םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תונמאו הקיזומ ,םירפס~תוברת~ישאר    
   

רמול המ
רומלט רגמ הנלה

תדיער .ורדעיהמ קחרה
המדאו םדא

"ורדעיהמ קחרה" זש לש שדחה הרפסב
הבוצעו הבואכ ,הכורא םייחה יא תביתכ


לכמ ארונה


?דירחמ אוהש ?הזה םייפרגויבוטואה םיווקה םע רופיסה לע רמול ןתינ המ
המדאהו םדאה תדיערש ?ררמצמ ףושחה יוליגהש ?בושח אוהש ?תעבמ אוהש
?םייח תומוניהיג םינפוחו תישארבה ירדס תא םיכפהמ וכותבש
?לכמ ארונה אוה וב םויאהש ?הזה עקעקמה רופיסה לע רמול ןתינ דוע המ
רמול ןתינ .ןכ זא ?יתצלפת ?המישנ איפקמ ?עיווזמ ?דירחמ ?לחלחמ אוהש
אל ומכ ןיידעו ,םהיתופדרנו םהיתופולח לכ תא רמול ןתינ .הלא לכ תא
.םואמ רמאנ


תבל בא ןיב


תעירק .תבל בא ןיב תוירע יוליג לש םייח בתוכ ,"ורדעיהמ קחרה" רפסה
תלבוכו תרשוק ,תבה תומד ךותב תעסופ וזה תטיוסמה תוללעתהה לע לוכשה
- תלכומכ ,תלבוקמכ ,הבוהאכ תלבקמ איה םתוא םידיחיה םייחל התוא
,שחלב ,םילכ תריבשב ,לוק ןיאב תקעוז איה תחאבו .היבא לש תבהאמ
םייחה לא - הניחתב ,ימצע בועיתב ,הלש תיגולוכיספה םע םילימב
.היבא לש הלוחה ותבהאמ קחרה - םייואר ,םינוכנ ויהיש םידיחיה
ןה ילוא ,םייתש ןה הרואכל .זש םע זש תחחושמ תוקיתשהו םילימה ךותב
.תחא ןה ילוא .תחא ןה הרואכל ,םייתש
הדיחיה תא ,התא ירבדת' ,רמוא אוה ',הבוט יל ישעת' .קתוש אוה עגרת"
'.הל הבישקמ זשש
.רחא והשימ לא רבדמ םחנמש יל המדנ '?ינא'
ךבתסהל ליחתמ אוה '.ןתרבעש המ ללגב' .רמוא אוה ',תא קר ,ןכ'
איהש הילע תסעוכ אל תאש הווקמ ינא ,ןכלש תודליה ,הניבמ תא' .ונושלב
עדוי אל ...ןווכתמ ינא אבאה םע ...תודלי התוא ןכל התיה ...יל הרפיס
תא' .לאוש אוה '?הניבמ תא ...המוד והשמ ...תודלי התוא קוידב םא
'?הניבמ
םייח-יא בתוכ "'ורדעיהמ קחרה" רפסה ?םיניבמ תמאב זא ,םיניבמש חיננו
.הכורא וזכ .הממד קר ערתשהל הלוכי ןאכמ .תבל בא ןיב תוירע יוליג לש
.הבוצע .הבואכ
הער ה-מדא


רופיסה לא ןנובתנ יכ הצור התייה םאה .רפס הבתכ זש ,תאזה לכבו
ןיא ללכ ילוא .ןכ ילוא ?ינסרוה ,רמ ,ינערופ ,בושח ?ךכ ,הייח רופיסכ
.רופיסה לש תויתורפסב ,המצעלשכ תוירופיסב תעגל הסנמה המושרל םוקמ
יתייה .ותביתכב לברועמ שילש ידכ רפסה דציכ בותכל הלוכי יתייה .ילוא
,הז רפס לע ומשרנ רבכש תנדועמה תוירילה יחבש דציכ בותכל הלוכי
ןיעמ ףקשמ רפסה דציכ בותכל הלוכי יתייה .םינצקומ וליפא ,םימזגומ
ועצמאמ קר דציכ בותכל הלוכי יתייה .יאטסופ גולב-ןמוי וליפא ,ןמוי
לש ,הבוטה הזורפה לש קודיהה תא שיגרהל ליחתהל ןתינ רפסה לש
,זש - התומד םעו ,תומדה םע חחושל ,הב הנעתמה ,טעל תינענה תויטאופה
תוסנל הלוכי יתייה ,ןכ .ןוקתישהו ןולדיחה םע ,ןמזה םע ,שחרתמה םע
.םירסחה תא ריהבהל
םיכירצ םמצע תא םיטעובה םיכשחה ילוא .םעפה אל .ךירצ אל ילוא לבא
.הבוצע .הבואכ .הכורא וזכ .הממדה תערשמ תא קר דילוהל
אל םלועל ,ןטקי אל םלועלש יפוסניא קחרמ יבא לש ורדעיהמ הקוחר היהא"
".םצמטצי
תוחמל .וזה הערה ה-מדאב .בלה ינושיאב עקעוקי יכ יואר רשא והז ילוא
ילבמ ,תולילהו םימיה תירחא תמחנב תונידעב תעגלו קיעמה טקשה תא טקשב
לכ .הביתכה תא םיצמאמו לוועב םיפודר ,העווזה ןיד תת ילבמ ,ןיבהל
.הביתכ
הזרתו ןור השמ ,יקסרימ ילינ - םיכרוע .זש ,ורדעיהמ קחרה
דבוע םע תאצוה .דירפ-ןוריב
:םיפסונ םיקניל
זש לש גולבל

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


םינורחא םירמאמ   
במיה
ריטלזיו הילטנ

טענת אנטיגונה: יחסי שארות בין חיים למוות
רנרב לדא

בחזרה לעבר
טרי תירוא

אירועי יום האישה 2006
תכרעמ

מתי שמואלוף
תכרעמ

םימורופ   
יצירה      פמיניזם
    
    
םימורופל     
   
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא