םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
הדילו ןוירה~תוהמא~ישאר    
   

היירטה אמיאל ,הדיל תונתמל םיירוקמ תונויער
תכרעמ

 


ישוקב םילקתנש הרוק םעפ אל ךא ,קינעהל ףיכ דימתש רבד ןה תונתמ
רבדה ןוכנ דחוימב .התוא לבקמה םדאלו עוריאל המיאתמה הנתמה תריחבב
.היירט אמיאל הכפה ןמזמ אל קרש ,תב וא תוחא ,הבוט הרבחב רבודמ רשאכ
תוגאדו תוששח טעמ אל םנשי ,שדחה קוניתל הייפיצהו תושגרתהה דצל
תויהל הכירצ ,היירטה םאל קינעהל ורחבתש הנתמה ,ןכ לעו אובל דיתעהמ
םוקמב שיגרהל הל םורגתו הליעיו תישומיש היהת ,החור תא םמורתש וזכ
.ולגת דימ ?תאז ושעי תונתמ וליא .חוטבו ביצי


הנתמ רוחבל ךיא - הב עיקשהלו םאב זכרתהל


,תדלויל הנתמ רוחבל םישגינ רשאכ לולכל שי ותוא ,בושח יכה טנמלאה
ףאו יוצרש ,ןבומכ .שדחה קוניתב אלו הב זכרתת הנתמהש גואדל אוה
םימייק ךכ םשל ךא ,וב לופיטב רוזעתש קוניתה רובע הנתמ קינעהל ץלמומ
.התירבה וא תירבה
,תישיא הבשחמו הנווכ עיבהלו הילא תנווכמ תויהל הכירצ תדלויל הנתמה
תושגרתהב השח איה םהב םיעגרב ,הליבשב םש םתאש ןיבהל הל םורגת רשא
םירצומב רוחבל אל דואמ יוצר ,ןכ ומכ .תושישתו תופייעב םג ךא ,הבר
םידגב ,הקנה תייזח ומכ דעומ דועבמ רבכ השכר תדלויהש חינהל ריבסש
.דועו קוניתה יירצומל דמעמ ,קוניתל


השדחה םאל הנתמ - קוניפו יוליב ,דוגיב ,לכוא


הנתמ היהת ,השדחה םאה רובע רתויב תירוקמהו תמלשומה הנתמה ,ןכ םא
תארקל םירבצמ ןיעטהלו קנפתהלו גואדל ילבמ תונהיל לכות איה הנממש
תונויער דואמ הברה לע בושחל ןתינ ,הז ןפואב .תברקתמה הסומעה הפוקתה
.םהבש םייזכרמהמ המכ ןלהלו םיאתהל םילוכיש


לע םילחה םירוסיא ןווגמב הוולמ ןויריהה תפוקת - המיעטו המח החורא
תמיוסמ הדימב םיכשמנ ולא םירוסיא .ןוזמהו הייתשה םוחתב םג תינוירהה
תנייפואמה ,הבוהאו המיעט החורא ומכ העתפה ךא ,הקנהה תפוקת ךרואל םג
תא םמחלו החור תא םמורל לכות ,תבהוא תדלויהש םילכאמבו יתיב ןונגסב
ליכמש ,תוריפ טלס ומכ אירב חוניק םג וז החוראל ףיסוהל יוצר .הביל
.הדילה תיווח רחאל ףוגל ינויח רשא ,יעבט רכוס לש תודבוכמ תומר
שובל טירפ הנתמב לבקל תבהוא אלש השיא ןיא -ידוחיי שובל טירפ
תפוקת ךלהמב ומכ ,הנתשה הפוגש רחאל דחוימב ,יתנפואו ידוחיי
םייסנכמ ומכ הדימ יולת שובל טירפב רוחבל ץלמומ אל ,ןכ לע .ןויריהה
,עבוכ ,ףיעצ ,םיליגע ,תרשרש ומכ זירוססקאה םוחתמ טירפ ךא ,הצלוחו
,ןכ ומכ .הרובע תחמשמו תמלשומ הנתמ תויהל םילוכי ,המודכו תינוילע
שמשלו התוישנב ימצעה ןוחטיבה תא תדלויל תולעהל לוכי שדח שובל טירפ
.רחא עוריא לכב םגו קוניתל החמשה יעוריאב םג ,ןכמ רחאל התוא
לש הייח חרוא ,הדילה רחאל םינושארה םישדוחב - קנפמ לופיטל רבוש
רבוש יוליב םתסל וא הפוגל ,המצעל ןמז הל ןיאו טעמכו הנתשמ השיאה
וא ,רוקידפ ,רוקינמ ,יוסיע ללוכה לופיט ,אפסל קנפמ רבוש ,ןכל .הרגש
תדחוימו תירוקמ ,תרדהנ הנתמ תויהל םילוכי ,הקילדמ הרפסמב רות וליפא
היירטה םאהש ךכ ,רטיסיבייבכ שמשל חיטבהל ולכות ,רבושה דצל .הנימב
.הנתמה תא שממל יתמ רוחבל ךרטצת קררמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
סקס אחרי לידה- יש חיה כזאת?
גרבנזי הלא

זייפניות או לא להיות
גרבנזי הלא

סיפור לידה
הדוהי הלקד

הורסת המשפחות
לג לגיס

נשים נחמדות
יאתבש וננ

םימורופ   
הנקה      הריון ולידה
    
    
םימורופל     
   
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא