םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םזינימפ~תוברת~ישאר    
   

תיטסיריירק תא המכ

תויהל יתמלח דימת
קוויש תלהנמ

חופיטב תופיה ךייח תונש תא הלכמ
תא תחקול וא רחא והשימ לש קסעה
סחיב תא ךיא יקדב ?תולילקב הריירקה
תורחא תונבל 
     
?יחכונה ךעוצקמ תארקל תדמל םינש המכ .1

 
?הפוק לע קתקתל דומלל חקול ןמז המכ
  
     
.םייתנש-הנש לש םינמדזמ םיסרוק
  
     
?הלאשה התייה המ ,הרוספורפ ,טסופ ,טרוטקוד ,ינש ,ןושאר ראות
  
     

 
     
דיגנ) הדובעה עובשל הרזח תארקל .2
:תא ,(ש'צומב

 
.רוחאל ךציק תא תבשחמ
  
     
.תואבה תא חיכשיש ןורחא יוליבל תאצויו קותמ שפוח תועש דוע בונגל הסנמ
  
     
טיפטואאה תא הניכמו רמוחה לע תרבוע ,רחמ תארקל תשגרנ
  
     

 
     
ךמוחתב ןכדעתהל ךלש תונוכנה תדימ יהמ .3
?ךירושיכ תא חיבשהלו

 
.הלוח ינא ,חותיפ הילצרהב קיעמ סרוק וא ןויע םוי דוע אל קר
  
     
דעומ דועבמ דייטצאו ומש-המה סרוקל אצא ,הרירב ןיא םא לבא ,הככ יל בוט
.םיניזגמ לש קפסמ יאלמב
  
     
יל םיעיגמה םיסרוקב תניינעתמו תשפחמ ,עובק סיסב לע ןכדעתהל הדיפקמ ינא
.יפרועב םיפשונה ינומידקי לבל ,תומדקתה ילולסמו ןויע ימי ,הדובעה םעטמ
  
     

 
     
תוגלוקה םע האוושההמ תדרטומ תא המכ דע .4
?םתמועל ןייטצהל ךל בושח המכ דעו ךלש

 
ץוחמ תוינק ,ףתושמ טופטפב וננמז בור תא םילבמו םירבח ונחנא ?תוגלוק הזיא
.הדובעה ןובשח לע המרוג תוחוראו דרשמל
  
     
,די תצחור די ,ינשל רזוע דחא .הקירמאב ונחנאש בושחל רשפא ?תוגלוק הזיא
.ךל רומשאו יל רומש
  
     
הרירב ןיא .ידרשמבש ולאה ףרטה תויח לכ םד יאמצ םיסירגיט ?תוגלוק הזיא
.רהה הלעמב תויווג לע ךורדל אלא
  
     

 
     
?תאצוי יתמו הדובעל העיגמ תא העש וזיאב .5

 
ש"פוסב .קיעמ שממ ,םיירהצב 12:00 דע העיגמ ןכל םידקהל הכירצ ינא ירעצל
.הגורה ינא
  
     
,ךלוה סובהש ירחא ברעב 20:00 ב תאצויו רקובב 10 תוביבסב - קטייהב גוהנכ
.תועש 4 םיירהצ ,עצמאב לבא
  
     
תומדקומה רקובה תועשמ ןורקעב לבא ,תונעל שממ הלוכי אל ןכלו הדובעב עגרכ
התיבה רוזחל המ ליבשב יכ ,רשג השוע רבכ ןכלו ,תונטקה הלילה תועש דע
?הסיבכה יררה תא תוארלו
  
     

 
     
?תיחכונה ךתדובעמ ןוצר תעבש תא המכ דע .6

 
.שי המ הז ,ןתנ םיהולאש המ הז ,תונולת ןיאו תיטוסבמ
  
     
.ביבח לכה ךס לבא ,קיזי אל ןטק םודיק ,רפתשהל לוכי
  
     
עצבל תויוכמס קיפסמ יל תונתינ אלו ,תכרעמב ןטק גרוב ינא ,לבזב ילש םייחה
הרבחה הז ללגב ,ךכ לכ ןהל קוקז ונלש ןוגראהש תבשוח ינאש תולועפה לכ תא
.השוב .הככ תיארנ
  
     

 
     
ךל םלושמה רכשהמ ןוצר תעבש תא םאה .7
?ךתדובע רובעב

 
?יתוא קיסעמ ללכב היה רחא עגושמ הזיא ,וניניב .ןכ
  
     
יצחה החישל עיגי ילש להנמהש וכח וכח לבא ,תננולתמ אל ינא םייתניב ,ריבס
.יתיא תיתנש
  
     
רדנא היהי יל עיגמש הממ הטמל רכש תוגרד המכב תאצמנ ינאש רמול .היירורעש
.טלחומ טנמטייטס
  
     

 
     
םייוטיבב תשמתשמ תא תורידת וזיאב .8
,ףונימ ,ןשייאוטיס ןיוו ןיוו :םיאבה
תבלוח הרפ ,דוינ ,זזאב רוציל ,תוטלוב
?המודכו

 
? ןתרמא המ .תדבוע אל ינטלומיסה םוגרתה לש היינזואה ,היינש
  
     
.ררוס קוהיפ תווסהלו םיניינעב תואריהל הסנמ ינא הב הבושח הבישיב ,םימעפל
  
     
תשמתשמ אל םלועל ,WISYWIG ב ירמגל תלגודש תחאכ ינא .ןיינעל הלאש ,וגניב
תוטלוב םיקינעמ םהש ,עודי תעד רב לכל .הלאה סלויקידירה זזאבה יגשומב
הכישממ ,הדיצמ היבוקה .קחשמל ץוחמ תוינמה ילעב תא םיריתומו תינוניב
.תבלוח הניא הרפהו ,הליטמ הנניא הציבה לבא ,תלטומ תויהל
  
     

 
     
:תא ךתדובע םוקמל שדח תי/סוב עיגמשכ .9

 
יתדרפנש הביסה התייה וז לבא ?אוהה יארונה בייש רטפאל תנווכתמ תא ? BOSS
.םדוקה רבחהמ
  
     
הווקמ ךא ךומנ ליפורפ לע תרמוש .םדוקהמ רתוי עורג היהי אלש הווקנ
.תוריהמב דדייתנש
  
     
ויפוא ,ותדובע יכרד יבגל תררבמ ,ותוא םיריכמה םישנא לצא םידקמ רקחמ השוע
יבצמלו תשדוחמ תודדומתהל ימצע תא הניכמ .ולש לוהינה תויגטרטסאו יעוצקמה
.תואדוו יא
  
     

 
     
קר ןקותתו הלפנ םיבשחמה תשרש ררבתמשכ .10
:תא ,דובעל רתוי היהי ןתינ אל םויהשו ,רחמ

 
םיתחהל תרזוח ברעב ,תיטסירוקידפל ,תוינקל ,שמשל תאצויו ,םיצפחה תלפקמ
.ןועש
  
     
תשרה" תדעסמב וא אשדה לע הבישיה תא םייקל םאה הדובעל יירבח םע תצעייתמ
."אלפנ הז ונלו הלפנ
  
     
םירבד השימח הזיא לע הדובע עצמאב יתייה יכ ,בזכאמ תצק הז ,ןוכנ
תונמדזה וז .רהמ תתשעתמש תימיטפוא הרוחב ינא ,ארונ אל לבא .תינטלומיס
דוע ךיא תוארלו ,םינש המכ ינפל לש תובישיהמ םירסלקה לכ לע רובעל תניוצמ
.תטלחומ לגר תטישפמ וזה הרבחה תא ליצהל רשפא
  
     

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


םינורחא םירמאמ   
סירוב
ריטלזיו הילטנ

הקשר הלטיני
זפ ןרומ

מה לומר
רומלט רגמ הנלה

בדיקה
םולב-לטסק ילרוא

הטרדה מינית: גם במהלך אירוע אחד
רלטרוג ינבא תינרוא ד''וע

םימורופ   
יצירה      פמיניזם
    
    
םימורופל     
   
5/6/10 22:52
ןושיע תקספה :תאמ
איבל-רב תינורל הבוגתב


.תלגוסמ תא קרש ומכ הלועמ
ןושיע תקספהל וביגה
 
8/6/10 0:54
BOSS :תאמ
איבל-רב תינורל הבוגתב


.דומח חחחחחחחחח
BOSSל וביגה
 
23/6/10 1:31
הנליא :תאמ
איבל-רב תינורל הבוגתב


ההההלללועמ
הנליאל וביגה
 
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא