םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תוהמא~ישאר    
   

עיגמ הז ,ןכ
ילעוש העונ

 


קותמ אלה םיעברא


הזש יתללפו .אבה שדוחב קויד רתיל ,וטוטוא הרוק הז ,עיגמ הז ןכ
ידמ דבכ הז תא חקלו ינפל םש היהש ימ לכב יתלזלזו ,תועמשמ רסח היהי
,םיגשיהו תוחלצה תמועל תונולשכו תוצמחה לש שפנ ןובשח ןיעמל סנכנו
,תורטמ םע תושדח תוינכת ןיכהו בשיחש ימ לכ ,ךירעהו דדמש ימ לכל
.ךרד ינבאו םידעי


חכ תא שוחל יל םרוגש הזה ליגב שי המ .חוספל ,קיחדהל ,קמחתהל יתיסינ
תא תדדועמ ימצע תא תעמוש ינאו ?ידועמ יתשגרה אלש יפכ היצטיוורגה
הארתשו ,ונלש שארב לכהו רפסמ קר הז ליגש ,ינפל הנש יצח הבוטה יתרבח
תוצע תתל לק המכ ?םנמאה ?םאה זא .םייחב הל הבבס לכה ךסב המכ
.עשתו םישולש תב אקוני תאשכ םיעברא תונב תונקדזמל


ןוסא אוהש רושע


תוקימעמה תובשחמהו םיכויחה לש העבהה יטוטמקו םלעי אל רבכ סיטילולצה
םגו םוקנל םגש ,העבהל רשק םוש ילב ,םש םיאצמנ טושפש םיצירחל וכפה
רבכ ןה תוחמוצש תורעישהו םילעהל םישקתמ ,םירלוד תואמב ןרול-ןאס-ביא
תלכתסמ תאש םימי שיו .הביש תורעיש ןבורב רבכ אלא ,םירוחש םישרוש אל
לבא ,םדוק םינש המכ םג תורקל היה לוכי הזו .תא ימ תחכושו הארמב
םשו הפ תארוק תאו .םיעברא הז ,יעמשמ דח הז ,לוגע הז ,חכונ הז םואתפ
,רבל תאצוי ,ףוס לכ ףוס ,ךמצע תא תאצומ תאשכו סקוטובו תוחיתמ לע
ןמזהש ולאה תודליה תא ,תורמגנ אלש תוסמב ןתוא האורו םידדצל הטיבמ
םישורפה םייחה לש טבנה טבמה ,חותמה רועה תוירט .םתוח ןהב ריתוה אל
.ןאכ השוע ינא לזאזעל המ ,ךמצעל תרמוא תאו ,אירבה ןוזרה ,ןהינפל
זזפתהלו םלקאתהל טושפ אל רבכ , םיעברא ליג ינפל תצק ,הרוק הז ,ןכ
הז ,והזו הנש ןוילמ ינפל תירצלמ וא תינמרב תייהש תרכזנ תאו םירבב
.רחא לוגלגל ךייש רבכ


ןיוצמ ,חיננ וליפא ,ךליגל בוט תיארנ תאש ךל רמואו חרוט והשימ זאו
תיסחי איה יכ האמחמ שממ אל וז ,קמועל הז לע תובשוח ןתא םאו .ךליגל
.ךליגל תיסחי ,תטלחומ אלו
די םעו ,בוט תיארנ תאש טלחומ ןפואב ךל ורמאש םימיב הגרעב תרכזנ תא
םינבמ תונורכזה ?תיארנ הככ םאה ,תמאב יכ תואיצמה תא הפיימ ,בלה לע
רב לבא ,חונמה רסחו ריעצה הפיה רנא'זל תכיישש תיפוטוא תומד וזיא ךל
.תייה אל םעפ ףא ילאפר


,תרמואו םעזב הרוחא הטיבמ תא .אחינ - יסיפה טקפסאה קר היה הז םאו
ןיבהל הרומא רבכ תא םיעברא ליגב יכ תוחלצהה הפיאו םיגשיהה הפיא זא
המ ,זחאהל המב םינפב םש שי םאו תוימינפל תוכייש תובוטה תויגרנאהש
.סיטילולצו םיטמק הנשמ הז
וזיאל - תאו ,תחטבומה ץראל ועיגהו רבדמב ורבע לארשי ינב הנש םיעברא
ץרא וזיא ?תרבע רבדמ הזיאו תיצח םי הזיא ללכבו ?תעגה תחטבומ ץרא
שומימ יבגל שפנ ןובשח םע המ ?האלה המ ?תעגה תונבות ולאלו תשבכ
אל ?תוננערמ תונבותל עיגהל הצור תייה אל ,ללכבו תויגוז יבגל ,ימצע
תיבב וא יטביט רזנמב תבשל ,םישדח םינווכל חתפהל תוסנל הצור תייה
םישגהל ,השדח הריירקב חוצפל ילוא ?םייחה לע רהרהלו רטרמנומב הפק
,תימעפ דח תונמדזה ,תונמדזהה וז יכ ?שדחמ ךמצע תא ריכהל ,תומולח
.הארי הז ךיא עדוי ימו םיעברא אלו לוגע אל רבכ הז ךכ רחא ,ירכזת


םג ,חבטמב עגר לכ יתאנשו יתלשיב אל וישכע דע םאש הארנכ ,והז זא
אל ,יתרייצ אל וישכע דע םאש הארנכו ,לשבל בהוא אל 40 ליג ירחא
תכל יביטמ לש םילויטמ תוניהל ליחתא וא רויצה ךרד ימצע תא הלגא
תא לבקל הצור .הטרק וא הבמוז ,גניסקוב קיקמ , וא עבטה תנגהל הרבחב
וב ,םוי לכב ימצעל ריכזהלו תורוחשה תורמה תא ,םיטמקה תא ,םיקאפה
,ירואו ןתנוהי ,םיאלפנה ידלי ינש תא ,יב הכמ היצטיוורגהשכ עגרב
םילדחמה לכ לע תלבסנ יתלב תולקב יל םיחלוסו הבהאב יתוא םיאלממש
םירוהה הרקמב םהש) םהלש םירוסמה אתבסבו אבסב ,אמאכ ילש םייארונה
ייח םע תוארתהל תורשפאה תא יל םינתונו רטיסיבייב םהילע םישועש (ילש
,המחנב יתוא םיאלממש םירפסב ,ימצע םע םעפ ידימ שגפהלו םיישיאה
ינאש םירבחב ,תרכמתמ ינא ןהילא תורדסב ,ייח תא תפטועש הקיסומב
איהש ,ילעוש רייפש הנימבו לודג דחא בל-בוט הלוכש ילש הבלכב ,תבהוא
הייח ,הלעמו המכשמ השיא !100 תב ןכ ,100 תב איהו ילעב לש אתבסה
ינאש ,טבשה - ןקז לש לוטיבב יל תרמוא איהו ,הדחו הלולצ ,הפגב
!ינפל םייחה לכו הריעצ

,םירופס םימי דועב שדוחה קויד רתיל ,וטוטוא הרוק הז ,עיגמ הז ןכ
תא חקלו ינפל םש היהש ימ לכב יתלזלזו ,תועמשמ רסח היהי הזש יתללפו
תוחלצה תמועל תונולשכו תוצמחה לש שפנ ןובשח ןימל סנכנו ידימ דבכ הז
םע תושדח תוינכת ןיכהו בשיחש ימ לכ , ךירעהו דדמש ימ לכל ,םיגשיהו
.ךרד ינבאו םידעי ,תורטמ
חכ תא שוחל יל םרוגש הזה ליגב שי המ .חוספל ,קיחדהל ,קמחתהל יתיסינ
תא תדדועמ ימצע תא תעמוש ינאו ,ידועמ יתשגרה אלש יפכ היצטיוורגה
הארתשו ,ונלש שארב לכהו רפסמ קר הז ליגש ,ינפל הנש יצח הבוטה יתרבח
תוצע תתל לק המכ ?םנמאה ?םאה זא ,םייחב הל הבבס לכה ךסב המכ
...39 תב אקוני תאשכ 40 תונב תונקדזמל


תוקימעמה תובשחמהו םיכויחה לש העבהה יטוטמקו םלעי אל רבכ סיטילולצה
םגו םוקנל םגש ,העבהל רשק םוש ילב ,םש םיאצמנ טושפש םיצירחל וכפה
רבכ ןה תוחמוצש תורעישהו םילעהל םישקתמ ,םירלוד תואמב ןרול-ןאס-ביא
תלכתסמ תאש םימי שיו ,הביש תורעיש ןבורב רבכ אלא ,םירוחש םישרוש אל
לבא ,םדוק םינש המכ םג תורקל היה לוכי הזו - תא ימ תחכושו הארמב
לע םשו הפ תארוק תאו .40 הז ,יעמשמ דח הז ,לוגע הז ,חכונ הז םואתפ
הזיאל תאצוי ,ףוס לכ ףוס ,ךמצע תא תאצומ תאכו סקוטובו תוחיתמ
ולאה תודליה תא ,תורמגנ אלש תוסמב ןתוא האורו םידדצל הטיבמ ,באפ
םייחה לש טבנה טבמה , חותמה רועה תוירט .םתוח ןהב ריתוה אל ןמזהש
ינא לזאזעל המ ,ךמצעל תרמוא תאו ,אירבה ןוזרה ,ןהינפל םישורפה
םלקאתהל טושפ אל רבכ , 40 ליג ינפל תצק ,הרוק הז ,ןכ .ןאכ השוע
הנש ןוילמ ינפל תירצלמ וא תינמרב תייהש תרכזנ תאו םיראבב זזפתהלו
.רחא לוגלגל ךייש רבכ הז והזו


ןייוצמ ,חיננ וליפא , ךליגל בוט תיארנ תאש ךל רמואו חרוט והשימ זאו
תיסחי איה יכ האמחמ שממ אל וז קמועל הז לע םיבשוח םתא םאו ,ךליגל
...ךליגל תיסחי ,תטלחומ אלו
די םעו ,בוט תיארנ תאש טלחומ ןפואב ךל ורמאש םימיב הגרעב תרכזנ תא
תונורכזה -? תיארנ הככ םאה ,תמאב יכ תואיצמה תא הפיימ ,בלה לע
,חונמה רסחו ריעצה הפיה רנא'זל תכיישש תיפוטוא תומד וזיא ךל םינבמ
...תייה אל םעפ ףא ילאפר רב לבא


,תרמואו םעזב הרוחא הטיבמ תא .אחינ - יסיפה טקפסאה קר היה הז םאו
ןיבהל הרומא רבכ תא 40 ליגב יכ תוחלצהה הפיאו םיגשיהה הפיא זא
המ ,זחאהל המב םינפב םש שי םאו תוימינפל תוכייש תובוטה תויגרנאהש
.סיטילולצו םיטמק הנשמ הז
וזיאל - תאו ,תחטבומה ץראל ועיגהו רבדמב ורבע לארשי ינב הנש 40
ץרא וזיא ,תרבע רבדמ הזיאו תיצח םי הזיא ללכבו תעגה תחטבומ ץרא
שומימ יבגל שפנ ןובשח םע המ ?האלה המ ,תעגה תונבות ולאלו תשבכ
אל ,תוננערמ תונבותל עיגהל הצור תייה אל ,ללכבו תויגוז יבגל ,ימצע
הפק תיבב וא יטביט רזנמב תבשל , םישדח םינווכל חתפהל תוסנל הצור
םישגהל ,השדח הריירקב חוצפל ילוא ,םייחה לע רהרהלו רטרמנומב
,תימעפ דח תונמדזה ,תונמדזהה וז יכ ,שדחמ ךמצע תא ריכהל ,תומולח
...הארי הז ךיא עדוי ימו 40 אלו לוגע אל רבכ הז ךכ רחא ,ירכזת


םג ,חבטמב עגר לכ יתאנשו יתלשיב אל וישכע דע םאש הארנכ ,והז זא
אל ,יתרייצ אל וישכע דע םאש הארנכו ,לשבל בהוא אל 40 ליג ירחא
תכל יביטמ לש םילויטמ תוניהל ליחתא וא רויצה ךרד ימצע תא הלגא
תא לבקל הצור .הטרק וא הבמוז ,גניסקוב קיקמ , וא עבטה תנגהל הרבחב
וב ,םוי לכב ימצעל ריכזהלו תורוחשה תורמה תא ,םיטמקה תא ,םיקאפה
,ירואו ןתנוהי ,םיאלפנה ידלי ינש תא ,יב הכמ היצטיוורגהשכ עגרב
םילדחמה לכ לע תלבסנ יתלב תולקב יל םיחלוסו הבהאב יתוא םיאלממש
םירוהה הרקמב םהש) םהלש םירוסמה אתבסבו אבסב ,אמאכ ילש םייארונה
ייח םע תוארתהל תורשפאה תא יל םינתונו רטיסיבייב םהילע םישועש (ילש
,המחנב יתוא םיאלממש םירפסב ,ימצע םע םעפ ידימ שגפהלו םיישיאה
ינאש םירבחב ,תרכמתמ ינא ןהילא תורדסב ,ייח תא תפטועש הקיסומב
איהש ,ילעוש רייפש הנימבו לודג דחא בל-בוט הלוכש ילש הבלכב ,תבהוא
הייח ,הלעמו המכשמ השיא !100 תב ןכ ,100 תב איהו ילעב לש אתבסה
ינאש ,טבשה - ןקז לש לוטיבב יל תרמוא איהו ,הדחו הלולצ ,הפגב
!ינפל םייחה לכו הריעצרמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
דבר המערכת
תוננב תכרעמ

תה יערת הדבש
תכרעמ

גם לאשת ההיי-טק מגיע
ןומגא-ץישפיל הנא

מתנה לאמהות: הספר 'אולי כשתגדל'
תכרעמ

תינוקות באופנה
םחש ילט

םימורופ   
תזונה ודיאטה      תרופות סבתא
הריון ולידה     
    
םימורופל     
   
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא