רזיילב רעיש תרסה -ליפרוטאנ
תכרעמ

 


לש םמולח וניה חוטבו חונ ,חלצומ ןפואבו ףוגהמ רזיילב רעיש תרסה
וא תושקהל תולוכי רשא תונוש תויזיפ תונוכת םדא לכל, תאז םע .םיבר
רתויב החונהו הליעיה הטישה םויכ .לופיטה תואצותו יבלש לע לקהל
םא ןיב ,רגובמ וא ריעצ התא םא ןיב .רזייל תועצמאב איה רעיש תדרוהל
ליפרוטאנ , ידמ ההכ וא ריהב ךרוע םא ןיב וא ההכ וא ריהב ךרעיש עבצ
ידכב רתויב ליעיהו םיאתמה רזיילב רעיש תרסה לופיט תא ךרובע םיאתת
.רתויב תויוצרה תואצותה תא לבקל


רתויב םינווגמהו םימדקתמה רזיילה ירישכמ םידמוע ליפרוטאנ תושרל
רישכמהו לופיטה תא תיפיצפס םיאתהל תרשפאמ רשא הדבוע ,םויכ םימייקש
ףא לע .תוילאמיסקמ תואצותל עיגהל ךכבו לפוטמה תונוכתל םאתהב
םה לעופב ,םויכ םיחיכשו םיטושפ םיבשחנ רזיילב רעיש תרסה ילופיטש
תויגולוטמרד תונוכתו הרעשה תיימוטנא תודוא בחרנ יאופר עדי םיבייחמ
םניה לופיטה ךלהמב הבוגתו בקעמ , םידקמ ןוחבא ,ףסונב .לפוטמה לש
.םייחרכה


םירבוע רשא דבלב תויחאו םיאפור ליפרוטאנ הקיסעמ ,תאז רשפאל תנמ לע
ןייצל רתוימ .םינושה רזיילה ירישכמ לע תורשכהו תוכמסה רידת ןפואב
תושירדה לכב םידמועו אלמ חוקיפ תחת םניה םירישכמהו םילופיטה יכ
.לופיטה תפוקת לכל חוטיב ליפרוטאנ הקינעמ ףסונב .םישרדנה םירושיאהו


רפסמל תשרה תבייחתמ ,ןוחטיבו ישפנ טקש הילפוטמל רשפאל תנמ לע
םאתהבו לפוטמה תונוכתל םאתהב ) לופיטה תליחת םרטב בתכב םילופיט
תוריש תקנעה ךות הילפוטמ תא הוולמ תשרה .( יאופרה תווצה תוצלמהל
רשפאמה רבד עובק וניה האפרמה תווצ .ךרדה ךרוא לכל ןימאו רוסמ
.לפוטמה לש םיעובק בקעמו תורכיה


ןכ ומכ .ישדוח ןפואב היעצבמ תא תשדחמו היתוחוקל תארקל האב ליפרוטאנ
תוחונ םולשת תויורשפא ,םילופיטה ינמזב תושימג תשרה תרשפאמ
.לופיטה תוציחנל םאתהב םינוש םירישכמ ןיב רבעמו ,תובשחתמו


,םיפינס 16 לש הבחר תיצרא הסירפב תאצמנ ליפרוטאנ לש תואפרמה תשר
ןפואבו וירוגמ םוקמל בורק םילופיטה לכ תא עצבל לפוטמל רשפאמה רבד
.שימגו חונ


ןמוימו יעוצקמ לופיט םכל החיטבמ ליפרוטאנב רעיש תרסהב הריחב
.תורשפ אללו םכתואירב לע הרימש ךות , םימלתשמ םיריחמב