םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םזינימפ~תוברת~ישאר    
   

תוומל םייח ןיב תוראש יסחי :הנוגיטנא תנעט
רנרב לדא

 


זר הנפד ,תורעהו תילגנאמ םוגרת . תשדוחמ הרודהמ ,רלטאב תידו'ג
ןירמזור ירימ ר"ד ,יעדמ ץועיי
תטיסרבינואב "קלוו תיירפס תרדס"ב ונתינש תואצרה לע ססובמ הז רוביח
רבמטפס) לנרוק תטיסרבינואב "ר'גנסמ תרדס" ,(1998 יאמ) הינרופילק
,(1998 רבמבונ) ןוטסנירפ תטיסרבינואב "סורג ןאיטסירכ רנימס"ו (1998
.םייהנגוג ןרק תגלמ לש הבידנה התכימתב רפסל ודבועו


הנוגיטנא תנעט :1 קרפ


."םתושיב עובטה המ-רבד ידי לע תצחומ המצועב םיתפלנ םה"
הקיטתסא ,לגה


לש םלרוגב הלע המ יתיהתשכ ,םינש המכ ינפל הנוגיטנאב רהרהל יתלחתה
יתבשח .הדגנ סירתהלו הנידמה לומ בצייתהל םייטסינימפ תונויסינ םתוא
ןמזה לש םזינימפב תקזחתמ המגמל תודגנתה גצייל היושע הנוגיטנאש
לש המשגהל ךרדכ הנידמה לש תוכמסהו יוביגה תלבקב תניינועמה ,ןורחאה
הכלה ומכ הנוגיטנא לש הסרתהה תשרומ .תיטסינימפה תוינידמה תורטמ
לש תינבתב תיטילופה תודגנתהה תא תקצל םייוושכעה תונויסינב דוביאל
תונעטה לש ןצומיאל הנידמה םעטמ רשכה תגשהל רותחלו תיטפשמ העיבת
,יראגיריא סול ידי לע סנ לע תילעומ הנוגיטנא ,םנמאו .תויטסינימפה
לש תפומכו הנידמה דגנ תיטסינימפה הסרתהה ןורקע לע הניגמש ימכ ,לשמל
.תוכמסל תודגנתה
ףחד לש תפומכ ביצהל תשקבמ ינא התואש ,וז "הנוגיטנא" יהימ לבא
לש והזחממ "הנוגיטנא" ,ןבומכ ,יהוז הנושארבו שארב ?םיוסמ יטסינימפ
תרסמתמ הניאש היודב תומד ,לכה ירחא ,איהו ,המש תא אשונה סלקופוס
ןכתסהל ילב ומשייל רשפאש הזכ ,םייחל תפומ התושעל ןויסינל תולקב
לש םתייטנ תא הנניצ אל וז הנכסש אלא .תושממ-יאה םוהת לא הקלחהב
רבעמה תגיצנכ התוא ביצמ לגה .תיגוציי תומדל הנוגיטנא תא ךופהל םיבר
ןורקע תא תגציימש ימכ םג לבא ,ילכראירטפה קוחל ילכראירטמה קוחהמ
לש תיגוצייה היצקנופה תא תלבקמ הניא םא םג ,יראגיריאו .תוראשה
:הילע תשקעתמ תעב-הב ,הטושפכ הנוגיטנא
ןהו תירוטסיה תומדכ ןה ,הנוגיטנא לש הרקמה ןמ םיחקל תקפהב םעט שי
ךכ םשל .ונימיב תובר םישנו תורענ ליבשב תוהדזהו תוהז לש אשומכ
,התומדב םייביטקודרהו םיינייתפה םינוידהמ הנוגיטנא תא טישפהל ונילע
.היקוחו הירדס ,סילופה תלשממ לע רמול המצע-הל שיש המל בישקהלו
הקיטילופב תרחא וא וזכ המגמ ונרובע גצייל הנוגיטנא הלוכי םאה לבא
היוצמ גוצייה תייצקנופ המצע הנוגיטנא לצא רבכ רשאכ ,תיטסינימפה
הנוגיטנאב תוארל השקתנ ,םיאבה םידומעב ריהבהל שקבאש יפכ ?רבשמב
לש תשרומב הלוכ-לכ העוקש התויהב ,תוראשה תומרונ לש הגיצנ
הב תוארל השקתנש םשכ - תוראשה תרגסמב הדמעמ תא תרערעמה תוירע-יוליג
אל .תאצוי איה ודגנש ינוטלשה חוכב קלח לכ ול ןיאש םזינימפ לש הגיצנ
תומד התויהב ,הנוגיטנא לש יגוצייה וא יטמימה דיקפתהש דבלב וז
איה יטילופ יומידכ םגש אלא - הלאש ןמיסב הליחתכלמ דמעומ ,היודב
לא אלא ,גוציי לע תססובמה הקיטילופ לא אל :ירמגל רחא ןוויכל העיבצמ
תורשפא םצע לשו גוצייה תולובג לש םתפישחמ הלועה תיטילופה תורשפאה
.גוצייה
ינניאו תיטסיציסאלק ינניא .יכלהמ תא םכינפב חוטשל שקבא לכ םדוק לבא
הנוגיטנא תא תארוק ינא .הקיסאלקה ידומילב תדחוימ תונעדיל תרמייתמ
ינבמ לע - תולאש ביצמ הזחמהש ינפמ ,ינפל םיבר םיטסינמוה ושעש יפכ
םייתוברת םירשקה לש ןווגמב תולועו תובשה - הנידמה לעו תוראשה
םא קודבל ידכ הלש רבשמה לעו הנוגיטנא לע אורקל יתלחתה .םיירוטסיהו
תיטסינימפ תומדכ ,ידוחייה יטילופה הדמעממ תוללכה רוזגל רשפא
תובר תוינושלו תויזיפ תולועפ לש הרדס תועצמאב הנידמה דגנ הסירתמה
הדבועה יתוא האילפה תישאר .יתיפיצשמ רחא רבד הב יתאצמ לבא .המצוע
סול ידי לע הספתנו ,ןאקאל ידי לעו לגה ידי לע הארקנ הנוגיטנאש
שי סירתמה הרובידלש וזכ - תיטילופ תומדכ אל ,הדבלמ דועו יראגיריא
תודגנתה יוטיב ידיל האיבמה תומדכ אלא - תויטילופ תוכלשה
יאנת הווהמה הריפסכ תוראשה תא תגציימה תומד ,הקיטילופל תיטילופ-םדק
תונשרפב ,ןכאו .הנממ קלח תויהל ילב הקיטילופ לש המויק תורשפאל
עירכמ לקשמ הל שי םויה דעו ,ןלוכמ תרכומל (לגה תוכזב) התייהש
חישהו תורפסה תרותמ םידבכנ םיחתנב הזחמה לש ותושרתשה ינפואב
ןואירק וליאו ,תררופתמה תוראשה תגיצנכ תדקפתמ הנוגיטנא ,יפוסוליפה
לע םיססובמה ,הנידמה תוכמס לשו הלועה יתאה רדסה לש םגיצנכ דקפתמ
.תוילסרבינואה תונורקע
אוה ,קרפה ףוס תארקל רוזחל יתנווכב וילאו ,יתוא אילפהש ינשה רבדה
רדסה" לגה לצא הנוכמש המ לש לובגה ירוזאב תוראשה לש התגשמה ןפוא
תוברתה תומרונ לש וז םג לבא ,תיטילופה תופתתשהה תריפס - "יתאה
תומרונ ,ונייהד) Sittlichkeit-ה לש היצמיטיגלה תריפס ,אמייקה תונב
תרגסמב .םיינאילגהה םיחנומב ,(תיתוברתה תונבומה לע תושלוחה "רסומ"ה
- תויטסילרוטקורטס תוחנה-םדק לע תססובמה תיטילנאוכיספה הירואתה
עיפומ הזה סחיה - חישה תיזחל המדיק ןאקאל קא'ז לש ותדובעש םוחת
איה ,ולש VII רנימסב הנוגיטנא תא ארוק ןאקאל רשאכ .הנוש טעמ הרוצב
לש הריפסל "המודמה" לש הריפסה ןיבש לובגה לע תדמועש ימכ תנבומ
תומרונה תריפס - ילמסה לש ותכינח תא תגציימה תומדכ ,"ילמסה"
וז הרדסה .וילע רבדל רשפאש המלו רובידל השיגה לע םישלוחה םיקוחהו
.תוילמס תומרונכ םימיוסמ תוראש יסחי לש ףוקית תועצמאב תעצבתמ
לכונ ןאכ לבא - תויתרבח ,ןוכנ-לא ,ןניא הלא תומרונ תוילמס ןתויהב
לש תמיוסמ תיטסילאידיא הסיפת ךפוה אוה רשאכ ,לגהמ קתינ ןאקאלש רמול
ןמזב-וב .תיתוברת (intelligibility) תונבומ לש החנה-םדקל תוראש
דירפמ אוה ןכש ,תינאילגהה תשרומה תא תרחא וא וז ךרדב ךישממ ןאקאל
לצא .תיתרבחה הריפסהמ תילמס תוראש לש תיטסילאידיא הריפס התוא תא
לש החנה-םדקל ,תיתשתה רושימב ינושל הנבמל תקקוזמ תוראשה ןאקאל
לצאש דועב - יתרבחה לש ומוחתמ תאצומ איה ךכ םושמו ,תילמס תונבומ
םרט תוראשה :רמולכ ,תומרונ לש אלו "םד" לש רשק איה תוראשה לגה
המילא הקחדה תועצמאב ךנחנ יתרבחה ובש םוקמל ,יתרבחה ימוחתל הסנכוה
.תוראשה לש
תוינאילגה -יטנאה תודמעה תא וליפא תפדור יתרבחהמ תוראשה תדרפה
דרומה החוכ ,יראגיריא יפ לע .תיטסילרוטקורטסה תשרומה תרגסמב רתויב
תגציימ הנוגיטנא ;יטילופל ץוחמ רתונש המ לש חוכה אוה הנוגיטנא לש
םתוא הניבמ הניא יראגיריא םא םג ,"םד"ה ירשק לש חוכה תאו תוראשה תא
תינפוג תויפיצפסב ןחינש המ לע הרומ םד ,יראגיריא ליבשב .םטושפכ
םתגשהב םילשכנ קר אל יטילופ ןויווש לש םיטשפומ תונורקעש ,תוישחומבו
,"םד" לש תנמסמכ ,ךכיפל .םרעבל וליפאו תוצרחנ םרידהל םיבייח ףא אלא
- "םימד תוכיפש" ומכ והשמ אלא םד תלשוש תנמסמ הניא םצעב הנוגיטנא
תויצה ןורקעב תולגודה תונידמש ידכ םעפ רחא םעפ רתייל םיבייחש המ
"םד"הו ,תאזה הרתיל לוכיבכ ךפוה ישנה .םייקתהל ךישמהל ולכוי תוכמסל
תלשוש לש שדחמ הימדהל ,תדהדהמה תוראשה תבקע לש ישחומ יומידל ךפוה
לש התכינחב םיינושארה תוראשה יסחי לש המילאה החכשה תא הטילבמה ,םדה
תא ,יראגיריא יפ לע ,ךכיפל תלמסמ הנוגיטנא .תילמסה תירבגה תוכמסה
,תוראש לע ססובמה קוחה ןוטלשמ ,תוהמא לע ססובמה קוחה ןוטלשמ רבעמה
רדגמ ןורחאה תא איצומ קוידב המ לבא .תוהבא לע ססובמה קוחה ןוטלשל
לש ילמסה ומוקמ ידי לע ספתנה םאה לש ילמסה המוקמב רבודמ ?תוראשה
,לכה ירחא ,ןאכ ןיאה ?הליחתכלמ הלאה תומוקמה תא דסימ המ לבא ;באה
?םירחא םיחנומ לע יכרע שגד םע תוראש לש הסיפת התוא
,לגה לש הז רוריבב אוה יראגיריא לש התאירק תא ןגעמה רשקהה
לש תיחצנה הינוריא"כ הנוגיטנא תא ספות חורה לש היגולונמונפבש
ץוח ירה הז לבא - סילופה יחנומל ץוחמ היוצמ הנוגיטנא ."הליהקה
:לגה ןיבהש יפכמ הקומע הינוריאהש קפס ןיא .םויק סילופל ןיא וידעלבש
הנופס תויהל הילעשכ קוידב ,רוביצב תרבדמו ,תרבדמ הנוגיטנא לכה ירחא
םוחיתה יווק תא גיסמה ,הז אוה יטילופ רוביד ןימ הזיא .יטרפה בחרמב
?וליכהל רומאה םוחיתה וק תא תיתיירורעש העונתב עזעזמה ,יטילופה לש
גווזמ אוה ךכב) תיבה-קשמ ילא לש קוחה תא תגציימ הנוגיטנאש עבוק לגה
ןואירקשו ,(םיימורה תיבה יפרת םע תינוויה תרוסמה ןמ לואשה ילא תא
תגסל תבייח תוראשה םהיניב ךוסכסבש שקעתמ אוה .הנידמה קוח תא גציימ
,תורחא םילימב .קדצה לש הנוילעה האכרעה תניחבב ,הנידמה תוכמס ינפמ
,הנידמל תוראשה ןיב רבעמ לש וא ףס לש יומיד איה הנוגיטנא
רוחאמ הנוגיטנא תא ריתומ אוהש רחאמ Aufhebung וניא היגולונמונפבש
.הלועה יתאה רדסב רמתשי הנממ רבדש ילב
תלוכיה תא החינמ הנוגיטנא לש התומדל תינאילגהה תונשרפה תשרומש המדנ
ןפואב .םהיניב יתוהמ סחי תעבוק הדועב םג ,הנידמהמ תוראשה תא דירפהל
וא תוראשה לש תגציימכ תרחא וא וזכ תומד גווסל ינשרפ ןויסינ לכ ,הזכ
.ותוביצי תאו ותודיכל תא דבאמו תלוגנרת יערכ לע דמוע הנידמה לש
היצקנופה תא עובקל ןויסינה יבגל קר אל תוכלשה שי הזה תוביציה רסוחל
ןיב סחיה תא בושחל ןויסינה יבגל םג אלא ,תומדו תומד לכ לש תיגוצייה
,ונרובע םג תועמשמ שי הז סחילש תוארהל יתנווכבו ;הנידמל תוראשה
דע האיבה תוראשה לש הקיטילופה ובש יוושכע רשקהב הזחמה תא םיארוקה
םא ןה הלעמ הזחמהש תולאשהמ םייתש ירהש ,תיסאלק תיברעמ המליד רבשמ
הרוצ םושב "החפשמ"ל תנווכתמ ינניא "תוראש" ירמואבו) תוראש ןכתית
ילב הנידמ ןכתית םאו ,הנידמה לש הכוויתו התכימת ילב (תיפיצפס
לע םויא הווהמ תוראשה רשאכ :דועו תאז .החפשמה לש הכוויתו התכימת
שי זא םג םאה ,תוראשב םילא קבאמל תכרענ הנידמהו ,הנידמה לש התוכמס
רבדה ?הזמ הז םתואמצע לע רומשל ,םמצעלשכ ,וללה םיחנומה לש םתלוכיב
הריבעה רשאכ (םהשלכ םיחקל הנממ קיפהל רשפאש) תילאוטסקט היעבל ךפוה
איה זא :קוחהו הקיטילופה םשב רבדל תאצוי איהו תפשחנ הנוגיטנא לש
- הקיטילופל תכפוה הלש-התפשו ,תדרומ איה הבש הנידמה תפש תא העימטמ
לש ,רוהט יתלבה לש וז אלא ,ותרהטב תודגנתהה ןורקע לש וז אל
.יתיירורעשה
ןימב ,םשרתהל אלש יתלוכי אל סלקופוס לש והזחמ תא יתארקו יתבששמ
.ויתויונשרפב םיעגופה םינושה ןורוויעה ייוקילמ ,גנעמ ךופיה
בושו בוש הנשנ ומכ - סאיסריט לש ,רמושה לש - טסקטב עיפומה ןורוויעה
שגפמ תניחבב ןואירקל הנוגיטנא לש התדגנה .ןקלחב-תורוויעה תואירקב
המצעלשכ רבכש ןובשחב האיבמ הניא ,הנידמהו תוראשה תוחוכ ןיב
תכבוסמו תוירע-יוליגל רצנ התויהב ,תוראשה ןורקעמ תקחורמ הנוגיטנא
היתולועפשו ;היחאל ,תוומ דע ,תירשפא יתלב תוירע תבהאב הלוכ-לכ
ןפואה תא קפסב תודימעמ ךכ םושמו ,"תירבג"כ התוארל התביבס תא תוצלאמ
,ילסקודרפ חרואב ,הלש הפשהשו ;רדגמל אקנפשוג שמשמ תוראשה ךרעמ ובש
;תינובירה הלועפהו תוכמסה תפש ,ןואירק לש וזל דואמ דע תברקתמ
תרשפאמה תוראשה תלשוש לש הפקותמ קר ותונובירב קיזחמ ומצע ןואירקשו
לש הסרתהה חכונל לוכיבכ תרערעתמ ולש-ותורבגשו ;תאזה השוריה תא
תורפמ תעב-הבש ,ולש-ויתולועפמ האצותכ םג רבד לש ופוסבו ,הנוגיטנא
לש טסקטה ,ןכא .תונובירבו תוראשב ומוקמ תא תוחיטבמה תומרונה תא
אל השעמלש ךכ ,ירופטמ חרואב הזב הז םיכבוסמ םיינשהש ריהבמ סלקופוס
,הנוגיטנאו ןואירק ,תויומדה יתש םא םגו .םהיניב טושפ דוגינ ןכתיי
החוכ ןכש ,ןהיניב הלק הדרפה ןיא ,םידוגינ תלובקת לש הנבמב תובצומ
איהש ךכמ קר אל עבונ (ונילע ךלהמ ןיידע אוהש הדימב) הנוגיטנא לש
- תיתרבחה התחשההמ םג אלא ,הנידמה תפשב תוראשה לש התנעט תא תנעוט
- תיטילופה תונובירה לש ןהו ,היצזילאידיא הרבעש תוראשה לש ןה
תא ןהו רדגמה תומרונ תא ןה הגיסמ איה הלעופב .הלעופמ תעמתשמה
ךכל תואכ הלרוג תא תארוק תינאילגהה תרוסמהש תורמלו ,תוראשה תומרונ
לעש ,תרחא האירק םג ןכתית - הילכלו ןולשיכל תדעומ וז לובג תגסהש
תונמדזהכ תוראשה ךרעמ לש תיתרבחה תויטנגניטנוקה תא תפשוח איה היפ
הבוחכ ,תיתרוקיבה תורפסב תאזה תויטנגניטנוקה תא בותכלו בושל תפסונ
.תדמתמ
,ןואירקש רחאל היחא תא רובקל התזעה היה ,עודיכ ,הנוגיטנא לש העשפ
אבצ שארב אצי ,סקינילופ ,היחא .ותרובק לע רסואה וצ םסרפ ,ךלמה הדוד
תוכזב ול עיגמה תא חוכב תחקל ידכ ,יבתב ךלמש ולש-ויחא דגנ ביוא
וגרהנ ,סלקואטא ,ויחא ןהו סקינילופ ןהש רחאמ .תוכלמה שרוי ותויה
רפוכ סקינילופב האורה ,םמא דצמ םדוד ,ןואירק םתחת ךלמוה ,ברקב
הזובמ ,הפושח ותפוג תא ריתוהלו תמלוה הרובק ונממ עונמל שקבמו
ףאו ,היחא תא תרבוק איה ?הלעופ והמ לבא ,תלעופ הנוגיטנא .תללוחמו
איהשכ .התוא ואר יכ םיחוודמ םירמושה היינשה םעפבו ,םיימעפ תאז השוע
הברסב ,ילולימ ןפואב םעפה ,תלעופו הבש איה ןואירק ינפב העיפומ
תינושלה תורשפאל תברסמ איה השעמל .השעמה תא התשעש וז איהש שיחכהל
תעמתשמ הניאש יוויח ןושלב וילע הריהצמ אל ןיידעו ,השעמהמ רענתהל
."השעמה תא יתישע" הרימאב תקפתסמ הניא איה :םינפ יתשל

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


םינורחא םירמאמ   
במיה
ריטלזיו הילטנ

בחזרה לעבר
טרי תירוא

אירועי יום האישה 2006
תכרעמ

מתי שמואלוף
תכרעמ

סירוב
ריטלזיו הילטנ

םימורופ   
יצירה      פמיניזם
    
    
םימורופל     
   
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא