תוירופ ילופיט
תכרעמ

החמומ .עבג ילא ר'ד
תוירופל

תוירופ ילופיטל החמומ ,עבג ילא ר"ד
תא ןכרובע זכיר ,תיפוג ץוח הירפהו
לפטמה אפורה תא לואשל ץלמומש תולאשה
עסמב םיליחתמש ינפל


ירחא םא קר ,השעמל .תוירופ יאל בשחנ תורהל החלצה יא לכ אל ?םתעדיה
זא ,ןוירה טלקנ אל העינמ יעצמא אלל ןימ יסחי םויק לש המלש הנש
רבגתהל םיכרד אוצמלו התוא ררבל שיש ןוירפ תייעב לאכ בצמל וסחייתי
.ןתינש לככ ,הילע
תספדומה תורפסב ןה שיגנה עדימה עפש תורמל ,עיתפמ ילוא הזש המכ דע
לא הנושארה םעפב םיעיגמ רשא םישנו םירבג טעמ אל שי ,טנרטניאב ןהו
.הירפהה ךילהתב םהל יופצ המ םיעדוי תמאב אלו תוירופ ילופיטב החמומ
?הדילו ןויריהל עסמב םיליחתמש ינפל לואשל ץלמומ המ זא


%40 -ב ,הקיטסיטטסה יפ-לע ?השיאה וא רבגה לצא היעבה םא עדנ ךיא
%20-בו רבגה לצא %40-ב ,השיאה לצא ןחבואמ תוירופה יא םירקמהמ
,ךכיפל .היבגל רבסה ןיא האופרלש וזכ וא תבלושמ היעבב רבודמ םירקמהמ
.רבגה לצא ןהו השיאה לצא ןה רורב תושעל אפורה ץילמי ןושאר בלשב


תויפיצ םאתל ידכ ?החלצהה ייוכיס לע עיפשי השיאה וא רבגה ליג םאה
םג םישדח ערז יאת םירציימ רשא ,םירבגמ הנושבש תעדל שי לופיטה םע
לצא .תורהל יוכיסב עירכמ דיקפת שי השיאה ליגל ,רגובמ ליגל םעיגהב
,לופיט שדוחל %25 ביבס םיענ החלצהה ייוכיס 35 דעו ריעצ ליגב םישנ
השיאה ליגש לככ םידדוב םיזוחאל תחופו %10 -ל דרוי יוכיסה 40 ליג דע
.הלוע


טעמ אלב םיכורכ הירפה ילופיט ?םוימויה לע עיפשמ לופיטה ךיא
לכב 30-ל ףא עיגהל היושע תוקירזה תומכ ,לשמל ךכ .תוקירזו תוקידב
לופיט םג שי ךא ,תוחונ יא תשוחת תלפוטמל םרגיהל הלולעש ךכ בבס
לופיט הזיא אפורה םע ץעייתהל ץלמומ .תחא הקירזב תוקירז עבש ףילחמש
.רתויב ךל םיאתמ


םיאתהל בושח ?םינומרוה לש תוקירז ןתמב םיכורכ םילופיטה לכ םאה
חרוא ,היתונוצר תא ןובשחב םיחקול רשאכ יבטימה לופיטה תא השיא לכל
םאתהב םיעצומה םילופיט לש םינוש םיגוס שי .התואירבו הליג ,הייח
.הטלחה םילבקמש ינפל תויורשפאה לכ תא עומשל בושח ןכ-לע ,היעבל


,תופורתה בורל ומכ ?םילופיטהמ האצותכ תויופצה יאוולה תועפות ןהמ
הנתשמ ןמויק ךא ,יאוול תועפות תויהל תולולע הירפהב תושמשמה ולאל םג
תורשפאל תעדומ ייהתש יאדכ .ןתמצועב ןהו ןהלש תורידתב ןה םדאל םדאמ
.דעומ דועבמ וז


יושע הירפהה ךילהת ?ליגרכ תולבלו תויחל ךישמהל הלוכי ינא םאה
ןנכתל ידכ םיקיודמה םינמזה תוחול תא יעדתש בטומ ןכל ,ךורא תויהל
.תושפוח וא םיעוריא שארמ


ןוויכמ ?םירזחהל םיאכז ונא םאהו הירפה לופיט תושעל ונל הלעי המכ
אפורל תשגל םתרחב םא םינתשמ ,תימצעה תופתתשההו ןומימה ,תולעה אשונש
דועבמ תויפסכה תואצוהל וכרעיתש בטומ ,תיטרפ האופרל וא םילוחה תפוק
.דעומ


לופיטה תא תרבוע ךניהו הדימב ?תבשב לופיט רובעל ךרטצא םא הרקי המ
םיירוביצה םילוחה יתבש ןוויכמ .לופיטה ףצר עגפי אל יטרפ םילוח תיבב
.ןושאר וא ישיש ימיב לופיטה תא רובעל ילכות ,תבשב םידבוע אל