םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
הדילו ןוירה~תוהמא~ישאר    
   

הדיל רופיס
הדוהי הלקד

 


תללכושמ היצרוגיפנוקל תונויער


העקשה לכ אלל םג ?םשמ אקווד ,םדאה ףוגב םירוזאהו תומוקמה לכמ .הדיל
םע דלווינ אלש עודמ .הבשחמל לבסנ רתוי תצק ןויער יל הלוע רבכ הבורמ
םויס םע תיטמוטוא רגסנו ,הדילה תעב חתפנ רשא ןטבל תחתמ ויד בחר חתפ
שפנה חפמ ,תונבה ראשמ םג ומכ ,ינממ היה ךסחנ ,ךכ םא ירהש ?שומישה
.הדיל יורקה


לרוד-יפה
אל" .ינטבב שחרתמה לכ חכונ תויטפקסה יב הזחא ןוירהב יתויהב דוע
םג הזו .לודג שממ הז" בושו בוש ימצעל תרמואו תרזוח יתייה "!ןכתיי
יתכייש ינאש טרסב יתייח ."תיטוקא םיזג תורבטצה חטב הז ,בצמ ןיא .זז
עסונה" קויד רתילו ,ינוידב עדמ יטרס תיירוגטקל ריבס קפס לכל לעמ
םיריצ יתיווח .הצוחה תאצל הצר םג הז דחא םוי ,הרקמ לכב ."ינימשה
המ תעדוי ינניא ,תושפיט אל הז םא .יתעדי אלו תועש עבראו םירשעל לעמ
.ןכ
,ינטבב חתפתמה ןוירה לע יל עדונש ןושארה םויה ןמלש ןייצל ןמזה הז
יחומב יתכפה םישדוחה תעשת לכ ךשמ .לרודיפאה ביבס ובוסנ ייתובשחמ לכ
רשאכ ,"הדיל ישיחרת קית"ב יתקיית םתוא ,םינוש םישיחרת ףרה אלל
ךרוצ ןיאש יתוא ענכשל תוסנמה תודליימ לומ תודימע חותיפ התייה הרטמה
לבקל יתקפסה אל טושפש היעבה ."אצוי רבכ הז הנה" יכ לרודיפאב
.יתמלח אל וליפא הזכש שיחרת לע .לרודיפא


םידרמה תא יל ובה


תונפל שמחב םיליחתמ הדילה ירופיס לכ .רורב) רקוב תונפל שמח העשה
(תועש עבראו םירשעל בורק רומאכ) םיריצ לש תוכורא תועש רחאל .(רקוב
לש ותרזעב םילוחה תיבל יתינפתה .תדלל הכירצ ינאש הארנכ ,יב הכה הז
תומולהמ רפסמ וז העשל דע הרובגב גפס ותוכזל רמאייש ,יגוז-ןב
תוריפ ,םי'ציודנסב ימצע יתדייצש ינפל אל ,תחאכ תויסיפו תוילברו
רופיסה ,הדילל הנכהה סרוק תכירדמ לש התטישל ירה .קינקיפ .םיפיטחו
םעש קר .לוכאל המ היהיש זא ,הנושאר הדילב דוחייב בר ןמז ךשמהל לולע
תא יתפטש הב ,האפורה לש תילניגו הקידבל ליבקמב ,רוטינומל יתורבחתה
אל לש החיתפב ינא יכ יתרשבתה ,םימימח םימ לש םידקת רסח םרזב הנכסמה
ןמז ןיא ,אלו .הדילה רדחל עגרה הזב הנופמ ינא יכו תועבצא ששמ תוחפ
ןמז שי יאדו ךא ,ןקוחל ןמז ןיא" ,ימצעל יתבשח ,"יקוא" .ןקוחל
רבדל הצור ינאש יתקעצ .הקינאפה הליחתמ הפו אלש והז זא ."לרודיפאל
אוה .באכה תא תאשל הלוכי יניא יכ יתרבסה .עיגה אוה .םידרמה םע
לרודיפא וישכע יל קירזי םא םגו הליעפ הדילב שממ רבכ ינא יכ ריבסה
,הדילה רדח תוריק לע תספטמ ינא הז בלשב .עיפשי אוהש יוכיס ןיא
.יהשלכ תועמשמ תולעב תורבה המכ דוע ריטפהל תאז לכב החילצמו
.יתלאש "?עיפשהל ןכ הזל שי םייוכיס המכ"
.םידרמה הנע ,"רתויב םישולק םייוכיס"
.תעדל יתשקעתה "?םישולק המכ"
."םייספא"
."קירזת .ריבס יוכיס ומכ יל עמשנ"
טעמכ אוה .זוזל אל יל רמאו טחמה תא ןיכהו אטיח אוה .ענכנ אפורה
באכמ יתחרצ .רתויב ירזכאו זע ריצ עיגה םואתפשכ טחמה תא רידחה
ןויסינ .ךלוה אוה תחא םעפ דוע הזז ינא םאש ילע קעצ אוהו ,יתלתפתהו
.סנכנ יגוז-ןב .רדחה תא בזע םידרמה .יתלתפתהו באכב יתדמע אל .ינש
הקד לכ .יתאקה זאו .דחי באכהו דחפה הארנכ הז .תפלעתמ ינאש ול יתקעצ
גודגיד לכה ךסב היה ןורחאה ריצהש יל ריהבהל ותרטמש ריצ עיגה ךרעב
ילע לקתש תרחא החונת ןמזה לכ יתשפיח .םיבאוכ ךכ לכ םיריצה .םיענ
תחכוש ינאשכ ,עברא תדימע התיה תוחונתהמ תחא .(ללכב ירשפא רבדה םא)
ימ קדוצ .רוחאמ חותפו המידקמ רוגס - םילוחה יתב יקולח לש בוציעהמ
?רוחאמ שי רבכ המ ,המידקמ רוגס היהיש בושח יכה ,קולחה תא בציעש
הארמל ןכסמה תא ןיכה אל רבד םוש .תוארמה תא ןיימדל הצור אל ינא
הנהש תולוק ילוקב תחרוצ ,ץוחב ןבשיה םע עברא תדימעב הגונה וגוז-תב
איהש ,ימיא איה ,יתיא היה דועש ימ ,בגא .יקק הל אצוי
אמאל תרבוחמ-הישפוח השא-תיפיה-תינמא-תיטסיגוי
ילבסמ התושידא תאש ,תדליימה .תישילשה ןיעל-י'צל-םינאידירמל-המדא
,ימיאל ללכ השידא התייה אל אקווד ,ריתסהל וליפא התסינ אל לודגה
אל ינממ .ינא ךכ אל .רדחל הסנכיה םע דימ תוקומע התוא המישרהש
,ינורגמ תועקובה באכה תוקאנ תא ועמש אל וליאכו .ללכו ללכ המשרתה
.ימיא לש םיברה היקוסיע לע המיענ ןילוח תחישב םייתשה ןהל וחצפ
םירזומ תולוק עימשהל הלחה ,הדילה רדחל האוב תביסב ימיא הרכזנשמ
הנימזהו תודחוימ תויטסיגוי תומישנב רבודמ יכ יתנבה .םתומכ ןיאמ
.הילא ףרטצהל יתוא
תיכאלמה יתיב הבוט העשב האצי ,תועש עברא לש ארונו םויא לבס רחאל
ינאו הטילש אלל חפייתמ לחה יגוז-ןב ,האצישכ דימ .רוא-ימור היפהיפיה
.ירוחאמ הדילהש הלקההמ הכוב ינאו החמשמ הכוב אוה .וירחארמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
סקס אחרי לידה- יש חיה כזאת?
גרבנזי הלא

זייפניות או לא להיות
גרבנזי הלא

הורסת המשפחות
לג לגיס

נשים נחמדות
יאתבש וננ

5 הטיפולים הכי טובים לילדכם
תכרעמ

םימורופ   
הנקה      הריון ולידה
    
    
םימורופל     
   
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא