םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תוקוור~םיסחי~ישאר    
   

הנומתה וז - התא אל הז
ןרהא ןב לבזיא

 


ןרהא ןב לבזיא/הנומתה וז - התא אל הז


,הזכ עטק הז ?הז תא תוריכמ .תויורכיה רתאל יתסנכנ דחא םויש הרק זא
.תוקוורהו םיקוורה םיאצמנו תואצמנ םש ירה .תויורכיהה ירתאב םל-ו-כש
יתסנכנ זא .םש אצמנ ימב תצק ץיצהל ,הז ךיא תוארל .יתסנכנ ינא םג זא
לע םיבתוכ המ תארוקו תנחוב ידועב העש הרבע בל יתמשש ילב .םג יתצצהו
ץיצהל ןרקסמ ךכ לכ הז .ול םלענ טושפ ןמזה .יתבר לארשיב םיקוור םמצע
.םמצע תא םיקוושמ םה ךיא תוארל ,םהילע אורקל ,םירחאה לש םהייחל הככ

יתלכתסה ,םמצע לע ובתכש המ תא יתארקש ינפל ,תודוהל םוקמה ןאכ
המו אוה ימ ארקלו קמועל םדאנבה תא ריכהל יתיצר דאמ .םהלש הנומתב
...תיארונ רתוי הרושב יל שי ירעצל .ימצעב טולשל יתלוכי אל לבא אוה
יחטש ךכ לכ םדאנב ינא !ארקל וליפא יתחרט אל -הנומת התיה אלש ימל
!?יתיא היהי המ .יתבשחש ומכ קומע אל ךכ לכו


םיאצמנש םש םתא .תמאה תא דיגהל ןמזה עיגה תויניצה רחאל זא ,בוט
הז .וזיא הנשמ אל !הנומת ומיש תורוחב ריכהל םיצורו תויורכיה ירתאב
רורב יד הז .ולש הנילגנא תא שפחמש טיפ דארב אל םכמ דחא ףאש רורב יד
תויורכיהה ירתא זא הככ םתס הרוחב םע ליחתהל ןוחטב ירסח תצק םכבורש
ומישת אל םא ,השעמל .הנומת םיבייח םתא לבא .ליעי ןורתפ םיקפסמ
.תמאה וז .םתמשר המ ארקל חרטת אל תחא ףא הנומת
-הנומת םישל (םכמצע םע תובר תויוטבחתה רחאל) םתטלחה םא םג ,תינש
.יארקאב םתפלשש הנומת וזיא אלו םכלש הבוט הנומת היהת וזש יאדכ
:םיאבה תונונגסב תונומתמ ענמהל העיצמ ינא
.וזה הנומתב בוט שממ הארנ התא םא המ זא - תורחא תונב םע תונומת .1
דאמ םישנה ונחנא .תפלעמ תיארנ התיא קבוחמ התאש הרוחבה םא המ זא
קבחתמש והשימ םע תאצל הז תוצור ונאש ןורחאה רבדהו תוינשוכרו תושיגר
וא בוטה ךרבח תשא/ךתוחא איה םא ונל הנשמ אל הזו .תחא לכ םע םתס הככ
.רקוב לכ בלח הנממ הוולמ התאש הנכשה
.לבח - יננוב לחנא לש ףוג ךל שי ןכ םא אלא הצלוח ילב ךלש תונומת .2
יתימאה ינאה תא ריכהל ונל אציש ינפל תצבצבמש סרכה תא הארנש לבח
תורעשה לש סחיה והמו ףוגה לע ךל שי קוידב תורעש המכ הארנש לבח .ךלש
.תוינפשוח תונומתמ וענמה .(..חצנמ הזחהש רורב ירה) הזחל שארה ןיב
איה ךלש הדיחיה היעבה .היעב ןיא - יננוב לחנא ומכ הארנ התא םא
הארנ התא םא - והשמ אל ךלש יתימאה ינאה ילואש בושחל ליחתנ ונחנאש
.....תויורכיה ירתאב בבותסמו והומכ
םע עטקה המ ... תלדגמ תיכוכזל קקדזנ ךתוא תוארל ידכש תונומת .3
- ןכו ?תיבב תלדגמ תיכוכז יל שיש בשוח התא המלו ?טואא םוזב תונומת
ךל שיש תוארל רשפא היהי ןיידע -הב רורב אל התאש הנומת םישת םא םג
! תחרק


.תושעל ןכ המל תונויער המכ שי - תושעל אל המ וניארש ירחא זא בוט
:הז תא ונל "תושוע" ירמגלש תונומתל תואמגוד
רבוע הז רודרבל .םינטקו םידומח םיבלכל תופידע - ח"עב םע תונומת .1
- תתל תלוכי ךל שיו שיגר התאש ונל הארמ הז .הלאכו רליווטור ילב לבא
אל -וזכ הנומת ירחאש בצמ שי ...דומח שממ הזו .ןוכנ שממ אל הז םא םג
...ךמצע לע תמשר המ וליפא ארקנ
דומחו שיגר הזיא ונל הארמ בוש -םידלי וא תוקונית םע לבא 1 ומכ .2
ןיא .הככ םהילא סחיתתו םידלי ונל ויהי םא דמחנ היהי הז המכו התא
...הז לע תבשוח אלש השיא
ונל שי הככ !בוט רתוי - יטוזקא רתויש המכו -... םילויטמ תונומת .3
וא דעי הזיא ונל חיטביו הברה לייטלו עוסנל בהואש םדאנב התאש השוחת
םיקווש הברה םע תומוקמל תופידע םע ל"וחב תופידע ,דחי םיינש
?אל הז תא עדוי חטב התא .תוינק תובהוא ונחנאו םישנ ונחנא .תויונחו


שממ לבא שממ הנומתה םא ..תמשר המ ארקנ תוחפלש ךל חיטבת הבוט הנומת
תא קוושל םוקמה הז ןאכו .תמשרש המ לכ תא ארקנש יוכיס שי - הבוט
ילעב ,םידלי בהוא התאש בותכת םאש ןבומכ .לוכי התאש בוט יכה ךמצע
!השיא ךל תאצמ -תוינקו םייחרמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה Cupid
למצוא אהבה ודייטים. הצטרפו לאתר הכרויות קיופיד
www.cupid.co.il
םינורחא םירמאמ   
מיה: נוגעת ונרדמת
ירנבא הירד

איה הבושם שבי?
וטיוט לט

מעגן חיי
ןמכייר לגיס

הגבר המושלם
ןרהא ןב לבזיא

תתחילי משהו חדש
ןיבול יתור

םימורופ   
סקסולוגיה      זוגיות
סקס     
    
םימורופל     
   
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא