םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םלועהו ינא~תועד~ישאר    
   

ילש ןילופורטמ ,וה
הדוהי הלקד

 


ימצע יתרקע .תידגאה ןילופורטמה ריעב תררוגתמ יניאש המ ןמז רבכ הז
ןודבאה לא יכרד זאמו ,םינש ךכו ךכ ינפל הירפירפה תבוטל תפותה ןמ
ררוגתהל לכוא אלש ךכב הרכהה יקיחב הלפנש רחאל דימ ... םינשושב הגוס
יתביבס עגפמ היהאש ילבמו ,בערב ךורכ היהי רבדהש ילבמ הלודגה ריעב
.ריעה ןמ םינפ תשובב ימצע יתיניפ ,הנפא רשא לכב ךלהמ
תויפיצה .ריעזה יחומ לע תואבוצ תויזטנפה ולחה יאבצה יתורישב רבכ
תויטתפו תויביאנ ויה ירובע דיתעה ובוחב ןמוטש המ לע תומולחהו
יתכשמ םעפ אל .ביבא לת -תפסכנה ריעל תורושקה ולא דוחייב ..אילפהל
ןילופורטמ ,וה .ריעה לע םירופיסו םיריש יבתוכב םירפוסה תעב ידי
..ילש
ומשרנש רתויב םיבולעה ןמ היה בגאש יאבצה תורישה םויס םע דימ
דיקפת אל ףא יל אצמייש ילבמ סיסבל סיסבמ הדדמ ינאשכ ל"הצ תודלותב
יחפמ תרשרש הלחה השעמל םש .תליא- תימורדה ריעל יתרקע ,דחא יואר
.(..תיאבצה וז תא חוכשל ונל לא ןכש) תיחרזאה הירוטסיהב הלודגה שפנה
תריבצו ,תונולשיכ תריבצב ,רושע ךשמב לייח יתישע -רמול המ ןיא
יאיש תריבש םג ומכ,זא דע תושונאה העדיש תוירזיבהו תומויאהמ תוחידפ
הרטמל יל יתמש ןשבכה ריעב ,ונירופיסל ךשמהבו .םינמזה לכ לש םוטמיטה
חיטבמהו רהוזה רבדכ יניעב זא וארנש רודיבה יתווצמ דחאב בלתשהל
היה תקפקופמה יכרד תליחתב גישהל ידיב הלעש רתויב בורקה רבדה .רתויב
דאמ דמחנ תויהל היה לוכיש רבד ,ןולמה תיב לש םידלי ןגב תננגכ הרשמ
תננג יכ יל רמאנש עגרב ,םלוא .ךרה ליגב םידלימ השקה יתדילס אלמלא
רמול לכוא המ ךא ..ברסל יתלוכי אל טושפ רודיבה תווצמ קלח איה ןולמה
רשא םיללמוא םידלי םתוא םילבוס הז םויל דעש ינחוטב ..וז יתיווח לע
תננגה םע שגפמה לשב המוארט טסופמ -המיאה ןגל וסנכנ םתומימתב
..תיאזירפקה תיטוריונה
ריחמ היה אל הרובעו ,תחא הרטמ רבעל תואושנ ויה יניע ,רומאכ ךא
תברקב יתואצמה לש דבכה ריחמה תא וליפא ..םלשל ירובע ידמ הובג
,םלשל הנכומ יתייה,תונטק תוצלפמ -םתונכל ינא הכירצ המש וא ,םידלי
ימל לבא ..ןבומכ םידליה רובעו ...ירובע לק היה אל רבדה יל ונימאהו
םישייבמ ויה אל רשא,ידיצמ תונרתח ישעמ רפסמ רחאל,רוציקב ..םהמ תפכא
,וניתנידמ העדיש רתויב םילפשהו םיילולחנהמ םיאקיטילופה בטימ תא
רבדב םיארחאה ומיכסה ,רתלאל םידליל תנכוסמ יתויה תדבועל ףסונב תאזו
החוור תחנא ידכ ךות רודיבה תווצ זא התלעהש הגצהב דיקפתב יתוא ץבשל
..וז תננג לש השנועמ םתריטפמ
ללחב רזפתמ ןשע .דחוימב תיטמרד הריוואב םייתסמ רבמנה :הנושאר העפוה
תוידדצ תוגרדמל ,המבהמ תויטמרדב םידרוי ונא .םוקמב הממד,ןולמה םלוא
אל ,תישילשה וא הינשה הגרדמב הארנכ הרק הז .ץע דוגרפ י"ע תורתסומש
ימצעל תבשוח ידועב .תוגרדמה לע יתקסרתהו יתדעמ טושפ,םילימב ריבכא
לע המצועב לפנ ןבומכו ,הז לש וחוכ דמע אל .. דוגרפה יל ליעומ המכ
רוזיפב תוגרדמה לע החורמ ,לכ יניעל הפושח יתוא ריתומ אוהשכ עקרקה
ןולמה יחרוא לכ וניחבה ירביא תושימגבש קפס ןיא .ידמל םישרמ םירביא
.ללכה ןמ אצוי אלל
תילוק רוא תוריהמב תשובלת יתפלחה ןהב םימעפה תחאב :הינש העפוה
לע הנקורתה ותלוכת לכו והשלכ לזונ םע סוכב ילגר הלקתנ המבה ירוחאמ
המודאה הרונה..וילע רבגתהל הלוכי יניאש רבד םוש- הרואכל .ילגר
רצק רוריבמ ..יפאב הלע רכומו ףירח חוחינשכ קירבמה יחומב הקלדנ
ןיאב וימימ ליטהל ץלאנ תווצב םינקחשה דחא ..לכמ ארונה יל הלגתנ
תא .ילגר לא אקווד הכרד האצמ ןבומכש סוכה ךותב אצמנב תרחא תורשפא
תלפוקמ יתוא ואצמ ומייסשמו ,ידעלב םייסל יירבח וצלאנ העפוהה ראש
תמלענ תילקוו תלוכי לכשכ, תדעור ,יכרב ןיב ףופכ ישאר ,רדחה תניפב
.הביבסל ביגהל תרחא תלוכי לכ םג ומכ ינממ
תווצב ילש תראופמה הריירקה ףוס תא ןייצ הז עוריא ןיימדל ולכותש יפכ
.רודיבה
תינכותל דמציהל יתטלחה תיפוסניאה יתושפיטב ,ןכבו ?וישכע ןאל ,ןכ םא
.הלודגה ריעה שוביכל הנפתא ,תליא ריעה שוביכ רחאל ,היפ לע תירוקמה
דלי וליפאש תונקסמ תקסהב הקולו תמטמוטמ יתויה רבדל תיריפמא החכוה
הדובעב אל ףא בלתשהל ידיב הלע אל םא ירהש -לקנב קיסהל לוכי 4 ןב
הב םיספאהו םילשחנה זוכירש ריעכ העודי רשא תליא ריעב תחא הטושפ
תיתורחתה הלודגה ריעבש בושחל יל םורגל לכי המ ,ןוימד לכ לע הלוע
.עדוי םיקולא ?חילצא -תמכחותמהו
,הבוחתו תשפועמ רדח תריד דוע תוארל יכרדב ינא .ןד סובוטוא ,ביבא לת
קר תאש וזכ ,קינחמה ללחל ךסנכיה םע דימ ךב הלוע סבכ תשוחתש וזכ
יכ ריכשהל לכוא אלש וזכ ,ךתביק תלוכת לכ תא איקהלו הנממ חורבל הצור
דירטמ ןפואב תוכורא םיילגר לעב סופיט בשוי ידיל .ידמ הרקי טושפ איה
וא תיאליזרב הקלחה וא) תיעבט הניאש הרוצב יתדרחל קלחומ ךורא רעיש ,
םיארוק קיפסמ אל הז לכ םאו .תונוילע תוידדצ םיינישמ ףחו ,(ןפ טושפ
(תרדענה קויד רתיל וא) תירונימה לכשמה תנמ לע .ןטילקת אוהו וקימ ול
החתפתהש רמול-השעמל .החיש תחתפתמו ילא הנופ אוה .טרפל ךרוצ ןיא
תורבה יפוליחל רתוי המודש והשמ ילוא ..ידמ ינרמוי היהי החיש
תא שדחמ עובטל אלא יל רתונ אל וז הדוקנב..תילכתו רשפ ירסח םיגוהילו
יתוא ףסוא תכלהמ תישונא הפשא ומצע אוהש רוחבה-"הגרדמה לפש" -גשומה
לע יתילע,ןאכו .ילשמ םוקמ יל אצמאש דע םירוגמ יל עיצמו תותפשאהמ
ךורא אל ןמז קרפבש הדבועה רואל תאזו ,תיביסרפיד-הינמ יתויה תדבוע
יתלהצ .קומע בצעמ יתיכבו םגו החמשמ יתלהצ םג ,ךרעל תוינש 3 -כ לש
יטוקרנ יאדוול בורקהו םיינישה רסח זולנה ןודאה תוצלחה חכונ החמשמ
תוצלחה חכונ החמשמ יתלהצ התע הזש יתנבהש ירחא הינש יתיכבו ,יתרזעל
..יתרזעל יטוקרנ יאדוול בורקהו םיינישה רסח זולנה ןודאה
,ןוגי תפוטשהזילע ,הדודרתכבוסמ-ייח תיצמת יהוז תאז םעו..והשמ ךבוסמ
ראשנש המ .ולא ןיעמ םיסקודרפ ללש דוע יתחתמאבו ,ןוט האמ תלקושהלילק
תפפור הרכה דוע יב הראשנש יפ לע ףאש אוה הז םויל דע יניעב יטמגינא
וילא תכייחמ ימצע יתאצמ ןיידע, הגרדמה לפשב תאצמנ ינאש ךכל השולק
שונא ןב ותויה רבדש רוציה ירוגמ תיב ןוויכל ילגר תתתוכמו ספור ךויח
יניע וזח תע גגופתהל הבריס תויטפקסה .בר קפסב ידי לע תלטומ התיה
יתיארש אל) .תיבל רשאמ יוויל ןוכמל רתוי המדש רוציה לש ורצבמב
יכ הנעטב רוציה תיב תא יתאציו הקד הפלח אל . (הזכ דחא ימימ הלילח
,רוציה לש ותייאר חווטמ יתאיצי עגרמ ,קסויקב והשמ תונקל תכלוה ינא
.יב ישפנ דוע לכ םשמ יתסנ
תעבוט ידועבו ,יפגב תבשוי ןוקריה קראפב ימצע יתאצמ,הלק העש ףולחב
ןויאר אל ףא חולצל ידיב הלע אל הז דציכ ןיבהל תונויסנב ישואייב
ןותיעב העדומ לע יניע ולפנ ,הכ דע יתדקפש תורשעה ךותמ דחא הדובע
יתאילפ הברמלו ,ןויארל יתעגה ,יתרשקתה ."םיעוריאל םינדקר םישורד"-
לע יתילעש יתשגרה .יעוצקמ אל ןיטולחלו רצק ןשידוא רחאל יתלבקתה
.תודידמל יתוא ונימזה . ימצעל יתבשח ???שבתשהל לוכי רבכ המ .לגה
עפוש םעפ היהש הזחה רוזאב ילע תונטק תושובלתה בור יכ ררבתה תודידמב
.הרתפנ היעבהו תרפותל וחלשנ םידגבה .ידמ רתוי-קויד רתיל וא .ידמל
תא םתוחש רבמנה עוציבל המבל ונאצי .תונותח םלוא:הנושאר העפוה
.הזחה רוזיאב תופפורתה יתשח העפוהל הנורחאה הקדב שממ .העפוהה
אל תוגירחה יתודימ לע תונעל התיה הרומאש תשובלתב םישדחה םירפתה
יתאציו בצמה רומח המכ דע דומאל קוידב יתעדי אל .ומרפנו ץחלב ודמע
םיידיה תופנהמ תחאב לעופבש אלא .העפוהה ףוס דע דורשאש החנה תדוקנמ
וגוג תורענו תוינפשחש המ הרק ,רמול שי והשמ היוזהה היפרגואירוכב
טושפ דחא ץיצ .הליחת הנווכב-ךכמ בושחו הבר תונמוימב תושעל תוגהונ
ןיגפמ,ישפוחל אצי התע הזש ריסאכ דימתמ זילע ,ומוקממ הצוחה ףלשנ
םייתרגש יתלבה וידמימ לשב רקיעב ,תומישרמ תויתעונת תולוכי
הזחמ ..ףטו םינקז ,םירבג ,םישנ ,םידליה לכ יניעל תאזו,לילעב
גוהנכ סליטסו ואדיו תומלצמב םתסה ןמ דעות ראותמה םיתועיבה
לומ הלוע ,יוזהה שיחרתב תרכזנ ינאשכ ,םויה דע .ולא ןיעמ םיעוריאב
םיידי הפינמ ,קנע ידש םע הדמג ,קלע תינדקרה לש השקה הנומתה יניע
םילוז םיעוריאב תוינדקרמ שקבתמכ יטוידא ךויח חורמ הינפ לעשכ ליעל
זא היה הז .םילימב ראתל ןיא ,ברע ותואב ילע רבעש תא .ולאכש םייממעו
בצמה הז רבכ םאו ,תילאימולש תראשנ תילאימולשש הנבהה יב לחלחל הלחהש
..שחרתמ הזש תמיא לכ ינולשכב יב הזחיש םיפוצ להקמ ענמהל יאדכש ירה
,(שוחר-וזכ הלימ ןיא,אל)..שוחרו רוזח שחרתמ הזו
אל ,הדורמו היינע תיסלמוה יתויה תדבוע םע דחי ןולקהו בלה ןורבש
תונורחאה ידובכ תויראש תאו םילדה יצפח תא יתזרא .תוחוכ יב וריתוה
יפכמ רתוי הברה הרצקה יתוהש ףא לע ,זאמו .רתלאל ריעה תא יתבזעו
תרקנמה הצמחהה תשוחת ,ידוחייה םוקמל יעוגעג ,ביבא לת ריעב יתלחייש
תופוכת תורצק תוחיגב קפתסהל תצלאנ ינאו ,םיפרמ אל ,יוצימה רסוחו
הל המוד ןיאש, המיהדמה ריעה תוחיר תא תפאוש ינא ןהב ,תוחפו רתוי
..ילש ןילופורטמ ,וה .ביבא לת ריעה .םלועה לכברמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
חנה/המורה לספרות
ןאהד תימרכ

פורטונה
טרי תירוא

אהבה פרטית וציבורית
ןוראב תרפוס

לא תמיד מסומן
סייר תינוי

לא רק תה - יתרונות הקפה הירוק
תכרעמ

םימורופ   
בננות      תמיכה נפשית
יצירה     
    
םימורופל     
   
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא