םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תוברת~ישאר    
   

טרא רדייסטואא
תשק הלוש

1996 -ןמז תנוכמ
, ריינ לע קילירקא
0.70X1.00

 


םירויצ - ןצש ןבואר - םלוע םיאור
1991-1999


עוסנל הרטמב ןופצ תבכר ףוסמל יתעגה ,ליבהמו חל ,םח םויב
דעיה םא םג ,יתוא השגיר תבכרב העיסנ ,יתודלי ימי זאמ .תובוחרל
.רכומ היה אל דעיה םעפה .רכומ


0.70 X 1.00 ,לוטסירב לע קילירקא 1998- - םירזייח
הבזכאה ,תואבל תושגרתהב הפצמ ינא םהבש ייחב םירקמ הברהב ומכ ,ךא
תחאכ .ותבש המורד תועסונה תובכרה לכ םוי ותואב אקווד .עיגהל הרהימ
תא יתעלב ,םהיתורוכשמ לע םיקבאנה הדובע ישנא לש תותיבש תדבכמש
א"תב האונשהו השדחה תיזכרמה הנחתל תופייעה ילגר תא יתתתכ ,עדרפצה
,תועש שולש לש רוחיאב .תוריש תינומ ךות לא עזוימה יפוג תא יתקחדו
.ןבואר הנבו הדירפ לש םתיבל ףוספוס ,תשתומ ,תובוחרל יתעגה
תיבב יחה ןיחומ עוגפ ןמא אוה ןצש .הרבחמ יתעמש ןצש ןבואר רייצה לע
תובר תועש הלבמ אוה ובו ,וידוטסל בסוהש רדחב רייצמ אוה םש וירוה
םוקמ הווהמ רויצה ,ומצע לע דיעמ ומצע אוהש יפכ .רויצב םויה תועשמ
:ומכ םינווגמ םירמוחב וירויצב שמתשמ ןצש .וייחב רתויב בושח
לכ תא בלשמ אוה םירויצה בורב רשאכ ,דועו הדנפ קילירקא ,תונורפע
וירויצב אלמ ןבוארו הדירפ לש הפיהו לודגה תיבה .וללה םירמוחה
לע תומירעב םיחנומ םא ןיבו תוריקה לע םייולת םא ןיב .םייביסרפסקאה
םוי ותונמא תא יחה ןמא קפס אלל אוה ןבואר .תוטימל תחתמ וא תוריקה
.הלילו
ילעב :הקינכמהו עבטה םלועמ םייומד ביבס בבוס ןצש לש יתריציה ומלוע
תאו ךיראתה תא בלשמ אוה וירויצמ םיברב .דועו םיפונ ,בכר ילכ ,םייח
רכוז ןצש .הריציב ןמזה תא חיצנהל הצר ומכ ,יטננימוד ןפואב העשה
ביגמ ףא ויתודובעמ קלחבו םוי-םויב ול הרוקה רבד לכ קיודמ ןפואב
הזע תוינועבצב תונייפאתמ ןצש לש ויתודובע .וביבס םירוקש םיעוריאל
ןיבל הדוקפה תא ןתונה חומה ןיב םוסחמ םוש ןיא וליאכ .העבה תורישיבו
..." :הבתכ ויתוכורעתמ תחא תא הרצאש ינמענ הדע .לוחכמב תזחואה דיה
תולילב םיכפוה םויה תועש לש שפנ יכלהו תויושחרתה ,םיעוריא
לש יתישארבה חוכה והז .המצועו םסק תובר תוינועבצ תוירויצ תויוחכונל
תוחתפתה תובקעב הגרדהב דבאש חוכ .תינושאר הלועפכ רויצמ עבונה רויצה
לש הרומיש .םידלי ירויצב רקיעב יוצמ ןיידע רשאו הנודיעו תוברתה
הרזחשל ושקבו הב ואנקתנ םיבר םיטסינרדומ םינמאש ,וז הנוכת
".דחוימה םנויבצ תא ןצש לש וירויצל קינעמה אוה ,התויחהלו
הצרא הלע אוה .1970 -ב רבעשל תוצעומה תירב ,הגירב דלונ ןצש ןבואר
םעטמ ריעצ ןמא תגלמ הכוז .ןירוד ינג ןמאה לצא רויצ דמלו 1974 -ב
ןיב . 2000 -ו 1995, 1996 ,1997 , 1999 םינשב לארשי הקירמא ןרק
.תויתצובק תוכורעת 8 -ו דיחי תוכורעת 8-ב גיצה 1990 - 2000 םינשה
וא טרא רדייסטואא ארקנש תונמאב םרזל םיכייש ןבואר לש וירויצ
הפובוד ןא'ז יתפרצה ןמאה 40 -ה תונשב עבט חנומה תא .טורב-טרא
.שפנ ילוחו ןיחומ יעוגפ לש תודובע ףסאו ריקוה ,ןיינעתהש
הפשב תונייפאתמ םהיתוריציו יתונמאה דסממל ץוחמ םירצוי םירדייסטואאה
תומלוע תפשוחה תיעצמא יתלבו תיביסרפסקא תוטשפבו תיטרפו הרישע
ןתיבב ןצש לש ותכורעת תרצוא ,רפוט האל .עדומ תתה ךותמ םיישיא
"רדייסטואא" גשומה לע םירבדמשכ " :תבתוכ , ןויצל ןושארב םינמאה
"רדייסטואא"ה גשומ תא םימגרתמ ?םינווכתמ המל טורב-טרא וא outsider
?הרבחל ץוחמש ?ילמרונ אלה ?חדינה ?הדונמה ?טלקנ אלה ?םיאתמ אלה -כ
- תונמאל םירושק ויה םתוחתפתהב רחא וא הז בלשב םיבר םינמא
יירדנא ,לפא לרק ,ילאד רודוולס ,טסנרא סקמ ,יילק לופ :םירדייסטואאה
לש תובר תורשע ךותמ ...םיבושחו םיבר דועו ץילזב גרויג ,ןוטרב
ולגתנו ופשחנ םיקית ךותב םייובחו תיבה תוריק לע ואצמנש תודובע
ולא תודובע .ןצש ידוחייה ריעצה רצויה לש עבצ םייוור םימוסק תומלוע
,םיצע לש םייביסרפסקא םייומד ,ירותסמו םוסק םלוע הפוצה ינפב תופשוח
.תימינפ הרעסו םשגה ,םדא קפס -תויח ,םיחרפ
המיהדמה תוטשפה ,העדותה תטילשמ םיררחושמה םירחא תומלוע לא הגלפהה
דיחפמה ,קתרמה עגרה םה טבמה לש תורישיה ,תיעצמא יתלבה תיתודליהו
"...בלל עגונו
יתוא הקתיר הדירפ .קתרמ עוריאל םוי לש ופוסב ךפה ךרפמה עסמה
עגנ תאז תמועל ןבואר .הנב לש תוריציב הלש הנומאבו הרידאה היציבמאב
לש םוצעה רחבמה ךותמ .ויתוריציב ןהו ןפודה תאצוי ותוישיאב ןה יבלל
ינא םתוא .דחוימב ילע תובוהאה תודובע רפסמ יתרחב ,ןצש לש תוריציה
.םכינפב גיצהל החמש

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


םינורחא םירמאמ   
הבוורלי של הריאליטי
ףסוי-תיב לטיל

עוגיות שקדים
ןרא הבוט

נערות קמדן
ןווא ןיי'ג

פרויקט 2y: חידון הריאליטי טראש
תכרעמ

ספיידרמן החדש
תכרעמ

םימורופ   
יצירה      פמיניזם
    
    
םימורופל     
   
26/8/00 0:00
תמ-צ-מת-שמ :תאמ
תשק הלושל הבוגתב
?דיגא המו רמוא המ
.בוט הז ,בוט הז תונמא .םג ןויערהו תרדהנ המזויה ,לכ םדוק
.םיפי םירויצה
.ללכב תונמאבו םייחב ,החלצהב ןמאל היהישו
תויהלב תנכתסמ ינא ,הרקמב אל ילואו ,הנושאר הביגמ ינאש ןוויכ
...לבא ,היתפמא תרסח םתס ילוא וא תיתימא רפופ-יטראפ
?תוננבל רושק הז המ
?אקווד המל
תמ-צ-מת-שמל וביגה
 
 
26/8/00 0:01
תמ-צ-מת-שמ :תאמ
האל הבוגתב
.ימצעמ יל םיענ אל רבכו יתבגה קר ,הנה
תמ-צ-מת-שמל וביגה
 
 
26/8/00 19:13
תימולש :תאמ
האל הבוגתב
םג ? ירמגל ךתיא המיכסמ ינאש ךל רמוא םא רתוי בוט ישיגרת
.רשקה תא יתנבה אל ינא
תימולשל וביגה
 
 
28/8/00 1:26
תשק הלוש :תאמ
האל הבוגתב
תאז תונמאו םישנ הזמ ץוח .רושק לכה ,םייחב ומכ תונמאב
,םירבגו םישנ גיצהל תנווכתמ ינא תרצואכ .תקתרמ הניבמוק
דועו םיקיתוו םילוע ,םיזנכשאו םיחרזמ ,םינוליחו םידרח
ןמזומ ה/ויתוריצי תא גיצהל ת/ןיינועמה לכ ,ןכל .דועו
.תוריצי רתוי סינכהלו טסקטב םצמצל החיטבמ .ילא תונפל
תשק הלושל וביגה
 
 
24/10/00 14:16
הדובילופ הוח :תאמ
רושק לכהל הבוגתב
זכרמב 25.10 יעיבר םויב חתפיתש "ןושאר ףוגב" הכורעתב
םילשורי ,המואה יניינב םיסרגנוקה
לע ןטרסב המחלמל הדוגאה תמזויב תוינמא 70-כ תוגיצמ
.הפוג לא השאה סחי :אשונה
יתונמאה יוטיבב יתרבחו יתוברת רשקה שי בואכה אשונל רבעמ
.תוינמאה לש
הרבחה תובכש לכמ תואב תונוש תוקינכטב תורצויה תוינמאה
.תויניטסלפ ןהו תוילארשי ןה ,
רתוי גיצהל םוקמ שי .אשונה לש רתוי בחר ןוידל םוקמ שי
םירשגמה םיאשונב םישנ לש תוכורעת
. םימעו תודע ינפ לע
ךשמתו ביבא-לתב סדנהמה תיבל 27.10-ב רובעת הכורעתה
.םימי שדוחכ.הכורעתב תפתתשמה - תינמא - הדובילופ הוח
הדובילופ הוחל וביגה
 
 
26/8/00 20:10
1העונ :תאמ
האל הבוגתב
?תוננבל רושק הז המ תרמוא תאז המ
ןבואר .תונמואו תוברתב םימעפל תוניינעתמ ,תבשוח ינא ,תוננב
!ךיא דועו רושק הז זא ,ןיינעמ שיא םגש הארנו ןמוא אוה ןצש
דוע הפ ונתינ אלש לבח .תורוצו םיעבצ םישנא דוע ריכהל בוט
.םירויצ
1העונל וביגה
 
5/9/10 5:17
תידיע :תאמ
תשק הלושל הבוגתב
(: ירמגל יתבהא יאו
ןיינעמה עדימה לע הבר הדות
!הדות ,ריכהלו ןיבהל אורקל יתנהנ שממ
תידיעל וביגה
 
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא