םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תוקוור~םיסחי~ישאר    
   

םלשומה רבגה
ןרהא ןב לבזיא

 


ןרהא ןב לבזיא/ םלשומה רבגה


םימגפ שי םלוכב
.םלשומה רבגה לש ומויק תלאשב ילש הבוט הרבח םע החיש יל התיה עובשה
ךלש םיכרצל,ךל םיאתמ היהיש רבג אוצמל הלוכי תא םעפ יא םא דחי וניהת
, תשגופ איהש רבג לכב יכ הרמא 'מ הרקיה יתרבח ... ךלש תונוצרל ,
םדא אלש חטב , םלשומ רבג הזכ רבד ןיאש רורב ירה .םימגפ תאצומ איה
הזה רבגה רחא תורת ונחנאשכ אוצמל תופצמ ונחנא המ - ךכ םא .םלשומ
?רקיעב םיישגרה וניכרצ תא אלמל רומאש
רקס תושעל יתטלחה .ילאידיאה רבגה והימ לש הלאשב תוהתל יתוא איבה הז
תוצור ויה ןה ימ תא .רבגב ןהל בושח המ ןיבהל תוסנלו ייתורבח ןיב
.תושירד הברה וליפא .תושירד טעמ אל ןהל שיש יתיליג .ריכהל וא שוגפל
תובר , ןלהלש תושירדה תמישר םע תוהדזהל תוכלוה ןכמ תוברש החוטב ינא
תבייח ינא לבא , "הצור ינאש המ קוידב הז" -רמול וליפא תוכלוה ןכמ
.הירחאל אובי רבסההו ןיטולחל תכרפומ תושירד תמישרב רבודמ - ריהזהל
.יתפסאש םינותנה הנה זא
?םלשומה רבגה והימ
ךירצ אוה .סייפ יבייב וא ,סרוה ךיתח אל .בוט תואריהל בייח אוה -
.וב טיבהל ףיכ היהיש ,ומצעב עיקשמ ,ךשומ תויהל
םיכרצה תא ןיבהל ךירצ אוהש רמוא הזש המ .שיגר תויהל ךירצ אוה -
הלילב םידרפנ םתא םא דיגנ .תורמוא ונאש המל שיגר תויהל ,ונלש
ללגב קר , םולשב תעגה םא קודבל ךירצ אוה זא ,דבל תעסונ תאו םולשל
.ךלש ןוחטיבל גאוד אוהש
ןובשחה לע םלשלב רבודמשכ קר אלו , ומצעמ ןתייש ."'גראל" היהיש -
,הביחהמ -ומצעמ תמאב תתלב אטבתהל הלוכי הניתנה .באפב וא הדעסמב
....תושגר לע ןצמקתהל אל ...הגאדהמ ,הבוטה הלימהמ ,ןוגרפהמ
םישנאל תויתפכא האריש ,תלוזה ןעמל םירבד השעיש .בוט םדאנב היהיש -
הברהו םיבכרומ תויהל םילוכי םייחהש הנבה ךותמ לבא ריכמ אל אוהש
.רחאה לש הרזעל םיקוקז - הטמל דחא םוי םמצע אוצמל םילוכי
שחליש לשמל ...תיטנמור תוישטיק לגרתי אלו יתימא ןקיטנמור היהיש -
, הככ םתס םויה עצמאב תובותכ תועדוה ונל חלשיש ,ןזואב תואמחמ ונל
...ונילע בשוח אוה יכ קר הנתמ ונל הנקיש
סייפס תתל בושח המכ ךינזאב עימשי אלו ןמזה לכ ךתיא תויהל הצריש -
אל בושח ,ןוכנ .םכלש תורבחו םירבח םע םירבד תושעל וא ינשל דחא
ןיא -ינשה םע דחא תויהל םיצורשכ לבא ינשה תא דחא קונחל
שי -ןוצר שי םא .םישגפנ המכ לע ידימ רתוי בושחל ןיא .היצזילנויצר
!ךרד
לשבמש רבג ומכ ןיא .בוט רתוי דוע - לשבמ אוה םאו .קנפל עדיש -
יכ םתס 'גסמ ךל תושעל עיצמש וא סומע הדובע םוימ תרזחש ירחא ךליבשב
...ךתוא קנפל ול אב
קשנל תעדל ךירצ -
.ותיא דיתע םיאורש הזכ וא תופיאש לעב תויהל בייח -
.דיתעל םג תיתועמשמ תויהל הלוכישו תיניצר הדובעב דובעל ךירצ אוה -
החותפה הטיסרבינואב ולש תישימחה הנשה וזש טנדוטס ,רצלמ : םיאתמ אל
.ןמרב וא
.םירוהה םע רג אל ןפואו םינפ םושב . ףתוש םע וא דבל רג -
.וטוא ול היהיש -
.םכלש הנשה םוי יכיראתו תדלוה ימיל בוט ןורכיז ול היהיש -
...קבחל ,הביח תוארהל דחפי אלש -
ולש תוירבגבו ומצעב חוטב היהיש -
.ןופלטב םג .תועש ותיא רבדלו ותיא חחושל ףיכש . טנגלטניא -
הקיסומ בהאיש -
תיארנ תאש ךיאל ןגרפי דימתו םיאצוי םתאשכ ךל אימחיש -
ןתיא רדתסיו ךלש תורבחה תא בהאיש -
.דוקרל עדיש -
....וילע םיבשוח םירחאש המל ספתיי תוחפו ומצע םע חונב שיגריש -
וביבס תורכרכמש תודידי ילב -
תא יתמ , החמש תא יתמ ,הבוצע תא יתמ . לבא תמאב ךתוא ריכיש -
...תסאובמ
.רקשי אלו הנכ היהיש -


הזכ רבד שיש הזכ רבד ןיא
לכ !תמלשומ ?תילאיר ?הכורא .וזה המישרה לע בוט בוט הנלכתסת וישכע
ןכמ תחא לכל יכ החוטב ינא .םבור תוחפל וא , רבגב הכירצ תאש םירבדה
תובשחמ , ןכל םיבושחש םירבד דוע ,וזה המישרה לע ףיסוהל המ דוע שי
..הזה םלשומה רבגה , הזה רבגב בושח המ לע
םיאתמה רבגה והז תמאב םאה ?תילאיר וזה המישרה םאה - הלאשה תלאשנ
?ילש הרבח 'מל םיאתמה ?ךל םיאתמה ?יל
יכו .המישרה לע לודג דחא סקיא השענו ילאוטריו רוחש שוט ןיימדנ ואוב
םייוכיסה !ןיטולחל תכרפומ איה אלא ,תירשפא יתלב איהש קר אל ?המל
רבגה .םייספא - הלאה םיסכנהו תושירדה ,תונוכתה לולכמ םע רבג אוצמל
רבגה לאידיא .הזכ רבד טושפ ןיא יכ הרומג תוטש יהוז ירה - ילאידיאה
.ונלש ומכ םלועב םשגתהל וא םייקתהלמ קוחר אוה םלשומה
.ןויערה תמרב קר ,יזיפה םלועב םייקתהל לוכי וניאש ןכות והז האידיא
תועיגמ ונחנאש הלאה תויפיצה ?וזה תושירדה תמישר לכ םע םישוע המ זא
,הרקיה יתרבח הרמאש ומכ ?ירבגה ןימה ינב םע היצקארטניא לכל ןתיא
יכ ןיבהל תוחפל וא הלאה םימגפל תופצל תוכירצ ונחנא .םימגפ שי םלוכב
.יתימאה םלועב ושממתי דימת אלש תונויער , תואידיא ןה ונלש תונוצרה
- תונוצרהו תויפיצה ,ונלש תוחוכה ,תואיבמ ונחנאש המ ,ונחנאש םישנה
לכ ןיבהל תולוכי םישנה ונחנא ירה .םיבושח דאמ םה .םלעיהל םיכירצ אל
תוארל תלוכיה תא ונל שי .הווחמ וא ןוט ,הלימ ,טבמב םירבד הברה ךכ
תכרעמ ךותל םג הזה חוכה םע עיגהל בושח .םתוא דיגהל תעדלו םירבדה תא
המל זא .םהמ ונחנא םג .הברה ונתיאמ דומלל םילוכי םירבג .תיגוז
?םהידיב לכה תא ריאשהל
ישנה חוכה
...'וכו 'וכו קינעמ , ןתונ ,שיגר ,יטנמור ,בשחתמ רבג תוצור ונחנא
לכתסנ ואוב ,תירשפא יתלב תושירד תמישר תונוב ונחנאש ינפל עגר לבא
ינא םאה ?תיגוז תכרעמ ךותל איבהל השיאכ יל בושח המ .ונמצע לע הינש
אל ינא םאה ?קלח םהב תחקל ילב הלאה םירבדה לכ תא הצרא יכ הטילחמ
םא ?וניניב םיסחיה תכרעמ לע , יגוז ןב ומכ , תמיוסמ הדימב תיארחא
אוהש יל אב םא ?שקבא טושפ ינא ילוא - לשביו יתוא קנפי אוהש יל אב
הרטמב ימצעב הז תא תושעל ילואו ול דיגהל הלוכי ינא - הביח ןיגפי
...הצור ינאש המ הזש ןיביש
לע ,רשקה לע הבר הדימב תויארחא םישנה ונחנא יכ איה ילש הדוקנה
השיאה תא עגרל ןיימדנ ואוב .הינשהמ דחא תידדהה הדימלה לע ,תויגוזה
תחא ףאש תילאנויצר אל תושירד תמישר שי םש םג יכ החוטב ינא .תמלשומה
תוסנל ,םש תויהל הצרנ אל םתסה ןמ . ןהב דומעל הלוכי תמאב אל ונתיאמ
תועיגמ ונחנא ןוחטב המכ םע הנשמ אל , תושירדו תויפיצ תמישרב דומעל
תובשוח ונחנאש ינפל עגר זא .ונמצע תא תוכירעמו תובהוא ונחנא המכו
רשקה ךותל איבהל ונל בושח המבו ונמצעב זכרתנ ואוב ,םלשומה רבגה לע
.יגוזה
לש הדיקפת םא" -"םיהמ הנתמ" הרפסב גרבנדניל אורומ ןא לש הירבדל
םע דחי .גרבנדניל םע המיכסמ ינא . "לבקל םג הילע -תתל אוה השיא
.המצעב תתל הכירצ לכ םדוק איה , לבקל תפאוש השיאש ינפל עגר -תאז
,הלש תובשחמ ,הלש תונויערהמ ,איהש יממ ,הלש תוצעהמ ,המצעמ תתל
ונחנא , ונלש תדחוימה ךרדב תומיהדמ םישנה ונחנא ירה .הלש תונוצר
םג וזה ךרדב םילוכיש - םירבגה- ינשה ןימה תא הז תא דמלל תולוכי
.... םמצעמו םמצעב תתל ךיא לע והשמ דומללרמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה Cupid
למצוא אהבה ודייטים. הצטרפו לאתר הכרויות קיופיד
www.cupid.co.il
םינורחא םירמאמ   
מיה: נוגעת ונרדמת
ירנבא הירד

איה הבושם שבי?
וטיוט לט

מעגן חיי
ןמכייר לגיס

זה לא אתה - זו התמונה
ןרהא ןב לבזיא

תתחילי משהו חדש
ןיבול יתור

םימורופ   
סקסולוגיה      זוגיות
סקס     
    
םימורופל     
   
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא