ייח לש היופש יתלבה היינקה :הנתמב ןופוק
תכרעמ

תוכבל אבש תוינק

תינוציק יכה השיכרה יהמ ונל יבתכ
הנתמ ןופוקב יכזת ילואו תישעש
םיכרצמ דעו הנפוא יטירפמ ,תוינק תפרטב םשו הפ תוקול ונלוכ
,תינוציק ,היופש יתלב ,היוזה תחא השיכר תפחרמ םלוכ לעמ לבא .רפוסב
תוינק סומלוב לכ תחצנמו ןורכזב קומע תקקחנש ,תרתוימ רקיעב בורלו
.וב וניקל םעפ יאש


ילואש בושחל ךל המרגש ,וזה תחאה השיכרה לע ונל בותכלו ףתשל ןמזה הז
םינופוק רתאמ םימוחינ תנתמב יכזת ילואו רדסב אל תמאב ךתיא והשמ
.ח"ש 250 - ו ח"ש 500 :ךסב ןופורג


matana@bananot.co.il :ישיאה רופיסה ףוריצב ליימ חולשל שי
םירטלזוינו םינוכדע תחילשל רושיא הווהמ הבטהל םושיר ,ןכבל-תמושתל
.ןתרסמש ליימיאל תוננב רתאמ דיתעב