םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
טפשמו קוח~תוברת~ישאר    
   

דחא עוריא ךלהמב םג :תינימ הדרטה
רלטרוג ינבא תינרוא ד''וע

דירטת אל

הלוכי תינימ הדרטה :עבק ןידה תיב
דחא עוריא ךלהמב םג שחרתהל
ןווג תולעב תורימא יכ ,הנורחאל קספ הדובעל יצראה ןידה תיב
רבודמ םא םג ,קוחב העמשמכ תינימ הדרטה ידכל עיגהל תולוכי ינימ
וא ינימ יפוא תולעב "תורזוח תועצה"ש ךרוצ ןיא .ימעפ-דח עוריאב
םידרפנ םיעוריא ךלהמב ושחרתי ינימ יפוא תולעב "תורזוח תויוסחייתה"
.תינימ הדרטהל בשחי רבדהש ידכ םוקמבו ןמזב


,ןובשח תאור השיגהש רוערעה תיברמ תא לביק הדובעל יצראה ןידה תיב
.ןיעקרקמ תמוש תקלחמב תחקפמ לש דיקפתב הסנכה סמ תוביצנב הדבע רשא
3-ב הל רמא רשא ,הילע הנוממה ידי לע תינימ הדרטוה איה ,התנעטל
וב תררועמ" איה יכ ,ודרשמב םהיניב תישיא השיגפ ךלהמב 2001 ראוניב
רתוי םיבוט םירבד שי ,דובעל קיספנ יאוב" ,"הילע ול אב" ,"קשח
ןיב ,תדבועה ירבדל .ןימ יסחי המיע םייקל ןיינועמ אוה יכו "תושעל
ןיבל הניב תופטוש הדובע תושיגפ ךלהמב ,2001 ץרמ-ראוני םישדוחה
יפוא תולעב תועצה הל עיצהלו הל ריעהל הנוממה ךישמה ,הילע הנוממה
.ינימ


לשב םילקש 15,000 לש יוציפ תדבועל קספ הדובעל ירוזאה ןידה תיב
-רוערע ושיגה םידדצה ינש .תינימ הדרטהל העיבתה תא החדו תולכנתה
,יוציפה הבוג לע ןכו תולכנתה לש הליעב העיבתה תלבק םצע לע הנוממה
.ירוזאה ןידה תיב לש תונוש תועיבק לע תדבועהו


תינימ הדרטה הנוממה ישעמב תוארל שי :ןידה תיב


לש הנוכנ תונשרפ יכ ,עבק הדובעל יצראה ןידה תיבמ רוצ לאומש טפושה
יכ הנקסמל הליבומ ותילכתו ונושל עקר לע תינימ הדרטה תעינמל קוחה
וכלהמב םג שחרתהל הלוכי ,"רזוח" טנמלא תשרודה וז םג ,תינימ הדרטה
תועצה תדבועל עיצה הנוממה 2001 ראוניב 3-ב השיגפב .דחא עוריא לש
תשיגפב רבודמש ךכב בשחתהבו ןכ לעו ,ינימ יפוא תולעב תונשנו תורזוח
.תינימ הדרטה הנוממה ישעמב תוארל שי ,הדובע


םוכס ,ךכ לשב םילקש 15,000 לש יוציפ תרערעמל קוספל טילחה ןידה תיב
שפנה תמגע לעו הב העיגפה לע תדבועה תא טעמב ולו תוצפל רומא רשא
.םירחא םידבועלו םינוממל הרהזא רורמת שמשל ןכו ,הל המרגנש


לש ודיצמ תויולכנתהמ הלבס ןכא תדבועה יכ ,עבקנ תולכנתהה ןיינעב
הילע םירעה הנוממה -תינימ הדרטה לע הנולת השיגהש ךכ לשב הנוממה
תא תולעהל טילחה ןידה תיב .'דכו םיבושח םיקית הנממ ריבעה ,םיישק
.םילקש 30,000-ל ןידה תיבב תדבועל קספנש יוציפה םוכס


ןידה תיבב קספנש םוכסה לע ףסונב ,תדבועל םלשל ביוח הנוממה ,םוכיסב
תינימ הדרטה לע םילקש 15,000) םילקש 30,000 לש םוכס ,ירוזאה
םילקש 5,000 ןכו (קספנש םוכסל ףסונב תולכנתהה לשב םילקש 15,000-ו
.ד"וע ט"כשו טפשמ תואצוה
,יטפשמ רתא לש םיחמומה תווצמ איה ,רלטרוג ינבא תינרוא ד"וע תבתוכה
בחרה להקל יטפשמה לטרופהרמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


םינורחא םירמאמ   
במיה
ריטלזיו הילטנ

טענת אנטיגונה: יחסי שארות בין חיים למוות
רנרב לדא

בחזרה לעבר
טרי תירוא

אירועי יום האישה 2006
תכרעמ

מתי שמואלוף
תכרעמ

םימורופ   
    
    
    
םימורופל     
   
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא