םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םירצק םירופיס~תועד~ישאר    
   

הנוטרופ
טרי תירוא

 
תיתואיצמ הסרגל תכפוה ינא ,רחא ןמזבו רחא םוקמב ,רופיסה ךותב ינאשכ
םצעב ינאש ןמאיי אלש ךכ ידכ דע ,רבד לכל תיתימא ינא .ימצע לש
תוזהל ,יילע םולחל ליחתהש הז אוה ,יתוא ארבש הז אוה 'פ .תינוידב
תא הכפה רשא הפשכמכ ,הילשאכ וילא יתאב הליחתב .יילע בותכלו יתוא
וינפב יתעפוהו יתרוצ יתיניש ,ירוע תא יתכפה ךכ רחא .םינבלל ויתוליל
לזמה תלא ,הנוטרופ יל ארק אוה .הייפהפי ,תקשחנ ,תכשומ הריעצכ
לכ לש תישארה הרוביגל יתכפה הרהמבו ,יתוא הניכ ךכ ,ולש תיטרפה
,ןבל השובל ,הובג לדגמב האולכה הכיסנ יתייה דחא רופיסב .וירופיס
רופיסב .תיארונה תצלפמה ידימ הליצהל אוביש תומולחה ךיסנל הניתממה
םקנתהל ךרדה תא תננכתמה ,םירוחש תשובל ,בל תרק תחצור יתייה רחא
םימעפל ,םעפ רחא םעפ ,ןויסינב יתוא דימעמ היה 'פ .ינדגובה הבוהאב
םצוע היהש םעפ לכ .תפדרנ םיתיעלו הפודר םיתיעל ,תדגבנ םימעפל הבוהא
אל םג לבא ,ויניעב הדלי יתייה אל .תרחא יתוא האור היה ויניע תא
תכייש אל ,ירמגל תעגונ אל םלועלו םידוגינ ןיב תפחרמ ,ןיידע השיא
.דחא ףאל ,םוקמ ףאל
,שוטנ םי ףוח לע יתוא םקימו ,ריינה לע ,תיכוכז לש תיב יל הנב 'פ
םג .שחר לכב ,ילש העונת לכב הפצ אוה ומורמ רשאכ ,יותיפ לכמ הקוחר
דחפש ינפמ יילע ןנוג אוה .טלמיהל תורשפא םוש יל התייה אל ,יתיצר םא
אלל ךישמה ןכל .חצנל ויתובשחממ םלעא טושפ דחא םויש ,ותוא בוזעאש
יתייה וליאכ .תיתימא יתייה וליאכ יתוא בוהאל ,יתוא םולחל ,ףרה
ול תרמוא ,חורמה וידהו תורושה יסומע םיפדה ןיבמ וילא ץורפל תלגוסמ
הצר אוה ,ןסר תרסח ,תיארפ יתוא ארב 'פ .וידעלב תויחל הלוכי יניאש
.תועורפ יכה תויזטנפב ומכ קוידב ,יילא הוואתה אוה ,םירבד יל תושעל
םצוע ,יב קשוח אוה יתמ יתעדי .דימתמ רתוי הפושח יתשגרה הלאה םיבצמב
הצר אוהש ללגב 'פ תא יתבהא .תאז לובסל יתלוכי אל ,ןיימדמו ויניע תא
רצי עודמ ,יל ללועמ אוהש המ לע ותוא יתאנש ךא ,ותוא בהאי והשימש
?תאזכ יניא םא היישפוח יתוא
השובל ,ילש תינדקר ,יל ימלעית לא ,הניש ךותמ 'פ יל שחל תובר םימעפ
ידקר ,ילש תומולחה תרענ .האירק ינמיסבו םיקיספב תדקונמ ,המודא הלמש
חיטבמ ,ךל חיטבמ ,ךתוא חוכשל לכוא אל םלועל ,ךלשב יכישמה ,ינוימדב
בושו בוש רמואו רזוח היה אוה ,ידעלב וייח תא ןיימדל בריס 'פ .ךל
יתוא ינווכ ,יל קעוצ היה אוה .םהב יניא םא םייח םניא וייח דציכ
ינא תא ,ךל הכחמ ינאו יל הכחמ תא ,תובשחמה תפשכמ יתוא ינווכ ,חור
,יכישמה - ךל חינא אל םלועלו יב תעגנ ,יב תעגנ .ךתוא הצור ינאו
טעה רשא דע ,יח יתוא ילכא ,םינפבמ יתוא ילכא ,קומע ירפח ,יל ירזע
,קיספא אל ,ךתוא תוארל קיספא אל .םיימשה לא קעזא רשא דע ,רמגיי
!ךב לוכה ,םוניהיגו ןדע ןג ,תינטש-תיכאלמ
.הפיצש יפכ המשגתה אל ,יב קיזחהל ךישמהל 'פ לש הלודגה ותלאשמ ךא
לא תרדוח יתייה .דרטמל ול תויהל ינא יתכפה ךכ ,יתוא דירטה אוהש ומכ
תועש לכבו םויה תועש לכב ויתובשחמ יטוחב תכשומ ,המרועב וכות ךות
חינמ היה אוה .ושפנל ותוא בוזעאש ןנחתהש ירחא םג יתקספ אל .הלילה
ומצעמ קתניהל ,ןושיל קקותשה המכ ,יכבב ץרופו ויניע לע וידי תופכ תא
,יתייהש הפשכמה ומכ ותוא יתפדר ,ול יתחנה אל ינא לבא ,םיעגר המכל
אוה ,בר ןמז דוע ךכ ךישמהל לכוי אלש ןיבה 'פ .היהאש הצרש ימ ומכ
ךכ .וייחב ךישמהלו יב יולת תויהל קיספהל ,ינממ ררחתשהל בייח היה
.יתוא גורהל וילע - הטלחהה ובילב הלפנ
בותכל לחהו טעה תא ודיל חקל אוה ,השעמב טקנ רבכ םויה ותוא רקובב
ינפ לע דציכ הארו ותריציב טיבה רבכ ,תוקד רפסמ רובעכ .תונתחדקב
הלמש השובל ימצע יתאצמ ,רופיסה ךותב .םייחל תררועתמ הנומתה ,ףדה
חורה דועב םילגה לע הטיבמ ,םיה ףוח לע הפחי תדמוע ,תדקונמ המודא
,ריהבל בוש זאו ההכל ריהבמ ,ףלחתה םיימשה עבצ .עורפה ירעשב תבשנמ
ובש םחה לוחה תא יתשח .תשטשוטמ ףונ תנומת רייצו לוחכמ זחא 'פ וליאכ
העונתבו חדקאב תזחוא ינא תינמיה ידיב יכ יתנחבה ,יילגר תועבטומ ויה
והשמב רכזיהל קר יתיצר עגר ותואב .יתקרל ותוא הדימצמ ,תינוצר-יתלב
ולש טעה יכ רמא םש .וירופיסמ דחאב 'פ לש ותרמא ישארב התלעו ,רכומ
תא גורהל .תויהל דצ הזיאב טילחהל וילע ןכלו ,חדקא לש הנק ומכ אוה
.חצנל דהדהל תומדל רשפאלו ומצע תא גורהל וא ,םייחב ראשיהלו תומדה
בתוכ אוהש ילבמ תורוש תובתכנ ןבלה ףדה יבג לע יכ 'פ ןיחבה עתפל
תחא היירי .רופיסה יפד ךותמ תאצוי חדקאב תזחואה השיא די יכו ,ןתוא
רודכה תטילפ לוק עמשיה םעו ,יתבשח ,ריהמ תוומל הקיפסמ םייניעה ןיב
ינאו ,ירמגל ינממ חוכשל 'פ-ל יתמרג דחא עגרב .השענ השעמהש יתנבה
אל םלועל .ילש רופיסה תא בותכל תונמדזהבו חצנ ייחב יתיכז ותמועל
יתנודינ ,ילרוג והז .דעל םירופיסה יפד תא ףודרל ךישמא ינא ,תומא
,םיטפשמ ןיב תויכשמהב תפחרמ ,תורושה ןיבש חוורב ,םילימה ןיב תויחל
ךותב ינאשכ ,ךכו .םימיה ףוס דע ,ץק ןיא דע ךשמיתש הקותמ תוילגעמב
.ימצע לש תיתואיצמ הסרגל תכפוה ינא ,רחא ןמזבו רחא םוקמב ,רופיסה
.תינוידב םצעב ינאש ןמאיי אלש ךכ ידכ דע ,רבד לכל תיתימא ינארמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
חנה/המורה לספרות
ןאהד תימרכ

הו, מטרופולין שלי
הדוהי הלקד

אהבה פרטית וציבורית
ןוראב תרפוס

לא תמיד מסומן
סייר תינוי

לא רק תה - יתרונות הקפה הירוק
תכרעמ

םימורופ   
בננות      זוגיות
יצירה     
    
םימורופל     
   
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא