םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תועד~ישאר    
   

ןוירהה ךלהמב תויתואירב תויעב
תכרעמ

 


התעמ .ךברקב חתפתמ אילפהל קותמו ןטק רוצי !ןוירהב תא ,בוט לזמ
ךתעידיל) םישדח םילגרה רפסמ םשייל ליחתהל רבע לכמ ךל וצילמי
יכזת םירוסיאה דצל לבא .(רבועלו ךל םיקיזמ םימסו לוהוכלא ,תוירגיס
תוליחב .וזה תממהמה הפוקתב ךתוא ווליש דחוימב םיווש םיסונובל םג
תא ונשי אלפ חרואבש תומטפ ,חורה בצמב םייוניש ,רקובה לע תומויא
.טיא םיינ טסא'ג .םיזג ,בג יבאכ ,תוילד ,םירוחט ,תוברצ ,הקומל ןעבצ
תוחפה תושדחה ,ןורתפ שי וללה תועפותהמ תחא לכלש ןה תובוטה תושדחה
עיגהו םסק תונורתפ ןיא םייחב תעדוי רבכ תא יאדוובש ומכש ןה תובוט
לש תטרופמ המישר םע ךליבשב הפ ונחנא ,תוחא הגאד לא לבא .דובעל ןמזה
.םרובע םימלשומה תונורתפהו תויעבה לכ


תואקהו רקוב תוליחב


תא ,וזה המויאה העפותהמ ולצינש לזמה תונבמ 50% םע תינמנ תא םא
קומע בוחת ךשארשכ רקובה תררועתה .הדות .אבה ףיעסל רובעל תנמזומ
הכורב ?הלילב לומתא ןוסמיי'ג השימח תקפדש ללגב הלילח אלו הלסאב
תנמזומ תא תדחוימה הדותה תא .ןושארה שילשה לש םוסקה םלועל האבה
.ךפוגב תעכ םישחרתמה םיילנומרוהה םייונישל שידקהל
?ילפטת ךיא
.ףירחו לבותמ ,ןגוטמ ,ינמוש ןוזממ יענמיה .1
.הפקו לוהוכלא ,ןושיעמ יענמיה .2
(םיחתור םימ ופיסוהו ר'גני'ג תוסורפ רפסמ יכתיח) ר'גני'ג הת יתש .3
.םויב םימעפ 3-2
.תולודג תוחורא 3 םוקמב םויה ךשמב תונטק תוחורא 6-5 וילכא .4
רפסמ הטימב יבכשו םינטק םימינצ רפסמ הקיר הביק לע רקובב ילכא .5
.תוקד
תואקהו תוליחב לע דוע .רקובה תוליחב לע הלקמ K ןימטיו תליטנ


תוריצע


רסוח ,םיוקל הנוזת ילגרה ,רבועה םוקימ ,םיילנומרוהה םייונישה
תוריצעל רתויב תוחיכשה תוביסה ןה הלא - לזרב תולולג תליטנו םילזונ
.תורה םישנב


?ילפטת ךיא
םמוקמב - םיקזח הת וא הפק ,הלוק אל) םיקרמ ,םימ תייתשב תוברהל שי
.םייעמה תא חלחלל ידכ (םיחמצ הת
םיביסל םיארוק האופרב .(םויליספ וא ןיבוס) םיביס טירפתל ףיסוהל
םיככרמו םייעמה תלוכתל חפנ םיפיסומ ,תונידעב םילעופ םה .חפנ ילשלשמ
.התוא קלסל םגו םכרואל האוצה תא ריבעהל םייעמל רתוי לק ןכל .התוא
תוירטא ,אלמ םחל ,תוריפ ,תוקרי :תיאת םהב שיש םילכאמב תוברהל שי
'וכו האלמ הטיחמ
תוצלמומ .םיפיזש לש ץימ וא ףיזש אוה תוריצע דגנ רזוע דחוימבש ירפה
. םינאת םג
.טשרוב - ונממ םודא קרמב וא לשובמ קלסב שמתשהל ןתינ
.הרוו - ולא סוטקק ץימ םג רוזעל לוכי
ןמש וא םיגד ןמש רשפא .רקובב הלועמ תיתכמ תיז ןמש לש םייתש וא ףכ
.קיק
.תורה םישנל תולמעתהו היחש ,הכילה :תינפוג תוליעפ בלה לכמ תצלמומ
םוי ידמ ולת .רוזעל הלוכי םיקדיח ןויליב 6 לש הקיטויברופ תפסות
תוריצע לע דוע .תחא הסומכ
םיזג


םיזג תייעב רצוויהל הלולע ןוירהה ןמזב םייעמב העונתה תטאה בקע
ןיטולחל ןיקת ללכ ךדב ןהלש לוכיעהש םישנ םגש ךכ ,לוכיעה תכרעמב
.וז המיענ יתלב העפותמ ןנוירהב לובסל תולולע


ימצע לופיטל תוצלמה


5-6 תונטק תוחורא לוכאל ץלמומ .םידבכ םילכאמו תולודג תוחוראמ וענמה
.םויב םימעפ
וא םחל םע סומוח לשמל .םיזג תורצוויהל םימרוגה ןוזמ יפורצ וקדב
םרוג םניא דרפנב הלא לכ רשאכ ,םיזגל חוטב טעמכ ןוכתמ םניה התיפ
לוכיעה תכרעמב תויעבל
תעפוהל ומרג םהמ ולא וקדבו םויה ךלהמב תולכוא ןתאש תונוזמה תא ומשר
םיזגה
תוריפ לש תזרפומ הכירצמ ורהזה
ריוואה תא עולבל אלו טאל סועלל דואמ בושח
םייעמה תא העיגרמ היפפ
םיזג תורצוויה תיחפמו לוכיעה תכרעמ תא עיגרמ רמוש יחרפ הת
לימומק הת תותשלו בברעל ןתינ .הביס התואמ ץלמומ לימוממק הת םג
דחי רמוש יחרפו
םויב תחא םעפמ רתוי םייעמה תא ןקורל ולדתשה
םוי ידמ ולת .רוזעל הלוכי םיקדיח ןויליב 6 לש הקיטויברופ תפסות
תחא הסומכ
תברצ


טשוול הביק תוצמוח תיילעל םורגל לוכי םחרב לדוגו חתפתמה רבועהמ ץחל
.הפב יצמוח םעטו הזחב הבירצ תשוחתל םורגלו


ימצע לופיטל תוצלמה


ינפל הסיידל סועלה ןוזמה תא ךופהל שי .בטיה סועללו טאל לוכאל שי
.ותעילב
.לוהוכלאו הפק תייתשמ ענמיהל
הביקב הצמוחה לולידל םילולצ םימ סוכ ותש ,תברצ םישגרמש םעפ לכב
.טשוובו
גד ירחא דלוקוש לוכאל אל לשמל .םידגונמ םימעט ילעב םילכאמ בלשל אל
.חולמ
.דלוקוש תכירצב תיחפהל .לבוטמו ינמוש ןוזמ תליכאמ ענמיהל
םיאלממו םירגמ הלא תואקשמ .החוראה ןמזב םיזגומ תואקשמ תייתשמ וענמה
.ןוזמה לוכיע ךילהת תא םישילחמו הביקה תא
.ןשעל קיספהל יאדכ .הביקב הצמוחה רוציי תא הרגמ תוירגיס ןושיע
.שארה לש דצב הטימה תא היבגהל יאדכ
.בגה לע החורא ירחא בכשל אל
לורטנ ידי לע תידיימ הלקהל ןשי טנטפ והז .םימ סוכב היתשל הדוס תיפכ
.קורילו רגרגל .תויצמוחה
.ישפנ חתמ תדרוהל היפרה תוקינכט ודמל
.החורא ירחא הלק הכילה תושעל ץלמומ
לכ הסומכ ולט .ליעוהל הרומא םיקדייח ןויליב 6 לש הקיטויבורפ תפסות
.רקוב
.החורא לכ םא לוכיע ימיזנא לש תוסומכ 2-1 ולט .לוכיע ימיזנא תפסות
תברצ לע דוע
םירוחט


בקע ןוירהה ךלהמב .םירוחט רצוויהל םילולע הדילהו ןוירהה ךלהמב
בקע - הדילה ךלהמבו .תוריצעמ האצותכו ןותחתה ףוגה קלח לע םיצחל
.תדלויה לש םיצמאמ


ימצע לופיטל תוצלמה


יפ תא ףוטשל שי .םיתורישב רוקיב ירחא תינדפק הנייגיה לע ודיפקה
ריינ םוקמב .טלאוט ריינב בוגינ ירחא וא םוקמב םירשופ םימב תעבטה
.החל תבגמב שמתשהל ןתינ טלאוט
.ךשוממ ןמז הלסאה לע תבשל ןיא
תימוימוי הכילהו בצמה תא רימחת תכשוממ הבישי .העונתב תויהל ולדתשה
.םיעמה תוליעפלו םדה תמירזל הביטמ הכילהה .בצמה תא רפשת
.באכה תא תיחפת ,םירוחטה רוזאב חרק תיבוק םע תיקש תחנה
.הייתשב תוברהל שי ךכ ךרוצלו הכר היהת האוצהש ךכל גואדל ךירצ
.םיפירח םינילבתו ןבל חמק ירצומ ,תודבכ תוחוראמ ענמהל שי
.םירוחטה ינימסת תא רימחהל םילולע לוהוכלאו הפק
.ןיבוס טירפתל ופיסוה
ןיפוליחל וא .גנובב הת תיצמת תפסותב םירשופ םימ םע תיגיגב הבישי
תעבטה יפ רוזאב גנובב תטילח תיצמת םע ןפג רמצ תכיתח חינהל ןתינ
.םויב םימעפ רפסמ
םירוחט לע דוע .םדה ילכ תונפד תא םיקזחמ םידיאנובלפויבו C ןימטיו


תוילד


רתיה סמוע בקע רקיעב תורצונ םיילגרב תוילדהו לקשמב הלוע הרה השא
םייונישה הניה תפסונ הביס .תונותחתה םייפגב םדה ילכ לע לעפומש
.הרה השיא לש הפוגב םישחרתמה םיילנומרוהה


ימצע לופיטל תוצלמה
.תוילדה תורצוויה ךילהת תמילבל םורגת ןושיע תקספה
םייברגהש רוסא .החופנ אל לגרה רשאכ םתוא וברג .תויטסלא םייברג
.ידמ קזח וצחלי
.םיילגרה לע תוחפ דומעל לדתשהל
.(תינקירמא הבישי) .הובג םיילגרה תא םישל לדתשהל שי הבישיב
.תוילדה תיעב דגנכ דואמ םיליעומ הייחשו הכילה ,תורה םישנל תולמעתה
לגרהש המכ דע) םימח םימ דחא ילכ וגזמ .םיילד וא תויגיג 2 וניכה
ילכ ךותל םיילגרה תא ומיש .םירק םימ וגזמ ינש ילכלו ,(לובסל הלוכי
םימ םע ילדל םיילגרה תא וריבעת הז ירחא .תוקד 3 - ל םימח םימ םע
.םימעפ 4 הלועפה לע ורזח .דחא הקד ךשמל םירק
.םיחופת ץמוח תפסות םע םירק םיסרפמוק חינהל ןתינ
ץלמומ .רישי ןפואב תוילדה תא תוסעל ןיא .(רתויב לק) יפוטיל יוסיע
.ןמצע תוילדב עגמ אלל תוילדל ביבסמ םירוזא תוסעל
תוילד דגנ הטאיד
תחתמש ןבלה םע לוכאל םיזופתו תוילוכשא .C ןימטיוב םירישעה םילכאמ
.הפילקל
ךילהת תא םולבל רוזעת ףירח םודא לפלפו ליבגנז לש הנותמ הכירצ
.תוילדה
.םד ילכ תואירבל ליעומ דחוימב םוש .לצבו םוש תליכאב תוברהל יאדכ
םחל לוכאלמ ענמיהל .ןיבוס החורא לכל ףיסוהל יאדכ :תוריצע לש הרקמב
.ןבל
תוילד לע דוע .הייתשב תוברהל


בג באכ


תורהה םישנה בורל םימרוג לקשמב הילעו ףוגה לש דבוכה זכרמב יוניש
.ןוילעו ןותחת בג יבאכמ לובסל


ימצע לופיטל תוצלמה


ןטבבו בגב הכימתל תפסונ תירכב ושמתשה הנישב
הבישיב םגו הכילהב םג בגה תוביצי לע ורמיש
ידמ החוטש לענ וא הובג בקע ילענ לוענל ןיא
ליעוהל םייושע תורה םישנל תוחיתמ וא הגוי יליגרת
ןוירהב םישנב לופיטב החמתמה החמומ י"ע יוסיע וסנ
תרכינ הדימב רוזעל לוכי ןויסנ לעב י"ע יניס רוקיד
בגה לע ןיגוריסל םירקו םימח םיסרפמוק חינהל וסנ
רורחשו קוזיחו ףוגה דבוכ תנטקהל תומרוג הייחש וא םימב תולמעתה
בג יבאכ לע תולקמ ךכמ האצותכו םירירשהרמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
מצבים
ינביל לכימ

לקרוא את ניק קייב ולנוח
טרי תירוא

רציתי להתנצל
ןגרפיא לט

7 דקות בגן עדן
ןגרפיא לט

כנפיים שבורות
ןגרפיא לט

םימורופ   
יצירה      פמיניזם
ספרים     
    
םימורופל     
   
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא