םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םלועהו ינא~תועד~ישאר    
   

המדאה לעמ
תילגרמ ילג

תויתוגל קר אל

ידועבו ,תצק חונל אשדה לע יתבשייתה"
רוחאל יתטבה ,ייתובשחמ םע תדדונ
לש חותפה רבקה - ותוא יתיארו
"!לומתא


.ןכ ,המ םושמ ,ינאו ,תורבק תיבב הדובעל רבחתהל הלוכי תחא לכ אל
ילואו ?םיתמה םע ?ירבדת קוידב ימ םע ?תא ?המ ,האילפ ועיבה ייתורבח
ינא םיתיעל .תורבק-תיבל דחוימש טקש ותוא ,טקש תצק ,ךכ יל ףידע
לכ םע ,ןיידעו ,םוימויב יב תזחוא םידליה תלומהשכ ול הקוקז
.םיניינעמ םירופיס םיצר ,תורבקה תיבב םג ,וזה תוידיברומה


תועש םיעבראב םלועל ביבסמ


ןיב ונכליה .וייחל םישישה תונשב עיגה אוה .ישימח םוי הז היה
.יתינע ינאו לאש אוה .קוריה אשדהו םיחרפה ,תוקלחה ןיב ,םירבקה
.היסנפל אצויו ותדובע תא םייסמ םיימוי דוע שממ .דימ ונרבחתה
.עיגה לודגה שפוחה
וכרטצי אל יידליש ידכ ,יתשאלו יל ,תיגוז הקלח תונקל הצור ינא"
.רמא ,"םויה אובב רבקה םע קסעתהל
.יתרשיא !קדוצ
תוכילה םיענ .הריאממ הלחמב הלילח הלוח אל ,יביטרופס ,ןוסח שיא אוה
.ונממ יתמשרתה ךכ .םייחה תא בהואש הזכ .ןכייחו
םיסיטרכ שכרש יל רפיס םש ."הזוח םותחנו דרשמל יאוב" ,רמא ,"יתרחב"
תא ליחתהל וסוטי בורקה ןושאר םויבו ,לודגה םלועב בוביסל ותגוזלו ול
.דחיב םייחה
.רשואמ ינא ,יל ףייכ
.םיידי ונצחל ,ונמתח
.רמא ,"הנש םירשע דועב הארתנ"
.ןחב יתלאש "?40 לע רוגסנ"
.אציו קחצ
.סובה ,ילא רשקתמ אוה ןושאר םוי ברע
?ךל רכומ 'א םשה ידיגת
.םלועב לייטל סטש אוהה הז ,יאדווב
"?החוטב תא"
."ןמזמ אל ונמתח ,יאדווב ונ"
."!תמו.....הסיטב בל ףקתה לביק אוה לודגה לויטל ךרדבש ,והז זא"
םואתפ המ .הנש םיעברא דוע שגפהל ונעבק .ילע קחוצ התא ?תמ המ"
"?וישכע
."היכובו תמהדנ ,הפוריאב םש יא הפועתה הדשמ הרשקתה ותשיא"
יתוא שוגפל ףידעה הארנכ אוה ,הנש 40 ול יתחטבה .יתמהדנ ינא םג
.תועש 40 ירחא רזחו ,םדוק
.הפורת הל ןיאש תינפוס הלחמ םה םייחה ,ןכא


הלק אתחנתא


הפוקת ידמ .השוע ינא הז תא םג ,ןכ ןכ .חטשב דודמל יתאצי םויה
ורבעש םירבחה תא שוגפל .םירבקה ןיב תכללו ,הפמ ,רטמ תחקל שי תמיוסמ
ןיחבהל .תוקלחה ןיב םיחמוצה םיחרפה תא תוארל .הטמל םה תעכו ,יכרד
ךותב אצמנה תורבק תיב ירהש ,םיליתשה ןיב תרבועה תיריגה תוקמחתהב
.םעפ ידמ רעי תויח ךשומ ,רעיה
ורפחנ םירבקהש קודבל .דודמל םיבייח לבא ,דחוימב םח םוי הז היה
.הזז אל המדאהש ,םוקמב
חונל אשדה לע יתבשייתה .ידיבש הלודגה הפמב יתנכדעו רטמה םע יתכליה
רבקה - ותוא יתיארו רוחאל יתטבה ,ייתובשחמ םע תדדונ ידועבו ,תצק
ותוא 'ע רמ לש ,חותפ רבק לש ודוח לע שממ תבשוי ינא !לומתא לש חותפה
ותיא הקונח יתייה שממו הנטק הזוזת דוע ,הינש דוע .שמא ונימטה
,רומשי םיהולא .ישפנ לע יתסנו המיא יתאלמנ .המדאב קומע שממ .םינפב
.עמש אל דחא ףא לבא ,יתחרצ


ייתורבחל הרזע תצק


קלחה איה הריכמה קסע לככ .הבושק תויהל ךרוצ שי הזה גוסהמ הדובעב
שוכרל עיגה 'צ .חוקלל בושחה קלחה איה הבשקהה וליאו ,החלצהל בושחה
.דרשמב ושגפנ .הנומשו םישולשה תב ותבל הקלח
.רמא ,"תינפוס רבכ איה"
.רפיסו רפיס אוהו ,םידליהו לעבה ,תבה לע ונחחוש
.ונמייס
.יתפסוה ,"תובוט תורושב עמשנש הווקמ ינא"
.אציו ,תובצעב בישה ,"יוכיס ןיא"
יכבב האלמ ,דחוימב הלודג היוול וז התיה .היוולה המייקתה שדוחכ רחאל
.םילוח-תיבב בר ןמז הבכששו םיריקומו םירבח הברה הל ויהש השיאל בצעו
ינניאש תורמל םלוכ ומכ תבצעתמ לבא ,תויוולמ תשגרתמ שממ אל ינא
,האנ .חטשב ןמלאה תא יתשגפ הרצק הפוקת רחאל .םישנאה תא הריכמ
.םהידלימ דחא םע רקבל אבש ,רחרחש תולבא ןקז םע ןיידע ,חפוטמו
המכ ,יונפ רקיעבו ,קשחנו ריעצ ןמלא אוה ,םינמלאה בורל דוגינב
ךלהש ןושארה ירחא ,םירוחב ייתורבחל ךדשל יתיסינ תחא אל .ינוריא
ותדמע תא הבר תונידעב יתחרחר ,תולק ונחחוש .םעפה םג תוסנל יתבשחו
םישגפנ ונייה םא ,לבח" ,הלועפ ףתיש ודיצמ אוהו ,האבה השיאל עגונב
."סופת רבכ ינא תעכ ,םדוק

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
חנה/המורה לספרות
ןאהד תימרכ

פורטונה
טרי תירוא

הו, מטרופולין שלי
הדוהי הלקד

אהבה פרטית וציבורית
ןוראב תרפוס

לא תמיד מסומן
סייר תינוי

םימורופ   
בננות      תמיכה נפשית
יצירה     
    
םימורופל     
   
4/6/12 21:58
ילטנ :תאמ
תילגרמ ילגל הבוגתב
...רפס רבכ ימסרפ ,הללאי .םיהדמ רפוסמ
ילטנל וביגה
 
15/6/12 22:25
הנידע :תאמ
תילגרמ ילגל הבוגתב
!יפוי הזיא
הנידעל וביגה
 
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא