םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םירצק םירופיס~תועד~ישאר    
   

תורפסל הרומה\הנח
ןאהד תימרכ

 


הנח
הדמע איה .יילא תואושנ ויה םייניעה לכש העש יתרמא ,"תימרכ ינא"
הדיפקב ךותח יתשוחנה הרעיש ,הילוסרק לע תפרפרמה הרוחשה הלמשב ,ילומ
האבל רובידה תושר תא הריבעמ ךכ-רחא .השארב תנהנהמ .רטנסה ךרואב
.יירחא
הריגסמ התייה ,הליחתב רבכ .התוא יתיארש הנושארה םעפה תאז התייה
הל םישלוג םייפקשמהו ,"ךלמה סופידא"מ וא "טלמה"מ הארקשכ תובהלתה
תועונתב התבוג ,היפמ ועקבש תויומדה ןתוא לכ םע תורכיהה .הפא דרומב
יתרכה םכרד .הדוקנ וזיא ריהבהל התצרשכ השמתשה ןהבש תוינתחדק םיידי
.התוא םג
.הארק םהמ םירפסב תולודגה תויומדה תחא ומכ יל התארנש ,איה
לא םהמ הפיקשמ התייהו תונולחה לכ תא החתפ ,םירקבב רדחל הסנכנשכ
,הלהקל תרבדמ התייה איה .ימצעל םתוא ןיימדל יתלוכיש םירחא םיימש
הניתממ ומכ ,תונולחה דחא רבע לא הינפ תא תבברשמ םעפב םעפ ידמ לבא
תופקומ ינאו איה ונייהש הקיתשה תמוח תא עיקביש לוקל ;הרקיש המ-רבדל
;הנושארה םעפב רבכ וב יתדשחש המ תא יל הליג ענצומה הכויח קרו ,הב
,תוכורד .ןידע לוצלצ לוקב לטוהש דחא עבטמ לש וידיצ ינש ונייה
לא ונקציש םילימה חוכב איפקמה טקשה לע רבגתהל וניסינ ,תוניתממ
.ונכות
התוא יתיאר ינוימדבו .הומכ תחא דוע היהת אלו התייה אלש ימאל יתרמא
תררושמו ,ילש יתיבמ קוחר היה אלש התיבב ,ןטק חבטמב עגרה הזב תדמוע
םילצינשה לש םנוגיט לוקל "הדשב יכלת תא" רישה תולימ תא המצעל
.הידליל הניכהש
ורקנש ימ לש םישאר תפטלמ , הבוט היפ ומכ תפרפרמ התייה תונורדסמב
וחקרש תיהולא הינופמיס וזיא ביכרמ היבקע תושיקנ לוקו ,הכרדב
.םלועמ יתבהא אלש ומכ התוא יתבהאש תעדוי ינא .ןנורשכ בורב םיילגרה
הזה עסמל .יתודלי לש םילודגה םיבחרמל לעמ התיא תואדל ינא םג יתיצר
בוכ'צ לש םירפס ,ךרדל הדיצ האיבמ התייה איה ;וניתש תואצוי ונייה
ףד לע תוספדומ ,תועונצה ייתולימ יידיבו העיגמ יתייה ינאו ,אקפקו
.הל השיגמ יתייהש דחא ןבל
תולג לא הנממ יתוא הרזגש הדירפה ינפל הנורחאה םעפה תא תרכוז ינא
היירפסה רדח לע יל הרפיס איה .תיזה קורי ישבול םלועב םייתנש לש
,םייקל םג יתנווכתהו עיגאש יתחטבה .אובל יתוא הנימזהו התיבב לודגה
,יארת ,הל ריבסהל יתיצר .ןכמ רחאל הנש יצח הרוחש הרמב יתעקש אלמלא
לבא .םייתנש ךשמב ונלש היהש המ תא אמטל הצור אל ינא ,תדחופ ינא
ילש הנח לש היתפש לע דימתה-ךויח אוהש רעובה הנסה קרו יתקתש .יתקתש
.םירחא םימי חיטבמו יתוא עיגרמ היה

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
פורטונה
טרי תירוא

הו, מטרופולין שלי
הדוהי הלקד

אהבה פרטית וציבורית
ןוראב תרפוס

לא תמיד מסומן
סייר תינוי

לא רק תה - יתרונות הקפה הירוק
תכרעמ

םימורופ   
בננות      זוגיות
יצירה     
    
םימורופל     
   
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא