םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םיפיט~קיש~ישאר    
   

ינומימ גניסיל לע תעדל הכירצ תאש המ לכ
תכרעמ

 


איה הרורבה השירדה .ולש תוכיאב רשפתהל הנכומ אלו ,בכרב תניינועמ תא
תא זאו .ןיטולחל טקש שארב שיבכל ותיא תאצל ילכותש ,שידח בכר ילכל
םייניעהו ,לארשיב שדח בכר תשיכרל םויכ םישרדנה םיריחמה תא תרקוס
תונורתפה דחא .הב דומעל ילכות אלש ריבסש האצוה יהוז - תוכשוח ךלש
רבעמ אצמנ הנושארה הרושהמ יתוכיא םגדב תודייטצהל רתויב םיליעיה
.ינומימ גניסיל :קויד רתיל וא .גניסיל תקסע ול םיארוקו ,הניפל


ינומימה גניסילה לע


בכר ילכל ןומימ תקסע אוה ,ומשמ קיסהל ןתינש יפכ ,ינומימ גניסיל
תרבחל תמלשמ תגהנה :הדימה לע רתי בכרומ וניא הקסעה לש סיסבה .שדח
ןוריחמה ריחממ תישימחכ לש הבוגב בורל ,תינושאר המדקמ םוכס גניסילה
ענש ןמז קרפ בורל - גניסילה םכסה תפוקת לכ ךשמלו ,ןכמ רחאל .ולש
,םיישדוח םימולשת גניסילה תרבחל תמלשמ איה - םינש שמחל שולש ןיב
אוה ךא ,גניסילה תרבח םש לע ןיידע םושר בכרה .שארמ רדגוהש לולסמב
.ןיינעו רבד לכל גהנה לש התקזחב


איה תוצופנה תויורשפאה תחא ,ןכבו ?םכסהה תפוקת םותב הרוק המו
םימולשתה זוזיק תועצמאב תאזו ,השעמל הכלה בכרה תשיכר תא םילשהל
ןה תורחא תויורשפא .ולש ןוריחמה ריחממ גניסילה תרבחל ורבעוה רבכש
.התוא לטבל ןיפוליחל וא ,רתוי שידח ,רחא בכר ילכ םע הקסעה תא שדחל
לש הפוסב ,בכרה תא שוכרל תובייחתה םוש ןיא גניסיל תקסעבש רורב
.הפוקת


ינומימה גניסילה לש תונורתיה לע


.תוירקיע תולעמ רפסמ וכותב ללוכ ,הזכ ותויה םצעמ ,ינומימ גניסיל
בכרב הגיהנה םולח תא ךפוה אוה ,לוכה לעמ םגש ודיגיש שיו ,תישאר
ןיאש הלא רובע תונמדזהה יהוז .דואמ דע יתואיצמל דחוימב בכרוממ ,שדח
תוחפ אל בושח .שידח בכרב דייטצהל בכר תשיכרל קפסמ יפסכ ןוה םתחתמאב
ךרוצ ןיאש ךכ ,בכרה תשיכר תעב רשפתהל ךרוצה תא םג ענומ גניסילש אוה
.תרחא רשפאמ אל ביצקתה יכ טושפ - היינש דימ ןשוימ בכר שוכרל


,ןהלש תושימגל עגונ ינומימה גניסילה תואקסע לש רחא בושח ןורתי
גניסילה לולסמ תא אוצמל הלוכי תגהנ לכ .דחוימב ההובג תויהל הטונש
עגונב תויפיצל םג ךא ,הווהב הלש תוילכלכה תולוכיל רתויב םיאתמה
םימולשתה תסירפ ךשמ יבגל םירומא םירבדה ,רבד לש ורקיעב .דיתעל
אצויכו ישדוחה רזחהה הבוג ,תינושארה המדקמה םוכס ,(גניסילה תקסע)
.הזב


תוירחא תוללוכה ,ילועפת גניסיל תואקסעב םג רוחבל ךתורשפאבש ןבומכ
המ ,םילופיטו םיחוטיב ,םיטסט תמגוד תויגוסל גניסילה תרבח לש האלמ
ךירצמש אשונ רבכ הז לבא .הקוזחתה לע לקמ ךא ,הקסעה תא רקיימש
.ןיטולחל תדרפנ תוסחייתה


?םיליחתמ ךיא זא


הנשמ הלוע ולש תויראלופופהו ,דחוימב םעופל בשחנ לארשיב גניסילה קוש
תורבחמ תחא לש תוריכמה יזכרמל עיגהל איה ליחתהל הנוכנה ךרדה .הנשל
תויורשפא לע ררבלו םיעצומה םינושה בכרה ילכמ םשרתהל ,גניסילה
םיאנתה ןיב תוושהל ץלמומ ףאו ןתינ הז ומכ יתורחת םוחתב .הקסעה
רתויב תיביטקרטאה העצהב רוחבלו ,גניסיל תורבח רפסמ תועיצמש
.ןהיניבמרמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


םינורחא םירמאמ   
4 דברים שאסור לשכוח לעשות כשאת עוברת דירה
תכרעמ

תזונה
רכב הנידע

בעלת קריירה? טוב ויפה, אבל מה עם הטיפוח?
תכרעמ

צבע שיזוף עוד לפני שהקיץ יגיע
תכרעמ

כל מה שרציתם לדעת על צוואה
תכרעמ

םימורופ   
    
    
    
םימורופל     
   
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא