םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
הדילו ןוירה~תוהמא~ישאר    
   

?תאזכ היח שי -הדיל ירחא סקס
גרבנזי הלא

 


,םיחתמ ,תוחונ יא ,םיבאכ לש תועובש השיש .תועובש השיש ונל םירמוא
.תופייע -לכל לעמו תרקובמ אל הליכא ,בושו ,בושו בוש -תערפומ הניש
םדוקמ ומכ קוידב תנבצועמ ,םדוקמ ומכ קוידב הנמש תא םהב תועובש השיש
רתוי ,הנישב םירבטצמ םיכסח רתוי םע קר םדוקמ ומכ קוידב ןואכידבו
/םירוחט רתוי הברהו ךיירוחאמ אל רבכ הז לכ המל הנבה רסוחו תויפיצ
אוהשכ ,רמולכ .בוטה קלחה הז ,ןכ .קוניתו ,ןכ ,הא .םיילגרב תוילד
ולש ולא ןיב המאתהה רסוחו ולש םיכרצה תמישר יכ המדנ רע אוהשכ .ןשי
הז ישילשה עובשה דע ,בוט .הלחתהה ןמל םכיסחי תא ץצופל םילוכי ךלשל
זאו (לזמה ירב תוטוידהל ,םיזג) קילוק ול שי ןכ םא הלא ,רדתסהל רומא
.התוא תלכא תמאב
תועובש השישב בוטה דיחיה רבדה ?לדוגמה קוניתה לש ויכרצ יבגל המ לבא
וז ,רמולכ .הז תא תושעל תובייח אל ונחנאש .הז אוה הלאה םינושארה
,שממ לש רוסיא .תואירבה יתורש לש הצלמה םתס אל ,הובגמ הארוה שממ
הז םימעפל ,הברדא .ןימ תואנוש ונא הלילחש אלו .ףיכ הזיא .לכהו בתכב
תועטב ךמצע לע תלכתסמ תאש םעפ לכשכ !?הדיל ירחא לבא .םיענ וליפא
?םמש תא תעדוי ךניאש תומוקמב ןיידע ךל באוכשכ ?איקהל ךל אב יארב
הנש ךשמב ךתוא וריעי אלשו ןושיל הז תושעל הצור תאש המ לכ לבא ,לכשכ
תוחפל הנש ליג דע םעפה הקינמ תאש םתטלחה יכ ירשפא יתלב הזש וליפא
קרו (!?ללכב בואשל אל ?תאזה תרגפמה הטלחהה תא תטלחה יתמ !םיהולא)
תא ומש תאש םוקמב תינוצר אל תוצווכתהל ךל םרוג וישכע סקס לע בושחל
.ןיוצמ תעדוי
רפוסהמ תרזוח תא .רמגנ ישישה עובשה םג ,םייחב בוט רבד לכ ומכ לבא
הליחתמש הדילגהמ וא ךרדב וחתפנש בלחה תויקשמ אלו תפטפטמ ,הלגעה םע
הלועה תונריסה יכב תא הכוב קוניתה ,לצב תולעמ 40 לש םוחב סמניהל
תלמלממ ,םיבצעו תוחל לש ףרטאב תאו בער לש ולש הזה ףירטמה דרויו
תקירז ךות הרעסב התיבה תסנכנ ,חורצל אב ךמצע ךלשכ העגרהו םחונ ירבד
םעפב ינמיהמ קני אוה יכ) לאמש דש תצילחו רזירפל הדילגה ,רויכל בלחה
.ץיצ ול תפחודו תבשייתמ ,הלגעהמ תונידעב ותוא האיצומ (?אל .הנורחאה
תוקדב תאז תושעל תקספהש הניחבמ ,תמשונ תא .טקש ררתשמ תחא הינשל
תא הפרמ הינשלו םייניע תמצוע ,הרוחא שארה תא הניעשמ ,תונורחאה
.ךילע םילפונ םימשה תא תוארל ידכ קר תררועתמ תא זאו .ךיירירש
הנשה חולו תחא דיב םודא דרו םע הנישה רדחמ םינותחתב אצוי אוה
תא .רשואמ אוה .ףוצרפה לע ול חורמ יליווא יתלב אלו בחר ךויח .הינשב
"?הרוק המ" םולכ וליאכ ול תרמוא "דומח ,ייה" .בוש םושנל הקיספמ
הוואגב ךל חוודמ אוה "שדוחב ישימחה" .ךויח יצח ךמצעמ טוחסל תצמאתמו
גואדל הליחתמ תא .תווהתהב ןואג ,תמאב ."ןמויב יתנמיס -יארת"
הסנמ תא ,תשאונ "?שדוחל ישימחב הרוק המ ?המ ...זא" .תוניצרב
ביבסמ ץפקל ליחתמו גאוש אוה "!םיניידזמ ונחנא" .ןמז תצק חיוורהל
,רזוח אוה "!םיניידזמ" .תידוהי תנידמ תמקה לע עגרה הזב זירכה וליאכ
?רמא אפורהש המ יבגל המ לבא" .ךיינפ לע התעבה טבמ תא ירמגל ספספמ
ךל חיטבמ אוה " -קתומ" .השלוחב תלמלממ תא "...ימצעל יתרזח אל ןיידע
הלימל רשקב ההות ךדועבו ".ילע .בטומל ךתוא ריזחא ינא" תוריבאב
הזרכהב ןוידה תא םתוח אוה ,ךתניחבמ ללכב ירשפא המושיי םאהו הנורחאה
".ךייחב רתויב רשואמה הלילה תויהל ךלוה הז .יננוכתת .הלילה" :תשגרנ
...שי .רשואמ ,ןכ
קוחירו תישגרה הברקה תופפורתה ינפמ םיריהזמ םיגולוכיספ יכ עודי
בל תמושתב רוסחמו תינימה הקושתה תושלחה םע גוזה ינב ןיב ןכוסמ יגוז
עודי .הדילה ירחא (הליבשב תושגר לע רבדל /וליבשב סקס -ןלהל) תידדה
הז ,םירפסב ,וינפ לע .הליבקמ תואיצמב תויחל םיטונ םיגולוכיספ יכ ףא
אובתש ער ךכ לכ ןויער אל הז ילוא ,סלכתב לבא .הגאדל םוקמ שי .ןוכנ
ויה םישנ הברה .וליבשב ,תינימ תצעוי םג הקנה תצעוי םע דחי התיבה
.ינחוטב .הזכש ףיקמ יאופר חוטיב לע םלשל תונכומ

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
זייפניות או לא להיות
גרבנזי הלא

סיפור לידה
הדוהי הלקד

הורסת המשפחות
לג לגיס

נשים נחמדות
יאתבש וננ

5 הטיפולים הכי טובים לילדכם
תכרעמ

םימורופ   
הנקה      הריון ולידה
    
    
םימורופל     
   
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא