םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תונמאו הקיזומ ,םירפס~תוברת~ישאר    
   

רבעל הרזחב
טרי תירוא

 


איה םעפה .רבעה לא בוש תרזוח ,"דסח" שדחה הרפסב ,ןוסירומ ינוט
תא תראתמ איה רשאכ ,17-ה האמה ףוס לש תויושחרתהה תריז תא תנחוב
לש םקלח תנמ היה אל תודבעה גשומ םהבש ,הקירמא לש םינושארה םימיה
לא עסמב תויומד הנומש ןוסירומ הוולמ ,רפסה ךרואל .דבלב רוע ירוחש
לש יעישתה ןאמורה אוה "דסח" .תישיאה ןתוהז שוביג לאו ןתוימצע
,2008 תנשל הנשה ןאמורכ וב רחב זמייט יידנאסה ;תכרעומה תרפוסה
תורפסב רתויב םיבוטה םירפסה תשמחמ דחאכ וב רחב זמייט קרוי-וינהו
.הנש התואל ,הפי


שאב רועבל וא םד קוריל


לעב) רסל הרכמנ רשא ,16 תב הרוחש הרענ איה סנרולפ .1690 איה הנשה
.ןכל םדוק םינש הנומש ,(הקבר סרטסימ) ותשאלו (קראו בוקיי'ג תומדאה
ךרדל הדבל תאצוי איה רשאכ םיכרד תשרפב המצע תא תאצומ איה תעכ
סרטסימה תוחילשב .ירשפא ןבומ לכב הייח תא הנשי רשא עסמל ,תנכוסמ
,הלעב רטפנ הנממ הלחמ התוא ,תורוחשה תועובעבאה תלחמב הלוחה ,הלש
סרטסימ .ישפוחו ראות הפי רוחש ,ןמאה לזרבה-שרח תא איבהל תשרדנ איה
סנרולפ קר יכו ,הליצהל לכות חפנה לש האופרה תמכוח קר יכ הנימאמ
,ןמאה חפנב תושאונ תבהואמה סנרולפ .ןמזב הילא ואיבהל תלגוסמ היהת
םיקסופ יתלב םיקבאמל תעלקנ ךכ ידכ ךותו ,וילא הכרד תא השוע
.דחאכ םיישחומו םיישפנ םיטנמלאב
בקעמב ,ןמזב הרוחאו המידק םילטלטמ םיארוקה ,עסמה תלילע ןיבל ןיב
בחרמב תוענ ןה תעכו ,ןהישרושמ ןיטולחל וקתונ רשא תויומדה רתי רחא
,תושולת ןלוכ - תוברועמ וא תודילי ,תויאפוריא ,תורוחש .ןכוסמ
.לילכ דחכוהש טבש תונב וא ,עודי אל הרוה תולעב ,תומותי ,תורוקע
םוקמ םיריאשמ ישוקב וללה םייחה ירופיסבש תועווזהו תושגרה תמצוע
לכ תולכמ םייניעה לומ תוצרה תונומתה .םיפיצמ תומילאהו באכה .םושנל
.הבוט הקלח
תרמוא ,(29 דומע) "ילש תבה תא חק .התוא חק .יתוא אל ,רוינס ,השקבב"
.יפסכ בוח לע םולשתכ ול העצוהש רחאל ,קראו בוקיי'גל סנרולפ לש המא
דסחה תא תוהזל הלוכי הניא סנרולפ ךא ,דסח השעמכ הדליה תא חקול קראו
קר םצעבש תעדל הלוכי אל איה .המאמ תערקנ איה עגר ןבש םושמ ,הדיצמ
.רתוי דוע השק לרוגמ הלצינ ךכ
ךשמנ ,סנואב ליחתמ ,הווה ןמזב רפוסמ ךא השעמ רחאל בתכנש רופיסה
בוט לש ךכ לכ םיטעמ םייוליג ללוכו ,קותינ ידכ ךות ,תוללעתהו תודבעב
תשוחת תא תקזחמ ,הסוחדהו הדומצה הביתכה .םדא ינב יפלכ דסח לש וא
הזה בצמל תועלקיהה יכ הארנ .תירשפא יתלבה םייחה תייווה לש תוטלחומה
.לרוגה תרזג התייה וליאכ ,תודגנתה רסוחב טעמכ הוולמ


השיא ינשע אלש


תא םיארוק ונא .זכרמב םישנה תויומד תא ןוסירומ הדימעמ ,הרפסב
םירבגהו תונושה םישנה לש ןהיניע ךרד שממ ותוא םיאורו רופיסה
יהמ .סנרולפ לש ימינפה גולונומה אוה ןיינעה רקיע רשאכ ,ןהייחבש
רבועה עבטמ ,ןיינק ,שוכר איה ?17-ה האמה ףוס לש הקירמאב השיא
םושב ,הניא איה .(168 דומע) "אפרל רשפא-יאש חותפ עצפ איה" ,רחוסל
זעמש ימו .םדא תב תבשחנ הניא איה .המצע ינפב תושי ,ןפואו םינפ
."רבג" ארקיהל יואר וניא - וזככ הילא סחייתהל
.ןמלוע תא תונבל תוסנמ םישנ עברא ,תירזכא תירבג הטילש לש הז םוקיב
תוסנכנה ,תרחא הפשו רחא אצומ ,רחא רוע עבצ ,רחא דמעמ תלעב תחא לכ
תשביה יוליג .הנחבה ילב טעמכ ,בושו בוש וז לש המלועמ וז תואצויו
תחלקל הפיסומ תויומדה ןמ תחא לכ רשאכ ,ימצעה יוליגל ןאכ ףפוח השדחה
.עטוקמ וליפא ילואו םיתיעל םצמוצמ ,ישיא עדי לש גוס
,ומיכסה ןה ,ןאכ .םירבגה לש םויאהו החטבהה :ןהל היה ףתושמ דחא רבד"
דומע) "ורבח ,הנכסהו ןוחטיבה ,םירבדה ינשו .הנכסהו ןוחטיבה םיצוענ
שי ,םירבג לש םהידימ סרהב םגו רורחשב םג וסנתהש םישנ ןנשי .(102
וזעהש םישנ שיו םהל ותייצש םישנ שי ,םהידיב קחשמ ילכ וכפהש םישנ
חתפתהל הלחה ,סרטסימ ונל תרפסמ ,ןושארה םדאה ימימ דוע .םהב םחליהל
עור לש תומלגתה ןיא יכ הנבהה ךא .םינימה ינש ןיב תונדשחהו תוניועה
תנמ הניא איה ,הזכ תוועמ םלועב ,טלחומ בוט ןיאש םשכ קוידב ,טלחומ
לע תאז דומלל םיצלאנה שיו ,דבעידב תאז םיקיסמה שי .םלוכ לש םקלח
.םרשב


דסחב אלו תוכזב אל


,תאז םע דחי ךא .הלק הניא ןוסירומ לש הרפסב האירקה יכ תודוהל ךירצ
תוארל ןתינ ומויסב קר רשא לזאפכ יונבה ,ןאמורה לש תדחוימה ותנוכתמ
הליכמ איהש ברה באכהו הפשה תובכרומ לע ףסונ ,המלשה הנומתה תא
סנרולפ לש הלוק .ללכה ןמ תאצוי היווחל רפסה תא םיכפוהש םה ,הכותב
,דחא דצמ ,ץמאתמש לוקה .רפסה לש לודגה יתונמואה גשיהה ילוא אוה
לעב רופיס ,ינש דצמ ,רצייל חילצמ ,םינבומ םניאש םירבדה לע תוסכל
תמאב סנרולפ לש הייח וליאכ השוחתה תמצעתמ ךכ .תפחוס הלילעו תועמשמ
.ןוכנ רופיסה תא רפסל תלוכיב םייולת
תירויצה הפשה תא אטבל חילצמ אוה .ינכדעו קיודמ אוה תילגנאמ םוגרתה
.תינמז-וב תומימתו םוכחת בלשל תלגוסמה ,ןוסירומ לש תיביסנטניאה
ןיא לבא ,תולבלבמ תויהל תולולע ,רפסה ךרואל ,הרוחאו המידק תודונתה
תיינבו םשורה תריצי םשל קר אלא .עיתרהל תנמ לע ןווכמב השענ הז
ובש ,םייאמה בחרמה תנומת תא תומאות םילימה ךכ .הזה ןסרה רסח םלועה
.םדא ןב ,םצעב ,והימ ,רדגמל רבעמ וא רוע עבצל רבעמ תוארל השק
םידלי לש םתקחרה לע ,לוכש לעו תומתי לע רפס הבר הדימב אוה "דסח"
לעו רבגה תמועל השיאה לש תותיחנה לע ,םהידלימ םירוהו םהירוהמ
תא םיאצומ ונא רבד לש ופוסב .השדחה תדלומב ךרדה תא אוצמל ןויסינה
ךותב האולכ השח סנרולפש יפכ קוידב ,הזה רופיסה ךותב םיאולכ ונמצע
תא תוסכמ הלאה םילימה .הזה םוקמב םוקמ רתוי ןיא" :המצע לש רופיסה
טלמיהל השקו רבע לכמ ונתוא תופיקמ םילימה .(164 דומע) "הפצרה
וליאכ איה השגרההו ,רפסה תאירק רחאל םג דהדהל תוכישממ ןה .ןתמצועמ
לע רבעה םע תמעתהל ונתוא החירכמ ןוסירומ .םעפ בוש םלעיהל תוברסמ ןה
.םייח ונא ובש הווהה לע והשמ ןיבהל םג ךרדבו ,דיתעה תא תונשל תנמ


רעונילא :תילגנאמ ,2009 ,השדחה היירפסה ,ןוסירומ ינוט תאמ "דסח"
.רגרברמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


םינורחא םירמאמ   
במיה
ריטלזיו הילטנ

טענת אנטיגונה: יחסי שארות בין חיים למוות
רנרב לדא

אירועי יום האישה 2006
תכרעמ

מתי שמואלוף
תכרעמ

סירוב
ריטלזיו הילטנ

םימורופ   
יצירה      פמיניזם
    
    
םימורופל     
   
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא