םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תויגוזו הבהא~םיסחי~ישאר    
   

?יבש םשובה היא
וטיוט לט

 


םילג תשווא ,התמועל ףקשנה םיב הפוצ איהשכ הרבעל ןכור הדיצל בשי אוה
...ףטשב םינגנתמ הסלס ילילצ לומל לילכ תלהמנ
,לילעב חיר לכ לוטנ םשובב ףופא היה ומכ ימלצש אלא םש יתייה ינא םג
הז ןיא ךא ,אל קפס חרחר קפס ,אוה וליאו ,ימצע תא יתחרה אל ינא ןכש
... יתשחש המ ..יתבשחש המל טרפ ,ללכו ללכ הנשמ
ימיע חכנ אלש םגו דבל יתייה אל םלועל ,וב יתלקתנ ינפל תובר םימעפ
ןכש ,השגרהב ,הבשחמב דבל יתייה אל םלועל ,ותמועל יפגב ינא םדא ףא
,יתיא ףסונה שגפמל ,ינממ ןופלטה תחישל ןיתמהש רחאה םג היה דימת
....ילש עגמל גרעש
םיימלוגה ויפקשמ ,קובקבה ןמ רשיה תוינולמגב הריבה תא םגל אוה
,המותח םינפ תשרא התוא לעב ,םב קבד תוויע אמש וא ומטוח לע םיטומש
וא ךויחה וינפ לע ודציר אל םלועמ וליאכ ,טעמכ ימויק דירש לכ הלוטנ
תואלתמ רבד יצחו רבד לכו תוכירדה וא תוחיתמה ,ירמה וא סעכה ,קוחצה
.םיידימת חור תורקו תויטמגלפל טרפ םוימויה
יתנייצ זאמ ,ול ןמדזנש לככ הארנכ שבלש קוידב הצלוח התואב רוטע ופוג
.תולוכתה וינע תא ריבכמל םלוה הנווגש די רחאלכ וינפב
םישמ ילב ,וכרדבו ינוויכב ךלוה ומצע השע ,ידיאל חמשש יל היה המדנ
לש ץמש ףא ,יל רמול הצור ,הזכש םלפודמ םולש יל רמול ההתשמ ,הרואכל
יפצ ,ןאכ רבכ ךניהש רחאמ ךא ,יתאב ךיילא אל ,ךפוגמ ףדונ וניא חיר
,יתיזזתה יפוגבו תוחילבמה ייניעב יאר ,ךתמועל יתחרפ המכ יאר ,יב אנ
..ךתוידומלג חכונל רתוי ףא שגדומה ,הזה גנועה תא
תמועל בולעו ינולבש הכ ותויה ףא לע ,הפוגב טא עגא תעב יב אנ יפצ
, ךלש ךיינפ חכונ תולפתה הינפ תורמל היתפשל קשנא תעב יפצ ,ךלש ךפוג
עצקוהמהו ךוראה ךלשב עגא אלו תומוזגה היתורעשב יידי ריבעא דציכ
..יעשמל
םש תבשוי יתוא ןיימדל הסנמ ,הניבמ אל ךא האור ,ולומ יתייה הבושי
יתייהש זא יתוא וגניעש תושוחתב רכזיהל הסנמ ,ודיל םיה לומ המוקמב
האנק תושגר יברקמ איצוהל הצור ,תרסוימ ,הבואכ שיגרהל הסנמ ,ולש
הליל ותואב ריבכמ זועב יתשחש אוהה שגרה תא בוש תשפחמ ,תונדמחו
..וביאב דחי ונכרד תא רתיבש ,ונלרוג ץרחש הליל ותוא ,ותינוכמב
תאז השע הטרח אלל תוטבחתה אלל ,תח אלל
...הבוזע בוש שוחל יתיסינ
רבדב יתשח אלו
רבד יצחו רבד יתשח אל

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה Cupid
למצוא אהבה ודייטים. הצטרפו לאתר הכרויות קיופיד
www.cupid.co.il
םינורחא םירמאמ   
מיה: נוגעת ונרדמת
ירנבא הירד

מעגן חיי
ןמכייר לגיס

הגבר המושלם
ןרהא ןב לבזיא

זה לא אתה - זו התמונה
ןרהא ןב לבזיא

תתחילי משהו חדש
ןיבול יתור

םימורופ   
סקסולוגיה      זוגיות
סקס     
    
םימורופל     
   
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא