופל     
   
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא