םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תוקוור~םיסחי~ישאר    
   

?ךבסל המל
ןרהא ןב לבזיא

.טשפל ןמזה עיגה
גנריפ :םוליצ

טושפ יד הז .ךבוסמ רבד אל הז םיסחי"
תושועש ולא ונחנא .הז לע םיבשוח םא
"ךבוסמ הז תא


טושפ הז םיסחי


רבודמ השעמל .ךבוסמ רבד אל איה םירבגו םישנ ןיב םיסחי תכרעמ
וא ,רושיגל תנתינ אלש תובכרומ הפ ןיא .הטושפ יד איהש היצקארטניאב
םישנו םירבג ,ןוכנ .תויטסינימפהמ תובר תודשוחש יפכ ךשמתמ קבאמ
חומהמ םירחא םיקלח םיליעפמ ונחנאש םירמוא םירקחמ .הנוש םיבשוח
םירבד המכ תושעל תולוכי םישנ יכ םירמוא דוע .תומיוסמ תולועפב
םהינימל םייעדמה םירבסהל תסנכנ אל ינא .םילוכי אל םירבגו תינטלומיס
.םתוא הכירצ אל טושפ ינא יכ
לש חותינב םיקוסעש םיישונא םירוצי םה םישנ םגו םירבג םגש תנעוט ינא
.םהלש יטמוטואה ןונגנמה ךותמ םיביגמ םימעפ הברהו םייוריגו תובוגת
יא וא ,קבאמל העיגמ םיתעל םישנל םירבג ןיב םיסחיה ?רמוא הז המו
םוקמ ךותמ תושענ ןה ,תויטמוטוא דאמ ןה תובוגתה םימעפ הברה יכ המכסה
ןונגנמה ךותמ הבוגתה .והשמ לע והשמ דיגהל הצור לוכה ךסבש ירצי דאמ
ליבוהל לוכיש תומיע וליפא וא המכסה יא תרצוי תובורק םיתעל יטמוטואה
.ךבוסמ רבד הז םיסחיש ,ןכבו ...ש השוחתל ונתוא


תויונשרפ לש הידגרט


המכ ינפל התיה ,העונ , ילש הרבח .םתוא טשפא ,םירבדה תא יתרמאש רחאל
טיידה לבא םיסקמ הל הארנ רוחבהש יל הרפיס איה .ןושאר טיידב םימי
וכתח זאו העש ךרעב רבב ובשי םהש הרמא איה .המעטל םדקומ יד םייתסה
המ ,רמא אוה המ ,ברעה תא ומייס םהש ינפל הרק המ התוא יתלאש .התיבה
:םכינפל םהלש גולאידה הנה .האלה ןכו הרמא איה
"?ונלש טיידה לע תרמוא תא המ זא" :רוחבה
"?ךל דמחנ אל ,המל .םייתניב דמחנ ,הבבס" :העונ
."תוארל תמ ינאש קחשמ םויה שיש תורמל .רדסב אקווד ,המל" :רוחבה
"?ןובשח ןימזנש ?תכלל הצור התא .רחא םויב םיאצוי ונייה זא" :העונ
"?תכלל הצור תא ?המל ,אל" :רוחבה
."קחשמה תא תוארל לכות .תכלל רשפא" :העונ
."ךלנ זא תכלל הצור תא םא ,בוט" :רוחבה


?םשא ימ


רוחבהש הרמא איה .םדקומ םייתסה טיידהש תבשוח איה המל העונ תא יתלאש
גולאידה .אל ינא םגש והז ?ןתנבה ."קחשמה תא תוארל ידכ תכלל הצר"
םוקממ וביגה םהינש .תויטמוטוא ןה םהלש תובוגתה ובש גולאיד אוה הזה
- רחאה ירבדל ולשמ תונשרפ לע בשח םהמ דחא לכ .תמיוסמ דאמ תונשרפ לש
.יופצהמ םדקומ טיידה םייתסה הפוסבש ,תרשרש תבוגתל חרכהב איבהש המ
המל ונלשמ תונשרפ תועיצמ ונחנא .תושוע ונחנאש המ הז םימעפ הברה
היצאוטיסה לע ןנובתהל ,עגר רוצעל תוחרוט אל ונחנא .רמא רחאהש
אל רוחבלש הבשח העונ יכ רורב יד ירה .ונבגהש הממ רחא ןפואב ביגהלו
אל איה .םהלש טיידה לע תרמוא איה המ לאש אוה יכ טיידב דמחנ ךכ לכ
איה םא תעדל ןוצר ךותמ הל דמחנ םא התוא לאש רוחבהש לשמל הבשח
.חטשה תא קודבל ,תינהנ
הלילשה ךרד לע ותוא הלאש ןכלו ול דמחנ ךכ לכ אל ילוא יכ הקיסה העונ
ףתשל הרטמב םויה קחשמ שיש תונכב הל רמא רוחבה . ("?ךל דמחנ אל")
יכהו .רתוי םדקומ םייתסה טיידה :האצותה .תושעל הצרש והשמב התוא
.ינשה לש ןוצרה ללגב םייתסה טיידהש בשוח דחא לכ ,בושח


בוט ףוס


היוגשה תונשרפה ללגב יופצהמ תרחא תורקל וא שבתשהל םילוכי םיעוריא
:ירמגל רחא תויהל היה לוכי גולאידה ירה .ונלש
"?ונלש טיידה לע תרמוא תא המ זא" :רוחבה
."ךתיא דאמ יל דמחנ" :העונ
לבא קחשמה תא םויה תוארל יתיצר דאמ .ךתיא דמחנ יל םג ,ןכ" :רוחבה
."ךתיא שגפהל יתפדעה
"?ןיינעמ והשמ ?םויה שי קחשמ הזיא ?ןכ" :העונ
."האצותה המ ןיינעמ .יבכמ לש תופילא קחשמ" :רוחבה
"?קחשמה לש האצותה המ תעדל ךרד ךל שי" :העונ
יארת ילוא .םירדוסמ ונחנא זא קחשמה תא יל טילקמ רבח ,ןכ" :רוחבה
"?תרמוא תא המ ?רחמ קחשמה תא יתיא
אצוי היה ףסונ טייד וליפא .תויהל התיה הלוכי וז תממהמ האצות וזיא
.הז לע םיבשוח םא טושפ יד הז .ךבוסמ רבד אל הז םיסחי .החישהמ םהל
.ןשרפל ,חתנל וזה הייטנה תא שי ונל .ךבוסמ הז תא תושועש ולא ונחנא
םעש חינהל ריבס .ירמגל תרחא תוארנ ונלש תורבחה םע ונלש תוחישה ירה
ןפואב תבשוח איה המ התוא לאשא טושפ אלא תוחנה חינא אל ינא ילש הרבח
איה - יל דיגהל הצור איהש והשמ הל שי םאש תעדוי םג ינא .רישי קיפסמ
הרוק אל הז ךיא זא .דיגת איה - ברעה תא םייסנש הצרת איה םא .דיגת
?םירבג םע ונל


יטמוטואה ןונגנמה תא שוטנל


תונשרפה בלשב רוצעל ,יטמוטואה ןונגנמה תא ףולשל קיספהל העיצמ ינא
ךייחל ונל םורגת םג םירקמה ברבש ,תיפולח תרחא תונשרפ לע בושחלו
ואימורל תארוק התיה הילוי םא לשמל הרוק היה המ וניימד .רתוי
םוקמב ואימורו " ?ואימור התא הפיא ,ואימור ואימור וה" :תספרמהמ
יתוא תשפחמ הילוי" - ומצעל בשוח היה - הקושתו הבהא תולימב הל תונעל
זאו ,"השוע ינא המו ךלוה ינא ןאל תעדל הצור רבכ איהו ונשגפנ קר ,
.םינמזה לכב יטנמור יכה גוזה תא םידיספמ ונייה -רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה Cupid
למצוא אהבה ודייטים. הצטרפו לאתר הכרויות קיופיד
www.cupid.co.il
םינורחא םירמאמ   
מיה: נוגעת ונרדמת
ירנבא הירד

איה הבושם שבי?
וטיוט לט

מעגן חיי
ןמכייר לגיס

הגבר המושלם
ןרהא ןב לבזיא

זה לא אתה - זו התמונה
ןרהא ןב לבזיא

םימורופ   
סקסולוגיה      זוגיות
סקס     
    
םימורופל     
   
14/2/11 9:47
לאג :תאמ
ןרהא ןב לבזיאל הבוגתב
-םדקומ תכלל הל תפכא אלש תוארהלו וגא לש םוקממ ביגהל םוקמב
ונל םורגת םג" ,תרמאש ומכש תרחא הבוגת לע בושחל ףידע תמאב
"ךייחל
:)
לאגל וביגה
 
15/2/11 8:12
לעי :תאמ
ןרהא ןב לבזיאל הבוגתב
,הרקי לבזיא
.רתוי ךתיא םיכסהל הלוכי אל ינא ,לכ םדוק
(: הלוכי ןכ ינא -םצעב
בצמ אוה ,תוגהנתהה תא הליבומ ונלש תונשרפה וב ,תראתמ תאש בצמה
םוי היצקארטניא לכב שחרתמש בצמ הז -םיטיידב קר אל שחרתמש
.תימוי
רבדל היעב ונל ןיא תורבח םעש הז ךיא -הנוכנ הלאש הלעמ תא לבא
?ךבוסמ תויהל ךפוה הז םיטיידב וליאו ,רישי ןפואב
ןמז רבכ תוריכמש תורבח ןיב םייקש ןומאב הנומט הבושתה ,יתעדל
.טיידב םיאצמנש םישנא ינש ןיב םייק אל ןיידע ךא ,בר
רתוי הברה םידממ טיידב תלבקמ לבקל םיששוח ונא התוא הבושתה
רשקב םדא ותוא םע םיאצמנ ונייה םא רשאמ לרוג ירהו םילודג
.ןומא לע ססובמש
היה ,קחשמה תא תוארל ידכ םדקומ רוזחל הצור התייה הרבח םא ירה
הצור טושפ איה -ונלש הרבח ראשיהל תניינועמ איהש ונל רורב
.עגרה ותואב קחשמה תא תוארל
הזו אקנפשוג הלביק אל ןיידע רשקה תויכשמה ,טיידב ,תאז תמועל
.תויונשרפה תוסנכנ וב םוקמה
ונא המל ?תוילילשה תויונשרפה אקווד המל -הלאשה תלאשנ ,ןיידעו
?ןוחטיב רסוח ךותמ םיענומ
םירוציכ .טיידל םיקינעמ ונאש תועמשמב הצוענ הבושתה ,ייניעב
ונחנא ,תושעל המו) תויתוברת תומרונ יפ לע םילעופש םייתרבח
ונישעש עגרב .טסיל ק'צב םטייאל תבשחנ גוז ןב תאיצמ ,(..ולאכ
י"ע תנתינש תמתוח -"רבע" לש תמתוח ונמצע לע םישל רשפא ,V
.הרבחה
ןמ תוששחה לכ ,אל ותו הנהמ יוליב לאכ היה םיטיידל סחיה םא
םירתונ ונייה זאו ,רהמ תיסחי םירסומ ויה "לשכנ" לש תמתוחה
.תופסונ תויונשרפל םיחותפ
'ב ידעומ ףוסניא שי םיטיידה תנצסבש ונמצעל ריכזהל ?ןורתפה המ
(: !תונהלב טושפ דקמתהלו
לעיל וביגה
 
 
13/3/11 10:47
טיידיליל :תאמ
?ךבסל המלל הבוגתב
םיטיידה בור תא ,םיטיידל תאצל תרהממ ינניאש הביסה קוידב וז
יתנבה רהמ דע ךא ,תויורכה ירתא תועצמאב רבעב יתגשה ילש
ךא םידעוימש םירתאל םשריהל ךירצ םילאמרונ םירבג ריכהל ידכבש
םישפחמש המרב םישנא - םאתהב ןבומכ תואצותה .יניצר רשקל קרו
.יניצר רשקל תויורכה קרו ךא
ינאש תויורכה רתא דוע שי ךבא םיריכמ חטב םתא טידיי'ג תא זא
.יניצר רשק תושפחמה ולאל ץלמומו ןיינועמ יתאצמ יתישיא
http://www.nextdate.co.il/
טיידילילל וביגה
 
14/3/11 21:51
רתיבא :תאמ
ןרהא ןב לבזיאל הבוגתב
"ךבוסמ רבד אל הז םיסחי" "טושפ הז םיסחי" תבתכש ומכ


םיסחיה עודמ האלמה הבושתה תא תשגה ךדיצמ בל תמושת לכ אללו
"יטמוטואה ןונגנמה " :םיכבתסמ
אללו יטמוטוא לעופ אוהש יטמוטוא ןונגנמ לש ועבט .אוה ןכ ומשכ
םינומיא רחאלו לע יצמאמ קר ,ףוגב םירבא ינימ לכ ומכ חןקיפ לכ
תא תוליעפמה תונוכתה לש תמלשומ הרכה םיללוכה םישקו םיכשוממ
טולשל ןתינ .ילוא ימטניא דואמהו ישיאה יטמוטואה ןונגנמה
.םייתש וא תחא הבוגתב
?ותוא שוטנל וא יטמוטואה ןונגנמה תא ףולשל קיספהל העיצמ תאו
רובגה אוהזיא ...ךרדה תא יל יארה השקבב ןכ םא ?ירשפא הז דציכ
ןונגנמל קוידב ונוכתה םהו ...ל"זח ורמא ורצי תא שבוכה
....יטמוטואה


בר למעב למע אוהש יטמוטואה ןונגנמה תא ףולשל קיספמ תמ םדא קר
.תמ אוה ףוסבלו .ותוא חפטל וייח לכ


גשומ לוכ םהל ןיאש תויעבב לפטל םיסנמ שונא-ינב תובורק םיתיעל
םה "תויעבה" תיברמ ."תויעב" םתואמ עובנל תולוכיש תואצותה לע
לבס םגו הארשהל רוקמ םה ,םהש יפכ םתוא ראשהל ףידעו תוינוימד
?תודלונ אוה תומרדה דציכו ?בתוכ היה ריפסקיש המ לע תרחא .ץוחנ


.....םהש ומכ הככ םינינעמ םייחה
רתיבאל וביגה
 
 
15/3/11 18:29
ןרהא ןב לבזיא :תאמ
?ךבסל המלל הבוגתב
,רתיבא םולש
תובוגתה לע עיפשהל םוקמ לכ ונל ןיאש השעמל רמוא התאש המ זא
ונאש תונשרפה ול תמדוקש הזכ אוה יטמוטואה ןונגנמה ?ונלש
ללגב לעפומ - כ"חא לעפומש שגרה ,רחא וא הזכ עוריאל םינתונ
....ונתנש תונשרפה בקעו
םינתונ ונחנאש תונשרפל םיעדומ תויהלו ביגהל עדנ םא - ןכל
הז , ןכו .ונלש םיטמוטואב םג טולשל עדנ -רחא וא הזכ עוריאל
.טושפ הזכ
דימתש ךכל עדומ תויהל ,ךכל עדומ תויהל ייניעב איה תובכרומה
תונשרפ איה ילצא תמייקש תונשרפה םיתעלו תרחא תונשרפ תמייק
...ילש רנטרפה לומ גולאידל םוקמ ילב יתתנ ינאש
ןרהא ןב לבזיאל וביגה
 
 
20/3/11 22:37
רתיבא :תאמ
?ךבסל המלל הבוגתב
,םולש לבזיא
םדא ותואב תוטלושה תונוכתה תא ריכהל הכירצ תא שרפל ידכב
אוה וכרדש הנוש דבוכ זכרמ שי םדא לוכלו ,ותוא אורקל רמולכ
תוהזל ידכב ךלש דבוכה זכרמ תא הריכמ תאש בשוח ינניאו ביגמ
הלוכי תא ישיאה ךנויסנמ טיידב ןכל .םירחא דבוכ יזכרמ
דובעי אל הזש שארמ תעדוי תאש ףוגה יסופיט תא קרו ךא לוספל
םיאתמ אלכ ךלוממש רבגה לש תולאשימה תא שארמ ההזמ תאש וא
תינלבס תויהל טושפ ךיילע םירחאה לוכלו תךלש תולאשמלו ךל
ןווכב הענ חורה םאו חורה תבשונ דציכ תוארלו ןנובתהלו
.ךל םיאתמש
לע ךומסל ןתינ אל ןכל חורה יבצמ ומכ םינתשימ םיעורא
תשא תויהל הכירצ תא ןכל .םתוא שרפל תוחפ רתוי דועו םיעורא
סחיתמ אלו הצור אוה המ עדוי בוט םיקסע שיא .הבוט םיקסע
,אוה ותלעותל םהב שמתשמ טושפ אוה םירחאו הלאכ םעוראל ללכ
.םידספהל םימרוג םיעורא םתוא ןכ םא הלא
ךלש םייחה ןויסינ תא ימיש םירחאה תא שרפל םוקמב ןכל
לע ךמצע תא ילאשתו רתויב תימינפה ךתלאשמ תא ימישו ךיינפל
?ךלש םימודאה םיוקה םהמ וא ?רתוול הנכומ תא המ
ואו ךלש תונוכתהו תוקושתה תא שגרב רוכזל הז עדומ תויהל
.ךמצע תא חוכשל אל תוטשפב
השיאה תא ןחובו בהוא רבג :ידימת ןפואב רוכזל ךילע ןאכו
םימיוסמ םירבגה לצא ןימל הקושתה ברה ירעצלו .ןימה ךרד
תויהל הכירצ תא ךכ לשבו .לכשה לע הליפעמ תובורק םיתעל
תאש הרטמה .שגרב התוא רוכזלו הרטמ ביצהל ידכב קיפסמ המכח
תכרעמל םימרוגש תונוכת םתואמ םיקלח בירקהל ךל רשפאת תרכוז
.תונמדזיהה תא םוסחלו תולעל תיטמוטואה הנגהה
ומכ תרבוגו תכלוה תישגרה תומיטאה ינרדומה ןדיעב םייח ונא
לש גוס איה ךלש הבתכה השעמל .תויכונאהו תונלבסה רסוח םג
תא קלסל תשקבמ תא :רמולכ .וזה תומיטאה דגנ תישגר האחמ
.ךרדהמ ךלש תונדשחה
רתיבאל וביגה
 
 
21/3/11 12:02
ליטוור :תאמ
?ךבסל המלל הבוגתב
לחה ,םינוש םירשק םישפחמש םישנא תוארל ןתינש תמאה
אוה בוט טייד .יניצר רשקל תויורכה דעו סקס תויורכהמ
ונא ןכ םע הלא ,יניצר רשקל םירתאב םיאצומ ונאש טייד
ףא לולשל וא לוספל ךרוצ ןיאש ןבומכ .הלילל ץוטס םישפחמ
םיניינועמ ונא םיסחיי תכרעמ לש גוס הזיא איה הלאשה ,דחא
.אוצמל


http://www.lovesite.co.il/
http://www.love2007.co.il/
http://www.nextdate.co.il/
ליטוורל וביגה
 
 
22/3/11 0:39
ןורהא ןב לבזיא :תאמ
?ךבסל המלל הבוגתב
,רתיבא םולש
שממ אל ינא .הפשה התואב םירבדמ אל ונחנאש השיגרמ ינא
-טושפ דאמ רבד הז תרמוא ינאש המ .ךלש הטנאופה תא הניבמ
ונלש תובוגתל המ תדימב םיארחא ונחנא .ונלצא איה תונשרפה
.תונשרפל םיעדומ היהנש עגרב ,םהילע טולשל תלוכי ונל שיו
ןיב םג אלא םירבגל םישנ ןיב םיסחיל עגונ חרכהב אל הז
.םישנאל םישנא
.תונשרפ םג וזש תששוח ינא -תנייצש תישגר תומיטאל עגונב
?הז תא רידגמ התא ךיא ?רמוא הז המ ?תישגר תומיטא הז המ
ינא .חרכהב הז תא רידגמ התאש ומכ הז תא רידגא אל ינא
.שיגרהל םישפחמ דאמ םישנאש ןדיעב םייח ונחנאש השיגרמ
ידכב אל .ינשל דחא גנירקה ,תויתפכאה ,שגרה תא םישפחמ
םירבחתמ ,ודוהל םיעסונ ,גני'צאוקל םיכלוה םישנא
...תירשפא יתלבה הבהאה תא םישפחמ ...םמצעל
ןורהא ןב לבזיאל וביגה
 
 
22/3/11 18:46
רתיבא :תאמ
?ךבסל המלל הבוגתב
.הפש התואב םירבדמ אל ונא ,ןכ
תועטה תא חפנמ ןוימדהו .םיעוט שרפל םיסנמש עגרב
טעמ ךירצ .הז תא תמאל דואמ לק .םירשפא יתלב םילדגמל
.ץמואו ךמצע םע תונכ
תונוכתה תא הריכמ תא ןכ םא הלא שרפל רוסא שארמ ןכל
הריכמ תאש עגרב .ךמצע לש יתוהמה דבוכה זכרמו תוידוסיה
...ךלצאו םירחאה לצא לקלוקמ המ תוארל הלוכי תא
ידכב ,ךמצע םע הז תא תמאל הלוכי תאו יתבתכ רבכש יפכו
:רמולכ .שגרב ךמצע תא רוכזל תבייח תא תובוגתב טולשל
.דוקפת אל בצמ הז תוחכונ .תעכ תוחכונ לש בצמב תויהל
(דוקפת הז טקלטניאה ,דוקפת הז שגר)
לש תלעותהו םיקזנה תא רוכזל םג ושוריפ ךמצע תא רוכזל
לש בצמל ךתוא סינכת וזכ הריכז .ךלש תובוגתה תרדיס
.תוחכונ
תוילאוטקלטניא תובושת ךמצעל תתל הסנמ תא :ךלבשב הרעה
הבישח לש ךרד ךמצעל ץמאל םוקמב ךתוא תוכבסמש תולתופמ
.הטושפ


:תישגר תומיטאל הטושפ הבושת
ךרד ןנולתמ .הביבסב בשחתמ אל ,ורבח תא שיגרמ אל םדאה
:רמולכ ,וינפלש המ תא האור אל .רבד לוכ לע טעמכ עבק
.תוישיאה תוקושתהו םיפחדה ידי לע ענומ
....דוע ףיסוהל הלוכי תא


אל םילימהו טקלטניאה תואצמאב שיגרהל םישפחמ םישנא ןכו
תא האיפקמו תרצוע תונדשחהו ,תונדשחב סומע שגרה .שגרב
ןתינ טלחהבו ...תישגר תומיטאל תכפוה וז הריצע .לוכה
לאיצנטופ ול שי יבויח שגר לוכש תועט לכ אלל רמול
יבויח שגר ...ותעפוה םע דימ טעמכ ילילש שגרל ךופהל
םישרופמ םילילשה תושגרהמ םיבר .רכומ ונניאו טעמכ
סנכהלמ ענמהל הסנמ תא וזה תדוכלמלו ....םיבויח תושגרכ
קומע רתוי דוע ךתוא םיפחודש םינוש םישורפ תועצמאב
....תדוכלמה ךותל


הרטמו תעד לוקש שרוד תוחותפ תולאשב שומשו הלעפה
.תרדגומ
ההובג וא הדודר תואטבתה לש האצות אל איה הנבהב רסוח
אלש היוה לש האצות הז בורל .תוילאוטקלטניא םילימב
.עבטמה ותוא הז .תוירחא תחיקל יאו הרגבתה


וא (Coaching) גני'צאוקל םיכלוה םישנא תרמוא תא רשאכ
םיכלוה םה ימצע הזיאל ,םמצעל רבחתהל ודוהל םיעסונ
?רבחתהל


.ןבומ רתוי טעמ ילאוטקלטניאה רבסההש הווקמ
רתיבאל וביגה
 
 
23/3/11 18:47
רתיבא :תאמ
?ךבסל המלל הבוגתב
םגו תירבעב תומייק אלש םילימב תשמתשמ תא עודמ ,לבזיא
?םימייק אל םה ירבע ןולימ םושב
?הז המ "הטנאופ"
,הגאד ,לופיט = Caring :תילגנאב הלימ הז "גנירק"
רצוי וללה םילימהמ תחא לכ ?תנווכתמ תא המל ...תובשחתה
םדא לע שרפתהל לוכי םג הז ףסונב ....הנוש הנומת
.לגוסמ אל וא תוירחא תחקל עדוי ונניאש
וא ןומיא = Coaching תילגנאב הלימ בוש "גני'צאוק"
םושו תימינפ הנומת םוש תרצימ אל וזה הלימה .ןמאתהל
המ .וב תשמתשהש טוטיצל עגונב וכרד וא וב ןנובתהל ןווכ
?הז


אורקל תשקבמ תאש אלפ ןיאש תעכ שארב יל תפלוחש הבשחמה
תונומת לש ןיינבמ האצותכ החלצה אלל ךביבסמ םישנאה תא
תכרעמב תיטרפ םילימ תנומת תולעב תונוש תופשמ םילימ
תאש םימשרל תוירושיקה תא םהל ןיאש ךלש תילאוטקלטניאה
.םהב הפוצ
בייח שגרהש המ תא תילאוטקלטניא ןיבהל תשקבמ תא הארינ
םייתימא יוטבו תועמשמ תולעב םילימ תונומת ךרד ןיבהל
ךרדה תורומהמב החטיבב ךלש שגרה תא ליבוהל תנמ לע
תורשוקמה תוקיודמו תורדוסמ םילימ תונומת תואצמאב
תא בטיה תוהזלו אורקל ילכותש תנמ לע םינתשימה םיבצמל
ןוכנ ןפואב ךלוממש םדאה תא ישיגרתשו ךביבסימ הרוקש המ
.תונשרפו תויועט םוש אלל
.תילגנא תרבוד הנידמב ררוגתמ יננה בגא ךרדו
.רוא יתמו ךשוח יתמ רורב ןפואב תוהזל בייח שגרה
רתיבאל וביגה
 
 
18/4/11 0:33
ןריש :תאמ
?ךבסל המלל הבוגתב
..יחא תרפח ,תיריעב אל הז םג ,GET A LIFE ,רתיבא
ןרישל וביגה
 
 
3/5/11 9:21
רתיבא :תאמ
?ךבסל המלל הבוגתב
הפש ךל שי ?רפוח הלימהמ הז ?"תרפח" הזה הפש הזיאב
דע ןמזה לכ ךמצע םע תחחושמ תאש ךלשמ תינוימד
םע תוחיש תלהנמ תאש ןימאהל ךל םרוג ךלש ןוימדהש
תא הזה רזומה גנלסה ללגבו ךתוא םיניבמש םישנא
?תלבוקמ
ףתושמה עבצה לע "יחא" ינשל דחא םיארוק םישוכה קר
תארשהב םיחרזימה תא יתעמש הנורחאלו .....רוחשה
שי "יחא" ינשל דחא םיארוק םהלש תעזעזמה הקיזומה
?םישוכל ףתושמ והשמ םיחרזימל
לילב לע גלסה יניינעב ייניע תא יריאה ןריש הנא
....תנוטנטקה ונתנידמב חוורה תותרבועמה תופשה
רתיבאל וביגה
 
13/5/11 14:35
ןב לאתב :תאמ
ןרהא ןב לבזיאל הבוגתב
השיאו רבג אוה רבגש הדבועה םצע הז ךבסמ תמאבש המש תבשוח ינא
תא תונשל תרחא ךרד םוש ןיאו שרושה ןמ םינוש ונחנא .השיא איה
.הז
ונינב רצונש רשקהש הארמ גוז ינב ןיב היוצמש הימיכהש ,ןבומכ
השק הז .יהשלכ ךרדב גזמתהל הז ךירצש המ לוכ .ירשפא רשק אוה
והשמ ךל םיארנש םירבד ,ךממ הנוש ךכ לוכ אוהש והשימ םע גזמתהל
.הבירמ הל הרצונ הנהו רחא והשמכ ויניעב םיספתנ דחא
?היעב הז תובירמש החנהה 'קנמ אצנש המל ,לבא
:]


.בוט םוי היהיש
.לאתב
ןב לאתבל וביגה
 
 
5/6/11 15:30
השמ :תאמ
?ךבסל המלל הבוגתב
(: ךלוה לכהו םיקוח ןיא הבהאב ...בירל סאלח ה'רבח
http://www.zigota.co.il
השמל וביגה
 
 
17/7/11 9:13
הלרפ :תאמ
?ךבסל המלל הבוגתב
קר אל טושפ רבד אל הז םיסחי , אלו .ךתיא המיכסמ דואמ לאתב
ךכ לכ היה לכה םא .םדא ינב ןיב ללכב אלא םישנו םירבג ןיב
.םמעשמ היה טלחהב זא טושפ
הלרפל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא