םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תודירפ~םיסחי~ישאר    
   

העיגפ לוב
לפא היאמ

הבהא איבת הבהא קר

העיגפ ךכ לכ תויהל המיכסמ ינא עודמ"
,תויצפוא יל ןיאש אל הז ירה ?ויפלכ
רפע דע תדרל הנכומ ינא המל זא
תונשל ,ימצע לע רתוול ,וליבשב
הפיאמ ?ותוא תוארל ידכ קר תוינכות
וזה תינייפוא אל ךכ לכה תועיגפה
"?ויפלכ


תדמעב"ש הלא ונחנא םימעפל .םיסחי תוכרעמב ןמזה לכ ונל הרוק הז
המרב וליפא םיתיעל ,לוכסת םישיגרמו רתוי םיצורש הלא -"תותיחנה
ינשה דצהמ םילבקמ ונחנאש בלה תמושת לכש הלא ונא םיתיעלו .תימוימוי
ןיא ינשה דצל הארנכש בושחל ונל תמרוגו ,העיתרמ ,ונילע הלודג תצק
.ךכ לכ ונתוא הצור אוה ןכלו ונתיאמ ץוח תויפולח תויצפוא ידמ רתוי
אלו ,התצרש תאז רותב יתשגרה ינא ךיא עגרל תרכזנ ינא ,הרוק הזשכ
.הנעמ הלביק


,םדא ןבה לע בושחלב תועש יבג לע תועש הריבעמ תא .לכסתמ ךכ לכ הז
,תויווח אלמ דוע ותיא ריבעהל ,ותוא בוהאל ,ותיא תויחל זטנפלב
אל אוהש קר אלש ,רחא ךכ לכ םוקמב אצמנ ינשה דצהש הניבמ תא לעופבשכ
- ארקנש המ תאז .באוכ ךכ לכ הז .ול תפכא אל טושפש אלא ,ךיילע בשוח
.תידדצ דח הבהא


דע .הנורחאה םיסחיה תכרעממ לוכסתה תופיט תא השיגרמ ינא םויה דע
החיש לבקא ,היופצ אל יכה היצאוטיסב ,דחא םויש הווקמ דוע ינא םויה
.הרקי הז זאו ,(שארב הפ לעב יתנניש לבא) יתקחמש רפסמהמ


תוכרעמ לכב בושו בוש המצע לע תרזוחש תאזה תיתייעב ךכ לכה האוושמה
םיחילצמ גוזה ינב ינשש הרוק יתמו ךיא - בושחל יל תמרוג םיסחיה
דחאמ תורשפתה שרוד הז ילוא .ילמרונ רשק םייקלו הזה רגתאה לע רבגתהל
דצה לש תובוטה תונוכתב ןיחבהל תלוכיו הלבק שרוד הז ילוא ,םידדצה
.תושלוחה תא ןוחבל ןמזה לכ םוקמב ןהב דקמתהלו ,ינשה


,ףוס ילב דע הבהא ותיא יתישע - תוניחבה לכמ 'יל ימצע תא יתתנ ינא
החלצהב ול יתלחיא ,םייופצ אל ןטב יבאכ ףקתנשכ ח"היבב ותוא יתרקיב
הלעה אוהש היעב לכל תונורתפ ול אוצמל יתסינ ,וינפב בצינש רגתא לכב
.ול דירוה הז לכ .ינפב
המכ ,םירחא םירוחב ידי לע תקשחנ ינא המכ בושו בוש ול יתארהש תורמל
לבא ,"עיגרהל" הכירצ ינאש יתעדי .רזע אל הז לכ ,יב תוכזל לק אל
.ןמזה לכ .ותיא תויהל יתיצרש איה הטושפה תמאה יכ .יתלוכי אל טושפ


תושעלו לכוא ול ןיכהל ,ותיא רוגל הבשחמה לע תזטנפמ ימצע תא יתאצמ
ףא ליבשב בצמ םושב תושעל הנכומ אל ינומכ תיטסינימפש םירבד ורובע
.םויה דע רחא דחא
ירה ?ויפלכ העיגפ ךכ לכ תויהל המיכסמ ינא עודמו ?תאזה השלוחה הפיאמ
,וליבשב רפע דע תדרל הנכומ ינא המל זא ,תויצפוא יל ןיאש אל הז
תועיגפה הפיאמ ?ותוא תוארל ידכ קר תוינכות תונשל ,ימצע לע רתוול
תימצעה תעמשמהו ןוצר חוכה םלענ ןאל ?ויפלכ וזה תינייפוא אל ךכ לכה
הנשמ אלש הז ןבצעמ יכהו ?םירחא םימוחת הברה ךכ לכב יתוא תנייפאמש
אוהש האבה םעפל םיכסהל אלש ימצעל חיטבהלו ימצע םע להנא תוחיש המכ
םהב יתרפחש תונורקעה לכ ,ליבקמב אצא םירוחב המכ םע הנשמ אל .עיצי
."יאוב" יל דיגי קר אוהש היינשב ומלעיי בושו בוש


רפסמ תא קוחמל הטלחהה לע ימצעב האג ינא .חיכשמ ןמזה תאז לכ םעו
ולש ליפורפה תא םילעהל ,דיתעב תויועטמ ענמיהל ידכ ולש ןופלטה
המכ םע תאצל גואדלו תרחא םע ותוא האראשכ בצע אלמתהל אל ידכ סייפהמ
והשימשכש רוכזל ,בושח יכהו .םלוכל יתימא סנא'צ תתלו םירוחב רתויש
קרש ןיבהלו ול העיגמש תויתפכאה לכ תא ול תתל ,ילא עיגפ היהי רחא
םמצע תא ונתיש הלא םה ,יפלכ םהלש תועיגפב תודוהל םינכומש הלא
.יליבשב ןיטולחלרמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה Cupid
למצוא אהבה ודייטים. הצטרפו לאתר הכרויות קיופיד
www.cupid.co.il
םינורחא םירמאמ   
מיה: נוגעת ונרדמת
ירנבא הירד

איה הבושם שבי?
וטיוט לט

מעגן חיי
ןמכייר לגיס

הגבר המושלם
ןרהא ןב לבזיא

זה לא אתה - זו התמונה
ןרהא ןב לבזיא

םימורופ   
סקסולוגיה      זוגיות
סקס     
    
םימורופל     
   
16/9/11 13:30
ןרק :תאמ
לפא היאמל הבוגתב
(הפ לעב יתננישש ינפל אל) ןופלטה רפסמ תא יתקחמ ינא םג
.....תונורכזה ,תובשחמה תא קוחמל החילצמ אל לבא
,רתוי םש תויהל הצור אל ,דחא דצמ
.ונממ ןופלטל תוכחל אלש הלוכי אל ,ינש דצמ לבא
ןרקל וביגה
 
 
17/9/11 2:03
לפא היאמ :תאמ
העיגפ לובל הבוגתב
הטלחהה תא ונישעש רורבש יל הארנ לבא..ילש השוחתה קוידב תאז
הנוכנה
לפא היאמל וביגה
 
30/9/11 22:39
!םייתניב .. תקפואמ :תאמ
לפא היאמל הבוגתב
המכ רבכ ונממ תאצל השקתמ ינאש בוצע רופיס ףיצה ךלש רופיסה
רבגתהל חילצמ אל התאש םדאל תושגר שישכ ארונ הז .םישדוח
יכ המדנ בורלו השוחתהו הווחמ לכמ הלמ לכמ שגרתמ התא ..םהילע
תויהל ךישמהל ךתוא םידדועמ דימת םירבג המל זא .. היצקיפ לכה
. בוזעיש .. רבג היהיש .. ול םיאתמ אל ?תבהואמ


ול שי המ קוידב ןיבה אוהו עגר לכמ הנהנ אוה .עורג היה הז ילצא
םישנאשכ ףוריטב יאנק היהו תואמחמ ןתנ ןמזה לכ אוה .דיב
.ןעט אוה ךכ .בהואמ אוה,ויתושגר תא ריתסה אלו םיטבמ יב םיצעונ


,ףוריטב תרעוכמ ,בהוא אל אוהש יהשימל יושנ .יושנ אוה ..המ אלא
.ףוריטב השפט


היה אוה ,םינש 5 רבכ םיסחי תכרעמב ונחנא .תעדה תא יל ףירטמ הז
העווז איה .תויעב םהל ויה ןמזה לכו ,ונשגפנשכ התיא רשקב
ינא םתמועל ... התיא ברו לכסותמ ןמזה לכ אוה ... השאכ ,תכלהמ
.םיצעמ ילאידיא רשקב שיש המ לכ ,םיכמות ,םיבהוא ,םיחרופ אוהו
,תיתרבח תישפנ ,תיקסע םירחא תומוקמל עיגהל ותוא תדדועמ ינא
ףוסב הארנכ ............ער אל .רדסב הזש .תלשבמ .עקרב םש אוהו
.וליבשב החילצמה החסונה איהש


הילא דובכה לעו התיא רשקה לע רמוש ,רסומ שיא אוהש ןעוט אוה
תועט תא השע אוהשו הב בהואמ שממ אל אוהש הנותחה ירחא הליג ךא
.הבוט השא איה .הב עוגפל לגוסמ וניא לבא .וייח


.וב היולת ילוכו םוי םויה תא תויחל הכישממ ינא
םימלש םימי ,ברעבו םויה עצמאברקובב ולש ןופלטה לע היח ינא
קשח דוע שי ךיא םיניבמ אל ונינשו ןופלטב םימעפל םילבמ ונחנא
ךומתלו םייחה תא הינשל דחא להנל םיחילצמ ונחנא ךיא .םילימל
ליבומ הז יתיא שגפי םא יכ ןעוט אוה יכ .קוחרמ בוהאלו דדועלו
.רחא םוקמל ונינש תא
חורבל הסנמ .. ילש םייחה תא היח ..תדבכמו הניבמ ..תקפואמ ינאו
םעפ לכ יתוא הפיצמש תיבה תשוחת ,תאזה הנבהה ,תאזה הבהאה לבא
.ןופלטה גצ לע עיפומ ולש םשה תא האור ינשאכ שדחמ


ךכ לע ריהצמ אוה .קחרתהל הסנמ ןמזה לכ אוה
רתוי הקושתב רזוח אוהו םירבוע םימי המכ ,תענכתשמ ינא
קוידב ומצע תא רצוע ןמזה לכ אוה ... םישגפנ ונחנא .תפרוטמ
ינאו ,רזוח זאו השולש םייעובשל םלענו ..הרוק והשמש ינפל הינשב
חירה ...יתוא דירטהל ךישממ ויתפש לש םעטה ..קחרתהל החילצמ אל
..ךויחהו


,תיסקס תכשומ ,הפי השא ינא .יב קבד המ .יב שי המ .עגושמ הז
תלגוסמ יניא המל ,ותיא.. םש יתוא עקותש יב שי המ ,תחלצומ
?רחא דחא ףא תוארל


אוה ..תכרתמ כ"חאו הערו הלחתהב תסעוכ ינא רזוח אוהשכ םעפ לכ
ךיא קר ריכהלו תאצל יתוא דדועמ אוה .יתוא בבוסל ךיא עדוי
!ייחב הניפ לכב אוהשכ קוידב


רבעמ יזיפ והשמ יתיסנש םעפ לכ .והזש יתטלחה .יל סאמנ הנורחאל
עוגפל הצור אל אוה .תונידעב יתוא החד אוה ולש תורעוסה תוקישנל
!תמאב - דגוב סופיט אל אוה .הב וא יב


.ולש תושגרה לע דדומתהל רבכ ךירצ אוה .ותוא התפמ ינאש יתטלחה
.רתוי יסקס ןוויכל וניניב תוחישה יפוא תא הריבעמ ינא םלש שדוח
שגפמ תמזוי ינא .רתוי ותשא םע בכוש אל אוהש הלגמ אוה
ינא ןמזה עיגה ,הלועפ ףתשמ ךא ססהמ אוה הלחתהב ..ימיטניא
,רתויו רתוי יתוא תוארל הצור אוה .םינש 5 רבכ ,ימצעל תרמוא
דיימו תבלענ אל ינא ,, חרובו קשנמ בוש אוהו םישגפנ ונחנא
הסנמו קשנמ אוהו ךמות אוה , עיגמ אוה .אבה שגפמה תא תמזוי
ונחנאו הטילש דבאמ אוה .ול תנתונ אל ינא םעפה .. חורבל
רביא ..םמהמ יכה סקסה היה הז .ברע תעשב דרשמב ולצא ,םיבכוש
5 ונלשבתה .. יד .יל תפכא שממ אל לבא , תיסחי עונצ ולש ןימה
םע המורע יצח ינא .טרסמ חוקל וליאכ הארנ לכה .ןמזה עיגה ,םינש
ונינש היינשל .תוכובנ םינפו ,הצלוח יצח םע אוהו ,תחא לענ
.היינשל קר .םיצור ונחנאש המ לכ הזו טבמ םירשיימ
..תוקנתהל םיתורישל חרוב .חרוב בושו ומצע תא םירמ אוה דיימ
ול הכחמו תשבלתמ ינא .לפא יצח רדח .דבל רדחב םש יתוא ריאשמו
המכ .. הווש ינא המכ יל רפסמ .ךובנ ולוכ רזוח אוה ,ךויח םע
.תכלל בייח אוה לבא הרק הזש ןימאמ אל אוה


אוה ךיא ןיבמ אל אוהשו יתוא בהוא אוהש רמוא אוה .םידרפנ ונחנא
ןמזה עיגה אל .הפייע ..תכייחמ ינא .ולש םייחה לכ יתוא ספספ
?רבכ


ותשאש יתנבה .רשקתמ אל אוהו שדוח רבכ רבע .והזו .אצוי אוה
ימצעל יתתנ ךיא הניבמ אל ינא .בורקב תדלל הרומא אוהו ןויריהב
.ער הזכ םוקמב עוקשל


.תעגושמ תצק השיגרמ .םש היה המ תוהתל הכישממ ינא
,גשומ וניאש המ תא שפחל הז םא ההות ינא -תונבה ונתוא הניבמ אל
.תולקב רסמתמ אלש המ וא


ותוא הצור ינא .תבהואמ תויהל הכישממ ינאש הז ףרוטמ רתויש המ
םייתניבו תוחפל לבא .ימצע םע תושעל המ תעדוי אל ינא .ףוריטב
והשמ .אובי דוע ונממ ןופלטהש תעדוי ינא .רשקתהל אל הסנמ
ןמזה לכ םירזומ םירבד..קוסע יתייה ..לצנתמ" ... לש ןונגסב
"?ונייה הפיא ...םייחב יל םירוק
!םייתניב .. תקפואמל וביגה
 
 
2/10/11 19:23
ינא :תאמ
.. תעגתשמ ינא ....העיגפ לובל הבוגתב
.םייתנש וזכ םיסחי תכרעמב תאצמנ ינא םג
ללגב קר דחי םיראשנ ונחנא) םיעורג םיאושינב -האושנ ינא
(ןקתל םיסנמ אל וליפאו םידליה
דוגינב לבא יושנ אוה םג םייתנש רבכ רשקב ינא ותיאש רוחבה
.ןימאמ םדא םג אוהו ,ותשא תא בהוא דואמ אוה ילא
.יטנמורל ךפהו הבוט תורבחכ ליחתה ונניב רשקה
.יתיצר דואמש תורמל םלועמ סקס היה אל ונניב םג
תופיקנ תורמל ראשנ היה אל תרחא ,יתוא בהוא אוהש תעדוי ינא
,הלעמלמ וילע ףיקשמ םיהולאש תורמלו ,ןופצמה
רשקב ומצע םע ימינפ קבאמב היהי אוה דימתש תעדוי םג ינא לבא
,ילא
.הז םע המלשו וב הקוסע ילוכ לכ ינאשכ
.באוכ הז ...השק הז ...לכסתמ הז
....קתנתהל החילצמ אל ינא
!אל אוה םג
בשוח אוהו והשמ הרוק םואתפו דחי אלפנ שדוח ונל תויהל לוכי
.םייעובשל םלענו יתיא רשקה לע ותוא שינעמ םיהולאש
.....המויא השגרהה
חכה תא אוצמל ימצעל תלחאמו תחתופ ינאש תישילשה הנשה וז
.....חילצא ינא הנשהש הווקמ .וידעלב ךישמהל
ינאל וביגה
 
 
12/1/12 15:20
ילש :תאמ
.. תעגתשמ ינא ....העיגפ לובל הבוגתב
ונל היהי ירחא םאה. תבשוח ינא דימתמו ךלש הבוגתה תא יתארק
ךכ לכ ונחנאש רשואה תא ונל ןתי זופח והשמ םאה .לק רתוי
ונחנא םש .הפורתה תמאב םה תונוימדהו תובשחמה ילוא . תוצור
םולש תבש. תרהרהמ. גוז ןב םושל תובייחתמ אל תוררחושמ
ילשל וביגה
 
28/12/11 14:32
pali :תאמ
לפא היאמל הבוגתב
לבא דימת. ותוא תדביא הנושאר תופידעב ךלצא ותוא תמשש עגרב
היהת דימת ולצא ןוזיא שי זא.הבושח יכה תויהל הכירצ תא דימת
.ןוכנ הזו וירחא הינש
.האבה םעפל יספספת לא םייחב רועיש תדמל
paliל וביגה
 
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא