םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תויגוזו הבהא~םיסחי~ישאר    
   

הדימלתה
סילוי יבצ


תופייעה תובשחמה תא רכוז דוע ינא"
םירבדש הרמא םעפש יתשא לע ,יב ופלחש
,סקס םישועש םירז םישנא ומכ ,הלאכ
הז לע םג יתבשח .התוא םידדועמ אקווד
"ןמז הברה רבכ הבתכ אל תמאב איהש


םג םיאתמ היהש ריחמב ביבא לתב הריד ונל ונאצמ שואיה ףוסב
,לוממ תלדב הרגש תיבה תלעבמ העצהה תא דימ ונלביק .ונומכ םינמאל
הרומתב .אוהה ךומנה ריחמב הרידה תא תחקל ,הקוסע היזיוולט תקיפמ
שולש םתוא איצוהל ,דיווידו יראל ,הלש םיבלכה ינשל גואדל ונחטבה
.ךירצשכ תירנירטול תחקלו םויב םימעפ
ביבסמ ונבשישכ הרמא איה ",םיצור םתאש המ תושעל םילוכי םתא הזמ ץוח"
ןגנמ ינאש הל הרפיס יתשאש ירחא .הזוחה לע םותחל ידכ בוהצ ןחלושל
יל ושעי אל םירכושה ,דחוימ ףיעס' :ףדה לע הדי בתכב הבתכ איה
.דיל ןטק יליימס הפיסוהו '.הלילה עצמאב םיטרצנוק


.בוחרב הטמל בוש ונייהשכ דימ יתרמא ",הדמחנ איה"
.הרמא ילש הנטקה השיאה ",םולש הל דיגהל יתקפסה אל ?יל תחרב המל"
".םולח ומכ היה לוכה הז" .יתרמא ",טרחתת איהש יתיצר אל"
שמתשהל תבהוא אל ינאש לזמ ?הטמל ךרדב יתיליג המ עדוי התא"
".תוילעמב
"?המ"
".רוגנ ונחנא הבש המוקל תחתמ תחא המוק .הפ רג תרק רגתא"
"?ךלש תרק רגתא"
".הזכ דחא דוע שיש תבשוח אל ינא"


עבש רבכ םינשעמ אל ונינש .ןשעל ידכ לזבו בורזולרא ןיב הניגב ונרצע
תוטלחהה תחא התיה תאז .תאצל ונלחתהש זאמ רתוי וא תוחפ ,םינש
ןמזב לבא דחיב רוגל רובעל ירחאו בהאתהל ירחא ,ונלש תונושארה
האיצומ התייה םשו הפו הרבשנ איה ,םיישדוח וא שדוח לש ןיינע ,ןורחאה
.הקילדמו הירגיס
.הפה הצקב הל הרעב הירגיסהשכ הרמא איה "?אה ,הז תא תדבאמ ינא"
"?ונממ יל האירקמ תייהש תרכוז תא" .הירגיס הנממ יתחקל
"?יממ"
גוחב זא תייה דוע .דחיב ונלש הנושארה הנשב .תרק רגתאמ .רגתאמ"
"?תישילש ?היינש הנש .תורפסל
".הנושאר הנש .זא יתלחתה קר .אל ,אל"
ןמדוג ינבל ךופהל הסנמ ,זא'ג ןגנמ יתייה ינא ...ייחב ,הנושאר הנש"
".ידכ ךות םהה םירופיסה תא האירקמ תאש תטלחה תאו לודגה
.טהול םודא עבצנ הירגיסה לש הצקהו הכייח איה םואתפ
רגתא לש רופיס היה ...ול וארק ךיא ...אוהה רופיסהש וניליג הככ"
".'ףוחה לע רז שיא' תא ןגנמ אוהשכ קליב רקא םע יפוי ךלהש
".ריזחה תא רובשל רופיסה היה הז .ריזחה תא רובשל"
הז .ילש הקיסומ עקר לע םירופיס תארקה םגש רכוז ינאו .קוידב ...ןכ"
ינאש המ וליאכ יתשגרה .שבלתמ היה הזשכ .חילצמ היה הזשכ זא יל אימחה
".דחיב תונמא םישוע רגתאו ינא וליאכ ...תעדוי תא ...השוע
.הלש ןיעה תיווזב העמד יתיאר
"?הרק המ"
ינאש השיגרמ ינא .יתבתכ אל ןמז הברה ךכ לכ" .הרמא איה ",םולכ"
".ימצעל תאבחתמ
".יתיא .ןאכ תא .תאבחתמ אל תא"
,רקובב .תבתוכ ןמזה לכ .תבתוכ יתייה םעפ" ,הרמאו ילע הלכתסה אל איה
"...הלילבו .ברעב םימעפל ,םיירהצב
,הלש ףתכה לע ילש דיה תא יתחנה .דדועל יתיסינ ",הפוקת קר תאז"
.ןמז קיפסמ םיריכמ אל דועש הלאכ לבא ,םירבח ונחנא וליאכ
הקלדוה אלו ילש הפב התיהש תאז תא םג הפטח ,הירגיסה תא התביכ איה
.ןהיתש תא הקרזו
".תחא דוע קילדהל יל קשחתיש ינפל .רהמ" .הרמא איה ",הפמ ךלנ אוב"


דחאב םעפ הבתכ יתשאש ומכ ,ונתנותח לילבכ םימוריע ,הטימב ,הלילב
תוחנאה ועיגה ןולחהמ .דבל אל ונחנאש וניליג ,הלש םירצקה םירופיסה
.הבהא השועש גוז לש ,ןהה
,ןוכנ אל הז ילואש ,ינא הירחא דימו איה םדוק ,ונבשח יכ ונטאה עגרל
תא םישוע םירחא םישנאש ןמזב הז תא תושעל ללכב בינגמ אל תרמוא תאז
.בורק ךכ לכ ,הז
.העיצה איה "?ןולחה תא רוגסנ ילוא"
.יתלאש "?המל"
".ךתיא קר ...ךתיא תויהל הככ הלוכי ינאש השיגרמ אל ינא .תעדוי אל"
ינויגה אל המ .הלילב יצחו תחא ...המכ וישכע .ונומכ ,השיאו רבג הז"
"?הזה רופיסב
"?רגתא הז םא המ"
תוירגיסה תסיפח תא בוש תשפחמ איהש יל המדנ עגרל .וצצנ הלש םייניעה
לבא תוגוז תוגוז הנממ םיאיצומ ונייהש תאז .הדדובה .ונלש תפתושמה
.םעפ לכב תחא קר םיקילדמ
"?אל ,םימעפל הז תא םישוע םירפוס םג"
.הרמא איה ",יל רזומ הז לבא ,רורב ,ןכ"
.תושיחנ התיהו בצק היה אוהה גוזל .ורבגתה ץוחבמ תוחנאה
ילש קוחצה .ידכ ךות קוחצל יתיסינו יתרמא "?ךכ רחא ךישמהל הצור תא"
.רעוכמ לועיש ומכ עמשנ
".עירפמ הזש תודוהל ומכ" .הרמא איה "?רזומ ךל הארנ אל"
תא רכוז דוע ינא .ונמצעב ונמדרנ זאו וגגופתה תולוקהש דע וניכיח
ומכ ,הלאכ םירבדש הרמא םעפש יתשא לע ,יב ופלחש תופייעה תובשחמה
איהש הז לע םג יתבשח .התוא םידדועמ אקווד ,סקס םישועש םירז םישנא
.ןמז הברה רבכ הבתכ אל תמאב


יראל תא תחקל ידכ ונדרי ונינש .ותוא וניאר תוגרדמה רדחב ,רקובב
ונרכיה אלש םדא דוע םעו ולש דליה םע םש דמע אוהו הניגל דיוייידו
.הנוכשב וחתפש שדח םידלי ןג לע ורביד םהו
.הרמא ילש השיאה ",םולש"
.רמא אוה ",ייה"
.יתרמא ",םישדחה םינכשה ונחנא"
".החלצהב היהיש ,דואמ םיענ"
ינא םא םיימעפ יתוא הלאש יתשא הניגל ךרדבו בנזב ושכשיכ ונלש םיבלכה
.תוירגיסה תא יתאבהש חוטב
.יתלאש "?ןמליגב םידומילה ימימ ךתוא רכז אל אוה"
יתייה אל .עונלוקל גוחב ,וקיסכמב היה הז ,ןמליגב היה אל הז"
םירופיס אירקהל יתשייבתה .הנורחאה הרושב יתבשי .והשמ וא תנייטצמ
".יתבתכש
".זרפומה ןוחטיבה םע תאז תייה דימת יליבשב .הככ ךתוא ריכמ אל ינא"
"?רבד ותוא אל הז"
"?המ"
"?קוידב רבד ותוא אל הז ,ידמ תוחפ וא ןוחטיב ידמ רתוי"
תולעלו תוסנל קיספה אלו דיווידב בהאתהל טילחה יראל .ייפתכב יתכשמ
המכ ירחא לבא םהיניב דירפהל הלחתהב התסינ יתשא .הרוחאמ וילע
.םהל אבש המ תושעל דיווידלו יראלל הנתנו הרתיו הלאכ תונויסינ
.יתרמא ",ונלש אל םה אליממ"
קוידב ,הככ רתוי קוחצל הכירצ איהש ,תועטב הל יתרמא טעמכ .הקחצ איה
אל .תוירגיס תסיפח דוע תונקל תכלל יתעצה הז םוקמב .יל רסח הזש .הככ
.וישכע הצור איהש המ הזש יתעדי לבא ,הז תא עיצהל יתיצר


לע התוא יתאצמ ,ליגרכ ידמ רחואמ ,הניגנ ילכל תונחב הדובעהמ יתרזחשכ
דחא תא הארק איה .רבעמהמ םינוליינב הפוטע התיה ןיידעש הנבלה הפסה
.הטמל המוקהמ רפוסה לש .ולש םירפסה
.הסינכב ליעמה תא יתילתשכ דימ יתקרז ",ךיילא יתעגעגתה"
".הפ תמייסמ ינא רבכ" .הרמא איה ",ינא םג"
ךלילש ומכ לבא .תוקודס תורטיג לש חולשמ .הדובעב חירסמ םוי היה"
".ךרדב הלאכ םימי דוע שי דימת .גואדל המ ןיא תרמוא
ךתוא בונגל הסנמ דוע איה ?הפיה ךליל םולש המ" .הרמא איה "?אה ,ןכ"
"?ינממ
.טבצנ ילש בלה
ינאשכ ץוחב איה אב ינאשכ" .יתרקיש ",םייעובש רבכ התוא יתיאר אל"
".האב איה ,ץוחב
.דחוימב הבע רקש היה הז
המ יתעדי אל .איהה הלאשה תא יתוא הלאש איה ברע תחורא לוכאל ונבשישכ
המ יתחסינ ,תחלקמה ירחאו ,הז לע יתבשחש ירחא לבא הלחתהב דיגהל
הזל םיארוק הז ללגב ?אל המל .הזב ןימאמ ינא ,ןכ" .הבושת ומכ הארנש
אל העיפשמ התיה אל תורפסה םא .תועיפשמ ןה יכ ?אל ,תויתורפס תועפשה
".הזה יוטיבה תא היה
דואמ חלצומ היה אל ונלש ןורחאה הלילהש המצעב התדוה איה ךכ רחא
ימצעמ וא .ךממ תינהנ אל ינאש בושחת אלש .ובש סקסה ביכר תניחבמ
.חסנל החילצה אל לבא רמול ילוא התצר איה .ךתיא ינאשכ
.הלש תובשחמב רבע אל וליפא הז ילואו
היהש הטמלמ רפוסה ומכ .תובשחמ הל יתאצמהש ינא קר יתייה הז ילוא
.הליל הליל וא םוי םוי חטב הז תא השוע
םילכה יוניפ ידכ ךות יתרמא ",הטמל םש וישכע בתוכ אוה המ ןיינעמ"
.רויכל
.הרמא איה "?רכוז התא ,דבוע אל אוה תולילב"
הנושארה המוקהמ ןכשה םג תויהל לוכי" .יתרמא ",רחא והשימ הז םא אלא"
...לודג ןולח הזכ .יגלבה ןולחה םע ,לוממ הלא וליפא .ונילעמש הז וא
".םהלש הניש רדחה הזש בשוח ינא
".תעדוי ינא" .הרמא איה ",אוה תויהל חרכומ הז"


אל יכ העשה התיה המ דיגהל עדוי ינא .תוחנאה ולע בוש הלילב םייתשב
.הב יתטבהו הדיל יתבכש .םדריהל יתחלצה
.תולוקל ופרטצה דיווידו יראל
.הררועתה איה
.רבדל ונלחתהו הטימה לע הז דצל הז ונבשייתה
ירחא ותוא יתחתיפ .תוריד רבעממ יל שיש דחפה לע תודוותהל יתטלחה
.הריד ירבעמ תובקעב תורחא םישנל וכפה ןתיא יתייחש תורבח יתשש
היינשהו דחוימב תורגובמ םישנ תבהואש תיבסל איהש התליג הנושארה
רקובב םוקל קשח היה אלו ידמ הכושח הל התיה הרידה יכ דובעל הקיספה
.הדובעל
.רופיסה ףוס ינפל יתוא העטק איה "?ךל הנתשאש דחופ התא זא"
.יתרמא ",םייודיו לש ,הזכ חור בצמב םתס ינאש וא"
.םואתפ הרמא איה "?ךלש אוהה קחשמה תא קחשל ילוא הצור התא"
"?קחשמ הזיא"
.הדימלתו הרומ .רוסאה קחשמה .ךלכולמה קחשמה .סגה קחשמה .עדוי התא"
.הצחלו הכימשל תחתמ ילש דיה תא הספת איה ".הנש האמ הז תא ונישע אל
.דימת ,תומחה םיידיה תלעב תאז התיה איה
.הטימה דיל תיננוכה שושימ ידכ ךות יתרמא ",תחא םעפ קר ונקחיש"
.ונלש תוירגיסה תסיפח תא יתשפיח
"?חוטב התא" .הרזח איה "?תחא םעפ קר"
.יתרמא ",ישילשה טיידב היה הז"
אב ?הצור התא זא .תויהל לוכי" .לודג דחא הקהיפו הרמא איה ",ןכ"
"?ךל
ךותמ האיצוהו דחי ונבכרה רקובה ותואבש הדישה לא המק איה ,ךשוחב
הדימלתה לש רפסה תיב ידמ עגר ןב תויהל ךפהש המ תא תיעצמאה הריגמה
.הערה
.הלאש איה "?הרומה ינודא ,ךתעד המ"
יתייה המכ .םירתנספה לש המוקהמ ךליל .ךליל לע הבשחמ יב הפלח םואתפ
.הלאה םידגבב התוא תוארל הצור
תא יל השיגהו הרמא איה ",הזה רופיסה לע יתוא ןחבי הרומה וישכעו"
יאנתב ,הצור התאש המ לואשל לוכי התא" .הטמל המוקהמ רפוסה לש רפסה
".דמעמ קיזחמ התאש
הפה לש םוחה תא שיגרהל יתלוכי עגר ךותבו םייסנכמה תא יל הדירוה איה
.הלש
.וקספ אל ץוחבמ תוחנאה
עטק הזיא .'טסאדראטס' תא השוע ואוש יטרא תא עומשל יתלחתה םיינזואב
.ימולח
םיכסה אל אבא .ריזחה תא רובשל" ,אירקהל יתלחתהו רפסה תא יתקזחה
אל אבא לבא ,התצר ןכ אקווד אמא .ןוספמיס טראב לש הבוב יל תונקל
"...קנופמ ינאש רמא .םיכסה
,איהו הלעמל ינא ,םיבכוש ונמצע תא ונאצמ הזכ והשמ וא העש עבר ירחא
.ייתחתמ גנועמ תלתפתמ
.םירבדה תא ראתמ יתייה ינא תוחפל הככ


.הדימלתו הרומ אלו השיאו לעב ונייה בוש ,רוא היה רבכ ץוחבשכ
ונחנא .בוט היה הז םעפה ,בוט היה הז" ,תרמוא התוא יתעמשש רכוז ינא
תפכיא אל .הטמל תויהל הצור ינא םעפה ?רדסב ,רקובב בוש הז תא השענ
"?ךל
לע וא ילש םייחה לע והשמ .והשמ יתלמלימ חטב .יתינע המ רכוז אל ינא
.ונלש םיפתושמה םייחה .ונלש הלא לע וא הלש םייחה
.ףייע ךכ לכ יתייה

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה Cupid
למצוא אהבה ודייטים. הצטרפו לאתר הכרויות קיופיד
www.cupid.co.il
םינורחא םירמאמ   
מיה: נוגעת ונרדמת
ירנבא הירד

איה הבושם שבי?
וטיוט לט

מעגן חיי
ןמכייר לגיס

הגבר המושלם
ןרהא ןב לבזיא

זה לא אתה - זו התמונה
ןרהא ןב לבזיא

םימורופ   
סקסולוגיה      זוגיות
סקס     
    
םימורופל     
   
27/12/12 22:35
טייד :תאמ
סילוי יבצל הבוגתב
תרק רגתא לש םיביטומ ידמ רתוי וב שי לבא ,דמחנ רופיס
טיידל וביגה
 
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא