םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תוקוור~םיסחי~ישאר    
   

רבדה ותוא םירוחבה לכ
ןרהא ןב לבזיא

הבהאהו אובי םוי
ךתלד לע קפדת

,רבד ותוא םירוחבה לכ יכ חוטב אל"
אל ןתא .םייניצר אל םירוחבה לכש וא
"הז תא תועדוי תמאב


קר םישפחמ םירבג" :ומכ ייתורבח דצמ תורימאב יתלקתנ הנורחאל
רבג" ,"תוראח םירבגה לכ" ,"יניצר אל תשגופ ינאש רבג לכ" ,"םיצוטס
תרחא ,קופד והשמ חוטב שי םיקוורה לכב" וא ,"יושנ וא ייג אוה בוט
"?דבל םה המל
יב ררועתמו ץווכתמ יכותב והשמ ,ןמקלדכ תורימא תעמוש ינאש םעפ לכב
אל והשמש רמוא הז ,הקוור תא םג" :דיגהלו ןוטה תא םירהל זע ןוצר
םוקמ הזיאמ ןיבהל הסנמ ןכ ינא ,תאז השוע ינניאש ןבומכ "?ךתיא רדסב
המצעל תרשפאמו הקירה סוכה יצח לע תלכתסמ איה המל ,תרבדמ הרוחב התוא
.עגרכ דחא ףא םע תאצוי אל איהש הביסל םיינוציח םיצורית אוצמל


הייטנ ונבורל .םלוכל םיאתמהו חונה ןורתפה והז ,יתוא ולאשת םא
ץוחהמ תובושתה תא שפחל .ונמצע תא דבלמ םלועה לכ תא םישאהל תישונא
- םירבג םגו םישנ םג - םיקוסע ונחנא .םינפל םינפהמ אלו םינפל
יל רתפנ אלש והשמל וא אצמנ ינא וב םיוסמ בצמל תוביס לע בושחלב
בצמב יתימאה םשאה אוה ץוחב םש והשימ .ילש תינוציחה הביבסב הרואכל
תמלשומו תממהמ ךכ לכ ינא ירה .הזל םרגש והשמ יב ןיאש הלילח .ילש
?תויהל לוכי הז ךיא זא
תא תמאב ןיבהלו המינפ קומע טבמ תתל םיכירצ ונלוכש תבשוח ינא
םירוחבב תובושתה תא שפחלו ץוחב לכתסהל ילב .ונכותמ לבא .ןיינעה
.הרג ינא וב םוקמב וא תאצוי ינא םהילא םירבב ,םתיא תאצוי ינאש
יתויה לש וזה היצאוטיסב ,וזה הדוקנב הפ תויהל יל םרוג תמאב בושחל
.הקוור


ןנובתהל הנכומ תאש דיגנ ,םינפל םינפהמ לכתסהל קיפסמ הצימא תאש דיגנ
ךל שיש דיגנ .תונשל הצור תאש בצמבו ךמצעב - ןנובתהל תמאב לבא -
ימיש .תרחא תואריהל ךירצ המ ,ךל דבוע אל המ ךמצע םע ןיבהל בר ץמוא
תובר תובכעמ תורימא ךביבס ויהי ןנובתהל הנכומ תאשכ םג יכ ,בל
.וזה תרדהנה תוננובתהה תא רערעל וסניו ךלש תינוציחה הביבסהמ ועיגיש
,םוקמ ינשת" ,"?ךלש לזמה הז ילוא" :םיטפשמה תא תעמש םימעפ המכ
.'וכו 'וכו "לזמ ינשת
לש הריחב וז ,ךלש הריחב אל וז - ךל דיגהל םיאב הלאה םיטפשמה ,ןכבו
אל המ בושחל הצור תייה םא םגש תרמוא תאז .'וכו םיהולא/לזמ/לרוגה
ךכותמ םירבדה לע דובעלו - הרקי הזש ידכ הכירצ תא המו המלו ךל דבוע
.הביבסה לע םשא ליטהלו ךתוא רערעל הסניש רחא והשימ היהי דימת -


הכירצש וז ינאש ןיבהל .ימצע לע ךומסל ךירצ לכ םדוק ?םישוע המ זא
אוה המ יל דיגיש והשימ היהי דימת יכ ןיבהל ,תינש .הדובעה תא תושעל
ןיבהל הכירצ ינאו םשא ליטי ,טופשי ,רקבי ,ילש בצמה תא חתני ,בשוח
איבמ אוה .ילש היווחל אל ,ולש היווחל עגונ יל דיגי אוהש המ לכ יכ
.ילש םלועה תא ריכמ אל אוה .ימלוע ךותמ אלו ,ומלוע ךותמ ןהש תורימא
וכותב היחש הדיחיה ינא יכ וילע והשמ דיגהל הלוכיש הדיחיה ינא
.ולש תויווחה תא תעדויו הריכמו


לזמהש וא ,לזמ ךל ןיאש אל הז הקוור תא םא .היצקיפ אוה לזמ ,תישילש
תינוציח היגרנא אוה ,תורוסמה יפל ,לזמ .תלדה לע ךל קופדל ךירצ
לזמ - הפיסומו תיקלח הז םע המיכסמ ינא .םיוסמ עגרב ךיילא תרבחתמש
תא ,הצור תאשכ .תינוציחה תונמדזהה תא תשגופ ךלש תונוכנה וב בצמ אוה
לכב ותוא תוצרלו הזה עגרל רסמתהל הנכומ תא וב עגר ךמצעל תנמזמ
ךלש תמאהמ קינעהלו הז המ הנשמ אל אוביש המל בייחתהל הנכומ תא ,ךלוכ
,תרבוע תאשכ הכרדמה לע החנ םימעפל ,ךתלד לע הצצ תונמדזהה - הז ךותב
םימעפל קר םימעפלו ,קוחצל הצור ארונ תא הבש החידבכ העיגמ םימעפל
.ךתיא תאצל הצורש םיסקמ רוחב תומדב ךתלד לע תקפוד


דבוע אלש המ לע לכתסהל תורחובש תורוחב ןתואל דיגהל הצור ינא ,םויסל
ןתא .םדקמ אל שממ לבא שממ הזש תינוציחה הביבסה תא םישאהלו ןהל
.ןמזה לכ רבדה ותוא תא תושעל תוכישממ ןתא יכ תואצות ןתואל תועיגמ
ותוא םירוחבה לכ יכ חוטב אל .תמייק הניאש תואיצמ תוארוב ןתא השעמל
ןכ ןתא .הז תא תועדוי תמאב אל ןתא .םייניצר אל םירוחבה לכש וא ,רבד
םע השיגפל תואצוי ןתאשכ ןכל שיגרמ המ .ןכלצא הרוק המ תעדל תולוכי
דע - בושח יכהו ,והשימ תושגופ ןתאשכ ןכלצא ללוחתמ המ ,םיוסמ רוחב
לע דמועש רוחב ותואל - רסמתהל תמאב לבא - רסמתהל תונכומ ןתא המכ
.ןכתלד חתפ


ירפ אלא וניא ,לרוג םשב ארקנה לכ" :יקרוג םיסקמ לש וירבדב םייסאו
לכ יכ ,רוכזל םיכירצ ונא ,ונמצעל ונתנומא רסוח ירפ ,ונתנבה טועימ
ידי לע - דיחיה הלעופו הנודא ידי לע אלא השענ וניא המדא ילע השענה
."םדאהרמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה Cupid
למצוא אהבה ודייטים. הצטרפו לאתר הכרויות קיופיד
www.cupid.co.il
םינורחא םירמאמ   
מיה: נוגעת ונרדמת
ירנבא הירד

איה הבושם שבי?
וטיוט לט

מעגן חיי
ןמכייר לגיס

הגבר המושלם
ןרהא ןב לבזיא

זה לא אתה - זו התמונה
ןרהא ןב לבזיא

םימורופ   
סקסולוגיה      זוגיות
סקס     
    
םימורופל     
   
14/1/12 11:22
:תאמ
ןרהא ןב לבזיאל הבוגתב
39 ןב
ינלבסו חמש ,הסונמ ,הזר
.יתימא ןמלטנ'ג ,בושק ,שיגר
,הל הצוחמו הטימב בר ןויסינ לעב דחוימב טנגליטניא
,םיטרסהמ מייט דוג ךל קינעי
ןולמ תיב/ תיבב סקס קר וא ,האיצי , ףתושמ יוליבל תורשפא
דחוימב לוז ריחמ
ךלש ןופלטה רפסמ םע העדוה יריאשהו ליימל ינפ
omgimfree@yahoo.com
וז הבוגתל וביגה
 
 
16/1/12 11:59
לכימ :תאמ
רבדה ותוא םירוחבה לכל הבוגתב
!!! החכוה הנה חחחח
לכימל וביגה
 
 
14/10/12 13:09
תרשוא :תאמ
רבדה ותוא םירוחבה לכל הבוגתב
!!!!!!!!!!!רוצי התא ואוי
תרשואל וביגה
 
 
3/3/13 23:13
:תאמ
רבדה ותוא םירוחבה לכל הבוגתב
קיינמ
וז הבוגתל וביגה
 
 
3/3/13 23:13
:תאמ
רבדה ותוא םירוחבה לכל הבוגתב
טוידיא לדגת
וז הבוגתל וביגה
 
23/5/12 22:28
השס :תאמ
ןרהא ןב לבזיאל הבוגתב
לידגב םיקדוצ םתא
השסל וביגה
 
 
23/5/12 22:33
השירג :תאמ
רבדה ותוא םירוחבה לכל הבוגתב
אובי ךשמה ..ב שיש ןיינעמ דחא רבד לע םיבשוח םלוכ
השירגל וביגה
 
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא