םיישקה לע רבגתהל :הקנה
תכרעמ

ימאמ ימאי

תירינ הקנהה תכירדמ ?קינהל תטלחה
הקנהל םיינויח םיפיטב 'ץיבוקבילוא
תחלצומ
רתויב םיבושחהו םייתועמשמה םיכילהתה דחא וניה קוניתה תקנה ךילהת
דימת הנניאש הכאלמ איה הקנה ,תאז םע ךא תוירטה תוהמיאה תיברמל
.םיישקה תיברמ תא רותפלו לפטל ןתינש איה הבוטה הרושבה .הטושפ


ןכל .בואכל הרומא אל הקנהש אוה רוכזל תוכירצ תוהמיאש בושח יכה רבדה
םעט ןיא .הב לפטל רשפא ךיאו הביסה המ קודבל בושח ,תבאוכ הקנה םא
םא ןיב ,הנוכנ תוסחייתה .ומצעמ ףולחי באכה יכ חינהל וא לובסל
ךופהל הלוכי ,םיילופיט םיינוציח םירזיבא וא תיעוצקמ הכרדה ידי-לע
.דחי קוניתהו םאה רובע הנהמו יתייווחל הקנהה ךילהת תא
.םיישקו תוחונ יא ,םיבאכל םורגל הלוכי הקנה ןללגב תובר תוביס ןנשי
םישלו הקנההמ תונהיל תוירטה תוהמיאל ורזעיש םיבושח םיפיט רפסמ ןלהל
:לופיט תושרודש תויעבל בל


החונת
החונת ןיא ,תחוורה הבשחמל דוגינב ,השעמל ?קוניתה תא םיקיזחמ ךיא
הנוכנה הרוצב קינהל ידכ קוניתה תא קיזחהל יוצרו ץלמומ הב תחא
הב היצאוטיסב ןבומכו ,קוניתבו אמאב היולת החונתה .רתויב הבוטהו
לוכי קוניתה ,הטימב תבכושו תיבב תאצמנ אמאה םא ,המגודל .םיאצמנ
איה תפדעומה ךרדה "ןוינק תקנה" לש היצאוטיסב םיאצמנ םא ,הדיצל בכשל
קוניתה תקזחה ןפואל עגונב תוירקיע תודותמ רפסמ ןנשי .אסכ לע הבישיב
ןיא יכו ,אשונב תחא תמא ןיא יכ ןיבהלו רוכזל בושח ךא ,הקנהה תעב
."הנוכנ הנניא"ש הקנה תחונת


?ויפב סופתל רומא קוניתה המ
לש ויפב אצמנ הרטעהמ דבכנ קלח ךכ ,לודגו בחר הפ חותפל ךירצ קוניתה
וניא אוה ,השעמל .דשה תרטע לכ תא ויפב סופתל רומא וניאש קוניתה
ספות קוניתה ,וז ךרדב .ולוכ דשל רבוחמ אלא ,דשה תמטפ תא קר ספות
.הקינמה םאה רובעו ורובע רתויב החונה ךרדב בלחה רוקמ תא ויפב


?קוניל חילצמ אל קוניתה המל
בלחה תא קוניל ול תועירפמש ומצע קוניתה לצא תויעב םיתיעל ןנשי
ןושל" לש היעב וא ידימ הובג ךיח ,המגודל .המיענו הנוכנ הרוצב
בורק וא ידימ רצק תסלה תיעקרקל ןושלה תא רבחמה רתימה הב "הרושק
הקיניה ןמזב ןושלה תעונתל עירפהל לולע רבדה .ןושלה הצקל ידימ
.ומיא בלח תא קוניל חילצמ אלש ,קוניתה דצמ הלודג תוחונ יאל ליבוהלו
,תויגרוריכ ,תויאופר תורודצורפ תועצמאב הריתפל תונתינ ולא תויעב
.אמאה לעו קוניתה לע תולקמו היעבב תולפטמש ,ידמל תוטושפ


?םאה בלחל יגרלא קוניתהשכ םישוע המ
איה היגרלא העיפומ םא .רתויב םירידנ םניה םאה בלחל היגרלא לש םירקמ
בלחב םירבעומו תלכוא אמאהש ןוזמ יביכרמ דחאל הרושק ללכ ךרדב
רבודמ יכ הבשחמה .תוקינמה תוהמיאהמ %4-5 לע הלוע הניא םתוחיכשו
סותימ םירקמה תיברמב איה (לשמל בורכ ומכ) תלכוא םאהש תונוזמב
ענמיהל הכירצ אמאהו היעבה תא הווהמ יפיצפס ןוזמש םיבצמ םנשי .דבלב
היגרלאה תועפות בור ךא ,ףילחהל שיש תמיוסמ הפורת וא ,ותוא לוכאלמ
םרוג לאכ ךכל סחייתהל ןיאו ,טושפו ריהמ לופיט תורב תוקוניתה לצא
.ןיטולחל הקנה ענומש


?הקנהב עגופ דשב שדוגה םאה
םויב דחוימב ,הדילה רחאש םימיב הזחב יתועמשמ שדוג ושוחי תובר םישנ
הרורב הייפיצ הנשיו ,הדילה ךילהתמ ילמרונ קלחב רבודמ .ךליאו ישילשה
םישנ ןנשי ,תאז םע .ואלמתי םיידשהו תמיוסמ תואלמ ווחי םישנש
רשפאמ אל הזש תושיגרמ רקיעבו ,שדוגה לשב תוחונ יאו םיבאכ תושיגרמש
איה שדוגהמ ענמיהל ךרדה יכ ןייצל בושח .הניקת הרוצב קינהל ןהל
השורד םיינוציק םירקמב קרו ,ההובג תורידתב הקנה תועצמאב אקווד
,בלחה תקפסאב רסוח לש השוחת אוה המוד הרקמ .תפסונ תילופיט תוברעתה
רבודמ םימעפה בורב ךא ,קינהל בלח קיפסמ ןהל ןיאש תושיגרמ םישנ רשאכ
ידכב קוניתה תשירד יפל ההובג תורידתב קינהל יאדכו דבלב השוחתב
.קפסמ בלח רוציי חיטבהל


?הקנהל תורשפאב םיעגופ דשב םייוניש םאה
,ןהלש הזחב םייגרוריכ םייוניש ןהייח ךלהמב ורבעש םישנ טעמ אל ןנשי
וזכ הלחמ לש תוביסנה חרוכמ םאו םייטמסוק םיחותינ ידי-לע הריחבמ םא
השיא המגודל ,קינהל ןתינ םירקמהמ לודג קלחב יכ תעדל בושח .תרחא וא
הרבעש השיא ,עגפנ אלש אירבה דשהמ קינהל הלוכי דשה ןטרסב התלחש
ינפל דוע ינושאר יוויל תועצמאב קינהל הלוכי ,הנטקה וא הזח תלדגה
.ךכל תמדקומ הנכהו הדילה


?הקנהה ךלהמב םיעצפ ווחי םישנה לכ םאה
לש ןוכנ אל רוביחמ האצותכ םירצונה ,םיקדסו םיעצפ תווח םישנ טעמ אל
םימרק ,תונוש תוחשממ לחה םיבר תונורתפ םנשי ןאכ םג .םאל קוניתה
יעצפב תולפטמה ,הקנהל תוילופיט תודיפר וא םיקדסל תוחל םיקינעמש
יתוהמו בוט לופיט .תיתועמשמ באכה לע תולקמו תוריהמב םיקדסבו הקנהה
הקנה תצעוי ידי לע הבוט הכרדה םירקמה תיברמב איה םיעצפו םיקדסל
.הילא קוניתה תא ןוכנ רבחל הקינמהו קנויה תא דמלתש תכמסומ


,קוניתה לש תינוסיחה תכרעמה חותיפל תעייסמה ,הבושח הלועפ איה הקנה
.תוחפל םישדוח השיש ליג דע קינהל איה תואירבה דרשמ תוצלמה רשאכ
תונוש תויגרלאמ לחה ,תוידיתע תולחמ ינפמ קוניתה לע ןגהל תרזוע הקנה
תלבוס םאה םהב םירקמבש ןבומכ .רתוי תויניצרו תורומח תולחמ דעו
בואשל ץלמומ ,םימי רפסמל הקיספהל תצלאנ איהו הקנהב םיישקו םיבאכמ
5-8 ןיב ררקמב ,תועש 5 ךשמל בוט ץוחב דמועש ירט בלח רשאכ - בלח
.םישדוח 3 דע האפקהבו םימי
םירוה תכירדמו הדיל רחאל הלוד ,IBCLC תכמסומ הקנה תצעוי איה תבתוכה
.תינושאר תורוהל