םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
אמא תויהל~תוהמא~ישאר    
   

תויהל אל וא תוינפייז
גרבנזי הלא

 


סקס :רודמל
ןפואב ינא אל .גג םיימעפ .תחא םעפ תוחפל ,תאז ונישע ונלוכ .תמאב ונ
.שייבתהל ךירצ אל ,תמאבו .הזב ודוהש אלמ הריכמ לבא ,ןבומכ ,ישיא
קיפסהל ,םשה הצרי םא ,ילואו ?אל ,בוט םהל היהיש תוצור קר ונחנא
ולאו .הלילה תצק ןושיל םג קיפסהלו היזיוולטב איהה תינכותה תא תוארל
הילשאב םייח אל וא תפייזמ הרוחבה םא םיעדוי דימת םהש םירמואש םהמ
-אבה בלשה המ .םיוות אורקל םיעדוי אל טושפ .הפירח תילטנמורטסניא
.תמאב ונ ?תכלוה איהש ךיא יפל הלותב איהה םא תעדל
אל םתא ,םתאו .םויא עשפ תמאב .הרוק .תופייזמ ונחנא ,ונב ורית זא
תא תרשי הזשכ עומשל הצרנש המ תא ונל ודיגת אל ?םלועל םיפייזמ
תקורסתה לע שדחתנש ?סקס םיצור םתאשכ וניזר ארונש ודיגת אל ?םכתרטמ
התיה החוראהש ,(!?בל תמש וישכע !תינידנולב ינא תועובש 3 רבכ)
םתא אופאמ .ונלש םירוהה לש רוקיבהמ םתינהנ דואמש וליפא ,הלועמ
תומהנל לבגומ םכלש ןוקיסכלה ירה ?תופי םילימ הברה ךכ לכ םיאצומ
.םכדיל םירייארפ םינמושמ םיטנסרטניא ?םואתפ הרק המ זא ,ללכ ךרדב
.דבוע הז ,ואיבת ,יבבסב .ךפיהל ?תוננולתמ ונתוא םיעמוש םתא לבא
ונלש תוברתב .רבד ץורחתש וז איה הקיטנמסה ןאכ םג ,רחא ןינע לכבכ
,רשואמ רחא והשימ תושעל לבא .הטימב םג .תואמר םע תרשקתמ תונפייז
תרסח תיריבא הווחמ .הניתנ וז ,תואמר הנניא וז -ךמצעמ קינעהל
םעפה יתמ .תושודק טושפ ונאש בושחל הליחתמ ינא ,השעמל .תויכונא
,תסקופמ העקשהו בוט ןוצר הזכ הטימב וניפלכ םתנגפה םתאש הנורחאה
רושק אל םכרובע סקס .חוטב הז ,הנורחאה האמב אל ?םיינשל תמלתשמ
.ינשה דצל תויהל םייושעש םייטנמור םיכרצ לע הנעמב הלילח וא ,הניתנב
לבא .םכמ ןיטולחל הנוש הרוצב ןימל תסחיתמ השאש םתמנפה םרט דוע םתא
ךכ לכ אל אלימב םתא .ונמצע תא ריבסהלו תוסנל ונל סאמנ תצק ,המ
ונקלחש איה הרמה תמאה .הלא ומכ תוקחוד תוביסנב אלש חטב .םיבישקמ
תוחילצמ אלש םישנ שי .הצור היה םא םג ומצע תא ריבסהל עדיי אל ללכב
םא הפיקת תודגנתה ןהל היהתש אל .ךב רושק אל ללכ הז םימעפלו רומגל
והשמ הסנת וא (ינפלש םיקחשמה לש ,ומצע ןימה לש אל) בצקה תא תצק טאת
תומולחב תוגשל ןהל רשפאמש הזכ וניא ןהלש תויפיצה ףר לבא ,רחא
.שיש המ םע תומרוז ןה זא .אימפסאב
ינימה רשקה לע הברה דומלל ןתינ .תוקיטסיטטסב ,םיזוחאב םג עגונ רבדה
כ"הסה ךותמ םימעפה זוחא והמ ?תפייזמ איה המכ ךותמ םימעפ המכב .ולאמ
?תרמוג ןכ איה םימעפ וליאבו ?תרמוג אל םג לבא תפייזמ אל איה םהב
תועיבש לש תיווזמ םג םינותנב ןנובתהל ןתינ ?הנשב אצוי הז המכו
ןימש םג עודי ?הל עירפמ הז המכ דע ?הלש דצה ול עירפמ המכ דע .ןוצר
ךכ םא .רתוי תינחוכה תויגוזה תריזב קשנ ילכ לש גוס תויהל לולע
יכ .הניבל וניב םיסחיבש םיסנאוינב תושיגר רתיב ןנובתהל ךירצ ,רבדה
ןיב אלש יאדובו .B -ל A הדוקנ ןיב רישי רשק תויהל בייח אל תויגוזב
םיירלופופ םילכ ןה תושגר תקחדהו תיביסרגא -תיביסאפ תרושקת .D -ל C
הל תרמאש המל הבוגתה תאו ,םינש תוכורא םיסחי תוכרעמב םיימיטיגלו
הרוצב ףוטחל יושע התא ךל התארה אל איה לבא הב עגפ ארונש םויה
.הזל ןנוכתת תוחפ יכהשכ אקווד ,תעשורמ ידו םולכל הרושק אל ,הפיקע
ןיא יכ ילוא .הטימב וליפא אצוי הז ,םימייוסמ תוגוז לצא ,םימעפלו
םכרד וזו שי יכ ילוא ,םדאה לש ותונמקנו ותועיגפל וא עשרל לובג
.םהמ חקלנש המ לע הטילשה תא םמצעל ריזחהלו םמוקתהל םירחא לש הדיחיה
ונא ןיאשכ ותשאל רבג ןיב םיסחי טופשנש ונחנא ימש ,אוה חוטבש המ
.חטשה ינפל תחתמ תרתתסמה המוריעה תמאה לע רבד יצחו רבד םיעדוי
.דואמ המורע ,תמא לככ ,תמאהורמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
סקס אחרי לידה- יש חיה כזאת?
גרבנזי הלא

סיפור לידה
הדוהי הלקד

הורסת המשפחות
לג לגיס

נשים נחמדות
יאתבש וננ

5 הטיפולים הכי טובים לילדכם
תכרעמ

םימורופ   
הנקה      הריון ולידה
    
    
םימורופל     
   
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא